Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0262/2017

Внесени текстове :

A8-0262/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Обяснение на вота
PV 17/04/2018 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Приети текстове
PDF 475kWORD 63k
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург
Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I
P8_TA(2018)0096A8-0262/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2018 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0479),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0330/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 23 март 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0262/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 103.
(2) OВ C 272, 17.8.2017 г., стр. 36.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 септември 2017 г. (Приети текстове, P8_TA(2017)0339).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС
P8_TC1-COD(2016)0230

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/841.)

Последно осъвременяване: 3 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност