Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2566(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0137/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0091

Приети текстове
PDF 464kWORD 51k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
Атака на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини)
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предварителното решение на Министерството на търговията на САЩ, с което се налага мито върху испанските маслини въз основа на заключението, че продуктът се внася в САЩ на цена под пазарната стойност благодарение на субсидиите, които производителите на маслини получават от ЕС,

—  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията, озаглавен „Атака на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини)“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета(1),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че решението за налагане на мита с различна ставка върху маслините, доставяни от испански дружества, се основава на съображението, че помощите за сектора на маслините, предоставяни в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП), биха могли да представляват нелоялна конкуренция спрямо производителите от САЩ;

Б.  като има предвид, че това решение поставя под въпрос по несправедлив и произволен начин всички програми на ЕС за подпомагане на селското стопанство и потенциално би могло да засегне всички бенефициенти на плащания по ОСП;

В.  като има предвид, че съществуват сериозни съмнения относно това дали формулата, използвана от следователите на САЩ за изчисляване на предварителния антидъмпингов марж, е съвместима с правилата на СТО;

Г.  като има предвид, че Комисията увери неколкократно, че мерките за подпомагане, които са обект на антисубсидийни разследвания (включително основната схема за плащане, мерките за насърчаване и плащанията за млади земеделски стопани), не нарушават търговията;

Д.  като има предвид, че субсидиите, отпуснати в рамките на ОСП за първичните производители на трапезни маслини в Испания, се квалифицират като подпомагане от „зелената кутия“ съгласно приложение II от Споразумението на СТО за селското стопанство, тъй като те са отделени от производството и не нарушават търговията;

Е.  като има предвид, че разследваните мерки по ОСП не са специфични за даден продукт и поради това не подлежат на изравняване съгласно член 2 от Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на СТО;

Ж.  като има предвид, че започнатото разследване по случая с испанските маслини е едно от многото разследвания за търговска защита, започнати от страна на САЩ;

З.  като има предвид, че ОСП беше променена посредством няколко реформи с оглед привеждане в съответствие на повечето мерки за подкрепа към изискванията на „зелената кутия“ на СТО и че понастоящем тя е проектирана да гарантира пълно съответствие със споразуменията на СТО, след преминаването от система на обвързано с производството подпомагане към система на необвързано с производството подпомагане;

И.  като има предвид, че САЩ също използват в значителна степен субсидиите по „зелената кутия“ в селското стопанство;

Й.  като има предвид, че САЩ наложиха временни антидъмпингови мита от средно 17,13% на трите испански дружества, които са предмет на разследването, и изравнителни мита от средно 4,47% за всички изнасяни от Испания продукти;

К.  като има предвид, че временните мерки водят до риск от спирала на защитните разследвания от страна на САЩ и други държави на субсидиите от „зелената кутия“ за селскостопански продукти; като има предвид, че това в крайна сметка вреди на производителите в ЕС и САЩ; като има предвид, че това ескалиране излага на риск отдавна установени и внимателно договорени споразумения в рамките на СТО;

Л.  като има предвид, че испанските производители биха могли да загубят американския пазар, докато конкурентите им от трети държави ще се възползват от разликата в износа, причинена от решението на САЩ;

М.  като има предвид, че ако тези тарифи станат постоянни, икономическите последици за испанския сектор на маслините се оценяват на между 350 и 700 милиона евро за следващите пет до десет години, което потенциално би могло да доведе до край на износа на зрели маслини от Испания;

Н.  като има предвид, че конкурентоспособността на испанския износ, чийто пазарен дял се увеличи прогресивно в САЩ през последните години, е резултат от усилията, положени от тези дружества да намалят разходите чрез инвестиции в авангардни технологии и подобряване на качеството, а не е следствие от европейските субсидии;

О.  като има предвид, че увеличаването на испанския износ за САЩ (нарастване с 20% от 2013 г. насам) даде възможност за създаване на хиляди работни места и доведе до подобряване на икономиката в районите на Андалусия, които бяха сред най-тежко засегнатите от икономическата криза;

1.  призовава органите на САЩ да оттеглят своето временно решение и да възстановят конструктивен за двете страни подход в тази област от взаимна полза за производителите и потребителите и на двата континента;

2.  изразява сериозната си загриженост относно отрицателните последици, които антисубсидийната процедура в САЩ би могла да има за целия европейски селскостопански модел;

3.  призовава Комисията да предприеме всички необходими дипломатически стъпки, както на двустранно равнище така и в рамките на СТО, за да защити нашата система за помощи в рамките на ОСП, за която СТО счита, че не нарушава търговията, и която е одобрена в съответствие с процедурата „зелена кутия“ на СТО;

4.  отправя искане към Комисията да проучи възможността за обжалване на окончателното решение на САЩ пред СТО;

5.  призовава Комисията да продължи да оказва съдействие на испанския сектор на маслините и на правителството на Испания, за да гарантира, че органите на САЩ спазват изцяло правилата на СТО в хода на тези разследвания;

6.  отправя искане към Комисията да предостави ясни консултации и да окаже значителна подкрепа на испанския сектор на маслините, който е засегнат от разследванията в САЩ;

7.  призовава Комисията да обедини усилията си с тези на испанските органи и на испанския сектор на маслините и да продължи да обменя цялата засягаща въпроса информация с органите на САЩ, за да предотврати налагането на всякакви необосновани мерки;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на органите на САЩ.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.

Последно осъвременяване: 31 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност