Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I
 Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ
 Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I
 Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030
 Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη

Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I
PDF 531kWORD 56k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))(1)
P8_TA(2018)0001A8-0377/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Κατά την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που εκδίδονται από την SPRFMO, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την προώθηση των δραστηριοτήτων παράκτιας αλιείας και της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιούμενων στην παραδοσιακή και τη μικρής κλίμακας αλιεία, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου της αλιείας αλληλοεπικαλυπτόμενων ειδών στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO).
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου της αλιείας αλληλοεπικαλυπτόμενων ιχθυαποθεμάτων στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  Αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που ζητούν πρόσβαση σε λιμένες της Ένωσης ή υπόκεινται σε επιθεώρηση εντός αυτών και μεταφέρουν αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO.
γ)  (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1)  «περιοχή της σύμβασης SPRFMO»: η γεωγραφική περιοχή ανοικτής θάλασσας νοτίως των 10° Β, βορείως της περιοχής της σύμβασης CCAMLR, όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής, ανατολικά της περιοχής της συμφωνίας SIOFA όπως ορίζεται στην αλιευτική συμφωνία του νοτίου Ινδικού Ωκεανού και δυτικά των ζωνών αλιευτικής δικαιοδοσίας των κρατών της Νότιας Αμερικής·
1)  «περιοχή της σύμβασης SPRFMO»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται στο άρθρο 5 της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό·
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2)  «αλιευτικό σκάφος»: σκάφος οιουδήποτε μεγέθους που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εμπορική εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών υποστήριξης, των σκαφών μεταποίησης ιχθύων, των σκαφών που επιδίδονται σε μεταφορτώσεις καθώς και των σκαφών μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, εξαιρουμένων των σκαφών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων·
2)  «αλιευτικό σκάφος»: σκάφος που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών μεταποίησης ιχθύων, των σκαφών υποστήριξης, των σκαφών μεταφοράς και οποιουδήποτε άλλου σκάφους που εμπλέκεται άμεσα σε αλιευτικές εργασίες·
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 7
7)  «αποτύπωμα της αλιείας βυθού»: η χωρική έκταση της αλιείας βυθού κατά τη διάρκεια ορισμένου χρονικού διαστήματος εντός της περιοχής της σύμβασης SPRFMO·
7)  «αποτύπωμα της αλιείας βυθού»: η χωρική έκταση της αλιείας βυθού εντός της περιοχής της σύμβασης SPRFMO στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2002 έως 31 Δεκεμβρίου 2006·
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10
10)  «καθιερωμένη αλιεία»: τύπος αλιείας που δεν έχει απαγορευθεί και έχει αποτελέσει αντικείμενο αλιείας ή έχει αποτελέσει αντικείμενο αλιείας με συγκεκριμένο είδος εργαλείων ή τεχνικής τα προηγούμενα δέκα έτη·
διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
10α)  «μεγάλα συρόμενα πελαγικά δίχτυα» (παρασυρόμενα απλάδια): απλάδια ή άλλα δίχτυα ή συνδυασμός διχτυών, μήκους άνω των 2,5 χιλιόμετρων, τα οποία έχουν σκοπό να παγιδεύσουν, να εγκλωβίσουν ή να εμπλέξουν τα ψάρια καθώς σύρονται τα δίχτυα στην επιφάνεια ή σε βάθος·
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10 β (νέο)
10β)  «απλάδια βαθέων υδάτων» (μανωμένα δίχτυα, στάσιμα δίχτυα, συρόμενα δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής): σειρές από μονά, διπλά ή τριπλά δικτυώματα, κάθετα, στο βυθό ή κοντά σε αυτόν, στα μάτια των οποίων εμπλέκονται και παγιδεύονται τα ψάρια. Τα απλάδια βαθέων υδάτων αποτελούνται από απλό ή, πιο σπάνια, από δύο ή τρία φύλλα διχτυού στερεωμένα στο ίδιο γραντί. Ένα αλιευτικό εργαλείο μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό διαφορετικών διχτυών. Τα δίχτυα αυτά χρησιμοποιούνται είτε μόνα τους είτε, συνηθέστερα, πολλά δίχτυα τοποθετημένα σε πόστες (στόλος διχτυών). Τα απλάδια μπορεί να είναι είτε στάσιμα, στερεωμένα στο βυθό, είτε παρασυρόμενα δίχτυα, ελεύθερα ή συνδεδεμένα με το σκάφος·
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 11
11)  «δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας»: κάθε παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιευτική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·
11)  «ΠΛΑ αλιεία»: αλιευτικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 16
16)  «ευπαθές θαλάσσιο οικοσύστημα»: κάθε θαλάσσιο οικοσύστημα του οποίου η ακεραιότητα ενδέχεται, σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και με την αρχή της προφύλαξης, να απειλείται από σοβαρές δυσμενείς συνέπειες λόγω της φυσικής επαφής του με εργαλεία βυθού κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων· σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ύφαλοι, θαλάσσια όρη, υδροθερμικές αναβλύσεις, κοραλλιογενείς ύφαλοι και σπογγοφόρα πεδία ψυχρών υδάτων.
16)  «ευπαθές θαλάσσιο οικοσύστημα»: κάθε θαλάσσιο οικοσύστημα του οποίου η ακεραιότητα (ήτοι η δομή ή η λειτουργία του) ενδέχεται, σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και με την αρχή της προφύλαξης, να απειλείται από σοβαρές δυσμενείς συνέπειες λόγω της φυσικής επαφής του με εργαλεία βυθού κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων· σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ύφαλοι, θαλάσσια όρη, υδροθερμικές αναβλύσεις, κοραλλιογενείς ύφαλοι και σπογγοφόρα πεδία ψυχρών υδάτων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για το σαυρίδι Χιλής
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα αποθέματα σαυριδίου Χιλής που έχουν στη διάθεσή τους, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επιπλέον, επιδιώκουν τη δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή χρησιμοποιούν αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
6.  Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.
6.  Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και εφόσον είναι ανάγκη να απορριφθούν βιολογικά απόβλητα για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, τα σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση.
4.  Όπου είναι δυνατό, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη μετατρέπουν τα εντόσθια σε ιχθυάλευρο και διατηρούν όλα τα απόβλητα υλικά επί του σκάφους, απορρίπτοντας αποκλειστικά υγρά απόβλητα/ύδατα αποστράγγισης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα αλιευτικά σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.
5.  Όπου είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη μετατρέπουν τα εντόσθια σε ιχθυάλευρο και διατηρούν όλα τα απόβλητα υλικά επί του σκάφους, απορρίπτοντας αποκλειστικά υγρά απόβλητα/ύδατα αποστράγγισης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα αλιευτικά σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Τα δίχτυα καθαρίζονται μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα για την απομάκρυνση των ιχθύων και του βενθικού υλικού που έχουν παγιδευτεί σε αυτά προκειμένου να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με πτηνά κατά τη χρήση των εργαλείων.
6.  Όπου είναι δυνατό, τα δίχτυα καθαρίζονται μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα για την απομάκρυνση των ιχθύων και του βενθικού υλικού που έχουν παγιδευτεί σε αυτά προκειμένου να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με πτηνά κατά τη χρήση των εργαλείων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   οποιαδήποτε δεδομένα αλληλεπίδρασης παρατηρούμενων θαλασσίων πτηνών.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  το μέσο επίπεδο αλιευμάτων κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006·
β)  το μέσο ετήσιο επίπεδο αλιευμάτων κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006·
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο ΙΙ α (νέο)
Κεφάλαιο ΙΙα
Απλάδια
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)
Άρθρο 17α
Απλάδια
1.  Η χρήση μεγάλων συρόμενων πελαγικών διχτυών και απλαδιών βαθέων υδάτων όλων των ειδών απαγορεύεται στο σύνολο της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO.
2.  Τα κράτη μέλη σημαίας, των οποίων τα σκάφη επιθυμούν να διέλθουν από την περιοχή της σύμβασης της SPRFMO μεταφέροντας απλάδια:
α)  ειδοποιούν τη γραμματεία SPRFMO τουλάχιστον 36 ώρες πριν την είσοδο στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO, αναφέροντας τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εισόδου και εξόδου και το μήκος των απλαδιών που βρίσκονται επί των σκαφών·
β)  μεριμνούν ώστε τα σκάφη τους να είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) και να εκπέμπουν σήμα κάθε δύο ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους εντός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO·
γ)  υποβάλλουν αναφορές θέσης VMS στη γραμματεία SPRFMO εντός 30 ημερών από την έξοδο του σκάφους από την περιοχή της σύμβασης της SPRFMO· και,
δ)  σε περίπτωση που απλάδια απολεσθούν κατά λάθος ή πέσουν στο νερό, αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα, τη θέση και το μήκος (σε μέτρα) των απολεσθέντων απλαδιών στη γραμματεία SPRFMO το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, εντός 48ώρου από την απώλεια των διχτυών.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο σκαφών της SPRFMO δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο είδη που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO.
5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο σκαφών της SPRFMO δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο είδη που τελούν υπό την ευθύνη της SPRFMO, εντός της περιοχής της σύμβασης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των άρθρων 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.
4.  (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)
γ)  ορίζει σημείο επαφής για τη διαβίβαση των εκθέσεων επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου.
γ)  ορίζει σημείο επαφής για την παραλαβή των εκθέσεων επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τυχόν τεκμηριωμένες πληροφορίες που υποδεικνύουν πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οιουδήποτε αλιευτικού σκάφους με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO κατά τα προηγούμενα δύο έτη τουλάχιστον 120 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση. Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες αυτές και, εφόσον αυτό απαιτείται, τις διαβιβάζει στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τυχόν τεκμηριωμένες πληροφορίες που υποδεικνύουν πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οιουδήποτε αλιευτικού σκάφους με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO κατά τα προηγούμενα δύο έτη τουλάχιστον 150 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση. Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες αυτές και, εφόσον αυτό απαιτείται, τις διαβιβάζει στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 120 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α – παράγραφος 2
2.  Οι αρχές αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία κράτους μέλους που ενημερώνονται από την Επιτροπή σχετικά με τη συμπερίληψή του στο σχέδιο καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη του σκάφους σχετικά με τη συμπερίληψή του στον εν λόγω κατάλογο και με τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η οριστική συμπερίληψή του στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO.
2.  Όποτε ενημερώνεται η Επιτροπή ότι σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO, η Επιτροπή ενημερώνει τις αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά, οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη του σκάφους σχετικά με τη συμπερίληψή του στον εν λόγω κατάλογο και με τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η οριστική συμπερίληψή του στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  Ημερομηνία και ώρα στίγματος (UTC)
ε)  Γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, ημερομηνία και ώρα (UTC) στίγματος

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0377/2017).


Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ
PDF 515kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (2017/2040(INI))
P8_TA(2018)0002A8-0389/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τον τίτλο XVIII,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (στο εξής «ΚΚΔ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2017, σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (COM(2016)0805) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2016)0443),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (COM(2009)0248),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη» (COM(2010)0715),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (COM(2014)0357),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων (COM(2015)0366),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2014)0284),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων(8),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Νέος ρόλος των μακροπεριφερειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας», που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015 από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Interact, του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών - πρόγραμμα και προοπτικές του έργου»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0389/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφέρειες μπορούν να οριστούν ως γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν περιφέρειες διαφορετικών χωρών τις οποίες συνδέουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ή προκλήσεις(9)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές (ΜΠΣ) έχουν καθιερωθεί σε τομείς που αντιπροσωπεύουν τη φυσική εξέλιξη της ΕΕ από την άποψη της διασυνοριακής συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικές, επειδή μπορούν να κινητοποιήσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών και την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς και να κινητοποιήσουν πόρους για την επίτευξη κοινών στόχων πολιτικής της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΠΣ παρέχουν μια πλατφόρμα για βαθύτερη και ευρύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών σε διατομεακό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, τον κοινό σχεδιασμό, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εταίρων και τη βελτίωση της συνοχής των τομέων πολιτικής, στους οποίους περιλαμβάνονται η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι στρατηγικές προσαρμογής, η επεξεργασία των αποβλήτων και η υδροδότηση, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ΕΔΕΤ και του ΜΠΒ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφέρειες εμπλέκονται στην υλοποίηση των σχετικών μακροπρόθεσμων, διασυνδεδεμένων, οριζόντιων πολιτικών δραστηριοτήτων, καθώς συνδέονται με την πολιτική συνοχής μέσω των στόχων των ΜΠΣ που περιλαμβάνονται στα επιχειρησιακά τους προγράμματα και διαμορφώνουν έργα μέσω έξυπνων συνεργειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφέρειες συμβάλλουν έτσι πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων των ΜΠΣ, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις, δείχνοντας εμπιστοσύνη και συμμετέχοντας στον διάλογο, τη διασυνοριακή συνεργασία και την αλληλεγγύη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΠΣ βασίζονται στην «αρχή των τριών όχι»: όχι σε νέα χρηματοδότηση, όχι σε νέες δομές, όχι σε νέα νομοθεσία στο πλαίσιο του υφιστάμενου πολιτικού πλαισίου της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋπάρχοντες μηχανισμοί συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών διευκολύνουν την υλοποίηση των ΜΠΣ, ιδίως στα αρχικά στάδια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκδίδει ανά διετία ενιαία έκθεση για την υλοποίηση και των τεσσάρων ΜΠΣ της ΕΕ που υπάρχουν σήμερα, καθώς και για τις περαιτέρω βελτιώσεις που απαιτούνται, και ότι η επόμενη έκθεση πρόκειται να υποβληθεί έως το τέλος του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτείται αξιολόγηση των πτυχών που αφορούν το περιβάλλον, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης·

Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές ως πλατφόρμες συνεργασίας και συντονισμού

1.  σημειώνει ότι η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης έχει αναδείξει τη σημασία των ΜΠΣ, καθώς έχει αυξήσει την αλληλεξάρτηση των χωρών και επιτάσσει λύσεις για την αντιμετώπιση των σχετικών διασυνοριακών προβλημάτων·

2.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η ποιότητα της υλοποίησης, όπως η δέσμευση, η ευθύνη, οι πόροι και η διακυβέρνηση εξακολουθούν – σε διαφορετικό βαθμό – να θέτουν φραγμούς στην προσπάθεια επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων·

3.  τονίζει ότι τα ΜΠΣ συνεχίζουν να παρέχουν πολύτιμη και καινοτόμο συμβολή στη διασυνοριακή, διατομεακή και πολυεπίπεδη συνεργασία στην Ευρώπη, το δυναμικό της οποίας δεν έχει ακόμη διερευνηθεί επαρκώς, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, την εδραίωση των οικονομικών δεσμών και τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ περιφερειών και χωρών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ για έργα ΜΠΣ εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, γεγονός που οφείλεται στη διαδικασία σύναψης συμφωνιών για κοινές δράσεις σε πολλά επίπεδα και μεταξύ πολλών χωρών/περιφερειών·

4.  θεωρεί ότι οι ΜΠΣ και τα συναφή περιβαλλοντικά προγράμματα αποτελούν χρήσιμα μέσα προκειμένου να καταστούν ορατά στους πολίτες τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας, και καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευτούν πλήρως όσον αφορά τις στρατηγικές και να αναλάβουν τον ρόλο που τους αναλογεί στο πλαίσιο της υλοποίησής τους·

5.  θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της οποίας οι περιφέρειες διαδραματίζουν τον ρόλο που τους αναλογεί, θα πρέπει να αποτελεί εξαρχής το θεμέλιο όλων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερόμενων φορέων που προέρχονται από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τριτογενή τομέα στη διαδικασία· ενθαρρύνει, επομένως, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αναπτύξουν κατάλληλες δομές διακυβέρνησης και εργασιακές συμφωνίες με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται ο κοινός σχεδιασμός, η ενίσχυση των ευκαιριών χρηματοδότησης και η υιοθέτηση μιας προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω·

6.  ενθαρρύνει τη βελτίωση του συντονισμού και των εταιρικών σχέσεων, οριζόντιων και κάθετων, μεταξύ των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των ΜΚΟ, καθώς και των διεθνών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό , και των διαφόρων πολιτικών σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθούν και να βελτιωθούν η υλοποίηση των ΜΠΣ και η διασυνοριακή συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ άλλων, στα διοικητικά συμβούλια των ΜΠΣ, πάντα σε πλαίσιο σεβασμού της γενικής εφαρμογής των αρχών της ΕΕ·

7.  τονίζει τη σημασία που έχουν οι επαρκείς ανθρώπινοι πόροι και η διοικητική ικανότητα για τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η πολιτική δέσμευση θα μετατρέπεται σε αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών· επισημαίνει, εν προκειμένω, την αξία του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ικανοτήτων και να στηρίξει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση των έργων ΜΠΣ κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθούν ενεργά τη διάδοση και εφαρμογή των ορθών διοικητικών πρακτικών και των εμπειριών που αποκομίζονται από την επιτυχή υλοποίηση των ΜΠΣ·

8.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΜΠΣ πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε απρόβλεπτες καταστάσεις και ανάγκες που μπορεί να επηρεάσουν τις συμμετέχουσες περιφέρειες, τα κράτη μέλη και την ΕΕ εν γένει· θεωρεί ότι κατά την υλοποίηση των ΜΠΣ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες· τονίζει ότι ο συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής είναι αναγκαίος στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες των ειδικών στόχων καθεμιάς από τις στρατηγικές·

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)

9.  χαιρετίζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από την έναρξη της υλοποίησης της στρατηγικής το 2009, ιδίως όσον αφορά τους μηχανισμούς συνεργασίας, όχι μόνο μεταξύ των περιφερειών και των χωρών που συμμετέχουν (δηλ. στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατά τις οικείες υπουργικές συνόδους), αλλά και στο εσωτερικό τους, για παράδειγμα σε επίπεδο κοινοβουλίων ή κυβερνήσεων· σημειώνει ότι η EUSBSR αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με περισσότερες από 100 εμβληματικές πρωτοβουλίες και νέα δίκτυα·

10.  υπογραμμίζει τις εναπομένουσες προκλήσεις, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη συνδεσιμότητα· παροτρύνει τις συμμετέχουσες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης (π.χ. όσον αφορά την ποιότητα του νερού και του αέρα και το φαινόμενο του ευτροφισμού) στη Βαλτική Θάλασσα, που είναι μία από τις πλέον μολυσμένες θάλασσες στον κόσμο· επισημαίνει ότι η επίτευξη μιας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 2020 αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των δράσεων πολιτικής στη συγκεκριμένη περιοχή·

11.  θεωρεί σημαντική τη δυνατότητα σύνδεσης της περιοχής της Βαλτικής με τα δίκτυα ενέργειας, με στόχο τη μείωση και την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού·

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)

12.  τονίζει τον θετικό αντίκτυπο της στρατηγικής στη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και περιφερειών μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας και των διασυνδέσεων για όλα τα μέσα μεταφοράς, της προώθησης της καθαρής ενέργειας, της προαγωγής του πολιτιστικού τομέα και του βιώσιμου τουρισμού και, ιδίως, μέσω της προαγωγής των άμεσων διαπροσωπικών επαφών και της επίτευξης μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των χωρών που συμμετέχουν στη στρατηγική·

13.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα «Euro access», η πρωτοβουλία «Keep Danube clean» και ο Διάλογος για τη χρηματοδότηση στην περιοχή του Δούναβη αποτελούν σαφή και θετικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που ανακύπτουν συχνά στο πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων με διακρατική και διασυνοριακή σημασία· εκτιμά ότι, μέσω του διαλόγου αυτού, θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω οι διαφορές που εντοπίζονται στην ανάπτυξη ορισμένων παραδουνάβιων περιφερειών· θεωρεί, επιπλέον, ότι η επαναλειτουργία του Σημείου Στρατηγικής για τον Δούναβη θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ομαλότερη υλοποίηση της στρατηγικής·

14.  τονίζει ότι η πρόληψη των καταστροφών που προκαλούνται από σοβαρές πλημμύρες παραμένει μία από τις μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις χώρες της μακροπεριφέρειας του Δούναβη· επισημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν συμπληρωματικά κοινά μέτρα για την πρόληψη της διασυνοριακής ρύπανσης·

15.  υπενθυμίζει την ανάγκη για στρατηγικά έργα και τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής στήριξης και να αυξηθούν οι πόροι και η ικανότητα των αρμόδιων κρατικών αρχών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απομένουν· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική ώθηση της EUSDR και να διασφαλιστεί ότι το έργο της διευθύνουσας ομάδας της EUSDR θα είναι ικανοποιητικό·

16.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες, δεδομένης της φυσικής διασύνδεσης μεταξύ του Δούναβη και του Εύξεινου Πόντου, να ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ της EUSDR και της διασυνοριακής συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου και να συνεργαστούν στενά για την αντιμετώπιση των κοινών κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων καθώς και των προκλήσεων στον τομέα των μεταφορών·

17.  τονίζει ότι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την κινητικότητα και την πολυτροπικότητα στην περιοχή του Δούναβη θα ήταν ευεργετική και για το περιβάλλον·

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)

18.  υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της EUSAIR που οφείλεται στον αριθμό των δυνητικών και υποψήφιων συμμετεχουσών χωρών και θεωρεί ότι αυτή η μορφή συνεργασίας μπορεί να αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για όλη την περιοχή· εκτιμά ότι η EUSAIR θα μπορούσε να δώσει ώθηση στη διαδικασία διεύρυνσης και ολοκλήρωσης·

19.  επισημαίνει με ανησυχία τα μόνιμα προβλήματα που αφορούν την έλλειψη ουσιαστικής διασύνδεσης μεταξύ της διαθεσιμότητας των πόρων, της διακυβέρνησης και της ευθύνης, τα οποία παρεμποδίζουν την πλήρη επίτευξη των στόχων της EUSAIR· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να στηρίξουν τις αρμόδιες αρχές και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της στρατηγικής·

20.  τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης· θεωρεί ότι η EUSAIR θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων εάν διέθετε τα αναγκαία μέσα και τους αναγκαίους πόρους· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής να βρει λύσεις για την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για δραστηριότητες που συνδέονται με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τρίτες χώρες·

21.  θεωρεί ότι ο πυλώνας του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου αποτελεί θετικό μέσο για τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις ΜΠΣ·

22.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη ικανοτήτων προς όφελος των βασικών φορέων υλοποίησης της EUSAIR, καθώς και προς όφελος των αρχών που είναι αρμόδιες για επιχειρησιακά προγράμματα που σχετίζονται με τη EUSAIR·

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)

23.  θεωρεί ότι η EUSALP αποτελεί απόδειξη ότι η έννοια της μακροπεριφέρειας μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να προωθήσουν περιβαλλοντικές επενδύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής· τονίζει, επιπλέον, ότι η περιοχή των Άλπεων αποτελεί σημαντικό περιφερειακό μεταφορικό κόμβο, και, ταυτόχρονα, μια από τις μεγαλύτερες μοναδικές φυσικές περιοχές και ζώνες αναψυχής που πρέπει να διατηρηθεί· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να επιδιωχθούν βιώσιμες και αλληλένδετες στρατηγικές στον τομέα των μεταφορών·

24.  επικροτεί τη δομή διακυβέρνησης της στρατηγικής που τίθεται επί του παρόντος σε εφαρμογή, καθώς τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση της στρατηγικής αποδείχθηκαν δύσκολα και ρυθμίζονταν από διαφορετικές δομές, πλαίσια και χρονοδιαγράμματα· καλεί, ως εκ τούτου, τις συμμετέχουσες χώρες να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τη δέσμευση και τη στήριξή τους στα μέλη της ομάδας δράσης της EUSALP·

25.  τονίζει ότι η EUSALP αποτελεί καλό παράδειγμα στρατηγικής-μοντέλου για την εδαφική συνοχή, καθώς ενσωματώνει ταυτόχρονα διάφορες περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά, παραγωγικές περιοχές, ορεινές και αγροτικές περιοχές, αλλά και ορισμένες από τις σημαντικότερες και πιο ανεπτυγμένες πόλεις στην ΕΕ, και προσφέρει μια πλατφόρμα για μια κοινή απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν (κλιματική αλλαγή, δημογραφικές μεταβολές, βιοποικιλότητα, μετανάστευση, παγκοσμιοποίηση, βιώσιμος τουρισμός και γεωργία, ενεργειακός εφοδιασμός, μεταφορές και κινητικότητα, καθώς και ψηφιακό χάσμα)· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες να αποδώσουν τη δέουσα προσοχή στη χρήση του προγράμματος Interreg για την περιοχή των Άλπεων και σε άλλα συναφή ταμεία για την αντιμετώπιση κοινών προτεραιοτήτων·

26.  τονίζει ότι η περιοχή των Άλπεων οριοθετείται από πολλά σύνορα και ότι η εξάλειψη αυτών των φραγμών συνιστά βασική προϋπόθεση για μια καρποφόρα συνεργασία, ιδίως για την αγορά εργασίας και τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η EUSALP μπορεί επίσης να προσφέρει την ευκαιρία να ενισχυθεί η διεθνική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιφερειών, πόλεων και τοπικών κοινοτήτων και να δημιουργηθούν δεσμοί και δίκτυα μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διασυνδέσεις στον τομέα των μεταφορών και την ψηφιακή κάλυψη· επισημαίνει, επιπλέον, τον εύθραυστο χαρακτήρα του περιβάλλοντος στην εν λόγω περιοχή·

Μακροπεριφερειακή Ευρώπη μετά το 2020;

27.  επισημαίνει ότι οι ΜΠΣ θα αποδώσουν καρπούς εφόσον βασιστούν σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική προοπτική και οργανωθούν κατά τρόπο ώστε να εκπροσωπούνται εξαρχής αποτελεσματικά όλες οι δημόσιες αρχές, ιδίως οι περιφερειακές και τοπικές, αλλά και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα και η κοινωνία των πολιτών, γεγονός που προϋποθέτει ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των μακροπεριφερειών και των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών αρχών· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση των ΜΠΣ, που θα πρέπει να είναι διαφανής, με αποτελεσματικότερους μηχανισμούς συντονισμού και ενημέρωσης του κοινού, προκειμένου οι ΜΠΣ να γίνουν γνωστές και αποδεκτές στις τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες·

28.  πιστεύει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εφόσον βασίζεται σε δομές μακροπρόθεσμου και αποτελεσματικού συντονισμού και συνεργασίας με την απαραίτητη διοικητική ικανότητα, καθώς και στην από κοινού ανάληψη μακροπρόθεσμης δέσμευσης από τα οικεία θεσμικά επίπεδα και εφόσον υποστηρίζεται από επαρκείς πόρους· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων μέσω της εναρμόνισης, των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας της περιφερειακής και εθνικής χρηματοδότησης με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, τα οποία, επιπλέον της ενίσχυσης των προγραμμάτων ΕΕΣ, προωθούν διασυνοριακά έργα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ, καθώς και με άμεση χρηματοδότηση·

29.  πιστεύει ότι η απλούστευση των ταμείων και των διαδικασιών για τη χρήση τους στο πλαίσιο των ΜΠΣ θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους·

30.  προτείνει οι συμμετέχουσες χώρες να αναλαμβάνουν από την αρχή σαφείς δεσμεύσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τους ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση των ΜΠΣ· ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό στο πλαίσιο των ΜΠΣ, στην προώθηση ορθών πρακτικών και στην ανάπτυξη κινήτρων για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και του συντονισμού όλων των ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί ο σύνδεσμος μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και της υλοποίησης των ΜΠΣ· ενθαρρύνει, επιπλέον, την αξιοποίηση οικολογικών δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο των ΜΠΣ, ώστε να δοθεί ώθηση στην οικολογική καινοτομία, τη βιοικονομία, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, για παράδειγμα στην κυκλική οικονομία, με σκοπό να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

31.  τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες προκλήσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να αναπτύσσονται σχέδια με πραγματικό αντίκτυπο στον συγκεκριμένο χώρο και να δικαιολογείται η επένδυση των πόρων, η οποία, με τη σειρά της, θα πρέπει να είναι ανάλογη των στόχων που έχουν τεθεί και να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες των οικείων περιοχών·

32.  ζητεί τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με τις ΜΠΣ, για παράδειγμα όσον αφορά την ευθύνη και τα αναγκαία πολιτικά κίνητρα, να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με έναν τρόπο δράσης ο οποίος θα έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων από όλες τις οικείες περιφέρειες·

33.  εκτιμά ότι η προβολή των δραστηριοτήτων των μακροπεριφερειών στις περιφέρειες-στόχους και η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα αυτό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, πρέπει να ενισχυθούν με τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε το ευρύ κοινό να αποκτήσει εύκολη πρόσβαση σε αυτά·

34.  επισημαίνει ότι η επόμενη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) αποτελεί ευκαιρία για την ταυτόχρονη αναθεώρηση των στόχων των ΜΠΣ, προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεσή τους με τις προτεραιότητες της ΕΕ και να παγιωθούν οι σχετικές χρηματοδοτικές δεσμεύσεις·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης των κανόνων για την πολιτική συνοχής, προτάσεις για την προώθηση της καλύτερης υλοποίησης των ΜΠΣ·

36.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση των ΜΠΣ που πρόκειται να υποβληθεί το 2018, να πραγματοποιήσει μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, ιδίως σχετικά με:

   α) την αποτελεσματικότητα των διακρατικών προγραμμάτων ΕΕΣ για την παροχή χρηματοδότησης και για τη στρατηγική ώθηση των ΜΠΣ·
   β) τους δείκτες που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε κάθε ΜΠΣ προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση·
   γ) τα μέτρα για την ενίσχυση του συνδέσμου με τις προτεραιότητες της ΕΕ·
   δ) την απλούστευση της υλοποίησης και της ενσωμάτωσης των μηχανισμών χρηματοδότησης·
   ε) την ποιότητα της συμμετοχής των φορέων περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση των ΜΠΣ·

37.  τονίζει ότι το αίτημα για ανάπτυξη νέων στρατηγικών, όπως οι στρατηγικές για τις περιοχές των Καρπαθίων, του Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Ιβηρικής χερσονήσου, δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή από τον πρωταρχικό στόχο, που είναι η βελτίωση και η εμβάθυνση της υλοποίησης των υφιστάμενων ΜΠΣ·

38.  στηρίζει την «αρχή των τριών όχι» για τις ΜΠΣ (όχι σε νέα ενωσιακή νομοθεσία, όχι σε νέα ενωσιακή χρηματοδότηση και όχι σε νέες ενωσιακές δομές)· προτείνει, ωστόσο, η Επιτροπή να αξιολογήσει στην επόμενη έκθεση για την υλοποίηση των ΜΠΣ τον αντίκτυπο αυτών των «όχι» στα προγράμματα που υπάγονται στα ΕΔΕΤ·

39.  τονίζει ότι απαιτείται μια κατά περίπτωση εδαφική προσέγγιση των δραστηριοτήτων συνεργασίας, δεδομένου ότι οι ΜΠΣ προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση εδαφικών προκλήσεων που μπορούν να επιλυθούν πιο αποτελεσματικά από κοινού· τονίζει πόση σημασία έχει η επίτευξη συνεργειών και σύγκλισης μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών της εδαφικής συνεργασίας στα προγράμματα ΕΕΣ και στις μακροπεριφέρειες, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των διακρατικών προγραμμάτων, να συγκεντρωθούν πόροι, να απλουστευθεί η χρηματοδότηση των ΜΠΣ και να ενισχυθεί το αποτέλεσμα της υλοποίησής τους και η αποδοτικότητα των πόρων που επενδύονται·

40.  επαναλαμβάνει την προσήλωση της ΕΕ στην υλοποίηση των ΣΒΑ· τονίζει ότι έχει σημασία η ευθυγράμμιση των στόχων των ΜΠΣ με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η Ενεργειακή Ένωση, η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και η γαλάζια ανάπτυξη σε θαλάσσιες μακροπεριφέρειες· εφιστά την προσοχή στη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως η διατήρηση της φύσης, της βιοποικιλότητας και των αλιευτικών αποθεμάτων και η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα, καθώς και στην ανάπτυξη βιώσιμου και οικολογικού τουρισμού· ενθαρρύνει τη συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη χρήση των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (S3), την ενίσχυση των ΜΜΕ και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

41.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο στήριξε εξαρχής τις μακροπεριφέρειες μέσω δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών· επισημαίνει, επιπλέον, την εμπειρία που αποκτήθηκε στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία καταδεικνύει ότι η μακροπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζεται σε μια μακροπρόθεσμη θεώρηση·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να καλεί το Κοινοβούλιο να συμμετέχει ως παρατηρητής στις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις ΜΠΣ.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(4) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 30.
(5) ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 1.
(6) EE C 353 E της 3.12.2013, σ. 122.
(7) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 23.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0336.
(9) Schmitt κ.ά. (2009), «EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study» (Μακροπεριφέρειες και μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ – Μελέτη διερεύνησης), ηλεκτρονικό έγγραφο εργασίας Nordregio, 2009:4.


Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I
PDF 1345kWORD 303k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Η απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων είναι αναγκαία για την καλύτερη κατανόηση και συμμόρφωση εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης, των εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων. Η διαδικασία διαβούλευσης των γνωμοδοτικών συμβουλίων θα πρέπει να τηρείται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι στόχοι διατήρησης και βιωσιμότητας τηρούνται πλήρως.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)   Η απλούστευση των ισχυόντων κανόνων για τα τεχνικά μέτρα δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των προτύπων διατήρησης και βιωσιμότητας.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση των τεχνικών μέτρων. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να θεσπίζει γενικούς κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά ύδατα και να προβλέπει τη δημιουργία τεχνικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας, μέσω της διαδικασίας περιφερειοποίησης που θεσπίστηκε στην ΚΑλΠ.
(3)  Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση των τεχνικών μέτρων. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να θεσπίζει γενικούς κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά ύδατα και να προβλέπει τη δημιουργία τεχνικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας, μέσω της διαδικασίας περιφερειοποίησης που θεσπίστηκε στην ΚΑλΠ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικού συνδυασμού των κοινών κανόνων με τις τοπικές καταστάσεις και τις καταστάσεις ανά ζώνη. Ωστόσο, η διαδικασία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιου είδους επανεθνικοποίηση της ΚΑλΠ, και είναι σημαντικό τα γνωμοδοτικά συμβούλια να εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν ότι η περιφερειοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ενωσιακής προσέγγισης σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το πλαίσιο πρέπει να καλύπτει τη αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, καθώς και τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδρασή των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
(4)  Το πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει την αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, καθώς και τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδραση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να λαμβάνει επίσης υπόψη την κοινωνικοοικονομική δυναμική.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τεχνικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε τύπους ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα αποθέματα ειδών ιχθύων και οστρακοειδών.
(6)  Η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα αποθέματα ιχθύων και άλλων ειδών, και θα πρέπει επομένως να υπόκειται σε τεχνικά μέτρα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Τα ψάρια που αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς (αλιεία με αγκίστρι και πετονιά) ελευθερώνονται και παρατηρείται υψηλό ποσοστό επιβίωσης, μέχρι να υπάρξουν επιστημονικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν το αντίθετο.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Η υποχρέωση εκφόρτωσης ισχύει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για όλα τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων. Ωστόσο, όταν στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας αλιεύονται άτομα των ειδών αυτών και ελευθερώνονται αμέσως και υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης των εν λόγω ειδών, όπως μπορεί να συμβαίνει για τα ψάρια που αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς με τη χρήση εξοπλισμού αλιείας με καλάμι, θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξαιρείται αυτή η αλιεία από την υποχρέωση εκφόρτωσης, με την εφαρμογή διαδικασιών που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, ιδίως δε με τη θέσπιση μέτρων για τον σκοπό αυτόν στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων και/ή σχεδίων απορρίψεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ για την αλίευση στα επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την εξάλειψη των απορρίψεων και να συνεισφέρουν στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18.
(7)  Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ.
__________________
18 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 164 της 25.6.2008 σ. 19).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Πριν από την έγκρισή τους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ενδεχόμενος οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)   Η επιβολή και η εφαρμογή των τεχνικών μέτρων, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, η έκδοση αδειών και η θέσπιση περιορισμών στην κατασκευή και τη χρήση σκαφών και ορισμένων αλιευτικών εργαλείων δεν θα πρέπει να πλήττουν την επίτευξη καλύτερων προτύπων υγείας και ασφάλειας για τα σκάφη που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)   Τα τεχνικά μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνάδουν με το στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα, και να στηρίζουν την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020, ιδίως δε του στόχου περί διασφάλισης της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών πόρων και των σχετικών δράσεων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ιχθύων μέσω της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τα αποτρεπτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει, επίσης, να ελαχιστοποιούν και να εξαλείφουν, όπου είναι δυνατό, τις επιπτώσεις των αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και, ιδίως, σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Επίσης, πρέπει να συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου19, την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και την οδηγία 2008/56/ΕΚ.
(8)  Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να συμβάλλουν ειδικά στην προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ιχθύων μέσω της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και αποτρεπτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, στην εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών των αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και, ιδίως, σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου19, την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 και την οδηγία 2008/56/ΕΚ.
__________________
__________________
19 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
19 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
20 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών - ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ..
20 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Η τυχαία αλίευση ευαίσθητων ειδών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο για όλους τους τύπους αλιείας και εργαλείων, δεδομένης της αυστηρής προστασίας που τους παρέχεται δυνάμει των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ, καθώς και του υψηλού επιπέδου ευπάθειας και της υποχρέωσης για επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, πρέπει να καθοριστούν στόχοι σχετικά με τα επίπεδα ανεπιθύμητων αλιευμάτων· στο επίπεδο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και στο βαθμό που τα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού επηρεάζονται δυσμενώς από την αλιεία· θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΚΑλΠ, την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/43 του Συμβουλίου και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21), και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
(9)  Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, θα πρέπει να καθοριστούν δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη μείωση των αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης και των τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών, καθώς και σχετικά με τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θαλάσσια ενδιαιτήματα εξαιτίας της αλιείας, που αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΚΑλΠ και την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, την οδηγία 2009/147/ΕΚ και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21).
__________________
__________________
21Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
21Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στην ευρύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, προκειμένου να στηρίξουν τους αλιείς κατά την εφαρμογή τεχνικών μέτρων και να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι της ΚΑλΠ.
_______________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα κρουστικά εργαλεία· συρόμενα προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να απαγορευθούν, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δύναται να χρησιμοποιείται τράτα με ρεύμα υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.
(11)  Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα κρουστικά εργαλεία· συρόμενα προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να απαγορευθούν. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεων, πριν υιοθετηθεί ευρέως η χρήση των εργαλείων. Επιπλέον, θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης, που θα εξυπηρετεί σκοπούς επιβολής και έρευνας, όπως επίσης και αξιολόγησης. Τέλος, οι ισχύουσες άδειες θα πρέπει να υπόκεινται σε επιστημονική επαναξιολόγηση, προτού υπαχθούν σε μόνιμο καθεστώς «μη απαγόρευσης».
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Χρειάζονται λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων καθώς και σχετικά με τις σωρευτικές τους επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα είδη, προτού υιοθετηθεί ευρέως η χρήση τους σε εμπορική κλίμακα. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για ορισμένα σπάνια είδη ιχθύων, όπως είδη καρχαριών και σελαχιών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση αλιείας τους.
(15)  Για ορισμένα είδη ιχθύων που είναι σπάνια ή των οποίων τα βιολογικά χαρακτηριστικά τα καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτα στην υπερεκμετάλλευση, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, θα πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση της αλιείας τους.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Για να υποστηρίζεται ο τομέας αλίευσης στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση και η εξεύρεση διεξόδων για θαλάσσια είδη που είναι μικρότερα από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.
(21)  Για να υποστηρίζεται ο τομέας αλίευσης στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και για να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μέσω της πλήρους συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση και η εξεύρεση διεξόδων για θαλάσσια είδη που είναι μικρότερα από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Στις περιπτώσεις που καταδεικνύεται, βάσει επιστημονικών συμβουλών, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανεπιθύμητων αλιευμάτων ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλίευσης και, συνεπώς, τα οποία δεν υπόκεινται στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με στόχο τη διερεύνηση τρόπων μείωσης των εν λόγω αλιευμάτων και τη θέσπιση κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου.
(23)  Στις περιπτώσεις που καταδεικνύεται, βάσει επιστημονικών συμβουλών, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανεπιθύμητων αλιευμάτων ειδών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με στόχο τη διερεύνηση τρόπων μείωσης των εν λόγω αλιευμάτων και τη θέσπιση κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζονται τα καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα βασικά πρότυπα πρέπει να απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα που υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης.
(24)  Στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα βασικά πρότυπα θα πρέπει να απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, την εκμηδένιση των τυχαίων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Τα κράτη μέλη, σε συνάρτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, μπορούν να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα που παρεκκλίνουν από τις γραμμές βάσης σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στην ΚΑλΠ.
(25)  Τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, που παρεκκλίνουν από τις γραμμές βάσης για να προσαρμόζονται τα τεχνικά μέτρα στις περιφερειακές ιδιαιτερότητες της αλιείας, σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στην ΚΑλΠ, εάν δεν υπάρχει πολυετές σχέδιο.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα των βασικών προτύπων όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και την προστασία των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων.
(26)  Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η περιφερειοποίηση για τη θέσπιση εξατομικευμένων μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αλιευτικής ζώνης και, μεταξύ άλλων, προστατεύουν τα ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματά τους. Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα θα πρέπει να είναι βιώσιμα και τουλάχιστον να διασφαλίζουν τις ίδιες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και τον ίδιο βαθμό προστασίας με τα βασικά πρότυπα. Η έγκριση οποιουδήποτε περιφερειακού τεχνικού μέτρου θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)   Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης θα πρέπει να πληρούν πρότυπα δημοκρατικού ελέγχου ίδια με εκείνα που εφαρμόζονται στα οικεία κράτη μέλη.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
(26β)   Η περιφερειοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και την ενδυνάμωση της θέσης των αλιέων και της συμμετοχής τους ώστε να μπορούν να συνεργάζονται στενά με τα κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και τους επιστήμονες, με στόχο τη θέσπιση ειδικά προσαρμοσμένων μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των περιοχών αλίευσης και διαφυλάσσουν τις περιβαλλοντικές τους συνθήκες.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)   Στην περίπτωση ενός μόνο κράτους μέλους με άμεσο διαχειριστικό ενδιαφέρον, είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για θέσπιση μεμονωμένων τεχνικών μέτρων, με στόχο την τροποποίηση των υφιστάμενων μέτρων διατήρησης, κατόπιν διαβούλευσης με τα αρμόδια γνωμοδοτικά συμβούλια.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών των οποίων τα βασικά μεγέθη ματιών διαφέρουν από εκείνα που προβλέπονται στο πλαίσιο των πολυετών σχεδίων, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.
(28)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών, των οποίων τα μεγέθη ματιών διαφέρουν από τα βασικά μεγέθη ματιών, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας σε πολυετή σχέδια για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.
(29)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης σε πολυετή σχέδια, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ δεν τίθενται σε κίνδυνο, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.
(30)  Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων για την τροποποίηση ή τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, εξασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την κατάργηση τέτοιων περιοχών, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.
(31)  Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ή ευαίσθητων ειδών θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την κατάργηση τέτοιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εξαιρέσεων όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, θα πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Βάσει επιστημονικής εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.
(32)  Βάσει επιστημονικής εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων ορισμένων εργαλείων, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές άμεσες ή σωρευτικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, ιδίως σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα ή σε μη στοχευόμενα είδη, ή θα υπονομεύσει την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων.
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
(32α)  Οι περιφερειακές ομάδες θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού με βάση τον τύπο εργαλείου, κάνοντας χρήση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και των βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ελαχιστοποίηση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων θηλαστικών, ευθυγραμμιζόμενες με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου1a και τη Συμφωνία για τη διατήρηση των μικρών κητωδών στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα της 17ης Μαρτίου 1992, όπως τροποποιήθηκε (ASCOBANS).
___________________________
Οδηγία του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 για την προστασία των αγρίων πτηνών (79/409/ΕΟΚ) (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στην αντίστοιχη περιφέρεια. Οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.
(33)  Για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατό, την εκμηδένιση των τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στην αντίστοιχη περιφέρεια, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των τοπικών ιχθυαποθεμάτων και των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων που επηρεάζονται. Οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)   Για να διατηρηθούν οι υπάρχουσες λεπτομερείς συστάσεις που έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC ), πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους καταλόγους ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και, επίσης, ειδικά τεχνικά μέτρα σχετικά με καθορισμένα μέτρα για την προστασία της μουρούνας και του κοκκινόψαρου. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά την ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο μελλοντικών τροποποιήσεων των μέτρων εκείνων που εκδίδει η NEAFC τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ορισμένων ρητά καθορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και τα οποία καθίστανται δεσμευτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
διαγράφεται
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Προκειμένου να μην παρακωλύονται η επιστημονική έρευνα, ο τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων και η μετεγκατάσταση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να ισχύουν για ενέργειες αναγκαίες για την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.
(36)  Προκειμένου να μην παρακωλύονται η επιστημονική έρευνα, ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και η μετεγκατάσταση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να ισχύουν για ενέργειες αναγκαίες για την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Στην περίπτωση που, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη μείωση των εν λόγω απειλών, επιπροσθέτως ή κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού ή τεχνικών μέτρων που έχουν άλλως καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται ώστε ιδίως να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες μεταβολές στην εξέλιξη των αποθεμάτων λόγω υψηλών ή χαμηλών επιπέδων εισόδου νεαρών ατόμων σε ένα απόθεμα και να παρέχουν προστασία σε γεννήτορες ιχθύων ή οστρακοειδών όταν τα επίπεδα αποθεμάτων είναι πολύ χαμηλά ή όταν λαμβάνουν χώρα άλλες μεταβολές στην κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων οι οποίες μπορεί να απειλούν με επιδείνωση την κατάσταση ενός αποθέματος. Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση συρόμενων ή στατικών αλιευτικών εργαλείων ή σε αλιευτικές δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.
(37)  Στην περίπτωση που, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών και ενδιαιτημάτων, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη μείωση των εν λόγω απειλών, επιπροσθέτως ή κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού ή τεχνικών μέτρων που έχουν άλλως καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε ιδίως να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες μεταβολές στην εξέλιξη των αποθεμάτων λόγω υψηλών ή χαμηλών επιπέδων εισόδου νεαρών ατόμων σε ένα απόθεμα, ή τυχαίων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών, και να παρέχουν προστασία σε γεννήτορες ιχθύων ή οστρακοειδών όταν τα επίπεδα αποθεμάτων είναι πολύ χαμηλά ή όταν λαμβάνουν χώρα άλλες μεταβολές στην κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων ή των ευαίσθητων ειδών, οι οποίες μπορεί να απειλούν με επιδείνωση την κατάσταση ενός αποθέματος, καθώς και να αντιμετωπίζουν την υποβάθμιση των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων ειδών λόγω επιπτώσεων της αλιείας και για να προβλέπουν οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα μέτρα διατήρησης. Τέτοια μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση συρόμενων ή στατικών αλιευτικών εργαλείων ή σε αλιευτικές δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των οποίων απαγορεύεται· για την επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(38)  Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τον καθορισμό, με στόχο τη θέσπιση δεικτών επιδόσεων για τεχνικά μέτρα σε σχέση με τα αλιεύματα ιχθύων μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, βασικών τομέων αλιείας και των επιπέδων των εν λόγω αλιευμάτων που αντιστοιχούν σε αυτούς τους βασικούς τομείς αλιείας, για την επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των οποίων απαγορεύεται· για την επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων ή, όπου κρίνεται απαραίτητο, εκτός του πλαισίου πολυετών σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και βάσει της αξιολόγησης της ΕΤΟΕΑ. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Έως το τέλος του 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, βάσει πληροφοριών παρεχόμενων από τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και των ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού. Με βάση αυτήν την έκθεση, εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη της αντίστοιχης περιφέρειας πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο στο οποίο θα καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με βάση αυτήν την έκθεση.
(40)  Έως ... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, βάσει πληροφοριών παρεχόμενων από τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και των επιπέδων των δεικτών επιδόσεων του παρόντος κανονισμού. Με βάση αυτήν την έκθεση, εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο ή ότι οι δείκτες επιδόσεων παραμένουν σε μη ικανοποιητικό επίπεδο, τα κράτη μέλη της αντίστοιχης περιφέρειας θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο στο οποίο θα καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων και να βελτιώνεται το επίπεδο των δεικτών επιδόσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με βάση αυτήν την έκθεση.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1967/200629, (ΕΚ) αριθ. 1098/200730, (ΕΚ) αριθ. 1224/200931 του Συμβουλίου και οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1343/201132 και (ΕΕ) αριθ. 1380/201333 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.
(42)  Οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1967/200629, (ΕΚ) αριθ. 1098/200730, (ΕΚ) αριθ. 1224/200931 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/201333 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.
__________________
__________________
29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ αριθ. L 409, της 30.12.2006, σ. 11).
29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97 (ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1).
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97 (ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1).
31 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (EΚ) αριθ. 847/96, (EΚ) αριθ. 2371/2002, (EΚ) αριθ. 811/2004, (EΚ) αριθ. 768/2005, (EΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (EΚ) αριθ. 676/2007, (EΚ) αριθ. 1098/2007, (EΚ) αριθ. 1300/2008, (EΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2847/93, (EΚ) αριθ. 1627/94 και (EΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
31 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (EΚ) αριθ. 847/96, (EΚ) αριθ. 2371/2002, (EΚ) αριθ. 811/2004, (EΚ) αριθ. 768/2005, (EΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (EΚ) αριθ. 676/2007, (EΚ) αριθ. 1098/2007, (EΚ) αριθ. 1300/2008, (EΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2847/93, (EΚ) αριθ. 1627/94 και (EΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44.
33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 11ης Δεκεμβρίου 2013 Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 11ης Δεκεμβρίου 2013 Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)   Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση υπαρχόντων λεπτομερών κανόνων με τους οποίους μεταφέρονται στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά την ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο μελλοντικών τροποποιήσεων των μέτρων εκείνων που εκδίδει η ΓΕΑΜ τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ορισμένων ρητά καθορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και τα οποία καθίστανται δεσμευτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας ΓΕΑΜ. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
διαγράφεται
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδραση αλιευτικών δραστηριοτήτων με θαλάσσια οικοσυστήματα.
β)  τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   την αλληλεπίδραση των εν λόγω εργαλείων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρημένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες (ερασιτεχνικές και εμπορικές) αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρημένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Τα άρθρα 7, 14 και το μέρος Α των παραρτημάτων V έως X εφαρμόζονται επίσης και στην ερασιτεχνική αλιεία.
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης και στην ερασιτεχνική αλιεία.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Ως εργαλεία για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, ιδίως, στις παραγράφους 2, 3, 5 στοιχεία α) και ζ) του άρθρου αυτού.
1.  Τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Επιπροσθέτως, τα τεχνικά μέτρα ειδικότερα:
2.  Τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν ειδικότερα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  βελτιστοποιούν τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων ειδών·
α)  να διασφαλίζονται βιώσιμες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων ειδών· και να παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  εξασφαλίζουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και άλλων ευαίσθητων ειδών που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται έτσι ώστε να μην συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών·
β)  να διασφαλίζεται ότι τα τυχαία αλιεύματα ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών, ιδίως εκείνων που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται·
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφονται, έτσι ώστε να μη συνιστούν απειλή για το καθεστώς διατήρησης αυτών των ενδιαιτημάτων·
γ)  να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων με τη χρήση κατάλληλων κινήτρων, ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφονται·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.
δ)  να λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.
Τροπολογίες 294 και 300
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στους περιγραφικούς δείκτες 1, 3, 4 και 6 της απόφασης 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος
Στόχοι
Δείκτες επιδόσεων
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
1.  Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες επιδόσεων:
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν υπερβαίνουν ποσοστό 5 % κατ’ όγκο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
α)  ο βαθμός στον οποίον αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μειώνονται σταδιακά σε συγκεκριμένα επίπεδα για βασικούς τομείς αλιείας·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  να διασφαλίζεται ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων μη εμπορικώς εκμεταλλευόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς συμφωνίες.
β)  ο βαθμός στον οποίον τυχαία αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων μη εμπορικώς εκμεταλλευόμενων ειδών σταδιακά μειώνονται και, όπου είναι δυνατόν, εξαλείφονται·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ενδιαιτήματα θαλάσσιων πτηνών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος ο οποίος αξιολογείται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα.
γ)  ο βαθμός στον οποίον οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού, ελαχιστοποιούνται και διατηρούνται κάτω από τα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, ιδίως σε κάθε έναν από τους τύπους ενδιαιτήματος που αξιολογούνται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό, για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:
α)  των βασικών τομέων αλιείας που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο·
β)  των επιπέδων των τρεχόντων αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για κάθε έναν από τους εν λόγω βασικούς τομείς αλιείας, βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη για τα έτη αναφοράς 2013-2015·
γ)  των συγκεκριμένων επιπέδων στα οποία πρέπει να μειωθούν τα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για κάθε έναν από τους εν λόγω βασικούς τομείς αλιείας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διασφάλισης βιώσιμων διαρθρώσεων εκμετάλλευσης και για να παρέχεται προστασία για τα ιχθύδια.
Κατά τον καθορισμό των ειδικών επιπέδων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων από την ΕΤΟΕΑ, καθώς και οι υφιστάμενες και μελλοντικές τεχνικές δυνατότητες σε σχέση με την αποφυγή των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Για τον σκοπό των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1α, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Εάν δεν έχει υποβληθεί κοινή σύσταση μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου ή εάν κοινή σύσταση που υποβλήθηκε από κράτη μέλη θεωρείται ότι δεν συνάδει με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή έως τις ... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού καθορίζοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.  Προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή μείωση των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σε επίπεδα που εξασφαλίζουν βιώσιμες διαρθρώσεις εκμετάλλευσης, τα συγκεκριμένα επίπεδα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1α επανεξετάζονται κάθε τρία έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1α, 1β και 1γ, και μειώνονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές και τις υφιστάμενες και μελλοντικές τεχνικές δυνατότητες όσον αφορά την αποφυγή των εν λόγω αλιευμάτων.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Ο βαθμός επίτευξης αυτών των στόχων θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 34.
2.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 34.
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Κοινωνικοοικονομικοί στόχοι
Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι που προσδιορίζονται στα στοιχεία γ), στ) και θ) του άρθρου 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 κατά την έγκριση και εφαρμογή τεχνικών μέτρων και μέτρων διατήρησης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτεταμένη χρήση των μέτρων που προσδιορίζονται στα άρθρα 38, 39 και 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  «Βόρεια Θάλασσα»: οι διαιρέσεις ICES34 IIa, IIIa και IV·
α)  «Βόρεια Θάλασσα»: ενωσιακά ύδατα στις διαιρέσεις ICES34 IIa, IIIa και IV·
__________________
__________________
34 Οι διαιρέσεις ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).
34 Οι διαιρέσεις ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  «Βορειοδυτικά ύδατα»: οι υποδιαιρέσεις ICES V (εκτός της Va και τα ύδατα εκτός της Ένωσης της Vb), VI και VII·
γ)  «Βορειοδυτικά ύδατα»: τα ενωσιακά ύδατα στις υποδιαιρέσεις ICES V, VI και VII·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  «εξόχως απόκεντρες περιοχές»: ύδατα γύρω από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 349 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης, τα οποία υποδιαιρούνται σε τρεις θαλάσσιες λεκάνες: Δυτικό Ατλαντικό, Ανατολικό Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό·
ζ)  «ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό»: τα ύδατα γύρω από τη Γουαδελούπη, τη γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, το Μαγιότ, τη Ρεϊνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο, υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κράτους μέλους.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1
(1)  «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η αλιευτική πίεση στο ηλικιακό προφίλ ενός αποθέματος·
1)  «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η θνησιμότητα λόγω αλιείας στο ηλικιακό προφίλ και στο προφίλ μεγέθους ενός αποθέματος·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «επιλεκτικότητα»: ποσοτική έκφραση που δηλώνεται ως πιθανότητα αλίευσης ιχθύων συγκεκριμένου μεγέθους με δίχτυα με μάτια (ή με αγκίστρια) συγκεκριμένου μεγέθους·
2)  «επιλεκτικότητα»: η πιθανότητα αλίευσης ιχθύων συγκεκριμένου είδους ή μεγέθους με εργαλεία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3
(3)   «επιλεκτική αλιεία»: η ικανότητα μιας αλιευτικής μεθόδου να στοχοποιεί και να αιχμαλωτίζει ιχθύες, μαλάκια ή οστρακοειδή βάσει μεγέθους ή είδους κατά την αλιευτική δραστηριότητα, επιτρέποντας έτσι την αποφυγή ή την αβλαβή ελευθέρωση των ειδών που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας·
διαγράφεται
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  «κατευθυνόμενη αλιεία»: η αλιεία καθορισμένου είδους ή συνδυασμού ειδών, κατά την οποία τα συνολικά αλιεύματα αυτού του είδους/αυτών των ειδών αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50 % της οικονομικής αξίας των αλιευμάτων·
4)  «κατευθυνόμενη αλιεία»: η αλιευτική προσπάθεια με στόχο ένα συγκεκριμένο είδος ή ομάδα ειδών όταν η ακριβής σύνθεση ποικίλλει μεταξύ τομέων αλιείας και οι ειδικοί κανόνες που διέπουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των μεγεθών ματιών και τα επιλεκτικά προσαρτήματα για κάθε τύπο αλιείας καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
5α)   «κατάσταση διατήρησης ενός είδους»: η κατάσταση διατήρησης ενός είδους, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο θ) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
5β)   «κατάσταση διατήρησης ενός ενδιαιτήματος»: η κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 7
(7)  «ευαίσθητο είδος»: είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού και της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ·
7)  «ευαίσθητο είδος»: είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού ή της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 8
(8)  «μικρά πελαγικά είδη»: σκουμπρί, ρέγκα, σαφρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελορέγκα, βασιλάκης·
8)  «μικρά πελαγικά είδη»: μεταξύ άλλων σκουμπρί, ρέγκα, σαφρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελορέγκα, βασιλάκης, γόπα, φρίσσα και φρίσσα Μαδέρας·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
9α)   «παραδοσιακή αλιεία (αλιεία επιβίωσης) με αδρανή αλιευτικά εργαλεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες με τις οποίες ζωντανοί θαλάσσιοι πόροι αξιοποιούνται σε περιορισμένη κλίμακα σε τοπικό επίπεδο, αποκλειστικά και μόνο για προσωπικές ανάγκες και μόνο με τη χρήση παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών·
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 10
(10)  «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ για να προάγουν την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ·
10)  «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες συγκροτούνται δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 και με το παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 11
(11)  «δίχτυ τράτας»: αλιευτικό δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και το οποίο αποτελείται από ένα σώμα κωνικού ή πυραμιδοειδούς σχήματος (κύριο σώμα του διχτυού τράτας), το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τμήμα με το σάκο της τράτας· «συρόµενα εργαλεία»: τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόµοια εργαλεία που διαθέτουν σώµα κωνικού ή πυραµιδοειδούς σχήµατος, το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τµήµα µε σάκο (το σάκο της τράτας) ή αποτελείται από δύο µακρά φτερά, ένα κύριο τµήµα και ένα σάκο (σάκο τράτας) και κινούνται ενεργά στο νερό·
11)  «δίχτυ τράτας»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από ένα δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και κλείνει στο οπίσθιο τμήμα µε σάκο (σάκο τράτας)·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
11α)   «συρόμενα εργαλεία»: κάθε είδους τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόμοια εργαλεία που κινούνται ενεργά στο νερό από ένα ή περισσότερα σκάφη ή από οποιοδήποτε άλλο μηχανικό σύστημα·
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 12
(12)  «βενθοπελαγική τράτα»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά σε αυτόν·
12)  «τράτα βυθού»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά σε αυτόν·
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 13
(13)  «βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα»: βενθοπελαγική τράτα η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ·
13)  «βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα βυθού»: τράτα βυθού η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 15
(15)  «δοκότρατα»: εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με χαλύβδινο ή ξύλινο σωλήνα, που ονομάζεται δοκός, και δικτύωμα που διαθέτει αλυσίδες που σύρονται στο βυθό, αλυσιδωτές ψάθες ή αλυσίδες ανάδευσης, το οποίο σύρεται ενεργά στο βυθό·
15)  «δοκότρατα»: εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με δοκό, φτερά ή άλλα παρόμοια εξαρτήματα·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 16
(16)  «τράτα με ρεύμα»: αλιευτική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πεδίο για την αλίευση ιχθύων. Το αλιευτικό εργαλείο της τράτας με ρεύμα αποτελείται από έναν αριθμό ηλεκτροδίων τα οποία είναι προσαρτημένα σε αυτό προς την κατεύθυνση της ρυμούλκησης και τα οποία εκπέμπουν ηλεκτρικούς παλμούς·
16)  «τράτα με ρεύμα»: τράτα η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για την αλίευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)
17α)   «πεζότρατες»: κυκλωτικά δίχτυα και συρόμενοι γρίποι που ποντίζονται από σκάφος και έλκονται από την ακτή ή από σκάφος προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 20
(20)  «στατικά δίχτυα»: οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, διχτυών παγίδευσης ή μανωμένων διχτυών τα οποία είναι είτε αγκυρωμένα στον βυθό (απλάδια δίχτυα ή δίχτυα καρτέρια) ή αφήνονται να παρασύρονται από την παλίρροια (παρασυρόμενα δίχτυα) ώστε τα ψάρια να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά·
20)  «στατικά δίχτυα»: οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, διχτυών παγίδευσης ή μανωμένων διχτυών τα οποία είναι αγκυρωμένα στον βυθό (απλάδια δίχτυα ή δίχτυα καρτέρια) ώστε τα ψάρια να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 21
(21)  «παρασυρόμενο δίχτυ»: δίχτυ που αποτελείται από μία ή περισσότερες σειρές διχτυών τα οποία είναι αναρτημένα από κοινού σε διάταξη παράλληλη με το επάνω γραντί, κρατείται στην επιφάνεια του νερού ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή περιορίζουν τη μετατόπισή του, όπως μια πλωτή άγκυρα ή άγκυρα βυθού, στερεωμένες στο ένα μόνον άκρο του διχτυού·
21)  «παρασυρόμενο δίχτυ»: δίχτυ που κρατείται στην επιφάνεια του νερού ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή περιορίζουν τη μετατόπισή του·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 22
(22)  «στάσιμο απλάδι βυθού»: δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια. Αλιεύει έµβιους υδρόβιους πόρους µέσω εµπλοκής και είναι στερεωµένο ή µπορεί να στερεωθεί µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·
22)  «απλάδι»: στατικό δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 23
(23)  «δίχτυ παγίδευσης βυθού»: μονή σειρά διχτυών η οποία είναι αρματωμένη έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με ένα απλάδι δίχτυ. Τα δίχτυα παγίδευσης συνήθως επιπλέουν λιγότερο στο επάνω γραντί, δεν στέκονται τόσο ψηλά κατά την αλίευση όσο ένα μέσο σταθερό απλάδι δίχτυ βυθού και είναι στερεωµένα ή µπορούν να στερεωθούν µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·
23)  «δίχτυ παγίδευσης»: στατικό δίχτυ που αποτελείται από μια σειρά διχτυών η οποία είναι αρματωμένη έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με ένα απλάδι δίχτυ·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 24
(24)  «σταθερό μανωμένο δίχτυ βυθού»: δίχτυ αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους, το οποίο είναι στερεωµένο ή µπορεί να στερεωθεί µε οποιοδήποτε µέσο στον βυθό της θάλασσας·
24)  «σταθερό μανωμένο δίχτυ»: στατικό δίχτυ αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 26
(26)  «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά, ορισμένες φορές μεγάλου μήκους, η οποία φέρει αγκίστρια με ή χωρίς δόλωμα δεμένα σε παράμαλλα σε τακτά διαστήματα. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με ή κοντά στον βυθό είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·
26)  «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά μεταβλητού μήκους, η οποία φέρει αγκίστρια δεμένα σε διακλαδώσεις (παράμαλλα) σε διαστήματα που καθορίζονται ανάλογα με το στοχευόμενο είδος. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με ή κοντά στον βυθό είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 27
(27)  «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών κατασκευασμένων με διάφορα υλικά, οι οποίες αποσκοπούν στην αλίευση μαλακόστρακων ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές, συνδεδεμένες με σχοινιά (σχοινιά σημαντήρα) με σημαντήρες στην επιφάνεια, οι οποίοι υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·
27)  «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών, οι οποίες αποσκοπούν στην αλίευση μαλακόστρακων, μαλακίων ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας ή αιωρούνται πάνω από αυτόν, είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές, συνδεδεμένες με σχοινιά (σχοινιά σημαντήρα) με σημαντήρες στην επιφάνεια, οι οποίοι υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 28
(28)  «καθετή»: αλιευτική τεχνική κατά την οποία ο αλιέας κρατά στα χέρια του ένα μονό σχοινί αλιείας. Το σχοινί φέρει ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια·
28)  «καθετή»: μονό σχοινί αλιείας, το οποίο κρατά στα χέρια του ο αλιέας και φέρει ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 29
(29)  «σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·
29)  «σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που μπορεί να λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 30
(30)  «σάκος της τράτας»: το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, δηλαδή την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι κατασκευασμένος από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος) του ίδιου μεγέθους ματιών, τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους με ραφή στην οποία μπορεί να συναρμοστεί ένα πλευρικό σχοινί. Για ρυθμιστικούς σκοπούς, το σημείο αυτό θεωρείται ότι είναι τα τελευταία 50 μάτια του διχτυού·
30)  «σάκος της τράτας»: το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, δηλαδή την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι κατασκευασμένος από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος), τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους. Για ρυθμιστικούς σκοπούς, το σημείο αυτό θεωρείται ότι είναι τα τελευταία 50 μάτια του διχτυού·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 31
(31)  «μέγεθος ματιών»: το μέγεθος των ματιών οποιουδήποτε σάκου συρόμενου εργαλείου, όπως μετριέται σύμφωνα με την οριζόμενη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής40 διαδικασία·
31)  «μέγεθος ματιών»:
α)   σε δίχτυα με κόμπους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο αντίθετων κόμπων στο ίδιο μάτι, όταν είναι τελείως τεντωμένο·
β)   σε δίχτυα χωρίς κόμπους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο αντίθετων γωνιών κατά τον άξονα με το μεγαλύτερο μήκος στο ίδιο μάτι, όταν είναι τελείως τεντωμένο·
__________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας (ΕΕ L 151 της 11.6.2008, σ. 5.)
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 32
(32)  «τετράγωνα μάτια»: το σχήμα ματιών που προκύπτει από την τοποθέτηση δικτυώματος με απόκλιση 45° από την διεύθυνση-Ν έτσι ώστε οι πλευρές ματιών να είναι παράλληλες και σε γωνία 90° προς τον άξονα της τράτας·
32)  «τετράγωνα μάτια»: μάτι τετράπλευρου σχήματος που αποτελείται από δύο σειρές παράλληλων πλευρών με το ίδιο ονομαστικό μήκος, όπου η μία σειρά είναι παράλληλη και η άλλη σχηματίζει ορθή γωνία με τον διαμήκη άξονα του διχτυού·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 33
(33)  «ρομβοειδή μάτια»: μάτια με σύνηθες ρομβοειδές σχήμα σε δικτύωμα με φύλλα·
33)  «ρομβοειδή μάτια»: αποτελούνται από τέσσερις ισομήκεις πλευρές και οι διαγώνιοι των ματιών είναι κάθετες μεταξύ τους, ενώ η μία διαγώνιος είναι παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα του δικτυώματος·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 36
(36)   «δίχτυ-κόσκινο»: διάταξη προσαρτημένη σε ολόκληρη την περίμετρο του διχτυού τράτας για γαρίδες κοντά στη δοκό, η οποία στενεύει σχηματίζοντας μια κορυφή μέσω της οποίας είναι στερεωμένη στο κάτω φύλλο της τράτας για γαρίδες. Μια οπή διαφυγής σχηματίζεται εκεί όπου ενώνονται το δίχτυ-κόσκινο και ο σάκος τράτας, μέσω της οποίας μπορούν να διαφεύγουν είδη ή άτομα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, ενώ οι γαρίδες μπορούν να περνούν διαμέσου του κόσκινου μέσα στον σάκο·
διαγράφεται
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 38
(38)  «χρόνος πόντισης»: η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης των διχτυών στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσης των διχτυών επί του αλιευτικού σκάφους·
38)  «χρόνος πόντισης»: η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης ενός εργαλείου στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσής του επί του αλιευτικού σκάφους·
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 39
(39)  «αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων»: τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι μπορούν να τοποθετούνται σε τράτες ή γρι-γρι για τον έλεγχο βασικών δεικτών επιδόσεων, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή το μέγεθος των αλιευμάτων·
39)  «αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων»: τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι προσαρτώνται για τον έλεγχο βασικών δεικτών, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή ο όγκος των αλιευμάτων·
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 39 α (νέο)
39α)   «παραγάδι με βαρίδια»: μια πετονιά με δολωμένα αγκίστρια, όπου έχουν προστεθεί βαρίδια για να αυξηθεί η ταχύτητα πόντισης και, ως εκ τούτου, να μειωθεί ο χρόνος έκθεσής της στα θαλάσσια πτηνά·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 40
(40)  «ηχητική αποτρεπτική συσκευή»: τηλεσκοπικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για να καθιστούν γνωστή την παρουσία αλιευτικών εργαλείων σε είδη όπως θαλάσσια θηλαστικά και για να τα προειδοποιούν σχετικά, μέσω της εκπομπής ηχητικών σημάτων·
40)  «ηχητική αποτρεπτική συσκευή»: τηλεσκοπικές συσκευές που εκπέμπουν ηχητικά σήματα, ούτως ώστε είδη όπως τα θαλάσσια θηλαστικά να απομακρύνονται από τα αλιευτικά εργαλεία·
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 42
(42)  «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν αυτοί μπορούν να εκφορτώνονται νομίμως, με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων που φτάνουν στο λιμάνι·
42)  «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν αυτοί θα πρέπει να έχουν εκφορτωθεί νομίμως, με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων που φτάνουν στο λιμάνι·
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 43 α (νέο)
43α)   «ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες»: ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 45 α (νέο)
45α)  «δείκτες επιδόσεων»: το σύνολο των παραμέτρων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων.
Τροπολογίες 303 και 349
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  ηλεκτρικού ρεύματος, με εξαίρεση τη χρήση τράτας με ρεύμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 και στο μέρος Ε του παραρτήματος V·
β)  ηλεκτρικού ρεύματος·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  οποιουδήποτε τύπου βλημάτων·
ζ)  οποιουδήποτε τύπου βλημάτων, με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση τόννων που είναι εγκλωβισμένοι ή παγιδευμένοι σε ιχθυοπαγίδα και τα καμάκια και τα ψαροντούφεκα που χρησιμοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία χωρίς μπουκάλα οξυγόνου, από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου·
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 2, το παρόν άρθρο ισχύει σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα τρίτων χωρών.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Δεν επιτρέπεται η κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου με μέγεθος ματιών μικρότερο του μεγέθους ματιών του σάκου τράτας. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων.
1.  Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε τμήμα συρόμενου αλιευτικού εργαλείου να έχει μέγεθος ματιών μικρότερο του μεγέθους ματιών του σάκου τράτας. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων ή σε προσαρτήματα επιλεκτικότητας για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας όσον αφορά το μέγεθος ή το είδος για τα θαλάσσια είδη.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Απαγορεύεται η κατασκευή σάκου τράτας ή η προσάρτηση διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς, για την ενίσχυση των διχτυών ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.
3.  Απαγορεύεται η χρήση και η μεταφορά στα αλιευτικά σκάφη διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς, για την ενίσχυση των διχτυών ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, ή την τοποθέτηση διατάξεων για τον έλεγχο των αλιευμάτων.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών
Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών και παρασυρόμενων διχτυών
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – περίπτωση 1
—  τόνου μακρόπτερου (Thunnus alalunga),
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 600 μέτρων.
5.  Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 200 μέτρων.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5:
α)  ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6, στο παράρτημα VI μέρος Γ σημεία 6 και 9 και στο παράρτημα VII μέρος Γ σημείο 4, όταν το χαρτογραφημένο βάθος είναι μεταξύ 200 και 600 μέτρων·
β)  επιτρέπεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων στην αλιευτική ζώνη που ορίζεται στο άρθρο 5 στοιχείο ε).
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης ή σταθερών μανωμένων διχτυών σε περιοχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ, εφόσον έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα.
3.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 όταν αλιεύονται τυχαία και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η παράγραφος 3 δεν ισχύει όταν το κράτος μέλος σημαίας διαθέτει επίσημο πρόγραμμα που καλύπτει τη συλλογή και την επιστημονική μελέτη ατόμων των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα I.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης νέων ειδών τα οποία χρήζουν προστασίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.
4.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης νέων ειδών τα οποία χρήζουν προστασίας ή διαγραφής ειδών που δεν χρειάζεται πλέον να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν αξιολόγησης των δεικτών επιδόσεων που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών
Αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.
2.  Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται τυχαία και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι φορείς εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών καταγράφουν και διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω τυχαία αλιεύματα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_______________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1).
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων και υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων.
3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί τυχαία, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων. Η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών επιτρέπεται όταν το άτομο είναι νεκρό και υπό τον όρο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς σκοπούς. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν όταν το κράτος μέλος σημαίας διαθέτει επίσημο πρόγραμμα που καλύπτει τη συλλογή και την επιστημονική μελέτη ατόμων θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή θηλαστικών.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
5.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των τυχαίων αλιευμάτων και υποβάλλουν αναφορά στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο έως τις ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και κάθε τρία έτη στη συνέχεια.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.
1.  Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό. Τα κράτη μέλη διενεργούν κατάλληλη αξιολόγηση όταν τα αλιευτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται σε ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και σε ειδικές ζώνες προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Απαγορεύονται η εκ προθέσεως παρενόχληση, η βλάβη ή καταστροφή ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και τόπων αναπαραγωγής ή τόπων ανάπαυσης ευαίσθητων ειδών.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η τροποποίηση του καταλόγου περιοχών του παραρτήματος ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων περιοχών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες ευαίσθητες περιοχές.
2.  Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η επείγουσα τροποποίηση του καταλόγου περιοχών του παραρτήματος ΙΙ, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά την υποβολή πρότασης για τις εν λόγω τροποποιήσεις, η Επιτροπή παρέχει πλήρη χάρτη της ευπαθούς περιοχής και μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες περιοχές.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Στην περίπτωση που τέτοια ενδιαιτήματα απαντώνται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξουσιοδοτείται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.
3.  Στην περίπτωση που οι περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ βρίσκονται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξουσιοδοτείται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την προστασία των περιοχών όπου ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008, απαντώνται ή είναι πιθανόν να απαντώνται σε ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους και αποκλείουν αυτές τις περιοχές από τις δραστηριότητες αλιείας βυθού, εκτός εάν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν έχουν ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες στα οικοσυστήματα αυτά. Τα μέτρα αυτά συνάδουν με τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ιδίως με τα ψηφίσματα 61/105 και 64/72, και είναι τουλάχιστον ισοδύναμα ως προς το επίπεδο προστασίας που παρέχεται για τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 734/2008.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
α)  να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών ούτως ώστε τα περισσότερα ψάρια που αλιεύονται να έχουν φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής πριν από την αλίευσή τους και σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   να απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά νεαρών ατόμων θαλάσσιων ειδών για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 15 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)
Άρθρο 14α
Εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση
Τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία έχουν αλιευθεί εκτός των υδάτων της Ένωσης, στις περιοχές, υποπεριοχές και διαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, συμμορφώνονται με τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση ή η εξεύρεση διεξόδων για αλιεύματα μικρότερα των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης τα οποία εκφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση ή η εξεύρεση διεξόδων για αλιεύματα μικρότερα των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης τα οποία εκφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την υποστήριξη επενδύσεων στην κατασκευή και την προσαρμογή σημείων εκφόρτωσης και καταφυγίων, καθώς και την υποστήριξη επενδύσεων για την προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Απαγορεύονται οι πρακτικές της διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και της ολίσθησης.
1.  Απαγορεύεται η πρακτική της διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο Θάλασσα ή για αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος
Είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων
Πιλοτικά προγράμματα για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων των ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται σε βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται σε βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων είναι σημαντική, τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για τη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω τεχνικά μέτρα εφαρμόζονται αποκλειστικά σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους.
2.  Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων είναι σημαντική, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για την αποφυγή ή την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Σε περιπτώσεις στις οποίες άλλα κράτη μέλη επιθυμούν να καθιερώσουν παρόμοια τεχνικά μέτρα, μπορεί να υποβληθεί κοινή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 18.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)
Άρθρο 17α
Τεκμηρίωση
Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν ρυθμίσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης με σκοπό την τεκμηρίωση των αλιευμάτων, των απορρίψεων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – τμήμα 5 α (νέο)
ΤΜΗΜΑ 5α
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Άρθρο 17β
Προσαρμογή της χωρητικότητας
Στα νέα και στα υπάρχοντα αλιευτικά σκάφη, οι αυξήσεις της χωρητικότητας με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας και της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και αυξήσεις της χωρητικότητας του σκάφους με στόχο την αποθήκευση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 επιτρέπονται, υπό τον όρο ότι δεν οδηγούν σε αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων του σκάφους. Οι αντίστοιχες ποσότητες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αλιευτικής ικανότητας βάσει των ανωτάτων ορίων που επιβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή στα καθεστώτα εισόδου/εξόδου που αναφέρονται στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος
Κατευθυντήριες αρχές
Περιφερειακά τεχνικά μέτρα
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

ζ)  στο παράρτημα XI για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

ζ)  στο παράρτημα XI για τα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό.

Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ωστόσο, οι διατάξεις σχετικά με τα μεγέθη ματιών, που καθορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως XI, εφαρμόζονται μόνον εφόσον, έως τις ... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], δεν έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που να καλύπτει το ίδιο αντικείμενο για το συγκεκριμένο είδος αλιείας. Στην περίπτωση που τεθεί σε ισχύ το μέρος Β ενός παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 σημείο 4, εκδίδει, μέχρι την ίδια ημερομηνία, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, παρέχοντας έναν ορισμό της έννοιας «κατευθυνόμενη αλιεία» για τους σκοπούς της εφαρμογής του τμήματος Β στην οικεία αλιευτική ζώνη και για το συγκεκριμένο είδος αλιείας.
Μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της κατ’ εξουσιοδότησης πράξης που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, οι διατάξεις που ισχύουν για τα μεγέθη των ματιών στις ... [μία ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού*] εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις συγκεκριμένες αλιευτικές περιοχές.
________________________
* Εάν η προσέγγιση αυτή είναι αποδεκτή, τα άρθρα 35-41 θα προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, αφού ταυτοποιηθούν τα μέτρα που θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο σημείο αυτό.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Όπου κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑλΠ και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες μιας περιοχής, τα τεχνικά μέτρα που παρεκκλίνουν από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκρίνονται στο πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 διαδικασία, τα κράτη μέλη δύναται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις οι οποίες ορίζουν κατάλληλα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1.
2.  Εάν δεν εφαρμόζεται πολυετές σχέδιο στο συγκεκριμένο είδος αλιείας ή σε περίπτωση που το σχετικό πολυετές σχέδιο δεν θεσπίζει τεχνικά μέτρα ή διαδικασία για τη θέσπιση τέτοιων τεχνικών μέτρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό κατάλληλων τεχνικών μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1, και ιδίως με τη θέσπιση των μεγεθών ματιών που θα εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Για τον σκοπό της έκδοσης τέτοιων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εν λόγω κοινές συστάσεις αμέσως μετά την υποβολή τους από τα κράτη μέλη και δημοσιοποιεί οποιαδήποτε επιστημονική αξιολόγηση διενεργείται με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 2:
α)  στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους δείκτες επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·
β)  συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
γ)  παρέχουν κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές που προκαλούν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων μέσω της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων· και
δ)  είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή, στην περίπτωση κανόνων για τα μεγέθη ματιών, με τα μέτρα που ισχύουν στις ... [μία ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας που παρέχεται για ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Τα τεχνικά μέτρα που προτείνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα.
3.  Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη βασίζουν τις κοινές συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Οι εν λόγω επιστημονικές γνωμοδοτήσεις λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών στα στοχευμένα είδη και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, και αποδεικνύουν τα οφέλη όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφοι 1, 3 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας της κοινής σύστασης που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
Άρθρο 19
διαγράφεται
Περιφερειακά μέτρα στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την επίτευξη των στόχων των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
2.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δύναται:
α)  να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν τα μέτρα που ορίζονται στα παραρτήματα V έως XI·
β)  να παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στα παραρτήματα V έως XI για μια συγκεκριμένη περιοχή ή χρονική περίοδο, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα μέτρα δεν προσφέρουν οφέλη διατήρησης στη συγκεκριμένη περιοχή ή περίοδο ή ότι τα εναλλακτικά μέτρα επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους.
3.  Ένα πολυετές σχέδιο μπορεί να ορίζει το είδος των τεχνικών μέτρων που δύναται να θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 για μια συγκεκριμένη περιοχή.
4.  Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2
α)  στοχεύουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού·
β)  συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και
γ)  παρέχουν κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές που προκαλούν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων.
5.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της θέσπισης των μέτρων αυτών.
6.  Η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί την αξιολόγηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 κοινών συστάσεων από την ΕΤΟΕΑ.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για τον καθορισμό αλιευτικών εργαλεία τα οποία είναι επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος, πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω εργαλεία πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω κριτήρια:
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για τον καθορισμό αλιευτικών εργαλείων τα οποία είναι επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος, πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω εργαλεία πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω κριτήρια:
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση των περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που αναφέρονται στο μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και Χ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΧΙ ή για τη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας στις εν λόγω κοινές συστάσεις:
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση των περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που αναφέρονται στο μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και Χ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΧΙ, για τη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, ή για την κατάργησή τους, περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας στις εν λόγω κοινές συστάσεις:
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1 α (νέο)
Εάν τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν κοινές συστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη θέσπιση περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών.
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών. Οι κοινές συστάσεις βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνουν υπόψη βιολογικά κριτήρια, ειδικότερα δε το μέγεθος των ειδών κατά την ενηλικίωση. Οι κοινές συστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο τις διατάξεις ελέγχου και επιβολής που σχετίζονται με την εκφόρτωση και την εμπορία προϊόντων αλιείας.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία:
Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών ή ευαίσθητων ειδών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία:
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Στην περίπτωση που τα σκάφη ενός μόνο κράτους μέλους πλήττονται από τις απαγορεύσεις σε πραγματικό χρόνο ή από τις μετατοπίσεις, θεσπίζονται μέτρα για να μειωθούν οι επιπτώσεις στα εν λόγω σκάφη, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.
Τροπολογίες 304 και 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τράτας με ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του παραρτήματος V, εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.
1.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα.
Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στη χρήση των καινοτόμων εργαλείων κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου, χρήση η οποία περιορίζεται στο 5% -κατ’ ανώτατο όριο- των σκαφών που ασκούν επί του παρόντος τη συγκεκριμένη αλιευτική δραστηριότητα, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ετών.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
3.  Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εν λόγω εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.
3.  Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων επιτρέπεται μόνο σε εμπορική κλίμακα, όπου η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταδεικνύει ότι, σε σύγκριση με υφιστάμενα ελεγχόμενα αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές, η χρήση τους δεν θα προκαλέσει άμεσες ή σωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα ή σε μη στοχευόμενα είδη.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)
—   να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων μετριασμού και ρυθμίσεων παρακολούθησης·
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πραγματοποιείται η κατάλληλη διαβούλευση με τους αλιείς που επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα αυτά.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   παρεκκλίσεις που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών.
2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών. Είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει του δικαίου της Ένωσης.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)
Άρθρο 26α
Πιλοτικά προγράμματα σχετικά με την πλήρη τεκμηρίωση αλιευμάτων και απορρίψεων
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό πιλοτικών προγραμμάτων που αναπτύσσουν ένα σύστημα πλήρους τεκμηρίωσης αλιευμάτων και απορρίψεων βάσει μετρήσιμων στόχων και επιδιώξεων, αποσκοπώντας σε μια διαχείριση της αλιείας βάσει αποτελεσμάτων.
2.  Τα πιλοτικά προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως XI για μια συγκεκριμένη περιοχή και για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στη συμμόρφωση με τους δείκτες επιδόσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και, ιδίως, ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων ή πρακτικών ή στη μείωση, με άλλον τρόπο, των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Η εν λόγω περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμα έτος, υπό τους ίδιους όρους. Περιορίζεται στο 5% -κατ’ ανώτατο όριο- των σκαφών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανά κράτος μέλος.
3.  Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση πιλοτικών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της έγκρισής τους. Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί τις εν λόγω κοινές συστάσεις και δημοσιοποιεί αυτή την αξιολόγηση. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, όπου παρατίθενται τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς αξιολόγησης των αλλαγών στην επιλεκτικότητα και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
4.  Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Σε περίπτωση που η ΕΤΟΕΑ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το νέο εργαλείο ή η πρακτική επιτυγχάνει τους στόχους που καθορίζονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, προκειμένου να επιτραπεί η γενικευμένη χρήση του εν λόγω εργαλείου ή της πρακτικής. Η αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ δημοσιοποιείται.
5.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών ενός συστήματος πλήρους τεκμηρίωσης των αλιευμάτων και των απορρίψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
διαγράφεται
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Άρθρο 28
Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (ΕΑΒΑΑ)
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 με σκοπό
α)   τη μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης ορισμένων τεχνικών μέτρων τα οποία έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (ΕΑΒΑΑ), συμπεριλαμβανομένων καταλόγων ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα που αφορούν την αλιεία μουρούνας και κοκκινόψαρου τα οποία ορίζονται στις συστάσεις 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 της ΕΑΒΑΑ· και
β)   τη θέσπιση άλλων τεχνικών μέτρων τα οποία συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιαστικά στοιχεία νομοθετικών πράξεων που μεταφέρουν στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις της ΕΑΒΑΑ.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.  Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.
β)  στην περίπτωση ψαριών μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος
Τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση
Άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον τεχνητό εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.
1.  Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.  Όταν ο τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τουλάχιστον έναν μήνα εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.
2.  Όταν ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τουλάχιστον έναν μήνα εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
1.  Όταν, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη μείωση των εν λόγω απειλών. Οι εν λόγω πράξεις μπορεί να αφορούν ιδίως περιορισμούς στη χρήση αλιευτικών εργαλείων ή περιορισμούς αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.
1.  Όταν, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης για την προστασία θαλάσσιων ειδών ή θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη μείωση των εν λόγω απειλών. Οι εν λόγω πράξεις μπορεί να αφορούν ιδίως περιορισμούς στη χρήση αλιευτικών εργαλείων ή περιορισμούς αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο διατήρησης απαιτείται.
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  να παρέχουν προστασία σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη διατήρησή τους.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για μέγιστη περίοδο τριών ετών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 32.
3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για μέγιστη περίοδο δύο ετών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 32.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
1.  Έως το τέλος του 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε αυτήν την έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4.
1.  Έως ... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά τριετία στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε αυτήν την έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 βάσει των δεικτών επιδόσεων που ορίζονται στο άρθρο 4.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, εντός έξι μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών.
2.  Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο ή ότι έχουν υπερκεραστεί τα συγκεκριμένα επίπεδα αλιευμάτων με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για βασικούς τομείς της αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), εντός δώδεκα μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και για τη μείωση των αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης στα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την εφαρμογή νέων τεχνικών μέτρων για την επίτευξη των απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Σε περίπτωση που η έκθεση καταδείξει ότι κάποιο κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων, η Επιτροπή μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ για το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τα άρθρα 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·
α)  τα άρθρα 3, 8, 9, 10, 11, 12, το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και τα άρθρα 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36
Άρθρο 36
διαγράφεται
Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1098/2007
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, τα άρθρα 8 και 9 απαλείφονται.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτόχρονα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 80 χιλιοστόμετρων ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή
α)  το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτόχρονα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 70 χιλιοστόμετρων ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 2
οι κατατασσόµενοι ιχθείς καταψύχονται αµέσως µετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγµένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και
οι κατατασσόµενοι ιχθείς καταψύχονται µετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγµένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 3
ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.
ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54 γ – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας πιστοποιεί τα σχέδια που αφορούν μηχανότρατες με ψυκτικές εγκαταστάσεις για να διασφαλίζει ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38
διαγράφεται
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011
Το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 τροποποιείται ως εξής:
1)   προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«η) τα τεχνικά μέτρα των άρθρων 4, 10, 12, 15, 15α, 16, 16β, 16γ, 16δ, 16στ, 16ζ, 16η, 16θ, 16ι και 16ια.»·
2)   προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για τη μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης άλλων τεχνικών μέτρων τα οποία θεσπίζονται από τη ΓΕΑΜ και τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά για την Ένωση και για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων νομοθετικών πράξεων με τις οποίες μεταφέρονται στο δίκαιο της Ένωσης συστάσεις της ΓΕΑΜ για τεχνικά μέτρα.»
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – εδάφιο 1
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 καταργούνται.
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, καθώς και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής καταργούνται.
____________________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου «Merluccius merluccius» στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 8).
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στοιχείο ιδ α (νέο)
ιδα)  ρυγχοκορέγονος (Coregonus oxyrhynchus) στην υποπεριοχή ICES IVb (ενωσιακά ύδατα)·
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στοιχείο ιδ β (νέο)
ιδβ)  οξύρρυγχος Αδριατικής (Acipenser naccarii) και οξύρρυγχος ο κοινός (Acipenser sturio) σε ενωσιακά ύδατα·
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ιε
ιε)  αυγωμένη καραβίδα (Palinuridae spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus ga mmarus) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα, με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ιστ
ιστ)  λιθοδόμος (Litophaga lithophaga) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα.
ιστ)  λιθοδόμος (Litophaga lithophaga), πίνα (Pinna nobilis) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα·
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στοιχείο ιστ α (νέο)
ιστα)  αχινός (Centrostephanus longispinus).
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 5 α (νέο)
5α.   Το μέγεθος μιας καβουρομάνας μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5α, ως το μήκος του κελύφους, κατά τη διαμήκη γραμμή, από το άκρο του κελύφους μεταξύ των ρυγχών έως το οπίσθιο άκρο του κελύφους.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 5 β (νέο)
5β.   Το μέγεθος του κάβουρα μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5β, ως το μέγιστο πλάτος του κελύφους που μετράται καθέτως προς την προσθοπίσθια διαμήκη γραμμή του κελύφους.
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 5 γ (νέο)
5γ.   Το μέγεθος του βούκινου μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5γ, βάσει του μήκους του κελύφους.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 5 δ (νέο)
5δ.   Το μέγεθος οποιουδήποτε ξιφία μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 5δ, βάσει του μήκους από τη διχάλα του ουραίου πτερυγίου έως το άκρο της κάτω γνάθου.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εικόνα 5 α (νέα)
Εικόνα 5α Καβουρομάνα (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_EL-p0000002.png
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εικόνα 5 β (νέα)
Εικόνα 5β Κάβουρας (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_EL-p0000003.png
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εικόνα 5 γ (νέα)
Εικόνα 5γ Βούκινο (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_EL-p0000004.png
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εικόνα 5 δ (νέα)
Εικόνα 5δ Ξιφίας (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_EL-p0000005.png
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

Τροπολογία

 

Σκουμπρί (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

 

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

Τροπολογία

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm

Τροπολογία

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm

Τροπολογία

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm (μήκος κελύφους)

Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 1 – σειρά 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm

Τροπολογία

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm (μήκος κελύφους)

Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

ολικό μήκος 105 mm

 

μήκος κελύφους 32mm

Τροπολογία

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

ολικό μήκος 105 mm

 

μήκος κελύφους 32mm

 

ουρές καραβίδας 59 mm

Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

Τροπολογία

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρέγγα (Clupea harengus)

18 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

18 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – πίνακας 2 – σειρά 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τουλάχιστον 90 mm

Skagerrak και Kattegat

Τοποθετείται φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 270 mm (ρομβοειδή μάτια) ή 140 mm (τετράγωνα μάτια).

 

 

__________________

 

 

Στην υποδιαίρεση Kattegat, τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια 120 mm (για τις τράτες στο διάστημα μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου και για τα γρι-γρι στο διάστημα μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Οκτωβρίου).

Τροπολογίες 305 και 355
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 80 mm

Διαίρεση ICES IVb νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 54° 30'Β και διαίρεση ICES IVc

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με δοκότρατα ή [τράτα με ρεύμα]. Φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 80 mm

Διαίρεση ICES IVb νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 54° 30'Β και διαίρεση ICES IVc

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με δοκότρατα. Φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τουλάχιστον 40mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καλαμαριού (85 % των αλιευμάτων) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 16mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σύκου της Νορβηγίας. Τοποθετείται σχάρα διαλογής με διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 22 mm κατά την αλιεία σύκου της Νορβηγίας.

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία Crangon crangon. Τοποθετείται σχάρα διαλογής, δίχτυ-κόσκινο ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 16mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80 % των αλιευμάτων).

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σύκου της Νορβηγίας (50 % των αλιευμάτων). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm κατά την αλιεία σύκου της Νορβηγίας.

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία σταχτογαρίδας και γαρίδας (90 % των αλιευμάτων). Τοποθετείται δίχτυ διαλογής ή σχάρα διαλογής σύμφωνα με τα καθορισμένα σε εθνικό επίπεδο πρότυπα.

Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 2 – τίτλος
2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα
2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak/Kattegat.
Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak/Kattegat.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 1 – σημείο 1.1
1.1  Απαγορεύεται η αλιεία αμμόχελου με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 80 mm ή με οποιοδήποτε στατικό δίχτυ με μέγεθος ματιών μικρότερο των 100 mm εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
1.1  Απαγορεύεται η αλιεία αμμόχελου με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 32 mm εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 1
—  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο·
—  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν τράτα βυθού ή δανέζικο γρίπο·
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 2
—  ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα·
—  ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν ζευγαρωτή τράτα βυθού·
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 3
—  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο και ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική ζευγαρωτή τράτα, εφόσον τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας και τηρούν τους σχετικούς κανόνες για το μέγεθος ματιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.
—  σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βενθοπελαγική τράτα ή δανέζικο γρίπο και ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ζευγαρωτή τράτα βυθού, εφόσον τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας και τηρούν τους σχετικούς κανόνες για το μέγεθος ματιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 6 – σημείο 6.2
6.2  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/20021 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 6.1 παρεκκλίσεις.
6.2  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από το δίκαιο της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 6.1 παρεκκλίσεις.
__________________
__________________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6).
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 1)
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Δ – επιμέρους τίτλος 2
Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών στη διαίρεση ICES IIIa και στην υποπεριοχή IV
Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών στη διαίρεση ICES IIIa και στην υποπεριοχή IV
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών
1.  Στη Βόρεια Θάλασσα καθορίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας προκειμένου να εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών εργαλείων και της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα αλιευτικά εργαλεία.
2.  Στη Βόρεια Θάλασσα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
3.  Τα σκάφη που αλιεύουν με παραγάδια στη Βόρεια Θάλασσα χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό επιστημονικά δοκιμασμένων τεχνικών λύσεων, όπως είναι οι ταινίες εκφοβισμού πτηνών, οι αλλαγές στα βαρίδια, η προστασία από τα άγκιστρα και η πόντιση παραγαδιών στο σκοτάδι με τον ελάχιστο φωτισμό του καταστρώματος που είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας. Οι συνδυασμοί θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις εργαλείων και τα ευπαθή είδη τα οποία είναι πιθανόν να αλιευθούν από τους στόλους. Ο προσδιορισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ορίζονται στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.
4.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αλιεία και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογίες 306, 314, 315 και 356
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Ε
Μέρος Ε
Καινοτόμες αλιευτικές μέθοδοι
Η χρήση τράτας με ρεύμα στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc
διαγράφεται
Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, επιτρέπεται η αλιεία με τράτα με ρεύμα στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων παλμών και τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται νοτίως της λοξοδρομικής γραμμής που σχηματίζουν τα κατωτέρω σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
–  σημείο της ανατολικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 55°Β,
–  ανατολικά έως το γεωγραφικό πλάτος 55°Β, γεωγραφικό μήκος 5°Α,
–  βόρεια έως το γεωγραφικό πλάτος 56°Β,
–  ανατολικά έως σημείο της δυτικής ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β.
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

Τροπολογία

 

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm

 

___________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση, δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES V, VI νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β και VII, εκτός των διαιρέσεων ICES VIId, e, f, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

Τροπολογία

Σαφρίδι (Trachurus spp.)

15 cm3, 3α

 

__________________

 

3 Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES V, VI νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β και VII, εκτός των διαιρέσεων ICES VIId, e, f, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

Τροπολογία

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμο

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 120 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

Τροπολογία

Τουλάχιστον 100 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

__________________

 

 

Να δρομολογηθεί σταδιακά σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τις διαιρέσεις ICES VIId και VIIe ισχύει μέγεθος ματιών τουλάχιστον 100 mm.

 

 

Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 2 – τίτλος
2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα
2.  Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στα Βορειοδυτικά ύδατα.
Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στα Βορειοδυτικά ύδατα.
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 120 mm1

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

Τροπολογία

Τουλάχιστον 120 mm1

Ολόκληρη η περιοχή

Καμία

__________________

 

 

1 Για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας (30 % των αλιευμάτων) χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 220 mm. Δίχτυα με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 110 mm χρησιμοποιούνται για την κατευθυνόμενη αλιεία κίτρινου μπακαλιάρου και μπακαλιάρου μερλούκιου (50 % των αλιευμάτων) στις διαιρέσεις ICES VIId και VIIe

 

 

Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 50mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

Τροπολογία

Τουλάχιστον 50mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80 % των αλιευμάτων)

 

 

Κατευθυνόμενη αλιεία μουλίδων (50 % των αλιευμάτων)

Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – σημείο 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Κάθε έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας με τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων ή στατικών διχτυών στην περιοχή που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
Κάθε έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας με τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων βυθού ή στατικών διχτυών βυθού στην περιοχή που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – σημείο 3 – σημείο 3.2
3.2  Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας στην περιοχή και κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρονται στο σημείο 1, εφόσον η εν λόγω τράτα φέρει επιλεκτικά προσαρτήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου που αλιεύονται από σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους τα οποία δραστηριοποιούνται στην αναφερόμενη στο σημείο 3,1 περιοχή υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύουν στην περιοχή αυτή.
3.2  Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας στην περιοχή και κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο σημείο 1, εφόσον η εν λόγω τράτα φέρει επιλεκτικά προσαρτήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ).
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – σημείο 9 – τίτλος
9.  Χρήση στατικών διχτυών στις διαιρέσεις ICES Vb, VIa, VIIb, c, j, k
9.  Χρήση στατικών διχτυών στις διαιρέσεις ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – σημείο 9 – σημείο 9.2
9.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις περιγραφόμενες στο σημείο 9,1 παρεκκλίσεις.
9.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από το δίκαιο της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 9.1 παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος
1.  Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών στις διαιρέσεις ICES VIa και VII d, e, f, g, h και j
1.  Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών στις διαιρέσεις ICES και VII
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο)
2.1.  Στα Βορειοδυτικά ύδατα καθορίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας προκειμένου να εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών εργαλείων και της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα αλιευτικά εργαλεία.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο)
2.2.  Στα Βορειοδυτικά ύδατα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο)
2.3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αλιεία και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

Τροπολογία

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως αναλογία του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσίαση ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Λαυράκι (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Τροπολογία

Λαυράκι (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp.)

40 mm

Τροπολογία

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp, Mimachlamys spp.)

40 mm

Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Venerupis philippinarum)

35 mm

Τροπολογία

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Α – πίνακας – σειρά 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Χταπόδι (Octopus Vulgaris)

750 γραμμάρια3

 

____________________

 

3 Σε όλα τα ύδατα που βρίσκονται στο τμήμα του Κεντροανατολικού Ατλαντικού που περιλαμβάνει τις διαιρέσεις 34.1.1, 34.1.2 και 34.1.3 και στην υποπεριοχή 34.2.0 της αλιευτικής ζώνης 34 της περιοχής CECAF ισχύει βάρος μετά τον εκσπλαχνισμό 450 γραμμαρίων.

Τροπολογία

Χταπόδι (Octopus Vulgaris)

1000 γραμμάρια3

 

____________________

 

3 Σε όλα τα ύδατα που βρίσκονται στο τμήμα του Κεντροανατολικού Ατλαντικού που περιλαμβάνει τις διαιρέσεις 34.1.1, 34.1.2 και 34.1.3 και στην υποπεριοχή 34.2.0 της αλιευτικής ζώνης 34 της περιοχής CECAF ισχύει βάρος μετά τον εκσπλαχνισμό 450 γραμμαρίων.

Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Γ – σημείο 4 – σημείο 4.2
4.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις περιγραφόμενες στο σημείο 1 παρεκκλίσεις.
4.2.  Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων Όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως καρχαρίες βαθέων υδάτων, η αλιεία των οποίων απαγορεύεται ρητά από το δίκαιο της Ένωσης, ελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα το συντομότερο δυνατό. Τα αλιεύματα ειδών καρχαριών βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει επαρκή ποσόστωση, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 1 παρεκκλίσεις.
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Γ – σημείο 4 – σημείο 4.2 α (νέο)
4.2α.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με την ΕΤΟΕΑ, να αποκλείσει ορισμένους τύπους αλιείας, στις ζώνες ICES VIII, ΙΧ και Χ, από το πεδίο εφαρμογής του σημείου 4.1, εάν αποδεικνύεται από τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη ή μέσω της εφαρμογής ειδικής διαχείρισης βασισμένης στην περιφερειοποίηση, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μείωση των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τη μείωση των μηνών αλιευτικής δραστηριότητας, κ.λπ., ή μέσω πολυετών σχεδίων, ότι η αλιεία αυτή συνεπάγεται πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καρχαρία ή απορρίψεων.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος
1.  Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών στις υποπεριοχές ICES VIII και IXa
1.  Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών στις υποπεριοχές ICES VIII και IX
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο)
2.1.  Στα Νοτιοδυτικά ύδατα καθορίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας προκειμένου να εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών εργαλείων και της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα αλιευτικά εργαλεία.
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο)
2.2.  Στα Νοτιοδυτικά ύδατα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο)
2.3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 157 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία σολομού

Τροπολογία

διαγράφεται

 

 

Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIIΙ – μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIIΙ – μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών
1.1.  Καταρτίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας στη Βαλτική Θάλασσα για τον εντοπισμό αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία.
1.2.  Στη Βαλτική Θάλασσα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
1.3  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Β – σημείο 1 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σάκος τράτας τετράγωνων ματιών τουλάχιστον 40 mm2

Ολόκληρη η περιοχή

Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 44 mm μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 50 mm2, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

 

 

______________

 

 

2 Επιτρέπεται να φυλάσσεται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια 50 mm).

Τροπολογία

Σάκος τράτας τετράγωνων ματιών τουλάχιστον 40 mm2

Ολόκληρη η περιοχή

Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 40 mm μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 50 mm2, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

 

 

______________

 

 

2 Επιτρέπεται να φυλάσσεται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια 50 mm).

Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Β – σημείο 2 α (νέο)
2α.   Οι ισχύουσες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 1α και 2 του παρόντος μέρους για τα κυκλωτικά εργαλεία που επηρεάζονται από σχέδιο διαχείρισης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού παραμένουν σε ισχύ, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Γ – σημείο 5
Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των Plesionika spp., Pasiphaea spp. ή παρόμοιων ειδών).
Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Γ – σημείο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Επιτρέπεται η αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των Plesionika spp., Pasiphaea spp. ή παρόμοιων ειδών) για στόλους που δραστηριοποιούνται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και χρησιμοποιούν παραδοσιακά εργαλεία.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Γ – σημείο 6 α (νέο)
6α.  Περιορισμοί για την αλιεία με ψαροντούφεκα
Απαγορεύεται η αλιεία με ψαροντούφεκα με χρήση μπουκάλας οξυγόνου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τη δύση έως την ανατολή του ήλιου.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο)
2.1.  Καταρτίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας στη Μεσόγειο Θάλασσα για τον εντοπισμό αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία.
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο)
2.2.  Στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο)
2.3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Β – σημείο 1 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 50 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Σάκοι τράτας με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Τροπολογία

Τουλάχιστον 40 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Σάκοι τράτας με ρομβοειδή μάτια μεγέθους 50 mm μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά αντί για τους σάκους τράτας με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη.

 

 

__________________

 

 

. Επιτρέπεται να διατηρείται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνον ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια μεγέθους 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια μεγέθους 50 mm)

Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 400 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καλκανιού

Τροπολογία

Τουλάχιστον 400 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Αλιεία καλκανιού με στάσιμα απλάδια βυθού

Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Γ
Μέρος Γ
διαγράφεται
Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας
Περίοδος απαγόρευσης αλιείας για την προστασία του καλκανιού
Επιτρέπεται η κατευθυνόμενη αλιεία, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση και η πρώτη πώληση καλκανιών από την 15η Απριλίου έως τη 15η Ιουνίου κάθε έτους στα ενωσιακά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο.
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών
1α.1.  Καταρτίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας στη Μαύρη Θάλασσα για τον εντοπισμό αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία.
1α.2.  Στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.
1α.3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που έχουν καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – τίτλος
Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία
1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 45 mm

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Τροπολογία

Τουλάχιστον 45 mm

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15% των αλιευμάτων)

Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με κυκλωτικά δίχτυα

Τροπολογία

διαγράφεται

 

 

Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – εδάφιο 1 α (νέο)
1α.  Μέγεθος αναφοράς ματιών διχτυών για γρι-γρι
Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών διχτυών για γρι-γρι ισχύουν για τα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Α – εδάφιο 1 α (νέο) – πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέγεθος ματιών διχτυών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με γρι-γρι

Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Β α (νέο)
Μέρος B α
Μέτρα μείωσης των επιπτώσεων για ευαίσθητα είδη
1.  Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών
1.1.  Τα σκάφη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στατικά δίχτυα, παρασυρόμενα δίχτυα, πελαγικές τράτες ή τράτες υψηλού κάθετου ανοίγματος ή άλλα είδη αλιείας όπου στοιχεία υποδεικνύουν παρεμπίπτοντα αλιεύματα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, χωρίς να χρησιμοποιούνται παράλληλα δοκιμασμένες τεχνολογίες μετριασμού. Εξαιρέσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο για τα εκείνους τους τομείς αλιείας με αποδεδειγμένα αμελητέα σωρευτικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
1.2.  Το σημείο 1 δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό επιστημονικής έρευνας, οι οποίες διεξάγονται με εξουσιοδότηση και υπό την αιγίδα των κρατών μελών ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών και οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών μέτρων για τη μείωση της παρεμπίπτουσας αλίευσης ή θανάτωσης κητοειδών.
1.3.  Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν ειδικά ετήσια προγράμματα παρακολούθησης για να παρακολουθούν και να αξιολογούν, μέσω επιστημονικών μελετών ή πιλοτικών προγραμμάτων, την αποτελεσματικότητα των μέσων μετριασμού που περιγράφονται στο σημείο 1.1 στους συναφείς τομείς αλιείας και στις συναφείς περιοχές.
2.  Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών
2.1.   Καταρτίζονται προγράμματα επιστημονικής έρευνας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τον εντοπισμό αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία.
2.2.  Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0381/2017).


Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030
PDF 673kWORD 106k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 2030 (2017/2055(INI))
P8_TA(2018)0004A8-0399/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 10ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας» (JOIN(2016)0049),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2017, με θέμα «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας» (JOIN(2016)0049)(1),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030) και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιλαμβάνονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 (ΣΒΑ 14), ο οποίος ενθαρρύνει τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, και τις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς (INDC) της με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 1993, και τους στόχους του Aichi στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 2011-2020, που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία συμπληρώθηκε από τη συμφωνία για την εφαρμογή των διατάξεων της UNCLOS όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Υπεύθυνη Αλιεία και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), της 3ης Μαρτίου 1973,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο που εγκρίθηκε κατά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς που διεξήχθη στις 9 Ιουνίου 2017 στη Νέα Υόρκη με τίτλο «Our ocean, Our future, Call for Action» (Ο ωκεανός μας, το μέλλον μας, έκκληση για δράση),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου,

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη τη διαπραγματευτική εντολή του, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τα απόβλητα(2) (προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών(3), την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας(4), την οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(5), την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους(6), την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ(7) και την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)(8)),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική),

—  έχοντας υπόψη την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2007 (COM(2007)0575) και τη σχετική έκθεση προόδου του 2012 (COM(2012)0491),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2009, με τίτλο «Αναπτύσσοντας τη διεθνή διάσταση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2009)0536),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό(11),

—  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ(12),

–  έχοντας υπόψη τη διαπραγματευτική εντολή του, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική(14),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο και την τρέχουσα αξιολόγηση του αντίκτυπου της επέκτασης των περιοχών ελέγχου των εκπομπών θείου στα ευρωπαϊκά ύδατα,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση των χωρών της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) για να εισαγάγει καθορισμένες περιοχές ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (ΠΕΕΑ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου(15),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση πολιτικής του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών, της 28ης Ιανουαρίου 2016, με τίτλο «Marine sustainability in an age of changing oceans and seas» (Θαλάσσια βιωσιμότητα σε μια εποχή αλλαγής των ωκεανών και των θαλασσών),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Νοεμβρίου 2015 η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων με τίτλο «Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping» (Στόχοι μείωσης των εκπομπών στη διεθνή αεροπορία και ναυτιλία) (PE 569.964),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα με τίτλο «Δράση προώθησης της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια» στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» (COM(2016)0860),

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη διάσκεψη «Our Ocean», που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μάλτα, στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017·

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) – Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες προκλήσεις(16),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις «Προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2020: Ανταγωνιστικότητα, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ψηφιοποίηση για τη διασφάλιση παγκόσμιας συνδεσιμότητας, αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς και ναυτιλιακού συνεργατικού σχηματισμού παγκόσμιας κλάσης» (9976/17),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Marine protected areas in Europe’s seas» (Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στις θάλασσες της Ευρώπης) (EEA 3/2015),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την αξιοποίηση του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών για βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Ελσίνκι του 1992 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή της Βαλτικής, που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Ιανουαρίου 2000, το πρόγραμμα δράσης HELCOM για τη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο εγκρίθηκε από όλα τα παράκτια κράτη και την ΕΕ το 2007, και τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του Ιουνίου 2015 όσον αφορά τη θέσπιση διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου σχετικά με τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας περιοχών που βρίσκονται εκτός των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη – ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM(2012)0494),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Γαλάζια ενέργεια – Απαραίτητα μέτρα για την αξιοποίηση του δυναμικού της θαλάσσιας και της ωκεάνιας ενέργειας της Ευρώπης έως το 2020 και εντεύθεν» (COM(2014)0008),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0399/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη παραδοχή ότι η περιβαλλοντική υγεία των ωκεανών απειλείται σοβαρά και κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία εάν η παγκόσμια κοινότητα δεν καταβάλει στοχευμένες και συντονισμένες προσπάθειες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσσώρευση και η διασπορά των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελούν ίσως μία από τις ταχύτερα εντεινόμενες απειλές για την υγεία των ωκεανών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μικροπλαστικά προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία διότι το μικρό τους μέγεθος ευνοεί την πρόσληψή τους από ένα ευρύ φάσμα οργανισμών (θαλάσσια πτηνά, ψάρια, μύδια, ζωνοσκώληκες, ζωοπλαγκτόν)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 150 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών που εκτιμάται ότι έχουν συσσωρευτεί στους ωκεανούς σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλούν σοβαρή περιβαλλοντική και οικονομική ζημία, μεταξύ άλλων στις παράκτιες κοινότητες, στον τουρισμό, στη ναυτιλία και στην αλιεία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πιέσεων, που ασκούνται επί του παρόντος στο θαλάσσιο περιβάλλον, συγκαταλέγονται η πρόκληση ζημιών σε ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα, οι ανθεκτικές επικίνδυνες ουσίες σε ιζήματα και υδατικά συστήματα, η υποβάθμιση των κοραλλιογενών υφάλων, τα χωροκατακτητικά είδη, η ρύπανση και η αύξηση των θρεπτικών στοιχείων και η θαλάσσια κυκλοφορία, καθώς και η εκμετάλλευση των πρώτων υλών και η υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων ειδών, η οξίνιση και η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο το 2010, περίπου 4,8 έως 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, όπως συσκευασίες τροφίμων και πλαστικά μπουκάλια, κατέληξαν στη θάλασσα(18), ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1,5 % έως 4,5 % της παγκόσμιας συνολικής παραγωγής πλαστικών, και ότι ο αθροιστικός όγκος των αποβλήτων θα οδηγήσει σε δεκαπλάσια αύξηση της συνολικής ποσότητας πλαστικών που απορρίπτονται στη θάλασσα έως το 2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «απορρίμματα» νοούνται τα απόβλητα μικρού μεγέθους σε περιοχές προσβάσιμες από το κοινό, τα οποία έχουν απορριφθεί στο περιβάλλον με ακατάλληλο τρόπο (στην ξηρά, στο γλυκό νερό και στη θάλασσα), εκ προθέσεως ή εξ αμελείας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 100 εκατ. τόνοι πλαστικών αποβλήτων και μικροπλαστικών ρυπαίνουν τους ωκεανούς και απειλούν την ύπαρξή τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν επέλθουν σημαντικές αλλαγές, έως το 2100 περισσότερα από τα μισά θαλάσσια είδη στον κόσμο ενδέχεται να βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση πλαστικών για την κατασκευή καταναλωτικών προϊόντων καθίσταται ολοένα και πιο διαδεδομένη και ότι η παραγωγή αυξάνεται με σταθερό ρυθμό από τότε που το υλικό άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως πριν από μισό αιώνα, με αποτέλεσμα την κατασκευή περίπου 322 εκατομμυρίων τόνων πλαστικών σε όλο τον κόσμο το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη παραγωγή, σε συνδυασμό τόσο με τις αλλαγές του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα πλαστικά όσο και με τις δημογραφικές εξελίξεις, έχει οδηγήσει σε αύξηση της ποσότητας πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους ωκεανούς μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) θα έχουν συσσωρευτεί σχεδόν 33 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών έως το 2050·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 80 % των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από την ξηρά και, ως εκ τούτου, το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε μακροπρόθεσμη βάση εάν δεν διαμορφωθεί πρώτα μια αποτελεσματική πολιτική και δεν αναληφθεί δράση για τη μείωση και τον περιορισμό των απορριμμάτων στην ξηρά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο συνηθισμένα είδη απορριμμάτων είναι τα φίλτρα των τσιγάρων, οι πλαστικές σακούλες, ο αλιευτικός εξοπλισμός, όπως τα δίχτυα, και όλοι οι τύποι συσκευασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60 % έως 90 % των θαλάσσιων απορριμμάτων έχει κατασκευαστεί από ένα ή περισσότερα πλαστικά πολυμερή, όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), το πολυπροπυλένιο (PP) και το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), που έχουν όλα εξαιρετικά μεγάλο χρόνο αποικοδόμησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα περισσότερα πλαστικά που κατασκευάζονται σήμερα θα χρειαστούν δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες για να εξαφανιστούν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια απορρίμματα προκαλούν ασθένειες και θανάτους στη θαλάσσια άγρια πανίδα από ασφυξία, παγίδευση και δηλητηρίαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλαστικές ύλες που διαλύονται από τα κύματα και τον ήλιο και σχηματίζουν μικροσωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 5 χιλιοστά καταλήγουν στο στομάχι θαλάσσιων οργανισμών όπως τα μύδια, οι σκώληκες και το ζωοπλαγκτόν, ενώ τα νανοπλαστικά με μέγεθος μόλις μισό χιλιοστό διεισδύουν στις κυτταρικές μεμβράνες και τους πυρήνες των μικρών θαλάσσιων ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά απορρίμματα που είναι αόρατα διά γυμνού οφθαλμού εισέρχονται στην ίδια την πηγή της τροφικής αλυσίδας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το UNEP, το εκτιμώμενο κόστος των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο ανέρχεται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως(19), και ότι η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός και η βιομηχανία αναψυχής είναι μόνο μερικοί από τους πολλούς τομείς που πλήττονται από τη θαλάσσια ρύπανση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως ότου συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο ένας κοινός ορισμός της βιοαποδομησιμότητας (στο θαλάσσιο περιβάλλον), η σήμανση των πλαστικών προϊόντων με την ένδειξη «βιοαποδομήσιμο» δεν θα επιφέρει σημαντική μείωση ούτε της ποσότητας των πλαστικών που καταλήγουν στους ωκεανούς ούτε του κινδύνου φυσικών και χημικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση των υδάτων από θρεπτικές ουσίες (ευτροφισμός) που προέρχονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών όμβριων απορροών και των λυμάτων και των απορρίψεων λυμάτων, επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον με υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου και άλλων θρεπτικών ουσιών που μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβλάστηση φυκών, των οποίων η αποσύνθεση, μετά τον θάνατό τους, καταναλώνει οξυγόνο και συγχρόνως δημιουργεί υποξικές ή φτωχές σε οξυγόνο «νεκρές ζώνες» όπου τα ψάρια και άλλα θαλάσσια είδη δεν μπορούν να ζήσουν και να αναπτυχθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις υπάρχουν σήμερα στον κόσμο 500 νεκρές ζώνες και ότι πολύ περισσότερες περιοχές υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις της υψηλής ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της υπερβολικής εξάρτησής τους από τους υποβρύχιους ήχους για βασικές ζωτικές λειτουργίες, όπως η αναζήτηση τροφής και συντρόφου, και της απουσίας οποιουδήποτε μηχανισμού προστασίας τους, οι θαλάσσιοι οργανισμοί απειλούνται από τον βιομηχανικό θόρυβο των μεταφορών και των σεισμολογικών ερευνών, καθώς και από τους ναυτικούς ηχοεντοπιστές που χρησιμοποιούνται για ασκήσεις ρουτίνας, παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή, να καλύψουν την επικοινωνία των ζώων και τα σήματα πλοήγησης, καθώς και να οδηγήσουν σε σωματικά και αναπαραγωγικά προβλήματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια θαλάσσιας βιοποικιλότητας εξασθενίζει το ωκεάνιο οικοσύστημα και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις διαταραχές, να προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή και να διαδραματίζει τον ρόλο του ως παγκόσμιου οικολογικού και κλιματικού ρυθμιστή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει άμεσο αντίκτυπο στα θαλάσσια είδη, δεδομένου ότι μεταβάλλει την αφθονία, την ποικιλότητα και την κατανομή τους και επηρεάζει τη διατροφή, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή τους, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των ειδών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή φύση των ωκεανών συνεπάγεται ότι οι δραστηριότητες και οι εξ αυτών προκληθείσες πιέσεις απαιτούν συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κοινών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός και η πολυπλοκότητα των μέτρων για τη διακυβέρνηση των ωκεανών απαιτούν, συνεπώς, ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας, καθώς και περιφερειακή και διεθνή συνεργασία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτείνονται σε 25,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, γεγονός που καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση την μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση μιας αποτελεσματικής και φιλόδοξης διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, ο άμεσος αντίκτυπος μιας πετρελαιοκηλίδας στους θαλάσσιους οργανισμούς και τα βιολογικά συστήματα και τις σχετικές διεργασίες θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαταραχές συμπεριφοράς και θάνατο θαλάσσιων ειδών, πολλαπλασιασμό της μικροβιακής χλωρίδας, υποξία (μείωση των συγκεντρώσεων οξυγόνου στο νερό), τοξικές επιπτώσεις των χημικών που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά του πετρελαίου και θάνατο των κοραλλιών βαθέων υδάτων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα και στην ποιότητα του αέρα, ως αποτέλεσμα των εκπομπών CO2, καθώς και των εκπομπών που δεν σχετίζονται με το CO2, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, οξειδίων του θείου, μεθανίου, αιωρούμενων σωματιδίων και μαύρου άνθρακα (αιθάλης)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναζήτηση, η εξόρυξη και η μεταφορά αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται κάτω από τον θαλάσσιο βυθό σε πολλά μέρη του κόσμου μπορούν να βλάψουν σοβαρά τις ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές και να διαταράξουν τα θαλάσσια είδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η αναζήτηση και η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου επιτρέπονται στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) ή κοντά σε αυτές·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 191 ΣΛΕΕ προβλέπει τη δέσμευση της Ένωσης για υψηλό επίπεδο προστασίας στην περιβαλλοντική πολιτική της, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βαρέος πετρελαίου (HFO) στις αρκτικές θαλάσσιες μεταφορές εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους: σε περίπτωση διαρροής, αυτό το εξαιρετικά πυκνό καύσιμο γαλακτωματοποιείται, βυθίζεται και μπορεί να μεταφερθεί σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις εάν παγιδευτεί στους πάγους· η διαρροή βαρέος πετρελαίου ενέχει τεράστιους κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια των αυτόχθονων κοινοτήτων της Αρκτικής, η διαβίωση των οποίων εξαρτάται από την αλιεία και το κυνήγι· η καύση βαρέος πετρελαίου παράγει οξείδια του θείου και βαρέα μέταλλα, καθώς και μεγάλες ποσότητες αιθάλης, η οποία όταν εναποτίθεται στους πάγους της Αρκτικής αυξάνει την απορρόφηση θερμότητας στη μάζα του πάγου, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία τήξης των πάγων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ύδατα που περιβάλλουν την Ανταρκτική, η μεταφορά και η χρήση βαρέος πετρελαίου απαγορεύονται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ιδίως σε πόλεις-λιμάνια και σε παράκτιες περιοχές, παράγονται σε μεγάλο βαθμό από τη ναυτιλία και αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τη ναυτιλία στην ΕΕ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός νομοθετικών ρυθμίσεων και, εάν δεν μειωθούν, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου από χερσαίες πηγές ήδη από το 2020(20)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν είναι αγκυροβολημένα σε λιμάνια, τα πλοία συνήθως χρησιμοποιούν τις βοηθητικές μηχανές τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις επικοινωνίες, τον φωτισμό, τον εξαερισμό και άλλον εξοπλισμό επί του πλοίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατανάλωση καυσίμων συνδέεται με τις εκπομπές διάφορων ρύπων, όπως είναι το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), η αιθάλη και τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται τη σύνδεση των πλοίων με το λιμενικό ηλεκτρικό δίκτυο για όσο διάστημα είναι ελλιμενισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην συντριπτική πλειοψηφία των τόπων, το ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται για την από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί λιγότερες εκπομπές σε σύγκριση με την κατανάλωση καυσίμων στα ίδια τα πλοία(21)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως στην οδηγία για το θείο (οδηγία (ΕΕ) 2016/802), αναγνωρίζεται ρητώς η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ως εναλλακτική λύση στην απαίτηση χρήσης καυσίμων πλοίων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, ενώ η οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθίσταται κατά προτεραιότητα σε λιμένες του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, και σε άλλους λιμένες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης (AR5) της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) η οποία συνεδρίασε το 2014, η αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη, η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν την πρωταρχική αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρείται από τα μέσα του 20ού αιώνα, με εκτεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος, οι οποίες διαφαίνονται ήδη στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα σε όλες τις ηπείρους και σε όλους τους ωκεανούς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 90 % της παγκόσμιας αιολικής ενέργειας προέρχεται από τους ανεμοστρόβιλους που σχηματίζονται πάνω από τους ωκεανούς του πλανήτη και ότι ο αέρας, τα κύματα και τα ρεύματα αθροιστικά περιέχουν 300 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνουν σήμερα οι άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ωκεάνιας Ενέργειας (EU-OEA) του 2010, η ωκεάνια ενέργεια θα μπορούσε να ανέλθει σε εγκατεστημένη ισχύ 3,6 GW έως το 2030, φτάνοντας σχεδόν τα 188 GW έως τα μέσα του αιώνα, ενώ το 2050, μια παγκοσμίως κορυφαία βιομηχανία ωκεάνιας ενέργειας στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποτρέψει την εκπομπή 136,3 εκατομμυρίων τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα ετησίως και να δημιουργήσει 470 000 νέες πράσινες θέσεις εργασίας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) υποστήριξε το 2015 ότι, για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2 °C έως το τέλος αυτού του αιώνα, το ένα τρίτο των αποθεμάτων πετρελαίου, το ήμισυ των αποθεμάτων αερίου και πάνω από το 80 % των αποθεμάτων άνθρακα πρέπει να παραμείνουν ανεκμετάλλευτα·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της συμφωνίας του Παρισιού είναι η κορύφωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), το 2016 η θερμοκρασία του πλανήτη παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση ύψους 1,1 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού (αύξηση της μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 °C), θα είναι τεράστιες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το οικονομικό κόστος· μεταξύ άλλων, θα αυξηθεί η πιθανότητα να υπάρξουν σημεία ανατροπής όπου τα επίπεδα θερμοκρασίας θα αρχίσουν να περιορίζουν την ικανότητα της φύσης να απορροφά τον άνθρακα στους ωκεανούς·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρει η καθαρή ενέργεια από τη χρήση της αιολικής ενέργειας στη θάλασσα και της ωκεάνιας ενέργειας (κυματική ενέργεια, παλιρροϊκή ενέργεια, θερμική ενέργεια των θαλασσών), επισημαίνεται, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και των υφιστάμενων οικοσυστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η καθαρή ενέργεια προσφέρει στην ΕΕ τη δυνατότητα, όχι μόνο για οικονομική ανάπτυξη και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, αλλά και για να βελτιώσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της και να τονώσει την ανταγωνιστικότητά της χάρη στην τεχνολογική καινοτομία·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης των ωκεανών θα συμβάλει στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού τομέα ωκεάνιας ενέργειας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια ρύπανση, είτε πρόκειται για άμεση είτε για έμμεση απόρριψη αποβλήτων, ουσιών ή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων πηγών θορύβου ανθρώπινης προέλευσης, έχει ή ενδέχεται να έχει επιβλαβείς συνέπειες για τους έμβιους πόρους και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, προκαλώντας απώλεια της βιοποικιλότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, δημιουργώντας εμπόδια για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και αλλοιώνοντας την ποιότητα των υδάτων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στα διεθνή φόρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή των ρύπων και ότι αντιμετωπίζουν τα εντεινόμενα προβλήματα της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της ενεργειακής αυτονομίας στα μικρά νησιά της ΕΕ·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια των διεθνών οργανισμών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό προκειμένου να διασφαλίζονται η λογοδοσία και η συμμετοχικότητα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των θαλασσών και των ωκεανών να γίνουν σημαντικές πηγές καθαρής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν στην ΕΕ τη δυνατότητα, όχι μόνο για οικονομική ανάπτυξη και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, αλλά και για να βελτιώσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της και να τονώσει την ανταγωνιστικότητά της χάρη στην τεχνολογική καινοτομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση αυτών των τοπικών πόρων έχει μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση για τα νησιωτικά κράτη και τις περιφέρειες, και ιδίως για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου η ωκεάνια ενέργεια θα μπορούσε να συμβάλει στην ενεργειακή αυτάρκεια και να αντικαταστήσει την ενέργεια που παράγεται, με υψηλό κόστος, από μονάδες πετρελαίου·

Βελτίωση του πλαισίου διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών

1.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των ωκεανών και των θαλασσών στη διατήρηση της ζωής στη γη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία, καθώς και στην παροχή ψυχαγωγικών χρήσεων και αναψυχής· συμμερίζεται την εντεινόμενη ανησυχία σχετικά με την ανάγκη αποτελεσματικότερης και πιο ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και προστασίας των ωκεανών·

2.  επικροτεί την κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών και τις δράσεις που προτείνονται, όπου υπογραμμίζεται η δέσμευση της ΕΕ υπέρ της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων, όπως επισημαίνεται στον ΣΒΑ 14 του Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· αναγνωρίζει τον διατομεακό χαρακτήρα του ζητήματος και την ανάγκη συντονισμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διασφάλιση καλύτερης διακυβέρνησης των ωκεανών· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο, ως παγκόσμιος παράγοντας, για την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και να καλύψει τα κενά χάρη στην αποκτηθείσα εμπειρογνωμοσύνη της όσον αφορά την ανάπτυξη βιώσιμης προσέγγισης της διαχείρισης των ωκεανών·

3.  υπενθυμίζει τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και τις διασυνδέσεις και τις συνέργειες μεταξύ τους, και επαναλαμβάνει την καθοριστική σημασία της καθοδήγησης όλων των δράσεων της ΕΕ από το θεματολόγιο του 2030, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που επιβεβαιώνονται σε αυτό·

4.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς προθεσμίες, να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις, εάν είναι σκόπιμο, και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της συνεργασίας σε τομείς όπως η έρευνα για τους ωκεανούς, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η μεταφορά τεχνολογίας, και να δημιουργήσει μηχανισμούς για την στήριξη του συντονισμού, καθώς και της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να υλοποιηθούν επιτυχώς οι δράσεις που απαριθμούνται στην κοινή ανακοίνωση· επισημαίνει τις διατάξεις της Συνθήκης για την αρχή της προφύλαξης και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τονίζει τη σημασία της προσέγγισης που βασίζεται στο οικοσύστημα σε όλες τις δράσεις της ΕΕ για τη διακυβέρνηση των ωκεανών·

5.  επαναλαμβάνει την ισχυρή θαλάσσια διάσταση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, του στόχου 14 (Διατήρηση και αειφόρος χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων)·

6.  επιδοκιμάζει και εγκρίνει πλήρως το έγγραφο «Our ocean, our future: Call for Action» (Ο ωκεανός μας, το μέλλον μας: έκκληση για δράση) που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς τον Ιούνιο του 2017, προς στήριξη της επίτευξης του ΣΒΑ 14 για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει με μεγάλη ικανοποίηση τις 1 328 εθελοντικές δεσμεύσεις κυβερνήσεων, άλλων διακυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και της επιστημονικής κοινότητας υπέρ της διατήρησης των ωκεανών και της ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία των ωκεανών για την επιβίωση του ανθρώπου·

7.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο νομοθετικών διατάξεων και εργαλείων διαχείρισης που εστιάζουν σε διακριτά στοιχεία της διακυβέρνησης των ωκεανών, αλλά ότι, ωστόσο, οι περιφερειακές θάλασσες της ΕΕ εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω της υπερεκμετάλλευσης των πόρων, των οργανικών και ανόργανων ρύπων που επηρεάζουν την υγεία και την παραγωγικότητα των ωκεανών, της απώλειας βιοποικιλότητας, των υποβαθμισμένων οικοτόπων, των χωροκατακτητικών ειδών, της υποβάθμισης των παράκτιων κοινοτήτων και των συγκρούσεων μεταξύ των θαλάσσιων τομέων·

8.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη διακυβέρνηση των ωκεανών και να δημοσιεύσει έκθεση προόδου για τα μέτρα που επανεξετάστηκαν και ακριβές χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών μέτρων, δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ αυτών των μέτρων και υφιστάμενων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, καθώς και υφιστάμενων διεθνών μέσων·

9.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει στο Συμβούλιο, εάν κρίνεται σκόπιμο, πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για τους ωκεανούς με σημαντικούς διεθνείς εταίρους προκειμένου να προωθηθεί ο στόχος της ενισχυμένης παγκόσμιας διακυβέρνησης και συνοχής των πολιτικών και να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα πλαίσια διμερούς συνεργασίας, όπως οι διάλογοι υψηλού επιπέδου για την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις·

10.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) στην παροχή ενός βασικού νομικού πλαισίου για τον συντονισμό των προσπαθειών και την επίτευξη συνοχής κατά την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων που αφορούν τους ωκεανούς· προτρέπει τα παράκτια κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της UNCLOS για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ζώντων πόρων του και το καθήκον τους όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις ζημίες που προκαλούνται από την παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεών τους για την καταπολέμηση της εν λόγω ρύπανσης·

11.  καλεί τα κράτη να βελτιώσουν τα νομικά τους συστήματα για την προστασία των ωκεανών μας· ζητεί να αναγνωριστεί διεθνώς η έννοια της οικολογικής βλάβης σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης, ώστε να μπορεί να απαιτηθεί αποζημίωση όποτε διαπιστώνεται παράβαση· ζητεί να καθιερωθεί η αρχή της αλυσίδας των ευθυνών, με την οποία προσδιορίζονται σε ολόκληρη τη σειρά ιεραρχίας οι υπεύθυνοι μιας περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε·

12.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι περί αλιείας διατάξεις να αποτελούν βασικό στοιχείο του μελλοντικού νομικά δεσμευτικού κειμένου στο πλαίσιο της UNCLOS σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιολογικής ποικιλομορφίας στις περιοχές που είναι εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

13.  καλεί όλα τα κράτη να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη στις οικείες αλιευτικές συμφωνίες, και ειδικότερα στη συμφωνία συμμόρφωσης του FAO, στη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων και στη συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (PSMA), καθώς και να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις αυτών των κειμένων και των άλλων διεθνών σχεδίων δράσης του FAO·

14.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που σημείωσε η ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ· τονίζει ότι η διάσταση αυτή, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμφωνιών και συμπράξεων, είναι ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων της ΕΕ και των διατάξεών της που αφορούν την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σε διεθνές επίπεδο·

15.  επισημαίνει ότι η Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια της Αλιείας (FITI) πρόσφατα ενέκρινε το παγκόσμιο πρότυπό της· προτρέπει τα κράτη να υποβάλουν αίτηση ένταξης στην FITI· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή·

16.  εκτιμά ότι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ είναι άκρως σημαντική, ιδίως λόγω των υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ και των προτύπων βιωσιμότητας που τα σκάφη αυτά οφείλουν να εφαρμόζουν·

17.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να προάγει στα διεθνή φόρα και σε όλες τις διμερείς συνεργασίες τα ίδια περιβαλλοντικά πρότυπα για την αλιεία με εκείνα που ισχύουν για τα σκάφη της ΕΕ, ώστε να μη θέτει τον δικό της στόλο σε μειονεκτική θέση από πλευράς οικονομικής βιωσιμότητας·

18.  υπενθυμίζει την απόφαση 2749 (XXV) του ΟΗΕ, της 17ης Δεκεμβρίου 1970, που αναγνωρίζει ότι «ο βυθός και το υπέδαφος των θαλασσών και των ωκεανών που βρίσκονται εκτός των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας, καθώς και οι πόροι της περιοχής, αποτελούν κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», και το άρθρο 136 της σύμβασης του Montego Bay (UNCLOS) που ορίζει ότι «ο βυθός των θαλασσών και των ωκεανών εκτός των ορίων της διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς και οι πόροι του, αποτελούν στοιχεία της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας»·

19.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να σταματήσουν να επιδοτούν άδειες αναζήτησης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας και να χορηγούν άδειες για εξορυκτικές δραστηριότητες στις ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες τους·

20.  σημειώνει, περαιτέρω, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο σχετικά με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, ότι στα πλαίσια της UNCLOS δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιθεωρούν πλοία, ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παράβασης· καλεί, επομένως, τα συμβαλλόμενα μέρη των Ηνωμένων Εθνών να ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο της UNCLOS ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν διαπιστωθέντα κενά διακυβέρνησης και να θεσπιστούν ισχυροί μηχανισμοί επιβολής του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου·

21.  ζητεί να τεθεί σε ισχύ ένα διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την αντιμετώπιση των πυρηνικών αποβλήτων και της ρύπανσης στους ωκεανούς και τους θαλάσσιους βυθούς, με σκοπό την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεών τους και την απορρύπανση του θαλάσσιου βυθού·

22.  τονίζει ότι η διασφάλιση της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα όπως απαιτείται από τη σύμβαση του Aarhus, καθώς και η νομιμότητα των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας λογοδοσίας των εκπροσώπων των χωρών σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) και η Διεθνής Αρχή για τους Θαλάσσιους Βυθούς (ISA), συνιστούν προτεραιότητα για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων ανεπαρκειών της διακυβέρνησης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν προσπάθειες μέσω της Διεθνούς Αρχής των Θαλάσσιων Βυθών (ISA) προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφάνεια των μεθόδων εργασίας της και την αποτελεσματικότητά της ως προς την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από αρνητικές συνέπειες και την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως απαιτείται δυνάμει των μερών XI και XII της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν προορατικό και προοδευτικό ρόλο στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, με στόχο την προώθηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διαφάνειας και την αύξηση της συνολικής περιβαλλοντικής φιλοδοξίας των δράσεων που αναλαμβάνονται·

24.  τονίζει ότι για τη βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω της προώθησης πολυμερών μέσων που έχουν ήδη συμφωνηθεί, καθώς και στρατηγικών και της βελτιωμένης εφαρμογής τους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προαγάγει τη βελτίωση της διεθνούς θαλάσσιας συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της θαλάσσιας επιστήμης και τεχνολογίας, όπως υποδεικνύεται από τον ΟΟΣΑ·

25.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας, της συνοχής των πολιτικών και του συντονισμού όλων των κυβερνήσεων και των φορέων σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων ανάμεσα στους διεθνείς οργανισμούς, τους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς και φορείς, τις ρυθμίσεις και τα προγράμματα· επισημαίνει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο των αποτελεσματικών και διαφανών πολυμερών συμπράξεων και την ενεργό συνεργασία των κυβερνήσεων με παγκόσμια, περιφερειακά και υποπεριφερειακά όργανα, την επιστημονική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινότητα των χορηγών, ΜΚΟ, διακοινοτικές ομάδες, πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους σχετικούς φορείς·

26.  ζητεί να καταστούν πιο αυστηρές οι περιφερειακές ρυθμίσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως για την υλοποίηση του ΣΒΑ 14· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς να στηρίξουν περισσότερο, ιδίως μέσω επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, τους περιφερειακούς οργανισμούς και την υλοποίηση του ΣΒΑ 14 από τρίτες χώρες·

27.  τονίζει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των παράκτιων τοπικών αρχών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών στη διαδικασία αύξησης του ενδιαφέροντος των πολιτών της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών·

28.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη φυσική και πολιτιστική σημασία των ωκεανών·

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα συγκεκριμένο και απτό σχέδιο δράσης σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ για την Αρκτική, σημείο αφετηρίας του οποίου θα πρέπει να αποτελεί ο στόχος διατήρησης των ευπαθών οικοσυστημάτων της Αρκτικής, καθώς και αύξησης της ικανότητας τους να προσαρμόζονται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

30.  επισημαίνει ότι ο Κεντρικός Αρκτικός Ωκεανός δεν καλύπτεται από διεθνή συστήματα διατήρησης ή διαχείρισης· τονίζει την ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την πρόληψη της άναρχης αλιείας στον Αρκτικό Ωκεανό·

31.  επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, για την Αρκτική προκειμένου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν ενεργά την απαγόρευση σε διεθνές επίπεδο της χρήσης και μεταφοράς βαρέος πετρελαίου ως καυσίμου πλοίων στα σκάφη που πλέουν στις θάλασσες της Αρκτικής, μέσω των διατάξεων της Διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL), που ισχύουν επί του παρόντος για τα ύδατα που περιβάλλουν την Ανταρκτική· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη θέση που θα διατυπώσει σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και κλιματικούς κινδύνους και τους κινδύνους για την υγεία που ενέχει η χρήση βαρέος πετρελαίου· καλεί την Επιτροπή, ελλείψει επαρκών διεθνών μέτρων, να υποβάλει προτάσεις κανόνων για τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ πριν ταξιδέψουν μέσω των υδάτων της Αρκτικής, με σκοπό την απαγόρευση της χρήσης και μεταφοράς βαρέος πετρελαίου·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν ενεργές προσπάθειες για την ταχεία ολοκλήρωση του παρατεταμένου προγράμματος εργασίας του ΔΝΟ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αιθάλης από τα πλοία που πλέουν στην Αρκτική, με απώτερο στόχο την επιβράδυνση της ταχείας αύξησης των θερμοκρασιών και της επιταχυνόμενης τήξης των πολικών πάγων στην περιοχή·

33.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ίσους όρους στην αγορά εργασίας στον τομέα της θάλασσας και να εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι η σύμβαση για την εργασία στον τομέα της αλιείας και η σύμβαση ναυτικής εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), και θεσπίζοντας ένα εναρμονισμένο κοινωνικό πλαίσιο για τις θαλάσσιες δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα·

34.  ζητεί τη σύναψη μιας νέας διεθνούς συμφωνίας για τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της ναυτιλίας· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να τεθεί τέλος σε κάθε μορφή δουλείας που ακόμη υφίσταται σε πλοία, και τονίζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας σε άτομα, οικονομικούς φορείς και θαλάσσιο περιβάλλον·

35.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει εταιρικές σχέσεις για τους ωκεανούς με βασικούς φορείς, υπό μορφή μηχανισμών πολυπολιτισμικής συνεργασίας ή διμερών διαλόγων, προκειμένου να διασφαλιστούν ο καλύτερος συντονισμός και η συνεργασία για την επιτυχή επίτευξη των ΣΒΑ που αφορούν τους ωκεανούς, την προώθηση βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης, καθώς και τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, μειώνοντας παράλληλα την πίεση που ασκείται στους ωκεανούς και τις θάλασσες και δημιουργώντας τις συνθήκες για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

36.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ενισχύσει τη θαλάσσια συνεργασία και ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της, όσον αφορά τομείς όπως η αναπτυξιακή συνεργασία και οι εμπορικές συμφωνίες, ιδίως οι συμφωνίες βιώσιμης αλιευτικής σύμπραξης, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα θαλάσσια απορρίμματα και για την προώθηση καλύτερης διακυβέρνησης των ωκεανών και βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης·

37.  καλεί την ΕΕ να τηρεί την αρχή σύμφωνα με την οποία η κατανομή αλιευτικών πόρων πρέπει να συνεκτιμά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ανάγκες τους από άποψη επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και τις προσδοκίες των εν λόγω χωρών όσον αφορά την ανάπτυξη της δικής τους αλιείας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα βιώσιμο επίπεδο αλιείας που δεν θα οδηγεί σε πλεονασματική αλιευτική ικανότητα, σύμφωνα με τις επιδιώξεις του ΣΒΑ14·

38.  καλεί την ΕΕ, σύμφωνα με την ΚΑλΠ, να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας διασφαλίζοντας κυρίως τη βιώσιμη προμήθεια ζωοτροφών και προάγοντας την έρευνα που επικεντρώνεται στη μείωση των πιέσεων επί των ιχθυαποθεμάτων άγριων ειδών που χρησιμοποιούνται για παρασκευή ζωοτροφής·

39.  επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων στον κόσμο και ότι ορισμένα από τα αλιεύματα εισάγονται από περιοχές όπου η αλιεία είναι πολύ λιγότερο βιώσιμη σε σύγκριση με την αλιεία εντός των υδάτων της ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τη θέση της στον τομέα αυτό για να προωθήσει την ενίσχυση της βιωσιμότητας σε όλες τις θάλασσες·

40.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να σταματήσουν να επιχορηγούν άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας και να μην χορηγούν άδειες εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας στις υφαλοκρηπίδες των κρατών μελών·

41.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ενίσχυση των διεθνών πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω θαλάσσιων οδών·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ένα διεθνές μορατόριουμ για τις εμπορικές άδειες εκμετάλλευσης της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας, έως ότου μελετηθούν και διερευνηθούν επαρκώς οι επιπτώσεις της εν λόγω εξόρυξης στο θαλάσσιο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα και γίνουν κατανοητοί όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι·

43.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα (EUMSS) και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη θαλάσσια ασφάλεια στην εξωτερική πολιτική, έχοντας κατά νου ότι μεγάλο μέρος του εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, πάνω από το 70 % των εξωτερικών συνόρων είναι θαλάσσια σύνορα και ότι είναι απαραίτητο να εγγυηθούμε την ασφάλεια των επιβατών που διέρχονται από τους λιμένες της Ένωσης·

44.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), του Frontex και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), του καθενός στο πλαίσιο της δικής του εντολής, για τη στήριξη των εθνικών αρχών των κρατών μελών που έχουν επιφορτιστεί με καθήκοντα ακτοφυλακής, ενώ επίσης είναι σημαντική η προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας, η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και η προστασία του περιβάλλοντος με την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης από υπεράκτιες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου· είναι της άποψης ότι οι εν λόγω οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν πιο ουσιαστική χρηματοδότηση από την ΕΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας τα νέα αυτά καθήκοντα· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων — όπως η διευκόλυνση της ναυτιλιακής βιομηχανίας μέσω απλουστευμένων διαδικασιών για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων, και τη μεγαλύτερη επένδυση σε μια κοινή υποδομή για την ανταλλαγή δεδομένων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα προς όφελος όλων των αρχών των κρατών μελών που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής — και προηγμένης τεχνολογίας θαλάσσιων μεταφορών, όπως οι Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες υπηρεσίες του EMSA, προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και άλλα προγράμματα, όπως το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΚΠΑΠ) για τη θαλάσσια επιτήρηση·

45.  επισημαίνει ότι η δημιουργία βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας και η μείωση των πιέσεων που ασκούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον απαιτούν την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση από χερσαίες πηγές που πλήττει τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τη θαλάσσια ρύπανση και τον ευτροφισμό, τη διατήρηση, διαφύλαξη και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, καθώς και για τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων·

46.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Κοινοβουλίου, ενώ η γαλάζια οικονομία θα μπορούσε να έχει θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο (στην απασχόληση, τα εισοδήματα και την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία), οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της είναι εν γένει αρνητικές σε ό,τι αφορά την αλλοίωση της παράκτιας δυναμικής, τη θαλάσσια ρύπανση, τον ευτροφισμό, τη μορφολογία του θαλάσσιου βυθού και τις αλλοιώσεις σε οικοτόπους/οικοσυστήματα/βιοποικιλότητα· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η σωρευτική επιβάρυνση λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα μπορούσε να πλήξει την αλιεία·

47.  ζητεί να προσανατολιστεί η γαλάζια οικονομία στην ανασυγκρότηση της ανθεκτικότητας των παράκτιων κοινοτήτων, με στόχο την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού της αλιείας, και με τον τρόπο αυτό να στηριχθεί η επισιτιστική ασφάλεια, η μείωση της φτώχειας και η βιώσιμη διαχείριση των έμβιων υδρόβιων πόρων· υπενθυμίζει ότι, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας, πρέπει να διασφαλίζεται μια αξιολόγηση αντικτύπου και μια πλήρης διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων φορέων· επιμένει ότι η γαλάζια οικονομία πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη του ΣΒΑ 14, ήτοι της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων·

48.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία δεν θα πρέπει να βασίζονται σε πεπερασμένους πόρους, αλλά να εστιάζουν στην «οικο-καινοτομία» και να μην υπερβαίνουν τους ρυθμούς φυσικής αναγέννησης, και να επικεντρώνονται επίσης στην προστασία της φύσης, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν·

49.  προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για την έγκαιρη εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική προκειμένου να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων για το 2020, με συγκεκριμένη δέσμευση για την αποφυγή της πρόκλησης ζημίας στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες και των θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και να καταργήσουν τις ζημιογόνες επιδοτήσεις που ενθαρρύνουν τη μη βιώσιμη αλιεία και να ενισχύσουν την προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων και των πλαστικών·

50.  θεωρεί ότι η αποφυγή της δημιουργίας θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, η ανάκτηση και η ανακύκλωσή τους συνιστούν μεγάλη πρόκληση σε διεθνές επίπεδο και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα, όπως η μεγαλύτερη στήριξη της έρευνας και η ένταξη του θέματος στο φάσμα της βιώσιμης «γαλάζιας οικονομίας», ώστε να καταστεί η ΕΕ κινητήρια δύναμη για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και να αναλάβει ηγετικό ρόλο επί του θέματος σε παγκόσμιο επίπεδο·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως την οδηγία περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, προκειμένου να επιτρέψουν την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη των διάφορων θαλάσσιων δραστηριοτήτων·

52.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να προβεί στην πάγια ένταξη των θεμάτων διακυβέρνησης των ωκεανών στις πολιτικές της για τη βοήθεια και την ανάπτυξη·

53.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της αλιείας, ο οποίος αντιπροσωπεύει μία από τις κύριες παραδοσιακές ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι ιδιαίτερης σημασίας και συνιστά, επομένως, καθοριστικό στοιχείο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής· επισημαίνει ότι η αλιεία είναι ο τομέας που πλήττεται περισσότερο από την ποικιλόμορφη αξιοποίηση των θαλασσών και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτές, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές και ο τουρισμός, η ανάπτυξη των αστικών και παράκτιων περιοχών, η εκμετάλλευση των πρώτων υλών και των ενεργειακών πηγών, η υποθαλάσσια εξόρυξη, καθώς και από περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως η θαλάσσια ρύπανση (πλαστικά απορρίμματα, απορριφθέντα αλιευτικά δίκτυα, πετρελαιοκηλίδες, ηχορύπανση, απορρίψεις υδάτινου έρματος, ανεξέλεγκτη αναζήτηση και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, κ.λπ.) και η κλιματική αλλαγή (άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αυξανόμενες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας, πλημμύρες παράκτιων περιοχών, αυξανόμενη οξύτητα των ωκεανών, κ.λπ.)·

54.  τονίζει τη σημασία των γυναικών για τον κλάδο των θαλασσινών προϊόντων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), αντιπροσωπεύουν το 50 % του συνολικού εργατικού δυναμικού του κλάδου· καλεί την ΕΕ να προαγάγει και να προστατεύσει τις γυναίκες στις αλιευτικές δραστηριότητες και στους συναφείς κλάδους, με την προώθηση δίκαιων τιμών για τα αλιευτικά προϊόντα και καλύτερης πρόσβασης των γυναικών που δραστηριοποιούνται στην αλιεία σε δημόσια στήριξη και δημόσιους οικονομικούς πόρους, μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες για τη χρήση τομεακών ενισχύσεων στο πλαίσιο συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (SFPA), κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μηχανισμών βοήθειας και στα διάφορα διεθνή φόρα·

55.  αναμένει την επικείμενη στρατηγική της Επιτροπής για τις πλαστικές ύλες, καθώς και τυχόν άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα εξαγγελθέντος σχεδίου δράσης, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων· ζητεί να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη η στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί επαρκώς το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων στην πηγή του, και ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές δράσεις και δεσμευτικά μέτρα στον τομέα αυτόν, ιδίως όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό για τις πλαστικές ύλες και τα μικροπλαστικά και δράση για τη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιημένων προϊόντων που απορρίπτονται στην ξηρά, ιδίως κοντά σε ποταμούς και άλλες υδάτινες οδούς και στις ακτές· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις διαστάσεις που έχει λάβει το ζήτημα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη διεθνή συμμαχία για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικές σακούλες, που δρομολογήθηκε στη διάσκεψη COP 22 στο Μαρακές τον Νοέμβριο του 2016, και να την υποστηρίξουν·

56.  επαναλαμβάνει την ανάγκη χάραξης μιας καλά μελετημένης πολιτικής προϊόντων που θα αυξάνει την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής, την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, όπως τονίζεται στο ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, με θέμα «Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία»(22), και τονίζει επίσης ότι η πολιτική αυτή πρέπει επειγόντως να εφαρμοστεί στα πλαστικά προϊόντα και στις συσκευασίες μιας χρήσης, στο πλαίσιο της επικείμενης στρατηγικής για τα πλαστικά, λαμβανομένης υπόψη της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλούν αυτά τα είδη ως θαλάσσια απορρίμματα·

57.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να συμβάλει στην ανάπτυξη περιφερειακών λύσεων και να προωθήσει εθνικές δράσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων με σκοπό την εξάλειψή τους· προτρέπει επίσης την Επιτροπή να συμβάλει στην κατάρτιση δοκιμαστικών σχεδίων για τη συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων, μέσω δράσεων καθαρισμού των ακτών και εκστρατειών αλίευσης απορριμμάτων, και να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη στους ευρωπαίους αλιείς για τη συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει νέες νομοθετικές διατάξεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από μικροπλαστικά σε όλες τις μορφές της, ιδίως δε με την απαγόρευση των συστατικών από μικροπλαστικά σε όλα τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και με τη διασφάλιση ότι όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πλαστικά σφαιρίδια για τη διαδικασία παραγωγής εφαρμόζουν κατάλληλα πρωτόκολλα για την ελαχιστοποίηση των διαρροών σφαιριδίων·

59.  θεωρεί ότι η ρύπανση μέσω πλαστικών φιαλών μιας χρήσεως συνιστά σημαντικό αίτιο της θαλάσσιας ρύπανσης και παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός πανευρωπαϊκού συστήματος επιστροφής των συσκευασιών ποτών μιας χρήσεως κατά το γερμανικό πρότυπο·

60.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στον διεθνή συνασπισμό για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικές σακούλες και να τον υποστηρίξουν·

61.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει διεθνώς αποδεκτό σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών, της αύξησης της στάθμης των θαλασσών και της οξίνισης·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αποδοτικότητα των πόρων, την ανακύκλωση και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα, μέσω εθνικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασίας μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων επί των θεμάτων αυτών·

63.  υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ μιας φιλόδοξης δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, με στόχους μείωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων της ΕΕ κατά 30 % και 50 % το 2025 και το 2030 αντίστοιχα, καθώς και υπέρ της αύξησης της ανακύκλωσης των πλαστικών συσκευασιών·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να έχουν τον ίδιο βαθμό φιλοδοξίας με την ΕΕ για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων·

65.  προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και να λύσει το πρόβλημα των χερσαίων καθώς και των θαλάσσιων πηγών μέσω της αντιμετώπισης του ζητήματος της παράνομης απόρριψης αποβλήτων, όπως αλιευτικών εργαλείων, και της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης για τη συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να μειώσει τα θαλάσσια απορρίμματα από τη ναυτιλία, ιδίως μέσω της προώθησης ενός εναρμονισμένου καθεστώτος αντιστάθμισης του κόστους για τα απορρίμματα σε όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου· ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση της έρευνας για την κατανομή και τον αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων και για την αποτελεσματικότητα των διεθνών, περιφερειακών και υποπεριφερειακών στρατηγικών για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και άλλων ρύπων·

66.  τονίζει ότι η αρχή της προφύλαξης της Ένωσης πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε δυνητική μελλοντική έρευνα για εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιμονή της Επιτροπής να αποτελεί η εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας έναν από τους τομείς προτεραιότητας της Ένωσης για τη γαλάζια ανάπτυξη, δεδομένων των επιστημονικών αποδείξεων που υφίστανται όσον αφορά τους σημαντικούς και μη αντιστρέψιμους περιβαλλοντικούς κινδύνους της· ανησυχεί μήπως η περαιτέρω προώθηση της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας επηρεάσει αρνητικά τις δράσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο του ΣΒΑ 12 (μετάβαση σε βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή)·

67.  τονίζει ότι η αρχή της προφύλαξης πρέπει να εφαρμοστεί στον αναδυόμενο τομέα της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας και, δεδομένων των επιστημονικών προειδοποιήσεων για τις σημαντικές και δυνητικά μη αντιστρέψιμες περιβαλλοντικές ζημίες, θεωρεί ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη αυτού του κλάδου αλλά, αντιθέτως, να επενδύσει σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, και συγκεκριμένα στη μετάβαση στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, όπως απαιτείται για την επίτευξη του ΣΒΑ 12 στο πλαίσιο του θεματολογίου για το 2030·

68.  τονίζει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται καμία δραστηριότητα αναζήτησης ή γεώτρησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου σε προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες ή σε ευπαθείς περιοχές υψηλής αξίας διατήρησης ή κοντά σε αυτές·

69.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την κυκλική οικονομία και καλεί την Επιτροπή να προτείνει αυστηρά μέτρα για την πρόληψη της απόρριψης μικροσωματιδίων και μακροσωματιδίων στο θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω, μεταξύ άλλων, της μείωσης των διαρροών αποβλήτων κατά 50 % έως το 2020, της λήψης νομοθετικών μέτρων για τη βιομηχανία, όπως η απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης (όταν είναι διαθέσιμα φυσικά εναλλακτικά υλικά), και, ενδεχομένως, της θέσπισης διεθνούς νομικού μέσου·

70.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να στηρίξουν τις καινοτόμες τεχνολογικές και οικονομικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των ωκεανών και των θαλασσών, ούτως ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικά συστήματα ανάκτησης για τα απόβλητα που προέρχονται από τη ναυτιλία, ιδίως τα πλαστικά απόβλητα, σε λιμένες, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση εντός του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών σχετικά με τις συνέπειες της απόρριψης πλαστικών αποβλήτων στη θάλασσα, και να ξεπεραστούν τα σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή της MARPOL·

71.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ηγηθεί μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την παρακολούθηση και τη σημαντική μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων στους ωκεανούς· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2008/56/ΕΚ (η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), η οποία ορίζει ότι οι ιδιότητες και οι ποσότητες των θαλάσσιων απορριμμάτων δεν πρέπει να προκαλούν ζημιά στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον (περιγραφικός δείκτης 10)·

72.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης όλων των πηγών ρύπανσης των ωκεανών και του θαλάσσιου βυθού, συμπεριλαμβανομένης της ηχορύπανσης, και την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων σε διεθνές επίπεδο με στόχο την απορρύπανση των ωκεανών και του θαλάσσιου βυθού·

73.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Επιτροπής να δρομολογήσει δράσεις σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την παρακολούθηση των επιπτώσεων της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών, της ανόδου της στάθμης των θαλασσών και της οξίνισης των υδάτων· ζητεί την ενίσχυση και ανάπτυξη των διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών, της αλατότητας και της απορρόφησης της θερμότητας των ωκεανών, καθώς και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου παρατήρησης των ωκεανών ώστε να βελτιωθεί η παρακολούθηση των αλλαγών στους ωκεανούς σε παγκόσμιο επίπεδο και να γίνεται καλύτερη πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία των ωκεανών, στην απορρόφηση του άνθρακα και στη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων·

74.  τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας προσέγγισης όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής και θα εξετάζει επίσης τη διάσπαση των διαφόρων πολυμερών και το ποσοστό κατακερματισμού (στο θαλάσσιο περιβάλλον), που θα επιτευχθεί μέσω της εσωτερίκευσης του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού κόστους των προϊόντων (εσωτερίκευση του κόστους), της βελτίωσης της διαδικασίας για το κλείσιμο του κύκλου στην ανάπτυξη και την κατασκευή προϊόντων και διεργασιών, καθώς και στις αλυσίδες του κύκλου ζωής των πλαστικών προϊόντων, της βελτίωσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, της προώθησης πράσινων δημόσιων και ιδιωτικών συμβάσεων, της προώθησης, μεταξύ άλλων, πράσινων αρχών και πλαισίων μηχανικής, οικολογικού σχεδιασμού και οικολογικής σήμανσης, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας μετάβασης των ιδιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής·

75.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής ως προς την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ αλιεία) στο πρόγραμμα δράσης της για τη διακυβέρνηση των ωκεανών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τον αγώνα κατά της ΠΛΑ αλιείας σε όλες τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλα σχετικά φόρα· θεωρεί ότι οι κατάλογοι των σκαφών που φέρουν σημαίες της ΕΕ και που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό για την ΠΛΑ αλιεία· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να ασκήσει πίεση σε τρίτες χώρες να αναλάβουν δράση για να αποτρέψουν τη διοχέτευση στις αγορές τους αλιευμάτων που προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία·

76.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ΠΟΔΑ και καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη τους να μεριμνήσουν ώστε αυτές να έχουν επαρκείς πόρους και να ενισχυθούν·

77.  καλεί τις ΠΟΔΑ:

   α) να συνεχίσουν τις τακτικές ανεξάρτητες επισκοπήσεις επιδόσεων και να εφαρμόζουν πλήρως τις συστάσεις αυτών των επισκοπήσεων·
   β) να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της Β΄ Διάσκεψης Επισκόπησης της συμφωνίας του ΟΗΕ για τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων·
   γ) να εναρμονίσουν τα μέτρα, και ειδικότερα τα μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, επιτήρησης και επιβολής, μεταξύ άλλων και μέσω συμφωνιών για αποτρεπτικές ποινές και κυρώσεις·

78.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη σημαντική δέσμη προτάσεων που υπέβαλαν το Κοινοβουλίου και η Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, οι οποίες ως σύνολο συνιστούν μια συνεκτική νέα πολιτική της ΕΕ για τον επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για τα απορρίμματα και την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων στην ξηρά και στο θαλάσσιο περιβάλλον·

79.  προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μια αποτελεσματική πολιτική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, εφαρμόζοντας ιδίως συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

80.  υπενθυμίζει ότι, από τον Ιανουάριο του 2016, προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνώριση των σκαφών ως μέσο καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, έχουν ζητηθεί αριθμοί ταυτοποίησης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για όλα τα σκάφη της ΕΕ ολικού μήκους (LOA) άνω των 24 μέτρων ή ολικής χωρητικότητας 100 τόνων ή περισσότερο, που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της ΕΕ, και για όλα τα σκάφη της ΕΕ ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων που δραστηριοποιούνται εκτός των ευρωπαϊκών υδάτων· ενθαρρύνει την ΕΕ να θεσπίσει απαίτηση αριθμού ΔΝΟ για τα σκάφη τρίτων χωρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα σκάφη της ΕΕ (ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων), ο οποίος θα αναγράφεται σε πιστοποιητικό εισαγόμενων αλιευμάτων, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στους ελέγχους των εισαγωγών·

81.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν οικονομικά αποδοτικές δραστηριότητες και μέσα, καθώς και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά περιβαλλοντικά ορθές δραστηριότητες καθαρισμού βάσει κινδύνου για τα θαλάσσια απορρίμματα σε ποταμούς και παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση, τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και την ανάπτυξη ικανοτήτων και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν διεθνή κριτήρια για δράσεις συλλογικής απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για τις ποσότητες, τον πληθυσμό, την ευαισθησία του οικοσυστήματος και την εφικτότητα·

82.  τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των θεμάτων που αφορούν την εργασία στη θάλασσα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης των ωκεανών· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει στοχευμένες προσπάθειες για την προώθηση προτύπων αξιοπρεπούς εργασίας στον κλάδο της παγκόσμιας αλιείας, προκειμένου να αναγνωριστεί η σχέση μεταξύ παραβιάσεων εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη βιώσιμων και καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών, ιδίως της ΠΛΑ αλιείας· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος στις αγορές της ΕΕ αλιευτικών προϊόντων που έχουν αλιευθεί από εργαζομένους οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων ή έχουν υποστεί άλλες παραβιάσεις των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συνεργαστεί με φορείς του κλάδου προκειμένου να ενθαρρύνει τη χρήση μηχανισμών δέουσας επιμέλειας για να είναι δυνατός ο έλεγχος και η απομάκρυνση των εν λόγω προϊόντων από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο και την εφαρμογή τη σύμβασης C188 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Σύμβαση για την εργασία στον τομέα της αλιείας)·

83.  τονίζει ότι η κύρια λύση για τα θαλάσσια απορρίμματα είναι η καλύτερη συλλογή των στερεών αποβλήτων και η ανακύκλωση στην ξηρά, δεδομένου ότι τα περισσότερα θαλάσσια απορρίμματα παράγονται στην ξηρά· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, όπου είναι δυνατόν, σε όλα τα διεθνή φόρα, συμφωνίες και θεσμούς· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τις εργασίες τους για τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία και να θέσουν σε εφαρμογή φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης και να συμμορφωθούν με τους στόχους μείωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς καθυστέρηση·

84.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί στο πλαίσιο διεθνών φόρα για την ανάπτυξη σαφούς πλαισίου βιωσιμότητας για τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά σε όλα τα φυσικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων ορισμών και προτύπων·

85.  πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πιο τολμηρά μέτρα, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή, για την αντιμετώπιση των παράνομων εξαγωγών και απορρίψεων πλαστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και αυστηρότερων συστημάτων παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στους λιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, με στόχο εικαζόμενες παράνομες μεταφορές, ώστε να καταπολεμηθούν οι εξαγωγές αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση (κυρίως όσον αφορά οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγές καταλήγουν μόνο σε εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 49 του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων·

86.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα, τη χρήση πλαστικών και τον αντίκτυπο της ατομικής καταναλωτικής συμπεριφοράς στο περιβάλλον, με την προσθήκη σχετικών στοιχείων στα προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων, την παροχή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού με στόχο συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων και ευρύ φάσμα ηλικιών για την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς, και με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών μεγάλης κλίμακας για τους πολίτες·

87.  υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης των διαρροών αζώτου και φωσφόρου στους ωκεανούς ούτως ώστε να μειωθεί ο ανθρωπογενής ευτροφισμός μέσω θεμελιωδών αλλαγών του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, με τον περιορισμό, μεταξύ άλλων, της χρήσης λιπασμάτων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης θρεπτικών ουσιών ανάλογα με τις ανάγκες των καλλιεργειών, τον προσεκτικό σχεδιασμό της χρήσης λιπασμάτων και την καθιέρωση πιο βιώσιμων γεωργικών μορφών, καθώς και μέσω μείωσης των ατμοσφαιρικών πηγών αζώτου, καλύτερου καθαρισμού των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων και καλύτερου ελέγχου των αστικών πηγών διάχυσης θρεπτικών ουσιών, όπως των απορροών από δρόμους και υπονόμους ομβρίων υδάτων, και αντιμετώπισης παράλληλα της πίεσης που ασκείται στα θαλάσσια οικοσυστήματα μέσω της ενδιάμεσης αναθεώρησης της κοινής γεωργικής πολιτικής·

88.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την έγκριση των διεθνών κανονισμών για τον περιορισμό του θορύβου από βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως ναυτιλιακές και σεισμικές έρευνες, ιδίως σε βιολογικά ευαίσθητους οικοτόπους μέσω, για παράδειγμα, της υποβολής πρότασης παραρτήματος για την ηχορύπανση στη MARPOL, παρόμοιου με το νέο παράρτημα που προστέθηκε για την ατμοσφαιρική ρύπανση·

89.  επισημαίνει ότι οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού καθιστούν παράλογη και αντιπαραγωγική την εκμετάλλευση νέων πηγών ορυκτών καυσίμων, ιδίως εάν βρίσκονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές·

90.  τονίζει ότι όλα τα ύδατα είναι ευαίσθητα στην υπεράκτια γεώτρηση ορυκτών καυσίμων· υπογραμμίζει ότι η χρήση ορυκτών καυσίμων θα τροφοδοτήσει περαιτέρω και θα επιταχύνει την κλιματική αλλαγή που απειλεί τον πλανήτη μας· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους προκειμένου να επιτύχει μια δίκαιη μετάβαση από την υπεράκτια γεώτρηση και με τον τρόπο αυτόν να συμβάλει στον στόχο για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

91.  υπογραμμίζει ότι κάθε νέα άδεια αναζήτησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρά προληπτικά κανονιστικά πρότυπα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας της αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου και να περιλαμβάνει δεσμευτικές υποχρεώσεις όσον αφορά την παύση λειτουργίας της υποδομής αναζήτησης, η οποία γενικά έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής·

92.  τονίζει το σημαντικό δυναμικό της ενέργειας που παράγεται από τη ροή των κυμάτων και των παλιρροιών ή από τη βαθμίδωση της θερμικής ενέργειας ή της περιεκτικότητας σε αλάτι των ωκεανών και των θαλασσών· επισημαίνει ότι μακροπρόθεσμα η ωκεάνια ενέργεια έχει τη δυνατότητα να γίνει μία από τις πιο ανταγωνιστικές και οικονομικά αποδοτικές μορφές παραγωγής ενέργειας·

93.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ)· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας 2014/89/ΕΕ, ούτως ώστε να δοθεί ένα παράδειγμα για την εισαγωγή του ΘΧΣ σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 το αργότερο· τονίζει τη διεθνή και διασυνοριακή διάσταση, και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες για την εκπόνηση προτάσεων για διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των συνεργειών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ξηράς και θάλασσας, καθώς και των σχετικών διαδικασιών, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, και να οδηγήσει σε ένα διεθνές φόρουμ για τον ΘΧΣ, με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και τρίτων χωρών, για την προώθηση του ΘΧΣ σε παγκόσμιο επίπεδο και για την παροχή βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την τόνωση της διεθνούς συνεργασίας, τη βελτίωση της διαχείρισης, την προστασία και τη χρήση των ωκεανών, την αύξηση της διαφάνειας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

94.  επισημαίνει ότι οι εντατικοποιημένες δραστηριότητες στα παράκτια και θαλάσσια ύδατα απαιτούν ολοένα και περισσότερο έναν θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ)· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για την έκδοση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για τον ΘΧΣ και να βοηθήσει στην επέκταση των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών παγκοσμίως, με χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και LIFE·

95.  προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, ιδίως στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με ένα νέο, νομικά δεσμευτικό μέσο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει αυστηρότερη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών·

96.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να στηρίξει τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία (CBD) και τη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) και τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων για την προστασία των θαλάσσιων ειδών και της βιοποικιλότητας, καθώς και για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διεθνών προσπαθειών και των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων ειδών στο πλαίσιο της CITES και ότι είναι σημαντικό να τηρείται αυστηρά η σύμβαση για τα θαλάσσια είδη που ήδη προστατεύονται από αυτήν·

97.  επισημαίνει τη σημασία της βιοποικιλότητας ως θεμελιώδους στοιχείου των ωκεανών μας, δεδομένου του ζωτικού ρόλου της για την παραγωγικότητα και λειτουργικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

98.  επισημαίνει ότι η ΚΑλΠ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας καθορίζονται σε επίπεδα που να επιτρέπουν την αποκατάσταση και τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδα πάνω από εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ)· τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας μέσω της εφαρμογής μέτρων διαχείρισης και παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές· πιστεύει ότι περαιτέρω μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την στήριξη της κατανάλωσης ψαριών που προέρχονται από τύπους αλιείας που αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης, και μέσω προληπτικών προσεγγίσεων και προσεγγίσεων προσανατολισμένων στο οικοσύστημα· εκφράζει ικανοποίηση για τη βιώσιμη καινοτομία από τον κλάδο αλιείας, καθώς και για την επένδυση στις επιλεκτικές τεχνικές αλιείας και για την ανάπτυξη και την καθιέρωσή τους·

99.  υπενθυμίζει ότι, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ αλιείας), είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην φτάνει στις αγορές κανένα είδος αλιευτικού προϊόντος που προέρχεται από τέτοιες δραστηριότητες· ενθαρρύνει την ΕΕ να προάγει, μέσα από όλες τις συμπράξεις της και σε όλα τα διεθνή φόρα, την απαγόρευση των προϊόντων ΠΛΑ αλιείας σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές, ώστε να γίνουν οι δραστηριότητες αυτές λιγότερο επικερδείς·

100.  υπογραμμίζει τη σημασία του να συνεχιστούν και να επεκταθούν οι διμερείς συμπράξεις, εάν θέλουμε να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας κατά της ΠΛΑ αλιείας και κατά της υπερεκμετάλλευσης των ιχθυαποθεμάτων, εφόσον διαφορετικά οι δράσεις της ΕΕ θα έχουν μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην τρέχουσα κατάσταση·

101.  προτείνει να επιδεικνύουν τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα στους ελέγχους τεκμηρίωσης αλιευμάτων (πιστοποιητικά αλιευμάτων) και φορτίων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αλιεύματα αποτελούν προϊόν νόμιμης αλιείας· προτρέπει τα κράτη να λάβουν μέτρα για καλύτερο συντονισμό της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας με την πολιτική στους τομείς του εμπορίου και της αγοράς· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθεί, να στηρίζει και να υλοποιεί, σε όλα τα διεθνή πλαίσια, τις δράσεις που είναι αναγκαίες για την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας·

102.  επικροτεί τον διεθνή ηγετικό ρόλο της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη απτής προόδου στον τομέα της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και την ισχυρή της δέσμευση να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα κατά του φαινομένου· υπενθυμίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει τις διεθνείς δράσεις κατά της ΠΛΑ αλιείας σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη συνέχιση των διμερών διαλόγων με τρίτους εταίρους, με τη χρήση μέσων εντοπισμού σκαφών και την εξασφάλιση μεγαλύτερου ρόλου σε βασικούς διεθνείς οργανισμούς όπως η Ιντερπόλ· καλεί τις αρχές των κρατών μελών να υποστηρίξουν ενεργά το έργο της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου διαχείρισης των πιστοποιητικών αλιευμάτων·

103.  σημειώνει ότι ο κανονισμός της ΕΕ για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (κανονισμός ΠΛΑ) έχει οδηγήσει σε πρόοδο, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη, και απαιτείται καλύτερος συντονισμός με τις τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ προϊόντα παράνομης αλιείας· επίσης, ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να ασκήσει πίεση σε τρίτες χώρες να αναλάβουν δράση για να αποτρέψουν τη διοχέτευση στις αγορές τους αλιευμάτων που προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία·

104.  τονίζει τη σημασία των έγκαιρων λύσεων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ειδών, λόγω των αυξανόμενων επιπτώσεών τους και του κινδύνου που ενέχουν για την αλιεία, την παραγωγικότητα των ωκεανών και τη βιοποικιλότητα, και λόγω του ρόλου τους στην αποδιοργάνωση των φυσικών οικοσυστημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ τους και με τις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και με συγχρονισμένες και συνεργατικές δράσεις και ανταλλαγές πληροφοριών, δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών·

105.  είναι της άποψης ότι η ανταλλαγή υδάτινου έρματος ενδέχεται να αποτελεί λύση για την αποφυγή της εισαγωγής χωροκατακτητικών ξένων ειδών· τονίζει ότι ενώ η σύμβαση του ΔΝΟ για τη διαχείριση του υδάτινου έρματος, που αποβλέπει στον έλεγχο και τη διαχείριση του προβλήματος αυτού, θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, η επιτυχής εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από μια ευρύτερη επικύρωση·

106.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιδείξει ηγετικό πνεύμα και να προωθήσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με βάση το οικοσύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί η πίεση που ασκείται στο θαλάσσιο περιβάλλον και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη βιώσιμων γαλάζιων οικονομιών·

107.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες και να ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό για την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων τεκμηρίωσης των αλιευμάτων και ανιχνευσιμότητας των αλιευτικών προϊόντων·

108.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση προκειμένου να απαγορεύσουν ορισμένες μορφές επιδοτήσεων αλιείας οι οποίες συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και στην υπεραλίευση, να καταργήσουν τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην ΠΛΑ αλιεία και να μην θεσπίσουν εκ νέου καμία τέτοια επιδότηση, μεταξύ άλλων με την επιτάχυνση των εργασιών για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί του θέματος στον ΠΟΕ, και να αναγνωρίσουν παράλληλα ότι η κατάλληλη και αποτελεσματική ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων·

109.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για παροχή χρηματοδοτικών ευκαιριών με σκοπό τον καθορισμό προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, που θα συμβάλουν στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για χαρακτηρισμό του 10 % των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών ως προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών έως το 2020, όπως ορίζεται στον ΣΒΑ 14.5· επισημαίνει ότι οι προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες προσφέρουν οικολογικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη και αποτελούν σημαντικό εργαλείο διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και διασφάλισης της προστασίας των τόπων αναπαραγωγής· υπενθυμίζει ειδικότερα τη αξία των σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών (EBSAs), όπως καθορίζονται στο πλαίσιο της σύμβασης για την βιοποικιλότητα, και την ανάγκη διατήρησής τους προκειμένου να έχουμε υγιείς και λειτουργικούς ωκεανούς και το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχουν αυτοί· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει και να ενισχύσει τα μέτρα διαχείρισης των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών, ειδικότερα με την ανάπτυξη συνεκτικών και συνδεδεμένων δικτύων τέτοιων ζωνών·

110.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν για να επενδύσουν σε κοινωνικό κεφάλαιο προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση των ωκεάνιων και των παράκτιων πόρων· υποστηρίζει ένθερμα, ιδιαιτέρως, τη συμμετοχή των γυναικών και των νέων σε προγράμματα βελτίωσης των γνώσεων για τους ωκεανούς και σε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα ωκεανών·

111.  τονίζει την ανάγκη να προτείνει η Επιτροπή μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση των θαλάσσιων και των ναυτιλιακών ερευνητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του διάδοχου προγράμματός του·

112.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή και τη διασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης που θα εγγυάται την οικολογική συνοχή και συνδεσιμότητα των δικτύων προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγησή τους, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδιασμού, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους για την προστασία της θαλάσσιας και της παράκτιας βιοποικιλότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σήμερα λιγότερο από το 3 % των ωκεανών του πλανήτη έχουν χαρακτηριστεί ως πλήρως προστατευόμενα θαλάσσια πάρκα· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό των περιοχών που χαρακτηρίζονται προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 14, με σκοπό να διασφαλιστεί η διατήρηση τουλάχιστον του 10 % των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συνεκτικά και συνδεδεμένα δίκτυα προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών για τη βιοποικιλότητα που αφορούν τον καθορισμό προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών στις διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας· προτρέπει, τέλος, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμπληρωματικότητα των εργαλείων και να αναπτύξουν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ούτως ώστε να συνδυαστούν καλύτερα οι προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες με άλλα αποτελεσματικά μέτρα διατήρησης·

113.  τονίζει τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας με τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικά διαχειριζόμενου και οικολογικά συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών, ζωνών διατήρησης και θαλάσσιων περιοχών Natura 2000, που θα καλύπτει τουλάχιστον το 10 % όλων των ευρωπαϊκών θαλασσών και θαλάσσιων περιοχών έως το 2020, ώστε να συνάδει με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14.5· ενθαρρύνει, όπου είναι δυνατόν, την πραγματοποίηση προόδου προς την κατευθυντήρια γραμμή της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πάρκων για το 30 % προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών έως το 2030·

114.  ζητεί να ενισχυθεί η εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον, με τον προσδιορισμό και τη διαχείριση τέτοιων τόπων, ιδίως στην ανοιχτή θάλασσα· επαναλαμβάνει το αίτημά του για συγκεκριμένες και μόνιμες ρυθμίσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ισοδύναμη βάση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας·

115.  ζητεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη βελτίωση των γνώσεων γύρω από τους ωκεανούς στην Ευρώπη μέσω στενότερης συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ ερευνητών, ενδιαφερόμενων φορέων, φορέων λήψης αποφάσεων και του κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σημασία των ωκεανών και των θαλασσών, καθώς και σε ενημέρωση σχετικά με τις σταδιοδρομίες στη γαλάζια οικονομία·

116.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία και την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, ιδίως των κοραλλιογενών υφάλων και των μαγκρόβιων δασών και, στο πλαίσιο αυτό, να δεσμευτούν όσον αφορά τη διεθνή πρωτοβουλία για τους κοραλλιογενείς υφάλους·

117.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και ιδίως τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη για την καλύτερη εφαρμογή της σύμβασης MARPOL και, ως εκ τούτου, την προστασία του περιβάλλοντος και των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν σε περιοχές λιμένων·

118.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν, μέσω των διάφορων κοινοτικών ταμείων, τις απαραίτητες επενδύσεις για να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των ευρωπαϊκών θαλασσών·

119.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για τη θέσπιση συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των ορυκτών βαθέων υδάτων, που θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης·

120.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις δράσεις προτεραιότητας που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) όσον αφορά τη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα·

121.  πιστεύει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί μια δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα «Erika IV», με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω πολύ σοβαρών θαλάσσιων καταστροφών, και ότι η αναγνώριση των οικολογικών ζημιών που προκαλούνται στα θαλάσσια ύδατα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο αυτής της δέσμης μέτρων·

122.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αναγνώριση, στο δίκαιο της ΕΕ, της ύπαρξης οικολογικών ζημιών διακριτών από τις οικονομικές ζημίες, τις υλικές ζημίες και τις ηθικές βλάβες, και να συμβάλει στην αναγνώρισή τους σε διεθνές επίπεδο·

123.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αύξηση της συνοχής μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής της πολιτικής σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των πόρων, της βιοποικιλότητας και των ωκεανών·

124.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιωτικά εδάφη αποτελεί πραγματική ευκαιρία για τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των εδαφών, αλλά και σημαντική πηγή δυνητικών οφελών για την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία για μια παγκόσμια στρατηγική για τα νησιωτικά εδάφη που θα έχει ως στόχο ένα νέο οικονομικό μοντέλο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητές τους και βασισμένο στην ενεργειακή αυτονομία και στην ανάπτυξη των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

125.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν, μέσω των διαφόρων κοινοτικών ταμείων, τις απαραίτητες επενδύσεις στις νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές για να επιτρέψουν την ανάπτυξη των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμβάλουν έτσι στην ενεργειακή αυτονομία αυτών των εδαφών·

126.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την κατάρτιση και τις δεξιότητες στα νέα επαγγέλματα που συνδέονται με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και να τις προωθήσουν ιδιαίτερα στις περιοχές με ισχυρό δυναμικό όπως οι θαλάσσιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές·

127.  ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή μια γενική ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική των ωκεανών, με ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό σκέλος, η οποία θα ενσωματώνει το σύνολο των πολιτικών που σχετίζονται με τους ωκεανούς (έρευνα, περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορές, αλιεία, πολιτική συνοχής, πολιτική γειτονίας, διεθνές εμπόριο, κ.λπ.) και θα βασίζεται στους θεμελιώδεις στόχους της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης·

Αντιμετώπιση της αύξησης των εκπομπών που οφείλονται στη ναυτιλία στο πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών

128.  επισημαίνει ότι, ακόμα και στην τρίτη μελέτη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) του 2014 σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου αναφέρεται ότι, ανάλογα με τις μελλοντικές οικονομικές και ενεργειακές εξελίξεις, οι θαλάσσιες εκπομπές CO2 αναμένεται να αυξηθούν από 50 % έως 250 % την περίοδο έως το 2050, ενώ σύμφωνα με τη μελέτη του Κοινοβουλίου του 2015 με τίτλο «Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping» (Στόχοι μείωσης των εκπομπών στη διεθνή αεροπορία και ναυτιλία), εάν αναβληθεί περαιτέρω η κατάρτιση σχεδίου δράσης του ΔΝΟ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το ποσοστό των θαλάσσιων εκπομπών CO2 στο πλαίσιο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ενδέχεται να σημειώσει σημαντική αύξηση και να φτάσει στο 17 % για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2050· τονίζει συνεπώς ότι η ναυτιλία και μόνο θα κατανάλωνε μεγάλο μερίδιο του υπόλοιπου προϋπολογισμού για τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου·

129.  τονίζει την ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της αύξησης των επιπέδων ατμοσφαιρικού άνθρακα στα ωκεάνια οικοσυστήματα και στην υγεία, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή· επισημαίνει ότι αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν την αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, την οξίνιση των ακτών και των ωκεανών, την αύξηση της στάθμης των θαλασσών, την αλλαγή των ωκεάνιων ρευμάτων και τη διάβρωση των ακτών, καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τη μείωση της κάλυψης των πόλων από πάγους, τις μεταβολές της αλατότητας, τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και την αποξυγόνωση, και μπορεί να είναι σωρευτικού χαρακτήρα· τονίζει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των οικοσυστημάτων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ωκεανών· επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που υπονομεύουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο ωκεανός ως ρυθμιστής του κλίματος, δεξαμενή άνθρακα, πηγή βιοποικιλότητας και βασικός πάροχος τροφής, μέσων διαβίωσης, ενέργειας και οικοσυστημικών υπηρεσιών·

130.  επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2· ζητεί επιτακτικά από τον ΔΝΟ να εγκρίνει σαφή στόχο όσον αφορά τις εκπομπές καθώς και μεσοπρόθεσμα μέτρα άμεσης μείωσης των εκπομπών αυτών έως το 2018, προκειμένου να μειωθούν οι διεθνείς θαλάσσιες εκπομπές CO2 σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τους στόχους που έχουν καθοριστεί στη συμφωνία του Παρισιού· επισημαίνει περαιτέρω ότι, ελλείψει της εφαρμογής συγκρίσιμου συστήματος στο πλαίσιο του ΔΝΟ, οι εκπομπές CO2 στους λιμένες της Ένωσης και κατά τον πλου προς και από λιμένες προσόρμισης της Ένωσης θα μπορούσαν να υπαχθούν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ ή σε συγκρίσιμο ισχυρό μηχανισμό τιμολόγησης το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το 2023·

131.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση βιολογικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ως μέσο απαλλαγής του τομέα της ναυτιλίας από τον άνθρακα και ότι η χρήση βιοαερίου στις μεταφορές θα πρέπει να προορίζεται κυρίως για τον τομέα της ναυτιλίας, όπου το βιολογικό υγροποιημένο φυσικό αέριο αποτελεί ένα υφιστάμενο προηγμένο ανανεώσιμο καύσιμο· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της υποδομής που καθορίζεται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί στη χρήση του βιολογικού ΥΦΑ στον τομέα της ναυτιλίας, όπου σήμερα δεν υπάρχουν πολλές άλλες ανανεώσιμες επιλογές·

132.  υπογραμμίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το φυσικό αέριο, ιδίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), στη μετάβαση προς την εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τη ναυτιλία, δεδομένου ότι θα συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών CO2 και των ατμοσφαιρικών ρύπων·

133.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν και να προωθήσουν την εφαρμογή περιορισμών ταχύτητας στα σκάφη στο επίπεδο που έχει καθοριστεί από το ΔΝΟ, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιαστικό δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEDI) και το σχέδιο διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης σκαφών (SEEMP), καθώς και το γεγονός ότι τα όρια ταχύτητας συνηθίζονται στους τομείς των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών· υπογραμμίζει ότι τα εσωτερικά και εξωτερικά οικονομικά πλεονεκτήματα που συνεπάγονται οι χαμηλότερες ταχύτητες στον ναυτιλιακό τομέα υπερβαίνουν το κόστος· τονίζει ότι η αργή πλεύση ελέγχεται και επιβάλλεται με σχετικά εύκολο τρόπο, και έχει ως αποτέλεσμα χαμηλό διοικητικό φόρτο για τους ενδιαφερόμενους·

134.  τονίζει ότι η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για μια πιο πράσινη ναυτιλία, δεδομένου ότι επιτρέπει στα πλοία να σταματούν τις μηχανές τους και να συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να αντλήσουν ηλεκτρική ενέργεια για δραστηριότητες διανυκτέρευσης, εκφόρτωσης και φόρτωσης για όσο διάστημα βρίσκονται σε λιμάνια ή είναι αγκυροβολημένα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη χρήση της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από όλα τα πλοία που επισκέπτονται ευρωπαϊκούς λιμένες, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι εκπομπές από μηχανές πλοίων στα λιμενικά ύδατα, να μειωθούν οι ρύποι και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και να μειωθούν ο θόρυβος, η δόνηση και η φθορά των μηχανών·

135.  ζητεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μηχανισμού, βασιζόμενου στην αγορά, όπως για παράδειγμα ενός μηχανισμού τιμολόγησης των εκπομπών στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την αντιμετώπιση των εκπομπών από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις περιφέρειες που εξαρτώνται πλήρως από τις θαλάσσιες μεταφορές, και ιδιαίτερα τις εξόχως απόκεντρες και τις νησιωτικές περιφέρειες και κράτη·

136.  υπό το φως της ταχέως αυξανόμενης επιστημονικής γνώσης όσον αφορά τις επιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών στο παγκόσμιο κλίμα, εξαιτίας τόσο των εκπομπών CO2 όσο και εκείνων που δεν σχετίζονται με το CO2, ζητεί από τη Διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) την εκπόνηση, από κοινού με τον ΔΝΟ, εκτίμησης των επιπτώσεων των θαλάσσιων μεταφορών, σε πνεύμα ανάλογο με εκείνο της ειδικής έκθεσης της IPCC για τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών με τίτλο «Aviation and the Global Atmosphere» (Αεροπορία και ατμόσφαιρα της Γης)·

137.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ενεργό δράση για την ταχεία οριστικοποίηση του παρατεταμένου σχεδίου εργασίας του ΔΝΟ για τη μείωση των εκπομπών αιθάλης από τα πλοία που πλέουν στην Αρκτική με στόχο την επιβράδυνση της ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας στην περιοχή των πόλων·

138.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο έως το 2020, πρόταση για τη χρήση και την εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης στην ξηρά από πλοία που είναι αγκυροβολημένα σε λιμένες της ΕΕ προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές στις περιοχές λιμένα·

139.  τονίζει τη σημασία της αναθεώρησης της οδηγίας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής (2000/59/ΕΚ), και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκρίνουν μια στρατηγική σε συνεργασία με τον ΔΝΟ, τις τρίτες χώρες και τον κλάδο, για την απαλλαγή του τομέα της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές σε συνάρτηση με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και τονίζει επίσης την ανάγκη να θεσπιστεί ένα διεθνές σύστημα για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

140.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να προωθήσει τους αναγκαίους φορολογικούς όρους προκειμένου να παράσχει κίνητρα για τη χρήση της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τα πλοία στους λιμένες της ΕΕ και την υιοθέτηση ανανεώσιμων τεχνολογιών, κυρίως ιστίων, συσσωρευτών και κυψελών καυσίμου στον τομέα της ναυτιλίας, ιδίως για τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων·

141.  καλεί τους αντίστοιχους φορείς να διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές οξειδίων θείου και αζώτου, με την προσαρμογή των αντίστοιχων οριακών τιμών στα χαμηλότερα υφιστάμενα επίπεδα·

142.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να προτείνει μέτρα για τη σημαντική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από τον υπάρχοντα στόλο, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης επιπτώσεων της ενδεχόμενης επιβολής φόρου οξειδίων του αζώτου και της θέσπισης συστήματος ταμείων με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική επίτευξη σημαντικών μειώσεων·

143.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προτείνουν νομικά και τεχνικά μέτρα για την περαιτέρω μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων και των εκπομπών αιθάλης·

144.  τονίζει τη σημασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο ναυτιλιακό πλαίσιο, ιδίως λόγω της θέσης τους στον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό, καθώς αποτελούν εργαστήρια για τη μελέτη και την καταπολέμηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στη βιοποικιλότητα και στα θαλάσσια οικοσυστήματα και παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γαλάζιας βιοτεχνολογίας· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας καινοτόμων προγραμμάτων και παροχής κατάλληλης χρηματοδότησης για την εγκαθίδρυση κέντρων έρευνας και ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, τη δημιουργία ναυτιλιακού συνεργατικού σχηματισμού των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

Ενίσχυση της διεθνούς έρευνας και των στοιχείων για τους ωκεανούς

145.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών για τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς, όπως κόμβοι και δίκτυα γνώσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής γνώση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, να ενισχυθούν οι ανταλλαγές επιστημονικών δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας και να εφαρμοστούν πλήρως οι δράσεις του χάρτη πορείας «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» (SWD(2014)0149)· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη λειτουργικότητα της υπηρεσίας παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του προγράμματος Copernicus και της διακυβερνητικής Ομάδας Γεωσκόπησης (GEO)· ζητεί επίσης επιτακτικά από την Επιτροπή να αναπτύξει ικανότητες, βάσει του προγράμματος Copernicus, για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του CO2, καθώς το μέτρο αυτό θα επέφερε σημαντική προστιθέμενη αξία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

146.  αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων έρευνας και παρατήρησης με εκείνες των διεθνών εταίρων και για τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας της έρευνας, μεταξύ άλλων και με την επέκταση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών έρευνας και παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet), ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή βάση δεδομένων, του ευρωπαϊκού προγράμματος γεωσκόπησης (Copernicus), του ευρωπαϊκού παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης των ωκεανών (EuroGOOS) και της πρωτοβουλίας κοινού προγραμματισμού «υγιείς και παραγωγικές θάλασσες και ωκεανοί» (JPI Oceans), με σκοπό πάντα τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου θαλάσσιων και ναυτιλιακών δεδομένων·

147.  ζητεί την πλήρη νομική έγκριση και ολοκλήρωση καινοτόμων, δοκιμασμένων και επιλεκτικών αλιευτικών τεχνικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παρακολούθηση σε στενή συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και χωρίς εθνικό προστατευτισμό·

148.  ζητεί περισσότερες επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα, για μια καλύτερη κατανόηση των ωκεανών μας· επισημαίνει ότι το 95 % των ωκεανών εξακολουθεί να είναι ανεξερεύνητο·

149.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής, με τις επιστημονικές κοινότητες τρίτων χωρών, των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δεδομένων της επιστήμης και τεχνολογίας της θάλασσας· τονίζει ότι τόσο η προώθηση περαιτέρω επενδύσεων στην επιστήμη της θάλασσας σε τρίτες χώρες όσο και η δημιουργία διεθνών δικτύων μέσω των οποίων είναι δυνατή η ανταλλαγή αποτελεσμάτων και πληροφοριών, είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης αλιείας, για μια καλύτερη διαχείριση των θαλασσών και για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων στους ωκεανούς·

150.  επισημαίνει με ανησυχία ότι τα μικρά νησιά είναι εξαιρετικά ευάλωτα στη διάβρωση των ακτών επειδή το παράκτιο περιβάλλον τους μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, τον κύκλο των υδάτων και τις τάσεις του θαλάσσιου οικοσυστήματος που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι τα υπάρχοντα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα συγκέντρωσης δεδομένων δεν διαθέτουν σύνολα δεδομένων ιζηματικού ισοζυγίου μάζας τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι μεταβολές και η διάβρωση των ακτών σε επίπεδο μικρών νησιών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής για τη συλλογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτών, των παράκτιων και θαλάσσιων συνθηκών και των περιβαλλοντικών παραμέτρων των μικρών νησιών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τέτοιου είδους σχέδια·

151.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται πρόσβαση στη γνώση του θαλάσσιου βυθού, των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων, και των γεωλογικών, βαθυμετρικών, σεισμικών, ηφαιστειακών, χημικών, υδρολογικών, ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών δεδομένων των ωκεανών, ιδίως για την ανάπτυξη των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την επιστημονική παρατήρηση και εξερεύνηση των ωκεανών, με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα θαλάσσια οικοσυστήματα και με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη·

152.  σημειώνει ότι είναι εξόχως σημαντικό να διασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδομένων στον τομέα της αλιείας, καθώς τούτο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της χρηστής διακυβέρνησης των ωκεανών· τονίζει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να διατεθούν κατάλληλοι και ρεαλιστικοί οικονομικοί πόροι· θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθούν η συνεργασία και ο συντονισμός με τους διεθνείς εταίρους, με βάση το παράδειγμα του EMODnet και σε συμφωνία με το ανακοινωθέν της Tsukuba της G7·

153.  ενθαρρύνει τη διάθεση περισσότερων πόρων για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις θάλασσες και την κατανόηση των ωκεανών, με ιδιαίτερη προσοχή στη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, τη συλλογή νέων δεδομένων και γνώσης και τις πλατφόρμες ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και για την προώθηση της ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων που θα βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία· επαναλαμβάνει τη σημασία της προληπτικής προσέγγισης όταν δεν είναι διαθέσιμα επαρκή επιστημονικά στοιχεία·

154.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την επιστημονική γνώση, την ανταλλαγή δεδομένων και τη μεταφορά τεχνολογιών με σκοπό να συμβάλουν στην προστασία και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών· ζητεί τη συνέχιση και την ενίσχυση σε παγκόσμιο επίπεδο των πρωτοβουλιών, της συνεργασίας και των επενδύσεων υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας στον θαλάσσιο τομέα·

155.  τονίζει ότι η διακυβέρνηση των ωκεανών θα πρέπει να βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις και ζητεί, ως εκ τούτου, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με στόχο τη διακυβέρνηση των ωκεανών και των πόρων τους κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων τους·

156.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η έρευνα γύρω από την απειλή που συνιστούν οι καταστροφικές πετρελαιοκηλίδες και τις σωρευτικές επιπτώσεις που έχει η μεγαλύτερη συχνότητα πετρελαιοκηλίδων στο ωκεάνιο περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις διενέργειας δραστηριοτήτων υπεράκτιας εξερεύνησης και εκμετάλλευσης βασίζονται σε ακριβείς και ενημερωμένες επιστημονικές γνώσεις·

157.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις δράσεις έρευνας και να ενθαρρύνουν τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και τις συμπράξεις μεταξύ οικονομικών και δημόσιων φορέων με σκοπό την ανάπτυξη των επιστημονικών γνώσεων για τους ωκεανούς·

158.  τονίζει την ανάγκη να διατεθούν περισσότεροι πόροι στη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, όπως στη διεπιστημονική έρευνα και τη συνεχή παρατήρηση των ωκεανών και των ακτών, καθώς και στη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων και γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μορφών, προκειμένου να αυξηθούν οι γνώσεις μας γύρω από τους ωκεανούς, να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση μεταξύ κλίματος και υγείας και παραγωγικότητας των ωκεανών, να ενισχυθεί η ανάπτυξη συντονισμένων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών και φαινομένων και να προωθηθεί η λήψη αποφάσεων με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, να ενθαρρυνθεί η επιστημονική και η τεχνολογική καινοτομία, καθώς και να ενισχυθεί η συμβολή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών·

159.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προωθήσει σε διεθνές επίπεδο την έρευνα, την παρατήρηση, τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων σε σχέση με τη δραστηριότητα των ηφαιστειακών νησιών και των ωκεάνιων ηφαιστείων, και τη σύνδεσή τους με τους ωκεανούς· υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές σε αυτόν τον τομέα·

160.  επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις θάλασσες και τους ωκεανούς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών· τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τα κύματα, τα ρεύματα και την αλατότητα και ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν κατάλληλα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

161.  υπενθυμίζει ότι ένας από τους σκοπούς της στρατηγικής της γαλάζιας ανάπτυξης είναι η βελτίωση των ωκεανογραφικών γνώσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν συμπράξεις θαλάσσιας έρευνας και επιστήμης με διεθνείς φορείς και να ενισχύσουν αυτές που ήδη υφίστανται, όπως η BlueMed·

162.  χαιρετίζει την υποστήριξη της ΕΕ μέσω των προγραμμάτων για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και την καινοτομία, που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει αυτή την υποστήριξη·

163.  ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη των δράσεων θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας και καινοτομίας, ιδίως διατομεακών δράσεων στο πλαίσιο ειδικής αποστολής για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ωκεανών·

164.  υποστηρίζει τη συνέχιση των διατάξεων της διακήρυξης του Galway του 2013 και ενθαρρύνει την καθιέρωση παρόμοιων μορφών μιας τέτοιας συνεργασίας με τρίτες χώρες·

165.  τονίζει ότι η προώθηση περισσότερων επενδύσεων στις επιστήμες της θάλασσας από κοινού με τρίτες χώρες, σύμφωνα με τη διακήρυξη του Galway του 2013, καθώς και επενδύσεων σε κοινά ερευνητικά προγράμματα στις αναπτυσσόμενες χώρες και η καθιέρωση διεθνών δικτύων ανταλλαγής αποτελεσμάτων και πληροφοριών είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη καλύτερης και πιο βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε σχέση με τους ωκεανούς·

166.  επαναλαμβάνει τη σημασία της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους για την ενίσχυση της χαρτογράφησης, της παρατήρησης και της έρευνας στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ατλαντικό, σύμφωνα με την πρωτοβουλία BLUEMED και τις δηλώσεις του Belém και του Galway και με παγκόσμιες ή περιφερειακές συμμαχίες όπως το Φόρουμ Belmont·

167.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει την ευθυγράμμιση του EMODnet με άλλες διεθνείς προσπάθειες συλλογής δεδομένων για τις θάλασσες έως το 2018· υπενθυμίζει τη σημασία της δέσμευσης της Ένωσης για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως των ΣΒΑ 14.Α και 14.Α.1, καθώς και ως προς το ανακοινωθέν της Tsukuba, των υπουργών Επιστημών και Τεχνολογίας της G7, στο πλαίσιο αυτό· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπενθυμίσουν στους διεθνείς εταίρους τις δεσμεύσεις τους για την προώθηση προσβάσιμης, διαλειτουργικής και ανοικτής επιστήμης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς τη δημιουργία πραγματικά παγκόσμιων πλατφορμών παρατήρησης των ωκεανών·

168.  ζητεί, σύμφωνα με το έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών «Our ocean, Our future: Call for Action» (Ο ωκεανός μας, το μέλλον μας: έκκληση για δράση), να πραγματοποιηθούν διεξοδικές αξιολογήσεις της κατάστασης των ωκεανών, βάσει συστημάτων επιστημονικών και παραδοσιακών γνώσεων·

169.  τονίζει την ανάγκη μετάβασης σε κατάλληλα για τον συγκεκριμένο σκοπό συστήματα παρατήρησης των ωκεανών, πρόσβασης σε θαλάσσια δεδομένα και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του γαλάζιου νέφους), σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Tsukuba·

170.  ενθαρρύνει τη διάθεση περισσότερων πόρων για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις θάλασσες και την κατανόηση των ωκεανών, με ιδιαίτερη προσοχή στη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, τη συλλογή νέων δεδομένων και γνώσης και τις πλατφόρμες ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και για την προώθηση της ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων που θα βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία· επαναλαμβάνει τη σημασία της προληπτικής προσέγγισης σε περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμα κατάλληλα επιστημονικά στοιχεία·

171.  καλεί τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους ιδιωτικούς φορείς να επικεντρωθούν κυρίως σε έργα καινοτομίας, στη γαλάζια βιοτεχνολογία και στη χρήση καθαρής ενέργειας, για την προώθηση και προσαρμογή πιο οικολογικών υποδομών και θαλάσσιων μεταφορών, και για την προστασία του οικοσυστήματος των ωκεανών και της βιοποικιλότητας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων  (ΕΤΣΕ), του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν σε εναλλακτικά και μη συμβατικά καύσιμα για σκάφη, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), και στο έργο των γαλάζιων διαδρόμων ΥΦΑ που θα συνδέουν τα νησιά, έτσι ώστε να προωθηθούν και να προσαρμοστούν οι υποδομές -όπως οι τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ- ως τεχνολογίες γεφύρωσης, με χρήση της υπάρχουσας χρηματοδότησης που αναφέρθηκε παραπάνω· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ωκεάνιες συμπράξεις με τους βασικούς παράγοντες του τομέα ως μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας, της συνεκτικότητας της πολιτικής και του συντονισμού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε τομείς κομβικούς για τη διακυβέρνηση των ωκεανών, όπως η γαλάζια ανάπτυξη και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

172.  σημειώνει ότι η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση του τομέα της ναυτιλίας συνεπάγονται βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες και βελτιωμένα επαγγελματικά προσόντα και τονίζει ότι αυτό αποτελεί ευκαιρία για την προσέλκυση των νέων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, αναπτύσσοντας κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση των προσόντων και προωθώντας διάφορες ναυτικές και θαλάσσιες δραστηριότητες·

173.  εκφράζει τη λύπη του διότι στην κοινή ανακοίνωση για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, με δεδομένες τις επιπτώσεις τους στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές και στον τοπικό τουριστικό τομέα, που περιλαμβάνει κυρίως ΜΜΕ· ζητεί την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ των Ωκεανών, η οποία θα εμπλέκει τις περιφέρειες και θα συμπεριλαμβάνει τις παράκτιες τοπικές αρχές στον πανευρωπαϊκό διάλογο για μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την έξυπνη διακυβέρνηση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού· επιμένει ότι η στρατηγική της Επιτροπής για τα πλαστικά και άλλα θαλάσσια απορρίμματα δεν θα πρέπει να παραβλέπει τις παράκτιες περιοχές, δεδομένου ότι οι διαταραχές στο θαλάσσιο περιβάλλον έχουν εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην προσέλκυση τουριστών, καθώς και αναπόφευκτες οικονομικές και κλιματικές επιπτώσεις σε όλες τις δραστηριότητες των απομακρυσμένων περιοχών·

174.  ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η βελτιωμένη διακυβέρνηση των ωκεανών κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας των εν λόγω πόρων, καθώς και η παιδεία σχετικά με τους ωκεανούς στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μέσω στενότερης συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ ερευνητών, ενδιαφερομένων παραγόντων, αρμοδίων για τη λήψη των αποφάσεων και του κοινού, με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης για τους ωκεανούς και των σταδιοδρομιών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας· ζητεί διεξοδική αξιολόγηση της κατάστασης των ωκεανών, βάσει τόσο της επιστήμης όσο και παραδοσιακών συστημάτων γνώσεων, σύμφωνα με το έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών «Our ocean, Our future: Call for Action» (Ο ωκεανός μας, το μέλλον μας: έκκληση για δράση)·

175.  τονίζει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των τοπικών αρχών παράκτιων και εξόχως απόκεντρων περιοχών στη διαδικασία αύξησης του ενδιαφέροντος των πολιτών της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών·

o
o   o

176.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 60.
(2) Βλ. Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0069, P8_TA(2017)0070, P8_TA(2017)0071 και P8_TA(2017)0072.
(3) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
(4) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.
(5) ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
(6) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34.
(7) ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38.
(9) ΕΕ L 321 της 5.12.2011, σ. 1.
(10) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 77.
(11) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135.
(12) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0035.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0093.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0478.
(16) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 70.
(17) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 24.
(18) «Plastic waste inputs from land into the ocean», Jenna R. Jambeck , Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, Kara Lavender Law, Science, τόμος 347, τεύχος 6223, 13 Φεβρουαρίου 2015, σ. 768-771.
(19) Marine Plastic Debris and Microplastics, UNEP: https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve.
(20) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, «The impact of international shipping on European air quality and climate forcing», 2013.
(21) Winkel, R., Weddige, U., Johnson,d., Hoen, V., και Papaefthimiou, S. (2015), «Shore Side Electricity in Europe: Potential and environmental benefits», Energy Policy, DOI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515300240.
(22) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.


Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη
PDF 459kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη (2017/2086(INI))
P8_TA(2018)0005A8-0403/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ψηφίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του 1995 που εγκρίθηκαν από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες, ιδίως το κρίσιμο σημείο προβληματισμού Κ (Γυναίκες και περιβάλλον),

–   έχοντας υπόψη τη Δημογραφική Έρευνα για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (DECA), η οποία πραγματοποιήθηκε από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό (UNFPA) και η οποία συνδυάζει στοιχεία για τον πληθυσμό με τη γεωγραφία των κλιματικών κινδύνων, παρέχοντας ένα μέσο πολιτικής για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD), που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 1996, και ειδικότερα το άρθρο 5 των γενικών διατάξεών της,

–  έχοντας υπόψη τη 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 18) της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012 (απόφαση 23/CP.18),

–  έχοντας υπόψη την 20ή Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 20) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού από την 1η έως τη 12η Δεκεμβρίου 2014, και ιδίως το πρόγραμμα εργασίας της Λίμας σχετικά με την ισότητα των φύλων (απόφαση 18/CP.20),

–  έχοντας υπόψη την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 21) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη την 22η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 22) της UNFCCC, που πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές του Μαρόκου από τις 7 έως τις 18 Νοεμβρίου 2016, και την απόφασή της σχετικά με την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή, με την οποία παρατείνεται το πρόγραμμα εργασίας της Λίμας, του 2014, σχετικά με την ισότητα των φύλων (απόφαση 21/CP.22),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, και, ιδίως, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 1, 4, 5 και 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 35/20 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 22ας Ιουνίου 2017, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ισότητα των φύλων και το περιβάλλον: ενισχυμένη λήψη αποφάσεων, τυπικά προσόντα και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της πολιτικής μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη διάσκεψη των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή — COP 20 στη Λίμα, Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι»(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο θέσης σχετικά με τη νέα συμφωνία για το κλίμα του 2015, το οποίο δημοσιεύτηκε την 1η Ιουνίου 2015 από την οργάνωση «Women and Gender Constituency»(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), στις 26 Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τη διάσταση του φύλου στα ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής(5),

–  έχοντας υπόψη τη Δέσμευση της Γενεύης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0403/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά με μεγαλύτερη καταστροφική επίδραση στις χώρες και τις κοινότητες που ελάχιστα ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες είναι μεγαλύτερες για τους πληθυσμούς που εξαρτώνται περισσότερο από τους φυσικούς πόρους για την επιβίωσή τους και/ή που έχουν μικρότερη ικανότητα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όπως ξηρασίες, κατολισθήσεις, πλημμύρες και τυφώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι διαθέτουν λιγότερους οικονομικούς πόρους για την προσαρμογή θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και θα υποστούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιπτώσεις της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βιώνονται διαφορετικά από τις γυναίκες και τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για διάφορους λόγους, που κυμαίνονται από την άνιση πρόσβαση στους πόρους, την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τα δικαιώματα γης, έως τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα και τις διαφορετικές τους διατομεακές εμπειρίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και βιώνουν δυσανάλογα τις επιπτώσεις της λόγω των κοινωνικών τους ρόλων, π.χ. όσον αφορά την παροχή νερού, τροφής και καύσιμων υλικών στην οικογένεια και τη φροντίδα άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για περισσότερο από το 70 % των εργασιών που σχετίζονται με το νερό και τη διαχείρισή του σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, το 70 % του συνόλου των γυναικών απασχολείται στον γεωργικό τομέα, αλλά σπανίως συμμετέχει στην ανάπτυξη πολιτικών για το κλίμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, παραμένουν αναλφάβητα 781 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, εκ των οποίων σχεδόν τα δύο τρίτα είναι γυναίκες(6), ενώ η πρόσβαση στην ενημέρωση και την εκπαίδευση μέσω των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αυτονομίας των γυναικών, ιδίως κατά τη διάρκεια καταστροφών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον γεωργικό τομέα στην Αφρική, οι γυναίκες παράγουν περισσότερο από το 90 % των βασικών τροφίμων ενώ, ταυτόχρονα, κατέχουν μόνο το 1 % περίπου της αρόσιμης γης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφές έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την υγεία, τη διαρθρωτική φτώχεια και τις μετατοπίσεις πληθυσμών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, από τα 1,3 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο, το 70 % είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συχνότερο φαινόμενο οι φτωχοί να ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες, άνοδο της στάθμης των θαλασσών και καταιγίδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά έχουν 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους σε σύγκριση με τους άνδρες όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιτείνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων σε σχέση με τις διακρίσεις, τις απειλές για την υγεία, την απώλεια βιοτικών πόρων, τις εκτοπίσεις, τη μετανάστευση, τη φτώχεια, την εμπορία ανθρώπων, τη βία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την επισιτιστική ανασφάλεια, και την πρόσβαση σε υποδομές και βασικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, και η οποία θα συνδέει την ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με έναν κριτικό αναστοχασμό σχετικά με τα πρότυπα κατανάλωσης και τον αντίκτυπό τους στην κλιματική αλλαγή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις αγορές εργασίας επαυξάνει τις ανισότητες και συχνά εμποδίζει τις γυναίκες να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χάραξη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα, αλλά και αποτελεσματικοί παράγοντες αλλαγής για την ανάπτυξη στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής στο πλαίσιο των κοινοτήτων τους και σε θέσεις λήψης αποφάσεων, και πρέπει να τους δοθεί η εξουσία να αναλάβουν τον ρόλο αυτό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (BPfA), του 1995, όρισε με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ φύλου, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, και επισήμανε ότι οι γυναίκες έχουν να διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικά ορθών προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 των γενικών διατάξεων της σύμβασης UNCCD αναγνωρίζει τον ρόλο των γυναικών στις αγροτικές κοινότητες και στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την απερήμωση και την ξηρασία, και ζητεί να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση της απερήμωσης και των επιπτώσεων της ξηρασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών σε κάθε διαδικασία εξαρτάται, σε τελική ανάλυση, από τη διόρθωση των διαρθρωτικών θεμελίων της ανισότητας λόγω φύλου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην UNFCCC αποφάσισαν στην COP 18 (απόφαση 23/CP.18) να υιοθετήσουν τον στόχο της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στους φορείς που θεσπίζονται δυνάμει της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών, να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την κλιματική αλλαγή που θα καλύπτει ισότιμα τις ανάγκες γυναικών και ανδρών, και να παρακολουθούν την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη του στόχου της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο πλαίσιο της προώθησης μιας κλιματικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους φορείς λήψης αποφάσεων για την κλιματική αλλαγή σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά όχι και στις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, όπως είναι η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα και η ΓΔ Ενέργειας, στις οποίες το 40 % των θέσεων καταλαμβάνεται από γυναίκες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εργασίας της Λίμας σχετικά με την ισότητα των φύλων, που εγκρίθηκε στην COP 20 (απόφαση 18/CP.20), καλεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη να προάγουν την ισότητα των φύλων στην εκπροσώπησή τους και να προωθούν την ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσταση του φύλου στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση των αντιπροσώπων, είτε γυναικών είτε ανδρών, σχετικά με θέματα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και την κλιματική αλλαγή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού (COP 21) ορίζει ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει να εξετάζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, όταν αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση μέτρων προσαρμογής και μετριασμού, με σκοπό την αντιμετώπιση απωλειών και ζημιών ή του εκτοπισμού λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα καταστούν πιο αποτελεσματικοί αν ενσωματώσουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες σχεδιασμού, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής γυναικών που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο βάσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση των γνώσεων των γυναικών, μεταξύ άλλων σε επίπεδο τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο ως προς τη διαχείριση των καταστροφών, καθώς και να συμβάλει στην προώθηση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, την πρόληψη της απερήμωσης, την προστασία των δασών, τη διασφάλιση μιας ταχείας μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη της δημόσιας υγείας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού έχουν αναγνωρίσει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί κοινό μέλημα της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει, κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να σέβονται, να προωθούν και να εξετάζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην υγεία, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, των τοπικών κοινοτήτων, των μεταναστών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες και των προσώπων τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και την ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα μεταξύ των γενεών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κλιματική δικαιοσύνη διασυνδέει τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ανάπτυξη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων ομάδων και εξασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή των βαρών και των οφελών της κλιματικής αλλαγής, καθώς και των επιπτώσεών της·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων συνδέεται με την επίτευξη όλων των ΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένου του στόχου 13 για την κλιματική αλλαγή, καθότι προβλέπουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια της ασθενέστερης κοινωνικοοικονομικής θέσης στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες, και με τον τρόπο αυτό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε περιφέρειες όπως η υποσαχάρια Αφρική και η Νότια Ασία, είναι πιθανό να οδηγήσουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα σε κατάσταση ακραίας φτώχειας μέχρι το 2030, πυροδοτώντας συγκρούσεις και εκτοπισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση UNCCD εκτιμά ότι, έως το 2045, 135 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εκτοπιστούν εξαιτίας της απερήμωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ σημειώνει στην αξιολόγηση στοιχείων του ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να κυμαίνεται από 25 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο άτομα, με τη συχνότερα παρατιθέμενη εκτίμηση να κάνει λόγο για 200 εκατομμύρια ανθρώπους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων, η κοινωνική δικαιοσύνη και το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και το μεγαλύτερο μέρος των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής επιβαρύνει το σύνολο της κοινωνίας, η ομάδα που πλήττεται περισσότερο από τον εκτοπισμό λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι κυρίως οι γυναίκες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει το μέγεθος και τη συχνότητα των φυσικών καταστροφών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια περιουσίας, απώλεια οικονομικών δραστηριοτήτων που αποδίδουν έσοδα, απώλεια της πρόσβασης σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες υγείας, και αυξημένο κίνδυνο έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των γυναικών να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών συχνά παρεμποδίζεται από τις ανισότητες που επικρατούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να επιτείνει τις ανισότητες αυτές, δημιουργώντας περαιτέρω τρωτά σημεία και αυξάνοντας τις μετακινήσεις πληθυσμών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από αυτές τις επιπτώσεις μπορούν ακόμα να προληφθούν με την εφαρμογή μιας ταχείας, χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακής ατζέντας που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, και η οποία θα εστιάζει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν σε μια αυξημένη μετακίνηση πληθυσμών που δεν καλύπτεται από τις παραμέτρους των υφιστάμενων διεθνών πλαισίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταπόκριση στο ζήτημα του εκτοπισμού λόγω της κλιματικής αλλαγής θα αποτελέσει ύψιστη πρόκληση που απαιτεί περίπλοκη και ολοκληρωμένη παγκόσμια στρατηγική με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση, το 2017, του εγγράφου «Key Messages on Human Rights and Climate Change» (Βασικά μηνύματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική αλλαγή), από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών ως προς την πλήρη και αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και η Συμφωνία του Παρισιού παρέχουν στους παγκόσμιους ηγέτες μια διατομεακή κανονιστική βάση για την ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μετακινήσεων πληθυσμών λόγω της κλιματικής αλλαγής, με βάση υφιστάμενα μέσα του ΟΗΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα σαφές νομικό πλαίσιο που την υποχρεώνει να σέβεται και να προωθεί την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εσωτερικές και εξωτερικές της πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση πολιτικών για το κλίμα που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου‑ σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σύμφωνα με τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των Συνθηκών, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά το νομικό και πολιτικό πλαίσιο, με σκοπό τη στήριξη της κλιματικής δικαιοσύνης, και να συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη ενός διεθνούς πλαισίου που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής· σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στο μελλοντικό παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων δεν περιλαμβάνει την κατηγορία των «κλιματικών προσφύγων»·

1.  αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα, αλλά και ισχυροί φορείς αλλαγής οι οποίοι, στη βάση μιας πλήρους συμμετοχής, μπορούν να διατυπώσουν και να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικές στρατηγικές για το κλίμα ή/και λύσεις σε σχέση με την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων, και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής, χάρη σε μια σειρά εμπειριών και πρακτικών γνώσεων που διαθέτουν σε πολλούς τομείς, από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, έως τις ενεργειακές υποδομές και τις βιώσιμες πόλεις·

2.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ασχολιών το οποίο υπερβαίνει τη συμβατική γεωργία, τονίζει δε στο πλαίσιο αυτό ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μπορούν να είναι φορείς αλλαγής στην πορεία προς τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης·

3.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα με τα οποία η μεταφορά σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας να μπορεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες κοινότητες και περιοχές να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, σε συνεργασία με τις γυναίκες, που αντιπροσωπεύουν το 70 % του γεωργικού εργατικού δυναμικού στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από φυσικές καταστροφές·

4.  είναι πεπεισμένο ότι η ενδυνάμωση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές είναι κρίσιμης σημασίας όσον αφορά την πρόσβαση σε γη, πιστώσεις και βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των οικοσυστημάτων, των υδάτινων πόρων και της γονιμότητας του εδάφους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τις πτυχές αυτές στις πολιτικές τους για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και με την έγκριση υπεύθυνων ιδιωτικών επενδύσεων, με τη χρήση πλαισίων όπως οι κατευθυντήριες αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σχέδιο δράσης της UNCTAD για επενδύσεις στους ΣΒΑ·

5.  αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν τις καλύτερες πηγές γνώσης σχετικά με τις δικές τους συνθήκες ζωής και τις ανάγκες τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη τους για όλα τα ζητήματα που τις αφορούν· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την EIGE, στατιστικά η κλιματική αλλαγή αφορά περισσότερο τις γυναίκες· αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες, ως φορείς καινοτομίας, ηγεσίας, οργάνωσης, εκπαίδευσης και φροντίδας, ανά τους αιώνες έχουν βρει σε δύσκολες καταστάσεις τρόπους να φροντίζουν τις οικογένειές τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, και έχουν τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσουν φορείς καινοτομίας και για το μέλλον·

6.  καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών της για το εμπόριο και την εξωτερική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των δράσεών της σε σχέση με τις γυναίκες· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να επιμένει όσον αφορά το δεσμευτικό καθεστώς των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων στα κεφάλαια σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών τις οποίες διαπραγματεύεται·

7.  αναγνωρίζει ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της χειραφέτησης, πέραν της περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, εν τέλει, για την οριστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· αναγνωρίζει ότι οι τρόποι με τους οποίους οι εν λόγω πολιτικές ενσωματώνονται στην αντιμετώπιση ενισχυόμενων τάσεων, όπως η αστικοποίηση, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή·

8.  τονίζει ότι ο ΣΒΑ 13 («Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της») προβλέπει τη συμμετοχή των γυναικών στις δράσεις για το κλίμα με έναν στόχο (13β) που ορίζει τα εξής: «Προώθηση μηχανισμών για να αυξηθεί η ικανότητα αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ άλλων με έμφαση στις γυναίκες, τους νέους και τις τοπικές και περιθωριοποιημένες κοινότητες»·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οποιαδήποτε συμβολή των Συμβαλλομένων Μερών της UNFCCC στις εργασίες σχετικά με τα θέματα φύλου έχει εθελοντικό χαρακτήρα· παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να επαναλάβουν τη στήριξή τους στην ανάπτυξη, έγκριση και χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου (GAP) της UNFCCC , που θα πρέπει να συμπληρωθεί από ένα ολοκληρωμένο και πολυετές πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση, τομείς προτεραιότητας, χρονοδιαγράμματα, βασικούς δείκτες επιδόσεων, ορισμό των αρμόδιων φορέων, και μηχανισμούς παρακολούθησης και επανεξέτασης·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα και να εγκρίνουν τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του στόχου της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις αντιπροσωπείες στην UNFCCC·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν προσωρινά ειδικά μέτρα προκειμένου να προωθηθεί ο στόχος της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στους επίσημους και ανεπίσημους φορείς που έχουν συσταθεί δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι εφεξής οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC) της ΕΕ θα περιλαμβάνουν τη συνεπή υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις διαστάσεις που αφορούν την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την απόφαση 21/CP.22 σχετικά με την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή, που καλεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη να ορίσουν και να υποστηρίξουν ένα εθνικό σημείο επαφής ως προς τα θέματα φύλου για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, την εφαρμογή και την παρακολούθηση, και να παράσχουν στήριξη για τα σημεία επαφής για θέματα φύλου σε τρίτες χώρες και/ή χώρες εταίρους·

14.  αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες όχι μόνο εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος των μη αμειβομένων οικιακών εργασιών και της παροχής φροντίδας, αλλά επίσης λαμβάνουν την πλειονότητα των καθημερινών αποφάσεων όσον αφορά την κατανάλωση αγαθών και, ως εκ τούτου, αν διαθέτουν ακριβείς πληροφορίες και επιλογές, μπορούν με τις επιλογές τους αυτές να έχουν αντίκτυπο στη βιωσιμότητα· σημειώνει ότι, για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνες, οι καταναλωτές θα μπορούσαν, επιλέγοντας τοπικά τρόφιμα, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν έως και κατά 5 %·

15.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη Διάσκεψη του Durban για την κλιματική αλλαγή (COP 17)(7) και τη δέσμευση που ανέλαβε σε αυτό «να επιδιώξει την εκπροσώπηση των γυναικών σε ποσοστό 40 % τουλάχιστον, σε όλα τα σχετικά όργανα» για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των εργασιών της Ειδικής Ομάδας της Βαρσοβίας για τις εκτοπίσεις πληθυσμών, στην οποία έχει ανατεθεί η εντολή από την UNFCCC (COP 22) να εκπονήσει συστάσεις για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των εκτοπίσεων που συνδέονται με τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και η οποία θα αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και, κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εμπορία ανθρώπων και την έμφυλη βία·

17.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει το θέμα της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματά της, σε όλα τα επίπεδα· ζητεί, επιπλέον, να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών των αγροτικών και των αυτοχθόνων κοινοτήτων στις διεργασίες λήψης αποφάσεων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, καθώς και την κατάρτιση πολιτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή·

18.  καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να διασφαλίσει μια ευαίσθητη ως προς το φύλο‑ προσέγγιση στο πλαίσιο των εργασιών της στην Πλατφόρμα για τις εκτοπίσεις λόγω φυσικών καταστροφών (πρωτοβουλία Nansen) και το Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία ατόμων που αντιμετωπίζουν διασυνοριακή εκτόπιση στο πλαίσιο φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν δείκτες και να συλλέγουν δεδομένα ξεχωριστά για κάθε φύλο κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με τη χρήση μέσων όπως η ανάλυση ως προς το φύλο, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο, η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, και ο Δείκτης Περιβάλλοντος και Ισότητας των Φύλων (EGI), μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του EIGE·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στο παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, με σκοπό τη διασφάλιση της κλιματικής δικαιοσύνης μέσω της αναγνώρισης της κλιματικής αλλαγής ως παράγοντα μετανάστευσης, με παρατηρήσεις που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο σύνολο του συμφώνου, σε συμφωνία με τις ανάγκες των ανθρώπων που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής·

21.  υπενθυμίζει τη βασική δέσμευση 4 από τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι ο ανθρωπιστικός προγραμματισμός λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ετοιμότητας έναντι καταστροφών της ECHO (DIPECHO) και του σχεδίου δράσης για την ανθεκτικότητα σε χώρες επιρρεπείς σε κρίση (2013-2020), καθώς και του δείκτη ανθεκτικότητας·

22.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των εκτοπισμένων γυναικών και των μεταναστριών· εκτιμά πως θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια μετανάστριες που υπήρξαν θύματα βίας κατά το ταξίδι τους, και να τους παρέχεται πρόσβαση σε ψυχολογικές και ιατρικές υπηρεσίες·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσανατολίσουν τα σχετικά προγράμματα στις περιοχές που πλήττονται από καταστροφές, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή βοήθειας στις περιοχές αυτές, και να λάβουν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές σε αυτές τις περιοχές, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των παιδιών, που υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες των καταστροφών·

24.  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να ενθαρρύνουν τη χειραφέτηση των γυναικών και την ευαισθητοποίησή τους, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με την προστασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και διασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή τους στη σχετική με καταστροφές πρόνοια, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και την πρόληψη των κινδύνων, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος του ρόλου τους στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε περίπτωση καταστροφών·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επί τόπου, να στηρίξουν, να ενισχύσουν και να υλοποιήσουν μηχανισμούς επιτήρησης στα κέντρα υποδοχής για εκτοπισμένους και μετανάστες τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτροπή της έμφυλης βίας, με σκοπό να σταματήσουν οι κάθε είδους παρενοχλήσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών·

26.  καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και των εκτοπισμένων στα κέντρα υποδοχής, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια·

27.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης στόχων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν σε συναφή προγράμματα και μηχανισμούς, όπως το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών (UN-REDD), τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να προσφέρονται στις γυναίκες ευκαιρίες έμμισθης απασχόλησης για την εκτέλεση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών που επί του παρόντος παρέχουν σε εθελοντική βάση, όπως είναι η αναδάσωση, η δάσωση εκχερσωμένων εδαφών και η διατήρηση των φυσικών πόρων·

28.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, με στόχο την περαιτέρω προαγωγή της εκπροσώπησης των γυναικών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της UNFCCC, να παρέχουν χρηματοδότηση για την κατάρτιση και τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει και να στηρίξει τη δικτύωση των γυναικείων οργανώσεων και τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για την κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα και επωφελούνται εξίσου από όλες τις διαβουλεύσεις, τα προγράμματα και τη χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή που οργανώνονται με στήριξη της ΕΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

29.  καλεί την Επιτροπή και τις ΓΔ που είναι αρμόδιες για την ισότητα των φύλων, την ανάπτυξη, την ενέργεια και το κλίμα αντίστοιχα, να περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων με διαρθρωμένο και συστηματικό τρόπο στις ενωσιακές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, και να μην εστιάζουν αποκλειστικά στην εξωτερική διάσταση· παροτρύνει, ειδικότερα, τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και τη ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) να ενισχύσουν την ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και το έργο τους στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι συνδέεται με την κλιματική δικαιοσύνη· τονίζει την ανάγκη να διαθέσει η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα (CLIMA) πόρους για τη στελέχωση ενός σημείου επαφής για θέματα φύλου (GFP)· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την αρχή της κλιματικής δικαιοσύνης· επιμένει ότι η μεγαλύτερη αδικία που θα προέλθει από την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή θα είναι οι αρνητικές συνέπειες για τις φτωχές χώρες και πληθυσμούς, και ιδίως για τις γυναίκες·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις για την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σχετικά με τις δράσεις για το κλίμα στο πλαίσιο των εκθέσεων Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης που υποβάλλουν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

31.  σημειώνει ότι οι οικονομικές δεσμεύσεις της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών (GEWE) έχουν αυξηθεί, χωρίς όμως να αυξηθεί αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναμικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση αυτού του αυξανόμενου όγκου εργασίας· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ισχυρή θεσμική δέσμευση ως προς τη διάσταση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών (GEWE) σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, ιδίως στο πλαίσιο των γενικών πολιτικών που διέπουν την αναπτυξιακή συνεργασία, και συγκεκριμένα τους ΣΒΑ και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP)·

32.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ ισότητας των φύλων και κλιματικής αλλαγής δεν αποτελεί τομέα προτεραιότητας στο σχέδιο GAP ΙΙ της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών· σημειώνει ότι δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ή ενσωματωθεί στη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων δείκτες για το φύλο, ενώ η εσωτερική λογοδοσία και η χρηματοδότηση για την επίτευξη αποτελεσμάτων στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών (GEWE) εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς· σημειώνει ότι η μικρότερη πρόοδος έχει σημειωθεί σε σχέση με τον στόχο 20 του σχεδίου GAP II της ΕΕ, ο οποίος αφορά την ισότητα δικαιωμάτων όσον αφορά τη δυνατότητα των γυναικών να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με το κλίμα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να τις επηρεάζουν, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για την υλοποίηση του στόχου αυτού· υπενθυμίζει ότι το σχέδιο GAP ΙΙ της ΕΕ προωθεί μια ατζέντα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με τέσσερις θεματικούς πυλώνες, συμπεριλαμβανομένου του οριζόντιου πυλώνα που αφορά τη μετατόπιση των υπηρεσιών της Επιτροπής και της θεσμικής νοοτροπίας της ΕΥΕΔ προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης υλοποίησης των δεσμεύσεων της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό προς την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

33.  αναγνωρίζει ότι οι βελτιώσεις στην τεχνική καθοδήγηση δεν θα αρκετές από μόνες τους για την επίτευξη σημαντικής αλλαγής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ΕΕ στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών (GEWE)·

34.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να συντάξει μια αναλυτική ανακοίνωση με τίτλο «Ισότητα των φύλων και κλιματική αλλαγή – ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και προώθηση της κλιματικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο των στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής», ούτως ώστε να ανταποκριθεί στην ισχυρή της θεσμική δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών (GEWE) και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών σε επίπεδο θεσμικού συντονισμού·

35.  καλεί τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του να ενισχύσουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά τις εργασίες τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε σχέση με τα οριζόντια ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

36.  τονίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου κατά τη χρηματοδότηση τόσο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και για τον μετριασμό του αντικτύπου της· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την πολιτική ισότητας των φύλων στο πεδίο των πολυμερών χρηματοδοτικών μηχανισμών· επιδοκιμάζει επίσης τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω της καταβολής πριμ για έργα που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, όπως η προώθηση βιοποριστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών ευκαιριών για τις γυναίκες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNDP), μόνο το 0,01 % του συνόλου της χρηματοδότησης παγκοσμίως στηρίζει έργα που αφορούν ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή και τα δικαιώματα των γυναικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα τους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή συμμορφώνονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν υπονομεύουν την ισότητα των φύλων·

37.  θεωρεί ότι οι τρεις χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που θεσπίζει η UNFCCC — το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF), το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο (GEF) και το Ταμείο Προσαρμογής (AF) — θα πρέπει να αφιερώσουν επιπλέον κονδύλια για μια πολιτική επενδύσεων για το κλίμα η οποία θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη τη διάσταση του φύλου·

38.  ζητεί από την ΕΕ ιδίως να παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται κριτήρια τα οποία βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να θεσπίσει νέα κριτήρια για την πολιτική που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

39.  ζητεί να ληφθούν μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και με τα οποία θα εξασφαλίζεται ότι οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως δικαιούχοι στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα, αλλά και ως επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνολογίας καθαρής ενέργειας· επικροτεί την πρόσκληση της Επιτροπής για υποβολή προτάσεων σχετικά με τις γυναίκες και τη βιώσιμη ενέργεια, με την οποία διατίθενται 20 εκατομμύρια EUR για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που προωθούν την επιχειρηματικότητα των γυναικών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αυξήσει το εν λόγω ποσό στο μέλλον·

40.  ζητεί να παρέχεται στους αξιωματούχους της ΕΕ, ιδίως σε όσους ασχολούνται με τις πολιτικές για την ανάπτυξη και το κλίμα, κατάρτιση εστιασμένη στην ισότητα των φύλων·

41.  ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο εκτοπισμός λόγω της κλιματικής‑ αλλαγής· είναι ανοικτό σε μια συζήτηση σχετικά με την καθιέρωση διάταξης περί «κλιματικής μετανάστευσης»· ζητεί να συσταθεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα εξετάσει το ζήτημα αυτό σε διεθνές επίπεδο, και ζητεί επιτακτικά να συμπεριληφθεί το θέμα της κλιματικής μετανάστευσης στη διεθνή ατζέντα· απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εμβληματικές προγραμματικές πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για τις γυναίκες και τα σχέδια και προγράμματα της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της Κλιματικής Αλλαγής, με τα οποία δημιουργείται μια οριζόντια σύνδεση μεταξύ φύλου και κλιματικής αλλαγής·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στον τομέα αυτό, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής·

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 27.
(2) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 67.
(3) ΕΕ C 258 Ε της 7.9.2013, σ. 91.
(4) http://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2015/06/WGC_FINAL_1June.pdf
(5) http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-environment-and-climate-change
(6) Ηνωμένα Έθνη, «Οι γυναίκες του κόσμου 2015», https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter3/chapter3.html
(7) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 83.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου