Index 
Antagna texter
Tisdagen den 16 januari 2018 - Strasbourg
Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I
 Genomförandet av EU:s makroregionala strategier
 Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I
 Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030
 Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa

Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I
PDF 378kWORD 50k
Europaparlamentets ändringar antagna den 16 januari 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))(1)
P8_TA(2018)0001A8-0377/2017

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antagits av SPRFMO sträva efter att främja det kustnära fisket och användningen av fiskeredskap och fiskemetoder som är selektiva och har begränsad miljöpåverkan, inbegripet redskap och metoder som används vid traditionellt och icke-industriellt fiske, och därmed bidra till en rimlig levnadsstandard för lokala ekonomier.
Ändring 2
Förslag till förordning
Artikel 1
I denna förordning fastställs förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder avseende fisket efter långvandrande bestånd i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO).
I denna förordning fastställs förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder avseende fisket efter långvandrande fiskbestånd i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO).
Ändring 3
Förslag till förordning
Artikel 2 – led c
c)  tredjelands fiskefartyg som begär tillträde till eller är föremål för inspektion i unionshamnar och som medför fiskeriprodukter som fångats i SPRFMO:s konventionsområde.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
(1)  SPRFMO:s konventionsområde: det fria geografiska havsområdet söder om 10° N, norr om CCAMLR:s konventionsområde så som det definieras i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, öster om SIOFA:s konventionsområde enligt definitionen i fiskeavtalet för södra Indiska oceanen, och väster om de områden som lyder under de sydamerikanska staternas fiskerijurisdiktion,
(1)  SPRFMO:s konventionsområde: det geografiska område som avgränsas genom artikel 5 i konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet,
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
(2)  fiskefartyg: fartyg oavsett storlek som används eller som är avsett att användas för kommersiellt nyttjande av fiskeriresurser, inklusive stödfartyg, fiskberedningsfartyg och fartyg som deltar i omlastning samt transportfartyg som är utrustade för transport av fiskeriprodukter, med undantag av containerfartyg,
(2)  fiskefartyg: ett fartyg som används eller som är avsett att användas för fiske, inbegripet beredningsfartyg, stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som är direkt inblandade i fiske,
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7
(7)  bottenfiskets fotavtryck: bottenfiskets rumsliga utbredning under en fastställd tidsperiod i SPRFMO:s konventionsområde,
(7)  bottenfiskets fotavtryck: bottenfiskets rumsliga utbredning i SPRFMO:s konventionsområde under tidsperioden 1 januari 2002 till 31 december 2006,
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 10
(10)  etablerat fiske: ett fiske som inte har varit avstängt och inom vilket fiske har skett eller inom vilket en viss typ av fiskeredskap eller en viss teknik har använts de senaste tio åren,
utgår
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 10a (nytt)
(10a)  stora pelagiska drivgarn (drivgarn med maskor): ett garn eller annat nät eller en kombination av nät vars längd överstiger 2,5 kilometer och vars syfte är att få fisken att garnas, fångas eller snärjas i maskorna när fångstredskapet drivs på ytan eller i vattnet,
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 10b (nytt)
(10b)  djuphavsnät/djuphavsgarn (grimgarn, sättgarn, förankrade garn, bottensatt garn): linor bestående av enkla, dubbla eller tredubbla vertikala nätstycken, nära eller på botten, i vilka fisk fastnar, snärjs eller garnas; djuphavsnät/djuphavsgarn består av enkla eller mer sällan dubbla eller tredubbla nätstycken monterade på samma ramar av rep; olika typer av nät kan kombineras i ett redskap; dessa nät kan antingen användas ensamma eller, vilket är vanligare, i stort antal placerade i rad (”länkar” av nät); redskapet kan vara fast, förankrat vid botten eller drivande, antingen fritt eller fästat vid fartyget,
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 11
(11)  IUU-fiske: fiskeverksamhet som är olaglig, orapporterad och oreglerad i enlighet med definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 1005/2008,
(11)  IUU-fiske: fiskeverksamhet i enlighet med definitionen i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1005/2008,
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16
(16)  känsliga marina ekosystem: alla marina ekosystem vars integritet enligt bästa tillgängliga vetenskapliga rön och försiktighetsansatsen riskerar att utsättas för betydande negativa verkningar till följd av fysisk kontakt med bottenredskap under normal fiskeverksamhet, bland annat korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och kallvattensvampkolonier.
(16)  känsliga marina ekosystem: alla marina ekosystem vars integritet (dvs. ekosystemets struktur eller funktion) enligt bästa tillgängliga vetenskapliga rön och försiktighetsansatsen riskerar att utsättas för betydande negativa verkningar till följd av fysisk kontakt med bottenredskap under normal fiskeverksamhet, bland annat korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och kallvattensvampkolonier.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)
Artikel 6a
Fördelning av fiskemöjligheter för chilensk taggmakrill
I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter för bestånden av taggmakrill som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med särskild hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och efter att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6
6.  Det ska vara förbjudet för unionens fiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning. När så inte är möjligt ska fartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.
6.  Det ska vara förbjudet för unionens fiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning. När så inte är möjligt och när det av driftsrelaterade säkerhetsskäl är nödvändigt att släppa ut biologiskt avfall ska fartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
4.  Det ska vara förbjudet för unionens fiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning.
4.  När så är möjligt ska det vara förbjudet för unionens fiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5
5.  Unionens fiskefartyg ska omvandla fiskavfallet till fiskmjöl och behålla allt avfallsmaterial ombord, och eventuella utsläpp ska vara begränsade till utsläpp i flytande form/länsvatten. När så inte är möjligt ska fiskefartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.
5.  När så är möjligt och lämpligt ska unionens fiskefartyg omvandla fiskavfallet till fiskmjöl och behålla allt avfallsmaterial ombord, och eventuella utsläpp ska vara begränsade till utsläpp i flytande form/länsvatten. När så inte är möjligt ska fiskefartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6
6.  Näten ska rengöras efter varje fiskeinsats i syfte att avlägsna insnärjd fisk och bentiskt material för att avvärja interaktion med fåglar under utsättningen av redskapet.
6.  När så är möjligt ska näten rengöras efter varje fiskeinsats i syfte att avlägsna insnärjd fisk och bentiskt material för att avvärja interaktion med fåglar under utsättningen av redskapet.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 9 – led ba (nytt)
ba)   Data om observerad interaktion med havsfåglar.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b
(b)  Uppgifter om den genomsnittliga fångstnivån under perioden 1 januari 2002–31 december 2006.
(b)  Uppgifter om den genomsnittliga årliga fångstnivån under perioden 1 januari 2002–31 december 2006.
Ändring 19
Förslag till förordning
Kapitel IIa (ny) – rubrik
Kapitel IIa
Garn
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)
Artikel 17a
Garn
1.  Användningen av stora pelagiska drivgarn och alla djuphavsnät är förbjuden på hela SPRFMO:s konventionsområde.
2.  Flaggmedlemsstater vars fartyg har för avsikt att passera genom SPRFMO:s konventionsområde med garn ombord ska
a)  minst 36 timmar före inträdet i SPRFMO:s konventionsområde meddela SPRFMO:s sekretariat om bland annat planerade inrese- och utresedatum och längden på de garn som finns ombord,
b)  säkerställa att deras fartyg är försedda med ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS), som skickar en signal en gång varannan timme under den tid fartygen befinner sig inom SPRFMO:s konventionsområde,
c)  lämna rapporter om VMS-position till SPRFMO:s sekretariat inom 30 dagar efter det att fartyget lämnat SPRFMO:s konventionsområde och
d)  om garn oavsiktligt förlorats eller det fallit överbord från fartyget, anmäla datum, klockslag, position och det förlorade garnets längd (i meter) till SPRFMO:s sekretariat så snart som möjligt och i alla händelser inom 48 timmar efter det att redskapet förlorats.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5
5.  Utan hinder av vad som sägs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska unionens fiskefartyg som inte finns upptagna i SPRFMO:s fartygsregister inte tillåtas bedriva fiske efter arter som fångats i SPRFMO:s konventionsområde.
5.  Utan hinder av vad som sägs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska unionens fiskefartyg som inte finns upptagna i SPRFMO:s fartygsregister inte tillåtas bedriva fiske efter arter som fångats inom ramen för SPRFMO i konventionsområdet.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4
4.  Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 21 och 22 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller av artikel 4.3 och 4.4 i förordning (EG) nr 1005/2008.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c
c)  utse en kontaktpunkt för överföring av inspektionsrapporter enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1005/2008.
c)  utse en kontaktpunkt för mottagande av inspektionsrapporter enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1005/2008.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 30
Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna alla dokumenterade uppgifter som visar på möjliga fall där fiskefartyg har brustit i efterlevnaden av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder i SPRFMO:s konventionsområde under de senaste två åren, senast 120 dagar före årsmötet. Kommissionen ska granska informationen och, om lämpligt, vidarebefordra den till SPRFMO:s sekretariat minst 90 dagar före SPRFMO:s årsmöte.
Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna alla dokumenterade uppgifter som visar på möjliga fall där fiskefartyg har brustit i efterlevnaden av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder i SPRFMO:s konventionsområde under de senaste två åren, senast 150 dagar före årsmötet. Kommissionen ska granska informationen och, om lämpligt, vidarebefordra den till SPRFMO:s sekretariat minst 120 dagar före SPRFMO:s årsmöte.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 30a – punkt 2
2.  De myndigheter i en medlemsstat som får information från kommissionen om att ett fiskefartyg som för medlemsstatens flagg har förts upp i SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg ska underrätta fartygsägaren om detta och om vilka konsekvenser ett definitivt införande i SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg kan innebära.
2.  När kommissionen underrättas om att ett fartyg som för en medlemsstats flagg förts upp i SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg, ska den underrätta myndigheterna i den berörda medlemsstaten om detta, som i sin tur ska underrätta fartygsägaren om att fartygets förts upp i utkastet till SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg och om vilka konsekvenser ett definitivt införande i SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg kan innebära.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led e
e)  Position, dag och klockslag (UTC).
e)  Position (latitud och longitud), dag och klockslag (UTC).

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0377/2017).


Genomförandet av EU:s makroregionala strategier
PDF 267kWORD 52k
Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2018 om genomförandet av EU:s makroregionala strategier (2017/2040(INI))
P8_TA(2018)0002A8-0389/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt avdelning XVIII,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser)(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras funktion(3),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 25 april 2017 om utvecklingen av EU:s makroregionala strategier:

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 16 december 2016 om genomförandet av EU:s makroregionala strategier (COM(2016)0805) och det bifogade arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2016)0443),

–  med beaktande av Europeiska kommissionens meddelande av den 10 juni 2009 om EU:s strategi för Östersjöområdet (COM(2009)0248),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 december 2010 Mot en europeisk strategi för Donauregionen (COM(2010)0715),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 juni 2014 om Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen (COM(2014)0357),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 juli 2015 om EU:s strategi för Alpregionen (COM(2015)0366),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 20 maj 2014 om styrningen av makroregionala strategier (COM(2014)0284),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 december 2015 Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (COM(2015)0639),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 februari 2011 om genomförande av Europeiska unionens strategi för Donauregionen(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2012 om utvecklingen av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 september 2012 om EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 28 oktober 2015 om EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om en EU-strategi för Alpregionen(8),

–  med beaktande av studien från januari 2015 om makroregioners nya roll i det europeiska territoriella samarbetet, från parlamentets generaldirektorat för EU-intern politik (utredningsavdelning B: Struktur- och sammanhållningspolitik),

–  med beaktande av Interacts rapport från februari 2017 om de makroregionala strategiernas mervärde och program- och projektperspektivet i dessa,

–  med beaktade av artikel 52 i sin arbetsordning samt artikel 1.1 e och bilaga 3 i talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8–0389/2017), och av följande skäl:

A.  En makroregion kan definieras som ett geografiskt område som omfattar ett antal olika länders regioner som knyts samman genom en eller flera gemensamma egenskaper eller utmaningar(9),

B.  Makroregionala strategier har inrättats i områden som utgör en utveckling av EU när det gäller gränsöverskridande samarbete. De är viktiga eftersom de kan mobilisera offentliga och privata aktörer, civilsamhället och den akademiska världen, samt för att mobilisera resurser för att nå EU:s gemensamma politiska mål.

C.  Makroregionala strategier erbjuder en plattform för samarbete på regional och gränsöverskridande nivå mellan EU:s medlemsstater och grannländer för att möta gemensamma utmaningar, ha en gemensam planering och främja samarbetet mellan olika parter och mellan olika politikområden samt förbättra integreringen av dem, bland annat inom områdena skydd av miljön och den biologiska mångfalden, strategier för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, avfallshantering och vattenförsörjning, fysisk havsplanering samt system för integrerad förvaltning av kustområden. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang ansträngningarna för att främja samarbetet mellan Esi-fonderna och Efsi.

D.  Makroregionerna är en del av genomförandet av en långsiktig, sammanknuten, övergripande politik, eftersom dessa makroregioner är knutna till sammanhållningspolitiken genom de mål för de makroregionala strategierna som är inbyggda i deras operativa program och projekt upprättas genom smarta synergier. Makroregionerna bidrar därmed mer effektivt till att uppnå målen för de makroregionala strategierna genom att dra till sig privata investeringar, vilket visar på förtroende, och engagera sig i dialog, gränsöverskridande samarbete och solidaritet.

E.  Makroregionala strategier bygger på principen om ”de tre nejen”, dvs. nej till ny finansiering, nej till nya strukturer och nej till ny lagstiftning inom EU:s befintliga politiska ram.

F.  Befintliga samarbetsmekanismer på unionsnivå och mellan medlemsstater och regioner används för att underlätta genomförandet av makroregionala strategier, i synnerhet i de inledande faserna.

G.  Kommissionen antar en enskild rapport om genomförandet av alla fyra nu befintliga makroregionala strategier i EU vartannat år där man anger vilka framsteg som har gjorts och var det behövs ytterligare förbättringar; nästa rapport är planerad till slutet av 2018. Parlamentet anser att inom denna ram behövs det en utvärdering av de aspekter som rör miljön, vilket är en av pelarna för hållbar utveckling.

Makroregionala strategier som plattformar för samarbete och samordning

1.  Europaparlamentet noterar att de makroregionala strategiernas betydelse har förstärkts av globaliseringsprocessen, som har gjort att enskilda länder har blivit ömsesidigt beroende av varandra och kräver lösningar på de gränsöverskridande problem dessa medför.

2.  Europaparlamentet inser att punkter som är avhängiga av kvaliteten på genomförandet, såsom åtagande, ägande, resurser och styrning, fortfarande är, i varierande grad, svåra att lösa för att uppnå i förväg fastställda mål.

3.  Europaparlamentet betonar att makroregionala strategier fortsätter att ge ett ovärderligt bidrag till gräns- och branschövergripande flernivåsamarbete i Europa, vars potential ännu inte har utnyttjats tillräckligt, i syfte att öka konnektiviteten för att stärka de ekonomiska förbindelserna och kunskapsöverföringen mellan regioner och länder. Parlamentet konstaterar dock att eftersom överenskommelser om gemensamma åtgärder görs på flera nivåer och mellan flera länder och regioner så är det fortfarande svårt att få tillgång till EU-medel för projekt inom de makroregionala strategierna.

4.  Europaparlamentet anser att de makroregionala strategierna och medföljande miljöprogram utgör bra instrument för att synliggöra det europeiska samarbetet för medborgarna och uppmanar därför alla parter att ge sitt fulla stöd till strategierna och låta dem delta i genomförandet.

5.  Europaparlamentet anser att flernivåstyre med en ordentlig roll för regionerna inom denna ram bör utgöra en hörnsten från första början i alla makroregionala strategier, och att regionala och lokala samhällen, offentliga och privata aktörer, samt aktörer från den tredje sektorn ska involveras i processen. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och därmed även de berörda regionerna att utveckla adekvata styrelsestrukturer och arbetsupplägg för att underlätta samarbete, i form av t.ex. gemensamma möjligheter till planering, främjande av finansieringsmöjligheter samt en bottom-up-strategi.

6.  Europaparlamentet efterlyser bättre vertikal och horisontell samordning och bättre partnerskap mellan olika offentliga och privata aktörer, den akademiska världen, icke‑statliga organisationer samt olika internationella organisationer som verkar på detta område, och mellan olika politikområden på EU-nivå och nationell, regional och lokal nivå för att underlätta genomförandet av de makroregionala strategierna och förbättra det gränsöverskridande samarbetet. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra dessa intressenters deltagande i bland annat de makroregionala strategiernas ledningsgrupper, samtidigt som man respekterar den allmänna tillämpningen av EU:s principer.

7.  Europaparlamentet understryker betydelsen av att ha tillräckligt med personal och administrativ kapacitet vid de behöriga nationella och regionala myndigheterna för att kunna säkerställa ett effektivt genomförande av strategierna. Parlamentet understryker i detta hänseende värdet av ett stödprogram för strukturreformer, vilket på begäran av en medlemsstat kan användas för att hjälpa till med kapacitetsuppbyggnad och effektivt genomförande vid utvecklingen och finansieringen av projekt inom de makroregionala strategierna. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen och medlemsstaterna att aktivt främja spridning och tillämpning av god administrativ praxis och erfarenheter från ett framgångsrikt genomförande av de makroregionala strategierna.

8.  Europaparlamentet understryker det faktum att makroregionala strategier måste vara tillräckligt flexibla för att kunna anpassas och reagera flexibelt på oplanerade händelser och behov som kan påverka berörda regioner, medlemsstater och EU i allmänhet. Parlamentet anser att man vid genomförandet av makroregionala strategier måste ta hänsyn till specifika regionala och lokala särdrag. Parlamentet framhåller betydelsen av kommissionens samordnande roll i detta hänseende, även när det gäller att finjustera de specifika målen för varje strategi.

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR)

9.  Europaparlamentet är nöjt med de resultat som har uppnåtts sedan strategin lanserades 2009, i synnerhet när det gäller samarbetsmekanismerna mellan de berörda regionerna och länderna (t.ex. inom rådet vid relevanta ministermöten), men även inom själva länderna, såsom inom parlamentet eller regeringen. Parlamentet konstaterar att EUSBSR är en stabil samarbetsram med över 100 flaggskeppsinitiativ och nya nätverk.

10.  Europaparlamentet betonar att det fortfarande finns utmaningar, i synnerhet inom miljö- och anslutningsområdena. Parlamentet uppmanar de deltagande länderna att öka sina insatser för att motverka föroreningarna (dvs. vatten och luftkvalitet samt eutrofiering) i Östersjön, eftersom Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen. Parlamentet konstaterar att uppnåendet av en god miljöstatus till 2020 är ett av de främsta målen för de politiska åtgärderna i Östersjön.

11.  Europaparlamentet fäster vikt vid möjligheten att ansluta Östersjöregionen till energinät för att minska och utrota energifattigdomen och öka energitryggheten och leveranstryggheten.

EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)

12.  Europaparlamentet understryker den positiva effekt som strategin har haft på samarbetet mellan de deltagande länderna och regionerna, genom förbättrad rörlighet och bättre sammanlänkning av alla transportmedel, främjande av ren energi, kultur och turism samt inte minst främjande av direkta kontakter mellan människor, vilket har lett till större sammanhållning mellan de regioner och länder som deltar i strategin.

13.  Europaparlamentet anser att Euroaccess-projektet, initiativet Keep Danube Clean och finansieringsdialogen om Donau utgör tydliga positiva exempel på hur man kan överbrygga de svårigheter i finansieringen som projekt av transnationell och gränsöverskridande betydelse ofta ställs inför. Parlamentet anser att genom denna dialog kan skillnaderna i utveckling mellan regionerna i Donauområdet minskas ytterligare. Parlamentet anser vidare att ett återöppnande av ett centrum för Donaustrategin skulle kunna bidra till ett smidigare genomförande av strategin.

14.  Europaparlamentet understryker att en av de största miljöutmaningarna för länderna i makroregionen runt Donau fortfarande består i att förhindra skador till följd av allvarliga översvämningar. Parlamentet betonar att man bör överväga att vidta ytterligare gemensamma åtgärder för att förhindra gränsöverskridande föroreningar.

15.  Europaparlamentet påminner om behovet av strategiska projekt och betonar att det är nödvändigt att upprätthålla ett stort politiskt stöd och öka resurserna och kapaciteten för behöriga myndigheter i syfte att bemöta de återstående utmaningarna. Parlamentet understryker därför behovet av att upprätthålla politisk energi för EUSDR och se till att styrgruppen för EUSDR fungerar.

16.  Europaparlamentet uppmanar, med tanke på den naturliga kopplingen mellan Donau och Svarta havet, de deltagande länderna att stärka samordningen mellan Donaustrategin och det gränsöverskridande samarbetet runt Svarta havet samt att ha ett nära samarbete för att lösa gemensamma socioekonomiska problem och miljö- och transportproblem.

17.  Europaparlamentet betonar att ett mer integrerat tillvägagångssätt inom rörlighet och multimodalitet i Donauregionen även skulle gynna miljön.

EU:s strategi för den adriatiska och joniska regionen (EUSAIR)

18.  Europaparlamentet understryker de specifika egenskaperna i EUSAIR eftersom ett antal potentiella kandidatländer och kandidatländer deltar, samt anser att detta samarbetsformat kan utgöra en utmärkt möjlighet för hela regionen. Parlamentet anser att strategin kan ge ny kraft åt EU:s utvidgnings- och integrationsprocess.

19.  Europaparlamentet noterar med oro de ihållande problemen när det gäller bristande effektiv koppling mellan tillgängliga resurser, styrning och ägande som förhindrar att målen i EU:s strategi för den adriatiska och joniska regionen kan nås fullt ut. Parlamentet uppmanar de deltagande länderna att ge de behöriga myndigheterna stöd och skräddarsydda åtgärder för att genomföra strategin.

20.  Europaparlamentet betonar att regionen har stått i centrum för de senaste årens migrationskris och anser att EU:s strategi för den adriatiska och joniska regionen kan bidra till att bemöta dessa problem om den ges nödvändiga verktyg och resurser. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens försök att finna lösningar för att uppbringa ekonomiska resurser för migrationsrelaterad verksamhet, däribland samarbete med tredjeländer.

21.  Europaparlamentet anser att pelaren för hållbar turism i den adriatisk-joniska regionen är ett positivt instrument för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt i regionen och för att öka medvetenheten om miljömässiga utmaningar och den makroregionala strategin.

22.  Europaparlamentet uppmanar de berörda länderna att prioritera kapacitetsuppbyggnad för de viktigaste aktörerna inom EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen samt de programmyndigheter som ansvarar för strategins tillhörande operativa program.

EU:s strategi för Alpregionen (EUSALP)

23.  Europaparlamentet anser att EU:s strategi för Alpregionen utgör ett bevis för att det makroregionala konceptet även framgångsrikt kan tillämpas på mer utvecklade regioner. Parlamentet uppmanar sina intressenter att främja miljörelaterade investeringar som motverkar konsekvenserna av klimatförändringarna. Parlamentet påpekar vidare att Alpregionen är en viktig regional transportknut och samtidigt ett av de största unika natur- och friluftsområdena och måste bevaras. Parlamentet understryker därför att man bör söka hållbara och sammanlänkade transportstrategier.

24.  Europaparlamentet välkomnar den styrningsstruktur som för närvarande håller på att införas i strategin, eftersom det första stegen i genomförandet visade sig vara svåra och styrdes av olika strukturer, ramar och tidsfrister. Parlamentet uppmanar därför de deltagande länderna att fortsätta sitt åtagande och stödja medlemmarna i aktionsgruppen för EU:s strategi för Alpregionen.

25.  Europaparlamentet understryker att EUSALP kan utgöra ett bra exempel på en strategi för territoriell sammanhållning, eftersom den samtidigt inkluderar olika specifika områden, produktiva områden, bergsområden och landsbygdsområden samt några av de mest betydelsefulla och välutvecklade städerna i EU. Dessutom erbjuder den en plattform för att gemensamt möta de utmaningar de ställs inför (klimatförändringar, demografiska förändringar, biologisk mångfald, migration, globalisering, hållbar turism och jordbruk, energiförsörjning, transport och rörlighet samt den digitala klyftan). Parlamentet uppmanar de deltagande länderna och regionerna att ägna vederbörlig uppmärksamhet åt Interregprogrammet för Alpregionen och andra relevanta finansieringsvägar för att möta gemensamma prioriteringar.

26.  Europaparlamentet understryker att Alpregionen präglas av många gränser och att avvecklandet av dessa gränser utgör en grundförutsättning för ett fungerande samarbete, i synnerhet för arbetsmarknaden och den ekonomiska verksamhet som rör små och medelstora företag. Parlamentet påpekar att EUSALP också kan erbjuda en möjlighet att stärka det gränsöverskridande samarbetet mellan regioner, städer och lokalsamhällen som ligger bredvid varandra, samt för att och upprätta förbindelser och nätverk mellan människor, även i form av transportmöjligheter och digital täckning. Parlamentet understryker också att miljön i regionen är utsatt.

Ett makroregionalt Europa efter 2020?

27.  Europaparlamentet påpekar att makroregionala strategier lyckas om de grundar sig på långsiktiga politiska perspektiv och organiseras så att alla offentliga (i synnerhet regionala och lokala myndigheter) och privata intressenter samt civilsamhället är effektivt representerade från första början, vilket kräver ett effektivt utbyte av information, bästa praxis, expertis och erfarenheter mellan makroregioner och deras regionala och lokala myndigheter. Parlamentet anser att flernivåstyrningen – som bör vara transparent – av de strategiska makroregionerna måste stärkas med hjälp av effektivare samordnings- och offentliga kommunikationsåtgärder, så att de makroregionala strategierna blir mer kända och vinner acceptans i de lokala och regionala samhällena.

28.  Europaparlamentet anser att genomförandet av strategierna endast kan lyckas om det bygger på en långsiktig vision, effektiva samordnings- och samarbetsstrukturer med nödvändig administrativ kapacitet och en gemensam idé om ett långsiktigt politiskt engagemang mellan de involverade institutionella nivåerna, samt om det backas upp med tillräcklig finansiering. Parlamentet understryker därför behovet av att öka investeringseffektiviteten genom att söka harmonisering, synergieffekter och kompletteringar till regional och nationell finansiering genom EU:s finansieringsinstrument, som, utöver att utvidga programmen för europeiskt territoriellt samarbete, även främjar gränsöverskridande projekt inom ramen för Efsi och direktstödet.

29.  Europaparlamentet anser att en förenkling av medlen och förfarandena för användning av dem inom ramen för de makroregionala strategierna skulle leda till en ökning av deras effektivitet.

30.  Europaparlamentet föreslår att de deltagande länderna ska göra tydliga åtaganden när det gäller finansiering och personella resurser redan från början av de makroregionala strategierna. Parlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa till att skapa en bättre samordning inom de makroregionala strategierna, att främja god praxis och att utveckla incitament för att uppmuntra ett aktivt deltagande från alla berörda parter, även när det gäller att stärka kopplingen mellan EU-politik och genomförandet av de makroregionala strategierna. Parlamentet vill även se att man för de makroregionala strategierna utnyttjar grön offentlig upphandling för att främja miljöinnovation, bioekonomi, utveckling av nya affärsmodeller och användning av returråvaror, på samma sätt som i den cirkulära ekonomin, för att nå ett starkt miljö- och hälsoskydd och främja nära kontakter mellan producenter och konsumenter.

31.  Europaparlamentet understryker att det krävs större resultatinriktning och inriktning på lösandet av konkreta utmaningar, däribland på miljöområdet, i syfte att generera projekt som gör verklig skillnad i det berörda området och för att motivera investeringen av resurser, vilket i sin tur ska ske i proportion till de mål som upprättas och höra samman med de verkliga behov som finns i de berörda territorierna.

32.  Europaparlamentet vill se att alla frågor som rör makroregionala strategier, såsom ägarskap och nödvändiga politiska incitament, hanteras enligt ett tillvägagångssätt som samtliga berörda regioner kommit överens om på förhand.

33.  Europaparlamentet anser att man bättre måste synliggöra och öka allmänhetens medvetenhet om makroregionernas verksamhet och uppnådda resultat i de berörda regionerna; detta görs med hjälp av informationskampanjer och utbyte av bästa praxis liksom via webbplattformar och sociala nätverk så att makroregionerna blir mer lättillgängliga för allmänheten.

34.  Europaparlamentet betonar att nästa översyn av den fleråriga budgetramen innebär ett tillfälle att samtidigt se över den makroregionala strategins mål, för att stärka deras koppling till EU:s prioriteringar och säkerställa tillhörande finansiella åtaganden.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med den kommande översynen av regelverket för sammanhållningspolitiken lägga fram förslag som främjar ett bättre genomförande av de makroregionala strategierna.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, som en del av nästa rapport om genomförandet av de makroregionala strategierna 2018, genomföra en mer djupgående analys av framför allt

   a) effektiviteten i de transnationella samarbetsprogrammen inom det europeiska territoriella samarbetet när det gäller att tillhandahålla finansiering och strategiska incitament till de makroregionala strategierna,
   b) indikatorer som kan integreras i varje makroregional strategi för att möjliggöra bättre resultatinriktning, övervakning och utvärdering,
   c) åtgärder för att stärka kopplingen till EU:s prioriteringar,
   d) förenklingar av genomförandet och integreringen av finansieringssystem,
   e) kvaliteten på deltagandet från de regionala och lokala myndighetsnivåerna i genomförandet av de makroregionala strategierna.

37.  Europaparlamentet betonar att uppmaningen att utveckla nya strategier för till exempel Karpaterna, Atlantregionen, Medelhavsområdet eller den Iberiska regionen inte får avleda uppmärksamheten från det primära målet att nå ett förbättrat och fördjupat genomförande av de befintliga makroregionala strategierna.

38.  Europaparlamentet stöder principen om ”de tre nejen” när det gäller de makroregionala regionerna (dvs. nej till EU-lagstiftning, nej till ny EU-finansiering och nej till nya EU‑strukturer). Parlamentet föreslår dock att kommissionen ska utvärdera effekterna av dessa tre ”nej” på programmen under Esi-fonderna i sin nästa genomföranderapport om de makroregionala strategierna.

39.  Europaparlamentet betonar behovet av en lokalt förankrad strategi för samarbetet från fall till fall eftersom de makroregionala strategierna lämpar sig för att hantera territoriella utmaningar som kan lösas mer effektivt gemensamt. Parlamentet betonar vikten av att skapa synergieffekter och enhetlighet mellan de olika delarna av de transnationella programmen för europeiskt territoriellt samarbete och makroregionerna, i syfte att stärka de transnationella programmens effekt, samla resurser, förenkla finansieringen av de makroregionala strategierna och förstärka resultaten av genomförandet och effektiviteten i de investerade medlen.

40.  Europaparlamentet upprepar EU:s åtaganden rörande genomförandet av målen för hållbar utveckling och understryker betydelsen av att samordna målen för de makroregionala strategierna med EU:s flaggskeppsinitiativ, såsom energiunionen, Parisavtalet om klimatförändringar och blå tillväxt i marina makroregioner. Parlamentet uppmärksammar hanteringen av miljöfrågorna, såsom bevarande av naturen, den biologiska mångfalden och fiskebestånden, bekämpning av marint avfall samt utvecklande av en hållbar och grön turism. Parlamentet uppmuntrar samarbete inom området för förnybar energi och vill i detta sammanhang se att man utnyttjar strategier för smart specialisering, stärker de små och medelstora företagen och skapar högkvalitativa arbetstillfällen.

41.  Europaparlamentet understryker att parlamentet stödde makroregionerna redan från början genom pilotprojekt och förberedande åtgärder. Parlamentet betonar dessutom erfarenheterna från Östersjöstrategin som visar att långsiktig strategisk planering måste fortsätta att utgöra grunden för makroregionalt samarbete.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bjuda in parlamentet som observatör i högnivågruppen för makroregionala strategier.

o
o   o

43.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, medlemsstaternas regeringar samt nationella och regionala parlament i medlemsstaterna och de tredjeländer som deltar i de makroregionala strategierna.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 303.
(4) EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 30.
(5) EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 1.
(6) EUT C 353 E, 3.12.2013, s. 122.
(7) EUT C 355, 20.10.2017, s. 23.
(8) Antagna texter, P8_TA(2016)0336.
(9)6 Schmitt et al (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study, Nordregios elektroniska arbetsdokument 2009:4.


Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I
PDF 1076kWORD 237k
Europaparlamentets ändringar antagna den 16 januari 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titel
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 494/2002
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)   Nuvarande regler måste förenklas så att operatörer, nationella myndigheter och intressenter bättre kan förstå och efterleva dem. De rådgivande nämndernas samrådsprocess bör respekteras i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013, och det är viktigt att se till att alla bevarande- och hållbarhetsmål respekteras till fullo.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)
(2b)   En förenkling av de nuvarande reglerna för tekniska åtgärder får inte leda till att bevarande- och hållbarhetsstandarderna försvagas.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Det behövs en ram som reglerar de tekniska åtgärderna. Denna ram bör innehålla allmänna regler som måste tillämpas i alla unionens vatten och den bör föreskriva inrättandet av tekniska åtgärder som tar hänsyn till de regionala särdragen hos fisket genom den regionaliseringsprocess som införts genom GFP.
(3)  Det behövs en ram som reglerar de tekniska åtgärderna. Denna ram bör innehålla allmänna regler som måste tillämpas i alla unionens vatten och den bör föreskriva inrättandet av tekniska åtgärder som tar hänsyn till de regionala särdragen hos fisket genom den regionaliseringsprocess som införts genom GFP. Genom den processen bör man på ett verkningsfullt sätt kunna kombinera gemensamma regler med lokala och områdesspecifika omständigheter. Man bör dock säkerställa att processen inte leder till en slags åternationalisering av GFP och det är viktigt att de rådgivande nämnderna fortsätter att se till att regionalisering äger rum inom ramen för unionsåtgärder i enlighet med skäl 14 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Ramen bör omfatta fångst och landning av fiskeresurser samt användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen.
(4)  Ramen bör omfatta fångst och landning av fiskeresurser samt användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen och även beakta socioekonomisk dynamik.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Tekniska åtgärder bör när så är relevant tillämpas på fritidsfiske som kan ha en betydande effekt på fiskbestånd och skaldjursarter.
(6)  Fritidsfiske kan ha en betydande effekt på den marina miljön, fiskbestånd och andra arter och bör därför omfattas av tekniska åtgärder.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)   Fisk som fångas av fritidsfiskare (fiske med krokar och linor) släpps med en hög överlevnadsgrad, om inte vetenskapliga belägg visar annat.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
(6b)   Landningsskyldigheten gäller, enligt förordning (EU) nr 1380/2013, alla fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar. Om exemplar av dessa arter fångas och omedelbart släpps i samband med fritidsfiske och om hög överlevnadsgrad vetenskapligt påvisas för dessa arter, vilket kan vara fallet för fisk som fångas av fritidsfiskare med utrustning för fritidsfiske, bör det vara möjligt att undanta den berörda fisketypen från landningsskyldigheten genom tillämpning av förfaranden som fastställs i den förordningen, särskilt genom antagande av åtgärder i detta syfte inom ramen för fleråriga planer och/eller utkastplaner.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Tekniska åtgärder bör bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål att fiska på nivåer som ger maximalt hållbart uttag, minska oönskade fångster och stoppa utkasten samt bidra till uppnåendet av god miljöstatus i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG18.
(7)  Tekniska åtgärder bör bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål.
__________________
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Tekniska åtgärder bör stå i proportion till de mål som eftersträvas. Innan de antas bör man bedöma deras eventuella ekonomiska och sociala inverkan.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)   Genomdrivande och genomförande av tekniska åtgärder, operativa program och i tillämpliga fall utfärdande av tillstånd samt begränsningar i fråga om konstruktion och användning av fartyg och vissa redskap får inte inverka negativt på målet att uppnå bättre hälso- och säkerhetsstandarder för fartyg som bedriver fiske och fiskeverksamhet.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 7c (nytt)
(7c)   Tekniska åtgärder som antas enligt denna förordning bör överensstämma med den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020, antagen inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald, och bör stödja genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020, särskilt målet för hållbar användning av fiskeresurser samt relaterade åtgärder.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Tekniska åtgärder bör särskilt skydda ungfisk och lekansamlingar genom användning av selektiva fiskeredskap och fångstundvikande åtgärder. Tekniska åtgärder bör också minimera och om möjligt eliminera fiskeredskapens inverkan på det marina ekosystemet och särskilt på känsliga arter och livsmiljöer. De bör också bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.
(8)  Tekniska åtgärder bör särskilt bidra till att skydda ungfisk och lekansamlingar genom användning av selektiva fiskeredskap och fångstundvikande åtgärder. Tekniska åtgärder bör också bidra till att minimera och om möjligt eliminera fiskeredskapens negativa inverkan på det marina ekosystemet och särskilt på känsliga arter och livsmiljöer. Incitament bör ges för att uppmuntra till användning av redskap och metoder med låg miljöpåverkan. Tekniska åtgärder bör också bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.
__________________
__________________
19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)   Oavsiktlig fångst av känsliga arter är ett problem som bör angripas på ett heltäckande sätt för alla fiskeverksamheter och alla typer av fiskeredskap med hänvisning till det stränga skydd de omfattas av enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 2008/56/EG, deras stora sårbarhet och kravet på att uppnå en god miljöstatus till 2020.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  För att utvärdera de tekniska åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas mål vad gäller nivåer för oönskade fångster, nivåer för bifångster av känsliga arter och vad gäller den utsträckning i vilken livsmiljöer på havsbotten får påverkas negativt av fisket. Dessa mål bör reflektera den gemensamma fiskeripolitikens mål, unionens lagstiftning (särskilt rådets direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG21) och bästa internationella praxis.
(9)  För att utvärdera de tekniska åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas resultatindikatorer vad gäller minskning av fångster av fisk under minsta referensstorlek för bevarande och oavsiktliga fångster av känsliga arter samt minskning av negativ miljöpåverkan på marina livsmiljöer till följd av fiske. Dessa mål bör reflektera den gemensamma fiskeripolitikens mål och unionens miljölagstiftning (särskilt direktiv 92/43/EEG, direktiv 2009/147/EG och Europaparlamentets och rådet direktiv 2000/60/EG21).
__________________
__________________
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Medlemsstaterna bör i så stor utsträckning som möjligt använda de tillgängliga åtgärderna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/20141a för att hjälpa yrkesfiskarna att genomföra tekniska åtgärder och säkerställa att den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål beaktas.
_______________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Vissa destruktiva fiskeredskap eller metoder som innebär användning av sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare eller andra slagredskap, släpredskap och gripklor för att skörda röda koraller, andra typer av koraller eller koralliknande arter samt vissa harpungevär bör förbjudas utom i det särskilda fall som utgörs av trålar med elektrisk ström som får användas under vissa stränga villkor.
(11)  Vissa destruktiva fiskeredskap eller metoder som innebär användning av sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare eller andra slagredskap, släpredskap och gripklor för att skörda röda koraller, andra typer av koraller eller koralliknande arter samt vissa harpungevär bör förbjudas. I detta sammanhang är det nödvändigt att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om effekterna av innovativa fiskeredskap och deras kumulativa effekter, innan sådana redskap används i större skala. Dessutom bör det finnas ett system för övervakning, kontroll och utvärdering, till stöd för såväl genomförande och forskning som utvärdering. Befintliga tillstånd bör genomgå vetenskapliga omprövningar innan de ges permanent status som ”ej förbjudna”.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Det krävs detaljerad och kvantifierad kunskap om effekterna av innovativa fiskeredskap och deras kumulativa effekter på den marina miljön och marina arter innan de börjar användas allmänt i kommersiell skala. Ett effektivt övervaknings- och utvärderingsprogram bör införas.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  För vissa sällsynta arter, t.ex. vissa arter av haj och rocka, kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För att skydda dem bör det införas ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.
(15)  För vissa arter som är sällsynta eller vars biologiska egenskaper gör dem särskilt sårbara för överutnyttjande kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För att skydda dem bör det införas ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  För att hjälpa fångstsektorn att genomföra landningsskyldigheten bör medlemsstaterna införa åtgärder som gör det lättare att lagra eller hitta avsättningsmöjligheter för marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande. Dessa åtgärder bör innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.
(21)  För att hjälpa fångstsektorn att genomföra landningsskyldigheten, och säkerställa lika villkor genom fullständig efterlevnad av den, bör medlemsstaterna införa åtgärder som gör det lättare att lagra eller hitta avsättningsmöjligheter för marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande. Dessa åtgärder bör innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  I fall där vetenskapliga utlåtanden visar att det förekommer betydande oönskade fångster av arter som inte är föremål för fångstbegränsningar och därför inte omfattas av landningsskyldigheten bör medlemsstaterna genomföra pilotprojekt i syfte att undersöka hur man kan minska sådana fångster och införa lämpliga tekniska åtgärder för att uppnå detta mål.
(23)  I fall där vetenskapliga utlåtanden visar att det förekommer betydande oönskade fångster av arter bör medlemsstaterna genomföra pilotprojekt i syfte att undersöka hur man kan minska sådana fångster och införa lämpliga tekniska åtgärder för att uppnå detta mål.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Om inga tekniska åtgärder har införts på regional nivå bör de fastställda referensstandarderna gälla. Dessa referensstandarder bör hämtas från befintliga tekniska åtgärder, med beaktande av utlåtanden från STECF och yttranden från de berörda parterna. De bör bestå av referensmaskstorlekar för släpredskap och passiva nätredskap, minsta referensstorlekar för bevarande, stängda områden eller områden med begränsat tillträde, naturskyddsåtgärder för att begränsa bifångsterna av havsdäggdjur och havsfåglar i vissa områden och andra regionspecifika åtgärder som för närvarande är tillämpliga och som fortfarande behövs för att säkerställa att bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills dess att åtgärder vidtas inom ramen för regionaliseringen.
(24)  Om inga tekniska åtgärder har införts på regional nivå bör de fastställda referensstandarderna gälla. Dessa referensstandarder bör hämtas från befintliga tekniska åtgärder, med beaktande av utlåtanden från STECF och yttranden från de berörda parterna. De bör bestå av referensmaskstorlekar för släpredskap och passiva nätredskap, minsta referensstorlekar för bevarande, stängda områden eller områden med begränsat tillträde, naturskyddsåtgärder för att minimera och om möjligt eliminera oavsiktlig fångst av havsdäggdjur och havsfåglar i vissa områden och andra regionspecifika åtgärder som för närvarande är tillämpliga och som fortfarande behövs för att säkerställa att bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills dess att åtgärder vidtas inom ramen för regionaliseringen.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Medlemsstaterna kan i samarbete med berörda parter utarbeta gemensamma rekommendationer om lämpliga tekniska åtgärder som avviker från referensåtgärderna i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regionaliseringsprocess.
(25)  Medlemsstaterna, i nära samarbete med berörd rådgivande nämnd, bör kunna utarbeta gemensamma rekommendationer om lämpliga tekniska åtgärder, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, som avviker från referensåtgärderna för att anpassa de tekniska åtgärderna till fiskets regionala särdrag i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regionaliseringsprocess, även om det saknas en flerårig förvaltningsplan.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  Sådana regionala tekniska åtgärder bör minst vara likvärdiga med referensstandarderna vad gäller fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer.
(26)  Regionalisering bör användas för att utforma skräddarsydda åtgärder som beaktar varje fiskeområdes särdrag och skyddar deras känsliga arter och livsmiljöer. Sådana regionala tekniska åtgärder bör vara hållbara och minst säkerställa samma fiskemönster och skyddsnivå som referensstandarderna. Antagandet av eventuella regionala tekniska åtgärder bör bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)
(26a)   Beslut som fattas av regionala grupper av medlemsstater inom ramen för regionaliseringen bör uppfylla samma krav på demokratisk översyn som besluten i de berörda medlemsstaterna.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)
(26b)   Regionalisering bör användas som ett verktyg för att uppmuntra till deltagande av alla relevanta intressenter, inbegripet icke-statliga organisationer, och att ge tyngd åt yrkesfiskare och deras engagemang så att de i nära samarbete med medlemsstater, rådgivande nämnder och forskare kan arbeta för att ta fram skräddarsydda åtgärder som tar hänsyn till särdragen i varje enskilt fiskeområde och skyddar miljöförhållandena där.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
(27a)   Om det föreligger ett direkt förvaltningsintresse i fråga om en enskild medlemsstat kan förslag på enskilda tekniska åtgärder, för att ändra gällande bevarandeåtgärder, läggas fram efter samråd med relevanta rådgivande nämnder.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna anta artspecifika selektiva redskap eller redskap med andra maskstorlekar som alternativ till gällande referensmaskstorlekar, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att dessa alternativa redskap ger minst lika hög selektivitet som eller bättre selektivitet än referensredskapen.
(28)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att anta artspecifika selektiva redskap eller redskap med andra maskstorlekar som alternativ till gällande referensmaskstorlekar, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att dessa alternativa redskap ger minst lika hög selektivitet som eller bättre selektivitet än referensredskapen.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna ändra eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde i syfte att skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör regionala grupper av medlemsstater fastställa specifikationer, omfattning, varaktighet, redskapsrestriktioner och kontroll- och övervakningssystem i sina gemensamma rekommendationer.
(29)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att ändra eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde i syfte att skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör regionala grupper av medlemsstater fastställa specifikationer, omfattning, varaktighet, redskapsrestriktioner och kontroll- och övervakningssystem i sina gemensamma rekommendationer.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 30
(30)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att målen för den gemensamma fiskeripolitiken inte äventyras genom att säkerställa att skyddet av unga exemplar av marina arter respekteras och samtidigt säkerställa att det inte införs någon snedvridning på marknaden och att det inte skapas någon marknad för fisk som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande.
(30)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande, bör regionala grupper av medlemsstater bidra till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås genom att säkerställa att skyddet av unga exemplar av marina arter helt och fullt respekteras och samtidigt säkerställa att det inte införs någon snedvridning på marknaden och att det inte skapas någon marknad för fisk som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  Inrättandet av realtidsstängningar i förening med bestämmelser om förflyttning som en ytterligare åtgärd för att skydda ungfisk eller lekansamlingar bör tillåtas som ett alternativ som kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för gemensamma rekommendationer. Villkoren för införande och upphävande av sådana områden samt kontroll- och övervakningsförfaranden bör fastställas i de relevanta gemensamma rekommendationerna.
(31)  Inrättandet av realtidsstängningar i förening med bestämmelser om förflyttning som en ytterligare åtgärd för att skydda ungfisk eller lekansamlingar eller känsliga arter bör tillåtas som ett alternativ som kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för gemensamma rekommendationer. Villkoren för införande och upphävande av sådana områden, inbegripet undantag där så är lämpligt, samt kontroll- och övervakningsförfaranden bör fastställas i de relevanta gemensamma rekommendationerna.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 32
(32)  På grundval av en vetenskaplig bedömning av effekterna av innovativa redskap, vederbörligen utvärderad av STECF, kan användningen av sådana redskap eller en utvidgning till användningen av nya redskap, t.ex. trålar med elektrisk ström, ingå som ett alternativ i gemensamma rekommendationer från regionala grupper av medlemsstater. Användningen av innovativa fiskeredskap bör inte tillåtas när den vetenskapliga bedömningen visar att användningen kommer att leda till negativ påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-målarter.
(32)  På grundval av en vetenskaplig bedömning av effekterna av innovativa redskap, vederbörligen utvärderad av STECF, inbegripet potentiella negativa effekter av vissa redskap, kan användningen eller en utvidgning till användningen av innovativa redskap ingå som ett alternativ i gemensamma rekommendationer från regionala grupper av medlemsstater. Användningen av innovativa fiskeredskap bör inte tillåtas när den vetenskapliga bedömningen visar att användningen kommer att leda till negativ direkt eller kumulativ påverkan på marina livsmiljöer, särskilt känsliga livsmiljöer eller icke-målarter, eller att den kommer att äventyra uppnåendet av god miljöstatus för marina vatten.
Ändring 268
Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)
(32a)  Regionala grupper bör utveckla ytterligare begränsningsåtgärder per redskapstyp, med utgångspunkt i vetenskapliga utlåtanden och bästa praxis, för att minimera och, där så är möjligt, eliminera bifångster av havsfåglar och havsdäggdjur, i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG och rådets direktiv 79/409/EEG1a och avtalet om skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön (ASCOBANS) av den 17 mars 1992, i dess ändrade lydelse.
___________________________
1a Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1).
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)  I syfte att minimera bifångsterna av känsliga arter och fiskeredskapens påverkan på känsliga livsmiljöer, bör regionala grupper av medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder för att minska fiskets påverkan på känsliga arter och livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga belägg för att det föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet av sådana arter och livsmiljöer bör medlemsstaterna införa ytterligare restriktioner avseende utformningen och användningen av vissa fiskeredskap eller till och med införa ett totalt förbud mot att använda dem i den aktuella regionen. Mer specifikt kan sådana bestämmelser tillämpas på användningen av drivgarn som i vissa områden lett till betydande fångster av valar och havsfåglar.
(33)  I syfte att minimera och om möjligt eliminera de oavsiktliga fångsterna av känsliga arter och fiskeredskapens påverkan på känsliga livsmiljöer, bör regionala grupper av medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder för att minska fiskets påverkan på känsliga arter och livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga belägg för att det föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet av sådana arter och livsmiljöer bör medlemsstaterna införa ytterligare restriktioner avseende utformningen och användningen av vissa fiskeredskap eller till och med införa ett totalt förbud mot att använda dem i den aktuella regionen i syfte att skydda den marina miljön, lokala fiskbestånd och berörda kustsamhällen. Mer specifikt kan sådana bestämmelser tillämpas på användningen av drivgarn som i vissa områden lett till betydande fångster av valar och havsfåglar.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 35
(35)   I syfte att behålla de befintliga detaljerade rekommendationer som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningarna över känsliga marina ekosystem samt med avseende på specifika tekniska åtgärder relaterade till definierade åtgärder för att skydda birkelånga och kungsfiskar. Kommissionen bör även ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på inkorporering i unionsrätten av framtida ändringar av de åtgärder som antagits av NEAFC, som ingår i vissa uttryckligen definierade icke-väsentliga delar av denna förordning och som blir bindande för unionen enligt villkoren i konventionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.
utgår
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 36
(36)  För att inte hindra vetenskaplig forskning eller utsättning och flyttning av fisk bör bestämmelserna i denna förordning inte vara tillämpliga på förfaranden som kan vara nödvändiga för sådan verksamhet.
(36)  För att inte hindra vetenskaplig forskning eller direkt utsättning och flyttning av fisk bör bestämmelserna i denna förordning inte vara tillämpliga på förfaranden som kan vara nödvändiga för sådan verksamhet.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter bör kommissionen ges befogenhet att i vederbörligen motiverade fall skyndsamt anta tillämpliga delegerade akter om fastställande av tekniska åtgärder för att begränsa sådana hot, vilka kompletterar eller avviker från denna förordning, eller tekniska åtgärder som fastställts på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen. Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för att hantera oväntade förändringar i beståndsmönstren till följd av hög eller låg rekrytering av ungfisk till ett bestånd, för att skydda lekande fisk eller skaldjur när bestånden befinner sig på mycket låga nivåer eller för att hantera andra förändringar i bevarandestatusen för fiskbestånd, som skulle kunna hota beståndets tillstånd. De kan innehålla restriktioner i fråga om användningen av släpredskap eller passiva redskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.
(37)  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter och livsmiljöer bör kommissionen ges befogenhet att i vederbörligen motiverade fall skyndsamt anta tillämpliga delegerade akter om fastställande av tekniska åtgärder för att begränsa sådana hot, vilka kompletterar eller avviker från denna förordning, eller tekniska åtgärder som fastställts på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen. Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för att hantera oväntade förändringar i beståndsmönstren till följd av hög eller låg rekrytering av ungfisk till ett bestånd eller oavsiktlig fångst av känsliga arter, för att skydda lekande fisk eller skaldjur när bestånden befinner sig på mycket låga nivåer eller för att hantera andra förändringar i bevarandestatusen för fiskbestånd eller känsliga arter, som skulle kunna hota beståndets tillstånd och för att åtgärda försämringar av artpopulationer och livsmiljöer till följd av fiskets påverkan samt andra nödvändiga bevarandeåtgärder. Sådana åtgärder kan innehålla restriktioner i fråga om användningen av släpredskap eller passiva redskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen så att den kan uppdatera förteckningen över fisk och skaldjur för vilka det råder förbud mot riktat fiske, uppdatera förteckningen över känsliga områden där fisket bör begränsas, anta tekniska åtgärder som en del av fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder som en del av tillfälliga utkastplaner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
(38)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen så att den, i syfte att fastställa resultatindikatorer för tekniska åtgärder i samband med fångster av fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande, kan fastställa de centrala fiskeriverksamheterna och nivåerna för sådana fångster som gäller för dessa centrala fiskeriverksamheter, uppdatera förteckningen över fisk och skaldjur för vilka det råder förbud mot riktat fiske, uppdatera förteckningen över känsliga områden där fisket bör begränsas, anta tekniska åtgärder som en del av fleråriga planer eller om så är nödvändigt utom ramen för fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder som en del av tillfälliga utkastplaner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och på grundval av STECF‑bedömningar. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 40
(40)  Senast vid utgången av 2020 och därefter vart tredje år bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport bör bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen och nå det syfte som anges i denna förordning. På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att mål och syften inte har uppfyllts, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål och syften kan uppfyllas. Kommissionen bör också föreslå Europaparlamentet och rådet nödvändiga ändringar av denna förordning, på grundval av rapporten.
(40)  Senast den ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport bör bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen och nå nivån för de resultatindikatorer som anges i denna förordning. På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att mål inte har uppfyllts eller för att resultatindikatorerna ligger på en otillfredsställande nivå, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål kan uppfyllas och resultatindikatorernas nivå kan förbättras. Kommissionen bör också föreslå Europaparlamentet och rådet nödvändiga ändringar av denna förordning, på grundval av rapporten.
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 42
(42)  Rådets förordningar (EG) nr 1967/200629, (EG) nr 1098/200730, (EG) nr 1224/200931 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/201132 och (EU) nr 1380/201333 bör ändras i enlighet med detta.
(42)  Rådets förordningar (EG) nr 1967/200629, (EG) nr 1098/200730, (EG) nr 1224/200931 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201333 bör ändras i enlighet med detta.
__________________
__________________
29 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).
29 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).
30 Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).
30 Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).
31 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
31 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 43
(43)   I syfte att komplettera eller ändra befintliga närmare bestämmelser som införlivar rekommendationer som antagits av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på tekniska åtgärder i förordning (EU) nr 1343/2011. Kommissionen bör även ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på inkorporering i unionsrätten av framtida ändringar av de åtgärder som antagits av AKFM, som ingår i vissa uttryckligen definierade icke-väsentliga delar av denna förordning och som blir bindande för unionen enligt villkoren i AKFM-avtalet. Förordning (EU) nr 1343/2011 bör ändras i enlighet med detta. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.
utgår
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 1 – led b
(b)  användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen.
(b)  användning av fiskeredskap.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 1 – led ba (nytt)
(ba)   växelverkan mellan dessa redskap och de marina ekosystemen.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
1.  Denna förordning ska tillämpas på verksamhet som bedrivs av unionsfiskefiskefartyg och av medborgare i medlemsstater, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg som för tredjelands flagg och som är registrerade i tredjeländer, när de fiskar i unionens vatten.
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29 ska denna förordning tillämpas på all fiskeverksamhet (fritidsfiske och kommersiellt fiske) som bedrivs av unionsfiskefartyg och av medborgare i medlemsstater, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg som för tredjelands flagg och som är registrerade i tredjeländer, när de fiskar i unionens vatten.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
2.  Artiklarna 7 och 14 samt del A i bilagorna V–X ska även tillämpas på fritidsfiske.
2.  Denna förordning ska även tillämpas på fritidsfiske.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Som verktyg för att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GJP) ska de tekniska åtgärderna bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt artikel 2.2, 2.3 och 2.5 a och j.
1.  De tekniska åtgärderna ska bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen
2.  Utöver detta ska de tekniska åtgärderna i synnerhet
2.  De tekniska åtgärderna ska i synnerhet bidra till att man kan uppnå följande mål:
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
(a)  skapa optimala fiskemönster till skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter,
(a)  säkerställa hållbara fiskemönster till skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter, och tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b
(b)  säkerställa att de bifångster av de marina arter som förtecknas i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG och av andra känsliga arter som sker inom fisket minimeras och om möjligt elimineras så att de inte utgör ett hot mot bevarandestatusen för dessa arter,
(b)  säkerställa att oavsiktliga fångster av känsliga marina arter, i synnerhet de som förtecknas i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG, som sker inom fisket minimeras och om möjligt elimineras,
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c
(c)  säkerställa att fiskets miljöpåverkan på marina livsmiljöer minimeras och om möjligt elimineras så att de inte utgör ett hot mot bevarandestatusen för dessa livsmiljöer,
(c)  säkerställa, t.ex. genom lämpliga incitament, att fiskets negativa miljöpåverkan på marina livsmiljöer minimeras och om möjligt elimineras,
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d
(d)  bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 2000/60/EG.
(d)  ha förvaltningsåtgärder i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 2000/60/EG.
Ändring 294 och 300
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)
(da)   säkerställa att de villkor som anges i deskriptorerna 1, 3, 4 och 6 i bilagan till kommissionens beslut 2010/477/EU uppfylls.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken
Mål
Resultatindikatorer
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen
1.  Tekniska åtgärder ska ha till syfte att uppnå följande mål:
1.  För att bedöma huruvida tekniska åtgärder bidrar till uppnående av målen i artikel 3 ska följande resultatindikatorer användas:
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
(a)  Säkerställa att fångsterna av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande inte överstiger 5 volymprocent i enlighet med artikel 2.2 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.
(a)  I vilken mån fångsterna av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande gradvis minskas ner till specifika nivåer för centrala fiskeriverksamheter.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
(b)  Säkerställa att bifångsterna av havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar och andra icke kommersiellt nyttjade arter inte överstiger de nivåer som föreskrivs i unionslagstiftningen och i internationella avtal.
(b)  I vilken mån oavsiktliga fångster av havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar och andra icke kommersiellt nyttjade arter gradvis minskas och om möjligt elimineras.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c
(c)  Säkerställa att fiskeverksamhetens miljöpåverkan på livsmiljöer på havsbotten inte överstiger de nivåer som krävs för att uppnå god miljöstatus för varje livsmiljötyp som bedöms inom ramen för direktiv 2008/56/EG i varje marin region eller delregion, med avseende på både livsmiljöernas kvalitet och det fysiska utbredningsområde inom vilket de föreskrivna nivåerna måste uppnås.
(c)  I vilken mån fiskeverksamhetens negativa miljöpåverkan på marina livsmiljöer, inklusive känsliga livsmiljöer på havsbotten, minimeras och hålls under de nivåer som krävs för att uppnå god miljöstatus, särskilt för var och en av de livsmiljötyper som bedöms inom ramen för direktiv 2008/56/EG, i varje marin region eller delregion med avseende på både livsmiljöernas kvalitet och det fysiska utbredningsområde inom vilket de föreskrivna nivåerna måste uppnås.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 som kompletterar den här förordningen, genom att, i det syfte som avses i punkt 1 a i den här artikeln, fastställa
(a)  de centrala fiskeriverksamheter som avses i punkt 1,
(b)  nivåerna på nuvarande fångster av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande för var och en av de centrala fiskeriverksamheterna, på grundval av data från medlemsstaterna för referensåren 2013–2015,
(c)  de specifika målnivåerna för minskningen av fångster av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande, för var och en av de centrala fiskeriverksamheterna, i syfte att uppnå målet att säkerställa hållbara fiskemönster och skydd för ungfisk.
När de specifika målnivåerna i led c i första stycket fastställs ska hänsyn tas till bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, inbegripet från STECF, och till befintliga och framtida tekniska möjligheter att undvika fångst av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
1b.  I syfte att anta de delegerade akter som avses i punkt 1a får medlemsstaterna lämna in en gemensam rekommendation i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 senast den ... [12 månader efter datum för den här förordningens ikraftträdande].
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1c (ny)
1c.  Om någon gemensam rekommendation inte har lämnats in före den tidsfrist som anges i punkt 1b, eller om en gemensam rekommendation som har lämnats in av medlemsstater inte anses vara förenlig med målen för den här förordningen, ska kommissionen senast den ... [18 månader efter datum för den här förordningens ikraftträdande], och som ett undantag från artikel 18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013, anta delegerade akter som kompletterar den här förordningen genom att definiera de element som avses i punkt 1 a första stycket i den här artikeln, i enlighet med artikel 32 i den här förordningen.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1d (ny)
1d.  För att uppnå en gradvis minskning av fångst av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande, ner till nivåer som säkerställer hållbara fiskemönster, ska de specifika nivåer som avses i led c i första stycket i punkt 1a ses över vart tredje år, med användning av det förfarande som anges i punkterna 1a, 1b och 1c, och de ska minskas ytterligare, om så är lämpligt, i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och befintliga och framtida tekniska möjligheter att undvika sådan fångst.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Bedömningen av i vilken mån dessa mål har uppnåtts ska ingå i den rapportering som föreskrivs i artikel 34.
2.  Den bedömning som avses i punkt 1 ska utföras i samband med den rapportering som föreskrivs i artikel 34.
Ändring 346
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a
Socioekonomiska mål
För att ta hänsyn till de socioekonomiska målen i artikel 2.5 c, f och i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna när de antar och genomför tekniska åtgärder och bevarandeåtgärder i hög utsträckning använda de åtgärder som anges i artiklarna 38, 39 och 40 i förordning (EU) nr 508/2014.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 5 – led a
(a)  Nordsjön: Ices-sektionerna34 IIa, IIIa och IV.
(a)  Nordsjön: unionsvatten i Ices‑sektionerna34 IIa, IIIa och IV.
__________________
__________________
34 Ices-sektioner (Internationella havsforskningsrådet) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).
34 Ices-sektioner (Internationella havsforskningsrådet) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 5 – led c
(c)  nordvästliga vatten: Ices-delområdena V (med undantag av Va och andra vatten än unionsvatten i Vb), VI och VII.
(c)  nordvästliga vatten: unionsvatten i Ices-delområdena V, VI och VII.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 5 – led g
(g)  Yttersta randområden: vattnen runt de yttersta randområdena enligt artikel 349 första stycket i fördraget, som ska vara uppdelade i tre områden: västra Atlanten, östra Atlanten och Indiska oceanen.
(g)  Unionsvatten i Indiska oceanen och västra Atlanten: de vatten runt Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint‑Martin som omfattas av en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 1
(1)  fiskemönster: hur fisketrycket är fördelat över åldersprofilen hos ett bestånd.
(1)  fiskemönster: hur fiskedödligheten är fördelad över ålders- och storleksprofilen hos ett bestånd.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 2
(2)  selektivitet: ett kvantitativt uttryck angivet som sannolikheten av att fånga fisk av en viss storlek med en viss maskstorlek (eller krokstorlek).
(2)  selektivitet: sannolikheten av att fånga fisk av en viss art eller storlek med vissa redskapsegenskaper.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 3
(3)   selektivt fiske: en fiskemetods kapacitet att inrikta sig på och fånga fisk eller skaldjur av en viss storlek eller av en viss arttyp vid fiskeverksamhet, så att arter utanför målgruppen kan undvikas eller släppas oskadda.
utgår
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 4
(4)  riktat fiske: fiske efter en definierad art eller kombination av arter där den totala fångsten av denna art/dessa arter utgör mer än 50 % av det ekonomiska värdet av fångsten.
(4)  riktat fiske: fiskeansträngning riktad mot en specifik art eller grupp av arter där den exakta sammansättningen varierar mellan olika fiskeverksamheter och där de specifika reglerna för tekniska minimispecifikationer för maskstorlek och selektiva redskap per fiskeverksamhet fastställs på regional nivå.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 5a (nytt)
(5a)   en arts bevarandestatus: en arts bevarandestatus i enlighet med definitionen i artikel 1 led i) i direktiv 92/43/EEG.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 5b (nytt)
(5b)   en livsmiljös bevarandestatus: en livsmiljös bevarandestatus i enlighet med definitionen artikel 1 e i direktiv 92/43/EEG.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 7
(7)  känslig art: en art vars bevarandestatus, inbegripet livsmiljö, utbredning, populationsstorlek och populationstillstånd, påverkas negativt av belastningar från mänsklig verksamhet, inbegripet fiskeverksamhet. I känsliga arter ingår, i synnerhet, de arter som förtecknas i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG, arter som omfattas av direktiv 2009/147/EG och arter som måste skyddas för att god miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG ska kunna uppnås.
(7)  känslig art: en art vars bevarandestatus, inbegripet livsmiljö, utbredning, populationsstorlek eller populationstillstånd, påverkas negativt av belastningar från mänsklig verksamhet, inbegripet fiskeverksamhet. I känsliga arter ingår, i synnerhet, de arter som förtecknas i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG, arter som omfattas av direktiv 2009/147/EG och arter som måste skyddas för att god miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG ska kunna uppnås.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 8
(8)  små pelagiska arter: makrill, sill/strömming, taggmakrill, ansjovis, sardin, blåvitling, silverfisk, skarpsill, trynfisk.
(8)  små pelagiska arter: bland annat makrill, sill/strömming, taggmakrill, ansjovis, sardin, blåvitling, silverfisk, skarpsill, trynfisk, oxögonfisk, rund sardinell och afrikansk sardinell.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 9a (nytt)
(9a)   traditionellt (husbehovs)fiske med passiva fiskeredskap: icke-kommersiell fiskeverksamhet som utnyttjar marina levande akvatiska resurser i begränsad omfattning på lokal nivå, endast för personligt behov och endast med traditionella fiskeredskap och fiskemetoder.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 10
(10)  rådgivande nämnder: grupper av berörda parter som inrättats inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken för att främja att alla berörda parter företräds på ett väl avvägt sätt och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås.
(10)  rådgivande nämnder: grupper av berörda parter som inrättats enligt artikel 43 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som bedriver sin verksamhet enligt artiklarna 44 och 45 i och bilaga III till den förordningen.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 11
(11)  trål: fiskeredskap som aktivt bogseras av ett eller flera fiskefartyg och som består av nät som har en kon- eller pyramidformad kropp (trålkropp) som är sluten baktill med en kasse (strut). släpredskap: alla trålar, snurrevadar och liknande redskap med en kon- eller pyramidformad trålkropp som längst bak är tillsluten med en kasse (strut) eller som består två långa vingar, en kropp och en kasse (strut) och som flyttas aktivt i vattnet.
(11)  trål: ett fiskeredskap som omfattar ett nät som aktivt bogseras av ett eller flera fiskefartyg och som längst bak är tillslutet med en kasse (strut).
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 11a (nytt)
(11a)   släpredskap: alla trålar, snurrevadar och liknande redskap som aktivt flyttas i vattnet av ett eller flera fiskefartyg eller av något annat mekaniserat system.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 12
(12)  bottentrål: en trål konstruerad och riggad för att släpas på eller nära havsbotten.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 13
(13)  bottenpartrål: en bottentrål som släpas av två fartyg samtidigt, ett på var sida av trålen. Trålen hålls öppen horisontellt genom avståndet mellan de två fartygen när de släpar redskapet.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 15
(15)  bomtrål: ett redskap med ett trålnät som hålls öppet horisontellt med hjälp av ett trä- eller stålrör, dvs. bommen, och ett nätstycke försett med kätting, en så kallad kättingmatta, eller skrapkättingar och som aktivt släpas på havsbotten.
(15)  bomtrål: ett redskap med ett trålnät som hålls öppet horisontellt med hjälp av en bom, vingar eller andra liknande anordningar.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 16
(16)  trål med elektrisk ström: en fisketeknik (elfiske) som använder ett elektriskt fält för att fånga fisk. Trålredskapet består av ett antal elektroder fästa på redskapet i släpriktningen, vilka avger korta elektriska pulser.
(16)  trål med elektrisk ström: en trål som använder elektrisk ström för att fånga marina biologiska resurser.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 17a (nytt)
(17a)   landvad: instängningsnät och släpvad som läggs i från en båt och dras från land eller från en båt som är angjord eller ankrad vid land.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 20
(20)  passiva nätredskap: varje typ av nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn som antingen är förankrat och bottenstående (nät/garn eller förankrat redskap) eller som får driva med strömmen (drivgarn) och som fisken simmar in i för att sedan snärjas in eller fastna i nätstycket.
(20)  passiva nätredskap: varje typ av nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn som är förankrat och bottenstående (nät/garn eller förankrat redskap) och som fisken simmar in i för att sedan snärjas in eller fastna i nätstycket.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 21
(21)  drivgarn: ett nätredskap som består av ett eller flera nätstycken som alla hänger parallellt på en eller flera ledarmar och som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar och som driver med strömmen, antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga, till exempel ett drivankare eller ett ankare vid botten fäst vid nätredskapets ena ände.
(21)  drivgarn: ett nätredskap som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar och som driver med strömmen, antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 22
(22)  bottenstående nät/garn: ett nätredskap som består av ett enda nätstycke som står vertikalt i vattnet med flöten och vikter. Det fångar levande akvatiska resurser i maskorna och förankras, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.
(22)  nät/garn: ett passivt nätredskap som består av ett enda nätstycke som står vertikalt i vattnet med flöten och vikter.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 23
(23)  bottenstående insnärjningsnät: ett redskap som består av ett enda nätstycke som riggats så att nätstycket hänger från teln för att få en större mängd löst hängande nät än i ett bottenstående nät/garn. Insnärjningsnäten har oftast mindre flythjälp på huvudteln och står inte så högt vid fiske som det genomsnittliga bottenstående nätet/garnet och är förankrat, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.
(23)  insnärjningsnät: passivt nät/garn bestående av ett nätstycke som riggats så att nätstycket hänger från teln för att få en större mängd löst hängande nät än i ett vanligt nät/garn.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 24
(24)  bottenstående grimgarn: ett nätredskap som består av två eller tre nätväggar där de två yttre väggarna har stor maskstorlek och mellanlagret, som är infogat mellan dem, har små fina maskor, och som är förankrat, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.
(24)  grimgarn: ett passivt nätredskap som består av två eller flera nätväggar där de två yttre väggarna har stor maskstorlek och mellanlagret, som är infogat mellan dem, har små maskor.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 26
(26)  långrev: fiskeredskap som består av en huvudlina, ibland av betydande längd, vid vilken tafsar med krokar, agnade eller utan bete, är fästade på regelbundet avstånd från varandra. Huvudlinan förankras antingen horisontellt i eller nära havsbotten, vertikalt eller kan få driva vid havsytan.
(26)  långrev: fiskeredskap som består av en huvudlina, av varierande längd, vid vilken kortare linor (tafsar) är fästade på målartsspecifikt avstånd från varandra. Huvudlinan förankras antingen horisontellt i eller nära havsbotten, vertikalt eller kan få driva vid havsytan.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 27
(27)  burar, tinor och mjärdar: fällor i form av burar eller korgar gjorda i olika material med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som utformats för att fånga kräftdjur eller fisk sätts ut på havsbotten antingen enskilt eller i rader, och är länkade med linor (vakarelinor) till vakare på havsytan som visar deras position.
(27)  burar, tinor och mjärdar: fällor i form av burar eller korgar med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som utformats för att fånga kräftdjur, blötdjur eller fisk sätts ut på havsbotten, eller hängs upp ovanför den, antingen enskilt eller i rader, och är länkade med linor (vakarelinor) till vakare på havsytan som visar deras position.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 28
(28)  handlina: fisketeknik med en fiskelina som hålls i händerna. Ett eller flera drag eller agnade krokar är fästa på linan.
(28)  handlina: en handhållen fiskelina med ett eller flera drag eller agnade krokar fästa på linan.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 29
(29)  St Andrews cross: gripredskap som används för att med en saxlik rörelse skörda antingen musslor eller röda koraller på havsbotten.
(29)  St Andrews cross: gripredskap som kan användas med en saxlik rörelse för att skörda antingen musslor eller röda koraller på havsbotten.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 30
(30)  strut: den bakre delen av trålen och som antingen har cylindrisk form, dvs. samma omkrets hela vägen, eller konisk form. Struten består av en eller flera paneler (nätstycken) med samma maskstorlek som är fastgjorda vid varandra längs sidorna utmed trålens axel med hjälp av en söm varpå en sidolina kan fastgöras. Av regleringsskäl rör det sig om de sista 50 maskorna i nätet.
(30)  strut: den bakre delen av trålen och som antingen har cylindrisk form, dvs. samma omkrets hela vägen, eller konisk form. Struten består av en eller flera paneler (nätstycken) som är fastgjorda vid varandra längs sidorna. Av regleringsskäl rör det sig om de sista 50 maskorna i nätet.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 31
(31)  maskstorlek: maskstorleken i ett släpredskaps strut, mätt enligt det förfarande som anges i kommissionens förordning (EG) nr 517/200840.
(31)  maskstorlek:
(a)   I nät med knutor: det största avståndet mellan två motsatta knutar i samma maska när denna är helt utsträckt.
(b)   I knutlösa nät: det största avståndet mellan två motsatta spetsar på den längsta axeln i samma maska när denna är helt utsträckt.
__________________
40 Kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (EUT L 151, 11.6.2008, s. 5).
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 32
(32)  fyrkantsmaska: den form på maskan som uppstår när nätstycket monteras med 45° avvikelse från N-riktningen så att maskstolparna löper parallellt med och i 90° vinkel mot trålnätets längdaxel.
(32)  fyrkantsmaska: en fyrsidig maska bestående av två uppsättningar lika långa parallella stolpar, varav den ena uppsättningen är parallell med och den andra uppsättningen är vinkelrät mot nätets längdaxel.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 33
(33)  diagonalmaska: vanliga rombformade maskor i ett nätstycke.
(33)  diagonalmaska: fyra maskstolpar av samma längd, där maskans två diagonaler är vinkelräta och en diagonal är parallell med nätstyckets längdaxel.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 36
(36)   selektionspanel: ett nät som fästs längs räktrålens hela omkrets, nära bommen, och smalnar till en spets där det fästs vid räktrålens bottenpanel. Ett flykthål har skurits ut där selektionspanelen och struten möts, så att arter eller enskilda exemplar som är för stora för att passera genom selektionspanelen kan slippa ut, medan räkorna passerar genom selektionspanelen och in i struten.
utgår
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 38
(38)  nedsänkningstid: tiden från den tidpunkt då näten först läggs i vattnet till den tidpunkt då näten helt och hållet halats ombord på fiskefartyget.
(38)  nedsänkningstid: tiden från den tidpunkt då ett redskap först läggs i vattnet till den tidpunkt då det helt och hållet halats ombord på fiskefartyget.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 39
(39)  redskapsövervakningssensorer: elektroniska fjärrsensorer som kan placeras på trålar eller snörpvadar/ringnotar för att övervaka viktiga prestandaparametrar som avståndet mellan trålbord och fångststorlek.
(39)  redskapsövervakningssensorer: elektroniska fjärrsensorer som är fastsatta för att övervaka viktiga prestandaparametrar som avståndet mellan trålbord eller fångstvolym.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 39a (nytt)
(39a)   rev med sänke: rev med agnade krokar med tillagda vikter för att öka revets sjunkhastighet och därmed minska tiden då det är exponerat för sjöfåglar.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 40
(40)  ljudskrämmare: fjärrstyrda anordningar som avger akustiska signaler för att göra marina havsdäggdjur medvetna om och varna dem för att det finns fiskeredskap i närheten.
(40)  ljudskrämmare: fjärrstyrda anordningar som avger akustiska signaler för att skrämma bort marina havsdäggdjur från fiskeredskap.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 42
(42)  utsortering: bruket att kasta överbord fisk med lågt värde och som omfattas av fångstbegränsningar, även om den skulle ha kunnat landas legalt, i syfte att maximera det ekonomiska värdet eller penningvärdet av den fisk som tas i hamn.
(42)  utsortering: bruket att kasta överbord fisk med lågt värde och som omfattas av fångstbegränsningar, även om den skulle ha landats legalt, i syfte att maximera det ekonomiska värdet eller penningvärdet av den fisk som tas i hamn.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 43a (nytt)
(43a)   betydande negativa verkningar: betydande negativa verkningar enligt definitionen i artikel 2 c i rådets förordning (EG) nr 734/2008.
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 45a (nytt)
(45a)  resultatindikatorer: en uppsättning parametrar som syftar till att bedöma hur väl tekniska åtgärder fungerar.
Ändring 303 och 349
Förslag till förordning
Artikel 7 – led b
(b)  Elström, med undantag för användningen av trål med elektrisk ström enligt artikel 24 och bilaga V del E.
(b)  Elström.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 7 – led g
(g)  Alla typer av projektiler.
(g)  Alla typer av projektiler, med undantag av sådana som används för att slakta tonfisk i burar eller fällor och handhållna harpuner och harpungevär som används i samband med fritidsfiske utan andningsapparat, från soluppgång till solnedgång.
Ändring 296
Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)
Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 2 ska den här artikeln tillämpas på internationella vatten och tredjeländers vatten.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Ingen del av ett släpredskap av något slag får vara konstruerad med en maskstorlek som är mindre än maskstorleken i struten. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på nätanordningar som används för att fästa redskapsövervakningssensorer.
1.  Ingen del av ett släpredskap av något slag får ha en maskstorlek som är mindre än maskstorleken i struten. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på nätanordningar som används för att fästa redskapsövervakningssensorer eller på selektivitetsanordningar för att förbättra storleks- eller artselektiviteten för marina arter.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
3.  Det är förbjudet att konstruera en strut eller fästa någon anordning som blockerar eller på annat sätt faktiskt gör maskorna i struten eller i någon annan del av släpredskapet mindre. Denna bestämmelse utesluter inte användningen av specificerade anordningar som används för att minska slitage, för att förstärka eller för att begränsa utsläpp av fångster i den främre delen av släpredskap.
3.  Det är förbjudet att använda eller transportera ombord på fiskefartyg någon anordning som blockerar eller på annat sätt faktiskt gör maskorna i struten eller i någon annan del av släpredskapet mindre. Denna bestämmelse utesluter inte användningen av specificerade anordningar som används för att minska slitage, för att förstärka eller för att begränsa utsläpp av fångster i den främre delen av släpredskap eller installation av anordningar för fångstkontroll.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken
Allmänna restriktioner vad gäller användningen av passiva nätredskap.
Allmänna restriktioner vad gäller användningen av passiva nätredskap och drivgarn
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – strecksats 1
–  Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga),
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5
5.  Det är förbjudet att sätta ut bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 600 meter.
5.  Det är förbjudet att sätta ut bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 200 meter.
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)
5a.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 ska
(a)  särskilda undantag som fastställs i bilaga V del C punkt 6, bilaga VI del C punkterna 6 och 9 samt bilaga VIII del C punkt 4 gälla där det karterade djupet är mellan 200 och 600 meter, och
(b)  utsättning av bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 200 meter vara tillåten i de fiskeområden som anges i artikel 5 e.
Ändring 272
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5b (ny)
5b.  Det är förbjudet att sätta ut bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn i områden som har utsetts enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 2008/56/EG, där detta har en negativ inverkan på känsliga arters och livsmiljöers bevarandestatus.
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.  När de fångas som bifångster, får de arter som avses i punkterna 1 och 2 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.
3.  När de fångas oavsiktligt får de arter som avses i punkt 2 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
3a.   Punkt 3 ska inte tillämpas när flaggmedlemsstaten har ett officiellt program för insamling och vetenskaplig undersökning av exemplar av de arter som förtecknas i bilaga I.
Ändring 113
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4
4.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det är nödvändigt att ändra förteckningen i bilaga I genom tillägg av nya arter som måste skyddas, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter i enlighet med artikel 32.
4.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det är nödvändigt att ändra förteckningen i bilaga I genom tillägg av nya arter som måste skyddas, eller strykning av arter som inte längre behöver vara kvar på förteckningen, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter i enlighet med artikel 32.
Ändring 114
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5
5.  Åtgärder som antas enligt artikel 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå det mål som anges i artikel 4.1 b.
5.  Åtgärder som antas enligt punkt 4 i denna artikel bör föregås av en bedömning av de resultatindikatorer som fastställs i artikel 4.1 b.
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken
Bifångster av havsdäggdjur, havsfåglar och marina reptiler
Fångster av havsdäggdjur, havsfåglar och marina reptiler
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  När de fångas som bifångster, får de arter som avses i punkt 1 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.
2.  När de fångas oavsiktligt, får de arter som avses i punkt 1 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet. Fiskefartygets operatörer ska registrera och till behöriga myndigheter överföra information om dessa oavsiktliga fångster, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/10041a.
_______________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).
Ändring 117
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter som avses i punkt 1 och som fångats som bifångst, om denna verksamhet är nödvändig för att främja de enskilda djurens återhämtning och under förutsättning att de berörda behöriga myndigheterna har fått full information i förväg.
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter som avses i punkt 1 och som fångats oavsiktligt, om denna verksamhet är nödvändig för att främja de enskilda djurens återhämtning. Det ska vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter om exemplaret är dött och om det kan användas för vetenskapliga ändamål. De nationella behöriga myndigheterna ska ges full information i förväg.
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
3a.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas när flaggmedlemsstaten har ett officiellt program för insamling och vetenskaplig undersökning av exemplar av havsfåglar, reptiler eller havsdäggdjur.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5
5.  Åtgärder som antas enligt artikel 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå det mål som anges i artikel 4.1 b.
5.  Åtgärder som antas enligt punkt 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå de mål som anges i denna förordning i fråga om de resultatindikatorer som anges i artikel 4.1 b.
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)
5a.   Medlemsstaterna ska övervaka resultaten av de åtgärder som antas enligt denna artikel när det gäller att minimera oavsiktliga fångster och ska rapportera till kommissionen om framstegen senast den ... [2 år efter datum för denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år.
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  Det är förbjudet att använda de fiskeredskap som specificeras i bilaga II inom de relevanta områden som anges i den bilagan.
1.  Det är förbjudet att använda de fiskeredskap som specificeras i bilaga II inom de relevanta områden som anges i den bilagan. Medlemsstaterna ska göra lämpliga bedömningar när fiskeredskap sätts ut i särskilda bevarandeområden enligt direktiv 92/43/EEG och i särskilda skyddade områden enligt direktiv 2009/147/EG.
Ändring 122
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
1a.   Det är förbjudet att medvetet störa, försämra eller förstöra känsliga livsmiljöer och fortplantnings- eller viloplatser för känsliga arter.
Ändring 123
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden rekommenderar en ändring av förteckningen över områden i bilaga II, inbegripet tillägg av nya områden, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter, enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013. När den antar sådana ändringar ska kommissionen ge särskild akt på att begränsa negativa effekter av att fiskeverksamheten flyttas till andra känsliga områden.
2.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden rekommenderar en brådskande ändring av förteckningen över områden i bilaga II, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter, enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013. När den lägger fram ett förslag med sådana ändringar ska kommissionen låta förslaget åtföljas av en komplett karta över det känsliga området och ge särskild akt på att begränsa negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter av att fiskeverksamheten flyttas till andra områden.
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
3.  När sådana livsmiljöer förekommer i vatten som står under en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion ska den medlemsstaten ha befogenhet att upprätta stängda områden eller vidta andra bevarandeåtgärder för att skydda sådana livsmiljöer, enligt det förfarande som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska vara förenliga med målen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara minst lika stränga som åtgärder som är tillämpliga enligt unionslagstiftningen.
3.  När de områden som avses i bilaga II finns i vatten som står under en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion ska den medlemsstaten ha befogenhet att upprätta stängda områden eller vidta andra bevarandeåtgärder för att skydda sådana livsmiljöer, enligt det förfarande som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska vara förenliga med målen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara minst lika stränga som åtgärder som är tillämpliga enligt unionslagstiftningen.
Ändring 125
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)
4a.   Medlemsstaterna ska införa åtgärder för att skydda områden där känsliga marina ekosystem enligt definitionen i artikel 2 b i rådets förordning (EG) nr 734/2008 förekommer eller sannolikt kan förekomma i vatten som omfattas av deras suveränitet eller jurisdiktion och stänga dessa områden för fiske med bottenredskap, om inte bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att sådana verksamheter inte har betydande negativa verkningar på dessa ekosystem. Sådana åtgärder ska vara förenliga med de resolutioner som antagits av FN:s generalförsamling, i synnerhet resolutionerna 61/105 och 64/72, och ska åtminstone motsvara den skyddsnivå som föreskrivs för känsliga marina ekosystem enligt förordning (EG) nr 734/2008.
Ändring 126
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a
(a)  garantera skydd av unga exemplar av marina arter i enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013,
(a)  garantera skydd av unga exemplar av marina arter så att majoriteten av fisken har uppnått lekålder innan den fångas, i enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013,
Ändring 127
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)
(aa)   förbjuda saluföring för användning som livsmedel av unga exemplar av marina arter i enlighet med artiklarna 2.5 b och 15.11 i förordning (EU) nr 1380/2013,
Ändring 128
Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)
Artikel 14a
Importerade fiskeriprodukter avsedda som livsmedel
Importerade fiskeriprodukter som är avsedda som livsmedel och som har fångats utanför unionens vatten i de områden, delområden och sektioner som avses i artikel 5 ska uppfylla de krav på minsta referensstorlek för bevarande som fastställs i bilagorna till denna förordning.
Ändring 129
Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1
Medlemsstaterna ska ha infört åtgärder för att underlätta lagring av eller för att finna avsättning för fångster som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande och som landas i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa åtgärder får innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.
Medlemsstaterna ska ha infört adekvata åtgärder för att underlätta lagring av eller för att finna avsättning för fångster som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande och som landas i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa åtgärder ska innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar samt stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.
Ändring 130
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  Det är förbjudet att utsortera fisk och att släppa tillbaka fisk i havet (slipping).
1.  Det är förbjudet att utsortera fisk.
Ändring 131
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fångster av arter som är undantagna från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.
2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fiskeverksamhet som bedrivs i Medelhavet eller på fångster av arter som är undantagna från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 132
Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken
Arter som inte omfattas av fångstbegränsningar
Pilotprojekt för undvikande av oönskade fångster
Ändring 133
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna får utföra pilotprojekt i syfte att utforska metoder för att undvika, minimera och eliminera oönskade fångster av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar. Sådana pilotprojekt ska beakta bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden från relevanta rådgivande nämnder och grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.
1.  Medlemsstaterna får utföra pilotprojekt i syfte att utforska metoder för att undvika, minimera och eliminera oönskade fångster. Sådana pilotprojekt ska beakta bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden från relevanta rådgivande nämnder och grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.
Ändring 134
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
2.  När resultaten av pilotstudierna eller andra vetenskapliga utlåtanden visar att de oönskade fångsterna av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar är betydande, får medlemsstaterna fastställa tekniska åtgärder för att minska de oönskade fångsterna i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa tekniska åtgärder ska endast vara tillämpliga på fiskefartyg som för den aktuella medlemsstatens flagg.
2.  När resultaten av pilotstudierna eller andra vetenskapliga utlåtanden visar att de oönskade fångsterna av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar är betydande, ska medlemsstaterna fastställa tekniska åtgärder för att undvika eller så långt som möjligt minska de oönskade fångsterna i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller i artikel 18 i den här förordningen.
Ändring 135
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
2a.   Om andra medlemsstater vill införa liknande tekniska åtgärder får en gemensam rekommendation läggas fram i enlighet med artikel 18.
Ändring 137
Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)
Artikel 17a
Dokumentation
I enlighet med artikel 49 i förordning (EG) nr 1224/2009 får medlemsstaterna införa system för elektronisk övervakning i syfte att dokumentera fångster, utkast och fiskeverksamhet.
Ändring 138
Förslag till förordning
Kapitel II – avsnitt 5a (nytt)
AVSNITT 5a
ANPASSNING AV FISKEFARTYG
Artikel 17b
Anpassning av tonnage
På nya och befintliga fiskefartyg är det tillåtet att öka fartygets tonnage för att förbättra säkerheten ombord, arbetsvillkoren, hygienen och produktkvaliteten samt att öka fartygets tonnage för att lagra oönskad fångst som omfattas av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, förutsatt att detta inte innebär att fartyget får ökad fångstkapacitet. De motsvarande volymerna ska inte beaktas när fiskekapaciteten bedöms i förhållande till de tak som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013, och inte heller vid de kontroller av inträden i och utträden ur flottor som avses i artikel 23 i den förordningen.
Ändring 139
Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken
Vägledande principer
Regionala tekniska åtgärder
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led g

(g)  I bilaga XI för de yttersta randområdena.

(g)  I bilaga XI för unionens vatten i Indiska oceanen och västra Atlanten.

Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Bestämmelserna om maskstorlek i del B i bilagorna V till XI ska emellertid endast tillämpas i den mån det inte har antagits någon delegerad akt om som rör samma fråga för de berörda fiskerierna i enlighet med punkt 2 i den här artikeln senast den ... [18 månader efter datum för denna förordnings ikraftträdande]. Om del B i en bilaga till den här förordningen blir tillämplig ska kommissionen, oberoende av artikel 6.1 led 4, senast samma dag anta en delegerad akt i enlighet med artikel 32 som kompletterar den här förordningen med en definition av ”riktat fiske” för tillämpningen av del B i det aktuella fiskeområdet och på den berörda fiskeriverksamheten.
Fram till det datum som infaller först av det datum som avses i andra stycket i den här punkten eller datumet för antagande av den delegerade akt som avses i det stycket, ska de bestämmelser om maskstorlek som är gällande den ... [dagen före datum för denna förordnings ikraftträdande*] fortsätta att tillämpas i det berörda fiskeområdet.
________________________
* Om denna lösning godtas ska artiklarna 35–41 anpassas vid förhandlingarna med rådet, efter fastställande av vilka åtgärder som ska fortsätta att gälla efter det datum som anges här.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)
1a.   Där så är lämpligt för att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken och ta hänsyn till regionala särdrag får tekniska åtgärder som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln antas i samband med en flerårig plan i enlighet med artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 får medlemsstaterna lämna in gemensamma rekommendationer som definierar lämpliga tekniska åtgärder på regional nivå som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1.
2.  Om det inte finns någon flerårig plan för det berörda fisket, eller om den relevanta fleråriga planen inte innehåller några tekniska åtgärder eller något förfarande för antagande av sådana tekniska åtgärder, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 som kompletterar den här förordningen genom att definiera lämpliga tekniska åtgärder på regional nivå som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1, i synnerhet genom att fastställa maskstorlekar som ska tillämpas på regional nivå. För antagande av sådana delegerade akter får medlemsstaterna lämna in en gemensam rekommendation i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 senast den ... [12 månader efter datum för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska offentliggöra dessa gemensamma rekommendationer omedelbart efter det att de har lämnats in av medlemsstaterna och ska även offentliggöra eventuella vetenskapliga bedömningar som har gjorts för att säkerställa att de är förenliga med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)
2a.  De åtgärder som antas i enlighet med punkterna 1a och 2 ska
(a)  syfta till att uppnå de mål som anges i artikel 3 i den här förordningen, med särskild hänsyn till de resultatindikatorer som anges i artikel 4,
(b)  ledas av principen om god förvaltning som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 1380/2013,
(c)  ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, inbegripet genom tilldelning av fiskemöjligheter och
(d)  åtminstone vara likvärdiga med de åtgärder som avses i punkt 1 eller, vad gäller bestämmelser om maskstorlek, med de åtgärder som är tillämpliga den ... [dagen före datum för denna förordnings ikraftträdande] vad gäller fiskemönster och skyddsnivå för känsliga arter och livsmiljöer.
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
3.  Tekniska åtgärder som rekommenderas i enlighet med punkt 2 ska, med avseende på fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer, minst vara likvärdiga med de åtgärder som avses i punkt 1.
3.  I enlighet med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna basera de gemensamma rekommendationer som avses i punkt 2 i den här artikeln på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning. Denna vetenskapliga rådgivning ska beakta sådana åtgärders påverkan på målarter och känsliga arter och livsmiljöer och visa hur åtgärderna främjar bevarandet av det marina ekosystemet.
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)
3a.   Trots vad som anges i artikel 18.1, 18.3 och 18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen anta sådana delegerade akter även i avsaknad av en sådan gemensam rekommendation som avses i de punkterna.
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 19
Artikel 19
utgår
Regionala åtgärder inom ramen för fleråriga planer
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att fastställa tekniska åtgärder på regional nivå i syfte att uppnå målen i fleråriga planer enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska fastställas genom delegerade akter som ska antas i enlighet med artikel 32 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.
2.  Åtgärder som fastställs i enlighet med punkt 1 kan
(a)  ändra eller komplettera de åtgärder som anges i bilagorna V–XI,
(b)  avvika från de åtgärder som anges i bilagorna V–XI för ett visst område eller en viss tidsperiod, under förutsättning att det kan visas att dessa åtgärder inte innebär några bevarandemässiga fördelar i det området eller under den perioden eller att den alternativa åtgärden uppnår samma mål.
3.  En flerårig plan kan definiera vilken typ av tekniska åtgärder som får antas enligt punkterna 1 och 2 för den aktuella regionen.
4.  De åtgärder som antas i enlighet med punkterna 1 och 2 ska
(a)  syfta till att uppnå de mål som anges i artiklarna 3 och 4 i denna förordning,
(b)  ledas av principen om god förvaltning som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 1380/2013 och
(c)  ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder genom tilldelning av fiskemöjligheter.
5.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer om upprättande av tekniska åtgärder så som avses i punkt 1, ska de tillhandahålla vetenskapliga utlåtanden som stöder antagandet av åtgärderna.
6.  Kommissionen får begära att STECF gör en bedömning av de gemensamma rekommendationer som avses i punkt 5.
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen
1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 för att definiera storleksselektiva och artselektiva redskap ska de tillhandahålla bevis för att dessa redskap minst uppfyller ett av följande kriterier:
1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 för att definiera storleksselektiva och artselektiva redskap ska de tillhandahålla bevis för att dessa redskap minst uppfyller ett av följande kriterier:
Ändring 149
Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen
När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att ändra de stängda områden eller områden med begränsat tillträde som förtecknas i del C i bilagorna V–VIII och X samt del B i bilaga XI eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde, ska de, med avseende på sådana stängda områden eller områden med begränsat tillträde, i rekommendationerna ange följande:
När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att ändra de stängda områden eller områden med begränsat tillträde som förtecknas i del C i bilagorna V–VIII och X samt del B i bilaga XI, fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde, eller stryka dem, ska de, med avseende på sådana stängda områden eller områden med begränsat tillträde, i rekommendationerna ange följande:
Ändring 150
Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (ny)
Om medlemsstaterna inte antar gemensamma rekommendationer får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att fastställa stängda områden eller områden med begränsat tillträde på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1
1.  När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande i förteckningen i del A i bilagorna V–X ska de respektera målet att säkerställa skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter.
1.  När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande i förteckningen i del A i bilagorna V–X ska de respektera målet att säkerställa skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter. Gemensamma rekommendationer ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och beakta biologiska grunder, i synnerhet den storlek då arten i fråga är könsmogen. Gemensamma rekommendationer får inte äventyra kontrollen och efterlevnadsbestämmelserna när det gäller att landa och saluföra fiskeriprodukter.
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 23 – inledningen
När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att införa realtidsstängningar eller bestämmelser om förflyttning som har till syfte att säkerställa skydd av ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter ska de i rekommendationerna ange följande:
När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att införa realtidsstängningar eller bestämmelser om förflyttning som har till syfte att säkerställa skydd av ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter eller känsliga arter ska de i rekommendationerna ange följande:
Ändring 153
Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1a (nytt)
1a.   Om det bara är fartyg från en enda medlemsstat som påverkas av stängningarna i realtid eller av förflyttningarna ska det på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning antas åtgärder för att minska inverkan på de berörda fartygen.
Ändring 304 och 154
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 för att möjliggöra användning av eller utöka användningen av innovativa fiskeredskap inbegripet trål med elektrisk ström enligt beskrivningen i del E i bilaga V inom ett visst havsområde, ska de tillhandhålla en bedömning av de sannolika effekter som användningen av sådana redskap kommer att få på målarterna och på känsliga arter och livsmiljöer.
1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 för att möjliggöra användning av eller utöka användningen av innovativa fiskeredskap inom ett visst havsområde, ska de tillhandhålla en bedömning av de sannolika effekter som användningen av sådana redskap kommer att få på målarterna och på känsliga arter och livsmiljöer.
En sådan bedömning ska baseras på användning av det innovativa redskapet under en provperiod som ska begränsas till högst 5 % av de fartyg som för ögonblicket har befunnit sig i den verksamhetsgrenen under minst fyra år.
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3
3.  Användning av innovativa fiskeredskap ska inte tillåtas när bedömningarna visar att sådan användning kommer att leda till negativ påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-målarter.
3.  Användning av innovativa fiskeredskap ska bara tillåtas i kommersiell skala när bedömningarna enligt punkt 1 visar att sådan användning, jämfört med befintliga reglerade fiskeredskap och metoder, inte kommer att leda till direkt eller kumulativ negativ påverkan på marina livsmiljöer, däribland känsliga livsmiljöer eller icke-målarter.
Ändring 156
Förslag till förordning
Artikel 25 – strecksats 2a (ny)
–   framlägga information om hur väl åtgärderna för att minska påverkan och övervakningssystemen fungerar,
Ändring 158
Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1a (nytt)
Medlemsstaterna ska säkerställa lämpligt samråd med de fiskare som direkt berörs av dessa åtgärder.
Ändring 159
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led da (nytt)
(da)   Undantag som antagits på grundval av artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 160
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
2.  Syftet med de åtgärder som avses i punkt 1 ska vara att uppnå det mål som fastställs i artikel 3 och i synnerhet att skydda ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter.
2.  Syftet med de åtgärder som avses i punkt 1 ska vara att uppnå det mål som fastställs i artikel 3 och i synnerhet att skydda ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter. Åtgärderna ska vara minst lika strikta som tekniska åtgärder som antas på unionsnivå.
Ändring 161
Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)
Artikel 26a
Pilotprojekt om fullständig dokumentation av fångster och utkast
1.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 som kompletterar den här förordningen genom att fastställa pilotprojekt för utformning av ett system med fullständig dokumentation av fångster och utkast baserat på mätbara mål, i syfte att inrätta en resultatbaserad fiskeriförvaltning.
2.  De pilotprojekt som avses i punkt 1 i den här artikeln får avvika från de åtgärder som fastställs i del B i bilagorna V–XI för ett specifikt område och under en period av högst ett år, under förutsättning att det kan påvisas att sådana pilotprojekt syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 3 och skapa förenlighet med resultatindikatorerna i artikel 4 och i synnerhet förbättra selektiviteten för berörda fiskeredskap eller fiskemetoder eller på annat sätt minska miljöpåverkan. Denna ettårsperiod kan förlängas med ett år på samma villkor. Projektet ska begränsas till högst 5 % av fartygen i den verksamhetsgrenen per medlemsstat.
3.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer om inrättande av de pilotprojekt som avses i punkt 1 ska de tillhandahålla vetenskapliga utlåtanden som stöder antagandet av sådana pilotprojekt. STECF ska göra en bedömning av dessa gemensamma rekommendationer och ska offentliggöra denna bedömning. Inom sex månader efter projektets slutförande ska medlemsstaterna lämna in en rapport till kommissionen om resultatet, inbegripet en detaljerad bedömning av ändrad selektivitet och annan miljöpåverkan.
4.  STECF ska utvärdera den rapport som avses i punkt 3. Om STECF bedömer att de nya redskapen eller metoderna på ett framgångsrikt sätt uppnår målen i punkt 2 får kommissionen lägga fram ett förslag i enlighet med EUF-fördraget i syfte att sprida användningen av dessa redskap eller metoder. STECF:s bedömning ska offentliggöras.
5.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 som kompletterar den här förordningen genom att fastställa tekniska specifikationer för ett sådant system för fullständig dokumentation av fångster och utkast som avses i punkt 1.
Ändring 162
Förslag till förordning
KAPITEL IV
KAPITEL IV
utgår
REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGSORGANISATIONER
Artikel 28
Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC)
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 32 med avseende på
(a)   att i unionslagstiftningen införliva vissa tekniska åtgärder som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC), inbegripet förteckningar över känsliga marina ekosystem och särskilda tekniska åtgärder för fisket efter blåvitling och kungsfiskar som anges i NEAFC:s rekommendationer 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015, och
(b)   att anta andra tekniska åtgärder som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av de lagstiftningsakter som införlivar NEAFC:s rekommendationer.
Ändring 163
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen
1.  De tekniska åtgärder som anges i denna förordning ska inte gälla för fiskeverksamhet som bedrivs enbart för vetenskapliga undersökningar med förbehåll för följande villkor:
1.  De tekniska åtgärder som anges i denna förordning ska inte gälla för fiskeverksamhet som bedrivs i samband med vetenskapliga undersökningar med förbehåll för följande villkor:
Ändring 164
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led b
(b)  säljs för andra ändamål än för direkt användning som livsmedel.
(b)  när det rör sig om exemplar som underskrider den minsta referensstorleken för bevarande, säljs för andra ändamål än för direkt användning som livsmedel.
Ändring 165
Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken
Utsättning och flyttning
Direkt utsättning och flyttning
Ändring 166
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
1.  De tekniska åtgärder som förskrivs i denna förordning ska inte gälla för fiskeinsatser vars enda syfte är utsättning eller flyttning av marina arter, under förutsättning att dessa insatser utförs med tillstånd från och under överinseende av den eller de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse.
1.  De tekniska åtgärder som förskrivs i denna förordning ska inte gälla för fiskeinsatser vars enda syfte är direkt utsättning eller flyttning av marina arter, under förutsättning att dessa insatser utförs med tillstånd från och under överinseende av den eller de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse.
Ändring 167
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2
2.  Om utsättningen eller flyttningen utförs i en annan medlemsstats eller andra medlemsstaters vatten ska kommissionen och alla dessa medlemsstater informeras minst en månad i förväg om planerna på att utföra sådana fiskeinsatser.
2.  Om den direkta utsättningen eller flyttningen utförs i en annan medlemsstats eller andra medlemsstaters vatten ska kommissionen och alla dessa medlemsstater informeras minst en månad i förväg om planerna på att utföra sådana fiskeinsatser.
Ändring 168
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1
1.  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att begränsa sådana hot. Dessa akter kan, i synnerhet, innehålla restriktioner i fråga om användningen av fiskeredskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.
1.  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter eller marina livsmiljöer ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att begränsa sådana hot. Dessa akter kan, i synnerhet, innehålla restriktioner i fråga om användningen av fiskeredskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder eller eventuella andra nödvändiga bevarandeåtgärder.
Ändring 273
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba)  tillhandahålla skydd för känsliga arter och livsmiljöer, om det finns bevis för ett allvarligt hot mot deras bevarande.
Ändring 169
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3
3.  Delegerade akter enligt punkt 1 ska gälla under en period av högst tre år utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.6.
3.  Delegerade akter enligt punkt 1 ska gälla under en period av högst två år utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.6.
Ändring 170
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1
1.  Senast vid utgången av 2020 och därefter vart tredje år ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport ska bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen enligt artiklarna 3 och 4.
1.  Senast den ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport ska bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen enligt artikel 3 och på grundval av resultatindikatorerna i artikel 4.
Ändring 171
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2
2.  På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att målen inte har uppfyllts, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen, inom sex månader efter det att den rapport som avses i punkt 1 lämnats in, lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål kan uppfyllas.
2.  På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att målen inte har uppfyllts, eller att de specifika nivåer för fångster av fisk under minsta referensstorlek för bevarande för centrala fiskeriverksamheter som avses i artikel 4.1 a har överskridits, ska medlemsstaterna i den aktuella regionen, inom tolv månader efter det att den rapport som avses i punkt 1 lämnats in, lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att målen i artikel 3 kan uppfyllas och att fångster av marina arter under minsta referensstorlek för bevarande kan minskas till de nivåer som avses i artikel 4.1 a.
Ändring 172
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska bistå medlemsstaterna med att utforma en nationell handlingsplan för att åtgärda identifierade svårigheter när det gäller att genomföra nya tekniska åtgärder för att uppfylla kraven i artikel 4. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att genomföra den handlingsplanen.
Ändring 173
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)
3a.   Om rapporten visar att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla sin skyldighet i fråga om kontroll och uppgiftsinsamling får kommissionen avbryta eller dra in EHFF-finansieringen för den medlemsstaten, i enlighet med artiklarna 100 och 101 i förordning (EU) nr 508/2014.
Ändring 174
Förslag till förordning
Artikel 35 – led 1 – led a
(a)  Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 och 25 ska utgå.
(a)  Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.3 andra stycket, 14, 15, 16 och 25 ska utgå.
Ändring 175
Förslag till förordning
Artikel 36
Artikel 36
utgår
Ändringar av förordning (EG) nr 1098/2007
I förordning (EG) nr 1098/2007 ska artiklarna 8 och 9 utgå.
Ändring 176
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 54c – punkt 2 – led a
(a)  fartyget inte samtidigt ombord medför eller använder antingen släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 80 millimeter eller en eller flera ringnotar/snurrevadar eller liknande fiskeredskap, eller
(a)  fartyget inte samtidigt ombord medför eller använder antingen släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 70 millimeter eller en eller flera ringnotar/snurrevadar eller liknande fiskeredskap, eller
Ändring 177
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 54c – punkt 2 – led b – strecksats 2
den sorterade fisken omedelbart fryses efter sorteringen och ingen sorterad fisk kastas överbord och
den sorterade fisken fryses efter sorteringen och ingen sorterad fisk kastas överbord och
Ändring 178
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 54c – punkt 2 – led b – strecksats 3
utrustningen är installerad och placerad på fartyget så att det säkerställs att de marina arterna omedelbart fryses och inte kastas överbord.
utrustningen är installerad och placerad på fartyget så att det säkerställs att de marina arterna fryses och inte kastas överbord.
Ändring 179
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 54c – punkt 3a (ny)
3a.   Den behöriga myndigheten i flaggstaten ska bestyrka ritningarna för trålare med frysutrustning för att säkerställa att de uppfyller gällande bestämmelser.
Ändring 180
Förslag till förordning
Artikel 38
Artikel 38
utgår
Ändring av förordning (EU) nr 1343/2011
Artikel 26 i förordning (EG) nr 1343/2011 ska ändras på följande sätt:
Följande punkt ska läggas till:
”h tekniska åtgärder i artiklarna 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j and 16k. ”
2)   Följande stycke ska läggas till:
”Kommissionens ska även ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27 med avseende på att i unionslagstiftningen införliva andra tekniska åtgärder som fastställs av AKFM och som blir obligatoriska för unionen och med avseende på att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter som införlivar AKFM:s rekommendationer om tekniska åtgärder.”
Ändring 181
Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1
Förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 ska upphöra att gälla.
Förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 samt kommissionens förordning (EG) nr 494/20021a ska upphöra att gälla.
____________________________
1a Kommissionens förordning (EG) nr 494/2002 av den 19 mars 2002 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för kummelbeståndets återhämtning i ICES-delområden III, IV, V, VI och VII samt i ICES-områden VIII a, b, d och e (EGT L 77, 20.3.2002, s. 8).
Ändring 182
Förslag till förordning
Bilaga I – led na (nytt)
(na)  Nordsjösik (Coregonus oxyrinchus) i Ices-delområde IVb (unionens vatten).
Ändring 183
Förslag till förordning
Bilaga I – led nb (nytt)
(nb)  Adriatisk stör (Acipenser naccarii) och europeisk stör (Acipenser sturio) i unionens vatten.
Ändring 184
Förslag till förordning
Bilaga I – led o
(o)  Rombärande langusthonor (Palinuridae spp.) och rombärande hummerhonor (Homarus gammarus) i alla unionens vatten utom för direkt utsättning eller flyttning.
Ändring 185
Förslag till förordning
Bilaga I – led p
(p)  Stendadlar (Lithophaga lithophaga) och självlysande borrmusslor (Pholas dactylus) i unionens vatten i Medelhavet.
(p)  Stendadlar (Lithophaga lithophaga), Pinna nobilis-musslor och självlysande borrmusslor (Pholas dactylus) i unionens vatten i Medelhavet.
Ändring 186
Förslag till förordning
Bilaga I – led pa (nytt)
(pa)  Sjöborre (Centrostephanus longispinus).
Ändring 187
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 5a (nytt)
5a.   Storleken på en spindelkrabba ska mätas på det sätt som visas i figur 5a, som ryggsköldslängden mätt längs med mittlinjen, från kanten av ryggskölden mellan pannhornen till ryggsköldens bakre kant.
Ändring 188
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 5b (nytt)
5b.   Storleken på en krabbtaska ska mätas på det sätt som visas i figur 5b, som ryggsköldens största bredd mätt vinkelrätt mot ryggsköldens mittlinje framifrån och bakåt.
Ändring 189
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 5c (nytt)
5c.   Storleken på en valthornssnäcka ska mätas på det sätt som visas i figur 5c, som skalets längd.
Ändring 190
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 5d (nytt)
5d.   Storleken på en svärdfisk ska mätas på det sätt som visas i figur 5d, som längden från den punkt där stjärtfenan delar sig till underkäkens spets.
Ändring 191
Förslag till förordning
Bilaga IV – figur 5a (ny)
Figur 5a
Spindelkrabba (Maia squinada)
20180116-P8_TA(2018)0003_SV-p0000002.png
Ändring 192
Förslag till förordning
Bilaga IV – figur 5b (ny)
Figur 5b
Krabbtaska (Cancer pagarus)
20180116-P8_TA(2018)0003_SV-p0000003.png
Ändring 193
Förslag till förordning
Bilaga IV – figur 5c (ny)
Figur 5c
Valhornssnäcka (Buccinum spp.)
20180116-P8_TA(2018)0003_SV-p0000004.png
Ändring 194
Förslag till förordning
Bilaga IV – figur 5d (ny)
Figur 5d
Svärdfisk (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_SV-p0000005.png
Ändring 195
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 14

Kommissionens förslag

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm

Ändring

 

Makrillar (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 196
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 15

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändring

 

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 197
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 16

Kommissionens förslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm

Ändring

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 198
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 17

Kommissionens förslag

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg

Ändring

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 199
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 19

Kommissionens förslag

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm

Ändring

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 200
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 20

Kommissionens förslag

Hummer (Homarus gammarus)

87 mm

Ändring

Hummer (Homarus gammarus)

87 mm (ryggsköldslängd)

Ändring 201
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 34

Kommissionens förslag

Languster (Palinurus spp.)

95 mm

Ändring

Languster (Palinurus spp.)

95 mm (ryggsköldslängd)

Ändring 202
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 13

Kommissionens förslag

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Total längd: 105 mm

 

Ryggsköldslängd: 32 mm

Ändring

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Total längd: 105 mm

 

Ryggsköldslängd: 32 mm

 

Havskräftstjärtar: 59 mm

Ändring 203
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 14

Kommissionens förslag

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm

Ändring

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 204
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 15

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

18 cm

Ändring

Sill (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 205
Förslag till förordning
Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 16

Kommissionens förslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm

Ändring

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 206
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Minst 90 mm

Skagerrak och Kattegatt

En panel med en maskstorlek om minst 270 mm (diagonalmaska) eller 140 mm1a (fyrkantsmaska) ska monteras.

 

 

__________________

 

 

1a I delområdet Kattegatt ska en panel bestående av fyrkantsmaska om 120 mm (i trålen under perioden mellan den 1 oktober och den 31 december och i instängningsnätet under perioden mellan den 1 augusti och den 31 oktober) monteras.

Ändring 305 och 355
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 4

 

Kommissionens förslag

 

 

Minst 80 mm

Ices-sektion IVb söder om 54° 30'N och Ices-sektion IVc

Riktat fiske efter tunga med bomtrålar eller [trålar med elektrisk ström]. En panel med en maskstorlek på minst 180 mm monterad i den övre halvan av nätets främre del.

 

Ändring

 

 

Minst 80 mm

Ices-sektion IVb söder om 54° 30'N och Ices-sektion IVc

Riktat fiske efter tunga med bomtrålar. En panel med en maskstorlek på minst 180 mm monterad i den övre halvan av nätets främre del.

Ändring 208
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Minst 40mm

Hela området

Riktat fiske efter bläckfisk (85 % av fångsterna) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Ändring 209
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 6

Kommissionens förslag

Minst 16mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

 

 

Riktat fiske efter vitlinglyra. En sorteringsrist med 22 mm spaltavstånd ska monteras för fiske efter vitlinglyra.

 

 

Riktat fiske efter Crangon crangon. En sorteringsrist, selektionspanel eller likvärdig selektivitetsanordning ska monteras.

Ändring

Minst 16mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna).

 

 

Riktat fiske efter vitlinglyra (50 % av fångsterna). En sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd ska monteras för fiske efter vitlinglyra.

 

 

Riktat fiske efter tångräka och karamellräka (90 % av fångsterna). Ett sorteringsnät eller en sorteringsrist ska monteras i enlighet med nationella bestämmelser.

Ändring 210
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2 – rubriken
2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap
2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn
Ändring 211
Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2 – inledningen
Följande maskstorlekar för passiva nätredskap ska tillämpas i Nordsjön och Skagerrak/Kattegatt.
Följande maskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn ska tillämpas i Nordsjön och Skagerrak/Kattegatt.
Ändring 212
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 1 – led 1.1 – inledningen
1.1  Fiske efter tobisfiskar med något släpredskap med mindre än 88 mm maskstorlek i struten samt fiske med något passivt nätredskap med mindre än 100 mm maskstorlek är förbjudet inom det geografiska område som avgränsas av Englands och Skottlands ostkuster och av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
1.1  Fiske efter tobisfiskar med något släpredskap med mindre än 32 mm maskstorlek i struten är förbjudet inom det geografiska område som avgränsas av Englands och Skottlands ostkuster och av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
Ändring 213
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 1
–  Fartyg vars maskineffekt inte överstiger 221 kW och som använder bottentrålar eller snurrevadar.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 214
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 2
–  Pargående fartyg vars sammanlagda maskinstyrka inte vid något tillfälle överstiger 221 kW, som använder bottenpartrålar.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 215
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 3
–  Fartyg vars maskinstyrka överstiger 221 kW ska tillåtas använda bottentrålar eller snurrevadar, och pargående fartyg vars sammanlagda maskinstyrka överstiger 221 kW ska tillåtas använda bottenpartrålar, förutsatt att sådana fartyg inte bedriver riktat fiske efter rödspätta och tunga och iakttar de relevanta regler för maskstorlek som anges i del B i denna bilaga.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 216
Förslag till förordning
Bilaga V – del C – punkt 6 – led 6.2
6.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/20021 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 6.1.
6.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/23361 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot får kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 6.1.
__________________
__________________
1 Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (EGT L 351, 28.12.2002, s. 6).
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2336 av den 14 december 2016 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (EUT L 354, 23.12.2016, s. 1).
Ändring 274
Förslag till förordning
Bilaga V – del D – underrubrik 2
Åtgärder för att minska oavsiktlig fångst av valar i ICES-sektion IIIa och delområde IV
Åtgärder för att minska oavsiktlig fångst av havsdäggdjur i ICES-sektion IIIa och delområde IV
Ändring 275
Förslag till förordning
Bilaga V – del D – punkt 1a (ny)
1a.  Åtgärder för att minimera oavsiktliga fångster av havsfåglar
1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i Nordsjön för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i Nordsjön för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
3.  Fartyg som fiskar med långrev i Nordsjön ska använda en kombination av vetenskapligt testade tekniska lösningar såsom torilinor, ändrad vikt för sänken på revar, krokskydd och att under mörkertimmarna sätta ut långrevarna med däckbelysningen begränsad till vad som krävs av säkerhetsskäl. Kombinationerna bör fastställas på grundval av redskapssammansättningen och de mottagliga arter som löper risk att fångas av flottorna. Specifikationerna bör vara förenliga med de standarder som fastställs i internationellt överenskomna riktlinjer.
4.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 306, 314, 315 och 356
Förslag till förordning
Bilaga V – del E
Del E
Innovativa fiskemetoder
Användning av trålar med elektrisk ström i Ices-sektionerna IVb och IVc
utgår
Trots artikel 13 ska fiske med trål med elektrisk ström vara tillåtet i Ices-sektionerna IVb och IVc enligt villkor som ska fastställas i enlighet med artikel 27.1 andra strecksatsen i denna förordning avseende egenskaperna hos den elektriska ström som används och avseende de befintliga kontroll- och övervakningsåtgärderna söder om en linje (loxodrom) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
–  En punkt på Förenade kungarikets ostkust vid latitud 55° N
–  Öster om latitud 55°N, longitud 5°E
–  Norr om till latitud 56°N
–  Öster om en punkt på Danmarks västkust vid latitud 56°N
Ändring 324
Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – tabellen – rad 14

Kommissionens förslag

 

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm

Ändring

 

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm1a

 

___________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 218
Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – tabell – rad 15

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändring

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 219
Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – tabell – rad 16

Kommissionens förslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3I unionens vatten i Ices-delområdena V, VI söder om 56° N och VII, utom Ices‑sektionerna VIId, e, f, ska en minsta referensstorlek för bevarande på 130 mm tillämpas.

Ändring

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3I unionens vatten i Ices-delområdena V, VI söder om 56° N och VII, utom Ices‑sektionerna VIId, e, f, ska en minsta referensstorlek för bevarande på 130 mm tillämpas.

 

3a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 220
Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – tabell – rad 17

Kommissionens förslag

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg

Ändring

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 221
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 1 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 120 mm

Hela området

Inga

Ändring

Minst 100 mm1a

Hela området

Inga

__________________

 

 

1a Ska fasas in över en tvåårsperiod från det datum då denna förordning träder i kraft. För Ices-sektionerna VIId och VIIe ska en maskstorlek på minst 100 mm tillämpas.

 

 

Ändring 223
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – rubriken
2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap
2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn
Ändring 224
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – inledningen
Följande maskstorlekar för passiva nätredskap ska tillämpas i nordvästliga vatten.
Följande maskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn ska tillämpas i nordvästliga vatten.
Ändring 225
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 120 mm1

Hela området

Inga

Ändring

Minst 120 mm1

Hela området

Inga

__________________

 

 

1 För riktat fiske efter marulk (30 % av fångsterna) ska en maskstorlek om minst 220 mm användas. En maskstorlek om minst 110 mm ska användas vid riktat fiske efter sej och kummel (50 % av fångsterna) i Ices-sektionerna VIId och VIIe.

 

 

Ändring 226
Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – tabell – rad 4

Kommissionens förslag

Minst 50mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

Ändring

Minst 50mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna)

 

 

Riktat fiske efter mullusfiskar (50 % av fångsterna)

Ändring 227
Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
Under perioderna 1–31 mars och 1 oktober–31 december varje år är det förbjudet att bedriva någon form av fiske med släpredskap eller passiva nätredskap i det område som avgränsas av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
Under perioderna 1–31 mars och 1 oktober–31 december varje år är det förbjudet att bedriva någon form av fiske med bottentrål eller bottenstående passiva nätredskap i det område som avgränsas av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
Ändring 228
Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – punkt 3 – led 3.2
3.2  Genom undantag från punkt 1, och inom det område och den tidsperiod som där anges ska användning av bottentrålar vara tillåten förutsatt att sådana trålar är försedda med selektionsanordningar som bedömts av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). När de bifångster av torsk som tagits av fartyg från en medlemsstat, vilka är verksamma inom områden som avses i punkt 3.1, överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre fiska i det området.
3.2  Genom undantag från punkt 1, och inom det område och den tidsperiod som där anges ska användning av bottentrålar vara tillåten förutsatt att sådana trålar är försedda med selektionsanordningar som bedömts av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).
Ändring 229
Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – punkt 9 – rubriken
9.  Användning av passiva nätredskap i Ices-sektionerna Vb, VIa, VII b, c, j, k
9.  Användning av passiva nätredskap i Ices-sektionerna Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k
Ändring 230
Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – punkt 9 – led 9.2
9.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/2002 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 9.1.
9.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2016/2336 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot kan kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 9.1.
Ändring 276
Förslag till förordning
Bilaga VI – del D – punkt 1 – rubrik
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av valar i Ices-sektionerna VIa och VIId, e, f, g, h och j
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur i Ices-sektionerna VI och VII
Ändring 277
Förslag till förordning
Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt)
2.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i nordvästliga vatten för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
Ändring 278
Förslag till förordning
Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.2 (nytt)
2.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i nordvästliga vatten för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
Ändring 279
Förslag till förordning
Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.3 (nytt)
2.3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 231
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 15

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändring

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändring 232
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 18

Kommissionens förslag

Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Ändring

Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Ändring 233
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 23

Kommissionens förslag

Kammusslor (Chlamys spp.)

40 mm

Ändring

Kammusslor (Chlamys spp., Mimachlamys spp)

40 mm

Ändring 234
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 26

Kommissionens förslag

Japansk venusmussla (Venerupis philippinarum)

35 mm

Ändring

Japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Ändring 235
Förslag till förordning
Bilaga VII – del A – tabell – rad 34

Kommissionens förslag

Vanlig åttarmad bläckfisk (Octopus vulgaris)

750 gram3

 

_______________

3 I alla vatten som är belägna i den del av östra Centralatlanten som omfattar områdena 34.1.1, 34.1.2 och 34.1.3 samt delområde 34.2.0 i fiskezon 34 i Cecaf-regionen ska en rensad vikt på 450 gram tillämpas.

Ändring

Vanlig åttarmad bläckfisk (Octopus vulgaris)

1000 gram3

 

_______________

3 I alla vatten som är belägna i den del av östra Centralatlanten som omfattar områdena 34.1.1, 34.1.2 och 34.1.3 samt delområde 34.2.0 i fiskezon 34 i Cecaf-regionen ska en rensad vikt på 450 gram tillämpas.

Ändring 242
Förslag till förordning
Bilaga VII – del C – punkt 4 – led 4.2
4.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/2002 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som beskrivs i punkt 1.
4.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2016/2336 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot kan kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 1.
Ändring 243
Förslag till förordning
Bilaga VII – del C – punkt 4 – led 4.2a (nytt)
4.2a  Kommissionen får efter samråd med STECF besluta att visst fiske i Ices-områdena VIII, IX och X ska undantas från tillämpningen av punkt 4.1 när det, antingen genom den information som lämnats av medlemsstaterna eller genom tillämpning av specifik förvaltning inom ramen för regionalisering (vilket kan innebära att färre fartyg är verksamma i området, att antalet verksamma månader minskas osv) eller genom fleråriga planer, påvisas att detta fiske orsakar en mycket låg nivå av bifångster av haj eller utkast.
Ändring 280
Förslag till förordning
Bilaga VII – del D – punkt 1 – rubrik
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av valar i Ices-delområde VIII och Ices-sektion IXa
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur i Ices-delområde VIII och Ices-sektion IX
Ändring 281
Förslag till förordning
Bilaga VII – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt)
2.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i sydvästliga vatten för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
Ändring 282
Förslag till förordning
Bilaga VII – del D – punkt 2 – led 2.2 (nytt)
2.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i sydvästliga vatten för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
Ändring 283
Förslag till förordning
Bilaga VII – del D – punkt 2 – led 2.3 (nytt)
2.3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 247
Förslag till förordning
Bilaga VIII – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 157 mm

Hela området

Riktat fiske efter lax

Ändring

utgår

 

 

Ändring 284
Förslag till förordning
Bilaga VIII – del D – punkt 1 – rubriken
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av valar
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur
Ändring 285
Förslag till förordning
Bilaga VIII – del D – punkt 1a (ny)
1a.  Åtgärder för att minimera oavsiktliga fångster av havsfåglar
1.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i Östersjön för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
1.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i Östersjön för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
1.3  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 251
Förslag till förordning
Bilaga IX – del B – punkt 1 –tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 40 mm fyrkantsmaska i struten

Hela området

En strut med 50 mm2 diagonalmaska får användas som ett alternativ till en strut med 44 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren

 

 

_____________

2 Endast en typ av nät (antingen 40 mm fyrkantsmaska eller 50 millimeter diagonalmaska) får förvaras ombord eller användas.

Ändring

Minst 40 mm fyrkantsmaska i struten

Hela området

En strut med 50 mm2 diagonalmaska får användas som ett alternativ till en strut med 40 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren

 

 

2 Endast en typ av nät (antingen 40 mm fyrkantsmaska eller 50 millimeter diagonalmaska) får förvaras ombord eller användas.

Ändring 254
Förslag till förordning
Bilaga IX – del B – punkt 2a (ny)
2a.   De undantag som anges i bestämmelserna i punkterna 1, 1a och 2 i denna del för de instängningsredskap som omfattas av en förvaltningsplan, som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1967/2006, och som antagits i enlighet med artikel 9 i den förordningen ska fortsätta att gälla såvida man inte bestämmer något annat i enlighet med artikel 18 i den här förordningen.
Ändring 255
Förslag till förordning
Bilaga IX – del C – punkt 5
Det är förbjudet att ha ombord eller sätta ut mer än 250 burar, tinor eller mjärdar per fartyg vid djuphavsfiske efter kräftdjur (inklusive Plesionika spp. Pasiphaea spp., eller liknande arter).
Det är förbjudet att ha ombord eller sätta ut mer än 250 burar, tinor eller mjärdar per fartyg vid djuphavsfiske efter kräftdjur.
Ändring 256
Förslag till förordning
Bilaga IX – del C – punkt 5 – stycke 1a (nytt)
Mycket lokaliserade flottor som använder småskaliga fiskeredskap ska beviljas tillstånd för fångst av skaldjur på djupt vatten (inklusive Plesionika spp., Pasiphaea spp. eller liknande arter).
Ändring 257
Förslag till förordning
Bilaga IX – del C – punkt 6a (ny)
6a.  Begränsning av fiske med undervattensharpun
Det är förbjudet att fiska med undervattensharpun med hjälp av andningsapparat under natten, från solnedgång till soluppgång.
Ändring 286
Förslag till förordning
Bilaga IX – del D – punkt 1 – rubriken
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av valar
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur
Ändring 287
Förslag till förordning
Bilaga IX – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt)
2.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i Medelhavet för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
Ändring 288
Förslag till förordning
Bilaga IX – del D – punkt 2 – led 2.2 (nytt)
2.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i Medelhavet för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
Ändring 289
Förslag till förordning
Bilaga IX – del D – punkt 2 – led 2.3 (nytt)
2.3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 259
Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 1 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 50 mm

Hela området

40 mm fyrkantsmaska i struten får användas som alternativ

Ändring

Minst 40 mm

Hela området

50 mm diagonalmaska i struten1a får användas som alternativ till en strut med 40 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren.

 

 

__________________

 

 

1a. Endast en typ av nät (antingen 40 mm fyrkantsmaska eller 50 mm diagonalmaska) får medföras ombord eller användas.

Ändring 260
Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Minst 400 mm

Hela området

Riktat fiske efter piggvar

Ändring

Minst 400 mm

Hela området

Fiske efter piggvar med bottenstående nät/garn

Ändring 261
Förslag till förordning
Bilaga X – del C
Del C
utgår
Stängda områden eller områden med begränsat tillträde
Säsongsstängning för att skydda piggvar
Riktat fiske efter samt omlastning, landning och första försäljning av piggvar ska tillåtas årligen under perioden 15 april –15 juni i unionens vatten i Svarta havet.
Ändring 290
Förslag till förordning
Bilaga X – del D – punkt 1a (ny)
1a.  Åtgärder för att minimera oavsiktliga fångster av havsfåglar
1a.1.  Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i Svarta havet för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
1a.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i Svarta havet för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.
1a.3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de begränsningsåtgärder som har införts, bland annat i relation till fiskefångsten och fiskeansträngningen.
Ändring 262
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – rubriken
Referensmaskstorlekar för släpredskap
1.   Referensmaskstorlekar för släpredskap
Ändring 263
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 1 – inledningen
Följande maskstorlekar i struten ska tillämpas i de yttersta randområdena:
Följande maskstorlekar i struten ska tillämpas i unionens vatten i Indiska oceanen och västra Atlanten:
Ändring 264
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – tabell – rad 3

Kommissionens förslag

Minst 45 mm

Alla vatten längs det franska departementet Guyanas kust som lyder under Frankrikes överhöghet eller jurisdiktion.

Riktat fiske efter räka (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Ändring

Minst 45 mm

Alla vatten längs det franska departementet Guyanas kust som lyder under Frankrikes överhöghet eller jurisdiktion.

Riktat fiske efter räka (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % av fångsterna)

Ändring 265
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – tabell – rad 4

Kommissionens förslag

Minst 14 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter med instängningsnät

Ändring

utgår

 

 

Ändring 266
Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 1a (ny)
1a.  Referensmaskstorlekar för snörpvad/ringnot
Följande maskstorlekar för snörpvad/ringnot ska tillämpas i unionens vatten i Indiska oceanen och i västra Atlanten
Ändring 267
Förslag till förordning
Bilaga I – del A – t 1a (ny) – tabell (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Maskstorlek

Geografiskt område

Villkor

Minst 14 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter med snörpvad/ringnot

Ändring 291
Förslag till förordning
Bilaga XI – del Ba (ny)
Del Ba
Begränsningsåtgärder för känsliga arter
1.  Åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av havsdäggdjur
1.1.  Det är förbjudet för fartyg att använda passiva nätredskap, drivgarn, flyttrålar och trålar med hög vertikal öppning eller annat fiske när det finns bevis för att bifångst förekommer i de yttersta randområdena, utan att samtidigt använda bevisat riskreducerande teknik. Undantag ska bara göras för det fiske som har en bevisat försumbar kumulativ bifångst.
1.2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fiskeinsatser som genomförs enbart i vetenskapligt syfte och med tillstånd från och under tillsyn av den eller de berörda medlemsstaterna, och vars syfte är att utveckla nya tekniska åtgärder för att minska oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av valar.
1.3.  Medlemsstaterna ska genom vetenskapliga studier eller pilotprojekt inom ramen för särskilda årliga övervakningsprogram övervaka och utvärdera effektiviteten hos de anordningar med begränsande effekter som beskrivs i punkt 1.1 inom de berörda fiskena och områdena.
2.  Åtgärder för att minimera oavsiktliga fångster av havsfåglar
2.1.   Vetenskapliga forskningsprogram ska inrättas i de yttersta randområdena för att identifiera överlappningen av känsliga arter med fiskeredskap och fiskeansträngning och för att finna tekniska lösningar vad gäller fiskeredskap.
2.2.  Områdesspecifika åtgärder ska vidtas i de yttersta randområdena för de områden där det har konstaterats genom vetenskapliga efterforskningar att känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas med andra tekniska åtgärder.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0381/2017).


Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030
PDF 400kWORD 77k
Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2018 om Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (2017/2055(INI))
P8_TA(2018)0004A8-0399/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 10 november 2016 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (JOIN(2016)0049),

–  med beaktande av utkastet till rådets slutsatser av den 24 mars 2017 om internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 29 mars 2017 över det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (JOIN(2016)0049)(1),

–  med beaktande av det dokument som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 mål för hållbar utveckling,

–  Hållbarhetsmål 14 i FN:s program för hållbar utveckling 2030 uppmuntrar till bevarande och hållbar användning av hav och marina resurser för hållbar utveckling.

–  med beaktande av 2015 års Parisavtal inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som trädde i kraft den 4 november 2016, och dess planerade nationellt fastställda bidrag som syftar till att minska växthusgasutsläppen,

–  med beaktande av konventionen om biologisk mångfald, som trädde i kraft den 29 december 1993, och Aichimålen i den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020 som antogs i oktober 2010,

–  med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention, som kompletterats med avtalet om genomförande av bestämmelserna i havsrättskonventionen om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd, Förenta nationernas uppförandekod för ansvarsfullt fiske och Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,

–  med beaktande av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) av den 3 mars 1973,

–  med beaktande av artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ((EUF-fördraget),

–  med beaktande av det dokument som antogs vid FN:s havskonferens i New York den 9 juni 2017 med titeln Our ocean, our future: Call for Action,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs,

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 december 2015 Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614),

–  med beaktande av sitt förhandlingsmandat av den 14 mars 2017 avseende avfallspaketet(2) (förslag till ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv(3), Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall(4), rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall(5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon(6), Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG(7), samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)),(8)),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi),

—  med beaktande av En integrerad havspolitik för Europeiska unionen från 2007 (COM(2007)0575) och Lägesrapport om EU:s integrerade havspolitik från 2012 (COM(2012)0491),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 av den 30 november 2011 om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik(9),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 oktober 2009 Utveckling av den internationella dimensionen av EU:s integrerade havspolitik (COM(2009)0536),

—  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1625 av den 14 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(10),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättande av en ram för havsplanering(11),

—  med beaktande av EU:s strategi för sjöfartsskydd, som antogs av Europeiska rådet den 24 juni 2014,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG(12),

–  med beaktande av sitt förhandlingsmandat av den 15 februari 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar(13),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 mars 2017 om en integrerad EU-politik för Arktis(14),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen samt den pågående konsekvensbedömningen av utvidgningen av svavelkontrollområdena i europeiska vatten,

–  med beaktande av Östersjö- och Nordsjöländernas förslag till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om att införa särskilda kontrollområden för utsläpp av kväveoxider (Neca),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester,

–  med beaktande av sin resolution av den 1 december 2016 om ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs(15),

–  med beaktande av policyrapporten av den 28 januari 2016 från European Academies Science Advisory Council om marin hållbarhet i en tid av förändringar i oceaner och hav,

–  med beaktande av en studie från november 2015 genomförd på begäran av parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om utsläppsminskningsmål för internationell luft- och sjöfart (PE 569.964) ,

–  med beaktande av bilagan ”Åtgärder för att stärka omställningen till ren energi” till kommissionens meddelande ”Ren energi för alla i EU” (COM(2016)0860),

–  med beaktande av den fjärde Our Ocean-konferensen, som Europeiska unionen anordnade på Malta den 5–6 oktober 2017,

—  med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2010 om en integrerad havspolitik – utvärdering av gjorda framsteg och nya utmaningar(16),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 februari 2014 En europeisk strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism (COM(2014)0086),

—  med beaktande av rådets slutsatser om prioriteringar för EU:s sjöfartspolitik fram till 2020: konkurrenskraft, utfasning av fossila bränslen, digitalisering för säkerställande av global anslutbarhet, en effektiv inre marknad och ett sjöfartskluster i världsklass (9976/17),

–  med beaktande av Europeiska miljöbyråns rapport om marina skyddsområden i Europas hav (EEA 3/2015),

–  med beaktande av kommissionens studie från september 2017: realising the potential of the outermost regions for sustainable blue growth,

–  med beaktande av 1992 års Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö som trädde i kraft den 17 januari 2000, Helsingforskommissionens handlingsplan för Östersjön, som antogs av samtliga kuststater och EU år 2007, och EU:s strategi för Östersjöområdet,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 69/292 från juni 2015 om utformandet av ett internationellt rättsligt bindande instrument om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktions gränser,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 september 2012 Blå tillväxt: möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn (COM(2012)0494),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om blå energi av den 20 januari 2014: Åtgärder som behövs för att utnyttja potentialen hos havsenergin i Europas hav med resultat till 2020 och därefter (COM(2014)0008),

—  med beaktande av sin resolution av den 2 juli 2013 om blå tillväxt – att stärka en hållbar tillväxt i den marina sektorn, sektorn för sjötransporter och turismsektorn i EU(17),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för transport och turism och fiskeriutskottet (A8‑0399/2017),

A.  Det råder bred enighet om att havens miljömässiga hälsa är kraftigt hotad och riskerar oåterkalleliga skador utan riktade och samordnade insatser från världssamfundets sida.

B.  Ansamlingen och spridningen av marint skräp kan vara ett av de snabbast växande hoten mot världshavens hälsa. Framför allt mikroplaster orsakar problem, eftersom de på grund av sin ringa storlek kan intas av flera olika slags organismer (sjöfåglar, fiskar, musslor, sandmaskar och djurplankton). De uppskattningsvis 150 miljoner ton plast som har samlats i världshaven orsakar allvarliga miljöskador och ekonomiska skador, inbegripet för kustsamhällen, turism, sjöfart och fiskenäring.

C.  Bland dagens påfrestningar på den marina miljön märks skador på livsmiljöer och ekosystem, långlivade farliga ämnen i sediment och vattenförekomster, förstöring av korallrev, invasiva arter, föroreningar och övergödning och sjöfart, samt utvinning av råvaror och överutnyttjande av marina arter, försurning och uppvärmning av vatten på grund av klimatförändringarna.

D.  Bara under 2010 fanns omkring 4,8–12,7 miljoner ton plastskräp såsom livsmedelsförpackningar och plastflaskor i havet(18), vilket motsvarar cirka 1,5–4,5 procent av världens totala plastproduktion, och den sammanlagda mängden avfall kommer att leda till en tiofaldig ökning av den totala mängd plast som kastats i havet fram till 2020.

E.  Med skräp avses avfall av begränsad storlek på allmän plats som med orätt har slängts i miljön (på land, i färskvatten och till havs), med flit eller av oaktsamhet.

F.  Mer än 100 miljoner ton plastavfall samt mikroplaster belastar våra världshav och hotar deras överlevnad.

G.  Om inget drastiskt görs kommer mer än hälften av världens marina arter att vara utrotningshotade år 2100.

H.  Det har blivit alltmer vanligt med plast i konsumentprodukter. Produktionen har ökat stadigt sedan materialet började användas för omkring 50 år sedan och år 2015 tillverkades cirka 322 miljoner ton plast i världen. Den ökade produktionen har i kombination med såväl ett förändrat plastanvändningssätt som demografisk utveckling lett till att större mängder plastskräp dumpas i våra hav. FN:s miljöprogram (Unep) uppskattar att 33 miljarder ton plast kommer att ha ansamlats år 2050, om ingenting görs.

I.  Marint skräp kommer till 80 procent från land, och om man inte först tar itu med frågorna rörande en effektiv politik och åtgärder för att minska och begränsa skräpet på land kan man inte effektivt hantera problemet med marint skräp på sikt.

J.  De allra vanligaste typerna av skräp är cigarettfilter, plastpåsar, fiskeutrustning såsom nät och förpackningar av alla dess slag. Mellan 60 procent och 90 procent av det marina skräpet har tillverkats med hjälp av en eller flera polymerer, t.ex. polyeten (PE), polyetentereftalat (PET), polypropen (PP) och polyvinylklorid (PVC) som alla har en extremt lång nedbrytningstid. Det kommer följaktligen att ta årtionden eller till och med århundraden innan majoriteten av den plast som tillverkas i dag försvinner.

K.  Plastavfall orsakar död och sjukdomar bland marina djur genom att djuren kvävs, trasslar in sig och förgiftas. Plastmaterial som vågorna och solen bryter ner till mikropartiklar om mindre än 5 mm i diameter intas av marina varelser såsom musslor, maskar och djurplankton. Nanoplaster om bara en halv millimeter tränger in i små marina djurs cellmembran och cellkärnor. Plastskräp som inte kan ses med blotta ögat kommer dessutom in i livsmedelskedjan vid källan.

L.  Enligt Unep uppskattas den enkla kapitalkostnaden för marint plastskräp till cirka 8 miljarder US-dollar per år(19), och fisket, sjöfarten, turismen och fritidssektorn är bara några av alla de sektorer som påverkas av havsföroreningen.

M.  Innan det finns en internationellt överenskommen definition av biologisk nedbrytbarhet kommer införandet av plastprodukter som betecknats som ”biologiskt nedbrytbara” inte att medföra någon betydande minskning, vare sig när det gäller den mängd plast som hamnar i haven eller när det gäller risken för fysisk och kemisk påverkan på den marina miljön.

N.  Föroreningar av näringsämnen (eutrofiering) som kommer från olika källor, inklusive avrinning från jordbruket och avloppsvatten, överbelastar marina miljöer med höga koncentrationer av kväve, fosfor och andra näringsämnen, som kan orsaka omfattande algblomningar. När algerna dör och bryts ner förbrukar de syre samtidigt som de skapar hypoxiska (syrefattiga) ”döda zoner” där fiskar och annat marint liv inte trivs. I dag finns uppskattningsvis 500 döda zoner i världen, och många fler områden lider av de negativa effekterna av stor övergödning.

O.  Marina varelser hotas av industriellt buller från sjöfart, seismiska undersökningar och marina sonarsystem som används vid rutinövningar, vilket kan leda till hörselsvårigheter eftersom djurens kommunikation och navigationssignaler blir otydligare samt kan leda till fysiologiska och reproduktiva problem. Det marina livet är nämligen mycket beroende av undervattensljud för sina grundläggande livsfunktioner, som att leta efter mat och makar, och det finns ingen mekanism som skyddar dem mot detta.

P.  Förlusten av marin biologisk mångfald försvagar havens ekosystem och deras förmåga att stå emot störningar, anpassa sig till klimatförändringarna och fylla sin funktion som en global ekologi- och klimatreglerare. Klimatförändringar som orsakas av människan har en direkt påverkan på marina arter eftersom de förändrar artrikedomen samt arternas mångfald och fördelning och eftersom de påverkar arternas näringsintag, utveckling och fortplantning samt förhållandet mellan arter.

Q.  På grund av havens gränsöverskridande karaktär måste den verksamhet som bedrivs och de påfrestningar den medför omfattas av samarbete mellan regeringar i marina regioner så att de gemensamma resurserna förblir hållbara. Åtgärderna inom ramen för världshavsförvaltningen präglas av sådan mångfald och komplexitet att det krävs en stor mängd tvärvetenskaplig expertis samt regionalt och internationellt samarbete.

R.  De exklusiva ekonomiska zonerna i EU:s medlemsstater breder ut sig över 25,6 miljoner km2, varav praktiskt taget samtliga ligger i de yttersta randområdena och i utomeuropeiska länder och territorier, vilket gör EU till världens största havsområde. Det åligger följaktligen EU att vara pådrivande i upprättandet av en effektiv och ambitiös internationell världshavsförvaltning.

S.  Forskning har visat att några direkta effekter som oljeutsläpp skulle kunna få för marina organismer samt biologiska system och processer är beteendestörningar och utrotning av marina arter, mikrobiell blomning, hypoxi (lägre syrekoncentrationer i vatten), toxiska effekter av kemikalier som används för att dispergera olja och djuphavskorallers död.

T.  Sjötransporter påverkar det globala klimatet och luftkvaliteten till följd av utsläpp av koldioxid och av icke-koldioxidutsläpp, inbegripet kväveoxider, svaveloxider, metan, partiklar och sot.

U.  Prospektering, borrning och transport av olje- och gasfyndigheter som finns under havsbotten i många delar av världen kan orsaka allvarlig skada på känsliga marina områden och störningar för marina arter. I många fall är det tillåtet att utvinna samt borra efter olja och gas i eller i närheten av marina skyddsområden.

V.  Enligt artikel 191 i EUF-fördraget ska unionens miljöpolitik syfta till en hög skyddsnivå, även genom tillämpning av försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala.

W.  Det finns ett flertal risker med användning av tung eldningsolja för sjötransporter i Arktis: Vid utsläpp emulgeras det mycket tjocka bränslet, varpå det sjunker och kan färdas över extremt långa avstånd om det fångas i is. Utsläpp av tung eldningsolja innebär enorma risker för livsmedelstryggheten för urbefolkningarna i Arktis, vars försörjning är avhängig av fiske och jakt. Förbränning av tung eldningsolja ger upphov till svaveloxider och tungmetaller samt stora mängder sot som, när det hamnar på den arktiska isen, stimulerar upptagningen av värme i ismassan, vilket påskyndar issmältningen och effekterna av klimatförändringarna. IMO har förbjudit frakt och användning av tung eldningsolja i vattnen runt Antarktis.

X.  Kväveoxidutsläppen, särskilt i hamnstäder och kustområden, kommer till stor del från sjöfarten och är ett stort problem för folkhälsan och miljöskyddet i Europa. Kväveoxidutsläppen från sjöfarten i EU är på det hela taget oreglerade, och om de fortsätter i samma takt beräknas de överskrida de landbaserade kväveoxidutsläppen redan 2020(20).

Y.  När fartyg ligger i hamn används vanligtvis fartygens hjälpmotorer för att generera el för kommunikation, belysning, ventilation och annan utrustning ombord. Sådan bränsleanvändning innebär utsläpp av en rad förorenande ämnen såsom svaveldioxid (SO2), kväveoxid (NOx), sot och atmosfäriska partiklar (PM).

Z.  Landström innebär att fartyg ansluts till hamnens elnät när de ligger vid kaj. På de allra flesta platser ger den energimix som används för att producera landström mindre utsläpp än om man använder fartygens bränsle(21). I nuvarande lagstiftning såsom svaveldirektivet (direktiv (EU) 2016/802) görs ett tydligt erkännande av landström som ett alternativ till lågsvavligt marint bränsle, samtidigt som det i direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen anges att medlemsstaterna ska se till att installation av landströmsförsörjning ska prioriteras i hamnar som hör till TEN-T-stomnätet och i andra hamnar senast den 31 december 2025.

AA.  I de vetenskapliga rön som lades fram i den femte utvärderingsrapporten för 2014 från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) heter det att uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig, att klimatförändringarna är verklighet och att det är mänskliga aktiviteter som huvudsakligen legat bakom den uppvärmning som observerats sedan mitten av 1900-talet och vars utbredda och påtagliga effekter genom klimatförändringarna redan är tydliga i naturliga och mänskliga system på alla kontinenter och i haven.

AB.  Nästan 90 procent av den globala vindkraften finns i turbulensen ovanför världshaven, och vind, vågor och strömmar innehåller tillsammans 300 gånger mer energi än den som människan för närvarande förbrukar. Enligt 2010 års rapport från European Ocean Energy Association (EU-OEA) skulle installerad havsenergi kunna utgöra 3,6 GW år 2030 och öka till omkring 188 GW vid århundradets mitt. Vidare skulle en världsledande havsenergiindustri i Europa kunna förhindra att 136,3 miljoner ton koldioxid släpps ut varje år i atmosfären och skapa 470 000 nya gröna jobb.

AC.  IPCC bekräftade 2015 att för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C till slutet av detta århundrade måste en tredjedel av oljetillgångarna, hälften av gastillgångarna och mer än 80 procent av koltillgångarna förbli oexploaterade.

AD.  Syftet med Parisavtalet är att ”så snart som möjligt nå kulmen för de globala utsläppen av växthusgaser” för att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till klart under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer och göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C. Meteorologiska världsorganisationen (WMO) rapporterade nyligen att den globala uppvärmningen under 2016 steg till anmärkningsvärt höga 1,1 °C över förindustriella nivåer.

AE.  Ett misslyckande med att nå Parisavtalets mål om att hålla ökningen av medeltemperaturen klart under 2 °C skulle få enorma miljökonsekvenser och ekonomiska kostnader och skulle bland annat öka sannolikheten för att vi skulle nå brytpunkter där temperaturnivåerna skulle börja begränsa naturens förmåga att absorbera koldioxid i haven.

AF.  Det bör noteras att vindkraft till havs och havsenergi (vågenergi, tidvattenenergi, havsvärmeenergi) har potential vad gäller egenenergi, förutsatt att man tar hänsyn till miljön och befintliga ekosystem. Denna egenenergi möjliggör för EU att inte endast skapa ekonomisk tillväxt och kvalificerade arbetstillfällen utan även att trygga energiförsörjningen och stimulera sin konkurrenskraft tack vare teknisk innovation.

AG.  Genom en bättre havsförvaltning kommer det att bli lättare att skapa lika villkor globalt sett för företagen, inklusive den europeiska havsenergisektorn.

AH.  Oavsett om det gäller direkt eller indirekt tillförsel av skräp, ämnen eller energi, inbegripet undervattensljud som orsakats av människor, så innebär eller kan marina föroreningar innebära skadlig påverkan på levande resurser och marina ekosystem. Detta leder till utarmning av den biologiska mångfalden, risker för människors hälsa, hinder för maritim verksamhet och förändrad kvalitet på grundvattnet.

AI.  EU bör vara pådrivande i diskussionerna och förhandlingarna inom internationella forum för att alla aktörer ska ta sitt ansvar och minska sina utsläpp av växthusgaser och föroreningar och ska ta itu med de allt större utmaningar som en hållbar resursförvaltning innebär.

AJ.  Utnyttjande av förnybar havsbaserad energi kan bidra till uppfyllandet av målet om energiautonomi för små öar i EU.

AK.  Insyn i internationella organisationer är avgörande för att säkerställa demokratiskt ansvarstagande och deltagande.

AL.  Haven och oceanerna har potential att bli viktiga källor till ren energi. Denna förnybara havsenergi möjliggör för EU att inte endast skapa ekonomisk tillväxt och kvalificerade arbetstillfällen utan även att trygga energiförsörjningen och öka sin konkurrenskraft tack vare den tekniska innovationen. Utnyttjande av denna lokala resurs har en dimension som är ytterst viktig för önationer och -regioner, särskilt de yttersta randområdena, där havsenergin kan bidra till energioberoende och ersätta den elektricitet som produceras, till ett högt pris, av dieselkraftverk.

Förbättra den internationella ramen för förvaltningen av världshaven

1.  Europaparlamentet erinrar om oceanernas och havens centrala roll för att uppehålla livet på jorden, hållbar utveckling, sysselsättning och innovation samt för rekreation och rekreationsinrättningar. Parlamentet delar den växande oron när det gäller behovet av en mer effektiv och integrerad förvaltning och skydd av oceanerna.

2.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet om internationell världshavsförvaltning och de åtgärder som föreslagits, som framhåller EU:s åtagande om bevarande och hållbar användning av oceaner och hav och marina resurser i enlighet med hållbarhetsmål nr 14 i FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling. Parlamentet är medvetet om att frågan berör flera olika områden och att det krävs en samordnad och integrerad strategi för att säkerställa en bättre havsförvaltning. Parlamentet uppmanar EU att gå i täten som global aktör för att stärka den internationella världshavsförvaltningen och åtgärda luckorna med hjälp av dess expertis som skapats när det gäller att utveckla en hållbar strategi för havsförvaltning.

3.  Europaparlamentet påminner om den integrerade och odelbara karaktären hos samtliga mål för hållbar utveckling, liksom sammankopplingarna och synergierna mellan dessa, och upprepar den avgörande vikten av att samtliga EU-åtgärder styrs av 2030-agendan, inklusive de principer som fastställs i denna.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sätta tydliga tidsfrister, vid behov lägga fram lagstiftningsförslag samt arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att förbättra samarbetet på områden såsom havsforskning, kapacitetsuppbyggnad och tekniköverföring, och att inrätta mekanismer för att stödja samordning samt fortlöpande övervakning och utvärdering på EU-nivå, i syfte att med gott resultat genomföra de åtgärder som förtecknas i det gemensamma meddelandet. Parlamentet framhäver fördragsbestämmelserna om försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala och betonar vikten av den ekosystembaserade metoden i samtliga EU-åtgärder inom området för havsförvaltning.

5.  Europaparlamentet framhäver på nytt den starka maritima dimensionen av målen för hållbar utveckling, särskilt för, men inte begränsat till, mål nr 14 (bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt).

6.  Europaparlamentet välkomnar och ger sitt fullständiga stöd till dokumentet Our ocean, our future: call for action som antogs av FN:s havskonferens i juni 2017, för att stödja genomförandet av hållbarhetsmål nr 14 om att bevara och hållbart nyttja hav och marina resurser för hållbar utveckling. Parlamentet noterar med stor tillfredsställelse att 1 328 frivilliga åtaganden gjorts av regeringar, andra mellanstatliga organisationer och organisationer i det civila samhället, den privata sektorn, akademiska institutioner, forskningsinstitut och det vetenskapliga samfundet för att bevara haven och öka medvetenheten om havens betydelse för människors överlevnad.

7.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionen har en omfattande lagstiftningssamling och uppsättning förvaltningsverktyg som är inriktade på vissa delar av havsförvaltning. Parlamentet anger dock att situationen för EU:s regionala hav icke desto mindre är kritisk på grund av ett överutnyttjande av resurser, organiska och oorganiska förorenande ämnen som påverkar havens hälsa och produktivitet, förlust av biologisk mångfald, försämrade livsmiljöer, invasiva arter, kustsamhällen i förfall och konflikter mellan marina sektorer.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa det gemensamma meddelandet om världshavsförvaltning genom att offentliggöra en lägesrapport om de åtgärder som ses över och en tydlig tidsram för kommande åtgärder och genom att föreskriva en koppling mellan dessa åtgärder och befintliga europeiska initiativ samt befintliga internationella instrument.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid behov lägga fram initiativ till rådet om att utveckla havspartnerskap med viktiga havsaktörer som ett sätt att främja målet med en bättre global förvaltning och politisk samstämmighet och vidareutveckla befintliga bilaterala samarbetsramar såsom högnivådialogerna och fiske och havsfrågor.

10.  Europaparlamentets inser att Förenta nationernas havsrättskonvention spelar en nyckelroll för att tillhandahålla en grundläggande rättslig ram för samordnade insatser och konsekvens i hanteringen av havsrelaterade frågor. Parlamentet uppmanar med kraft kustmedlemsstater att iaktta sin skyldighet enligt havsrättskonventionen att skydda och bevara den marina miljön och dess levande resurser samt sin skyldighet att förebygga och kontrollera marina föroreningar. Parlamentet noterar att medlemsstaterna är skyldiga att ersätta skada som uppstått genom att de har brutit mot sina internationella förpliktelser att bekämpa sådana föroreningar.

11.  Europaparlamentet uppmanar staterna att förbättra sina rättssystem för bevarande av haven. Parlamentet efterlyser ett internationellt erkännande av begreppet ekologisk skada i samband med havsföroreningar så att de drabbade kan begära skadestånd när överträdelser konstateras. Parlamentet anser att principen om ansvarskedja bör införas, så att man, längs hela beslutskedjan, kan fastställa vem som ansvarar för de miljöskador som uppstår.

12.  Europaparlamentet understryker att EU bör sträva efter att säkerställa att bestämmelser om fiskeriverksamhet spelar en central roll i ett framtida rättsligt bindande instrument inom Unclos vad gäller bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden som ligger utanför nationella jurisdiktioner.

13.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck alla stater att ansluta sig till relevanta fiskeriinstrument, i synnerhet FAO:s iakttagandeavtal, FN:s avtal om gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, samt att fullt ut tillämpa bestämmelserna i dessa instrument och andra internationella handlingsplaner från FAO.

14.  Europaparlamentet gläder sig över EU:s framsteg vad gäller den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension. Parlamentet understryker att denna dimension, inbegripet internationella avtal och partnerskapsavtal, är ett viktigt instrument för främjande av EU:s normer i miljöfrågor och på det sociala området och även för kampen mot IUU-fiske på internationell nivå.

15.  Europaparlamentet noterar att man inom ramen för transparensinitiativet för fiske nyligen antog sin globala standard. Parlamentet uppmuntrar stater att ansöka om medlemskap i transparensinitiativet för fiske. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja detta initiativ.

16.  Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att garantera lika villkor för EU:s fiskeflottor, särskilt med hänvisning till att dessa fartyg måste tillämpa EU:s höga miljöstandarder och hållbarhetsstandarder.

17.  Europaparlamentet insisterar på att EU bör arbeta för att de miljöstandarder för fiske som EU-fartyg måste tillämpa ska vara samma som gäller i internationella sammanhang och allt bilateralt samarbete, så att inte den egna flottan missgynnas vad gäller miljöhållbarhet.

18.  Europaparlamentet påminner om FN:s resolution 2749 (XXV) av den 17 december 1970, i vilket det konstateras att ”havsbottnen och dess underlag utanför gränserna för nationell jurisdiktion såväl som dess tillgångar utgör människosläktets gemensamma arvedel” och artikel 136 i Montego Bay-konventionen i vilken det fastställs att havsbotten utanför gränserna för internationell jurisdiktion och dess tillgångar utgör mänsklighetens gemensamma arvedel.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att inte längre subventionera licenser för prospektering och gruvdrift i områden utanför nationell jurisdiktion eller utfärda tillstånd för gruvdrift på kontinentalsocklar.

20.  Europaparlamentet konstaterar vidare när det gäller internationell lagstiftning om luftföroreningar att medlemsstaterna enligt havsrättskonventionen inte har tillåtelse att inspektera fartyg, inte ens då det finns starka bevis för överträdelse. Parlamentet uppmanar därför FN-parterna att stärka havsrättskonventionens rättsliga ram för att åtgärda eventuella luckor i förvaltningen och skapa kraftfulla verkställighetsmekanismer för internationell miljölagstiftning.

21.  Europaparlamentet begär att ett internationellt regelverk för kampen mot radioaktivt avfall och förorening av hav och havsbottnar inrättas för att genomföra konkreta åtgärder som begränsar påverkan på miljö och hälsa samt för rening av havsbotten.

22.  Europaparlamentet framhåller att garanterad insyn, inklusive allmänhetens tillgång till information, deltagande av intressenter, allmänhetens deltagande i beslutsfattandet och möjlighet till rättslig prövning i miljöfrågor enligt Århuskonventionen samt legitimitet för FN:s organisationer, däribland den offentliga redovisningsskyldigheten för landsföreträdare i internationella organ, såsom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella havsbottenmyndigheten, måste prioriteras i arbetet med att åtgärda befintliga förvaltningsbrister. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att arbeta tillsammans via Internationella havsbottenmyndigheten för att säkerställa insyn i dess arbetsmetoder och faktisk kapacitet att bedöma miljökonsekvenser och effektivt skydda den marina miljön mot skadliga effekter och för att skydda och bevara den marina miljön enligt kraven i delarna XI och XII i FN:s havsrättskonvention.

23.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta en aktiv och allt större roll inom internationella organ i syfte att föreslå insynsreformer och öka den allmänna miljöambitionen i de åtgärder som vidtas.

24.  Europaparlamentet framhåller att en förbättrad ram för förvaltningen av världshaven kommer att innebära starkare regionala och globala insatser genom främjande av multilaterala instrument som redan överenskommits samt strategier och ett förbättrat genomförande av dessa. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att främja ett starkare internationellt maritimt samarbete, särskilt inom maritim forskning och teknik, såsom föreslagits av OECD.

25.  Europaparlamentet betonar behovet av stärkt samarbete, politisk samstämmighet och samordning mellan alla regeringar och institutioner på alla nivåer, bl.a. mellan och bland internationella organisationer, regionala och subregionala organisationer och institutioner, system och program. Parlamentet noterar i detta sammanhang betydelsen av effektiva och öppna partnerskap med flera parter och ett aktivt samarbete mellan regeringar och globala, regionala och subregionala organ, det vetenskapliga samfundet, den privata sektorn, givarsamfundet, icke-statliga organisationer, intressegrupper, akademiska institutioner, företag och industri och andra berörda aktörer.

26.  Europaparlamentet uppmanar till stärkta regionala strukturer för förvaltning av marina miljöer, särskilt för genomförandet av hållbarhetsmål 14. Parlamentet uppmanar EU och internationella organisationer att, i synnerhet genom offentligt utvecklingsbistånd, förstärka stödet till dessa regionala strukturer och stödet till tredjeländers genomförande av hållbarhetsmål 14.

27.  Europaparlamentet betonar vikten av att lokala kustmyndigheter och de yttersta randområdena deltar i arbetet med att föra den internationella världshavsförvaltningen närmare EU:s medborgare.

28.  Europaparlamentet understryker behovet av att utveckla omfattande strategier för att öka medvetenheten om havens betydelse för naturen och kulturen.

29.  Europaparlamentet framhåller behovet av en specifik och konkret handlingsplan för EU:s engagemang i Arktis, där utgångspunkten bör vara målsättningen att bevara Arktis känsliga ekosystem och öka dess förmåga att stå emot klimatförändringarnas effekter.

30.  Europaparlamentet påpekar att det centrala Norra ishavet inte omfattas av internationella system för bevarande eller förvaltning. Parlamentet betonar vikten av att EU och medlemsstaterna samordnar sin strategi för att förhindra oreglerat fiske i Norra ishavet.

31.  Europaparlamentet upprepar uppmaningen i dess resolution av den 16 mars 2017 om en integrerad EU-politik för Arktis till kommissionen och medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att aktivt underlätta ett internationellt avtalat förbud mot användning ombord och frakt i bränsletankar av tung eldningsolja i fartyg som trafikerar de arktiska vattnen på grundval av bestämmelserna i den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol) som för närvarande är tillämplig för reglering av vattnen kring Antarktis. Parlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa miljömässiga, sociala, hälsorelaterade och klimatmässiga risker kopplade till användningen av tung eldningsolja i sin ståndpunkt om internationell världshavsförvaltning. Parlamentet uppmanar kommissionen att, i avsaknad av adekvata internationella åtgärder, lägga fram förslag om regler för fartyg som anlöper EU:s hamnar innan de färdas i arktiska vatten i syfte att förbjuda användning och frakt av tung eldningsolja.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt sträva efter ett snabbt slutförande av IMO:s arbetsplan om minskning av sotutsläppen från fartyg i Arktis, som har dragit ut på tiden, för att sakta ned de snabba temperaturökningarna och polarisarnas allt snabbare avsmältning i regionen.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja lika villkor på arbetsmarknaden inom havsområdet och säkerställa likvärdig behandling genom att på ett effektivt sätt tillämpa relevanta internationella konventioner såsom ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg och sjöarbetskonvention, och genom att inrätta en harmoniserad social ram för sjöfartsverksamheter på unionens vatten.

34.  Europaparlamentet efterlyser ett nytt internationellt avtal om arbetsförhållanden kopplade till den marina sektorn. Parlamentet påminner om kravet på att sätta stopp för alla former av slaveri som fortfarande förekommer ombord på fartyg och betonar de negativa konsekvenser som dåliga arbetsförhållanden kan ha för enskilda personer, ekonomiska aktörer och den marina miljön.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla havspartnerskap med viktiga aktörer i form av multilaterala samarbeten eller bilaterala dialoger som syftar till att säkerställa bättre samordning och samarbete för ett framgångsrikt genomförande av de hållbara utvecklingsmål som är särskilt anpassade för världshaven, främjande av hållbar blå tillväxt samt bevarande och återställande av marina ekosystem och biologisk mångfald, samtidigt som belastningen på haven minskas och förutsättningarna för en hållbar blå ekonomi skapas.

36.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stärka det maritima samarbetet och kapacitetsuppbyggnaden inom sammanhanget för sin externa politiska ram, i förhållande till sådana områden som utvecklingssamarbete och handelsavtal, särskilt partnerskapsavtal om hållbart fiske, för att bygga upp en förmåga att hantera effekterna av klimatförändringar och marint skräp samt för att främja bättre världshavsförvaltning och en hållbar blå tillväxt.

37.  Europaparlamentet uppmanar EU att tillämpa principen att man vid tilldelning av fiskeriresurser ska ta hänsyn till miljöeffekter och social påverkan på och behov vad gäller livsmedelstrygghet i utvecklingsländerna och dessa länders ambitioner att utveckla sin egen fiskeriindustri, samtidigt som man säkrar hållbara fiskenivåer som inte leder till överdriven fiskekapacitet, i linje med hållbarhetsmål nr 14.

38.  Europaparlamentet uppmanar EU att i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken minimera vattenbrukets påverkan på miljön genom att säkerställa hållbar foderproduktion och främja forskning som fokuserar på minskat tryck på de bestånd av vild fisk som används för foderproduktion.

39.  Europaparlamentet konstaterar att EU är världens största importör av fiskeriprodukter och att en del av fångsten importeras från områden där fisket är klart mindre hållbart än i EU. Parlamentet uppmuntrar därför EU att utnyttja sin ställning till att främja ökad hållbarhet i alla havsområden.

40.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att anmoda medlemsstaterna att sluta stå bakom licenser för djuphavsutvinning och djuphavsexploatering i områden utanför nationell jurisdiktion och att inte ge tillstånd till djuphavsutvinning på medlemsstaternas kontinentalsockel.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja uppbyggnaden av internationella initiativ i kampen mot människohandel sjövägen.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja ett internationellt moratorium för licenser för kommersiell djuphavsutvinning till dess att djuphavsutvinningens effekter på den marina miljön, den biologiska mångfalden och den mänskliga verksamheten till havs har studerats och undersökts i tillräcklig grad och alla eventuella risker har blivit kända.

43.  Europaparlamentet understryker vikten av EU:s strategi för sjöfartsskydd och uppmanar kommissionen att inkludera sjöfartsskydd i utrikespolitiken, med tanke på att en stor del av handeln sker med hjälp av sjöfarten, att över 70 procent av de yttre gränserna är havsgränser och att det är nödvändigt att garantera säkerheten för passagerare i transit genom unionens hamnar.

44.  Europaparlamentet framhåller vikten av att fortsätta att stimulera samarbetet mellan Emsa, Frontex och EFCA, inom respektive organs mandat, för att ge stöd till medlemsstaternas nationella myndigheter i deras kustbevakningsuppgifter, och att främja sjöfartsskyddet, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och skydda miljön genom att förhindra och minska föroreningarna från havsbaserade anläggningar för gas- och oljeutvinning. Parlamentet anser att dessa organ bör få ytterligare, mer omfattande finansiering från EU om så behövs för att utföra dessa nya uppgifter. Parlamentet betonar vikten av att vidareutveckla digitala lösningar – t.ex. att underlätta för sjöfarten genom förenklade rapporteringsförfaranden och investera mer i en gemensam infrastruktur för utbyte av uppgifter mellan alla medlemsstaterna, till förmån för alla nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter – och avancerad havsteknik, som Emsas integrerade maritima tjänster, för att förbättra övervaknings- och kontrollsystemen för aktiviteter till havs, och andra program, t.ex. den gemensamma miljön för informationsutbyte (CISE).

45.  Europaparlamentet poängterar att arbetet med att skapa en hållbar maritim ekonomi och minska belastningen på den marina miljön kräver åtgärder när det gäller klimatförändringar, landbaserad förorening av hav, havsförorening och eutrofiering, skydd, bevarande och återställande av marina ekosystem och marin biologisk mångfald samt hållbar användning av havets resurser.

46.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över uppgifter ur en ny studie från parlamentet som visar att den blå ekonomin visserligen skulle kunna ha positiva socioekonomiska effekter (sysselsättning, intäkter, bruttoförädlingsvärde), men att miljöeffekterna generellt är negativa vad gäller ändrad kustdynamik, marina föroreningar, eutrofiering, havsbottenmorfologi och ändringar för livsmiljöer/ekosystem/biologisk mångfald. Parlamentet uttrycker farhågor om att miljöeffekternas kumulativa börda skulle skada fiskeriverksamheterna.

47.  Europaparlamentet anser att den blå ekonomin bör inriktas på att bygga upp resiliensen i kustsamhällena och återupprätta fiskeriverksamheternas produktionspotential, till stöd för livsmedelstrygghet, fattigdomsbekämpning och hållbar förvaltning av levande akvatiska resurser. Parlamentet erinrar om att en konsekvensbedömning och en komplett informations- och deltagandeprocess med alla berörda parter måste garanteras innan man genomför några åtgärder för sektorer inom den blå ekonomin. Parlamentet betonar att den blå ekonomin måste bidra till uppnåendet av hållbarhetsmål nr 14, dvs. bevarande och hållbar användning av marina resurser.

48.  Europaparlamentet anser att investeringar i den blå ekonomin inte bör inriktas på ändliga resurser utan på miljöinnovation och på att inte överskrida den naturliga återväxten, på naturskydd samt på begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

49.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att göra ytterligare ansträngningar för att genomföra ramdirektivet om en marin strategi i tid och därigenom uppnå god miljöstatus i marina vatten till 2020, med ett särskilt åtagande att undvika skador på kust- och havsmiljön till följd av all havsförorening, inklusive övergödning och marint skräp samt att avskaffa skadliga subventioner som uppmuntrar till ohållbart fiske och skärpa den globala kampen mot marint skräp och plast.

50.  Europarlamentet anser att förebyggandet, omhändertagandet och återvinningen av det marina plastavfallet är en stor utmaning på internationell nivå och uppmanar kommissionen att vidta åtgärder som t.ex. att öka stödet till forskning och inkludera frågan i spektrumet hållbar blå ekonomi för att göra EU till en drivande kraft för innovativa lösningar och för att inta en ledande roll i världen i denna fråga.

51.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast inrätta ramdirektivet om havsplanering och integrerad förvaltning av kustområden för att möjliggöra en fullständig och harmonisk utveckling av olika sjöfartsverksamheter.

52.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att på ett effektivt sätt integrera havsförvaltningsfrågor i sin bistånds- och utvecklingspolitik.

53.  Europaparlamentet påminner om fiskerisektorns enorma betydelse. Fiskeri representerar en av människans huvudsakliga traditionella aktiviteter i marin miljö och är därmed en viktig faktor i den integrerade havspolitiken. Parlamentet påpekar att fiskerisektorn är den bransch som påverkas mest av de många andra verksamheterna och aktiviteterna till havs (t.ex. transport och turism, stads- och kustutveckling, exploatering av naturresurser och energikällor samt råvaruutvinning på havsbotten) samt påverkas av sådana miljöfenomen som förorening av haven (plastskräp, bortkastade fiskenät, oljespill, buller, utsläpp av ballastavfall, okontrollerad utvinning och prospektering av olja och gas etc.) och klimatförändring (höjd havsnivå, ökad yttemperatur, kustöversvämningar, ökad surhet i haven etc.).

54.  Europaparlamentet betonar vikten av kvinnor inom fiskeriindustrin, med tanke på att de, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), utgör hälften av denna industris totala arbetskraft. Parlamentet uppmanar EU att gynna och skydda kvinnor inom fiskeriverksamhet och fiskerirelaterade branscher genom att uppmana till rättvis prissättning av fiskeriprodukter och verka för bättre tillgång till offentligt stöd och ekonomiska resurser för kvinnor inom fiskerier, även i förhandlingar med tredjeländer om användningen av sektorstöd inom partnerskapsavtalen om hållbart fiske, i processen för utveckling av instrument för utvecklingsstöd och i olika internationella forum.

55.  Europaparlamentet inväntar kommissionens kommande strategi för plast samt andra eventuella åtgärder, inbegripet den nyligen offentliggjorda handlingsplanen, i syfte att bekämpa marint skräp. Parlamentet vill se en hög ambitionsnivå i strategin för plast i en kretsloppsekonomi för att på lämpligt sätt ta itu med problemet med marint skräp vid källan, och uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta lagstiftningsåtgärder och bindande åtgärder på detta område, i synnerhet när det gäller ekodesign för plast och mikroplaster, och åtgärder för att minska mängden använda produkter som slängs på land, framför allt i närheten av floder och andra vattendrag samt vid kusten. Parlamentet uttrycker djup oro över frågans omfattning. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ansluta sig till och stödja den internationella koalitionen för att minska föroreningar som orsakas av plastkassar som inleddes vid COP 22 i Marrakech i november 2016.

56.  Europaparlamentet framhåller vikten av en välgenomtänkt produktpolitik som ökar produkternas förväntade livslängd, hållbarhet, återanvändbarhet och återvinningsbarhet, vilket betonas i dess resolution av den 9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle(22), och betonar vidare att denna politik omgående måste tillämpas för plastprodukter och plastförpackningar i den kommande plaststrategin, med tanke på den miljöskada som dessa produkter orsakar i form av marint skräp.

57.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att bistå vid framtagandet av regionala lösningar och främja nationella åtgärder för att ta itu med marint skräp i elimineringssyfte. Parlamentet uppmanar även kommissionen med kraft att hjälpa till med att skapa pilotprojekt för att samla in marint skräp genom strandstädnings- och skräpfiskekampanjer och att ge ekonomiskt stöd till fiskare i Europa för insamling av marint skräp.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ny lagstiftning för att ta itu med problemet med mikroplastförorening i alla dess former, och framför allt genom att förbjuda mikroplaster i alla kroppsvårdsprodukter och genom att säkerställa att samtliga företag som hanterar plastpellets inför lämpliga regler för att minimera läckage av pellets.

59.  Europarlamentet anser att föroreningar från engångsflaskor i plast är en viktig orsak till havsföroreningar och uppmanar kommissionen att undersöka införandet av ett europaomfattande pantsystem för engångsförpackningar för drycker enligt tysk modell.

60.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ansluta sig till och stödja den internationella koalitionen för att begränsa föroreningar som orsakas av plastkassar.

61.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att verka för en internationellt godkänd plan för att ta itu med konsekvenserna av stigande havstemperaturer, höjda havsnivåer och försurning.

62.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja resurseffektivitet, återvinning och ökad medvetenhet med avseende på marint skräp genom nationella informationskampanjer, utbildningsprogram och samarbete bland skolor och universitet i dessa frågor.

63.  Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt till förmån för ett ambitiöst paket för en cirkulär ekonomi med EU-omfattande minskningsmål för marint skräp på 30 procent och 50 procent för 2025 respektive 2030 samt skärpta mål för återvinning av plastförpackningar.

64.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bibehålla samma ambitionsnivå som EU när det gäller att minska förekomsten av marint skräp.

65.  Europaparlamentet uppmanar med kommissionen med kraft att intensifiera sina ansträngningar för att bekämpa marint skräp i Europa och globalt genom att rikta in sig på såväl landbaserade som havsbaserade källor genom att ta itu med problemet med olaglig av avfall som t.ex. fiskeutrustning, och ge ekonomiskt stöd till uppsamling av marint skräp. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att minska förekomsten av marint skräp inom sjöfartssektorn, i synnerhet genom att verka för ett harmoniserat system för kostnadstäckning för avfall i samtliga europeiska hamnar vid översynen av direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester. Parlamentet efterlyser ökad finansiering av forskning om det marina skräpets spridning och konsekvenser och effektiviteten i internationella, regionala och subregionala strategier för att bekämpa marint skräp och andra förorenande ämnen.

66.  Europaparlamentet betonar att unionens försiktighetsprincip måste tillämpas vid all eventuell djuphavsutvinning i framtiden. Parlamentet ser med bestörtning på att kommissionen vidhåller att djuphavsutvinning är en av unionens viktigaste sektorer för blå tillväxt, med tanke på de vetenskapliga belägg som finns för de betydande och oåterkalleliga miljörisker som detta medför. Parlamentet känner oro över risken att fortsatt främjande av djuphavsutvinning kan komma att inverka negativt på de åtgärder som krävs enligt hållbarhetsmål nr 12 (övergång till en hållbar förbrukning och produktion).

67.  Europaparlamentet betonar att försiktighetsprincipen måste tillämpas på den framväxande sektorn med djuphavsutvinning och att EU, med tanke på de vetenskapliga varningarna om underförstådd betydande och eventuellt oåterkallelig miljöskada, inte bör stödja utvecklingen av denna industri utan snarare investera i hållbara alternativ, och specifikt i en övergång till hållbar förbrukning och produktion, i enlighet med hållbarhetsmål nr 12 i 2030-agendan.

68.  Europaparlamentet betonar att ingen utvinning av eller borrning efter olja eller gas bör tillåtas i eller i närheten av marina skyddsområden eller sårbara områden med ett högt bevarandevärde.

69.  Europaparlamentet välkomnar EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och uppmanar kommissionen att föreslå kraftfulla åtgärder för att förhindra utsläppande av mikro- och makropartiklar i den marina miljön, inklusive en minskning av läckaget i kretsloppet med 50 procent före 2020, lagstiftningsåtgärder för industrin såsom förbud mot engångsplast (där naturliga alternativ finns) och ett internationellt rättsligt instrument.

70.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna samt lokala och regionala myndigheter att stödja innovativa tekniska och finansiella initiativ för att ta itu med havsföroreningar och främja effektiva system för återvinning av sjöfartsavfall, särskilt plastavfall, i hamnar, att informera inom sjöfartssektorn om konsekvenserna av att dumpa plastavfall till sjöss och att undanröja större hinder för genomförandet av Marpol.

71.  Europaparlamentet framhåller att EU bör vara ledare för ett globalt initiativ för att övervaka och kraftigt minska det marina skräpet i haven. Parlamentet noterar att medlemsstaterna har åtagit sig att följa målen i direktiv 2008/56/EG (direktivet om en marin strategi), där det anges att egenskaper hos och mängder av marint avfall inte får förorsaka några skador på kustmiljön och den marina miljön (deskriptor 10)

72.  Europaparlamentet stöder kampen mot alla föroreningskällor av hav och havsbotten, inbegripet buller, och genomförandet av konkreta åtgärder på internationell nivå för att påbörja rening av hav och havsbotten.

73.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att införa åtgärder på internationell nivå för att följa konsekvenserna av de uppvärmda haven, den höjda havsnivån och försurningen. Parlamentet uppmanar till stärkning och utveckling av de internationella vetenskapliga program som syftar till övervakning av havens temperatur, salthalt och värmeabsorption, samt att det upprättas ett globalt nätverk för havsobservationer för att bättre kunna följa havens förändringar globalt och möjliggöra bättre prognostisering av klimatändringarnas effekt på hur haven fungerar, koldioxidupptaget och förvaltande av levande marina resurser.

74.  Europaparlamentet betonar vikten av ett livscykelbaserat synsätt på plastprodukter samt att hänsyn tas till olika polymerers nedbrytning och nedbrytningstakt (i den marina miljön) som ska uppnås genom internalisering av de miljömässiga och sociala produktkostnaderna (internalisering av kostnader), förbättra processen för att sluta kretsloppet inom produkt- och processutveckling samt tillverkning och inom plastprodukters livscykelkedjor, förbättra produkters livslängd, främja grön offentlig och privat upphandling, främja bland annat principer och ramar för grön teknik, ekodesign och miljömärkning osv. samt stärka möjligheterna för privata aktörer, inbegripet små och medelstora företag, att övergå till mer miljövänliga tillverkningsprocesser.

75.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande i sitt handlingsprogram för havsförvaltning att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske). Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta bekämpa IUU-fiske inom samtliga regionala fiskeriorganisationer och andra relevanta forum. Parlamentet anser att EU-flaggade fartyg som bedriver IUU-fiske bör föras upp på en offentlig förteckning, i enlighet med förordningen om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Parlamentet uppmanar EU med kraft att utöva påtryckningar på tredjeländer att vidta åtgärder för att förhindra att fisk från IUU-fiske kommer in på deras marknader.

76.  Europaparlamentet efterlyser större samarbete mellan de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna och uppmanar med eftertryck de avtalsslutande parterna att säkerställa att organisationerna har tillräckliga resurser och befogenheter.

77.  Europaparlamentet uppmanar de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna att

   a) fortsätta att regelbundet genomföra oberoende resultatgranskningar och fullt ut genomföra rekommendationerna från dessa granskningar,
   b) fullt ut genomföra rekommendationerna från den andra konferensen för översyn av FN:s avtal om gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd,
   c) harmonisera åtgärder, i synnerhet åtgärder för övervakning, kontroller, tillsyn och genomdrivande, inbegripet genom överenskommelser om avskräckande påföljder och sanktioner.

78.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta det viktiga paketet med förslag som presenterades av parlamentet och kommissionen inom ramen för översynen av direktiv 2008/98/EG om avfall, som sammantaget utgör en ny, samstämmig EU-politik för ansvarsfördelning bland alla berörda parter när det gäller skräp och förhindrande av skräp, både på land och i den marina miljön.

79.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att inrätta en effektiv politik för anpassning till klimatförändringarna i kust- och havsmiljö, särskilt genom att inrätta konkreta skyddsåtgärder för ekosystem vid kuster och i hav.

80.  Europaparlamentet påminner om att alla EU-fartyg med en total längd på mer än 24 meter (Loa) eller med en bruttodräktighet på 100 ton eller däröver, som bedriver fiske i EU-vatten, och alla EU-fartyg med en total längd på mer än 15 meter, som bedriver fiske på utomeuropeiska vatten, måste ha försetts med Internationella sjöfartsorganisationens nummer (IMO-nummer) sedan januari 2016, för att man ska förbättra fartygsidentifieringen som ett verktyg i kampen mot IUU-fiske. Parlamentet uppmuntrar EU att införa ett krav på IMO-nummer för utomeuropeiska fartyg i linje med de som finns för EU-fartyg (med en total längd på mer än 15 meter), vilket ska anges på ett fångstimportintyg, för att säkerställa lika villkor och hjälpa medlemsstaterna med importkontroll.

81.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja kostnadseffektiva åtgärder och instrument samt samarbete på samtliga nivåer när det gäller riskbaserad och miljövänlig städning av marint skräp vid floder samt i kustområden och marina områden, utifrån nationellt rådande omständigheter. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna med kraft att underlätta finansiering, offentlig-privata partnerskap och kapacitetsbyggande samt utarbeta och tillämpa internationella kriterier för gemensamma insatser för bortskaffande, städning och återställande, vilka även tar hänsyn till kvantiteter, befolkning, ekosystemens känslighet och genomförbarhet.

82.  Europaparlamentet understryker att ramen för en global havsförvaltning måste integrera arbetskraft till havs och människorättsaspekter. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra riktade insatser för att främja normer för anständigt arbete inom den globala fiskeriindustrin, som ett erkännande av kopplingen mellan arbete och människorättskränkningar och icke hållbara och destruktiva fiskemetoder, i synnerhet IUU-fiske. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att fiskeriprodukter som fångats av arbetstagare som har utsatts för människohandel eller annan kränkning av arbetstagares rättigheter eller mänskliga rättigheter inte ska komma in på EU:s marknader och att tillsammans med aktörer inom industrin uppmuntra till kontrollmekanismer för att upptäcka och avlägsna sådana produkter i försörjningskedjorna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa införlivandet i nationell lagstiftning och genomförande av ILO:s konvention C188 (konventionen om arbete i fiskenäringen).

83.  Europaparlamentet betonar att huvudlösningen på problemet med marint skräp är en bättre insamling på land och återvinning av fast avfall, med tanke på att merparten av det marina skräpet kommer från land. Parlamentet anser också att EU bör främja en konsekvent avfallshanteringsstrategi där så är möjligt i alla tänkbara internationella forum, avtal och institutioner. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att snarast möjligt avsluta sitt arbete med paketet om cirkulär ekonomi och att utan dröjsmål införa ambitiösa återvinningsmål och uppnå EU:s mål för att minska det marina avfallet.

84.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom internationella forum ta fram en tydlig hållbarhetsram, inklusive definitioner och standarder, för biologiskt nedbrytbar plast i alla naturliga miljöer.

85.  Europaparlamentet anser att kraftfullare åtgärder måste vidtas av både medlemsstaterna och kommissionen för att bekämpa olaglig export och dumpning av plastavfall och att det krävs en striktare tillämpning av EU:s förordningar om transporter, liksom striktare system för övervakning och inspektioner i hamnar och i samtliga avfallshanteringsanläggningar, med fokus på transporter som misstänkts vara olagliga samtidigt som man bekämpar export av avfall för återanvändning (huvudsakligen vad gäller uttjänta fordon och elektriska och elektroniska produkter). Enligt parlamentet måste man samtidigt tillse att exporten enbart går till anläggningar som uppfyller kraven på miljövänlig hantering enligt artikel 49 i förordningen om avfallstransporter.

86.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sina utbildnings- och medvetandehöjande åtgärder i fråga om marint skräp, plastanvändning och den inverkan som enskilda konsumenters beteende har på miljön, genom att införa vissa delar i läroplanerna på samtliga nivåer, tillhandahålla utbildningsmaterial och uppsökande material riktat till specifika intressegrupper och åldersspann för att främja en beteendemässig förändring och anordna omfattande informationskampanjer som riktar sig till medborgarna.

87.  Europaparlamentet betonar att man måste minska kväve- och fosforläckaget i haven och därmed minska den eutrofiering som orsakas av människan genom stora förändringar i den europeiska jordbruksmodellen, bland annat genom att begränsa användningen av gödselmedel, optimera användningen av gödselmedel till grödors vattenbehov, noggrant planera användningen av gödselmedel och införa mer hållbara jordbruksmodeller, samt genom färre atmosfäriska kvävekällor, bättre rening av avloppsvatten och en bättre kontroll av utspridda näringskällor, såsom avrinning från vägar och dagvattensamlingar. Vidare betonar parlamentet att man vid halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken måste ta itu med belastningen på de marina ekosystemen.

88.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta antagandet av internationella bestämmelser om att begränsa buller från industriell verksamhet såsom sjöfart och seismiska undersökningar, framför allt i biologiskt känsliga livsmiljöer, exempelvis genom att föreslå en bilaga till Marpol om bullerföroreningar, liknande den som nyligen lades till om luftföroreningar.

89.  Europaparlamentet noterar att åtagandena inom ramen för Parisavtalet innebär att det blir oskäligt och kontraproduktivt att exploatera nya fossila bränslekällor, framför allt när dessa finns i ekologiskt känsliga områden.

90.  Europaparlamentet betonar att samtliga vatten kan påverkas av offshoreborrning efter fossila bränslen. Parlamentet understryker att användningen av fossila bränslen ytterligare kommer att bidra till och påskynda de klimatförändringar som hotar vår planet. Parlamentet anser att EU måste samarbeta med internationella partner för att åstadkomma en riktig övergång från offshoreborrning och därmed bidra till målet om en koldioxidsnål ekonomi.

91.  Europaparlamentet betonar att alla nya licenser för olje- eller gasutvinning bör följa stränga lagstiftningskrav för försiktighet på området miljöskydd och säkerhet för olje- eller gasrelaterad utvinning, prospektering och produktion och att de bör innefatta bindande åtaganden när det gäller avveckling av utvinningsinfrastruktur som generellt sett har en begränsad livslängd.

92.  Europaparlamentet understryker den stora potentialen hos energi som framställs med hjälp av vågor och tidvatten eller havens temperatur- och saltgradient. Parlamentet noterar att havsenergi har potential att på sikt bli en av de mest konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva energiframställningssätten.

93.  Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas framsteg när det gäller upprättandet av fysisk planering i kust- och havsområden, men betonar att det krävs ytterligare insatser för ett samordnat genomförande av direktiv 2014/89/EU för att föregå med gott exempel för ett införande av fysisk planering i kust- och havsområden på global nivå. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att senast den 31 mars 2021 ha färdigställt sin fysiska planering för kust- och havsområden. Parlamentet framhäver på nytt betydelsen av den internationella och transnationella dimensionen och uppmanar kommissionen att inleda arbetet med att ta fram förslag till internationella riktlinjer, med beaktande av vikten av synergi och samverkan mellan land och hav, samt sammanhängande processer som integrerad kustförvaltning, och att leda ett internationellt forum om fysisk planering för kust- och havsområden, i samverkan med berörda parter och tredjeländer, för att främja fysisk planering för kust- och havsområden globalt och komma fram till bästa praxis i syfte att stimulera det internationella samarbetet, förbättra förvaltningen, bevarandet och användningen av haven samtidigt som man ökar insynen och förstärker utbildningen.

94.  Europaparlamentet noterar att intensifierad verksamhet i kustnära och marina vatten allt oftare kräver att man genomför fysisk planering i kust- och havsområden. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter internationella riktlinjer om fysisk planering i kust- och havsområden och bidra till att utvidga de skyddade marina områdena världen över med hjälp av finansiering från Horisont 2020- och Lifeprogrammen.

95.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stödja internationella insatser till skydd för den marina biologiska mångfalden, särskilt inom ramen för de pågående förhandlingarna om ett nytt rättsligt bindande instrument för bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå strängare lagstiftning i syfte att bevara och säkerställa hållbar användning av den marina biologiska mångfalden i de områden som står under medlemsstaternas jurisdiktion.

96.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att stödja mångfaldskonventionen och Cites-konventionen och framhåller behovet av en samordnad strategi i genomförandet av de beslut som fattas inom ramen för dessa konventioner till skydd för marina arter och marin biologisk mångfald och ökad samstämmighet mellan internationellt arbete och det som bedrivs på europeisk nivå. Parlamentet betonar betydelsen av att ytterligare skydda marina arter inom ramen för Cites-konventionen och, för de marina arter som redan skyddas genom konventionen, att den måste följas strikt.

97.  Europaparlamentet noterar betydelsen av den biologiska mångfalden som grundbulten för våra hav, där den är av avgörande betydelse för upprätthållande av de marina ekosystemens produktivitet och funktion.

98.  Europaparlamentet noterar att den gemensamma fiskeripolitiken bör säkerställa att fiskedödlighetsgränserna fastställs till nivåer som ger fiskbestånden chansen att återhämta sig och stanna över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag (MSY). Parlamentet understryker behovet av hållbara fiskeriförvaltningsmetoder genom införande av förvaltningsåtgärder, övervakning, kontroll och efterlevnad, baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning. Parlamentet anser att ytterligare åtgärder skulle kunna innebära främjande av konsumtion av fisk som kommer från ett hållbart förvaltat fiske och genom försiktighets- och ekosystembaserade strategier. Parlamentet välkomnar hållbara innovationer inom fiskerisektorn samt investeringar i samt utveckling och introduktion av selektiva fångstmetoder.

99.  Europaparlamentet påminner om att det är av avgörande betydelse, för en effektiv bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), att säkerställa att inga typer av fiskeriprodukter från dessa verksamheter kommer ut på marknaderna. Parlamentet uppmuntrar EU att i alla sina partnerskap och i alla internationella forum främja ett totalstopp för fiskeriprodukter som kommer från IUU-fiske på så många marknader som möjligt, för att på så sätt göra denna verksamhet mindre lönsam.

100.  Europaparlamentet understryker vikten av att fortsätta och utvidga de bilaterala partnerskapen om kampen mot IUU-fiske och överexploatering av fiskbestånd ska kunna bli verksam, eftersom EU:s åtgärder annars riskerar att bara få begränsad verkan på den nuvarande situationen.

101.  Europaparlamentet anser att EU:s medlemsstater och tredjeländer bör vara mer konsekventa och effektiva i sina kontroller av fångstdokumentationen (fångstintyg) och sändningarna för att säkerställa att fisken har fångats lagligt. Parlamentet uppmanar staterna att vidta åtgärder för att säkerställa bättre samordning mellan kampen mot IUU-fiske och handels- och marknadspolitiken. Parlamentet betonar att EU bör främja, stödja och genomföra, i alla internationella sammanhang, nödvändiga åtgärder för att undanröja IUU-fiske.

102.  Europaparlamentet lovordar EU:s internationella ledarskap för de konkreta framsteg som uppnåtts i kampen mot IUU-fiske samt dess starka engagemang för att genomföra effektiva åtgärder mot detta fenomen. Parlamentet erinrar om EU:s ansträngningar för att intensifiera sina internationella insatser mot IUU-fiske på bilateral, regional och multilateral nivå, bland annat genom att fortsätta de bilaterala dialogerna med partner i tredjeländer, använda instrument för spårning av fartyg och säkerställa en mer framträdande roll för centrala internationella organ som Interpol. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att aktivt stödja kommissionens arbete för att ta fram ett elektroniskt verktyg för hantering av fångstintyg.

103.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s förordning om att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen) har inneburit att framsteg har gjorts, men framhåller att genomförandet i alla medlemsstater måste förbättras och att det behövs mer samordning med tredjeländer för att se till att ingen fisk olagligen kommer ut på EU:s marknad. Parlamentet uppmanar även EU med kraft att utöva påtryckningar på tredjeländer att vidta åtgärder för att förhindra att fisk från IUU-fiske kommer in på deras marknader.

104.  Europaparlamentet betonar vikten av tidig respons för att motverka invasiva arter, dels med tanke på de ökande återverkningarna och riskerna för fiskeriverksamhet, havsproduktivitet och biologisk mångfald, dels med tanke på deras störande roll i de naturliga ekosystemen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sitt samarbete inbördes och med tredjeländer, inbegripet genom synkroniserade och samordnade åtgärder och utbyte av information, data och bästa praxis.

105.  Europaparlamentet anser att byte av barlastvatten är ett möjligt sätt att undvika införandet av invasiva främmande arter. Parlamentet betonar att Internationella sjöfartsorganisationens barlastvattenkonvention, vars syfte är att bekämpa och hantera detta problem, snart träder i kraft, och att fler länder måste ratificera den för att den framgångsrikt ska kunna genomföras.

106.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att inta en ledande roll och främja en ekosystembaserad fysisk planering i havsområden på global nivå för att minska trycket på den marina miljön och underlätta utvecklingen av hållbara blå ekonomier.

107.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen med kraft att trappa upp arbetet samt stärka samarbetet och samordningen för att utveckla interoperabla fångsdokumentationssystem och fiskeriprodukters spårbarhet.

108.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att med beslutsamhet vidta åtgärder för att förhindra vissa former av subventioner till fiskesektorn som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till IUU-fiske och avstå från att införa sådana subventioner på nytt, inklusive genom att påskynda arbetet med att avsluta förhandlingarna inom WTO i denna fråga och inse att en lämplig och effektiv special- och särbehandling av utvecklingsländer och minst utvecklade länder bör ingå som en naturlig del i förhandlingarna.

109.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att erbjuda finansieringsmöjligheter för inrättande av marina skyddsområden och utbyte av bästa praxis som bidrag till uppnåendet av det globala målet att 10 procent av havs- och kustområdena ska vara utsedda till marina skyddsområden senast 2020, liksom anges i hållbarhetsmål nr 14.5. Parlamentet noterar att marina skyddsområden ger ekologiska och socioekonomiska fördelar och är ett viktigt verktyg för förvaltning av fiskeverksamhet och för att säkerställa skyddet av lekområden. Parlamentet påminner särskilt om de ekologiskt och biologiskt betydelsefulla områdena (EBSA) såsom de definieras i konventionen om biologisk mångfald och vikten av att bevara dessa till stöd för friska och fungerande hav och de många tjänster de tillhandahåller. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att främja och stärka skyddade marina områden, särskilt genom utveckling av samstämmiga och anslutna nätverk av sådana områden.

110.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att åta sig att investera i socialt kapital för att säkerställa en bättre förvaltning av havs- och kustresurserna. Parlamentet förespråkar att i synnerhet kvinnor och unga ska delta i program för havskunskap och i samråd med havsaktörer.

111.  Europaparlamentet betonar vikten av att kommissionen föreslår åtgärder för att ytterligare stärka den havs- och sjöfartsrelaterade forsknings- och innovationsverksamheten inom ramen för Horisont 2020 och efterföljande program.

112.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka ansträngningarna för att genomföra och säkerställa ett helhetsgrepp för att garantera ekologisk samstämmighet och konnektivitet i nätverken av marina skyddsområden och en effektiv utformning, förvaltning och utvärdering av dessa, som en del av en effektiv fysisk planeringsprocess, så att de kan nå sin fulla potential att skydda den marina biologiska mångfalden. Parlamentet beklagar att mindre än 3 procent av världshaven för närvarande betecknas som fullt skyddade marina reservat. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka antalet utsedda marina skyddsområden i linje med hållbarhetsmål nr 14 för att garantera bevarandet av åtminstone 10 procent av de marina och kustnära områdena. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla nätverk som följer och är anslutna till skyddade marina områden. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att använda resultaten från det vetenskapliga arbetet om biologisk mångfald beträffande kriterierna för etablering av skyddade marina områden i förhandlingarna om bevarande och hållbar användning av den biologiska mångfalden i områden utanför den nationella jurisdiktionen. Parlamentet uppmanar slutligen medlemsstaterna att säkerställa att verktygen kompletterar varandra och att utveckla en fysisk planering i kust- och havsområden som kombinerar skyddade marina områden bättre med andra effektiva bevarandeåtgärder.

113.  Europaparlamentet betonar vikten av att skydda biologisk mångfald genom att se till att det finns ett effektivt förvaltat och ekologiskt samstämmigt nätverk av marina skyddsområden, bevarandeområden och marina platser inom Natura 2000 som täcker minst 10 procent av alla europeiska havsområden och marina områden år 2020 för att respektera hållbarhetsmål nr 14.5. Parlamentet uppmuntrar framsteg, där så är möjligt, mot att uppfylla riktlinjen från IUCN och World Parks Congress om 30 procent marina skyddsområden före 2030.

114.  Europaparlamentet begär att nätverket Natura 2000 stärks inom den marina miljön genom att sådana områden identifieras och förvaltas, i synnerhet på öppet hav. Parlamentet upprepar sin uppmaning om att inrätta särskilda och varaktiga arrangemang för att skydda den biologiska mångfalden på likvärdig grund i de franska yttersta randområdena.

115.  Europaparlamentet efterlyser stärkta insatser för att öka kunskaperna om havet i Europa genom ett närmare samarbete och utbyte mellan forskare, intressenter, beslutsfattare och allmänheten med ett starkt fokus på utbildningsprogram om havens betydelse samt information om yrkesmöjligheter inom den blå ekonomin.

116.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka skyddet av och motståndskraften hos kust- och havsekosystem, särskilt korallrev och mangroveskog och, i detta sammanhang, att engagera sig i det internationella initiativet för korallrev.

117.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hjälpa de minst utvecklade länderna och särskilt små östater under utveckling att genomföra Marpol-konventionen på ett bättre sätt och därigenom skydda miljön och människors försörjningsmöjligheter i hamnområden.

118.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att via olika unionsmedel göra de investeringar som krävs för att inrätta en miljö som gynnar utveckling av förnybar havsenergi för att helt frigöra potentialen hos de europeiska haven.

119.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka ansträngningarna på internationell nivå för att fastställa en samstämmig lagstiftningsram för utvinning och exploatering av djuphavsmineraler som ska baseras på försiktighetsprincipen.

120.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra de prioriterade åtgärder som antogs av partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald i den marina miljön och längs kusten.

121.  Europaparlamentet anser att ett Erika IV-paket om sjöfartssäkerhet bör inledas för att förhindra fler stora sjöfartskatastrofer, och att erkännandet av de ekologiska skador som den befintliga EU-lagstiftningen orsakar på de marina farvattnen bör beaktas inom ramen för detta paket.

122.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i EU:s lagstiftning säkerställa erkännandet av ekologiska skador som skiljer sig från ekonomiska, materiella och moraliska skador och att bidra till att denna förekomst erkänns på internationell nivå.

123.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen till ökad konsekvens mellan sin interna och externa politik när det gäller förvaltning och skydd av resurser, av biologisk mångfald och av haven.

124.  Europaparlamentet betonar att utvecklingen av förnybar havsenergi i öterritorierna innebär en genuin möjlighet för hållbar utveckling av dessa territorier, men samtidigt också är en källa av betydande potential för EU och resten av världen. Parlamentet uppmanar kommissionen att initiera en global strategi för öterritorierna som i syfte att utveckla en ny ekonomisk modell som kommer att vara lämplig för deras särdrag och baseras på energiautonomi och utveckling av förnybar havsenergi.

125.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att, genom olika unionsmedel, stödja de investeringar som krävs för att möjliggöra utveckling av förnybar havsenergi och därigenom bidra till energiautonomi i öområden och i de yttersta randområdena.

126.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja utbildning och kompetens i de nya yrken som är kopplade till hållbar blå ekonomi, och att särskilt främja dem i regioner med hög potential som havs- och öområden samt de yttersta randområdena.

127.  Europaparlamentet begär att det inrättas en omfattande europeisk havspolitik, bestående av en intern och en extern del, som omfattar all politik som rör haven (forskning, miljö, energi, transport, fiske, sammanhållningspolitiken, grannskapspolitiken, internationell handel etc.) och baseras på de grundläggande målen för bevarande av den marina miljön och säkerställande av hållbar utveckling.

Åtgärda de ökande fartygsutsläppen från sjötransporter

128.  Europaparlamentet konstaterar att även IMO i sin tredje studie om växthusgaser från 2014 gör gällande att koldioxidutsläppen från sjöfarten förväntas stiga med 50 procent till 250 procent fram till 2050, allt efter den framtida ekonomiska och energimässiga utvecklingen. I parlamentets egen studie från 2015 om utsläppsminskningsmål för internationell luftfart och sjöfart heter det samtidigt att sjöfartens koldioxidutsläpp som andel av de globala växthusgasutsläppen skulle kunna stiga kraftigt till 17 procent år 2050 om en IMO-handlingsplan mot klimatförändringar skulle dra ut ytterligare på tiden. Parlamentet betonar därför att sjöfarten i sig skulle förbruka en stor del av den kvarvarande växthusgasbudgeten för att begränsa temperaturökningen till en bra bit under 2 °C.

129.  Europaparlamentet betonar behovet av skyndsamma globala åtgärder för att mildra de negativa effekter som ökade nivåer av atmosfäriskt koldioxid har på havens ekosystem och hälsa, särskilt inom ramen för Parisavtalet som antogs enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Parlamentet påpekar att de negativa effekterna innefattar stigande havstemperaturer, försurning vid kuster och av hav, höjda havsnivåer, förändringar i oceanströmningen och kusterosion samt extrema väderförhållanden, ett minskande polaristäcke, förändringar i salinitetsgrad, näringsämnestillgång och försämrad syresättning och att effekterna kan vara kumulativa till sin natur. Parlamentet betonar vikten av välfungerande ekosystem för att stärka havens motståndskraft. Parlamentet upprepar det omedelbara behovet av att åtgärda dessa effekter som hindrar haven från att fylla sin viktiga funktion som klimatreglerare, kolsänka, källa till biologisk mångfald och som en viktig kanal för tillhandahållande av näring, försörjning, energi och ekosystemtjänster.

130.  Europaparlamentet upprepar att alla ekonomiska sektorer är skyldiga att bidra till att minska koldioxidutsläppen enligt Parisavtalet. Parlamentet uppmanar IMO att anta ett tydligt utsläppsmål och omedelbara begränsningsåtgärder på kort sikt senast 2018 för att minska de internationella koldioxidutsläppen från sjöfarten på global nivå i linje med målen i Parisavtalet. Parlamentet konstaterar vidare att i brist på ett jämförbart system som verkar under Internationella sjöfartsorganisationen ska koldioxidutsläpp i unionens hamnar och under resor till och från anloppshamnar i unionen redovisas genom EU:s utsläppshandelssystem eller en jämförbar kraftfull prissättningsmekanism, som ska fungera så snart som möjligt och senast år 2023.

131.  Europaparlamentet upprepar att användningen av bio-LNG bör främjas för att minska koldioxidutsläppen från sjöfartssektorn och att användningen av biogas inom transportsektorn först och främst bör reserveras för sjöfartssektorn, där bio-LNG redan utgör ett avancerat förnybart bränsle. Parlamentet anser att den infrastrukturutveckling som fastställs i direktiv 2014/94/EU bör lämpa sig för användning av bio-LNG inom sjöfartssektorn, där andra förnybara alternativ för närvarande är få.

132.  Europaparlamentet understryker den roll som naturgas, i synnerhet kondenserad naturgas (LNG), skulle kunna spela vid övergången till en utfasning av fossila bränslen i transportsektorn, särskilt inom sjöfarten, genom att bidra till minskade koldioxidutsläpp och luftföroreningar.

133.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bedöma och främja tillämpningen av hastighetsbegränsningar för fartyg på IMO-nivå för att minska utsläppen, med beaktande av energieffektivitetsindex (EEDI, Energy Efficiency Design Index) och energieffektiviseringsplanen för fartyg och det faktum att hastighetsbegränsningar är etablerade inom väg- och järnvägssektorn. Parlamentet understryker att den interna och externa ekonomiska nyttan av lägre fartygshastigheter uppväger kostnaderna. Parlamentet noterar att det är relativt enkelt att övervaka regler om nedsatt hastighet och se till att de följs, vilket leder till en liten administrativ börda för intressenterna.

134.  Europaparlamentet betonar att landström kan spela en avgörande roll för grönare sjöfart eftersom fartygen då kan stänga av sina motorer och ansluta sig till ett elnät för att producera el för logi samt lossning och lastning när de ligger i hamn. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att uppmuntra och främja användningen av landström bland alla fartyg som kommer till europeiska hamnar och på sätt eliminera utsläpp från fartygsmotorer i hamnvatten, minska utsläppen av förorenande ämnen och växthusgaser samt minska förekomsten av buller, vibrationer och motorslitage.

135.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att omgående inrätta en global marknadsbaserad mekanism, t.ex. en prissättningsmekanism för utsläpp, inom ramen för IMO, för att ta itu med utsläppen från sjötransporter, med särskilt beaktande av regioner som är helt beroende av sjötransporter, i synnerhet de yttersta randområdena och öregioner och östater.

136.  Europaparlamentet anser mot bakgrund av den snabba utvecklingen när det gäller vetenskapens förståelse av sjötransporternas koldioxid- och icke koldioxidrelaterade konsekvenser för det globala klimatet att IPCC tillsammans med IMO måste göra en bedömning av sjötransporternas konsekvenser i linje med den särskilda rapport om luftfart och den globala atmosfären som IPCC redan gjort för luftfartssektorn.

137.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt sträva efter ett snabbt slutförande av IMO:s arbetsplan om minskade sotutsläppen från fartyg i Arktis, vilken har dragit ut på tiden, för att hejda de snabba temperaturökningarna i polarområdet.

138.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast 2020 presentera ett förslag om användning och installation av landström på fartyg i EU:s hamnar i syfte att minska utsläppen i hamnområdena.

139.  Europaparlamentet betonar vikten av att se över direktivet om mottagningsanordningar i hamn (2000/59/EC), och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att anta en strategi i partnerskap med IMO, tredjeländer och branschen i syfte att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten och se till att sektorn kan uppfylla kraven i Parisavtalet, och betonar även vikten av att inrätta ett internationellt system för övervakning, rapportering och kontroll av växthusgasutsläpp.

140.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen med kraft att främja nödvändiga skattevillkor för att uppmuntra användning av landström på fartyg i EU:s hamnar och tillämpning av ny teknik, framför allt när det gäller segel, batterier och bränsleceller, inom sjöfartssektorn och då i synnerhet närsjöfarten.

141.  Europaparlamentet uppmanar behöriga organ att skapa lika villkor inom hela EU när det gäller svavel- och kväveoxidutsläpp, genom att anpassa respektive gränsvärden till de lägsta existerande nivåerna.

142.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka och föreslå åtgärder som kraftigt minskar kväveoxidutsläppen från de befintliga fartygen, bl.a. en konsekvensbedömning av ett eventuellt införande av ett avgifts- och finansieringssystem för kväveoxid, i syfte att snabbt och effektivt uppnå betydande minskningar.

143.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att föreslå rättsliga och tekniska åtgärder för att ytterligare minska utsläppen av partikulärt material och sot.

144.  Europaparlamentet betonar de yttersta randområdenas betydelse i ett havssammanhang, bland annat på grund av deras geografiska lägen i Atlanten och Indiska oceanen, som laboratorier för studier av och kampen mot klimatförändringarnas verkningar på den biologiska mångfalden och de marina ekosystemen, med stor potential för utveckling av förnybara energislag och blå bioteknik. Parlamentet framhåller behovet av att skapa innovativa program och tillhandahålla lämplig finansiering för att inrätta FoU-centrum i de yttersta randområdena. Parlamentet rekommenderar därför att ett marint kluster för de yttersta randområdena inrättas.

Stärka internationell havsforskning och internationella havsdata

145.  Europaparlamentet framhåller vikten av att utveckla innovativa tjänster för offentliga och privata aktörer såsom kunskapsnav och nätverk i syfte att skaffa god kunskap om de marina vattnens miljöstatus, utöka utbytet av vetenskapliga uppgifter, bästa praxis och sakkunskap och fullt ut genomföra åtgärderna i färdplanen Marine Knowledge 2020 (SWD(2014)0149). Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det fullständiga idrifttagandet av Copernicus havsövervakningstjänst och den mellanstatliga gruppen för jordobservation (GEO). Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa kapacitet inom Copernicus för att övervaka utsläppen av växthusgaser, inklusive koldioxid, eftersom detta skulle ge ett betydande mervärde till kampen mot klimatförändringarna.

146.  Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag för samordning av EU:s forsknings- och observationsverksamhet med internationella partner och för undersökning av sätt att förbättra forskningens kvalitet bland annat genom att utvidga EU:s befintliga verktyg och verksamhet för forskning och observation, inbegripet det europeiska nätet för marin observation och datainsamling (Emodnet), för att upprätta en gemensam databas, Europeiska jordövervaknings- och jordobservationsprogrammet (Copernicus), det europeiska globala observationssystemet (Eurogoos) och initiativet för gemensam programplanering ”Friska och produktiva hav och oceaner”, allt i syfte att skapa ett internationellt nätverk för marina data och sjöfartsdata.

147.  Europaparlamentet efterlyser fullständig rättslig auktorisering och integrering på EU-nivå av innovativa, beprövade och selektiva fiskemetoder, som bör övervakas i nära samarbete med vetenskapliga institut och utan nationell protektionism.

148.  Europaparlamentet efterlyser större investeringar i vetenskaplig forskning för att få bättre kunskap om våra hav; 95 procent av haven är fortfarande outforskade.

149.  Europaparlamentet understryker vikten av att dela med sig av forskningsresultat och data som erhållits genom marin forskning och teknik till forskare från tredjeländer. Parlamentet betonar att såväl främjande av ytterligare investeringar i marin forskning i andra tredjeländer som upprättande av internationella nätverk genom vilka resultat och information kan delas är av stor betydelse för utvecklingen av ett hållbarare fiske, bättre havsförvaltning och hantering av gemensamma havsrelaterade problem.

150.  Europaparlamentet ser med oro på att små öar är mycket sårbara för kusterosion eftersom deras kustmiljöer kan påverkas avsevärt av stigande havsnivåer samt förändringar i vattnets kretslopp och det marina ekosystemet till följd av klimatförändringarna. Parlamentet betonar att de stora europeiska datainsamlingscenter som finns i dag inte har tillgång till nödvändiga uppgifter om balansen i sedimentmassa, vilka krävs för att förstå kustförändringar och kusterosion på små öar. Parlamentet betonar därför att man omgående måste ta fram och använda innovativ, modern teknik för att samla in, utvärdera och övervaka uppgifter om kusterosion, kustmässiga och marina förutsättningar samt miljöparametrarna vid små öar i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja sådana projekt.

151.  Europaparlamentet understryker betydelsen av att sprida kunskap om havsbotten, marina arter och livsmiljöer och av att samla in geologiska, batymetriska, seismiska, vulkaniska, kemiska, hydrologiska, atmosfäriska och meteorologiska data om hav, särskilt för utveckling av förnybar havsenergi och etablering av skyddade marina områden. Parlamentet förespråkar i detta sammanhang observation och vetenskaplig utforskning av oceanerna som respekterar miljön och de marina ekosystemen som syftar till hållbar utveckling.

152.  Europaparlamentet konstaterar att det är av avgörande vikt med korrekt data i fiskerisektorn, eftersom detta är avgörande för att åstadkomma god havsförvaltning. Parlamentet betonar att adekvata och realistiska ekonomiska resurser måste anslås om detta mål ska kunna uppnås. Parlamentet anser det nödvändigt att förbättra samarbetet och samordningen med internationella partner på grundval av exempelvis (Emodnet) och i linje med G7-gruppens kommuniké från mötet i Tsukuba.

153.  Europaparlamentet efterlyser större resurser för att öka den marina kunskapen och förståelsen av haven med särskild hänsyn till marin vetenskaplig forskning, insamling av nya uppgifter och kunskap och plattformar för utbyte av uppgifter samt för att främja politisk utveckling och beslutsfattande utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Parlamentet understryker än en gång vikten av att försiktighetsmetoden tillämpas där lämpliga vetenskapliga bevis saknas.

154.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att främja vetenskaplig kunskap, informationsutbyte och tekniköverföring i syfte att bidra till skydd och hållbar användning av haven. Parlamentet efterlyser fortsatt och förstärkt samarbete och investeringar på global nivå för marin forskning och innovation.

155.  Europaparlamentet betonar att världshavsförvaltningen bör bygga på bästa tillgängliga kunskap och efterlyser därför ökad forskning och innovation i syfte att förvalta världshaven och deras resurser på ett sätt som ser till att marina ekosystem bevaras och återställs, inbegripet ett hållbart utnyttjande av resurserna.

156.  Europaparlamentet betonar att man måste fortsätta undersöka det hot som katastrofala oljeläckage utgör och de kumulativa effekter som mer frekventa oljeläckage har på havsmiljön för att säkerställa att beslut om att genomföra prospektering och utvinning till havs fattas utifrån tillförlitlig och ny vetenskaplig kunskap.

157.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka forskningsinsatserna och att uppmuntra till multidisciplinära strategier och partnerskap mellan ekonomiska och offentliga aktörer för att utveckla vetenskaplig kunskap om haven.

158.  Europaparlamentet betonar att man måste avsätta mer resurser för marin vetenskaplig forskning, t.ex. tvärvetenskaplig forskning och fortsatt observation av hav och kustvatten samt insamling och utbyte av uppgifter och kunskap, inbegripet traditionella former, för att få ökad kunskap om haven, få bättre förståelse för förhållandet mellan klimat och havens hälsa och produktivitet, stärka utvecklingen av samordnade system för tidig varning vid extrema väderförhållanden och väderfenomen, främja beslutsfattande utifrån bästa tillgängliga vetenskap, uppmuntra vetenskaplig och teknisk innovation samt öka den marina biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingsländers utveckling, framför allt små östater under utveckling och minst utvecklade länder.

159.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på europeisk nivå inrätta och främja forskning, observation, insamling och utbyte av information om vulkaniska öar och havsvulkaner och deras kopplingar till haven. Parlamentet betonar den drivkraft som de yttersta randområdena kan utgöra inom detta område.

160.  Europaparlamentet påpekar att man med hjälp av förnybar energi från haven har stor potential att uppnå klimat- och energimålen samt diversifiera energikällorna. Parlamentet betonar att man måste bedriva ytterligare forskning om vågor, strömmar och salinitet samt utarbeta lämpliga miljöhållbarhetskriterier.

161.  Europaparlamentet påminner om att ett av målen för strategin för blå tillväxt är att förbättra de oceanografiska kunskaperna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föreslå partnerskap för marin forskning och vetenskap med andra internationella aktörer och stärka de partnerskap som redan finns, t.ex. BlueMed.

162.  Europaparlamentet välkomnar EU:s stöd via programmen för havs- och sjöfartsforskning och för innovationen som finansierats av ramprogrammet. Parlamentet uppmanar kommissionen att bibehålla detta stöd.

163.  Europaparlamentet efterlyser tillräcklig finansiering för att stödja havs- och sjöfartsrelaterad forskning och innovation, framför allt av sektorsövergripande karaktär inom ramen för ett särskilt uppdrag om havsrelaterad forskning och innovation.

164.  Europaparlamentet ger sitt stöd till en fortsättning av bestämmelserna i 2013 års Galwayförklaring och uppmuntrar till inrättande av liknande former av samarbete med tredjeländer.

165.  Europaparlamentet betonar att det är av största vikt att främja ytterligare investeringar i marin vetenskap tillsammans med tredjeländer, i enlighet med i Galwaydeklarationen från 2013, och investeringar i gemensamma forskningsprojekt i utvecklingsländer samt upprättande av internationella nätverk genom vilka resultat och information kan utbytas, för att åstadkomma ett fiske samt en förvaltning av marina ekosystem som är bättre och av mer hållbar karaktär och för att ta itu med gemensamma utmaningar när det gäller haven.

166.  Europaparlamentet betonar än en gång vikten av att samarbeta med internationella partner för att förbättra kartläggningen, iakttagelserna och forskningen i fråga om Medelhavet, Svarta havet och Atlanten, i linje med BlueMed-initiativet och Belém- och Galwayförklaringarna, och att samarbeta med globala eller regionala förbund som Belmont Forum.

167.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att föreslå en anpassning av det europeiska nätverket för marin observation och datainsamling (Emodnet) till andra internationella insatser som görs för insamling av marina data senast år 2018. Parlamentet påminner om betydelsen av unionens åtagande till FN:s mål för hållbar utveckling och i synnerhet hållbarhetsmål nr 14.A och 14.A.1 samt till G7-gruppens kommuniké från mötet i Tsukuba. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna med kraft att påminna internationella partner om deras åtagande att främja tillgänglig, interoperabel och öppen vetenskap. Kommissionen uppmanas att regelbundet rapportera till parlamentet om de framsteg som görs mot verkligt globala plattformar för havsobservationer.

168.  Europaparlamentet efterlyser grundliga bedömningar av havens tillstånd, baserade på vetenskap och traditionella kunskapssystem, i enlighet med FN:s handlingsplan ”Our ocean, our future”.

169.  Europaparlamentet betonar att man måste gå framåt i riktning mot funktionella havsobservationssystem, en praktisk tillgång till marina uppgifter och en ändamålsenlig hantering av stora mängder uppgifter (inklusive genom Blue Cloud), i linje med kommunikén från mötet i Tsukuba.

170.  Europaparlamentet efterlyser större resurser för att öka den marina kunskapen och förståelsen av haven med särskild hänsyn till marin vetenskaplig forskning, insamling av nya uppgifter och plattformar för utbyte av kunskap och uppgifter samt för att främja politisk utveckling och beslutsfattande utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Parlamentet understryker än en gång vikten av att försiktighetsmetoden tillämpas i fall där lämpliga vetenskapliga bevis saknas.

171.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter och privata organ att främst fokusera på innovationsprojekt, blå bioteknik och användning av ren energi för att främja och bättre anpassa miljövänligare infrastruktur och sjöfart samt att skydda havens ekosystem och biologiska mångfald genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att fokusera på alternativa och icke-konventionella drivmedel för fartyg – t.ex. flytande naturgas (LNG) – och på projektet med blå LNG-korridorer för öarna, för att främja och anpassa infrastruktur – till exempel LNG-terminaler – som tekniska överbryggningslösningar, med hjälp av ovannämnda finansieringsmöjligheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla havspartnerskap med de huvudsakliga intressenterna som ett sätt att stimulera samarbetet, den politiska konsekvensen och samordningen i frågor av gemensamt intresse på områden som är centrala för havsförvaltning, t.ex. blå tillväxt och utbyte av bästa praxis.

172.  Europaparlamentet noterar att automatisering och digitalisering inom sjöfarten innebär högre krav på digitala färdigheter och kompetenser och betonar att detta är en möjlighet att locka ungdomar till sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ på det här området, genom att utveckla gemensamma initiativ för att erkänna kompetenser och aktivt främja olika havs- och sjöfartsverksamheter.

173.  Europaparlamentet beklagar att kust- och havsturism inte nämns över huvud taget i det gemensamma meddelandet om internationell havsförvaltning, med tanke på dess stora betydelse i kustområden, på öar och i de yttersta randområdena samt i den lokala turismbranschen, som främst består av små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser en europeisk turismstrategi inom ramen för det internationella havsforumet, där regionerna och kustområdenas lokala myndigheter involveras i den paneuropeiska dialogen för att utbyta bästa praxis för en intelligent styrning av kust- och havsturismen. Parlamentet trycker på att kommissionens strategi för plastavfall och annat marint skräp måste ta hänsyn till kustområdena, eftersom störningar i den marina miljön har en extremt negativ inverkan på turismen och får oundvikliga följder för ekonomi och klimat för all verksamhet i de yttersta randområdena.

174.  Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att stärka forskning och innovation som gör det möjligt att förbättra havsförvaltningen på ett sätt som säkrar bevarande och återupprättande av marina ekosystem, inbegripet dessa resursers hållbarhet, samt att öka havskunskapen både i EU och globalt genom ett närmare samarbete och utbyte mellan forskare, intressenter, beslutsfattare och allmänheten med fokus på bättre utbildning om haven och yrkesmöjligheter inom den blå ekonomin. Parlamentet efterlyser en grundlig bedömning av havens tillstånd, baserad på både vetenskap och traditionella kunskapssystem, i enlighet med FN:s dokument ”Our Ocean, Our Future: Call for Action”.

175.  Europaparlamentet betonar vikten av att lokala myndigheter i kustområden och i de yttersta randområdena deltar i arbetet med att föra den internationella världshavsförvaltningen närmare EU:s medborgare.

o
o   o

176.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 209, 30.6.2017, s. 60.
(2) Se Antagna texter, P8_TA(2017)0069, P8_TA(2017)0070, P8_TA(2017)0071 och P8_TA(2017)0072.
(3) EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
(4) EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.
(5) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
(6) EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.
(7) EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.
(8) EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.
(9) EUT L 321, 5.12.2011, s. 1.
(10) EUT L 251, 16.9.2016, s. 77.
(11) EUT L 257, 28.8.2014, s. 135.
(12) EUT L 123, 19.5.2015, s. 55.
(13) Antagna texter, P8_TA(2017)0035.
(14) Antagna texter, P8_TA(2017)0093.
(15) Antagna texter, P8_TA(2016)0478.
(16) EUT C 70 E, 8.3.2012, s. 70.
(17) EUT C 75, 26.2.2016, s. 24.
(18) Plastic waste inputs from land into the ocean, Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, Kara Lavender Law, Science, vol. 347, nr 6223, den 13 februari 2015, s. 768-771.
(19) Marine Plastic Debris and Microplastics, Unep: https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve.
(20) Europeiska miljöbyrån, The impact of international shipping on European air quality and climate forcing, 2013.
(21) Winkel, R., Weddige, U., Johnson, D., Hoen, V., och Papaefthimiou, S. (2015), Shore Side Electricity in Europe: Potential and environmental benefits, Energy Policy, DOI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515300240.
(22) EUT C 265, 11.8.2017, s. 65.


Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa
PDF 288kWORD 51k
Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2018 om kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (2017/2086(INI))
P8_TA(2018)0005A8-0403/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948 och FN:s människorättskonventioner med tillhörande fakultativa protokoll,

–  med beaktande av FN:s konvention av den 18 december 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Cedaw),

–  med beaktande av Pekingdeklarationen från 1995 och handlingsplanen från den fjärde kvinnokonferensen i Peking, särskilt dess kritiska område K (Kvinnor och miljö),

–   med beaktande av Demographic Exploration for Climate Adaptation (DECA) som utvecklats av FN:s befolkningsfond (UNFPA) och som kombinerar befolkningsuppgifter med geografin för klimatrisker och erbjuder ett politiskt verktyg för katastrofriskreducering,

–   med beaktande av FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD), som trädde i kraft i december 1996, och särskilt artikel 5 i dess allmänna bestämmelser,

–  med beaktande av den 18:e partskonferensen (COP 18) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som hölls i Doha i Qatar den 26 november – 8 december 2012 (beslut 23/CP.18),

–  med beaktande av den 20:e partskonferensen (COP 20) för UNFCCC, som hölls i Lima i Peru den 1–12 december 2014, och i synnerhet av Lima-programmet för jämställdhet (beslut 18/CP.20),

–  med beaktande av den 21:a partskonferensen (COP 21) för UNFCCC, som hölls i Paris i Frankrike, den 30 november–11 december 2015,

–   med beaktande av artikel 8 i Parisavtalet,

–  med beaktande av den 22:a partskonferensen (COP 22) för UNFCCC, som hölls i Marrakech i Marocko den 7–18 november 2016, och dess beslut om jämställdhet och klimatförändring som utökade Lima-programmet för jämställdhet (beslut 21/CP.22),

–  med beaktande av 2030-agendan för hållbar utveckling, som antogs i september 2015 och som trädde i kraft den 1 januari 2016, och i synnerhet dess hållbara utvecklingsmål 1, 4, 5 och 13,

–  med beaktande av resolution 35/20 från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 22 juni 2017 om mänskliga rättigheter och klimatförändringar,

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.2 och 3.5 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget),

–  med beaktande av artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2012 om jämställdhet och miljö: ökade möjligheter till beslutsfattande, kvalifikationer och konkurrenskraft inom den politik som bedrivs i EU för att mildra effekterna av klimatförändring,

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för jämställdhet (2016–2020), som antogs av rådet den 26 oktober 2015,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2014 om FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014)(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 oktober 2015 Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 20 april 2012 om kvinnor och klimatförändringarna(3),

–  med beaktande av den ståndpunkt om 2015 års nya klimatavtal som offentliggjordes den 1 juni 2015 av organisationen Women and Gender Constituency(4),

–  med beaktande av rapporten från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) av den 26 januari 2017 Gender in environment and climate change(5),

–  med beaktande av Genèveförpliktelsen om mänskliga rättigheter inom klimatåtgärder,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling (A8-0403/2017), och av följande skäl:

A.  Klimatförändringarna sker globalt, men är mer destruktiva för de länder och samhällen som bidrar minst till den globala uppvärmningen. Konsekvenserna är större för de befolkningsgrupper som är mest beroende av naturresurser för sin försörjning och/eller som har minst förmåga att hantera naturkatastrofer, såsom torka, jordskred, översvämningar och orkaner. Befolkningsgrupper med begränsade ekonomiska resurser för att anpassa sig till klimatförändringar är de som kommer att drabbas hårdast av effekterna.

B.  Klimatförändringarnas effekter upplevs olika av kvinnor och män. Kvinnor är mer sårbara, utsätts av olika anledningar för större risker och bär en större börda, bl.a. beroende på ojämlik tillgång till resurser, utbildning, sysselsättningsmöjligheter och markrättigheter, men även på grund av sociala och kulturella normer och deras varierande intersektionella erfarenheter.

C.  Kvinnor är särskilt utsatta för klimatförändringar och drabbas orimligt hårt av effekterna av dem på grund av deras roll i samhället såsom att tillhandahålla vatten, livsmedel och brännbart material till familjen och ge anhörigomsorg. Kvinnor står för mer än 70 % av världens dagliga vattenhushållning. I de regioner som är värst drabbade av klimatförändringar arbetar nästan 70 % av alla kvinnor inom jordbrukssektorn, men de deltar sällan i utformningen av klimatpolitiken.

D.  FN uppskattar att 781 miljoner människor från 15 år och uppåt är analfabeter, och av dessa är nästan två tredjedelar kvinnor(6). Tillgång till information och utbildning via lämpliga kommunikationskanaler har en central betydelse för att säkerställa kvinnors självständighet, särskilt under naturkatastrofer.

E.  I Afrikas jordbrukssektor producerar kvinnor över 90 % av baslivsmedlen, men äger endast omkring 1 % av åkermarken.

F.  Naturkatastrofer har en betydande inverkan på utbildning, hälsa, strukturell fattigdom och förflyttningar av befolkningsgrupper.

G.  FN uppskattar att 70 % av de 1,3 miljarder människor som lever i fattigdom runt om i världen är kvinnor. De fattiga bor oftare i marginaliserade områden som drabbas av översvämningar, höjda havsnivåer och stormar. I samband med naturkatastrofer är risken för att dö 14 gånger högre för kvinnor och barn än för män.

H.  Effekterna av klimatförändringar ökar klyftan mellan könen sett till diskriminering, hot mot människors hälsa, förlorade försörjningsmöjligheter, tvångsförflyttning, migration, fattigdom, människohandel, våld, sexuellt utnyttjande, osäker livsmedelsförsörjning samt tillgång till infrastruktur och grundläggande tjänster. Det krävs en jämställdhetsintegrerad strategi som kopplar samman analysen av klimateffekter till en kritisk diskussion om konsumtionsmönster och deras påverkan på klimatförändringar.

I.  Kvinnors ojämlika deltagande i beslutsprocesser och på arbetsmarknaden spär på orättvisorna och hindrar ofta kvinnor från att fullt ut bidra till och delta i beslut, planeringen och genomförandet av klimatpolitik. Kvinnor är inte bara offer utan också viktiga aktörer när det gäller att driva igenom förändringar såväl i arbetet med att utveckla strategier för begränsning och anpassning i sina samhällen som på beslutsfattande positioner, och måste ges befogenhet att göra detta.

J.  I 1995 års handlingsplan från Peking definieras tydligt sambandet mellan jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, och kvinnors strategiska roll i utvecklingen av hållbara och miljövänliga konsumtions- och produktionsmönster lyfts fram, inbegripet behovet av att kvinnor deltar på lika villkor i de miljöbeslut som fattas på samtliga nivåer.

K.  I artikel 5 i de allmänna bestämmelserna i UNCCD erkänns kvinnans roll på landsbygden och i de regioner som drabbas hårdast av ökenspridning och torka, och både mäns och kvinnors lika deltagande i kampen mot ökenspridning och torkans konsekvenser uppmuntras.

L.  För att uppnå en jämn könsfördelning och ett meningsfullt deltagande av kvinnor i alla processer är det de strukturer som ligger till grund för ojämlikheten mellan könen som slutligen måste förändras.

M.  Vid COP18 beslutade parterna i UNFCCC (beslut 23/CP.18) att anta målet att uppnå en jämn könsfördelning i de organ som inrättas enligt konventionen och Kyotoprotokollet, dels för att förbättra kvinnors deltagande och garantera en effektivare klimatförändringspolitik där samma hänsyn tas till kvinnors och mäns behov, dels för att bevaka de framsteg som görs mot en jämn könsfördelning i arbetet för en jämställdhetsintegrerad klimatpolitik.

N.  Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i organ som fattar beslut om klimatförändringar på nationell nivå i EU:s medlemsstater, men inte i kommissionens berörda generaldirektorat såsom GD Klimatpolitik och GD Energi där 40 % av tjänsterna i respektive GD innehas av kvinnor.

O.  Genom Lima-programmet för jämställdhet, som antogs vid COP 20 (beslut 18/CP.20), ställs krav på parterna att uppnå en jämn könsfördelning i deras representation, och att främja jämställdhetshänsyn vid utarbetandet och genomförandet av klimatförändringspolitik. Parterna uppmanas stödja utbildning för och information till kvinnliga och manliga delegater om frågor som rör jämn könsfördelning och klimatförändringar.

P.  Parisavtalet (COP 21) fastställer att parterna bör beakta sina respektive skyldigheter avseende bland annat människorättsfrågor och jämställdhet när de vidtar åtgärder mot klimatförändringar i genomförandet av avtalet.

Q.  Mekanismer för finansiering av anpassnings- och begränsningsåtgärder för att hantera förluster och skador eller klimatrelaterad tvångsförflyttning blir effektivare om de låter kvinnor delta fullt ut i utformningen, beslutsfattandet och genomförandet, även på gräsrotsnivå. Om kvinnors kunskaper, bland annat lokal och ursprunglig kunskap, beaktas kan det förbättra katastrofhanteringen, öka den biologiska mångfalden, förbättra vattenvården, öka livsmedelstryggheten, förhindra ökenspridningen, skydda skogar, säkerställa en snabb övergång till förnybar energiteknik och stödja folkhälsan.

R.  Parterna i Parisavtalet har erkänt att klimatförändringar är en gemensam angelägenhet för hela mänskligheten. Parterna bör, när de vidtar åtgärder för att motverka klimatförändringar, respektera, främja och beakta sina respektive skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter, rätten till hälsa, rättigheterna för urbefolkningar, lokala samhällen, migranter, barn, personer med funktionsnedsättning och personer i utsatta situationer liksom rätten till utveckling samt jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors egenmakt och rättvisa mellan generationer.

S.  Klimaträttvisa kopplar samman mänskliga rättigheter och utveckling samt skyddar rättigheterna för de mest utsatta grupperna samt garanterar att klimatförändringarnas bördor och positiva effekter liksom deras följder fördelas lika.

T.  FN:s hållbara utvecklingsmål bekräftar sambandet mellan att uppnå jämställdhet och att uppnå alla mål för hållbar utveckling, däribland mål 13 om klimatförändringar med en möjlighet att angripa de grundläggande orsakerna till kvinnors socioekonomiskt svagare ställning och därmed förbättra deras motståndskraft mot klimatförändringar.

U.  Klimatförändringarnas effekter i regioner som Afrika söder om Sahara och Sydasien kan tvinga mer än 100 miljoner människor in i extrem fattigdom före 2030, och underblåsa konflikter som gör att människor tvingas fly. Konventionen för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) uppskattar att 135 miljoner människor kan vara på flykt på grund av ökenspridning 2045. FN:s internationella organisation för migration konstaterar i sin bedömning av evidens att antalet klimatflyktingar 2050 kan uppgå till mellan 25 miljoner och 1 miljard – 200 miljoner är den siffra som oftast brukar anges.

V.  Jämställdhet, social rättvisa och rätten till utveckling ingår i begreppet klimaträttvisa. Även om hela samhället får bära bördan av klimatförändringarnas konsekvenser är det framför allt kvinnor som drabbas mest av klimatrelaterad tvångsförflyttning.

W.  Klimatförändringar innebär flera och mer omfattande naturkatastrofer vilket kan leda till förlust av egendom, av inkomstgenererande sysselsättning och av tillgång till fungerande hälso- och sjukvård, och till en ökad risk för könsbaserat våld. Kvinnors möjligheter att hantera effekterna av naturkatastrofer hämmas ofta av den ojämlikhet som råder. Klimatförändringarna kommer sannolikt att underblåsa denna ojämlikhet och skapa större sårbarhet och tvångsförflyttning.

X.  I många fall kan dessa effekter fortfarande undvikas genom en snabb, inkluderande och jämställdhetsintegrerad utvecklingsagenda med fokus på begränsning av och anpassning till förändrade klimatförhållanden.

Y.  Effekterna av klimatförändringar förutspås leda till större tvångsförflyttningar av personer som inte passar in i nuvarande internationella ramar. Att motverka klimatrelaterad tvångsförflyttning kommer att bli en oerhört stor utmaning som kräver en komplex och omfattande global strategi som bygger på respekt för mänskliga rättigheter.

Z.  Det faktum att FN:s råd för mänskliga rättigheter 2017 antog dokumentet om viktiga budskap om mänskliga rättigheter och klimatförändringar är ett stort steg framåt när det gäller att hantera de negativa effekter som klimatförändringar har på ett fullt och effektivt utövande av mänskliga rättigheter. Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet ger globala ledare en övergripande normativ grund för utveckling av en ram som effektivt kan ta itu med klimatförändringar genom att bygga vidare på FN:s befintliga instrument.

AA.  EU har en tydlig rättslig ram som kräver att man respekterar och främjar jämställdhet och mänskliga rättigheter i sin interna och externa politik. EU:s klimatpolitik kan ha stor betydelse för skyddet av mänskliga rättigheter och främjandet av en jämställd klimatpolitik på global nivå.

AB.  I enlighet med sina befogenheter enligt fördragen kan EU faktiskt förbättra de rättsliga och politiska ramarna i syfte att stödja klimaträttvisa och aktivt delta i utvecklingen av ett internationellt ramverk för att skydda de mänskliga rättigheterna för klimatflyktingar. Parlamentet noterar att EU och medlemsstaterna har åtagit sig att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den framtida globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration.

AC.  Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 inbegriper inte kategorin ”klimatflyktingar”.

1.  Europaparlamentet konstaterar att jämställdhet är en nödvändig förutsättning för att uppnå hållbar utveckling och en effektiv hantering av klimatutmaningar. Parlamentet understryker att kvinnor inte bara är offer utan också kraftfulla aktörer för förändring som, genom att vara fullt delaktiga, kan utforma och genomföra effektiva klimatstrategier och/eller klimatlösningar när det gäller anpassning och begränsning, och kan öka klimattåligheten på grund av sina olika erfarenheter och praktiska kunskaper inom olika sektorer – från jordbruk, skogsbruk och fiske till energiinfrastruktur och hållbara städer.

2.  Europaparlamentet konstaterar att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i landsbygdsområden omfattar många olika arbeten vid sidan av konventionellt jordbruk, och parlamentet betonar i detta sammanhang att kvinnor i landsbygdsområden kan åstadkomma förändring i riktning mot ett hållbart och ekologiskt sunt jordbruk och kan spela en viktig roll i skapandet av gröna arbetstillfällen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta program där man genom att förmedla modern teknik och kunskap till samhällen och regioner under utveckling kan hjälpa dessa att anpassa sig till klimatförändringar, och då engagera kvinnor, som utgör 70 % av arbetskraften inom jordbruket i katastrofdrabbade länder.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att kvinnors egenmakt på landsbygden är avgörande när det gäller tillgång till mark, krediter och hållbara jordbruksmetoder för att bygga upp klimattålighet, inbegripet skydd av ekosystem, vattenresurser och markbördighet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkra dessa aspekter i sina utvecklingsstrategier, bland annat genom offentliga investeringsplaner och genom att stödja ansvarsfulla privata investeringar med hjälp av ramar såsom de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter i FN:s Global Compact-initiativ och Unctads handlingsplan för investering i målen för en hållbar utveckling.

5.  Europaparlamentet konstaterar att det är kvinnor och flickor som har mest kunskap om sin egen situation och sina egna behov och att de därför bör rådfrågas i alla frågor som berör dem. Parlamentet noterar att enligt EIGE känner kvinnor statistiskt sett större oro inför klimatförändringar. Parlamentet konstaterar att under flera århundraden har kvinnliga innovatörer, ledare, organisatörer, utbildare och omsorgsgivare hittat vägar ut ur svåra situationer för att tillgodose sina familjers behov, och de besitter stor potential att bli innovatörer även i framtiden.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta de sociala och miljömässiga konsekvenser som dess handels- och utrikespolitik, inbegripet dess åtgärder, har för kvinnor. Dessutom uppmanas kommissionen att insistera på att göra de sociala och miljömässiga normerna i kapitlen om hållbar utveckling bindande i de handelsavtal som den förhandlar om.

7.  Europaparlamentet noterar att en utvecklingspolitik på områdena hälsa, utbildning och egenmakt vid sidan av miljöpolitik är en förutsättning för en hållbar utveckling och i slutändan för att lösa problemet med klimatförändringar. Parlamentet erkänner att de sätt på vilka denna politik införlivas med åtgärder för att motverka den växande urbaniseringstrenden kommer att ha stor betydelse för klimatförändringarna.

8.  Europaparlamentet påpekar att mål 13 för hållbar utveckling (”Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser”) tar upp kvinnors deltagande i klimatåtgärder med ett mål (13b) som har följande lydelse: ”Främja mekanismer som ökar möjligheterna för en effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, bland annat med fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen”.

9.  Europaparlamentet beklagar att samtliga bidrag till jämställdhetsarbetet från parterna i UNFCCC är frivilliga. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna bekräfta sitt stöd för utvecklingen, antagandet och finansieringen av UNFCCC:s handlingsplan för jämställdhet, som ska kompletteras med ett heltäckande och flerårigt arbetsprogram som omfattar finansiering, prioriterade åtgärdsområden, tidsplaner, viktiga resultatindikatorer, en definition av de ansvariga aktörerna samt övervaknings- och översynsmekanismer.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föregå med gott exempel och anta mål och tidsfrister för att uppnå målet med en jämn könsfördelning i delegationerna till UNFCCC.

11.  Europaparlamentet understryker behovet av att vidta särskilda tillfälliga åtgärder för att främja målet med en jämn könsfördelning i formella och informella organ som inrättats i enlighet med UNFCCC eller Kyotoprotokollet.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i linje med EU:s åtaganden om jämställdhet och mänskliga rättigheter säkerställa att EU-medlemsstaternas nationellt fastställda bidrag innehåller en konsekvent rapportering om jämställdhets- och människorättssituationen.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa beslut 21/CP.22 om jämställdhet och klimatförändring som uppmanar parterna att utse och stödja en nationell kontaktpunkt för jämställdhetsfrågor vid förhandlingar, genomförande och övervakning av klimatpolitik, och att ge stöd till kontaktpunkter för jämställdhetsfrågor i tredjeländer och/eller partnerländer.

14.  Europaparlamentet noterar att kvinnor inte bara utför huvuddelen av det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet, utan också fattar de flesta beslut som rör vardagsinköp och att de genom sina val därför kan påverka hållbarheten, förutsatt att de får rätt information och ges valmöjligheter. Parlamentet noterar exempelvis att forskning har visat att konsumenter kan minska sina växthusgasutsläpp med upp till 5 % genom att välja lokala livsmedel.

15.  Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 16 november 2011 om klimatförändringskonferensen i Durban (COP 17)(7) och det åtagande som gjordes i denna, dvs. att sträva efter kvinnlig representation i minst 40 % av alla relevanta organ som finansierar klimatåtgärder.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ha en jämställdhetsintegrerad och rättighetsbaserad strategi i det arbete som Warszawa-arbetsgruppen för tvångsförflyttning, på uppdrag av UNFCCC (COP 22), gör för att ta fram rekommendationer för integrerade strategier som förhindrar, minimerar och hanterar tvångsförflyttning på grund av klimatförändringarnas negativa effekter, och som erkänner att kvinnor och flickor tillhör de mest utsatta grupperna av klimatflyktingar, och därför är särskilt sårbara för människohandel och könsrelaterat våld.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införliva klimatförändringar i alla utvecklingsprogram på alla nivåer. Parlamentet vill även se att flera kvinnor på landsbygden och kvinnor från ursprungsbefolkningar deltar i såväl beslutsförfaranden som i planeringen och genomförandet samt i utformningen av strategier och utvecklingsprogram om klimatförändringar.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med plattformen för tvångsförflyttning som orsakas av katastrofer (Nanseninitiativet) och dess agenda för skydd av personer som tvingas fly över gränser på grund av katastrofer och klimatförändringar.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram indikatorer och samla in könsuppdelade uppgifter vid planering, genomförande, övervakning och utvärdering av politik, program och projekt som rör klimatförändringar, med hjälp av exempelvis jämställdhetsanalyser, konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv, jämställdhetsbudgetering och miljö- och jämställdhetsindexet (EGI), även genom en förstärkning av (EIGE).

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bidra till den globala pakten för säker, kontrollerad och laglig migration, i syfte att säkerställa klimaträttvisa genom att erkänna klimatförändringar som en orsak till migration, bidra till ett människorättsbaserat arbetssätt och jämställdhetsintegrering i hela den globala pakten, i överensstämmelse med tvångsförflyttade personers behov.

21.  Europaparlamentet påminner om det centrala åtagandet 4 som var ett av EU:s åtaganden inför världstoppmötet om humanitära frågor, nämligen att säkerställa en jämställdhetsintegrerad planering av humanitärt bistånd. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att detta åtagande återspeglas i genomförandet av Echos katastrofberedskapsprogram (DIPECHO) och i genomförandet av handlingsplanen Action plan for resilience in crisis-prone countries (2013–2020) och Resilience Marker.

22.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt användningen av sexuellt våld mot tvångsförflyttade och migrerande kvinnor. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt migrerande kvinnor och flickor som utsatts för våld under hela flykten och att de måste garanteras tillgång till medicinskt och psykologiskt stöd.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att rikta sina relevanta program mot katastrofdrabbade områden, att öka sina insatser för att ge hjälp till dessa regioner och att agera för att lösa problem som orsakas av katastrofer i dessa regioner, och att särskilt uppmärksamma situationen för de kvinnor och barn som drabbas hårdast av naturkatastrofernas konsekvenser.

24.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att främja kvinnors egenmakt och medvetenhet genom att öka deras kunskaper om skydd före, under och efter klimatrelaterade katastrofer och genom att aktivt engagera kvinnor i insatser för att förutse katastrofer och i system för tidig varning samt i förebyggande åtgärder, eftersom detta är en viktig del i kvinnors arbete att bygga upp motståndskraft i händelse av en naturkatastrof.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans med civila samhällsorganisationer på plats stödja, stärka och införa kontrollmekanismer i mottagningscentrum för tvångsförflyttade eller migrerande personer där det saknas grundläggande minimikrav för att förhindra könsbaserat våld, i syfte att sätta stopp för alla former av trakasserier mot kvinnor och flickor.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med civilsamhälles- och människorättsorganisationer för att garantera respekt för flyktingars och tvångsförflyttade personers mänskliga rättigheter, särskilt vad gäller utsatta kvinnor och flickor, i mottagningscentrum.

27.  Europaparlamentet konstaterar att det finns möjligheter att integrera mål för begränsning av och anpassning till klimatförändringar och för kvinnors ekonomiska egenmakt, särskilt i utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i relevanta projekt och mekanismer, såsom FN:s program för minskade utsläpp från avskogning (UN-REDD), undersöka hur kvinnor kan erbjudas betald sysselsättning för de miljötjänster som de för närvarande tillhandahåller på frivillig basis, t.ex. återbeskogning, beskogning av röjd mark och bevarande av naturresurser.

28.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att, i syfte att fortsätta främja kvinnors representation i UNFCCC-förhandlingarna, tillhandahålla finansiering för kvinnliga delegaters utbildning och deltagande. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta och stödja de nätverk som bedrivs av kvinnoorganisationer och civilsamhällets verksamheter när det gäller utveckling och genomförande av klimatförändringspolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att kvinnor är jämlika deltagare i och gynnas av alla samråd, program och medel som rör klimatförändringar och som anordnas med stöd av EU på nationell och lokal nivå.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och GD:n med ansvar för jämställdhet, utveckling, energi respektive klimat, att integrera jämställdhet på ett strukturerat och systematiskt sätt i sin klimatförändrings- och energipolitik för EU, och att inte enbart fokusera på den externa dimensionen. Parlamentet uppmanar i synnerhet GD rättsliga frågor och konsumentfrågor samt GD internationellt samarbete och utveckling (DEVCO), att öka sin medvetenhet om och arbetet med jämställdhet och kvinnors egenmakt (Gewe) eftersom det handlar om klimaträttvisa. Parlamentet betonar att GD klimatpolitik (CLIMA) måste avsätta resurser för att tillsätta posten som kontaktpunkt för jämställdhetsfrågor. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utveckla principen om klimaträttvisa. Parlamentet vidhåller att den största orättvisa som vår oförmåga att effektivt ta itu med klimatförändringarna har lett till förmodligen är de skadliga konsekvenserna för fattiga länder och befolkningsgrupper, i synnerhet för kvinnor.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att rapportera om konsekvenser för jämställdheten och de mänskliga rättigheterna samt om klimatåtgärder i deras allmänna återkommande utvärderingsrapporter till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

31.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s finansiella åtaganden för arbetet med jämställdhet och kvinnors egenmakt har ökat, men inte personalkapaciteten för att hantera den ökande mängden arbete. Parlamentet betonar att EU måste uppvisa ett starkt interinstitutionellt åtagande för arbetet med jämställdhet och kvinnors egenmakt i samband med klimatförändringar, särskilt de som anges i den övergripande politiken för utvecklingssamarbete, nämligen målen för hållbar utveckling och EU:s handlingsplan för jämställdhet (GAP).

32.  Europaparlamentet beklagar att jämställdhet och klimatförändringar inte är ett prioriterat område i EU:s andra handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt (GAP II). Europaparlamentet noterar att jämställdhetsindikatorer inte har utvecklats eller integrerats i tillräcklig grad i resultatrapporteringen och att den interna ansvarigheten och finansieringen av resultaten för arbetet med jämställdhet och kvinnors egenmakt fortfarande är svag. Parlamentet noterar att minst framsteg har gjorts i fråga om mål 20 i GAP II om lika rättigheter för kvinnor att delta i och påverka beslut i klimat- och miljöfrågor, och uppmanar kommissionen att öka sina insatser för att genomföra detta mål. Parlamentet påminner om att GAP II har lagt fram en utrikespolitisk dagordning för EU med fyra tematiska pelare, inklusive den horisontella pelaren om att förändra den institutionella kulturen inom kommissionens tjänster och utrikestjänsten för att bättre fullgöra EU:s åtaganden, med full respekt för jämställdhetsprincipen.

33.  Europaparlamentet medger att förbättrade tekniska riktlinjer i sig inte kommer att räcka för att förändra EU:s effektivitet vad gäller arbetet med jämställdhet och kvinnors egenmakt.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till att utarbeta ett övergripande meddelande med titeln ”Jämställdhet och klimatförändring – att bygga upp motståndskraften och främja klimaträttvisa i strategier för begränsning och anpassning”, som tar upp sitt starka institutionella åtagande för arbetet med jämställdhet och kvinnors egenmakt och de nuvarande bristerna i den institutionella samordningen.

35.  Europaparlamentet uppmanar sina parlamentariska utskott att förbättra jämställdhetsintegreringen då de arbetar inom sina behörighetsområden med de övergripande frågorna klimatförändring, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

36.  Europaparlamentet understryker att det måste finnas ett jämställdhetsperspektiv i finansieringen av både anpassning till klimatförändringar och begränsning av deras konsekvenser. Parlamentet välkomnar den senaste tidens framsteg i fråga om jämställdhetspolitiken i multilaterala finansieringsmekanismer. Parlamentet välkomnar dessutom initiativ från den privata sektorn som syftar till att öka företagens sociala ansvar genom att införa bonusar för projekt som uppfyller hållbarhetskriterierna, t.ex. genom att förbättra försörjnings- och utbildningsmöjligheterna för kvinnor. Parlamentet konstaterar dock att enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) går endast 0,01 % av all finansiering över hela världen till projekt som hanterar både klimatförändringar och kvinnors rättigheter. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att se till att deras klimatförändringsprogram uppfyller de högsta internationella standarderna för mänskliga rättigheter och inte leder till försämrad jämställdhet.

37.  Europaparlamentet anser att de tre finansieringsmekanismerna enligt UNFCCC)– nämligen den gröna klimatfonden, Globala miljöfonden (GEF) och fonden för anpassning (AF) – bör frigöra ytterligare finansiering för en investeringspolitik för klimatåtgärder som i högre grad beaktar jämställdhetsperspektivet.

38.  Europaparlamentet uppmanar EU att framför allt göra människorättsbaserade kriterier till en förutsättning för utvecklingsbistånd och att upprätta nya jämställdhetskriterier för klimatförändringspolitiken.

39.  Europaparlamentet efterlyser jämställdhetsåtgärder för att säkerställa att kvinnor inte endast betraktas som mottagare av klimatåtgärder utan även som företagare inom området för ren energiteknik. Parlamentet välkomnar kommissionens inbjudan att lämna förslag om kvinnor och hållbar energi, genom vilken 20 miljoner euro ställs till förfogande för genomförande av verksamhet som främjar kvinnors företagande inom sektorn för hållbar energi i utvecklingsländerna, och uppmanar kommissionen att i framtiden öka detta belopp.

40.  Europaparlamentet efterlyser jämställdhetsinriktad utbildning för EU-tjänstemän, i synnerhet för dem som arbetar med utvecklings- och klimatpolitik.

41.  Europaparlamentet begär att klimatrelaterad flykt tas på allvar och är öppet för en debatt om att fastställa en bestämmelse om ”klimatmigration”. Parlamentet vill att det ska tillsättas en expertpanel som ska utforska denna fråga på internationell nivå och begär att frågan om klimatmigration förs upp på den internationella agendan. Parlamentet efterlyser förstärkt internationellt samarbete för att säkra klimattålighet.

42.  Europaparlamentet välkomnar UN Womens flaggskeppsinitiativ för programplanering och den globala klimatförändringsalliansens projekt och program, som skapar en övergripande koppling mellan jämställdhet och klimatförändringar.

43.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförts på detta område av FN:s särskilda sändebud för mänskliga rättigheter och miljö, och av FN:s råd för mänskliga rättigheter, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja dessa insatser, bland annat genom finansiellt stöd.

44.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 289, 9.8.2016, s. 27.
(2) EUT C 349, 17.10.2017, s. 67.
(3) EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 91..
(4) http://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2015/06/WGC_FINAL_1June.pdf
(5) http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-environment-and-climate-change
(6) Förenta nationerna, The World's Women 2015, https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter3/chapter3.html
(7) EUT C 153 E, 31.5.2013, s. 83.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy