Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0328(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0063/2018

Teksty złożone :

A8-0063/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Teksty przyjęte
PDF 503kWORD 52k
Czwartek, 15 marca 2018 r. - Strasburg
Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Uwzględniając art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Europejska Agencja Leków powinna objąć swoją nową siedzibę z dniem, w którym traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, lub z dniem 30 marca 2019 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.
(2)  Uwzględniając art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Europejska Agencja Leków (Agencja) powinna objąć swoją nową siedzibę z dniem 30 marca 2019 r.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Aby zapewnić należyte funkcjonowanie Europejskiej Agencji Leków w nowym miejscu, przed objęciem nowej siedziby przez Europejską Agencję Leków należy zawrzeć umowę w sprawie siedziby.
(3)  Aby zapewnić należyte funkcjonowanie Agencji w nowym miejscu, należy jak najszybciej zawrzeć umowę w sprawie siedziby. Umowa w sprawie siedziby powinna określać najstosowniejsze warunki pomyślnego przeniesienia Agencji i jej pracowników do Amsterdamu.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Aby zagwarantować pełną ciągłość działania Agencji, tymczasową siedzibę w Amsterdamie należy zapewnić jej od dnia 1 stycznia 2019 r., a stała siedziba Agencji powinna zostać oddana do dnia 15 listopada 2019 r.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)
(3b)  Należy z zadowoleniem przyjąć fakt, że nowa lokalizacja Agencji odpowiada preferencjom personelu oraz że niderlandzkie organy starają się zagwarantować, że podwójna przeprowadzka nie wpłynie negatywnie na skuteczność operacyjną, ciągłość i nieprzerwane funkcjonowanie Agencji. Podwójna przeprowadzka do Amsterdamu oznacza jednak, że na czas pobytu w siedzibie tymczasowej Agencja będzie musiała na pewien czas nadać niższy priorytet niektórym działaniom, takim jak prace nad produktami leczniczymi stosowanymi w pediatrii oraz kwestiami zdrowia publicznego, w tym nad odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz pandemiami grypy. Zapowiedziane już przez rząd niderlandzki opóźnienia, w wyniku których przesunie się w czasie oddanie stałej siedziby, której budowa jeszcze się nie rozpoczęła, wzbudzają obawy o możliwe dalsze opóźnienia. Pobyt w budynku tymczasowym należy ograniczyć do 10,5 miesiąca, tak aby dnia 16 listopada 2019 r. Agencja mogła znów działać w pełni sprawnie i uniknąć dalszej utraty wiedzy fachowej.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie
W rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 dodaje się art. 71a w brzmieniu:
W rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 dodaje się art. 71a i art. 71b w brzmieniu:
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 71a
Artykuł 71a
Artykuł 71a
Siedziba Agencji mieści się w Amsterdamie (Niderlandy).”.
Siedziba Agencji mieści się w Amsterdamie (Niderlandy).”.
Komisja i właściwe władze Niderlandów podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, że Agencja może przenieść się do tymczasowej siedziby nie później niż 1 stycznia 2019 r. i wprowadzić się do stałej siedziby najpóźniej do dnia 16 listopada 2019 r.
Komisja i właściwe organy Niderlandów składają Parlamentowi i Radzie pisemne sprawozdanie z postępów w dostosowywaniu tymczasowej siedziby oraz budowy stałej siedziby trzy miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy miesiące do czasu przeniesienia się przez Agencję do stałej siedziby.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 71 b (nowy)
Artykuł 71b
Umowa w sprawie siedziby umożliwiająca Agencji wykonywanie zadań w pomieszczeniach zatwierdzonych przez Parlament Europejski i Radę musi zostać zawarta w ciągu trzech miesięcy od … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 2
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, w którym traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, lub od dnia 30 marca 2019 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Oświadczenie (nowe)
„ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA 2018/...
OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
„Parlament Europejski wyraża ubolewanie, że nie uwzględniono należycie jego roli współprawodawcy, ponieważ nie zaangażowano go w procedurę wyboru nowej siedziby Europejskiej Agencji Leków.
Parlament Europejski pragnie przypomnieć o swoich prerogatywach współprawodawcy oraz nalega na pełne poszanowanie zwykłej procedury ustawodawczej w odniesieniu do siedzib organów i agencji.
Jako jedyna unijna instytucja wybierana bezpośrednio i przedstawiciel obywateli Unii Parlament jest głównym gwarantem poszanowania zasad demokratycznych w UE.
Parlament Europejski potępia procedurę zastosowaną w odniesieniu do wyboru nowej siedziby, która de facto pozbawiła go przysługujących mu prerogatyw, ponieważ nie został skutecznie włączony w ten proces, a teraz oczekuje się od niego po prostu potwierdzenia tego wyboru w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.
Parlament Europejski przypomina, że wspólne podejście załączone do podpisanego w 2012 r. wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych nie jest prawnie wiążące, jak stwierdzono w samym oświadczeniu, oraz że uzgodniono je z zastrzeżeniem uprawnień ustawodawczych instytucji.
W związku z tym Parlament Europejski domaga się przeglądu procedury wyboru nowych siedzib agencji i zaprzestania jej stosowania w obecnej formie w przyszłości.
Ponadto Parlament Europejski pragnie przywołać Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r.1 w sprawie lepszego stanowienia prawa, w którym trzy instytucje zobowiązały się do lojalnej i przejrzystej współpracy, a zarazem przypomina o zapisanej w Traktatach równości obu współprawodawców.
__________________
1Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0063/2018).

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności