Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2286(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0062/2018

Внесени текстове :

A8-0062/2018

Разисквания :

PV 13/03/2018 - 15
CRE 13/03/2018 - 15

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.11
CRE 15/03/2018 - 10.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0089

Приети текстове
PDF 593kWORD 63k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
Насоки за бюджета за 2019 г. — Раздел III
P8_TA(2018)0089A8-0062/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2019 година, раздел III — Комисия (2017/2286(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 —2020(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(5) и общите декларации, договорени между Парламента, Съвета и Комисията, които са поместени в приложение към него,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно бюджетните насоки за 2019 година (06315/2018),

—  като взе предвид член 86а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0062/2018),

А.  като има предвид, че преговорите по бюджета на Съюза за 2019 г. — последните в рамките на настоящия парламентарен мандат, ще се провеждат успоредно с преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и с реформата на системата на собствените ресурси на ЕС; като има предвид, че 2019 г. ще бъде шестата година от МФР за периода 2014—2020 г.;

Б.  като има предвид, че двете подразделения на бюджетния орган следва да положат усилия за постигане на амбициозно и всеобхватно споразумение относно бюджета за 2019 г. в помирителния комитет, за да повлияят положително върху паралелните преговори и да направят възможно постигането на споразумение относно МФР след 2020 г. и собствените ресурси до края на този парламентарен мандат;

В.  като има предвид, че след като през декември 2017 г. беше постигнато споразумение за започване на втория етап на преговорите, процесът на излизане на Обединеното кралство от ЕС не следва да има пряко отражение върху бюджета за 2019 г., тъй като според съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство(6), Обединеното кралство ще прави своите вноски и ще участва в изпълнението на годишните бюджети на Съюза за 2019 г. и 2020 г., все едно че продължава да е член на ЕС;

Г.  като има предвид, че растящите популистки и екстремистки движения във всички държави членки предоставиха и подклаждаха подвеждаща информация за ЕС и неговия бюджет, и че това подчертава необходимостта от по-добра и по-прозрачна информация;

Д.  като има предвид, че след години на отрицателното възприемане от страна на гражданите на управлението на финансовата, икономическата и социалната криза, настоящото подобряване на икономическите перспективи, което е резултат от координирани усилия, за да може Европа да поеме по пътя на икономическото възстановяване, дава възможност за по-благоприятно бюджетно планиране;

Е.  като има предвид, че през последните няколко години Съветът многократно влезе в противоречие със самия себе си, като представяше нови политически приоритети за ЕС, но показваше нежелание да осигури нови бюджетни кредити за тяхното финансиране; като има предвид, че новите политически приоритети и предстоящите предизвикателства за ЕС следва да бъдат финансирани от нови бюджетни кредити, а не чрез намаляване на съществуващите успешни програми;

Ж.  като има предвид, че към края на настоящия финансов програмен период изпълнението на многогодишните програми ще достигне оптимална скорост и че поради тази причина необходимостта от подходящи финансови ресурси нараства;

Отговори на предизвикателствата пред ЕС и очакванията на гражданите

1.  признава възстановяването от последиците от финансовата, икономическа и социална криза, подобрено в резултат на усилията на ЕС и държавите членки за създаване на растеж и работни места, което трябва да бъде допълнително консолидирано, за да се създаде положително въздействие върху ежедневния живот на гражданите на ЕС, много от които бяха засегнати тежко от кризата в продължение на няколко години; призовава за особен акцент върху младите хора и хората, изложени на риск от бедност или безработица, за да се гарантира, че те чувстват положителните последици, като по този начин се предотврати продължаването на нарастването на социалните и регионалните неравенства; в този контекст подчертава, че следва да се постави специален акцент върху възможността на различните региони да се възползват от подобрения растеж;

2.  подчертава, че според данни на Евростат и противно на твърденията на популистите гражданите на ЕС са оптимисти за бъдещето на ЕС; подчертава, че Съюзът следва да изпълнява своите задачи и отговорности и да полага повече усилия за подобряване на живота на неговите граждани, както сега, така и в бъдеще, но също и да ги защитава от нелоялни търговски и икономически практики на световния пазар, като в същото време им помага да извлекат ползите от него; подчертава, че предизвикателствата на изменението на климата и заплахите за международната сигурност трябва да бъдат преодолени; счита, че за да удовлетвори тези очаквания и да изпълни тези ангажименти, ЕС трябва, в рамките на своите правомощия, да постигне по-добри резултати, за да се подпомогне създаването на устойчив растеж и работни места, да се намалят различията в жизнения стандарт между гражданите на ЕС във всички негови региони, като същевременно изцяло се придържа към стратегията „Европа 2020“, целите за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение; подчертава, че е необходимо европейската икономика и гражданите на ЕС да се подготвят за възможностите, предоставяни от цифровизацията; счита, че справянето с първопричините за миграцията, както и прекратяването на различните форми на дискриминация, като например дискриминацията срещу жените и ЛГБТИ лица, също така представляват значителни предизвикателства за 2019 г.;

Подготвяне на устойчиво бъдеще и повече солидарност в рамките на Съюза и извън него

Устойчиво бъдеще

3.  счита, че бюджетът на ЕС за 2019 г. следва да укрепи всички съответни инструменти за справяне с младежката безработица, особено в региони на ЕС, които изостават в икономическо отношение, като се обръща особено внимание върху подобряването на предприемаческите и професионалните умения и мобилността, признаването на квалификациите на всички нива на образование и професионално обучение, както и подкрепата за растежа, конкурентоспособността, създаването на работни места, инвестициите в инфраструктура, научните изследвания, иновациите и МСП; подчертава, че безработицата сред младите хора, която има важно социално въздействие, е едно от най-големите предизвикателства на европейско равнище;

4.   счита, че приоритетите за бюджета на ЕС за 2019 г. следва да бъдат растежът, иновациите, конкурентоспособността, сигурността, борбата с изменението на климата, преходът към енергия от възобновяеми източници и миграцията;

5.  подкрепя разширяването на възможностите за младите хора да участват в дейностите за солидарност; призовава за бързо въвеждане и цялостно прилагане на Европейския корпус за солидарност след неговото приемане, предвидено за 2018 г.;

6.  приветства факта, че благодарение на твърдото настояване на Парламента резултатът от помирителната процедура относно бюджета на ЕС за 2018 г. беше да се увеличат първоначално предложените специални разпределени средства за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) със 116,7 милиона евро нови бюджетни кредити, поради което общата сума възлиза на 350 милиона евро през 2018 г., но отбелязва необходимостта от подобряване на усвояването на финансирането, което изостава; противопоставя се на тълкуването на Комисията на финансовото програмиране за 2018 г., направено в нейната техническа актуализация на финансовото програмиране за периода 2019 — 2020 г. след приемането на бюджета за 2018 г., според което това увеличение се разглежда като предоставяне на ранен етап на бюджетни кредити за следващите години, и очаква Комисията да изпълни ангажиментите, които тя пое пред Парламента в края на помирителния период от 2017 г.; очаква проектът на бюджет за 2019 г. да демонстрира по-голяма амбиция за борба с младежката безработица, като се намери точният баланс между реалната еволюция на капацитета за усвояване в тази област и политическата воля за демонстриране на подкрепа за този проблем; припомня ангажимента на Комисията да предложи допълнително увеличение на финансирането за ИМЗ чрез коригиращ бюджет, в случай че капацитетът за усвояване на ИМЗ през 2018 г. позволява такова повишение; настоява държавите членки и Комисията да съобразят предложенията за работа, образование или обучение с профилите на участниците и търсенето на пазара на труда с цел участниците да намерят устойчива заетост;

7.  призовава Комисията да представи за процедурата за 2019 г. финансовите данни за изпълнението на ИМЗ, разпределени по национален дял, за да се допълнят данните за отчитане, изразени под формата на общия размер на разходите, които понастоящем са публично достъпни; настоятелно призовава Комисията да подобри взаимодействието между ИМЗ, Европейския социален фонд и националните бюджети на държавите членки, за да гарантира, че ИМЗ не се превръща в заместник на националното финансиране за незаетите с работа, учене или обучение млади хора (NEET);

8.  подчертава, с оглед на честването на 30-та годишнина от нейното създаване, че „Еразъм+“ продължава да бъде водещата програма за насърчаване на младежката мобилност, за предаване на основните европейски ценности и за затвърждаването им у младите хора, наред с програмите на ЕС в областта на културата, както доказва обемът на получените заявления за участие, който надвишава наличното финансиране; счита, че бюджетът за програмата „Еразъм+“ за 2019 г. трябва да бъде допълнително увеличен (поне двойно), за да се отговори на търсенето на тази програма, по-специално на търсенето, свързано с ученето през целия живот;

9.  счита, че научните изследвания, конкурентоспособността и МСП са от ключово значение за осигуряване на икономически растеж и създаване на работни места; във връзка с това подчертава значението на това да се осигури на предприятията от ЕС, и по-специално на МСП, благоприятна среда за иновации, научни изследвания и инвестиции с цел постигане на икономика на ЕС, която е действително конкурентна на световно равнище; подчертава значението на увеличаването на бюджета по функция 1а и на удължаването на финансирането за успешните програми, като например „Хоризонт 2020“, както и на програми за подпомагане на МСП, включително на Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), които имат много повече кандидати, отколкото получатели на финансиране; подчертава значението на отчитането на специфичните изисквания и малките административни ресурси на МСП при създаването на програми за МСП; счита, че това е необходимо с оглед на бързо променящия се и силно конкурентен свят и дълбоките промени във всички сектори, пораждани от цифровизацията; признава, че европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), допринасят също така за всички тези приоритети;

10.  подчертава, че инвестициите в научни изследвания и иновации представляват предпоставка за постигане на реална конкурентоспособност в ЕС; изразява съжаление, че в резултат на тревожно ниския процент на успеваемост на заявленията, по-малко висококачествени проекти в областта на научните изследвания и иновациите получават финансиране от ЕС; в този контекст подчертава, че трябва да се гарантира подходящо ниво на бюджетни кредити за „Хоризонт 2020“;

11.  подчертава потенциала за икономически растеж, произтичащ от технологичните промени, и призовава за това бюджетът на ЕС да има подходяща роля в подпомагането на цифровизацията на европейската промишленост и насърчаването на цифровите умения и цифровото предприемачество;

12.  признава, че МСП продължават да бъдат гръбнакът на европейската икономика и ще продължат да играят решаваща роля за създаването на работни места и растеж в целия ЕС; в тази връзка, поради успеха на програмата COSME, призовава бюджетните кредити за нея през 2019 г. да бъдат увеличени;

13.  приветства удължаването и укрепването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чийто увеличен гаранционен фонд играе важна роля за намаляване на недостига на инвестиции в ЕС; припомня, че гаранционният фонд на ЕФСИ беше финансиран отчасти за сметка на „Хоризонт 2020“ и на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), въпреки че и двете са дългосрочни, ориентирани към бъдещето програми; подчертава дългогодишната позиция на Парламента, че всички нови инициативи трябва да бъдат финансирани посредством нови бюджетни кредити, а не чрез преразпределяне на средства, и че вредите, причинени на съществуващи програми, трябва да бъдат коригирани посредством годишната бюджетна процедура; отново заявява, че съкращенията в тези програми следва да бъдат възстановени във възможно най-голяма степен;

14.  подчертава, че удълженият ЕФСИ следва да постигне значителен напредък през 2019 г. по отношение на подобряването на географското покритие, така че всички региони да могат еднакво да се възползват от ефекта на лоста, осигурен от гаранцията от бюджета на ЕС; призовава държавите членки да прилагат структурни реформи, които подобряват инвестиционната среда и местния капацитет за успешно усвояване на подкрепата от ЕФСИ във всички региони;

15.  приветства неотдавна поетия от държавите членки ангажимент за обновена програма на ЕС в областта на отбраната, чиято цел ще бъде укрепване както на твърдата, така и на меката сила, и счита, че това е в съответствие с интересите на гражданите в областта на сигурността в контекста на нарастваща глобална нестабилност, изостряна от нови видове заплахи; подкрепя неотдавнашната инициатива на Комисията за стартиране на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) като първа фаза на Европейския фонд за отбрана; изисква EDIDP да се финансира изключително от неразпределени маржове и/или специални инструменти, а не чрез преразпределение от съществуващи програми;

16.  подчертава, че вътрешната сигурност трябва да продължи да бъде един от главните приоритети на Съюза и призовава за увеличено финансиране на тази развиваща се политика; изразява убеждението си, че ЕС трябва да инвестира повече в укрепването и управлението на своите граници, в задълбочаването на сътрудничеството между правоприлагащите агенции и националните органи и в борбата с тероризма, радикализацията и организираната престъпност чрез осъществяване на подходяща и модерна цифрова информационна система; подчертава в тази връзка ролята на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и необходимостта от подходящо финансиране на агенциите, работещи в областта на границите, сигурността и правосъдието; припомня, че финансовият пакет за този инструмент беше значително намален за 2018 г.;

17.  призовава за увеличаване на финансирането за борба с явлението радикализация, което поражда насилнически екстремизъм в Съюза; счита, че тази цел може да бъде постигната чрез насърчаване на интеграцията и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, фундаментализма, словото на омразата и подбуждащите към омраза сценарии;

18.  приветства ролята, която изпълнява фондът „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ); призовава за подходящо бюджетиране за този фонд през 2019 г., за да се подпомогне достойно приемане на търсещите убежище в държавите членки, справедливи стратегии за връщане, програми за презаселване, политики за законна миграция, насърчаване на ефективно интегриране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната миграция; отново потвърждава значението на наличието на целеви финансови средства за справяне с първопричините на миграционната и бежанската криза; подчертава за тази цел, че бюджетът на ЕС трябва да финансира мерки в държавите на произход на мигрантите, както и в приемащите държави на бежанците, включително, но не само, мерки за справяне с бедността, безработицата, образователните и икономическите предизвикателства и нестабилността;

19.  призовава Комисията да представи предложение, което да даде възможност за изразяване на финансова солидарност на равнището на ЕС с жертвите на тероризма и техните семейства;

20.  припомня значението на агенциите на ЕС за гарантиране на изпълнението на законодателните приоритети на ЕС и за изпълняване на целите на политиките на ЕС, като например целите, свързани с конкурентоспособността (заетост, устойчив растеж, енергиен съюз), миграцията (убежище, трансгранично управление), подкрепата за основните права (защита на данните) и сигурността (киберпрестъпност, наркотици, измами, изпиране на пари, тероризъм, съдебно сътрудничество, полицейско сътрудничество, подкрепа за информационните системи в голям мащаб); очаква преговорите по бюджета за 2019 г. да доведат до реалистично и подходящо оперативно и административно финансиране на агенциите на ЕС и други органи на ЕС, което да им даде възможност да изпълняват задълженията си, включително техните увеличаващи се задачи и работна натовареност; призовава за предоставяне на достатъчно ресурси, за да може Европейската прокуратура да изпълнява надлежно задачите си и да функционира правилно; призовава, по-общо, за задълбочена оценка на стратегическия интерес и задачите на всички агенции и възможностите за обединяване на агенции в съответствие със стратегическия характер на тяхната мисия и техните резултати; припомня, че 2018 г. е последната година за изпълнението на целта за намаляване на персонала с 5% и т.нар. „резерв за преразпределение“; очаква Комисията и Съветът да се въздържат от допълнително намаляване на ресурсите на агенциите в бюджета за 2019 г.;

21.  счита, че бюджетът за 2019 г. в момент, когато главни участници, като САЩ, не са склонни да изпълнят своите ангажименти за борба с изменението на климата съгласно Парижкото споразумение, трябва да постави ЕС точно в центъра на това предизвикателство – едно от най-големите за нашето поколение, чрез предоставяне на допълнителна финансова подкрепа за инициативи като програмата LIFE за действие в областта на околната среда и климата, ECOPOTENTIAL и „Чисто небе“; подчертава, че разходите в тази насока следва да бъдат считани за дългосрочни инвестиции, а не за разходи, и че както Европейската сметна палата така и Съветът по икономически и финансови въпроси потвърдиха, че ЕС изостава в постигането на целта си за финансиране в областта на климата; призовава Комисията да изпълни целите на Парижкото споразумение и собствените дългосрочни цели на ЕС в областта на климата чрез постигането на целта за 20% разходи в областта на климата, определена в настоящата МФР (2014 – 2020 г.); подчертава в тази връзка, че вноската за 2019 г. следва да бъде значително по-висока от общата цел, за да се компенсира разпределянето на по-малко средства през първите години на МФР, и че механизмът за интегриране на изменение на климата следва да се оптимизира напълно;

По-голяма солидарност за справяне със социалните, териториалните и глобалните предизвикателства

22.  счита, че бюджетът на ЕС следва да допринесе за усилията на държавите членки в области като безработицата и здравните грижи, като заделя достатъчно финансиране за програми, които целят борба с неравенството, облекчаване на най-тежките форми на бедност, специално за най-отдалечените и уязвими групи от населението, особено децата, и предоставяне на възможност на гражданите да придобият необходимите умения, за да се приспособят към цифровизацията;

23.  настоява, че е необходимо да се увеличи подкрепата за програмите на Съюза, които спомагат за растежа и създаването на дългосрочни качествени работни места, по-специално за младите хора, като се допълват усилията на държавите членки да гарантират диверсифицирана професионална квалификация вместо преждевременна специализация, като средство за подобряване на устойчивостта и даване на възможност за социално адаптиране при същевременно справяне с демографската регресия, недостига на квалифицирана работна сила в някои сектори и устойчивостта на социалните системи; отбелязва, че обмислянето на специфични, адаптирани към конкретните обстоятелства мерки би могло да се окаже полезно в секторите и/или регионите, които са най-засегнати или са станали много по-уязвими;

24.  припомня значителното застаряване на населението и увеличаването на лицата, нуждаещи се от специални и специализирани грижи, по-специално на възрастните хора; призовава Комисията да въведе допълнителни мерки за подкрепа, насочени към справяне с демографските предизвикателства, и отново изразява подкрепа за инициативи като „селища за хора с деменция“, където се осигурява подходяща грижа от ранен етап;

25.  подчертава, че свързаната с пола дискриминация, особено на пазара на труда, не само е несъвместима с ценностите на ЕС, но представлява също така сериозна пречка за икономическия растеж, тъй като намалява възможността за жените да участват в смислена трудова заетост: подчертава важния принос на овластяването на жените за постигането на по-приобщаващи, по-справедливи и мирни общества с по-устойчив растеж; очаква от бюджета за 2019 г. да подкрепя предприемачеството сред жените и да насърчава достъпа на жени до финансиране от ЕС, например по линия на програмите COSME и „Хоризонт 2020“, както и да разшири политиката за сближаване в подкрепа на допълнителни инвестиции в образованието, грижите за децата и здравната инфраструктура, които подпомагат жените да съвместяват личния и професионалния живот;

26.  отново изразява своята загриженост относно забавянето на изпълнението на политиката на сближаване, която е израз на териториалната солидарност в ЕС и нейната основна инвестиционна политика, но признава, че 2017 г. беше първата година, през която изпълнението на програми на ЕСИФ се ускори и очаква тази тенденция да продължи през 2018 и 2019 г.; счита, че следва да бъдат предоставени достатъчно по размер бюджетни кредити за плащания, за да може изпълнението да протича гладко;

27.  припомня важния принос на Съюза в подкрепа на мира и помирението в Ирландия, по-специално посредством неговите програми PEACE и INTERREG, които са насочени към Северна Ирландия и граничните графства на юг; призовава за пълно спазване на рамката на вече поетите задължения, например както в Споразумението от Разпети петък по отношение на върховенството на закона и демокрацията; призовава Комисията и държавите членки да продължат своята подкрепа за мирния процес чрез непрекъснато финансиране на програма PEACE и свързаните с нея програми;

28.  отбелязва, че общата селскостопанска политика (ОСП) е един от стълбовете на европейската интеграция, който осигурява доставка на безопасна, висококачествена храна за европейските граждани, доброто функциониране на селскостопанския единен пазар и устойчивостта на селските райони за много години; припомня, че средствата по ОСП допринасят по-специално за рентабилността и стабилността на селското стопанство в ЕС;

29.  призовава Комисията да продължи да подкрепя земеделските стопани в цяла Европа за справяне с неочаквани колебания на пазара и за осигуряване на безопасни и висококачествени доставки на хранителни стоки; отправя искане да бъде отделено подходящо внимание на дребното селско стопанство и дребномащабния риболов;

30.  счита, че регионализацията и социално-икономическите цели трябва да играят по-голяма роля в Общата политика в областта на рибарството, и че трябва да се разшири приложното поле на Европейския фонд за морско дело и рибарство; призовава Комисията да улесни достъпа до процедурите за финансиране и да ги опрости; изразява особена загриженост поради потенциалното неблагоприятно въздействие, което оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще има върху рибарството, особено за съседните крайбрежни държави членки;

31.  приветства предложението за разширяване на приложното поле и за укрепване на механизма за гражданска защита на Съюза; счита, че укрепването на механизма за гражданска защита е изключително важно за осигуряването на по-бърз и съгласуван отговор в областта на гражданската защита на равнището на Съюза в областите на предотвратяване, готовност и реакция при природни и причинени от човека бедствия на територията на ЕС и извън нея;

32.  очаква текущите процедури и мерки да бъдат подобрени при изпълнението на бюджета в контекста на възникналите ресурсни ограничения и призовава ЕС да поеме по-голяма отговорност, за да се гарантира, че финансовите задължения се поемат по навременен и ефективен от гледна точка на разходите начин;

33.  счита, че на агенциите, програмите и политиките на ЕС, участващи или свързани с управлението на миграцията и бежанските потоци и граничния контрол следва да бъдат предоставени подходящи финансови и човешки ресурси, за да се справят с настоящата бежанска криза, при която от държавите членки се очаква да поемат отговорност в съответствие с принципа на разпределяне на тежестта и Женевските конвенции; изразява убеждението, че за намиране на дългосрочно решение ЕС следва също така да покаже своята външна солидарност за насърчаване на по-добри условия за мир и благоденствие в държавите на произход, като постави по-голям акцент върху инвестициите и политиките за развитие, по-специално чрез изпълнението на Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и инструмента за хуманитарна помощ; признава значението и ясно изразената стойност на политиката за развитие, с нейните приоритети, като например за изкореняване на бедността, образование, здравеопазване и икономическо развитие; подчертава необходимостта от подкрепа за действията и програмите на UNRWA (Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток); подчертава, че едно от условията за запазване на стабилността и просперитета в ЕС е постигането на стабилност в съседните на ЕС държави; във връзка с това призовава Комисията да гарантира, че се отдава приоритет на инвестициите в съседните на ЕС държави с цел подпомагане на усилията за справяне с основните проблеми, с които се сблъсква този регион – миграцията, предизвикателствата, свързани с бежанците, развитието в региона на южното съседство и нестабилността в източното съседство, която отчасти се дължи на руската външна политика, която не съответства на международното право и демократичните стандарти и стандартите за правата на човека; подчертава, че новите политически приоритети и предстоящите предизвикателства за ЕС, като сигурността и отбраната, следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити, а не чрез съкращаване на съществуващи успешни и важни политики и програми, като например помощта за развитие, хуманитарната помощ и политиката за съседство; подчертава, също така, че политиките за сигурност и за развитие взаимно си влияят и че и двете са важни условия за изграждането на функционираща държава, както и функциониращи административни структури без корупция и минимални стандарти в социалния, здравния и икономическия сектор;

34.   отново заявява своята позиция, че спътниковите бюджетни механизми, като например доверителни фондове и други подобни инструменти, заобикалят бюджетната процедура, подкопават прозрачността на бюджетното управление и нарушават правото на Парламента да упражнява ефективен контрол върху разходите; във връзка с това счита, че тези външни инструменти, създадени през изминалите няколко години, трябва да бъдат включени в бюджета на Съюза, и че трябва да се намерят алтернативни решения, за да даде възможност на Съюза да реагира бързо при извънредни ситуации и след тях на международно равнище;

35.  подчертава, че Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) следва преди всичко да улеснява политическите и икономическите реформи в държавите, обхванати от процеса на разширяване, наред с други цели; в този контекст приканва Комисията допълнително да оцени средствата по ИПП в своето предложение за бюджета за 2019 г., като вземе под внимание влошаващата се политическа ситуация в Турция, както и спешната нужда за справяне с нарастващата радикализация в балканските държави;

Очаквания за процедурата за 2019 г.

36.  приканва Комисията да продължи да действа като честен посредник на всеки един етап от процедурата и да спазва стриктно и точно решенията на бюджетния орган;

37.  приветства факта, че след междинния преглед на МФР и противно на заключенията на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно бюджетните насоки за 2019 г., процедурата за 2018 г. показа, че бюджетният орган може да упражнява в пълна степен своите прерогативи да определя размера и съдържанието на бюджета на ЕС чрез годишната бюджетна процедура;

38.  счита, че като подразделение на бюджетния орган, пряко избрано от гражданите, Парламентът следва да изпълнява своята политическа роля и да прави предложения за пилотни проекти и подготвителни действия, изразяващи политическата му визия за бъдещето; в този контекст се ангажира да предложи пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, разработен в тясно сътрудничество с всяка от парламентарните комисии, за да се намери правилният баланс между политическата воля и техническата осъществимост, оценена от Комисията;

39.  очаква преговорите по бюджета за 2019 г. да се основават на споделени политически амбиции и солидарност, и да вземат предвид добавената стойност на програмите и политиките на ЕС; счита, че тази цел може да бъде постигната само ако преговарящите страни своевременно се информират една друга за своите позиции, започнат преговорите на възможно най-ранен етап и имат желание за компромис;

o
o   o

40.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Сметната палата.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(5) ОВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1.
(6) Съвместен доклад на преговарящите от името на Европейския съюз и правителството на Обединеното кралство от 8 декември 2017 г. относно напредъка през първия етап на преговорите по член 50 от ДЕС за организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, (TF50 (2017) 19 – Комисия до ЕС 27)

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност