Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0328(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2018

Ingivna texter :

A8-0063/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Antagna texter
PDF 256kWORD 47k
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 15 mars 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Med beaktande av artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen bör Europeiska läkemedelsmyndigheten ha sitt nya säte från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket eller från och med den 30 mars 2019, beroende på vilken dag som infaller först.
(2)  Med beaktande av artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen bör Europeiska läkemedelsmyndigheten ha sitt nya säte från och med den 30 mars 2019.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  För att säkerställa att Europeiska läkemedelsmyndigheten fungerar som den ska på den nya platsen bör det ingås en överenskommelse om sätet innan Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder verksamheten på den nya platsen.
(3)  För att säkerställa att Europeiska myndigheten fungerar som den ska på den nya platsen bör det ingås en överenskommelse om sätet så snart som möjligt. Överenskommelsen om sätet bör innehålla de lämpligaste villkoren och bestämmelserna för en lyckad flytt av Europeiska läkemedelsmyndigheten och dess personal till Amsterdam.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  För att säkerställa fullständig kontinuitet i myndighetens verksamhet bör den tillfälliga placeringen i Amsterdam gälla från och med den 1 januari 2019 och det permanenta sätet stå klart den 15 november 2019.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Det är glädjande att myndighetens nya placering är i linje med den nuvarande personalens preferenser och att de nederländska myndigheterna gör ansträngningar för att se till att den dubbla flytten inte äventyrar myndighetens operativa effektivitet, kontinuitet och oavbrutna verksamhet. Den dubbla omlokaliseringen till Amsterdam innebär emellertid att myndigheten tillfälligt kommer att behöva nedprioritera viss verksamhet, såsom arbetet med barnläkemedel och folkhälsofrågor, bland annat om antimikrobiell resistens och influensapandemier, medan den befinner sig i sina tillfälliga lokaler. De förseningar som den nederländska regeringen redan tillkännagett och som senarelägger överlåtelsen av den permanenta byggnaden, som ännu inte har börjat byggas, väcker farhågor om ytterligare eventuella förseningar. Omlokaliseringen till den tillfälliga byggnaden bör begränsas till 10,5 månader för att myndigheten åter ska kunna arbeta med full kapacitet från och med den 16 november 2019 och undvika att gå miste om mer expertis.
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 1 – inledningen
I förordning (EG) nr 726/2004 ska följande artikel föras in som artikel 71a:
I förordning (EG) nr 726/2004 ska följande artiklar 71a och 71b föras in:
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 71a
Artikel 71a
Artikel 71a
Myndigheten ska ha sitt säte i Amsterdam i Nederländerna.
Myndigheten ska ha sitt säte i Amsterdam i Nederländerna.
Kommissionen och de behöriga myndigheterna i Nederländerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att myndigheten kan flytta till sina tillfälliga lokaler senast den 1 januari 2019 och till sina permanenta lokaler senast den 16 november 2019.
Kommissionen och de behöriga myndigheterna i Nederländerna ska lämna in en skriftlig rapport till Europaparlamentet och rådet om hur det går med anpassningarna av de tillfälliga lokalerna och uppförandet av den permanenta byggnaden tre månader efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter var tredje månad fram till dess att myndigheten har flyttat in i sina permanenta lokaler.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1
Förordning (EG) nr 726/2004
Artikel 71b (ny)
Artikel 71b
Senast tre månader från och med ... [dag för ikraftträdande av denna förordning] ska det ingås en överenskommelse om sätet som gör det möjligt för myndigheten att inleda sin verksamhet i de lokaler som godkänts av Europaparlamentet och rådet.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2
Denna förordning ska tillämpas från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket eller från och med den 30 mars 2019, beroende på vilken dag som infaller först.
Denna förordning ska tillämpas från och med den 30 mars 2019.
Ändring 15
Förslag till förordning
Uttalande (nytt)
”BILAGA TILL FÖRORDNING 2018/...
UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET
Europaparlamentet beklagar att dess roll som medlagstiftare inte beaktats i vederbörlig ordning, då parlamentet inte involverades i det förfarande som ledde fram till valet av nytt säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten.
Europaparlamentet erinrar om sina befogenheter som medlagstiftare och framhåller att det ordinarie lagstiftningsförfarandet måste respekteras fullt ut i samband med placeringen av organ och byråer.
Som unionens enda direktvalda institution och företrädare för unionsmedborgarna är parlamentet den främsta garanten för demokratiprincipens efterlevnad i unionen.
Europaparlamentet fördömer det förfarande som tillämpades vid valet av nytt säte och som de facto berövade parlamentet dess befogenheter, eftersom det inte blev ordentligt involverat i processen utan nu bara förväntas bekräfta valet av nytt säte genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Europaparlamentet erinrar om att den gemensamma ansatsen i bilagan till det gemensamma uttalande från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om decentraliserade organ som undertecknades 2012 inte är rättsligt bindande, vilket även erkänns i själva uttalandet, och att överenskommelsen om den inte påverkade institutionernas lagstiftningsbefogenheter.
Därför framhåller Europaparlamentet att förfarandet vid valet av nytt säte för organ måste revideras och inte bör tillämpas i nuvarande form i framtiden.
Till sist erinrar Europaparlamentet dessutom om att de tre institutionerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1 månade om ett lojalt och öppet samarbete och samtidigt påminde om de båda medlagstiftarnas jämlikhet enligt fördragen.
__________________
1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0063/2018).

Senaste uppdatering: 6 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy