Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0328(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2018

Predkladané texty :

A8-0063/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Prijaté texty
PDF 432kWORD 48k
Štvrtok, 15. marca 2018 - Štrasburg
Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. marca 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
2.  So zreteľom na článok 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii by Európska agentúra pre lieky mala začať pôsobiť v novom sídle odo dňa, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy, alebo od 30. marca 2019, podľa toho, čo nastane skôr.
2.  So zreteľom na článok 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii by Európska agentúra pre lieky (ďalej len „agentúra“) mala začať pôsobiť v novom sídle od 30. marca 2019.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
3.  Dohoda o sídle Európskej agentúry pre lieky by sa mala uzavrieť pred presťahovaním tejto agentúry do nového sídla v záujme jej riadneho fungovania v danom sídle.
3.  V záujme riadneho fungovania agentúry v jej novom sídle by sa dohoda o sídle mala uzavrieť čo najskôr. Dohoda o sídle by mala zahŕňať najvhodnejšie podmienky pre úspešné presťahovanie agentúry a jej zamestnancov do Amsterdamu.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  S cieľom zabezpečiť v plnej miere kontinuity činnosti agentúry by malo byť v Amsterdame k 1. januáru 2019 k dispozícii dočasné miesto pôsobenia a do 15. novembra 2019 by malo byť dokončené stále sídlo agentúry.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Treba privítať, že nové sídlo agentúry spĺňa predstavy jej súčasných zamestnancov a že holandské orgány sa usilujú o to, aby dvojnásobné sťahovanie neohrozilo prevádzkovú účinnosť, kontinuitu a nepretržité fungovanie agentúry. Dvojnásobné sťahovanie agentúry do Amsterdamu však znamená, že kým bude sídliť v dočasnom mieste pôsobenia, bude nútená dočasne klásť menší dôraz na určité činnosti, napríklad na prácu na pediatrických liekoch a otázky verejného zdravia vrátane práce v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a pandémie chrípky. Oneskorenia, ktoré už holandská vláda oznámila a v dôsledku ktorých bolo posunuté odovzdanie budovy, ktorej výstavba sa ešte nezačala, vzbudzujú obavy z možného ďalšieho oneskorenia. Presťahovanie do dočasnej budovy by sa malo obmedziť na 10,5 mesiaca, aby sa zabezpečilo, že agentúra bude môcť od 16. novembra 2019 opäť fungovať v plnom rozsahu a aby sa zabránilo ďalšej strate odborných znalostí.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
Do nariadenia (ES) č. 726/2004 sa vkladá tento článok 71a:
V nariadení (ES) č. 726/2004 sa vkladajú tieto články 71a a 71b:
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 71a
Článok 71a
Článok 71a
Agentúra má sídlo v Amsterdame v Holandsku.
Agentúra má sídlo v Amsterdame v Holandsku.
Komisia a príslušné holandské orgány prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa agentúra mohla presťahovať do svojho dočasného sídla najneskôr do 1. januára 2019 a do svojho trvalého sídla najneskôr do 16. novembra 2019.
Komisia a príslušné holandské orgány predložia Európskemu parlamentu a Rade písomnú správu o pokroku dosiahnutom pri úpravách dočasných priestorov a výstavbe budovy trvalého sídla tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri mesiace až dočasu, kým sa agentúra nepresťahuje do budovy svojho trvalého sídla.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 71 b (nový)
Článok 71b
Dohoda o sídle, ktorá umožňuje agentúre ujať sa svojich povinností v priestoroch schválených Európskym parlamentom a Radou sa uzatvorí do troch mesiacov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy, alebo od 30. marca 2019, podľa toho, čo nastane skôr.
Toto nariadenie sa uplatňuje od 30. marca 2019.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Vyhlásenie (nové)
„DODATOK K NARIADENIU 2018/...
VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeho úloha spoluzákonodarcu nebola riadne zohľadnená, keďže nebol zapojený do postupu výberu nového sídla Európskej agentúry pre lieky.
Európsky parlament chce pripomenúť svoje výsady spoluzákonodarcu a trvá na plnom rešpektovaní riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide o rozhodovanie o sídlach orgánov a agentúr.
Ako jediná priamo volená inštitúcia Únie a zástupca občanov Únie je prvým garantom dodržiavania zásad demokracie v Únii.
Európsky parlament odsudzuje postup, ktorý sa použil na výber nového sídla a ktorým sa mu fakticky upreli jeho výsady, keďže nebol účinne zapojený do procesu, a teraz sa od neho očakáva, že jednoducho potvrdí výber nového sídla prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.
Európsky parlament pripomína, že spoločný prístup pripojený k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, ktoré bolo podpísané v roku 2012, je právne nezáväzné, ako sa uznáva v samotnom vyhlásení, a že bolo dohodnuté bez toho, aby ním boli dotknuté legislatívne právomoci inštitúcií.
Európsky parlament preto trvá na tom, aby sa postup výberu nových sídiel agentúr zrevidoval a v súčasnej podobe sa už viac nepoužíval.
Na záver by chcel Európsky parlament tiež pripomenúť, že v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1 sa tri inštitúcie zaviazali k lojálnej a transparentnej spolupráci odvolávajúc sa na rovnosť oboch spoluzákonodarcov, ako je zakotvené v zmluvách.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0063/2018).

Posledná úprava: 6. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia