Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0137/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0091

Teksty przyjęte
PDF 327kWORD 50k
Czwartek, 15 marca 2018 r. - Strasburg
Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając tymczasową decyzję Departamentu Handlu USA, zgodnie z którą na oliwki hiszpańskie nałożono opłaty celne po stwierdzeniu, że produkt ten jest importowany do USA po cenach niższych niż rynkowe, gdyż producenci oliwek otrzymują dopłaty unijne,

–  uwzględniając pytanie do Komisji zatytułowane „Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)” (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009(1),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że decyzja o nałożeniu opłat celnych o różnej wysokości na produkty z oliwek eksportowane przez firmy hiszpańskie wynika ze stwierdzenia, że pomoc otrzymywana przez ten sektor w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) może stanowić nieuczciwą konkurencję w stosunku do producentów z USA;

B.  mając na uwadze, że decyzja ta oznacza nieuczciwe i arbitralne zakwestionowanie wszystkich programów wsparcia UE dla rolnictwa i może wpłynąć na wszystkich beneficjentów płatności w ramach WPR;

C.  mając na uwadze, że istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy wzór zastosowany przez osoby prowadzące postępowanie w USA do obliczenia wstępnej marży antydumpingowej jest zgodny z zasadami WTO;

D.  mając na uwadze, że Komisja kilkakrotnie potwierdziła, iż środki będące przedmiotem postępowania w sprawie ceł wyrównawczych (w tym system płatności podstawowej, działania promocyjne i pomoc dla młodych rolników) nie zakłócają handlu;

E.  mając na uwadze, że według załącznika II do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa dotacje przyznawane w ramach WPR producentom oliwek stołowych w Hiszpanii są uznawane za wsparcie zaliczane do „kategorii zielonej”, ponieważ są one niezwiązane z produkcją i nie zakłócają handlu;

F.  mając na uwadze, że środki w ramach WPR objęte postępowaniem wyjaśniającym nie odnoszą się do konkretnych produktów, a więc nie podlegają środkom wyrównawczym zgodnie z art. 2 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych;

G.  mając na uwadze, że postępowanie wyjaśniające w sprawie hiszpańskich oliwek jest jednym z wielu wszczętych przez Stany Zjednoczone dochodzeń dotyczących ochrony handlu;

H.  mając na uwadze transformację WPR za pośrednictwem szeregu reform służących dostosowaniu większości środków wsparcia do wymogów kategorii zielonej WTO oraz pełne dostosowanie obecnego kształtu tej polityki do wymogów porozumień WTO, po przejściu z systemu uzależniającego płatności od produkcji do systemu pomocy niezwiązanej z wielkością produkcji;

I.  mając na uwadze, że USA również w znacznym stopniu stosują w rolnictwie dotacje z kategorii zielonej;

J.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone nałożyły tymczasowe cła antydumpingowe w wysokości średnio 17,13 % na trzy przedsiębiorstwa hiszpańskie, wobec których toczy się postępowanie, oraz cła wyrównawcze w wysokości średnio 4,47 % na wszystkie eksportowane produkty hiszpańskie;

K.  mając na uwadze, że te tymczasowe środki mogą nakręcić w USA i innych krajach spiralę dochodzeń dotyczących ochrony handlu w związku z dotacjami z kategorii zielonej dla produktów rolnych; mając na uwadze, że ostatecznie zaszkodzi to producentom zarówno z UE, jak i z USA; mając na uwadze, że taka eskalacja zagraża ugruntowanym i starannie wynegocjowanym porozumieniom WTO;

L.  mając na uwadze, że producenci hiszpańscy mogą zostać wyparci z rynku USA, natomiast konkurenci z państw trzecich skorzystaliby z luki eksportowej spowodowanej decyzją Stanów Zjednoczonych;

M.  mając na uwadze, że zgodnie z szacunkami hiszpańskiego sektora oliwek decyzja ta oznacza dla niego skutki gospodarcze w wysokości od 350 do 700 mln EUR w najbliższych 5–10 latach, jeżeli opłaty celne pozostaną w mocy, co może oznaczać koniec eksportu hiszpańskich dojrzałych oliwek;

N.  mając na uwadze, że konkurencyjność hiszpańskiego eksportu, którego udział w rynku Stanów Zjednoczonych stopniowo wzrastał w ostatnich latach, wynika z podejmowanych przez te przedsiębiorstwa działań mających obniżyć koszty w drodze inwestycji w najnowocześniejsze technologie i dzięki poprawie jakości, nie jest zaś skutkiem dotacji europejskich;

O.  mając na uwadze, że wzrost hiszpańskiego eksportu do USA (+20 % od 2013 r.) pozwolił stworzyć tysiące miejsc pracy i zapewnił wsparcie gospodarcze obszarom Andaluzji, które znalazły się wśród najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym;

1.  wzywa władze USA do wycofania ww. tymczasowej decyzji oraz do przywrócenia obopólnie konstruktywnego podejścia w tej kwestii ze wzajemną korzyścią dla producentów i konsumentów na obu kontynentach;

2.  wyraża poważne obawy co do negatywnych skutków, jakie postępowanie wyrównawcze w USA może mieć dla całego europejskiego modelu rolnictwa;

3.  wzywa Komisję, by w obronie naszego systemu wsparcia w ramach WPR – uznawanego przez WTO za niezakłócający handlu i usankcjonowanego na mocy procedury kategorii zielonej WTO – podjęła wszelkie niezbędne działania dyplomatyczne zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forum WTO;

4.  zwraca się do Komisji, aby zbadała możliwość zaskarżenia wszelkich ostatecznych decyzji USA przed WTO;

5.  apeluje do Komisji o dalsze wspieranie hiszpańskiego sektora oliwek i rządu Hiszpanii w celu dopilnowania, by władze Stanów Zjednoczonych ściśle przestrzegały zasad WTO w trakcie ww. postępowań;

6.  zwraca się do Komisji, aby udzieliła jasnych wskazówek i silnego wsparcia hiszpańskiemu sektorowi oliwek, którego dotyczą postępowania prowadzone w USA;

7.  wzywa Komisję do połączenia sił z władzami hiszpańskimi i hiszpańskim sektorem oliwek oraz do dalszej wymiany wszystkich istotnych informacji z władzami USA, aby zapobiec nałożeniu jakichkolwiek nieuzasadnionych środków;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i władzom USA.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności