Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0328(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0063/2018

Pateikti tekstai :

A8-0063/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Priimti tekstai
PDF 415kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Europos vaistų agentūros būstinės vieta ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

2018 m. kovo 15 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį, Europos vaistų agentūra į naująją būstinę turėtų persikelti nuo ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei, arba nuo 2019 m. kovo 30 d.;
(2)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį, Europos vaistų agentūra (toliau – Agentūra) į naująją būstinę turėtų persikelti nuo 2019 m. kovo 30 d.;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  siekiant užtikrinti tinkamą Europos vaistų agentūros veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl būstinės turėtų būti sudarytas prieš Europos vaistų agentūrai persikeliant į naująją būstinę;
(3)  siekiant užtikrinti tinkamą agentūros veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl būstinės turėtų būti sudarytas kuo skubiau. Susitarimas dėl būstinės turėtų apimti tinkamiausias sėkmingo agentūros ir jos darbuotojų persikėlimo į Amsterdamą sąlygas;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  siekiant užtikrinti visapusišką agentūros veiklos tęstinumą, laikina būstinės vieta Amsterdame turėtų būti numatyta nuo 2019 m. sausio 1 d., o agentūros nuolatinė buveinė turėtų būti užbaigta iki 2019 m. lapkričio 15 d.;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  reikia palankiai vertinti tai, kad naujoji agentūros būstinė atitinka jos dabartinių darbuotojų pageidavimus ir kad Nyderlandų valdžios institucijos stengiasi užtikrinti, kad dėl dvigubo perkėlimo nekiltų pavojus agentūros veiklos veiksmingumui, tęstinumui ir nepertraukiamajam veikimui. Tačiau tai, kad agentūra du kartus perkeliama Amsterdame, reiškia, kad agentūra turės laikinai neteikti pirmenybės tam tikrai veiklai, pvz., darbui pediatrinių vaistų srityje ir visuomenės sveikatos klausimams, įskaitant darbui, susijusiam su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir gripo pandemijomis, dėl to, kad agentūra bus įsikūrusi laikinojoje vietoje. Susirūpinimą kelia tai, kad vėlavimas, apie kurį jau paskelbė Nyderlandų vyriausybė, priduoti pastatą, kurio statybos dar neprasidėjo, gali sukelti galimus tolesnius vėlavimus. Perkėlimas į laikiną pastatą turėtų būti ne ilgesnis kaip 10,5 mėnesių, siekiant užtikrinti, kad agentūra nuo 2019 m. lapkričio 16 d. vėl galėtų veikti visu pajėgumu ir būtų išvengta tolesnių ekspertinių žinių praradimo;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Į Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 įterpiamas 71a straipsnis:
Į Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 yra įterpiami 71a ir 71b straipsniai:
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
71a straipsnis
71a straipsnis
71a straipsnis
Agentūros būstinė yra Amsterdame, Nyderlanduose.
Agentūros būstinė yra Amsterdame, Nyderlanduose.
Komisija ir kompetentingos Nyderlandų institucijos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. agentūra galėtų persikelti į laikiną vietą ir kad ji galėtų persikelti į nuolatinę vietą ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 16 d.
Komisija ir kompetentingos Nyderlandų institucijos per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kas tris mėnesius pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai raštišką ataskaitą apie laikinų patalpų pritaikymo ir nuolatinio pastato statybos pažangą tol, kol agentūra nepersikels į savo nuolatinę būstinę.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
71 b straipsnis (naujas)
71b straipsnis
Susitarimas dėl būstinės, pagal kurį Agentūra gali vykdyti savo užduotis Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintose patalpose, sudaromas per tris mėnesius nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena].
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
Šis reglamentas taikomas nuo ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei, arba 2019 m. kovo 30 d.
Šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. kovo 30 d.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
Pareiškimas (naujas)
„REGLAMENTO 2018/... PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS
Europos Parlamentas apgailestauja, kad nebuvo tinkamai atsižvelgta į jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, vaidmenį, nes jis nebuvo įtrauktas į procedūrą, kurios tikslas – išrinkti naują Europos vaistų agentūros būstinės vietą.
Europos Parlamentas norėtų priminti savo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, prerogatyvas ir primygtinai ragina visapusiškai laikytis įprastos teisėkūros procedūros renkant įstaigų ir agentūrų būstinių vietą.
Kaip vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija, atstovaujanti Sąjungos piliečiams, jis yra pirmutinis pagarbos demokratijos principui Sąjungoje garantas.
Europos Parlamentas smerkia procedūrą, pagal kurią naujoji būstinės vieta buvo renkama iš Europos Parlamento de facto atimant jo prerogatyvas, kadangi jis iš esmės nebuvo įtrauktas į šį procesą, nors dabar tikimasi, kad jis paprasčiausiai patvirtins išrinktą naują būstinės vietą taikant įprastą teisėkūros procedūrą.
Europos Parlamentas primena, kad bendras požiūris, pridėtas prie 2012 m. pasirašyto Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, nėra teisiškai privalomas – tai pripažįstama ir pačiame pareiškime – ir kad dėl jo susitarta nedarant poveikio institucijų teisėkūros įgaliojimams.
Todėl Parlamentas primygtinai reikalauja, kad procedūra, taikoma renkant naują agentūrų būstinių vietą, būtų peržiūrėta ir kad ateityje šia forma nebebūtų naudojama.
Pagaliau Europos Parlamentas norėtų priminti ir tai, kad 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1 trys institucijos įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti, primindamos abiejų teisės aktų leidėjų lygybę, kaip įtvirtinta Sutartyse.
__________________
1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

(1) Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0063/2018).

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika