Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0219(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0373/2017

Внесени текстове :

A8-0373/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0098

Приети текстове
PDF 470kWORD 50k
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург
Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I
P8_TA(2018)0098A8-0373/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0481),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0307/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2017 г. относно финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 7 март 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и позицията под формата на изменения на комисията по бюджетен контрол (A8‑0373/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0274.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации
P8_TC1-COD(2017)0219

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) 2018/673.)

Последно осъвременяване: 3 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност