Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0381(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0314/2017

Внесени текстове :

A8-0314/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0099

Приети текстове
PDF 126kWORD 56k
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург
Енергийни характеристики на сградите ***I
P8_TA(2018)0099A8-0314/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0765),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0499/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Първата и Втората камара на Кралство Нидерландия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 31 януари 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0314/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 246, 28.7.2017  г., стр. 48.
(2) ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 119.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/EС относно енергийната ефективност
P8_TC1-COD(2016)0381

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/844.)

Последно осъвременяване: 3 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност