Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0336(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0051/2018

Predkladané texty :

A8-0051/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0087

Prijaté texty
PDF 732kWORD 71k
Štvrtok, 15. marca 2018 - Štrasburg
Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb *
P8_TA(2018)0087A8-0051/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2018 o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0683),

–  so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0471/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality dánskym parlamentom, Poslaneckou snemovňou Írska, Senátom Írska, Poslaneckou snemovňou Luxemburského veľkovojvodstva, maltským parlamentom, holandskou Prvou komorou, holandskou Druhou komorou a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0051/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Spoločnosti, ktoré chcú v rámci Únie vyvíjať cezhraničnú ekonomickú činnosť, narážajú na vážne prekážky a narušenia trhu vyplývajúce z existencie a zo spolupôsobenia 28 rozdielnych systémov dane z príjmov právnických osôb. Popritom sa štruktúry daňového plánovania stali časom ešte sofistikovanejšie, keďže sa rozvíjajú v rôznych jurisdikciách a efektívne využívajú technické detaily určitého daňového systému alebo nesúlad medzi dvoma alebo viacerými daňovými systémami v záujme zníženia daňovej povinnosti spoločností. Hoci tieto situácie zdôrazňujú nedostatky, ktoré sú povahou úplne odlišné, oba vytvárajú prekážky, ktoré zabraňujú riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Opatrenia na nápravu týchto problémov by sa preto mali zameriavať na obidva typy nedostatkov, ktorými je trh poznačený.
(1)  Spoločnosti, ktoré chcú v rámci Únie vyvíjať cezhraničnú ekonomickú činnosť, narážajú na vážne prekážky a narušenia trhu vyplývajúce z existencie a zo spolupôsobenia 28 rozdielnych systémov dane z príjmov právnických osôb. V období globalizácie a digitalizácie je zdaňovanie najmä finančného a intelektuálneho kapitálu na základe zdroja čoraz ťažšie vysledovateľné a ľahšie manipulovateľné. Popritom sa štruktúry daňového plánovania stali časom ešte sofistikovanejšie, keďže sa rozvíjajú v rôznych jurisdikciách a efektívne využívajú technické detaily určitého daňového systému alebo nesúlad medzi dvoma alebo viacerými daňovými systémami v záujme zníženia daňovej povinnosti spoločností. Rozsiahla digitalizácia v mnohých odvetviach hospodárstva v spojení s rýchlo sa rozvíjajúcim digitálnym hospodárstvom spochybňuje vhodnosť úniových modelov daní z príjmov právnických osôb, ktoré boli navrhnuté pre kamenné podniky, a to až do takej miery, že môže byť potrebné prepracovať kritériá oceňovania a výpočtov tak, aby zodpovedali obchodným činnostiam v 21. storočí. Hoci tieto situácie zdôrazňujú nedostatky, ktoré sú povahou úplne odlišné, všetky vytvárajú prekážky, ktoré zabraňujú riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a vedú k narušeniam medzi veľkými spoločnosťami a malými a strednými podnikmi. Nový štandard pre základe dane z príjmov právnických osôb v Únii by sa preto mal zameriavať na tieto typy nedostatkov trhu a zároveň zohľadňovať dlhodobú právnu zrozumiteľnosť a istotu, ako aj zásadu daňovej neutrality. Väčšia konvergencia medzi vnútroštátnymi daňovými systémami povedie k výraznému zníženiu nákladov a administratívnej záťaže pre podnikateľov pôsobiacich cezhraničným spôsobom v rámci Únie. Kým daňová politika je vnútroštátnou kompetenciou, v článku 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa jasne stanovuje, že Rada by mala jednomyseľne a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydávať smernice na aproximáciu takýchto daňových zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení členských štátov, keďže priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Aby sa podporilo riadne fungovanie vnútorného trhu, podoba prostredia pre zdaňovanie príjmov právnických osôb v Únii by sa mala vytvárať v súlade so zásadou, že spoločnosti odvádzajú spravodlivý podiel dane v jurisdikcii (jurisdikciách), kde vytvárajú zisk. Je preto potrebné stanoviť mechanizmy, ktoré spoločnosti odradia od toho, aby využívali nesúlad medzi vnútroštátnymi daňovými systémami s cieľom znížiť si daňovú povinnosť. Rovnako dôležité je takisto stimulovať rast a hospodársky rozvoj na vnútornom trhu prostredníctvom podpory cezhraničného obchodu a investícií podnikov. Na to je potrebné odstrániť tak riziko dvojitého zdanenia, ako aj riziko dvojitého nezdanenia v Únii prostredníctvom odstránenia rozdielov vznikajúcich pri spolupôsobení vnútroštátnych systémov dane z príjmov právnických osôb. Spoločnosti zároveň potrebujú jednoducho fungujúcu daň a právny rámec na rozvoj svojej obchodnej činnosti a jej cezhraničné rozširovanie v rámci Únie. V tejto súvislosti by sa mali taktiež odstrániť zostávajúce prípady diskriminácie.
(2)  Aby sa podporilo riadne fungovanie vnútorného trhu, podoba prostredia pre zdaňovanie príjmov právnických osôb v Únii by sa mala vytvárať v súlade so zásadou, že spoločnosti odvádzajú spravodlivý podiel dane v jurisdikcii (jurisdikciách), kde vytvárajú zisk a kde majú stálu prevádzkareň. Vzhľadom na digitálnu zmenu v podnikateľskom prostredí je potrebné zaručiť, aby sa so spoločnosťami, ktoré vytvárajú výnosy v určitom členskom štáte, pričom v tomto členskom štáte nemajú fyzickú stálu prevádzkareň, ale digitálnu stálu prevádzkareň, zaobchádzalo rovnakým spôsobom ako so spoločnosťami, ktoré takúto fyzickú stálu prevádzkareň majú. Je preto potrebné stanoviť mechanizmy, ktoré spoločnosti odradia od toho, aby využívali nesúlad medzi vnútroštátnymi daňovými systémami s cieľom znížiť si daňovú povinnosť. Rovnako dôležité je takisto stimulovať rast a hospodársky rozvoj na vnútornom trhu prostredníctvom podpory cezhraničného obchodu a investícií podnikov. Na to je potrebné odstrániť tak riziko dvojitého zdanenia, ako aj riziko dvojitého nezdanenia v Únii prostredníctvom odstránenia rozdielov vznikajúcich pri spolupôsobení vnútroštátnych systémov dane z príjmov právnických osôb. Spoločnosti zároveň potrebujú jednoducho fungujúcu daň a právny rámec na rozvoj svojej obchodnej činnosti a jej cezhraničné rozširovanie v rámci Únie. V tejto súvislosti by sa mali taktiež odstrániť zostávajúce prípady diskriminácie. Podstatným prvkom systému CCCTB je konsolidácia, pretože hlavné daňové prekážky, ktorým spoločnosti patriace do rovnakej skupiny pôsobiace cezhranične v Únii čelia, sa dajú riešiť len týmto spôsobom. Konsolidáciou sa odstraňujú formality transferového oceňovania a vnútroskupinové dvojité zdanenie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Ako sa zdôrazňuje v návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)7 zo 16. marca 2011, systém dane z príjmov právnických osôb, ktorý na účely výpočtu základu dane z príjmov spoločností považuje Úniu za jednotný trh, by spoločnostiam, ktoré sú rezidentmi v Únii, uľahčil cezhraničnú činnosť a podporil cieľ, ktorým je spraviť z neho konkurencieschopnejšie miesto na investovanie v medzinárodnom meradle. Návrh o CCCTB z roku 2011 sa zameriaval na cieľ uľahčiť podnikom rozširovanie obchodnej činnosti v rámci Únie. Okrem tohto cieľa treba zohľadniť aj skutočnosť, že CCCTB môže byť veľmi účinný pri zlepšovaní fungovania vnútorného trhu prostredníctvom boja proti schémam na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. So zreteľom na to by sa mala iniciatíva týkajúca sa CCCTB obnoviť, aby sa zameriavala rovnako na aspekt iniciatívy týkajúci sa uľahčenia podnikania a jej úlohu v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Takýto prístup by najlepšie poslúžil cieľu odstrániť narušenia vo fungovaní vnútorného trhu.
(3)  Ako sa zdôrazňuje v návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)7 , zo 16. marca 2011, systém dane z príjmov právnických osôb, ktorý na účely výpočtu základu dane z príjmov spoločností považuje Úniu za jednotný trh, by spoločnostiam, ktoré sú rezidentmi v Únii, uľahčil cezhraničnú činnosť a podporil cieľ, ktorým je spraviť z neho konkurencieschopnejšie miesto na investovanie v medzinárodnom meradle, najmä pre malé a stredné podniky. Návrh o CCCTB z roku 2011 sa zameriaval na cieľ uľahčiť podnikom rozširovanie obchodnej činnosti v rámci Únie. Okrem tohto cieľa treba zohľadniť aj skutočnosť, že CCCTB môže byť veľmi účinný pri zlepšovaní fungovania vnútorného trhu prostredníctvom boja proti schémam na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. So zreteľom na to by sa mala iniciatíva týkajúca sa CCCTB obnoviť, aby sa zameriavala rovnako na aspekt iniciatívy týkajúci sa uľahčenia podnikania a jej úlohu v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Keď sa CCCTB začne uplatňovať vo všetkých členských štátoch, zaručilo by sa tým, že dane sa budú platiť tam, kde sa vytvárajú zisky a kde majú spoločnosti stálu prevádzkareň. Takýto prístup by najlepšie poslúžil cieľu odstrániť narušenia vo fungovaní vnútorného trhu. Zlepšovanie vnútorného trhu je kľúčovým faktorom podpory rastu a vytvárania pracovných miest. Zavedením CCCTB by sa zlepšil hospodársky rast a vytvorilo viac pracovných miest v Únii prostredníctvom obmedzovania škodlivej daňovej konkurencie medzi spoločnosťami.
__________________
__________________
7 Návrh smernice Rady COM(2011)0121 final/2 z 3.10.2011 o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb.
7 Návrh smernice Rady COM(2011)0121 final/2 z 3.10.2011 o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Keďže v záujme zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu je nutné konať rýchlo, aby sa vnútorný trh na jednej strane stal priaznivejším pre obchod a investície a na strane druhej odolnejším proti schémam na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, treba ambicióznu iniciatívu CCCTB rozdeliť na dva samostatné návrhy. Najskôr by sa mali schváliť pravidlá o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb a až potom by sa mala riešiť otázka konsolidácie.
(4)  Keďže v záujme zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu je nutné konať rýchlo, aby sa vnútorný trh na jednej strane stal priaznivejším pre obchod a investície a na strane druhej odolnejším proti schémam na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, je veľmi dôležité zaručiť súčasné nadobudnutie účinnosti smernice o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb a smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb. Keďže takáto zmena režimu je významným krokom v procese dokončenia vnútorného trhu, potrebuje flexibilitu, aby sa mohla náležite vykonávať od začiatku. Keďže vnútorný trh zahŕňa všetky členské štáty, mal by sa CCCTB zaviesť vo všetkých členských štátoch. Ak Rada neprijme jednohlasné rozhodnutie o návrhu zaviesť CCCTB, Komisia by mala na základe článku 116 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú potrebné právne predpisy, vydať nový návrh. Ako posledná možnosť by sa mala začať posilnená spolupráca zo strany členských štátov, ktorá by mala byť kedykoľvek otvorená pre nezúčastnené členské štáty v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Je však poľutovaniahodné, že sa nevykonalo žiadne dostatočne podrobné posúdenie, ani vo vzťahu k návrhom CCTB, ani CCCTB, pokiaľ ide o vplyv na príjmy členských štátov z dane z príjmov právnických osôb podľa jednotlivých krajín.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Mnohé štruktúry agresívneho daňového plánovania sa zvyčajne vyskytujú v cezhraničnom kontexte, čo znamená, že účastnícke skupiny spoločností vlastnia určité minimálne prostriedky. Na základe tohto predpokladu a z dôvodu proporcionality by pravidlá CCCTB mali byť povinné len pre skupiny spoločností značnej veľkosti. Na tento účel by sa mal stanoviť veľkostný prah založený na celkovom konsolidovanom výnose skupiny, ktorá predkladá konsolidované účtovné závierky. Okrem toho, v záujme väčšieho uľahčovania obchodu a investícií na vnútornom trhu by pravidlá CCCTB mali byť ako voliteľná možnosť k dispozícii aj tým skupinám, ktoré nedosahujú určený veľkostný prah.
(5)  Mnohé štruktúry agresívneho daňového plánovania sa zvyčajne vyskytujú v cezhraničnom kontexte, čo znamená, že účastnícke skupiny spoločností vlastnia určité minimálne prostriedky. Na základe tohto predpokladu a z dôvodu proporcionality by pravidlá o spoločnom základe mali byť najskôr záväzné len pre spoločnosti, ktoré patria do skupiny značnej veľkosti. Na tento účel by sa mala stanoviť počiatočná veľkostná prahová hodnota 750 miliónov EUR založená na celkovom konsolidovanom výnose skupiny, ktorá predkladá konsolidované účtovné závierky. Vzhľadom na to, že touto smernicou sa stanovuje nový štandard pre základ dane z príjmu právnických osôb pre všetky podniky v Únii, prahová hodnota by sa mala znížiť na nulu počas maximálne siedmich rokov. Aby sa prispelo k dosiahnutiu cieľa, ktorým je uľahčovať obchod a investície na vnútornom trhu, pravidlá pre spoločný základ dane z príjmov právnických osôb by mali byť v prvej fáze k dispozícii ako voliteľná možnosť aj pre spoločnosti, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Pri rovnakých podmienkach môže prechod na spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb viesť k stratám alebo zvýšeniu daňových príjmov v členských štátoch. S cieľom kompenzovať straty by sa mal zaviesť dočasný kompenzačný mechanizmus financovaný z rozpočtových prebytkov tých členských štátov, ktoré vďaka novému režimu zaznamenali zvýšenie daňových príjmov. Kompenzácia by sa mala každoročne upravovať, aby sa zohľadnili vnútroštátne alebo regionálne rozhodnutia prijaté pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice. Komisia by mala mať povinnosť navrhnúť zrušenie alebo zmenu kompenzačného systému po siedmych rokoch a stanoviť hornú hranicu pre kompenzáciu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  S cieľom vyhnúť sa súčasnému prerozdeleniu daňového zaťaženia medzi malé a stredné podniky (MSP) a nadnárodné spoločnosti, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku, by spoločný základ dane z príjmov právnických osôb mal sledovať cieľ nevystavovať MSP konkurenčnej nevýhode, ale vytvárať pre ne rovnaké podmienky. Hlavný daňový úrad môže MSP poskytovať potrebné nástroje, ktoré im pomôžu plniť administratívne a organizačné požiadavky, ktoré sú súčasťou voliteľného CCCTB.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Oprávnenosť na konsolidovanú daňovú skupinu by sa mala určiť podľa dvojitého kritéria, na základe ktorého by sa posúdil i) rozsah kontroly (viac než 50 % hlasovacích práv) a ii) vlastníctvo (viac ako 75 % vlastného imania) alebo práva na zisky (viac než 75 % práv, na základe ktorých vzniká nárok na zisk). Takýmto kritériom by sa zaistil vysoký stupeň hospodárskej integrácie medzi členmi skupiny. Na zaručenie jednotnosti systému by obidve prahové hodnoty pre kontrolu a vlastníctvo alebo práva na zisk mali byť splnené počas celého zdaňovacieho obdobia. V opačnom prípade by mala spoločnosť, ktorá nespĺňa tieto kritériá, okamžite vystúpiť zo skupiny. Aby sa predišlo manipulácii s daňovými výsledkami prostredníctvom spoločností, ktoré do skupiny krátkodobo vstupujú a vystupujú z nej, mala by sa zaviesť aj požiadavka na minimálne deväť po sebe idúcich mesiacov, aby sa potvrdilo členstvo v skupine.
(6)  Je potrebné vymedziť pojem stála prevádzkareň, ktorá sa nachádza v Únii a patrí daňovníkovi, ktorý je na daňové účely rezidentom v Únii. Nadnárodné spoločnosti príliš často uskutočňujú presun svojich ziskov do priaznivých daňových režimov bez zaplatenia dane alebo len s veľmi nízkymi daňovými sadzbami. Koncepcia stálej prevádzkarne by ponúkla presné a záväzné vymedzenie kritérií, ktoré majú byť splnené, ak má nadnárodná spoločnosť preukázať, že je umiestnená v danej krajine. To prinúti nadnárodné spoločnosti k plateniu daní spravodlivým spôsobom. Zámerom toho je zabezpečiť, aby všetci dotknutí daňovníci mali spoločné porozumenie, a vylúčiť možný nesúlad plynúci z rozchádzajúcich sa vymedzení pojmu. Podobne je dôležité mať spoločné vymedzenie pojmu stálych prevádzkarní nachádzajúcich sa v tretej krajine alebo v Únii, ale patriacich daňovníkovi, ktorý je na daňové účely rezidentom v tretej krajine. Ak transferové oceňovanie vedie k presunu ziskov do jurisdikcie s nízkym daňovým zaťažením, vhodnejší je systém prerozdelenia zisku podľa vzorca pre rozdelenie. Prijatím takéhoto systému môže Únia zaviesť medzinárodný štandard pre moderné a efektívne zdaňovanie právnických osôb. Komisia by mala vypracovať usmernenia pre prechodnú fázu, počas ktorej sa bude vo vzťahu k tretím krajinám používať rozdeľovanie na základe vzorca spolu s inými metódami prideľovania, pričom v konečnom dôsledku by sa štandardnou metódou prideľovania malo stať rozdeľovanie na základe vzorca. Komisia by mala predložiť návrh na vytvorenie modelovej daňovej zmluvy Únie, ktorá by mohla v konečnom dôsledku nahradiť tisíce dvojstranných zmlúv, ktoré uzatvorili jednotlivé členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Digitálne tovary sú obvykle vysoko mobilné a nehmotné. Štúdiami sa preukázalo, že digitálne odvetvie je vo veľkej miere zapojené do praktík agresívneho daňového plánovania, keďže mnohé obchodné modely si pre vykonávanie transakcií so zákazníkmi a vytváranie ziskov nevyžadujú fyzickú infraštruktúru. To umožňuje najväčším digitálnym spoločnostiam platiť zo svojich výnosov takmer nulové dane. Štátne pokladnice členských štátov prichádzajú o miliardy eur na daňových výnosoch, keďže nedokážu zdaniť digitálne nadnárodné spoločnosti. S cieľom bojovať proti tejto skutočnej a naliehavej sociálnej nespravodlivosti treba súčasné právne predpisy v oblasti zdaňovania právnických osôb rozšíriť tak, aby zahŕňali nové spojenie s digitálnou stálou prevádzkarňou založené na významnej digitálnej prítomnosti. Treba vytvoriť rovnaké podmienky pre podobné obchodné modely s cieľom riešiť daňové výzvy, ktoré vznikajú v rámci digitalizácie, bez toho, aby sa obmedzil potenciál digitálneho odvetvia. V tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala venovať činnosti, ktorú vykonáva OECD v oblasti jednotného súboru pravidiel na medzinárodnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Vzorec pre rozdelenie konsolidovaného základu dane by mal zahŕňať tri rovnako vážené faktory, a to prácu, aktíva a obrat podľa miesta určenia. Tieto rovnako vážené faktory by mali zohľadňovať vyvážený prístup k rozdeľovaniu zdaniteľných ziskov medzi príslušné členské štáty a mali by zaistiť, že sa zisky budú zdaňovať tam, kde skutočne vznikajú. Práca a aktíva by sa preto mali prideliť tomu členskému štátu, kde sa práca vykonáva alebo kde sa aktíva nachádzajú, aby sa riadne zohľadnili záujmy členského štátu pôvodu, zatiaľ čo obrat by sa mal prideliť členskému štátu určenia tovaru alebo služieb. Aby sa zohľadnili rozdiely, pokiaľ ide o úroveň platov v rámci celej Únie, a tým sa umožnilo spravodlivejšie rozdelenie konsolidovaného základu dane, faktor práca by mal zahŕňať objem miezd a počet zamestnancov (konkrétne každá položka predstavuje hodnotu s polovičnou váhou). Na druhej strane by faktor aktíva mal zahŕňať všetok hmotný dlhodobý majetok (ale nie nehmotný) a finančné aktíva z dôvodu ich pohyblivej povahy a z toho vyplývajúceho rizika, že by sa pravidlá tejto smernice mohli obchádzať. Ak z dôvodu mimoriadnych okolností výsledok rozdelenia primerane nezodpovedá rozsahu ekonomickej činnosti, mala by sa prostredníctvom ochrannej doložky stanoviť alternatívna metóda prideľovania príjmu.
(10)  Rozdelenie konsolidovaného základu dane na základe vzorca by mal zahŕňať štyri rovnako vážené faktory, a to prácu, aktíva, obrat podľa miesta určenia a zber a používanie osobných údajov používateľov online platforiem a služieb (ďalej len „faktor údaje“). Tieto rovnako vážené faktory by mali zohľadňovať vyvážený prístup k rozdeľovaniu zdaniteľných ziskov medzi príslušné členské štáty a mali by zaistiť, že sa zisky budú zdaňovať tam, kde skutočne vznikajú. Práca a aktíva by sa preto mali prideliť tomu členskému štátu, kde sa práca vykonáva alebo kde sa aktíva nachádzajú, aby sa riadne zohľadnili záujmy členského štátu pôvodu, zatiaľ čo obrat by sa mal prideliť členskému štátu určenia tovaru alebo služieb. Aby sa zohľadnili rozdiely, pokiaľ ide o úroveň platov v rámci celej Únie, a tým sa umožnilo spravodlivejšie rozdelenie konsolidovaného základu dane, faktor práca by mal zahŕňať objem miezd a počet zamestnancov (konkrétne každá položka predstavuje hodnotu s polovičnou váhou). Na druhej strane by mal faktor aktíva zahŕňať iba hmotný majetok. Ak z dôvodu mimoriadnych okolností výsledok rozdelenia primerane nezodpovedá rozsahu ekonomickej činnosti, mala by sa prostredníctvom ochrannej doložky stanoviť alternatívna metóda prideľovania príjmu.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Vzorec pre rozdelenie konsolidovaného základu dane musí v plnej miere odrážať hospodársku činnosť, ktorá sa uskutočňuje v každom členskom štáte, pričom sa náležite a v plnej miere zohľadnia potenciálne významné rozdiely medzi ekonomikami členských štátov. Ak je výsledkom vzorca nevyvážené rozdelenie, ktoré neodráža hospodársku činnosť, prostriedkom nápravy tejto situácie by mohol byť mechanizmus riešenia sporov. Vzhľadom na vyššie uvedené by Komisia mala zvážiť zavedenie mechanizmu riešenia sporov s cieľom zabezpečiť riadne riešenie sporov, ktorých účastníkmi sú rôzne členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Určité sektory, ako sektor finančných služieb a poisťovníctva, sektor ropy a zemného plynu, ako aj námorná a letecká doprava, potrebujú z dôvodu svojich osobitných charakteristík upravený vzorec pre rozdelenie konsolidovaného základu dane.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Táto smernica vychádza zo smernice Rady 2016/xx/EÚ o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (ktorou sa stanovuje spoločný súbor pravidiel zdaňovania právnických osôb na výpočet základu dane) a zameriava sa na konsolidáciu daňových výsledkov v rámci celej skupiny. Bolo by preto potrebné zaoberať sa otázkou interakcie medzi oboma právnymi nástrojmi a prijať ustanovenia týkajúce sa prechodu určitých prvkov základu dane do nového rámca skupiny. Takéto prvky by zahŕňali najmä pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov, doložku o prechode od metódy oslobodenia od dane k metóde započítania a právne predpisy týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností, ako aj hybridné nesúlady.
(14)  Táto smernica vychádza zo smernice Rady 2016/xx/EÚ o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (ktorou sa stanovuje spoločný súbor pravidiel zdaňovania právnických osôb na výpočet základu dane) a zameriava sa na konsolidáciu daňových výsledkov v rámci celej skupiny. Je preto potrebné zaoberať sa otázkou interakcie medzi oboma právnymi nástrojmi a prijať ustanovenia týkajúce sa prechodu určitých prvkov základu dane do nového rámca skupiny. Takéto prvky by zahŕňali najmä pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov, doložku o prechode od metódy oslobodenia od dane k metóde započítania a právne predpisy týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností, ako aj hybridné nesúlady. Členským štátom by sa nemalo brániť v zavádzaní dodatočných opatrení na obmedzovanie vyhýbania sa daňovým povinnostiam s cieľom znížiť negatívne účinky presunu ziskov do tretích krajín s nízkym zdanením.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o i) zohľadnenie zmien právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa foriem spoločností a daní z príjmov právnických osôb, a zodpovedajúcu zmenu prílohy I a II; ii) stanovenie dodatočného vymedzenia pojmov a iii) doplnenie pravidla o obmedzení odpočítateľnosti úrokov o antifragmentačné pravidlá, aby sa lepšie riešili riziká vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré sa môžu v rámci skupiny vyskytnúť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, včas a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
(16)  S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o i) zohľadnenie zmien právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa foriem spoločností a daní z príjmov právnických osôb, a zodpovedajúcu zmenu prílohy I a II; ii) stanovenie dodatočného vymedzenia pojmov; iii) doplnenie pravidla o obmedzení odpočítateľnosti úrokov o antifragmentačné pravidlá, aby sa lepšie riešili riziká vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré sa môžu v rámci skupiny vyskytnúť, a iv) vydávanie usmernení na prechodnú fázu, počas ktorej sa bude vo vzťahu k tretím krajinám používať rozdeľovanie na základe vzorca spolu s inými metódami prideľovania. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a mala by zohľadňovať výročné uznesenie Európskeho parlamentu. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, včas a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, aby i) každoročne prijala zoznam právnych foriem spoločností tretích krajín, ktoré sú podobné právnym formám spoločností uvedeným v prílohe I; ii) stanovila podrobné pravidlá výpočtu faktorov práca, aktíva a obrat, priraďovania zamestnancov a objemu miezd, aktív a obratu príslušnému faktoru a oceňovania aktív; iii) prijala akt, v ktorom stanoví vzorový formulár oznámenia o vytvorení skupiny, a iv) stanovila pravidlá týkajúce sa elektronického podávania konsolidovaného daňového priznania, formulára konsolidovaného daňového priznania, formulára daňového priznania jednotlivého daňovníka a požadované podporné doklady. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201112.
(17)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, aby i) každoročne prijala zoznam právnych foriem spoločností tretích krajín, ktoré sú podobné právnym formám spoločností uvedeným v prílohe I; ii) stanovila podrobné pravidlá výpočtu faktorov práca, aktíva a obrat a faktor údaje, priraďovania zamestnancov a objemu miezd, rozdelenia zozbieraných osobných údajov a využívaných osobných údajov, aktív a obratu príslušnému faktoru a oceňovania aktív; iii) prijala akt, v ktorom stanoví vzorový formulár oznámenia o vytvorení skupiny, a iv) stanovila pravidlá týkajúce sa elektronického podávania konsolidovaného daňového priznania, formulára konsolidovaného daňového priznania, formulára daňového priznania jednotlivého daňovníka a požadované podporné doklady. Komisia by mala v spolupráci s daňovými správami členských štátov vytvoriť jednotné formáty daňového priznania. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201112.
__________________
__________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  Keďže ciele tejto smernice, a to zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam na medzinárodnej úrovni a uľahčiť podnikom cezhraničné rozširovanie v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov konajúcich samostatne a odlišným spôsobom, pretože na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná koordinovaná činnosť. Vzhľadom na to, že táto smernica sa zameriava na nedostatky vnútorného trhu, ktoré pochádzajú zo spolupôsobenia rozdielnych vnútroštátnych daňových pravidiel, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a odrádzajú od cezhraničnej činnosti, ciele smernice možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie – Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daných cieľov, najmä vzhľadom na to, že jej záväzná pôsobnosť sa obmedzuje na skupiny nad určitú veľkosť.
(18)  Keďže ciele tejto smernice, a to zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam na medzinárodnej úrovni a uľahčiť podnikom, najmä MSP, cezhraničné rozširovanie v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov konajúcich samostatne a odlišným spôsobom, pretože na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná koordinovaná činnosť. Vzhľadom na to, že táto smernica sa zameriava na nedostatky vnútorného trhu, ktoré pochádzajú zo spolupôsobenia rozdielnych vnútroštátnych daňových pravidiel, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a odrádzajú od cezhraničnej činnosti, ciele smernice možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie – Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daných cieľov, najmä vzhľadom na to, že jej záväzná pôsobnosť sa obmedzuje na skupiny nad určitú veľkosť.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Komisia by mala mať povinnosť preskúmať uplatňovanie tejto smernice päť rokov po nadobudnutí jej účinnosti a podať Rade správu o jej fungovaní. Členské štáty by mali mať povinnosť oznámiť Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou,
(20)  Keďže táto smernica obsahuje významnú zmenu pravidiel zdaňovania právnických osôb, Komisia by mala mať povinnosť vykonať dôkladné posúdenie uplatňovania tejto smernice päť rokov po nadobudnutí jej účinnosti a podať správu Európskemu parlamentu a Rade o jej fungovaní. Táto správa o vykonávaní by mala obsahovať aspoň tieto body: vplyv systému zdanenia stanoveného v tejto smernici na príjmy členských štátov, výhody a nevýhody tohto systému pre MSP, vplyv na spravodlivý výber daní medzi členskými štátmi, vplyv na vnútorný trh ako celok s osobitným zreteľom na možné narušenie hospodárskej súťaže medzi spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú nové pravidlá stanovené v tejto smernici, a počet podnikov, ktoré patria do rozsahu jej pôsobnosti počas prechodného obdobia. Komisia by mala mať povinnosť preskúmať uplatňovanie tejto smernice 10 rokov po nadobudnutí jej účinnosti a podať Európskemu parlamentu a Rade správu o jej fungovaní. Členské štáty by mali mať povinnosť oznámiť Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  S cieľom dosiahnuť úplnú a konzistentnú konsolidáciu a zabrániť novým arbitrážam, ktoré môžu vznikať z účtovných nezrovnalostí medzi členskými štátmi, je nevyhnutné prijať jasné, konzistentné a objektívne kritériá pre výpočet konsolidovaného základu dane. Na tento účel by Komisia mala navrhnúť potrebné úpravy príslušných ustanovení tejto smernice týkajúce sa vymedzenia a výpočtu konsolidovaného základu dane.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 20 b (nové)
(20b)  Komisia by mala zvážiť ďalšie štúdie, v ktorých bude analyzovať možný vplyv CCCTB na príjmy z dane z príjmu právnických osôb v jednotlivých členských štátoch a potenciálne konkurenčné znevýhodnenia Únie vo vzťahu k tretím krajinám.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
1.  Touto smernicou sa stanovuje systém pre konsolidáciu základov dane podľa smernice Rady 2016/xx/EÚ spoločností, ktoré sú členmi skupiny, a stanovujú sa pravidlá prideľovania spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb členským štátom a jeho spravovania vnútroštátnymi daňovými orgánmi.
1.  Touto smernicou sa stanovuje spoločný základ pre zdaňovanie určitých spoločností v Únii a stanovujú sa v nej pravidlá na výpočet tohto základu vrátane pravidiel pre opatrenia, ktorými sa má predchádzať vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a pre opatrenia týkajúce sa medzinárodného rozmeru navrhovaného daňového systému.
_______________
14 [celý názov smernice (Ú. v. EÚ L [ ], [ ], s. [ ])].
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Pravidlá tejto smernice sa uplatňujú na spoločnosť, ktorá je zriadená podľa právnych predpisov členského štátu, vrátane jej stálych prevádzkarní v iných členských štátoch, ak táto spoločnosť spĺňa všetky tieto podmienky:
1.  Pravidlá tejto smernice sa uplatňujú na spoločnosť, ktorá je zriadená podľa právnych predpisov členského štátu, vrátane jej stálych prevádzkarní a digitálnych stálych prevádzkarní v iných členských štátoch, ak táto spoločnosť spĺňa všetky tieto podmienky:
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c
c)  patrí ku konsolidovanej skupine na účely finančného účtovníctva s celkovým konsolidovaným výnosom skupiny, ktorý presiahol 750 000 000 EUR počas účtovného obdobia, ktoré predchádza príslušnému účtovnému obdobiu;
c)  patrí ku konsolidovanej skupine na účely finančného účtovníctva s celkovým konsolidovaným výnosom skupiny, ktorý presiahol 750 000 000 EUR počas účtovného obdobia, ktoré predchádza príslušnému účtovnému obdobiu. Uvedená prahová hodnota sa zníži na nulu počas maximálne siedmich rokov;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3
3.  Spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky v odseku 1 písm. a), b) a d), ale nespĺňa podmienky v odseku 1 písm. c), sa môže rozhodnúť, a to aj pre svoje stále prevádzkarne nachádzajúce sa v iných členských štátoch, uplatňovať pravidlá tejto smernice počas piatich zdaňovacích období. Toto obdobie sa automaticky predlžuje o ďalšie obdobia piatich zdaňovacích období, pokiaľ sa nepodá oznámenie o skončení podľa článku 47 druhého pododseku. Podmienky uvedené odseku 1 písm. a), b) a d) musia byť splnené pri každom predĺžení na ďalšie obdobie.
3.  Spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky v odseku 1 písm. a), b) a d), ale nespĺňa podmienky v odseku 1 písm. c), sa môže rozhodnúť, a to aj pre svoje stále prevádzkarne nachádzajúce sa v iných členských štátoch, uplatňovať pravidlá tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4
4.  Pravidlá tejto smernice sa neuplatňujú na prepravnú spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný daňový režim. Prepravná spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný daňový režim, sa zohľadňuje na účely určenia spoločností, ktoré sú členmi tej istej skupiny, ako sa uvádza v článkoch 5 a 6.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 23
(23)  „konsolidovaný základ dane“ je výsledok sčítania základov dane všetkých členov skupiny, vypočítaných v súlade so smernicou 2016/xx/EÚ;
(23)  „konsolidovaný základ dane“ je konsolidovaný čistý zdaniteľný príjem členov skupiny vypočítaný na stálom účtovnom základe, ktorý sa vzťahuje na všetkých členov skupiny, v súlade so smernicou 2016/xx/EÚ;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 28 a (nový)
(28a)  „faktor údaje“ je zber a používanie na komerčné účely osobných údajov používateľov online platforiem a služieb v jednom alebo viacerých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
3.  Ak člen skupiny pôsobiaci v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej vodnej doprave má svoje miesto skutočného vedenia na palube plavidla alebo lode, tento člen skupiny sa považuje za rezidenta na daňové účely v členskom štáte domovského prístavu plavidla alebo lode, alebo ak takýto domovský prístav neexistuje, v členskom štáte daňovej rezidencie prevádzkovateľa plavidla alebo lode.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4
4.  Daňovník-rezident odvádza daň z príjmu právnických osôb zo všetkých príjmov pochádzajúcich zo všetkých zdrojov, ktoré pochádzajú z členského štátu, kde je rezidentom na daňové účely, alebo mimo neho.
4.  Daňovník-rezident odvádza daň z príjmu právnických osôb zo všetkých príjmov pochádzajúcich z akejkoľvek činnosti v členskom štáte, kde je rezidentom na daňové účely, alebo mimo neho.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5
5.  Daňovník-nerezident odvádza daň z príjmu právnických osôb zo všetkých príjmov z činnosti vykonávanej prostredníctvom stálej prevádzkarne v členskom štáte.
5.  Daňovník-nerezident odvádza daň z príjmu právnických osôb zo všetkých príjmov z činnosti vykonávanej prostredníctvom stálej prevádzkarne vrátane digitálnej stálej prevádzkarne v členskom štáte. Digitálna stála prevádzkareň daňovníka sa určí v súlade s podmienkami a kritériami uvedenými v článku 5 smernice Rady ... o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb1a.
_______________
1a Smernica Rady ... o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (Ú. v. EÚ L ..., …, s. ...).
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  má právo uplatňovať viac ako 50 % hlasovacích práv a
a)  má právo uplatňovať hlasovacie práva presahujúce 50 % a
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
2a.  Stále prevádzkarne zahŕňajú digitálne stále prevádzkarne v súlade s podmienkami a kritériami uvedenými v článku 5 smernice Rady ... o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb1a.
_______________
1a Smernica Rady ... o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (Ú. v. EÚ L ..., …, s. ...).
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1
1.  Sčítaním základov dane všetkých členov skupiny sa získa konsolidovaný základ dane.
1.  Daňový základ konsolidovanej skupiny sa určí tak, akoby išlo o jeden subjekt. Na tento účel by sa mal agregovaný základ dane skupiny zmeniť tak, aby sa odstránili všetky zisky alebo straty vrátane tých, ktoré vyplývajú z akejkoľvek transakcie, bez ohľadu na povahu, medzi dvoma alebo viacerými subjektami v rámci skupiny.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2
2.  Ak je konsolidovaný základ dane záporný, strata sa prenesie do budúcich období a započíta sa proti nasledujúcemu kladnému konsolidovanému základu dane. Ak je konsolidovaný základ dane kladný, rozdelí sa v súlade s kapitolou VIII.
2.  Ak je konsolidovaný základ dane záporný, strata sa prenesie do budúcich období a započíta sa proti nasledujúcemu kladnému konsolidovanému základu dane na obdobie najviac päť rokov. Ak je konsolidovaný základ dane kladný, rozdelí sa v súlade s kapitolou VIII.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2
2.  Skupiny na zaznamenávanie vnútroskupinových transakcií uplatňujú jednotnú a primerane zdokumentovanú metódu. Skupiny môžu zmeniť metódu len z opodstatnených obchodných dôvodov a len na začiatku zdaňovacieho obdobia.
2.  Skupiny na zaznamenávanie vnútroskupinových transakcií uplatňujú jednotnú a primerane zdokumentovanú metódu. Skupiny môžu zmeniť metódu len z opodstatnených obchodných dôvodov a len na začiatku zdaňovacieho obdobia. Všetky takéto transakcie sa vylúčia zo základu dane v dôsledku konsolidácie vykonanej podľa článku 7 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3
3.  Metóda zaznamenávania vnútroskupinových transakcií umožňuje identifikáciu všetkých vnútroskupinových prevodov a predajov pri najnižších nákladoch za majetok, ktorý nepodlieha odpisom, alebo hodnote na daňové účely za odpisovateľný majetok.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4
4.  Vnútroskupinové prevody nemenia status nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1
Ak sa v dôsledku reorganizácie podnikateľskej činnosti jedna alebo viaceré skupiny, alebo dvaja alebo viacerí členovia skupiny stanú súčasťou inej skupiny, všetky nevyrovnané straty bývalej skupiny alebo skupín sa rozdelia medzi všetkých členov skupiny v súlade s kapitolou VIII na základe faktorov v stave, v ktorom sa nachádzali na konci zdaňovacieho obdobia, v ktorom reorganizácia podnikateľskej činnosti prebehla. Nevyrovnané straty bývalej skupiny alebo skupín sa prenášajú do budúcich období v nasledujúcich rokoch.
Ak sa v dôsledku reorganizácie podnikateľskej činnosti jedna alebo viaceré skupiny, alebo dvaja alebo viacerí členovia skupiny stanú súčasťou inej skupiny, všetky nevyrovnané straty bývalej skupiny alebo skupín sa rozdelia medzi všetkých členov skupiny v súlade s kapitolou VIII na základe faktorov v stave, v ktorom sa nachádzali na konci zdaňovacieho obdobia, v ktorom reorganizácia podnikateľskej činnosti prebehla. Nevyrovnané straty bývalej skupiny alebo skupín sa prenášajú najviac na obdobie piatich rokov.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2
2.  Ak sa dvaja alebo viacerí hlavní daňovníci zlúčia v zmysle článku 2 písm. a) bodov i) a ii) smernice Rady 2009/133/ES15, akékoľvek nevyrovnané straty skupiny sa rozdelia medzi jej členov v súlade s kapitolou VIII na základe faktorov v stave, v ktorom sú na konci zdaňovacieho obdobia, v ktorom zlúčenie prebehlo. Nevyrovnané straty sa prenášajú do budúcich období v nasledujúcich rokoch.
2.  Ak sa dvaja alebo viacerí hlavní daňovníci zlúčia v zmysle článku 2 písm. a) bodov i) a ii) smernice Rady 2009/133/ES15, akékoľvek nevyrovnané straty skupiny sa rozdelia medzi jej členov v súlade s kapitolou VIII na základe faktorov v stave, v ktorom sú na konci zdaňovacieho obdobia, v ktorom zlúčenie prebehlo. Nevyrovnané straty sa prenášajú najviac na obdobie piatich rokov.
__________________
__________________
15 Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 34).
15 Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 34).
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1
Konsolidovaný základ dane sa každé zdaňovacie obdobie rozdeľuje medzi členov skupiny na základe vzorca pre rozdelenie. Pri určovaní prideleného podielu člena skupiny A má vzorec túto podobu, pri ktorej majú faktory obrat, práca a aktíva rovnakú váhu:
Konsolidovaný základ dane sa každé zdaňovacie obdobie rozdeľuje medzi členov skupiny na základe vzorca pre rozdelenie. Pri určovaní prideleného podielu člena skupiny A má vzorec túto podobu, pri ktorej majú faktory obrat, práca, aktíva a faktor údaje rovnakú váhu:
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – vzorec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Ak sa vzhľadom na povahu činností daňovníka jeden alebo viaceré faktory neuplatňujú, všetky ostatné príslušné faktory by mali byť proporčne znovu vážené vo vzorci v záujme zachovania absolútne rovnakej váhy priradenej každému príslušnému faktoru.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 5
5.  Pri určovaní prideleného podielu člena skupiny majú faktory obrat, práca a aktíva rovnakú váhu.
5.  Pri určovaní prideleného podielu člena skupiny majú faktory obrat, práca, aktíva a faktor údaje rovnakú váhu.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 5 a (nový)
5a.  Polovica faktoru údaje pozostáva z celkového objemu osobných údajov používateľov online platforiem a služieb zozbieraných za každý členský štát členom skupiny ako čitateľa a z celkového objemu osobných údajov používateľov online platforiem a služieb zozbieraných za každý členský štát skupinou ako menovateľa, a druhá polovica faktoru údaje z celkového objemu osobných údajov používateľov online platforiem a služieb využívaných za každý členský štát členom skupiny ako čitateľa a z celkového objemu osobných údajov používateľov online platforiem a služieb využívaných za každý členský štát skupinou ako menovateľa.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 5 b (nový)
5b.  Objem osobných údajov zozbieraných na základe faktoru údaje sa meria na konci daňového roka v každom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 5 c (nový)
5c.  Vymedzenie pojmu zber a využívanie osobných údajov na komerčné účely v súvislosti s faktorom údaje sa určuje v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 29
Článok 29
vypúšťa sa
Ochranná doložka
Ako výnimka z pravidla stanoveného v článku 28 platí, že ak sa hlavný daňovník alebo príslušný orgán domnieva, že výsledok pridelenia konsolidovaného základu dane členovi skupiny primerane nezodpovedá rozsahu ekonomickej činnosti uvedeného člena skupiny, hlavný daňovník alebo príslušný orgán môže požiadať o použitie alternatívnej metódy na výpočet podielu každého člena skupiny na dani. Alternatívna metóda sa môže používať, len ak sa po konzultáciách medzi príslušnými orgánmi a prípadne po diskusiách vedených v súlade s článkami 77 a 78 všetky tieto orgány dohodnú na tejto alternatívnej metóde. Členský štát hlavného daňového orgánu informuje Komisiu o používanej alternatívnej metóde.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 38 – odsek 1
1.  Predaj tovaru je zahrnutý vo faktore obrat člena skupiny nachádzajúceho sa v tom členskom štáte, kde sa končí odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorá ho nadobúda. Ak sa toto miesto nedá určiť, predaj tovaru sa pripíše členovi skupiny nachádzajúcemu sa v členskom štáte posledného zistiteľného miesta, kde sa tovar nachádzal.
1.  Predaj tovaru je zahrnutý vo faktore obrat člena skupiny nachádzajúceho sa v tom členskom štáte, kde sa končí odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorá ho nadobúda. Ak sa toto miesto nedá určiť alebo člen skupiny nemá žiadnu zdaniteľné spojenie, predaj tovaru sa pripíše členovi skupiny nachádzajúcemu sa v členskom štáte posledného zistiteľného miesta, kde sa tovar nachádzal.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 43
Článok 43
vypúšťa sa
Námorná doprava, vnútrozemská vodná doprava a letecká doprava
Výnosy, náklady a iné odpočítateľné položky člena skupiny, ktorého hlavnou ekonomickou činnosťou je prevádzka lodí alebo lietadiel v medzinárodnej doprave alebo prevádzka lodí vo vnútrozemskej vodnej doprave, sa vylučujú z konsolidovaného základu dane a neprideľujú sa v súlade s pravidlami stanovenými v článku 28. Uvedené výnosy, náklady a iné odpočítateľné položky sa namiesto toho pripisujú uvedenému členovi skupiny na základe jednotlivých transakcií a podliehajú cenovým úpravám v súlade s článkom 56 smernice 2016/xx/EÚ.
Podiely v členovi skupiny a podiely člena skupiny sa zohľadňujú na určenie toho, či ide o skupinu podľa článkov 5 a 6.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 46 – odsek 2
2.  Oznámenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje na členov skupiny okrem prepravných spoločností uvedených v článku 2 ods. 4.
2.  Oznámenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje na všetkých členov skupiny.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 48 – odsek 2
Komisia môže prijať akt, v ktorom stanoví vzorový formulár oznámenia o vytvorení skupiny. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 77 ods. 2.
Komisia prijme akt, v ktorom stanoví vzorový formulár oznámenia o vytvorení skupiny. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 77 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 55 – odsek 1
Komisia môže prijať akty, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa elektronického podávania konsolidovaného daňového priznania, formulára konsolidovaného daňového priznania, formulára daňového priznania jednotlivého daňovníka a vyžadovanej podpornej dokumentácie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 77 ods. 2.
Komisia prijme akty, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa elektronického podávania konsolidovaného daňového priznania, formulára konsolidovaného daňového priznania, formulára daňového priznania jednotlivého daňovníka a vyžadovanej podpornej dokumentácie. Komisia v spolupráci s daňovými správami členských štátov vytvorí jednotné formáty daňového priznania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 77 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 65 – odsek 1
1.  Ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom je člen skupiny rezidentom na daňové účely alebo sa v ňom nachádza v podobe stálej prevádzkarne, nesúhlasí s rozhodnutím, ktoré hlavný daňový orgán urobil podľa článku 49 alebo článku 56 ods. 2 alebo ods. 4 alebo podľa článku 56 ods. 5 druhého pododseku, môže uvedené rozhodnutie napadnúť pred súdmi členského štátu hlavného daňového orgánu v lehote troch mesiacov.
1.  Ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom je člen skupiny rezidentom na daňové účely alebo sa v ňom nachádza v podobe stálej prevádzkarne vrátane digitálnej stálej prevádzkarne, nesúhlasí s rozhodnutím, ktoré hlavný daňový orgán urobil podľa článku 49 alebo článku 56 ods. 2 alebo ods. 4 alebo podľa článku 56 ods. 5 druhého pododseku, môže uvedené rozhodnutie napadnúť pred súdmi členského štátu hlavného daňového orgánu v lehote troch mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 65 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia analyzuje, či by zavedenie mechanizmu na riešenie sporov ešte viac zvýšilo účinnosť a efektivitu riešenia sporov medzi členskými štátmi. Komisia o tom predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a v prípade potreby aj legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 67 – odsek 1
1.  Odvolania proti zmeneným daňovým výmerom alebo daňovým výmerom vydaným podľa článku 54 sa podávajú správnemu orgánu, ktorý je podľa právnych predpisov členského štátu hlavného daňového orgánu príslušný zaoberať sa odvolaniami prvého stupňa. Uvedený správny orgán je nezávislý od daňových orgánov v členskom štáte hlavného daňového orgánu. Ak v uvedenom členskom štáte takýto správny orgán neexistuje, hlavný daňovník môže podať súdne odvolanie priamo.
1.  Odvolania proti zmeneným daňovým výmerom alebo daňovým výmerom vydaným podľa článku 54 sa podávajú správnemu orgánu, ktorý je podľa právnych predpisov členského štátu hlavného daňového orgánu príslušný zaoberať sa odvolaniami prvého stupňa. Uvedený správny orgán je nezávislý od daňových orgánov v členskom štáte hlavného daňového orgánu. Ak v uvedenom členskom štáte takýto správny orgán neexistuje alebo ak hlavný daňovník uprednostňuje takúto možnosť, môže hlavný daňovník podať súdne odvolanie priamo.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 67 – odsek 5
5.  Správny orgán uvedený v odseku 1 rozhoduje o odvolaní do šiestich mesiacov. Ak hlavný daňovník v uvedenej lehote nedostane žiadne rozhodnutie, považuje sa rozhodnutie hlavného daňového orgánu za potvrdené.
5.  Ak je podané odvolanie, správny orgán uvedený v odseku 1 o ňom rozhodne do šiestich mesiacov. Ak hlavný daňovník v uvedenej lehote nedostane žiadne rozhodnutie, považuje sa rozhodnutie hlavného daňového orgánu za potvrdené.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 69 – odsek 2
2.  Ak sa uplatňuje odsek 1, presahujúce náklady na prijaté úvery a pôžičky a EBITDA sa vypočítajú na úrovni skupiny a zahŕňajú výsledky všetkých členov skupiny. Suma 3 000 000 EUR uvedená v článku 13 smernice 2016/xx/EÚ sa zvyšuje na 5 000 000 EUR.
2.  Ak sa uplatňuje odsek 1, presahujúce náklady na prijaté úvery a pôžičky a EBITDA sa vypočítajú na úrovni skupiny a zahŕňajú výsledky všetkých členov skupiny. Suma 1 000 000 EUR uvedená v článku 13 smernice 2016/xx/EÚ sa zvyšuje na 5 000 000 EUR.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 71
Článok 71
vypúšťa sa
Odpočet strát a znovuzahrnutie
1.  Článok 41 smernice 2016/xx/EÚ o odpočte strát a znovuzahrnutí sa automaticky prestáva uplatňovať, keď táto smernica nadobudne účinnosť.
2.  Prevedené straty, ktoré ešte neboli znovuzahrnuté v čase, keď táto smernica nadobudne účinnosť, zostávajú pripísateľné daňovníkovi, ktorému boli prevedené.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 72 – odsek 1
Na účely tejto smernice sa odkaz v článku 53 ods. 1 prvom pododseku smernice 2016/xx/EÚ na zákonnú sadzbu dane z príjmov právnických osôb, ktorej by daňovník podliehal, neuplatňuje a nahrádza sa priemernou zákonnou sadzbou dane z príjmov právnických osôb uplatniteľnou vo všetkých členských štátoch.
Na účely tejto smernice sa uplatňujú pravidlá o prechode od metódy oslobodenia od dane k metóde započítania uvedené v článku 53 smernice 2016/xx/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 73 – odsek 1
Na účely tejto smernice sa rozsah pôsobnosti právnych predpisov týkajúcich sa kontrolovaných zahraničných spoločností podľa článku 59 smernice 2016/xx/EÚ obmedzuje na vzťahy medzi členmi skupiny a subjektmi, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v tretej krajine, alebo stálymi prevádzkarňami, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine.
Na účely tejto smernice sa rozsah pôsobnosti právnych predpisov týkajúcich sa kontrolovaných zahraničných spoločností podľa článku 59 smernice 2016/xx/EÚ obmedzuje na vzťahy medzi členmi skupiny a subjektmi, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v tretej krajine, alebo stálymi prevádzkarňami vrátane digitálnych stálych prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 74 – odsek 1
Na účely tejto smernice sa rozsah pôsobnosti pravidiel o hybridných nesúladoch podľa článku 61 smernice 2016/xx/EÚ obmedzuje na vzťahy medzi členmi skupiny a nečlenmi skupiny, ktorí sú prepojenými podnikmi podľa článku 56 smernice 2016/xx/EÚ.
Na účely tejto smernice sa uplatňuje rozsah pôsobnosti pravidiel o hybridných nesúladoch a súvisiacich dohôd v zmysle článku 61 smernice 2016/xx/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 76
Článok 76
Článok 76
Informovanie Európskeho parlamentu
Informovanie Európskeho parlamentu
1.  Európsky parlament zorganizuje medziparlamentnú konferenciu s cieľom vyhodnotiť režim CCCTB, pričom sa zohľadnia výsledky diskusií o daňovej politike uskutočnených v rámci postupu európskeho semestra. Európsky parlament k tomu oznámi svoje stanovisko a závery prostredníctvom uznesenia adresovaného Komisii a Rade.
Európsky parlament je informovaný o prijatí delegovaných aktov Komisiou, o námietkach vznesených proti uvedeným aktom a o odvolaní delegovania právomocí Radou.
2.   Európsky parlament je informovaný o prijatí delegovaných aktov Komisiou, o námietkach vznesených proti uvedeným aktom a o odvolaní delegovania právomocí Radou.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 78 a (nový)
Článok 78a
Kompenzačný mechanizmus
S cieľom kompenzovať náhle otrasy v oblasti daňových príjmov v členských štátoch vyplývajúce z daňových ziskov a strát, ktoré sú priamo a výlučne spôsobené prechodom na nový režim zavedený touto smernicou, Komisia vytvorí osobitný kompenzačný mechanizmus, ktorý bude funkčný od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Kompenzácia sa bude každoročne upravovať, aby zohľadňovala vnútroštátne alebo regionálne rozhodnutia prijaté pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice. Kompenzačný mechanizmus sa financuje z rozpočtového prebytku tých členských štátov, v ktorých došlo k zvýšeniu daňových príjmov a určí sa na počiatočné obdobie siedmich rokov. Po uplynutí tohto obdobia Komisia posúdi potrebu ďalšieho fungovania kompenzačného mechanizmu a podľa toho rozhodne o ukončení alebo jednorazovom obnovení na ďalšie obdobie najviac dvoch rokov.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 79
Článok 79
Článok 79
Preskúmanie
Správa o vykonávaní a preskúmanie
Komisia päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice preskúma jej uplatňovanie a predloží správu Rade o fungovaní smernice. Správa bude zahŕňať predovšetkým analýzu vplyvu mechanizmu zriadeného v kapitole VIII tejto smernice na rozdelenie základov dane medzi členské štáty.
Komisia päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice preskúma jej uplatňovanie a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tejto smernice. Táto správa o vykonávaní bude zahŕňať predovšetkým analýzu vplyvu mechanizmu zriadeného v kapitole VIII tejto smernice na rozdelenie základov dane medzi členské štáty. Pri vyvodení záverov z takejto správy o vykonávaní alebo v kontexte nasledujúceho viacročného finančného rámca Komisia navrhne podmienky presunu určitej časti daňových príjmov získaných z CCCTB do všeobecného rozpočtu Únie s cieľom primerane znížiť príspevky členských štátov do tohto rozpočtu.
Komisia 10 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice preskúma jej uplatňovanie a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej fungovaní.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 80 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 80 – odsek 1 – pododsek 2
Uvedené opatrenia budú uplatňovať od 1. januára 2021.
Uvedené opatrenia budú uplatňovať od 1. januára 2020.
Posledná úprava: 6. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia