Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0337(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0050/2018

Внесени текстове :

A8-0050/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0088

Приети текстове
PDF 828kWORD 102k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
Обща основа за облагане с корпоративен данък *
P8_TA(2018)0088A8-0050/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0685),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0472/2016),

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Парламента на Кралство Дания, Камарата на представителите (Dáil Éireann), Сената на Ирландия, Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Камарата на представителите на Република Малта, Първа камара на Кралство Нидерландия, Втора камара на Кралство Нидерландия и Риксдага на Кралство Швеция, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси(A8-0050/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, и двата вида проблеми създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар. Затова действията за преодоляването на тези проблеми следва да бъдат насочени и към двата вида пазарни несъвършенства.
(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. В ерата на глобализацията и цифровизацията данъчното облагане на капитала, по-специално на финансовия и на интелектуалния капитал, въз основа на източника става все по-трудно за проследяване и все по-лесно за манипулация. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Повсеместната цифровизация на множество сектори на икономиката в съчетание с бързо развиващата се цифрова икономика поставя под въпрос пригодеността на корпоративните данъчни модели на Съюза, разработени за традиционните индустрии, включително по отношение на степента, до която да се преосмислят критериите за остойностяване и изчисляване, за да съответстват на търговските дейности в 21-ви век. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, всички те създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар, и водят до изкривяване на конкуренцията между големите дружества и малките и средните предприятия. Нов стандарт за основа за облагане с корпоративен данък за Съюза следва да коригира тези видове проблеми на пазара при зачитане на целите за дългосрочна правна яснота и сигурност и принципа на данъчна неутралност. Повече сближаване между националните данъчни системи ще доведе до значително намаляване на разходите и на административната тежест за предприятията, които извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза. При все че данъчната политика е въпрос от сферата на националните компетентности, в член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз ясно се заявява, че Съветът следва, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, да приема директиви относно сближаването на онези данъчни разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати.
(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им и където дружествата имат място на стопанска дейност. Предвид промените в стопанската среда, свързани с цифровизацията, възниква необходимостта да се гарантира, че дружествата, които генерират приходи в държава членка, без да имат физическо място на стопанска дейност, но имат цифрово място на стопанска дейност в тази държава членка, следва да се третират по същия начин като дружествата, които имат физическо място на стопанска дейност. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати. Консолидирането е съществен елемент от системата за ОКООКД, тъй като основните данъчни пречки пред дружествата от една и съща група, които извършват трансгранична дейност в Съюза, могат да бъдат преодолени само по този начин. Консолидирането премахва формалностите, свързани с трансферното ценообразуване и двойното данъчно облагане в рамките на групата.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)7, от 16 март 2011 г., създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействието на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар.
(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)7, от 16 март 2011 г., създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище, особено за малките и средните предприятия. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействието на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. След като бъде въведена във всички държави членки, ОКООКД ще гарантира, че данъците се плащат там, където се генерират печалбите и където дружествата имат място на стопанска дейност. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар. Подобряването на вътрешния пазар е ключов фактор за насърчаване на растежа и създаването на работни места. Въвеждането на ОКООКД би увеличило икономическия растеж и би водело до повече работни места в Съюза, като се намали вредната данъчна конкуренция между предприятията.
__________________
__________________
7 Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM(2011)0121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.
7 Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM(2011)121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3а (ново)
(3a)  Комисията, в своето съобщение от 21 септември 2017 г., озаглавено „Справедлива и ефикасна система на данъчно облагане в Европейския съюз за цифровия единен пазар“, изразява убеждението, че ОКООКД предоставя основата за предприемане на мерки за решаване на данъчните предизвикателства, които поражда цифровата икономика.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е необходимо амбициозната инициатива за ОКООКД да бъде разделена на две отделни предложения. На първия етап следва да се приемат правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък, а впоследствие, на втория етап, да се разгледа частта относно консолидацията.
(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е много важно да се осигури едновременното влизане в сила на директивата относно обща основа за облагане с корпоративен данък и директивата за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Тъй като такава промяна на режима е значителна стъпка в доизграждането на вътрешния пазар, тя се нуждае от гъвкавост, за да бъде правилно извършена от самото начало. Следователно, тъй като вътрешният пазар обхваща всички държави членки, ОКООКД следва да бъде въведена във всички държави членки. Ако Съветът не успее да вземе единодушно решение относно решението за определяне на ОКООКД, Комисията следва да представи ново предложение на основание член 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз, при което Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, за да приемат необходимото законодателство. Като крайна мярка следва да бъде инициирано засилено сътрудничество от държавите членки, като то по всяко време следва да бъде отворено за неучастващи държави членки съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз. Все пак може да се изрази съжаление, че не е извършена достатъчно подробна оценка по отношение на предложенията за ОООКД и ОКООКД от гледна точка на въздействието върху приходите на държавите членки от корпоративния данък за всяка отделна държава.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за общата основа следва да бъдат задължителни само за дружествата, принадлежащи към групи със значителен размер. За тази цел ще бъде определен праг за размера въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Освен това, за да се осигури съгласуваност между двата етапа на инициативата за ОКООКД, правилата относно общата основа следва да бъдат задължителни за дружества, биха били считани за група, ако инициативата би била реализирана в своята цялост. С цел по-добре да се изпълни целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, от правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък следва да могат да се възползват и дружествата, които не отговарят на критериите, при желание от тяхна страна.
(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за общата основа следва първоначално да бъдат задължителни само за дружествата, принадлежащи към групи със значителен размер. За тази цел ще бъде определен начален праг за размера, възлизащ на 750 милиона евро, въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Тъй като настоящата директива установява нов стандарт за облагане с корпоративен данък за всички дружества в Съюза, прагът следва да се занижи до нула за максимален период от седем години. С цел по-добре да се изпълни целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, от правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък през първата фаза следва да могат да се възползват и дружествата, които не отговарят на критериите, при желание от тяхна страна.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Необходимо е да се определи понятието за място на стопанска дейност, намиращо се в Съюза и принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в Съюза. Целта е да се осигури еднакво разбиране на понятието от всички засегнати данъкоплатци и да се изключи възможността за несъответствия, дължащи се на разнородни определения. За разлика от това, формулирането на общо определение за място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава или намиращо се в Съюза, но принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в трета държава, не следва да се смята за съществено. Поради сложното им взаимодействие с международните споразумения решаването на тези въпроси следва да се търси чрез двустранни данъчни спогодби и чрез националното законодателство.
(6)  Необходимо е да се определи понятието за място на стопанска дейност, намиращо се в Съюза и принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в Съюза. Многонационалните дружества твърде често организират прехвърляне на своите печалби към благоприятни данъчни режими, без да плащат никакъв данък или плащайки много нисък данък. Концепцията за място на стопанска дейност би дала възможност за точно и обвързващо определяне на критериите, които да бъдат изпълнени, за да докаже дадено многонационално дружество, че е наистина установено в определена държава. Това ще задължи многонационалните дружества да плащат данъците си при справедливи условия. Целта е да се осигури еднакво разбиране на понятието от всички засегнати данъкоплатци и да се изключи възможността за несъответствия, дължащи се на разнородни определения. Също така е важно формулирането на общо определение за място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава или намиращо се в Съюза, но принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в трета държава. В случай че трансферно ценообразуване поражда прехвърлянето на печалби в юрисдикции с ниски данъчни ставки, за предпочитане е да се приеме система, която разпределя печалбите чрез формула за разпределение. Съюзът може да установи международен стандарт за модерно и ефикасно корпоративно данъчно облагане чрез приемане на такава система. Комисията следва да изготви проект на насоки за преходния период, в който разпределението въз основа на формула съществува паралелно с други методи на разпределение в отношенията с трети страни, като крайното разпределение въз основа на формула следва да бъде стандартният метод на разпределяне. Комисията следва да внесе предложение за създаването на образец на Съюза за данъчна спогодба, който в крайна сметка може да замени хилядите двустранни спогодби, сключвани от всяка държава членка.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Цифровите стоки обикновено са изключително мобилни и нематериални. Проучванията показват, че цифровият сектор има голям дял в практиките на агресивно данъчно планиране, тъй като много бизнес модели не се нуждаят от физическа инфраструктура, за да извършват сделки с клиентите и да реализират печалби. Това позволява на най-големите цифрови дружества да плащат близки до нулата данъци върху своите доходи. Националните хазни на държавите членки губят милиарди евро от неосъществени данъчни приходи, поради това, че не са в състояние да облагат с данъци цифрови мултинационални дружества. За справяне с тази реална и неотложна социална несправедливост действащото законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане трябва да бъде разширено и да включва нова връзка с цифровото място на стопанска дейност въз основа на значително цифрово присъствие. Необходими са равнопоставени условия на конкуренция за подобни бизнес модели, за да се преодолеят предизвикателствата в данъчната област, които произтичат от контекста на цифровизация, без да се възпрепятства потенциалът на цифровия сектор. В тази връзка особено внимание следва да се обърне на работата, която се извършва от ОИСР по изготвянето на съгласуван в международен план набор от правила.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  От облагаемите приходи следва да се приспадат разходите за дейността и някои други елементи. Подлежащите на приспадане разходи за дейността по принцип следва да включват всички разходи, свързани с продажбите, както и разходите, свързани с реализиране, поддържане или обезпечаване на доход. В подкрепа на иновациите в икономиката и с цел модернизиране на вътрешния пазар следва да се предвиди приспадане за разходите за научноизследователска и развойна дейност, включително свръхприспадане, като тези разходи следва да бъдат изцяло отчетени през годината, в която са направени (с изключение на недвижимото имущество). Малките стартиращи дружества, които нямат свързани дружества и които се характеризират с висока степен на иновативност (категория, която ще обхваща по-специално стартиращите дружества), следва също да бъдат подпомогнати чрез по-голямо свръхприспадане на разходите за научноизследователска и развойна дейност. За да се гарантира правна сигурност, следва да се изготви списък на неподлежащите на приспадане разходи.
(8)  От облагаемите приходи следва да се приспадат разходите за дейността и някои други елементи. Подлежащите на приспадане разходи за дейността по принцип следва да включват всички разходи, свързани с продажбите, както и разходите, свързани с реализиране, поддържане или обезпечаване на доход. В подкрепа на иновациите в икономиката и с цел модернизиране на вътрешния пазар следва да се предвиди приспадане и данъкоплатците следва да получават данъчен кредит за действителни разходи за научноизследователска и развойна дейност, свързани с разходи за персонал, подизпълнители, служители на агенции и лица, работещи на свободна практика, като тези разходи следва да бъдат изцяло отчетени през годината, в която са направени (с изключение на недвижимото имущество). Необходимо е ясно определение за действителните разходи за научноизследователска и развойна дейност, за да се избегнат злоупотреби с приспадането. За да се гарантира правна сигурност, следва да се изготви списък на неподлежащите на приспадане разходи.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Последните тенденции в областта на международното данъчно облагане показаха, че в стремежа да намалят данъчните си задължения в световен мащаб, многонационалните групи от дружества във все по-голяма степен използват схеми за избягване на данъци, което води до свиване на данъчната основа и до прехвърляне на печалби чрез прекомерни лихвени плащания. С цел недопускане на такива практики е необходимо приспадането на разходи за лихви (и други финансови разходи) да бъде ограничено. В този контекст възможността за приспадане на разходи за лихви (и други финансови разходи) следва да се допуска без ограничения само доколкото тези разходи могат да бъдат прихванати от облагаемите приходи от лихви (и други финансови приходи). Всяко превишение на лихвените разходи следва да подлежи на ограничения по отношение на приспадането, които ще бъдат определени въз основа на облагаемата печалба на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизация („EBITDA“).
(9)  Последните тенденции в областта на международното данъчно облагане показаха, че в стремежа да намалят данъчните си задължения в световен мащаб, многонационалните групи от дружества във все по-голяма степен използват схеми за избягване на данъци, което води до свиване на данъчната основа и до прехвърляне на печалби чрез прекомерни лихвени плащания. С цел недопускане на такива практики е необходимо приспадането на разходи за лихви (и други финансови разходи) да бъде ограничено. В този контекст възможността за приспадане на разходи за лихви (и други финансови разходи) следва да се допуска без ограничения само доколкото тези разходи могат да бъдат прихванати от облагаемите приходи от лихви (и други финансови приходи). Всяко превишение на лихвените разходи следва да подлежи на ограничения по отношение на приспадането, които ще бъдат определени въз основа на облагаемата печалба на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизация („EBITDA“). Държавите членки биха могли да ограничат допълнително размера на подлежащите на приспадане разходи за лихви и други финансови разходи, за да гарантират по-висока степен на защита.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Фактът, че лихвите, платени по заеми, подлежат на приспадане от данъчната основа на данъкоплатеца, докато това не се отнася за разпределената печалба, дава абсолютно предимство на финансирането чрез дълг спрямо финансирането чрез собствен капитал. Като се имат предвид рисковете, които това създава за задлъжнялостта на дружествата, от решаващо значение е да се предвидят мерки, които да неутрализират ефекта от съществуващото неблагоприятно третиране на финансирането със собствен капитал. В този контекст се предвижда на данъкоплатците да бъде предоставено данъчно облекчение за растеж и инвестиции, съгласно което увеличенията на собствения капитал следва да подлежат на приспадане от данъчната основа на данъкоплатеца при определени условия. Ето защо би било от съществено значение да се гарантира, че системата няма да бъде подложена на въздействието на верижни ефекти, като за тази цел ще бъде необходимо данъчната стойност на дяловите участия на данъкоплатеца в свързани дружества да се изключи. В заключение, за да бъде схемата на данъчното облекчение достатъчно надеждна, ще бъде необходимо да се определят и правила срещу избягването на данъци.
(10)  Фактът, че лихвите, платени по заеми, подлежат на приспадане от данъчната основа на данъкоплатеца, докато това не се отнася за разпределената печалба, дава абсолютно предимство на финансирането чрез дълг спрямо финансирането чрез собствен капитал. Като се имат предвид рисковете, които това създава за задлъжнялостта на дружествата, от решаващо значение е да се предвидят мерки, неутрализиращи ефекта от съществуващото неблагоприятно третиране на финансирането със собствен капитал, като се ограничи възможността за приспадане на лихви, платени по заеми, от данъчната основа на даден данъкоплатец. Подобно правило за ограничаване на лихвите представлява целесъобразно и достатъчно средство за тази цел.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  С цел да се противодейства на прехвърлянето на пасивни (главно финансови) приходи извън дружествата, облагани с високи данъци, следва да се предполага, че всички загуби, които тези дружества понасят в края на данъчната година, съответстват основно на резултатите от търговска дейност. На тази основа на данъкоплатците следва да се предостави възможността да пренасят загуби към следващи периоди за неопределен срок и без ограничения по отношение на подлежащата на приспадане сума на година. Тъй като пренасянето на загуби към следващи периоди цели да се гарантира, че данъкоплатецът се облага върху действителните си доходи, няма основание периодът на пренасяне да бъде ограничен. Що се отнася до възможността за пренасяне на загуби към минали периоди, такова правило не е необходимо, тъй като това е относително рядко срещан случай в практиката на държавите членки и може да доведе до прекомерно усложняване. Освен това следва да се предвиди разпоредба за борба със злоупотребите с цел предотвратяване, възпрепятстване или противодействие на опитите за заобикаляне на правилата за приспадане на загуби чрез закупуване на дружества с отрицателен финансов резултат.
(12)  С цел да се противодейства на прехвърлянето на пасивни (главно финансови) приходи извън дружествата, облагани с високи данъци, следва да се предполага, че всички загуби, които тези дружества понасят в края на данъчната година, съответстват основно на резултатите от търговска дейност. На тази основа на данъкоплатците следва да се предостави възможността да пренасят загуби към следващи периоди за период от пет години с ограничения по отношение на подлежащата на приспадане сума на година. Що се отнася до възможността за пренасяне на загуби към минали периоди, такова правило не е необходимо, тъй като това е относително рядко срещан случай в практиката на държавите членки и може да доведе до прекомерно усложняване. Директива на Съвета (ЕС) № 2016/11641a установява общо правило за борба със злоупотребите с цел предотвратяване, възпрепятстване или противодействие на опитите за заобикаляне на правилата за приспадане на загуби чрез закупуване на дружества с отрицателен финансов резултат. Това общо правило следва систематично да се взема предвид също и при прилагането на настоящата директива.
_________________
1a Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 1).
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  За да се подобри състоянието на паричните потоци на дружествата — например чрез компенсиране на първоначалните загуби в държава членка с печалбите, реализирани в друга държава членка — и за да се насърчи трансграничното разширяване в рамките на Съюза, данъкоплатците следва да имат право временно да вземат предвид загубите, понесени от техните преки дъщерни дружества и места на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки. За тази цел дружеството майка или главното управление, намиращо се в дадена държава членка, следва да има право да приспадне от данъчната си основа през определена данъчна година пропорционално на своето участие загубите, понесени през същата данъчна година от преките му дъщерни дружества или места на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки. Впоследствие от дружеството майка ще се изисква да прибави обратно към данъчната си основа съобразно размера на приспаднатите преди това загуби всички последващи печалби, реализирани от преките му дъщерни дружества или места на стопанска дейност. Тъй като защитата на националните данъчни приходи е от съществено значение, приспаднатите загуби следва автоматично да се прибавят обратно, ако все още не са прибавени след изтичането на определен брой години или ако дружеството вече не отговаря на критериите за пряко дъщерно дружество или място на стопанска дейност.
заличава се
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  От решаващо значение е да се разработят подходящи мерки срещу избягването на данъци с цел да се укрепи устойчивостта на правилата относно общата основа срещу практиките на агресивно данъчно планиране. По-конкретно, системата следва да включва общо правило за борба със злоупотребите (ОПБЗ), придружено от мерки за ограничаване на конкретни форми на избягване на данъци. Като се има предвид, че предназначението на ОПБЗ е преодоляване на практиките за данъчни злоупотреби, които все още не са предмет на специални разпоредби, това правило запълва съществуващи празноти, което не би следвало да се отрази на приложимостта на конкретните правила срещу избягването на данъци. В рамките на Съюза ОПБЗ следва да се прилага за привидни договорености. Освен това е важно да се гарантира, че ОПБЗ се прилага хармонизирано в национален контекст, в трансграничен контекст в рамките на Съюза и в трансграничен контекст по отношение на дружества, установени в трети държави, така че обхватът и резултатите от прилагането му да не се различават.
(15)  От решаващо значение е да се разработят подходящи мерки срещу избягването на данъци с цел да се укрепи устойчивостта на правилата относно общата основа срещу практиките на агресивно данъчно планиране. По-конкретно, системата следва да включва силно и ефективно общо правило за борба със злоупотребите (ОПБЗ), придружено от мерки за ограничаване на конкретни форми на избягване на данъци. Като се има предвид, че предназначението на ОПБЗ е преодоляване на практиките за данъчни злоупотреби, които все още не са предмет на специални разпоредби, това правило запълва съществуващи празноти, което не би следвало да се отрази на приложимостта на конкретните правила срещу избягването на данъци. В рамките на Съюза ОПБЗ следва да се прилага за привидни договорености. Освен това е важно да се гарантира, че ОПБЗ се прилага хармонизирано в национален контекст, в трансграничен контекст в рамките на Съюза и в трансграничен контекст по отношение на дружества, установени в трети държави, така че обхватът и резултатите от прилагането му да не се различават.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Тъй като несъответствията при хибридни субекти и инструменти обикновено водят до двойно приспадане (т.е. приспадане и в двете държави) или приспадане на дохода в едната държава, без да е включен в данъчната основа в другата държава, това се отразява върху вътрешния пазар, като изкривява неговите механизми и създава празноти, благодарение на които практиките за избягване на данъци се разрастват. Като се има предвид, че несъответствията се пораждат от националните различия в правната квалификация на някои видове субекти или финансови плащания, по принцип такива несъответствия не възникват сред дружества, които прилагат общи правила при изчисляването на данъчната си основа. Несъответствията обаче биха продължили да съществуват при взаимодействието между нормативната уредба за общата основа и националните системи за корпоративно данъчно облагане или тези на трети държави. За да се неутрализира ефектът от договореностите, които включват несъответствия при хибридни субекти и инструменти, е необходимо да се определят правила, чрез които една от двете юрисдикции, между които се проявява несъответствие, да отказва приспадането на плащане или да гарантира, че съответният приход е включен в основата за облагане с корпоративен данък.
(17)  Тъй като несъответствията при клонове и при хибридни образувания и инструменти обикновено водят до двойно приспадане (т.е. приспадане и в двете държави) или приспадане на дохода в едната държава, без да е включен в данъчната основа в другата държава, това се отразява върху вътрешния пазар, като изкривява неговите механизми и създава празноти, благодарение на които практиките за избягване на данъци се разрастват. Като се има предвид, че несъответствията се пораждат от националните различия в правната квалификация на някои видове субекти или финансови плащания, по принцип такива несъответствия не възникват сред дружества, които прилагат общи правила при изчисляването на данъчната си основа. Несъответствията обаче биха продължили да съществуват при взаимодействието между нормативната уредба за общата основа и националните системи за корпоративно данъчно облагане или тези на трети държави. За да се неутрализира ефектът от несъответствия при хибридни образувания и инструменти или свързани договорености, Директива (ЕС) 2016/1164 определя правила относно несъответствия при хибридни образувания и инструменти и обратни несъответствия при хибридни образувания и инструменти. Тези правила следва систематично да се вземат предвид при прилагането на настоящата директива.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)
(17а)  Държавите членки следва да не бъдат възпрепятствани да въвеждат допълнителни мерки за борба срещу избягването на данъци с цел да ограничат отрицателните последици от прехвърлянето на печалби до трети страни с ниски данъчни ставки, които не извършват непременно автоматичен обмен на данъчна информация в съответствие със стандартите на Съюза.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)
(17б)  Държавите членки следва да въведат система от санкции за нарушения от страна на предприятията на национални разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, както е предвидено в националното право, и следва да информират Комисията за това.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  За да се допълнят или изменят някои несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: i) отчитането на промените в законодателството на държавите членки относно правната форма на дружествата и корпоративното данъчно облагане и съответно изменение на приложения I и II; ii) формулирането на допълнителни определения; iii) приемането на подробни правила срещу избягването на данъци в редица специфични области, свързани с данъчното облекчение за растеж и инвестиции; (iv) по-подробно определяне на понятията за правна и икономическа собственост на отдадени на лизинг активи; (v) изчисляване на капитала и лихвите при лизингови плащания и амортизируемата стойност на отдадени на лизинг активи; и (vi) по-точно определяне на категориите дълготрайни активи, подлежащи на амортизация; От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(19)  За да се допълнят или изменят някои несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: i) отчитането на промените в законодателството на държавите членки относно правната форма на дружествата и корпоративното данъчно облагане и съответно изменение на приложения I и II; ii) формулирането на допълнителни определения; (iii) по-подробно определяне на понятията за правна и икономическа собственост на отдадени на лизинг активи; (iv) изчисляване на капитала и лихвите при лизингови плащания и амортизируемата стойност на отдадени на лизинг активи; (v) по-точно определяне на категориите дълготрайни активи, подлежащи на амортизация; и vi) изготвяне на насоки за преходния период, в който разпределението въз основа на формула съществува паралелно с други методи на разпределение в отношенията с трети страни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)
(19a)  Комисията следва да осигури еднаквото прилагане на настоящата директива, за да се избегнат ситуации, при които компетентните органи на държавите членки прилагат различни режими. Освен това липсата на хармонизирани счетоводни правила в Съюза не следва да води до нови възможности за данъчно планиране и данъчен арбитраж. Следователно хармонизирането на счетоводните правила би могло да подобри общия режим, особено при положение че и когато всички предприятия в Съюза попадат под този режим.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  От Комисията следва да се изиска да направи преглед на прилагането на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Съвета. От държавите членки следва да се изиска да съобщят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива,
(23)  Тъй като настоящата директива съдържа важна промяна в правилата за облагане с корпоративен данък, от Комисията следва да се изиска да извърши надлежна оценка на прилагането на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за прилагането следва да включва най-малко следните точки: въздействието на системата за данъчно облагане, предвидена в настоящата директива, върху данъчните приходи на държавите членки, предимствата и недостатъците на системата за малките и средните предприятия, въздействието върху справедливото събиране на данъци в държавите членки и въздействието върху вътрешния пазар като цяло, със специален акцент върху евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които са приложими новите правила, предвидени в настоящата директива. От Комисията следва да се изиска да направи преглед на прилагането на настоящата директива десет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Европейския парламент и на Съвета. От държавите членки следва да се изиска да съобщят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива,
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящата директива се установява система за данъчно облагане на определени дружества чрез обща основа и се определят правила за изчисляването на тази основа.
1.  С настоящата директива се установява система на обща основа за данъчно облагане в Съюза на определени дружества и се определят правила за изчисляването на тази основа, включително мерки за предотвратяване на избягването на данъци и относно мерките във връзка с международното измерение на предлаганата система за данъчно облагане.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – уводна част
1.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:
1.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност и цифровите му места на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:
Изменение 23
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в
в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година;
в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година. Този праг се свежда до нула в рамките на срок от най-много седем години;
Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3
3.  Дружество, което отговаря на условията по параграф 1, букви а) и б), но не отговаря на условията по букви в) или г) от посочения параграф, може да избере, включително по отношение на местата си на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки, да прилага правилата на настоящата директива за период от пет данъчни години. Този срок се удължава автоматично за последващи периоди от пет данъчни години, освен ако не е подадено уведомление за прекратяване, както е посочено в член 65, параграф 3. Спазването на условията по параграф 1, букви а) и б) важи при всяко следващо удължаване.
3.  Дружество, което отговаря на условията по параграф 1, букви а) и б), но не отговаря на условията по букви в) или г) от посочения параграф, може да избере, включително по отношение на местата си на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки, да прилага правилата на настоящата директива.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4
4.  Разпоредбите на настоящата директива не се прилагат по отношение на корабоплавателните дружества, за които се прилага специален данъчен режим. Корабоплавателните дружества, за които се прилага специален данъчен режим, се вземат предвид за целите на определянето на дружествата, които са членове на една и съща група, както е посочено в член 3.
заличава се
Изменение 26
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а
а)  право да упражнява повече от 50% от правата на глас; както и
а)  право да упражнява права на глас, надхвърлящи 50%; както и
Изменение 27
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 12
(12)  „разходи по заеми“ означава лихвени разходи по всички форми на задължения, други разходи, икономически равностойни на лихви, и разходи във връзка с набирането на средства, както е определено в националното законодателство, включително плащания по заеми с право на участие в печалбата, начислени лихви по конвертируеми облигации и облигации с нулев купон, плащания по алтернативни механизми за финансиране, елементи, свързани с финансовите разходи на плащания по финансов лизинг, капитализирана лихва, включена в балансовата стойност на свързан актив, амортизацията на капитализираната лихва, суми, изчислени на базата на възвръщане на финансирането съгласно правилата за трансферно ценообразуване, суми на условни лихви по дериватни инструменти или споразумения за хеджиране, свързани със заеми на субекта, определената доходност при увеличения на нетния собствен капитал, както е посочено в член 11 от настоящата директива, определени печалби и загуби от обмяна на валута по заеми и инструменти, свързани с набирането на средства, гаранционни такси за механизми за финансиране, такси при договорености и подобни разходи, свързани със заемането на средства;
(12)  „разходи по заеми“ означава лихвени разходи по всички форми на задължения, други разходи, икономически равностойни на лихви, и разходи във връзка с набирането на средства, както е определено в националното законодателство, включително плащания по заеми с право на участие в печалбата, начислени лихви по конвертируеми облигации и облигации с нулев купон, плащания по алтернативни механизми за финансиране, елементи, свързани с финансовите разходи на плащания по финансов лизинг, капитализирана лихва, включена в балансовата стойност на свързан актив, амортизацията на капитализираната лихва, суми, изчислени на базата на възвръщане на финансирането съгласно правилата за трансферно ценообразуване, суми на условни лихви по дериватни инструменти или споразумения за хеджиране, свързани със заеми на субекта, определени печалби и загуби от обмяна на валута по заеми и инструменти, свързани с набирането на средства, гаранционни такси за механизми за финансиране, такси при договорености и подобни разходи, свързани със заемането на средства;
Изменение 28
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 a (нова)
(30a)  „данъчна юрисдикция, която не оказва съдействие“ означава юрисдикция, за която важи едно от следните условия:
а)  юрисдикцията не изпълнява международните стандарти за прозрачност;
б)  в юрисдикцията съществуват потенциални преференциални режими;
в)  в юрисдикцията съществува данъчен режим, който не прилага корпоративен данък или прилага близка до нулева ставка на корпоративния данък;
Изменение 29
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 б (нова)
(30б)  „икономическа същност“ означава фактически критерии, включително във връзка с цифровата икономика, които могат да се използват за определянето на данъчното присъствие на дадено предприятие, като наличието на човешки и материални ресурси, които са специфични за субекта, автономията на неговото управление, неговата правна реалност, приходите, които то генерира, и когато е целесъобразно, естеството на неговите активи;
Изменение 30
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 в (нова)
(30в)  „дружество „пощенска кутия“ означава всякакъв вид юридическо лице, което няма икономическа същност и което е създадено единствено за целите на данъчното облагане;
Изменение 31
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 г (нова)
(30г)  „разходи за лицензионни възнаграждения“ означава разходите, произтичащи от всякакви плащания за използването или правото на използване на всякакви авторски права за литературни, творчески или научни произведения, в това число кинематографични кинофилми и софтуер, всеки патент, търговска марка, дизайн или модел, план, тайна формула или процес, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит, или всеки друг нематериален актив; плащанията за използването или правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване се считат за разходи за лицензионни възнаграждения;
Изменение 32
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 30 д (нова)
(30д)  „трансферни цени“ означава цените, по които дадено предприятие прехвърля материални активи или нематериални активи или предоставя услуги на свързани предприятия;
Изменение 33
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 31
(31)  „несъответствие при хибридни субекти и инструменти“ означава ситуация, възникнала между данъкоплатец и свързано дружество или структурирана договореност между страни в различни данъчни юрисдикции, при която разликите в правната квалификация на финансовия инструмент или субекта или в третирането на търговско присъствие като място на стопанска дейност пораждат някое от следните обстоятелства:
(31)  „несъответствие при хибридни образувания и инструменти“ означава несъответствие при хибридни образувания и инструменти съгласно определението в член 2, точка 9 от Директива (ЕС) 2016/1164;
а)  приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби от данъчната основа както в юрисдикцията, в която се намира източникът на плащането, в която е направен разходът или е понесена загубата, така и в другата юрисдикция („двойно приспадане“);
б)  приспадане на плащане от данъчната основа в юрисдикцията, в която се намира източникът на плащането, без да има съответстващо на него включване за данъчни цели на същото плащане в другата юрисдикция („приспадане без включване“);
в)  при разлики в третирането на търговско присъствие като място на стопанска дейност — данъчно необлагане на дохода, чийто източник се намира в дадена юрисдикция, без съответно включване за данъчни цели на същия доход в другата юрисдикция („данъчно необлагане без включване“).
Несъответствието при хибридни субекти и инструменти възниква единствено доколкото едно и също приспаднато плащане или едни и същи направени разходи или понесени загуби в две юрисдикции надвишават размера на дохода, който е включен в двете юрисдикции и който може да се смята за доход от един и същи източник.
Несъответствието между хибридни субекти и инструменти също така включва прехвърлянето на финансов инструмент съгласно структурирана договореност с данъкоплатец, когато базовата възвръщаемост по прехвърления финансов инструмент се третира за данъчни цели като произтичаща едновременно от повече от една от страните по тази договореност, които са местни лица за данъчни цели на различни юрисдикции, което поражда някоя от следните ситуации:
а)  приспадане на плащане, свързано с базовата възвръщаемост, без съответстващо на него включване за данъчни цели, освен ако базовата възвръщаемост не е включена в облагаемия доход на една от страните;
б)  данъчно облекчение за данъка, удържан при източника, върху плащане, произтичащо от прехвърления финансов инструмент, към повече от една от участващите страни;
Изменение 34
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 32
(32)  „структурирана договореност“ е договореност, включваща несъответствие при хибридни субекти и инструменти, когато несъответствието е калкулирано в условията по тази договореност, или договореност, която има за цел да доведе до несъответствие при хибридни субекти и инструменти, освен ако данъкоплатецът или свързаното дружество основателно не са могли да знаят за несъответствието и не са поделили помежду си стойността на данъчното облекчение, произтичащо от несъответствието;
заличава се
Изменение 35
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 33 a (нова)
(33a)  „цифрово място на стопанска дейност“ означава значително цифрово присъствие на данъкоплатец, който предоставя услуги в юрисдикция, предназначени за потребители или предприятия в тази юрисдикция, в съответствие с критериите, установени в член 5, параграф 2a);
Изменение 36
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 33 б (нова)
(33б)  „европейски данъчен идентификационен номер „или „ДИН“ означава номер съгласно определението в съобщението на Комисията от 6 декември 2012 г., съдържащо план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 66 с цел да формулира определения на допълнителни понятия.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 66 с цел да актуализира съществуващите определения или да формулира определения на допълнителни понятия.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част
1.  Счита се, че данъкоплатецът има място на стопанска дейност в държава членка, различна от тази, в която той е местно лице за данъчни цели, когато разполага с определено място в другата държава членка, посредством което извършва цялостно или частично стопанската си дейност, включително:
1.  Счита се, че данъкоплатецът има място на стопанска дейност, което включва цифрово място на стопанска дейност в държава членка, различна от юрисдикцията, в която той е местно лице за данъчни цели, когато разполага с определено място на стопанска дейност или цифрово присъствие в другата държава членка, посредством което извършва цялостно или частично стопанската си дейност, включително:
Изменение 39
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква e a (нова)
еа)  цифрова платформа или всякакъв друг цифров модел на стопанска дейност, основаващ(а) се на събирането и използването на данни за търговски цели.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а.  Ако данъкоплатец, пребиваващ в дадена юрисдикция, предоставя достъп до или предлага цифрова платформа, като например електронно приложение, база данни, онлайн пазар, пространство за съхраняване, или предлага търсачка или рекламни услуги на уебсайт или чрез електронно приложение, се счита, че данъкоплатецът има цифрово място на стопанска дейност в държава членка, различна от юрисдикцията, в която пребивава, за данъчни цели, ако общата сума на приходите на данъкоплатеца или на свързаното дружество, произтичащи от операции от разстояние, генерирани от горепосочените цифрови платформи в чуждестранната юрисдикция, надвишава 5 000 000 EUR годишно, и когато е изпълнено едно от следните условия:
а)  най-малко 1 000 месечно регистрирани индивидуални потребители с местоживеене в държава членка, различна от юрисдикцията, където данъкоплатецът пребивава за данъчни цели, са влезли във или са посетили цифровата платформа на данъкоплатеца;
б)  били са сключени най малко 1 000 цифрови договора месечно с клиенти или потребители с местоживеене в чуждестранната юрисдикция в данъчната година;
в)  обемът на цифровото съдържание, събрано от данъкоплатеца през облагаема година, надхвърля 10% от общото цифрово съдържание, съхранявано от групата.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66 за изменение на настоящата директива, като коригира факторите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф въз основа на напредъка на международните споразумения.
Ако в допълнение към прага на приходите, определен в алинея първа от настоящия параграф, един или повече от трите цифрови фактора, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, са приложими за даден данъкоплатец в съответната държава членка, то за него се счита, че има място на стопанска дейност в тази държава членка.
От данъкоплатеца се изисква да оповести на данъчните органи всяка информация от значение за определянето на мястото на стопанска дейност или цифровото място на стопанска дейност в съответствие с настоящия член.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1
В допълнение към сумите, подлежащи на приспадане като разходи за научноизследователска и развойна дейност в съответствие с параграф 2, данъкоплатецът може също да приспадне за една данъчна година допълнително 50 % от тези разходи, направени през същата година, с изключение на разходите, свързани с движими дълготрайни материални активи. Когато разходите за научноизследователска и развойна дейност надвишават 20 000 000 EUR, данъкоплатецът може да приспадне 25 % от размера на превишението.
За разходи за научноизследователска и развойна дейност, които не надвишават 20 000 000 EUR и са свързани с персонала, включително заплати, подизпълнители и служители на агенции и лица, работещи на свободна практика, данъкоплатецът получава данъчен кредит в размер на 10% от направените разходи.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2
Чрез дерогация от първа алинея данъкоплатецът може да приспадне допълнително 100 % от разходите си за научноизследователска и развойна дейност в размер до 20 000 000 EUR, при положение че данъкоплатецът отговаря на всички изброени по-долу условия:
заличава се
а)  не е дружество, търгувано на регулиран пазар, броят на служителите му е под 50 и годишният му оборот и/или годишното балансово число не надвишава 10 000 000 EUR;
б)  не е бил регистриран за период, по-дълъг от пет години. Ако данъкоплатецът не подлежи на регистрация, за начало на периода от пет години може да се приеме моментът, в който дружеството започва да извършва стопанска дейност или от който подлежи на данъчно облагане за тази дейност;
в)  дружеството не е формирано в резултат на сливане;
г)  няма свързани дружества.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 11
[...]
заличава се
Изменение 44
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква б
б)  50% от представителните разходи до размер, който не надвишава [x] % от приходите през данъчната година;
б)  50% от редовните и необходими представителни разходи, свързани пряко със или отнасящи се до стопанската дейност на данъкоплатеца, до размер, който не надвишава [x] % от приходите през данъчната година;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква в
в)  прехвърляне на неразпределена печалба като резерв, който е част от собствения капитал на дружеството;
в)  прехвърляне на неразпределена печалба като резерв, който е част от собствения капитал на дружеството, различна от печалбата, заделена като резерв от кооперативни предприятия и кооперативни консорциуми, както по време на текущата дейност на предприятието, така и след изтичането на срока на тази дейност, в съответствие с националните правила за данъчно облагане;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква йa) (нова)
йа)  разходи за бенефициенти, разположени в държави, които са в списъка на ЕС на данъчни юрисдикции, които не оказват съдействие (известни също така като „данъчни убежища“);
Изменение 47
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1
Превишението на разходите по заеми подлежи на приспадане през данъчната година, през която са направени, за максимум 30% от печалбата на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизации („EBITDA“) или до сума с максимален размер от 3 000 000 EUR, като се взема по-голямата от двете стойности.
Превишението на разходите по заеми подлежи на приспадане през данъчната година, през която са направени, за максимум 10% от печалбата на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизации („EBITDA“) или до сума с максимален размер от 1 000 000 EUR, като се взема по-голямата от двете стойности.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2
За целите на настоящия член, когато на данъкоплатеца е разрешено или от него се изисква да действа от името на група, както е определено в разпоредбите, уреждащи националните системи за данъчно облагане на групи от дружества, цялата група се третира като данъкоплатец. В тези случаи превишението на разходите по заеми и EBITDA се изчисляват за цялата група. Сумата от 3 000 000 EUR също се отнася за цялата група.
За целите на настоящия член, когато на данъкоплатеца е разрешено или от него се изисква да действа от името на група, както е определено в разпоредбите, уреждащи националните системи за данъчно облагане на групи от дружества, цялата група се третира като данъкоплатец. В тези случаи превишението на разходите по заеми и EBITDA се изчисляват за цялата група. Сумата от 1 000 000 EUR също се отнася за цялата група.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 13 – параграф 6
6.  Превишението на разходите по заеми, което не може да се приспадне през дадена данъчна година, се пренася към следващи периоди без ограничение във времето.
6.  Превишението на разходите по заеми, което не може да се приспадне през дадена данъчна година, се пренася към следващи периоди за период от пет години.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 14 a (нов)
Член 1а
Специфични изключения
Печалбата, заделена като резерв от кооперативи и консорциуми, както по време на текущата дейност на дадено дружество, така и след приключването на тази дейност, както и ползите, предоставяни от кооперативи и консорциуми на техните собствени членове, подлежат на приспадане, когато приспадането е позволено от данъчното национално право.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 29
Член 29
Член 29
Данъчно облагане при напускане
Данъчно облагане при напускане
1.   Сумата, равна на пазарната стойност на прехвърлените активи към момента на напускането им, минус стойността им за данъчни цели, се третира като начислени приходи при някое от следните обстоятелства:
За целите на настоящата директива се прилагат правилата за данъчно облагане при напускане, посочени в Директива (EС) 2016/1164.
а)  когато данъкоплатецът прехвърля активи от главното си управление към мястото си на стопанска дейност в друга държава членка или в трета държава;
б)  когато данъкоплатецът прехвърля активи от мястото си на стопанска дейност в държава членка към главното си управление или друго място на стопанска дейност в друга държава членка, или в трета държава, доколкото в резултат на прехвърлянето държавата членка на мястото на стопанска дейност вече няма право да облага с данъци прехвърлените активи;
в)  когато данъкоплатецът променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, към друга държава членка или към трета държава, освен по отношение на онези активи, които продължават да имат ефективна връзка с мястото на стопанска дейност в първата държава членка;
г)  когато данъкоплатецът прехвърля дейността, извършвана от неговото място на стопанска дейност, от държава членка към друга държава членка или трета държава, доколкото в резултат на прехвърлянето държавата членка на мястото на стопанска дейност вече няма право да облага с данъци прехвърлените активи.
2.  Държавата членка, към която се прехвърлят активите, юрисдикцията, на която субектът е местно лице за данъчни цели, или дейността на мястото на стопанска дейност, приема стойността, определена от държавата членка на данъкоплатеца или на мястото на стопанска дейност, като първоначална стойност на активите за данъчни цели.
3.  Настоящият член не се прилага при прехвърляне на активи, свързани с финансирането на ценни книжа, активи, предоставени като обезпечение, или в случаите, в които активите се прехвърлят с цел изпълнението на пруденциалните капиталови изисквания или с цел управление на ликвидността, когато е предвидено тези активи да се върнат обратно в държавата членка на прехвърлителя в срок от 12 месеца.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 41 – параграф 1
1.  Загубите, понесени през дадена данъчна година от данъкоплатец, който е местно лице, или от място на стопанска дейност на данъкоплатец, който не е местно лице, могат да бъдат пренесени и приспаднати през следващи данъчни години, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго.
1.  Загубите, понесени през дадена данъчна година от данъкоплатец, който е местно лице, или от място на стопанска дейност на данъкоплатец, който не е местно лице, могат да бъдат пренесени и приспаднати през следващи данъчни години, за максимален срок от пет години.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 42
Член 42
заличава се
Компенсиране на загубите и последващо възстановяване
1.  Данъкоплатец, който е местно лице и който след приспадането на загубите си съгласно член 41 все още е с положителен финансов резултат, може в допълнение към тях да приспадне загубите, понесени през същата данъчна година от преките му дъщерни дружества, отговарящи на условията, както е посочено в член 3, параграф 1, или от мястото (местата) на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки. Това компенсиране на загубите се предоставя за ограничен период от време в съответствие с параграфи 3 и 4 от настоящия член.
2.  Приспадането е пропорционално на участието на данъкоплатеца, който е местно лице, в дъщерните му дружества, отговарящи на условията, както е посочено в член 3, параграф 1, като за местата на стопанска дейност приспадането е пълно. При намаляването на данъчната основа на данъкоплатеца, който е местно лице, в никакъв случай не се допуска достигането на отрицателни стойности.
3.  Данъкоплатецът, който е местно лице, добавя обратно към данъчната си основа до размера на приспадната преди това като загуба сума всички последващи печалби, реализирани от неговите дъщерни дружества, отговарящи на условията, както е посочено в член 3, параграф 1, или от неговите места на стопанска дейност.
4.  Загубите, приспаднати съгласно параграфи 1 и 2, автоматично се включват обратно в данъчната основа на данъкоплатеца, който е местно лице, при някое от следните обстоятелства:
а)  когато в края на петата данъчна година след като загубите са станали подлежащи на приспадане не е включена обратно никаква печалба или включената обратно печалба не съответства на пълния размер на приспаднатите загуби;
б)  когато дъщерното дружество, отговарящо на условията, както е посочено в член 3, параграф 1, бъде продадено, обявено в ликвидация или преобразувано в място на стопанска дейност;
в)  когато мястото на стопанска дейност бъде продадено, обявено в ликвидация или преобразувано в дъщерно дружество;
г)  когато дружеството майка вече не отговаря на изискванията по член 3, параграф 1.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 45 а (нов)
Член 45a
Действителни данъчни вноски
Докато прагът, посочен в член 2, параграф 1, буква в), все още е приложим, държавите членки следят и публикуват действителните данъчни вноски на малките и средните предприятия и многонационалните предприятия във всички държави членки, така че държавите членки да могат да гарантират еднакви условия на конкуренция за тези дружества в рамките на Съюза и да намалят административната тежест и разходите за малките и средните предприятия.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 53 – параграф 1 – алинея 1
Чрез дерогация от член 8, букви в) и г) данъкоплатецът не се освобождава от данъци върху доходите от чужбина, които е получил като разпределена печалба от субект в трета държава или като постъпления от продажбата на акции, държани в субект в трета държава, когато в държавата, в която е местно лице за данъчни цели, този субект подлежи на облагане със законоустановена ставка на корпоративния данък, която е по-ниска от половината от законоустановената данъчна ставка, която би се прилагала за данъкоплатеца във връзка с такива доходи от чужбина в държавата членка, на която той е местно лице за данъчни цели.
Чрез дерогация от член 8, букви в) и г) данъкоплатецът не се освобождава от данъци върху доходите от чужбина, непроизтичащи от активна стопанска дейност и които е получил като разпределена печалба от субект в трета държава или като постъпления от продажбата на акции, държани в субект в трета държава, когато в държавата, в която е местно лице за данъчни цели, този субект подлежи на облагане със законоустановена ставка на корпоративния данък, която е по-ниска от 15%, във връзка с такива доходи от чужбина в държавата членка, на която той е местно лице за данъчни цели.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 53 – параграф 2
2.  В случаите, в които се прилага параграф 1, данъкоплатецът подлежи на облагане с данък върху дохода от чужбина с приспадане на данъка, платен в третата държава, от данъчното му задължение в държавата членка, на която той е местно лице за данъчни цели. Приспадането не може да надвишава сумата на данъка, изчислена преди приспадането и произтичаща от дохода, който може да бъде обложен с данък.
2.  В случаите, в които се прилага параграф 1, данъкоплатецът подлежи на облагане с данък върху дохода от чужбина с приспадане на данъка, платен в третата държава, от данъчното му задължение в държавата членка, на която той е местно лице за данъчни цели. Приспадането не може да надвишава сумата на данъка, изчислена преди приспадането и произтичаща от дохода, който може да бъде обложен с данък. За да се възползва от приспадането, от данъкоплатеца се изисква да докаже пред националните данъчни органи, че доходите от чужбина произтичат от активна стопанска дейност, като за тази цел би могло да се използва удостоверение, предоставено от чуждестранните данъчни органи.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 58
Член 58
Член 58
Общо правило за борба със злоупотребите
Общо правило за борба със злоупотребите
1.   При изчисляването на данъчната основа съгласно разпоредбите на настоящата директива държавата членка не взема предвид дадена договореност или поредица от договорености, които предвид всички относими факти и обстоятелства са привидни, тъй като са били въведени с основната цел да бъде получено данъчно предимство, което противоречи на предмета или целта на настоящата директива. Една договореност може да включва няколко етапа или части.
За целите на настоящата директива се прилагат общите правила за борба със злоупотребите, посочени в Директива (EС) 2016/1164.
2.  За целите на параграф 1 договореността или поредицата от договорености се счита за привидна дотолкова, доколкото тя не е въведена поради основателни търговски съображения, които отразяват икономическата действителност.
3.  Договореностите или поредиците от договорености, които не се вземат предвид в съответствие с параграф 1, се третират за целите на изчисляването на данъчната основа съобразно тяхната икономическа същност.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Субектът или мястото на стопанска дейност, чиито печалби не се облагат с данък или са освободени от данъчно облагане в държавата членка на главното му управление, се третират като контролирано чуждестранно дружество, когато са изпълнени следните условия:
Държавата членка на данъкоплатеца разглежда дадено образувание или място на стопанска дейност, чиято печалба не подлежи на данъчно облагане или е освободена от данъци във въпросната държава членка, като контролирано чуждестранно дружество, когато са изпълнени следните условия
Изменение 59
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  действителният корпоративен данък, платен върху печалбата от субекта или мястото на стопанска дейност, е по-нисък от разликата между корпоративния данък, който би бил начислен върху печалбата на субекта или мястото на стопанска дейност съгласно разпоредбите на настоящата директива, и действителния корпоративен данък, платен върху тази печалба от субекта или мястото на стопанска дейност.
б)  печалбата на образуванието се облага със ставка на корпоративен данък, по-ниска от 15%; тази ставка се оценява въз основа на печалбата преди прилагането на операциите, въведени от тези държави за намаляване на облагаемата основа, към която се прилага ставката; тази ставка се преразглежда всяка година в зависимост от икономическото развитие на световната търговия.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2
За целите на първа алинея, буква б) при изчисляването на корпоративния данък, който би бил начислен върху печалбата на субекта в съответствие с разпоредбите на директивата в държавата членка на данъкоплатеца, доходите на всяко място на стопанска дейност на субект, който не е обект на данъчно облагане или е освободен от данък в юрисдикцията на контролираното чуждестранно дружество, не се вземат предвид.
заличава се
Изменение 61
Предложение за директива
Член 59 – параграф 2
2.  Когато субект или място на стопанска дейност се третира като контролирано чуждестранно дружество съгласно параграф 1, неразпределените доходи на субекта или мястото на стопанска дейност се облагат с данък дотолкова, доколкото произтичат от следните категории:
2.  Когато образуванието или място на стопанска дейност се разглежда като контролирано чуждестранно дружество съгласно параграф 1, държавата членка на данъкоплатеца включва в данъчната основа:
а)  неразпределените доходи на образуванието или доходите на мястото на стопанска дейност, които произтичат от следните категории:
а)   лихви или всякакви други доходи от финансови активи;
i)   лихви или всякакви други доходи от финансови активи;
б)   авторски и лицензионни възнаграждения или всякакви други доходи от интелектуална собственост;
ii)   авторски и лицензионни възнаграждения или всякакви други доходи от интелектуална собственост;
в)   дивиденти и постъпления от продажба на акции;
iii)   дивиденти и постъпления от продажба на акции;
г)   доходи от финансов лизинг;
iv)   доходи от финансов лизинг;
д)   доходи от застрахователна, банкова и друга финансова дейност;
v)   доходи от застрахователна, банкова и друга финансова дейност;
е)   доходи от дружества за издаване на фактури, които имат приходи от продажби на стоки и предоставяне на услуги, закупени от и продавани на свързани дружества, и които имат малка или никаква добавена икономическа стойност.
vi)   доходи от дружества за издаване на фактури, които имат приходи от продажби на стоки и предоставяне на услуги, закупени от и продавани на свързани дружества, и които имат малка или никаква добавена икономическа стойност.
Първа алинея не се прилага по отношение на контролирано чуждестранно дружество, което е местно лице или се намира в държава членка или в трета държава, която е страна по Споразумението за ЕИП, когато контролираното чуждестранно дружество е създадено поради основателни търговски съображения, които отразяват икономическата действителност. За целите на настоящия член дейността на контролираното чуждестранно дружество отразява икономическата действителност, доколкото тази дейност е подкрепена със съответния персонал, оборудване, активи и помещения.
Настоящата буква не се прилага, когато контролираното чуждестранно дружество извършва съществена стопанска дейност с помощта на персонал, оборудване, активи и помещения, което е доказано от съответните факти и обстоятелства. Когато контролираното чуждестранно дружество е местно лице или е в трета държава, която не е страна по Споразумението за ЕИП, държавите членки могат да решат да се въздържат от прилагането на първата алинея, или
б)  неразпределените доходи на образуванието или на мястото на стопанска дейност, които произтичат от привидни договорености, въведени с основната цел да бъде получено данъчно предимство.
За целите на настоящата буква дадена договореност или поредица от договорености се счита за привидна дотолкова, доколкото образуванието или мястото на стопанска дейност не би било собственик на активите или не би поело рисковете, от които се генерира целият му доход или част от него, ако не беше контролирано от дружество, в което се упражняват съществените функции на персонала, които са от значение за тези активи и рискове и които са от ключова важност за генерирането на доходите на контролираното дружество.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 – алинея 1
Субектът или мястото на стопанска дейност не се третират като контролирано чуждестранно дружество, както е посочено в параграф 1, когато не повече от една трета от дохода, получен от субекта или мястото на стопанска дейност, попада в категориите по параграф 2, букви а) — е).
Когато съгласно правилата на държава членка данъчната основа на данъкоплатец се изчислява в съответствие с параграф 2, буква а), държавата членка може да реши да не разглежда дадено образувание или място на стопанска дейност като контролирано чуждестранно дружество по параграф 1, ако една трета или по-малка част от доходите, които се начисляват на образуванието или мястото на стопанска дейност, попада в категориите по параграф 2, буква а).
Изменение 63
Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 – алинея 2
Финансовите дружества не се третират като контролирани чуждестранни дружества съгласно параграф 1, когато не повече от една трета от дохода, получен от субекта или мястото на стопанска дейност по категориите съгласно параграф 2, букви а) — е), произтича от сделки с данъкоплатец или свързаните му дружества.
Когато съгласно правилата на държава членка данъчната основа на данъкоплатец се изчислява в съответствие с параграф 2, буква а), държавата членка може да реши да не разглежда финансовите предприятия като контролирани чуждестранни дружества, ако една трета или по-малка част от доходите на образуванието от категориите по параграф 2, буква а) идва от сделки с данъкоплатеца или негови свързани предприятия.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 59 – параграф 3 а (нов)
3a.  Държавите членки могат да изключат от обхвата на параграф 2, буква б) образувание или място на стопанска дейност:
а)  със счетоводна печалба в размер на не повече от 750 000 EUR и доходи от нетърговска дейност в размер на не повече от 75 000 EUR; или
б)  със счетоводна печалба в размер на не повече от 10% от оперативните му разходи за данъчния период.
За целите на първа алинея, буква б) оперативните разходи не могат да включват стойността на стоките, продадени извън държавата, на която образуванието е местно лице или в която е разположено мястото на стопанска дейност, за данъчни цели и плащания към свързани предприятия.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 61
Член 61
Член 61
Несъответствия при хибридни субекти и инструменти
Несъответствия при хибридни образувания и инструменти
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти между държавите членки води до двойно приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби, приспадането се предоставя само в държавата членка, в която се намира източникът на плащането, направени са разходите или са понесени загубите.
За целите на настоящата директива се прилагат правилата за несъответствия при хибридни образувания и инструменти, посочени в Директива (EС) 2016/1164.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти, включващо трета държава, води до двойно приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби, съответната държава членка отказва приспадането на плащането, разходите или загубите, освен ако третата държава вече не го е отказала.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти между държави членки води до приспадане без включване, държавата членка на платеца отказва приспадането на това плащане.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти, включващо трета държава, води до приспадане без включване:
а)  ако източникът на плащането е в държава членка, тя е държавата членка, която отказва приспадането, или
б)  ако източникът на плащането е в трета държава, съответната държава членка изисква данъкоплатецът да включи това плащане в данъчната основа, освен ако третата държава вече не е отказала приспадането или не е изискала включването на плащането.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти, възникнало между държави членки и включващо място на стопанска дейност, води до данъчно необлагане без включване, държавата членка, в която данъкоплатецът е местно лице за данъчни цели, изисква от данъкоплатеца да включи в данъчната основа дохода от мястото на стопанска дейност.
Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти, включващо място на стопанска дейност, което се намира в трета държава, води до данъчно необлагане без включване, съответната държава членка изисква от данъкоплатеца да включи в данъчната основа дохода от мястото на стопанска дейност в третата държава.
4.  Доколкото дадено плащане от данъкоплатец към свързано дружество в трета държава се прихваща пряко или непряко срещу плащане, разходи или загуби, които поради несъответствие при хибридни субекти и инструменти подлежат на приспадане в две различни юрисдикции извън Съюза, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането на плащането от данъкоплатеца към свързано дружество в трета държава от данъчната основа, освен ако една от участващите трети държави вече не е отказала приспадането на плащането, разходите или загубите, които биха подлежали на приспадане в две различни юрисдикции.
5.  Доколкото съответното включване на подлежащо на приспадане плащане от данъкоплатец към свързано дружество в трета държава се прихваща пряко или непряко срещу плащане, което поради несъответствие при хибридни субекти и инструменти не е включено от получателя в данъчната му основа, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането на плащането от данъкоплатеца към свързано дружество в трета държава от данъчната основа, освен ако една от участващите трети държави вече не е отказала приспадането на невключеното плащане.
6.  Доколкото несъответствието при хибридни субекти и инструменти води до данъчно облекчение за данък, удържан при източника, върху плащане, произтичащо от финансов инструмент, прехвърлен към повече от една от участващите страни, държавата членка на данъкоплатеца ограничава ползването на това данъчно облекчение пропорционално на нетния облагаем доход по отношение на това плащане.
7.  За целите на настоящия член „платец“ означава субектът или мястото на стопанска дейност, в което се намира източникът на плащането, направени са разходите или са понесени загубите.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 61 а – заглавие
Несъответствие между юрисдикциите, на които субектите са местни лица
Обратни несъответствия при хибридни образувания и инструменти
Изменение 67
Предложение за директива
Член 61 a – параграф 1
Доколкото дадено плащане, дадени разходи или дадени загуби на данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели както в държава членка, така и в трета държава, в съответствие със законодателството на тази държава членка и тази трета държава подлежат на приспадане от данъчната основа и в двете юрисдикции и доколкото плащането, разходите или загубите могат да бъдат прихванати в държавата членка на данъкоплатеца срещу подлежащ на данъчно облагане доход, който не е включен в третата държава, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането на плащането, разходите или загубите, освен ако третата държава вече не го е отказала.
За целите на настоящата директива държавите членки третират обратните несъответствия при хибридни образувания и инструменти в съответствие с член 9а от Директива (EС) 2016/1164.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 65 а (нов)
Член 65 a
Европейски данъчен идентификационен номер
Комисията представя законодателно предложение за хармонизиран, общ европейски данъчен идентификационен номер до 31 декември 2018 г., за да направи автоматичния обмен на данъчна информация по-ефективен и надежден в рамките на Съюза.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 65 б (нов)
Член 65 б
Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане
С цел да се гарантират пълна прозрачност и правилно прилагане на настоящата директива, обменът на информация по данъчни въпроси е автоматичен и задължителен, както определя Директива 2011/16/EС на Съвета1a.
Държавите членки предоставят подходящ персонал, експертни консултации и бюджетни средства на своите национални данъчни администрации и на служителите, извършващи данъчен одит, както и средства за обучение на служителите на данъчната администрация, което да е насочено към трансграничното данъчно сътрудничество и автоматичния обмен на информация, с цел пълното прилагане на настоящата директива.
____________
1a Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
Изменение 70
Предложение за директива
Член 66 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 11, параграф 6, член 32, параграф 5 и член 40 се предоставя на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящата директива.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 5, член 5, параграф и член 40 се предоставя на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящата директива.
Изменение 71
Предложение за директива
Член 66 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 11, параграф 6, член 32, параграф 5 и член 40 може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 5, параграф , член 32, параграф 5 и член 40 може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 66 – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 11, параграф 6, член 32, параграф 5 и член 40 влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Съвета или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представя възражения. Този срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 5, член 4, параграф 5, член 5, параграф , член 32, параграф 5 и член 40 влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Съвета или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представя възражения. Този срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Съвета.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 66 a (нов)
Член 66a
Мерки срещу злоупотребите с данъчните спогодби
Държавите членки изменят своите двустранни данъчни спогодби в съответствие с настоящата директива, за да гарантират, че спогодбите включват всички следващи условия:
а)  клауза, която гарантира, че и двете страни по спогодбата се ангажират да определят мерки за това данъците да се плащат там, където се осъществява стопанската дейност и се създава стойност;
б)  допълнение с цел да се поясни, че целта на двустранните спогодби, освен да се избегне двойното данъчно облагане, е да се води борба срещу отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране;
в)  клауза за общо правило за борба с избягването на данъци въз основа на проверка на основното предназначение.
Изменение 74
Предложение за директива
Член 68 a (нов)
Член 68a
Мониторинг
Комисията следва да създаде специален механизъм за мониторинг, за да гарантира правилното прилагане на настоящата директива и еднаквото тълкуване на нейните мерки от страна на държавите членки.
Изменение 75
Предложение за директива
Член 69
Член 69
Член 69
Преглед
Доклад за изпълнение и преглед
В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Съвета относно действието на настоящата директива.
В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията прави оценка на действието на настоящата директива.
Независимо от разпоредбите на първа алинея, три години след влизането в сила на настоящата директива Комисията анализира действието на член 11 и разглежда възможността за евентуални корекции на определението и параметрите на ДОРИ. Комисията извършва задълбочен анализ на начините, по които с помощта ДОРИ могат да бъдат насърчени дружествата, които имат право да изберат прилагането на разпоредбите на настоящата директива за финансиране на своята дейност чрез собствен капитал.
Комисията представя констатациите си в доклад за изпълнението на Европейския парламент и на Съвета. Докладът включва анализ на всички от следните елементи:
а)   въздействието на въпросната система върху данъчните приходи на държавите членки;
б)  предимствата и недостатъците от системата за малките и средните предприятия;
в)   въздействието върху справедливото събиране на данъци между държавите членки;
г)   въздействието върху вътрешния пазар като цяло, със специален акцент върху евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които са приложими новите правила, предвидени в настоящата директива;
д)   броя на предприятията, попадащи в приложното поле през преходния период.
В срок от десет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Европейския парламент и на Съвета относно действието на настоящата директива.
Комисията съобщава констатациите си на държавите членки с цел да бъдат взети предвид при разработването и прилагането на националните системи за корпоративно данъчно облагане.
Комисията съобщава констатациите си в доклад до Европейския парламент и държавите членки с цел тези констатации да бъдат взети предвид при разработването и прилагането на националните системи за корпоративно данъчно облагане, придружени, по целесъобразност, от законодателно предложение за изменение на настоящата директива.
Изменение 76
Предложение за директива
Член 70 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2018 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 70 – параграф 1 – алинея 2
Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2019 г.
Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2020 г.
Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност