Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 17 ta' Jannar 2018 - Strasburgu
Il-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***I
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri – Eva Lindström
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri – Tony James Murphy
 Il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli ***I
 Effiċjenza fl-enerġija ***I
 Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija ***I

Il-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***I
PDF 624kWORD 85k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fis-17 ta' Jannar 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi reġim tal-Unjoni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (riformulazzjoni) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Sistema komuni effettiva ta' kontrolli tal-esportazzjoni fuq oġġetti b'użu doppju hija għalhekk meħtieġa biex tassigura konformità mal-impenji u r-responsabbiltajiet internazzjonali tal-Istati Membri u tal-Unjoni, speċjalment rigward in-non-proliferazzjoni.
(3)  Sistema komuni effettiva ta' kontrolli tal-esportazzjoni fuq oġġetti b'użu doppju hija għalhekk meħtieġa biex tassigura konformità mal-impenji u r-responsabbiltajiet internazzjonali tal-Istati Membri u tal-Unjoni, speċjalment rigward in-non-proliferazzjoni u d-drittijiet tal-bniedem.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Meta jitqies l-iżvilupp ta' kategoriji ġodda ta' oġġetti b'użu doppju, u bi tweġiba għas-sejħiet tal-Parlament Ewropew u indikazzjonijiet li ċerti teknoloġiji ta' sorveljanza ċibernetika esportati mill-Unjoni ntużaw b'mod ħażin minn persuni kompliċi jew responsabbli għall-ġestjoni tat-twettiq ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt armat jew ta' ripressjoni interna, huwa adatt li l-esportazzjoni ta' dawn it-teknoloġiji tiġi kkontrollata għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika kif ukoll għall-morali pubbliċi. Dawn il-miżuri ma għandhomx imorru lil hinn minn dak li huwa proporzjonat. B'mod partikolari, huma ma għandhomx ma jippermettux l-esportazzjoni ta' teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni li tintuża għal skopijiet leġittimi, inkluż l-eżekuzzjoni tal-liġi u r-riċerka dwar is-sigurtà tal-internet. B'konsultazzjonijiet mill-qrib mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati, il-Kummissjoni ser tiżviluppa linji gwida bħala appoġġ għall-applikazzjonijiet prattiċi tal-kontrolli mmirati onnikomprensivi.
(5)  Ċerti oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika rriżultaw bħala kategorija ġdida ta' oġġetti b'użu doppju li ntużaw biex ifixklu direttament lid-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-dritt għall-ħajja privata, id-dritt għall-protezzjoni tad-data, il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-għaqda u ta' assoċjazzjoni, permezz tal-monitoraġġ jew l-estrazzjoni ta' dejta mingħajr ma tinkiseb awtorizzazzjoni speċifika, infurmata u mhux ambigwa tal-proprjetarju tad-dejta u/jew billi s-sistema fil-mira tiġi inabilitata jew issirilha l-ħsara. Bi tweġiba għas-sejħiet tal-Parlament Ewropew, u bi prova li ċerti oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika ntużaw b'mod ħażin minn persuni kompliċi jew responsabbli għall-ġestjoni jew it-twettiq ta' ksur tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali f'pajjiżi fejn dan il-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem ikun ġie stabbilit, huwa adatt li l-esportazzjoni ta' dawn l-oġġetti tiġi kkontrollata. Il-kontrolli jenħtieġ li jkunu bbażati fuq kriterji definiti b'mod ċar. Dawn il-miżuri jenħtieġ li ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa meħtieġ u proporzjonat. B'mod partikolari, jenħtieġ li huma ma jimpedixxux l-esportazzjoni ta' teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni li tintuża għal skopijiet leġittimi, inkluż l-eżekuzzjoni tal-liġi u r-riċerka dwar is-sigurtà tan-netwerk u tal-internet bl-iskop ta' ttestjar awtorizzat jew il-protezzjoni tal-informazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà. B'konsultazzjonijiet mill-qrib mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati, il-Kummissjoni jenħtieġ li tqiegħed għad-dispożizzjoni linji gwida bħala appoġġ għall-applikazzjonijiet prattiċi ta' dawk il-kontrolli mad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jirreferi għal sitwazzjonijiet kif deskritti fil-punt 2.6 tat-tieni Taqsima tal-Kapitolu 2 tal-Gwida għall-Utenti għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK1a kif approvat mill-Kunsill Affarijiet Barranin fl-20 ta' Lulju 2015.
_______________________
1a Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari (ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99).
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Bħala risultat, huwa adatt ukoll li tiġi riveduta d-definizzjoni ta' oġġetti b'użu doppju, u li tiġi introdotta definizzjoni tat-teknoloġija ta' sorveljanza ċibernetika. Għandu jiġi ċċarat ukoll li l-kriterji tal-valutazzjoni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet tal-oġġetti b'użu doppju jinkludu konsiderazzjonijiet rigward il-possibbiltà tal-użu ħażin tagħhom b'konnessjoni ma' atti ta' terroriżmu jew ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.
(6)  Bħala riżultat, huwa adatt ukoll li tiġi introdotta definizzjoni ta' oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika. Jenħtieġ li jiġi ċċarat ukoll li l-kriterji tal-valutazzjoni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet tal-oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika jqisu l-impatt dirett u indirett ta' dawn l-oġġetti fuq id-drittijiet tal-bniedem, kif rifless fil-Gwida għall-Utent għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/CFSP. Jenħtieġ li jiġi stabbilit grupp ta' ħidma tekniku għall-iżvilupp tal-kriterji tal-valutazzjoni, f'kooperazzjoni mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM). Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi stabbilit grupp indipendenti ta' esperti fi ħdan dak il-grupp ta' ħidma tekniku. Il-kriterji tal-valutazzjoni jenħtieġ li jkunu disponibbli għall-pubbliku u aċċessibbli faċilment.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Bil-għan li tiġi definita teknoloġija ta' sorveljanza ċibernetika, l-oġġetti li għandhom ikunu koperti minn dan ir-Regolament jenħtieġ li jinkludu apparat ta' telekomunikazzjoni għall-interċettazzjoni, softwer ta' intrużjoni, ċentri ta' monitoraġġ, sistemi legali ta' interċettazzjoni u sistemi ta' żamma tad-dejta konnessi ma' dawn is-sistemi ta' interċettazzjoni, apparat għad-dekodifikazzjoni tal-kriptaġġ, l-irkupru ta' hard disks, l-evitar ta' passwords u l-analiżi ta' dejta bijometrika kif ukoll sistemi ta' sorveljanza tan-netwerk IP.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  Fir-rigward tal-kriterji tal-valutazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, huwa adatt li ssir referenza għad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt għall-Privatezza tat-23 ta' Marzu 2017, il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem: L-implimentazzjoni tal-Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti ‘Protezzjoni, Rispett u Rimedju’, ir-Rapport tar-Rapporteur Speċjali dwar id-Dritt għall-Privatezza tal-24 ta' Marzu 2017, ir-Rapport tar-Rapporteur Speċjali dwar il-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu tal-21 ta' Frar 2017 u s-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-kawża Zakharov vs Ir-Russja tal-4 ta' Diċembru 2015;
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) jobbliga lill-kontrolluri u lill-persuni inkarigati mill-proċessar tal-protezzjoni tad-dejta jimplimentaw miżuri tekniċi biex jiżguraw livell ta' sigurtà xieraq għar-riskju tal-ipproċessar, inkluż permezz tal-kriptaġġ tad-dejta personali. Peress li dak ir-Regolament jistabbilixxi li japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali irrispettivament minn jekk l-ipproċessar iseħħx fl-Unjoni jew le, hemm inċentiv qawwi biex l-Unjoni tneħħi oġġetti tal-kriptografija mil-lista ta' kontroll sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u tiżdied il-kompetittività tan-negozji Ewropej f'dan il-kuntest. Barra minn hekk, il-livell attwali ta' kontroll dwar il-kriptaġġ imur kontra l-fatt li l-kriptaġġ huwa mezz ewlieni biex jiżgura li ċ-ċittadini, in-negozji u l-gvernijiet ikunu jistgħu jipproteġu d-dejta tagħhom kontra l-kriminali u atturi oħra bi skop ħażin; biex ikun żgurat l-aċċess għas-servizzi li huma kruċjali għall-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali; u biex ikunu faċilitati komunikazzjonijiet siguri, li huma meħtieġa biex jipproteġu d-dritt għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta u l-libertà tal-espressjoni, b'mod partikolari tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem.
_______________________
1a Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data)
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  L-għan ta' "kontrolli onnikomprensivi", li japplikaw għal oġġetti b'użu doppju mhux elenkati f'ċirkostanzi speċifiċi, għandu jiġi ċċarat u armonizzat, u għandu jindirizza r-riskju tat-terroriżmu u tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem. L-iskambju adatt ta' informazzjoni u l-konsultazzjonijiet dwar "kontrolli onnikomprensivi" għandhom jiżguraw l-applikazzjoni effikaċi u konsistenti tal-kontrolli madwar l-Unjoni. Kontrolli onnikomprensivi mmirati għandhom japplikaw ukoll, f'ċerti kundizzjonijiet, għall-esportazzjoni ta' teknoloġija ta' sorveljanza ċibernetika.
(9)  L-għan ta' ‘kontrolli onnikomprensivi’, li japplikaw għall-oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika mhux elenkati f'ċirkostanzi speċifiċi, jenħtieġ li jiġi ċċarat u armonizzat. L-iskambju adatt ta' informazzjoni u l-konsultazzjonijiet dwar ‘kontrolli onnikomprensivi’ jenħtieġ li jiżguraw l-applikazzjoni effikaċi u konsistenti tal-kontrolli madwar l-Unjoni. L-iskambju ta' informazzjoni jenħtieġ li jinkludi appoġġ għall-iżvilupp ta' pjattaforma pubblika u għall-ġbir ta' informazzjoni mis-settur privat, l-istituzzjonijiet pubbliċi u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Id-definizzjoni ta' sensar għandha tiġi riveduta sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni tal-kontrolli rigward il-forniment ta' servizzi ta' senserija minn persuni li jaqgħu fil-ġuriżdizzjoni tal-Unjoni. Il-kontrolli fuq il-forniment ta' servizzi ta' senserija għandhom jiġu armonizzati sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni effikaċi u konsistenti tagħhom madwar l-Unjoni u u għandhom japplikaw ukoll sabiex jiġu evitati atti ta' terroriżmu u ksur tad-drittijiet tal-bniedem.
(10)  Id-definizzjoni ta' sensar jenħtieġ li tiġi riveduta sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni tal-kontrolli rigward il-forniment ta' servizzi ta' senserija minn persuni li jaqgħu fil-ġuriżdizzjoni tal-Unjoni. Il-kontrolli fuq il-forniment ta' servizzi ta' senserija jenħtieġ li jiġu armonizzati sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni effikaċi u konsistenti tagħhom madwar l-Unjoni u jenħtieġ li japplikaw ukoll sabiex jiġi evitat il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, ġie ċċarat li l-forniment ta' servizzi ta' assitenza teknika li jinvolvu l-moviment transfruntier jaqgħu wkoll fil-kompetenza tal-Unjoni. Għalhekk huwa adatt li jiġu ċċarati l-kontrolli applikabbli għas-servizzi ta' assistenza teknika, u li tiġi introdotta definizzjoni ta' dawn is-servizzi. Għal raġunijiet ta' effikaċja u konsistenza, il-kontrolli fuq il-forniment tas-servizzi ta' assistenza teknika għandhom jiġu armonizzati u japplikaw anke sabiex jipprevjentu atti ta' terroriżmu u ksur tad-drittijiet tal-bniedem.
(11)  Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, ġie ċċarat li l-forniment ta' servizzi ta' assistenza teknika li jinvolvu l-moviment transfruntier jaqgħu wkoll fil-kompetenza tal-Unjoni. Għalhekk huwa adatt li jiġu ċċarati l-kontrolli applikabbli għas-servizzi ta' assistenza teknika, u li tiġi introdotta definizzjoni ta' dawn is-servizzi. Għal raġunijiet ta' effikaċja u konsistenza, il-kontrolli qabel il-forniment tas-servizzi ta' assistenza teknika jenħtieġ li jiġu armonizzati u japplikaw anke sabiex jimpedixxu l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 jipprevedi l-possibbiltà għall-awtoritajiet tal-Istati Membri biex jipprojbixxu fuq bażi ta' każ b'każ it-transitu ta' oġġetti b'użu doppju mhux tal-Unjoni fejn għandhom raġunijiet biex jissuspettaw minn intelligence jew minn sorsi oħrajn li l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment għall-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massiva jew għall-mezzi tat-twassil tagħhom. Għal raġunijiet ta' effikaċja u konsistenza, il-kontrolli tat-transitu għandhom jiġu armonizzati u jkunu japplikaw ukoll sabiex ma jippermettux atti ta' terroriżmu u ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem.
(12)  Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 jipprevedi l-possibbiltà għall-awtoritajiet tal-Istati Membri biex jipprojbixxu fuq bażi ta' każ b'każ it-transitu ta' oġġetti b'użu doppju mhux tal-Unjoni fejn għandhom raġunijiet biex jissuspettaw minn informazzjoni tal-intelligence jew minn sorsi oħrajn li l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment għall-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massiva jew għall-mezzi tat-twassil tagħhom. Għal raġunijiet ta' effikaċja u konsistenza, il-kontrolli tat-transitu jenħtieġ li jiġu armonizzati u japplikaw ukoll sabiex jimpedixxu l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  Għalkemm ir-responsabbiltà biex tittieħed deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjonijiet ta' esportazzjoni individwali, globali u nazzjonali taqa' f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali, reġim ta' kontroll tal-esportazzjoni effikaċi tal-UE jimplika li l-operaturi ekonomiċi, li għandhom l-intenzjoni li jesportaw oġġetti koperti b'dan ir-Regolament, jeżerċitaw id-diliġenza dovuta kif stabbilit, inter alia, fil-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali, il-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta għal Imġiba Responsabbli fin-Negozju u l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Għandu jiġi introdott rekwiżit standard għall-konformità fil-forma ta' "programmi ta' konformità interna" sabiex jingħata kontribut għal kundizzjonijiet ekwi bejn l-esportaturi u sabiex titjieb l-applikazzjoni effikaċi tal-kontrolli. Għal raġunijiet ta' proporzjonalità, dan ir-rekwiżit għandu japplika għal modalitajiet speċifiċi ta' kontroll fil-forma ta' awtorizzazzjonijiet globali u ċerti awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni.
(14)  Jenħtieġ li jiġu introdotti rekwiżit, definizzjoni u deskrizzjoni standard għall-konformità fil-forma ta' ‘programmi ta' konformità interna’ kif ukoll possibbiltà ta' ċertifikazzjoni sabiex jinkisbu inċentivi fil-proċess ta' awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex jingħata kontribut għal kundizzjonijiet ekwi bejn l-esportaturi u sabiex titjieb l-applikazzjoni effikaċi tal-kontrolli. Għal raġunijiet ta' proporzjonalità, dan ir-rekwiżit jenħtieġ li japplika għal modalitajiet speċifiċi ta' kontroll fil-forma ta' awtorizzazzjonijiet globali u ċerti awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Għandhom jiġu introdotti awtorizzazzjonijiet ġenerali għall-esportazzjoni sabiex jonqos il-piż amministrattiv fuq il-kumpaniji u l-awtoritajiet filwaqt li jkun żgurat livell adatt ta' kontroll tal-oġġetti rilevanti lejn id-destinazzjonijiet rilevanti. Għandha tiġi introdotta wkoll awtorizzazzjoni globali għal proġetti kbar biex il-kundizzjonijiet tal-liċenzjar jiġu adattati għall-ħtiġijiet partikolari tal-industrija.
(15)  Jenħtieġ li jiġu introdotti awtorizzazzjonijiet ġenerali tal-Unjoni għall-esportazzjoni sabiex jonqos il-piż amministrattiv fuq il-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, u l-awtoritajiet filwaqt li jkun żgurat livell adatt ta' kontroll tal-oġġetti rilevanti lejn id-destinazzjonijiet rilevanti. Jenħtieġ li tiġi introdotta wkoll awtorizzazzjoni globali għal proġetti kbar biex il-kundizzjonijiet tal-ħruġ ta' liċenzji jiġu adattati għall-ħtiġijiet partikolari tal-industrija.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
(16a)  Meta wieħed iqis l-progress rapidu tal-iżviluppi teknoloġiċi, huwa adatt li l-Unjoni tintroduċi kontrolli ta' ċerti tipi ta' teknoloġiji ta' sorveljanza ċibernetika abbażi ta' lista unilaterali, fit-Taqsima B tal-Anness I. Minħabba l-importanza tas-sistema multilaterali ta' kontroll tal-esportazzjoni, it-Taqsima B tal-Anness I jenħtieġ li tiġi limitata biss fl-ambitu tat-teknoloġiji ta' sorveljanza ċibernetika u jenħtieġ li ma tinkludi l-ebda duplikazzjoni mat-Taqsima A tal-Anness I.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Id-deċiżjonijiet biex ikunu aġġornati l-listi komuni ta' oġġetti b'użu doppju soġġetti għal kontrolli ta' esportazzjoni fit-Taqsima A tal-Anness I għandhom ikunu f'konformità mal-obbligi u l-impenji li l-Istati Membri u l-Unjoni jkunu aċċettaw bħala membri tar-reġimi internazzjonali rilevanti ta' non-proliferazzjoni u arranġamenti rilevanti ta' kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti. Id-deċiżjonijiet li tiġi aġġornata l-lista komuni ta' oġġetti b'użu doppju soġġetti għal kontrolli ta' esportazzjoni fit-Taqsima B tal-Anness I, bħat-teknoloġija tas-sorveljanza ċibernetika, għandhom isiru billi jitqiesu r-riskji li l-esportazzjoni ta' tali oġġetti tista' tippreżenta fir-rigward tat-twettiq ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali jew tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Id-deċiżjonijiet li tiġi aġġornata l-lista komuni ta' oġġetti b'użu doppju soġġetti għal kontrolli ta' esportazzjoni fit-Taqsima B tal-Anness I għandhom isiru billi titqies il-politika pubblika u l-interessi tas-sigurtà pubblika tal-Istati Membri skont l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjonijiet li jiġu aġġornati l-listi komuni ta' oġġetti u destinazzjonijiet stipulati fit-Taqsimiet A sa J tal-Anness II għandhom isiru billi titqies il-valutazzjoni tal-kriterji stipulati f'dan ir-Regolament.
(17)  Id-deċiżjonijiet biex ikunu aġġornati l-listi komuni ta' oġġetti b'użu doppju soġġetti għal kontrolli ta' esportazzjoni fit-Taqsima A tal-Anness I jenħtieġ li jkunu f'konformità mal-obbligi u l-impenji li l-Istati Membri u l-Unjoni jkunu aċċettaw bħala membri tar-reġimi internazzjonali rilevanti ta' nonproliferazzjoni u arranġamenti rilevanti ta' kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti. Id-deċiżjonijiet li tiġi aġġornata l-lista komuni ta' oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika soġġetti għal kontrolli ta' esportazzjoni fit-Taqsima B tal-Anness I jenħtieġ li jsiru billi jitqiesu r-riskji li l-esportazzjoni ta' tali oġġetti tista' tippreżenta fir-rigward tal-użu tagħhom għall-ksur tad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali f'pajjiżi fejn dan il-ksur, speċjalment rigward il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-għaqda u d-dritt għall-privatezza jkun ġie stabbilit, jew fir-rigward tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Id-deċiżjonijiet li tiġi aġġornata l-lista komuni ta' oġġetti b'użu doppju soġġetti għal kontrolli ta' esportazzjoni fit-Taqsima B tal-Anness I jenħtieġ li jsiru billi titqies il-politika pubblika u l-interessi tas-sigurtà pubblika tal-Istati Membri skont l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjonijiet li jiġu aġġornati l-listi komuni ta' oġġetti u destinazzjonijiet stipulati fit-Taqsimiet A sa J tal-Anness II jenħtieġ li jsiru billi titqies il-valutazzjoni tal-kriterji stipulati f'dan ir-Regolament. Deċiżjonijiet biex jitħassru s-sottokategoriji kollha dwar il-kriptografija u l-kriptaġġ, bħal fil-Kategorija 5 tat-Taqsima A tal-Anness I jew fit-Taqsima I tal-Anness II jenħtieġ li jsiru b'kunsiderazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tas-27 ta' Marzu 1997 tal-Kunsill tal-OECD dwar il-Linji Gwida għal Politika dwar il-Kriptografija.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Sabiex ikun hemm rispons rapidu mill-Unjoni għal ċirkostanzi li qed jinbidlu fir-rigward tal-valutazzjoni tas-sensitività tal-esportazzjonijiet skont l-Awtorizzazzjonijiet tal-Esportazzjoni Ġenerali kif ukoll tal-iżviluppi teknoloġiċi u kummerċjali, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tat-Taqsima A tal-Anness I, l-Anness II u tat-Taqsima B tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. Biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, b'mod partikolari, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess waqt bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom sistematikament aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti ddelegati.
(18)  Sabiex ikun hemm rispons rapidu mill-Unjoni għal ċirkostanzi li qed jinbidlu fir-rigward tal-valutazzjoni tas-sensittività tal-esportazzjonijiet skont l-Awtorizzazzjonijiet tal-Esportazzjoni Ġenerali kif ukoll tal-iżviluppi teknoloġiċi u kummerċjali, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tat-Taqsimiet A u B tal-Anness I, l-Anness II u tat-Taqsima B tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, b'mod partikolari, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess waqt bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li jkollhom sistematikament aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)
(19a)   Ir-riskju ta' serq ċibernetiku u esportazzjoni mill-ġdid lejn pajjiżi terzi, kif imsemmi fil-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK, jitlob il-bżonn ta' tisħiħ tad-dispożizzjonijiet dwar l-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  Skont u fil-limiti tal-Artikolu 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u sakemm isseħħ grad akbar ta' armonizzazzjoni, l-Istati Membri jżommu d-dritt li jwettqu kontrolli fuq trasferimenti ta' ċerti oġġetti b'użu doppju fl-Unjoni Ewropea sabiex tkun salvagwardjata l-politika pubblika jew is-sigurtà pubblika. Għal raġunijiet ta' proporzjonalità, il-kontrolli fuq it-trasferiment ta' oġġetti b'użu doppju fl-Unjoni għandhom jiġu riveduti sabiex jiġi minimizzat il-piż għall-kumpaniji u għall-awtoritajiet. Barra minn hekk, il-lista tal-oġġetti soġġetti għal kontrolli ta' trasferiment fl-Unjoni fit-Taqsima B tal-Anness IV għandha tkun rieżaminata kull tant żmien fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi u kummerċjali u fir-rigward tal-valutazzjoni tas-sensitività tat-trasferiment .
(21)  Skont u fil-limiti tal-Artikolu 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-istennija ta' livell ogħla ta' armonizzazzjoni , l-Istati Membri jżommu d-dritt li jwettqu kontrolli fuq trasferimenti ta' ċerti oġġetti b'użu doppju fl-Unjoni Ewropea sabiex tkun salvagwardjata l-politika pubblika jew is-sigurtà pubblika. Għal raġunijiet ta' proporzjonalità, il-kontrolli fuq it-trasferiment ta' oġġetti b'użu doppju fl-Unjoni jenħtieġ li jiġu riveduti sabiex jiġi minimizzat il-piż għall-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, u għall-awtoritajiet. Barra minn hekk, il-lista tal-oġġetti soġġetti għal kontrolli ta' trasferiment fl-Unjoni fit-Taqsima B tal-Anness IV jenħtieġ li tkun rieżaminata kull tant żmien fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi u kummerċjali u fir-rigward tal-valutazzjoni tas-sensittività tat-trasferiment.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)
(22a)  Fid-dawl tal-importanza tal-obbligu ta' rendikont u tal-iskrutinju pubbliku tal-attivitajiet ta' kontroll fuq l-esportazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu d-dejta kollha rilevanti fil-qasam tal-ħruġ ta' liċenzji disponibbli pubblikament.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Komunikazzjoni mas-settur privat u t-trasparenza huma elementi essenzjali għal reġim effikaċi ta' kontroll tal-esportazzjoni. Għaldaqstant huwa xieraq li jkun previst l-iżvilupp kontinwu tal-gwida bħala sostenn għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u għall-pubblikazzjoni ta' rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-kontrolli, b'konformità mal-prassi kurrenti.
(25)  Komunikazzjoni mas-settur privat, b'mod partikolari l-SMEs, u t-trasparenza huma elementi essenzjali għal reġim effikaċi ta' kontroll tal-esportazzjoni. Għaldaqstant huwa xieraq li jkun previst l-iżvilupp kontinwu tal-linji gwida bħala sostenn għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u għall-pubblikazzjoni ta' rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-kontrolli, b'konformità mal-prassi kurrenti. Fid-dawl tal-importanza tal-linji gwida għall-interpretazzjoni ta' ċerti elementi ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li dawn il-linji gwida jsiru disponibbli pubblikament meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)
(25a)  Jenħtieġ li jiġi żgurat li d-definizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament ikunu f'konformità mad-definizzjonijiet fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Kull Stat Membru għandu jiddetermina pieni effettivi, proporzjonati u disswassivi applikabbli fil-każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Huwa wkoll xieraq li jiġu introdotti dispożizzjonijiet biex jindirizzaw b'mod speċifiku każi ta' traffikar illeċitu ta' oġġetti b'użu doppju sabiex jagħtu appoġġ effikaċi lill-eżekuzzjoni tal-kontrolli.
(27)  Kull Stat Membru għandu jiddetermina pieni effikaċi, proporzjonati u disswassivi applikabbli fil-każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Il-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwi għall-esportaturi tal-Unjoni jenħtieġ li jissaħħaħ. Għaldaqstant, il-pieni għall-ksur ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu simili fin-natura u fl-effett fl-Istati Membri kollha. Huwa wkoll xieraq li jiġu introdotti dispożizzjonijiet biex jindirizzaw b'mod speċifiku każi ta' traffikar illeċitu ta' oġġetti b'użu doppju sabiex jagħtu appoġġ effikaċi lill-eżekuzzjoni tal-kontrolli.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 29
(29)  Il-kontrolli tal-esportazzjoni għandhom impatt fuq is-sigurtà u l-kummerċ internazzjonali ma' pajjiżi terzi u għalhekk huwa xieraq li jiġu żviluppati djalogu u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi bħala sostenn għal kundizzjonijiet globali ekwi u biex tissaħħaħ is-sigurtà internazzjonali.
(29)  Il-kontrolli tal-esportazzjoni għandhom impatt fuq is-sigurtà u l-kummerċ internazzjonali ma' pajjiżi terzi u għalhekk huwa adatt li jiġu żviluppati djalogu u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sabiex jiġu appoġġati l-kundizzjonijiet globali ekwi, tiġi promossa l-konverġenza 'l fuq u tissaħħaħ is-sigurtà internazzjonali. Sabiex jiġu promossi dawn l-għanijiet, jenħtieġ li l-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri, f'kooperazzjoni mill-qrib mas-SEAE, jimpenjaw ruħhom b'mod proattiv fil-fora internazzjonali rilevanti, fosthom il-Ftehim ta' Wassenaar sabiex tiġi stabbilita l-lista ta' oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika stabbilita fit-Taqsima B tal-Anness I bħala standard internazzjonali. Barra minn hekk, jenħtieġ li tissaħħaħ u tiġi estiża l-assistenza lill-pajjiżi terzi fir-rigward tal-iżvilupp ta' reġim ta' kontroll tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju u kapaċitajiet amministrattivi xierqa, b'mod partikolari fir-rigward tad-dwana.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti, b'mod partikolari, mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-aktar il-libertà ta' intrapriża,.
(31)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
(a)  oġġetti li jistgħu jintużaw għad-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta' armi nukleari, kimiċi jew bijoloġiċi u l-mezz ta' twassil tagħhom, inkluża l-merkanzija kollha li tista' tintuża kemm għal użu mhux splussiv kemm għal assistenza fi kwalunkwe mod fil-manifattura ta' armi nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħrajn;
(a)  oġġetti tradizzjonali b'użu doppju jiġifieri oġġetti, li jinkludu softwer u ħardwer, li jistgħu jintużaw għad-disinn, l-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta' armi nukleari, kimiċi jew bijoloġiċi u l-mezz ta' twassil tagħhom, inkluża l-merkanzija kollha li tista' tintuża kemm għal użu mhux splussiv kemm għal assistenza fi kwalunkwe mod fil-manifattura ta' armi nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħrajn;
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
(b)  teknoloġija ta' sorveljanza ċibernetika li tista' tintuża biex jitwettaq ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali, jew li tista' tippreżenta theddida għas-sigurtà internazzjonali jew għall-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.
(b)  oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika li jinkludu ħardwer, softwer u teknoloġija, li huma ddisinjati apposta sabiex jippermettu l-intrużjoni bil-moħbi f'sistemi ta' informazzjoni u telekomunikazzjoni u/jew il-monitoraġġ, l-estrazzjoni, il-ġbir u l-analiżi tad-dejta u/jew oġġetti li jippermettu li s-sistema fil-mira tiġi inabilitata jew issirilha l-ħsara mingħajr l-awtorizzazzjoni speċifika, infurmata u mhux ambigwa tal-proprjetarju tad-dejta, u li jistgħu jintużaw f'konnessjoni mal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-dritt għall-privatezza, id-dritt għal-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-għaqda u ta' assoċjazzjoni, jew li tista' tintuża biex jitwettaq ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali, jew li tista' tippreżenta theddida għas-sigurtà internazzjonali jew għas-sigurtà essenzjali tal-Unjoni u l-Membri tagħha. Għandha tiġi eskluża r-riċerka fil-qasam tan-netwerks u tas-sigurtà tal-ICT għal finijiet ta' ttestjar awtorizzat jew tal-protezzjoni tas-sistemi ta' sigurtà tal-informazzjoni.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
5a.  ‘utent finali’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew entità li tkun ir-riċevitur finali u tal-oġġett b'użu doppju;
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13
13.  "awtorizzazzjoni ta' proġett kbir" għandha tfisser awtorizzazzjoni globali ta' esportazzjoni mogħtija lil esportatur speċifiku wieħed rigward tip jew kategorija ta' oġġett b'użu doppju li tista' tkun valida għal esportazzjonijiet għal utent finali speċifikat wieħed jew aktar f'pajjiż terz speċifikat wieħed jew aktar għat-tul tal-ħajja ta' proġett li t-twettiq tiegħu jieħu aktar minn sena;
13.  ‘awtorizzazzjoni ta' proġett kbir’ għandha tfisser awtorizzazzjoni globali ta' esportazzjoni mogħtija lil esportatur speċifiku wieħed rigward tip jew kategorija ta' oġġett b'użu doppju li tista' tkun valida għal esportazzjonijiet għal utent finali speċifikat wieħed jew aktar f'pajjiż terz speċifikat wieħed jew aktar għal proġett speċifiku. Għandha tkun valida għal bejn sena u erba' snin, ħlief f'każijiet debitament iġġustifikati abbażi tat-tul taż-żmien tal-proġett, u tista' tiġġedded mill-awtorità kompetenti;
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22
22.  "programm ta' konformità interna" għandha tfisser mezzi u proċeduri adatti u proporzjonati, inklużi l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, u l-aderenza ma' politiki, proċeduri, standards ta' komportament, u salvagwardji standardizzati ta' konformità operazzjonali, żviluppati mill-esportaturi biex tkun żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet u mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament;
22.  ‘programm ta' konformità interna’ (ICP) għandha tfisser mezzi u proċeduri adatti u proporzjonati (approċċ ibbażat fuq ir-riskju), inklużi l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, u l-aderenza ma' politiki, proċeduri, standards ta' komportament, u salvagwardji standardizzati ta' konformità operazzjonali, żviluppati mill-esportaturi biex tkun żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet u mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament; l-esportatur għandu jkollu l-possibbiltà, fuq bażi volontarja, li jkollu l-programm tiegħu ta' konformità interna ċċertifikat mingħajr ħlas mill-awtoritajiet kompetenti fuq il-bażi ta' referenza għal programm ta' konformità interna stabbilita mill-Kummissjoni, bil-għan li jinkisbu l-inċentivi fil-proċess ta' awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali;
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23
23.  'att terroristiku' għandha tfisser att terroristiku skont it-tifsira tal-Artikolu 1(3) tal- Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK.
imħassar
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
23a.  ‘diliġenza dovuta’ tfisser il-proċess li bih l-impriżi jistgħu jidentifikaw, jimpedixxu, itaffu u jagħtu rendikont ta' kif huma jindirizzaw l-impatti negattivi reali u potenzjali tagħhom bħala parti integrali mit-teħid tad-deċiżjoni u tas-sistemi ta' ġestjoni tar-riskju ta' impriża;
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
(d)  għall-użu minn persuni li jkunu kompliċi jew responsabbli għat-tmexxija jew it-twettiq ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt armat jew ta' ripressjoni interna fil-pajjiż tad-destinazzjoni finali, kif identifikat minn istituzzjonijiet pubbliċi internazzjonali relevanti, jew minn awtoritajiet kompetenti Ewropej jew nazzjonali, u fejn hemm evidenza li dawn l-oġġetti jew oġġetti simili jistgħu jintużaw biex jitmexxa jew jitwettaq ksur serju bħal dan mill-utent finali propost;
(d)  fir-rigward tal-oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika, għall-użu minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi b'rabta mal-ksur tad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali f'pajjiżi fejn ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem ġie stabbilit mill-korpi kompetenti tan-NU, tal-Kunsill tal-Ewropa, tal-Unjoni jew minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali, u fejn hemm raġuni li jiġi suspettat li dawn l-oġġetti jew oġġetti simili jistgħu jintużaw bl-għan li jitmexxa jew jitwettaq ksur bħal dan mill-utent finali propost;
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e
(e)  għal użu b'konnessjoni ma' atti ta' terroriżmu.
imħassar
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
2.  Jekk esportatur, skont l-obbligu tiegħu li jeżerċita diliġenza xierqa, huwa konxju li l-oġġetti b'użu doppju li hu jipproponi li jesporta, mhux elenkati fl-Anness I, huma maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafu 1, huwa għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti, li għandha tiddeċiedi jekk huwiex espedjenti jew le li l-esportazzjoni inkwistjoni tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni.
2.  Jekk esportatur, filwaqt li jkun qed jeżerċita diliġenza dovuta jinduna li l-oġġetti b'użu doppju mhux elenkati fl-Anness I li hu jipproponi li jesporta, jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafu 1, huwa jeħtieġlu jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit jew residenti, li jiddeċiedi jekk huwiex espedjenti jew le li l-esportazzjoni inkwistjoni tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3
3.  Awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni ta' oġġetti mhux elenkati għandhom jingħataw għal oġġetti speċifiċi u għal utenti finali. L-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun residenti jew stabbilit jew, fil-każ meta l-esportatur ikun persuna residenti jew stabbilita barra mill-Unjoni, mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-oġġetti. L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi fl-Unjoni kollha. L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi għal sena, u jistgħu jiġġeddu mill-awtorità kompetenti.
3.  Awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni ta' oġġetti mhux elenkati għandhom jingħataw għal oġġetti speċifiċi u għal utenti finali. L-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun residenti jew stabbilit jew, fil-każ meta l-esportatur ikun persuna residenti jew stabbilita barra mill-Unjoni, mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-oġġetti. L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi fl-Unjoni kollha. L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi għal sentejn, u jistgħu jiġġeddu mill-awtorità kompetenti.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni, l-Istati Membri kkonsultati għandhom jitqiesu bħala li ma għandhom ebda oġġezzjoni u għandhom jimponu r-rekwiżiti ta' awtorizzazzjonijiet għat-"transazzjonijiet essenzjalment identiċi". Huma għandhom jinformaw lill-amministrazzjoni doganali u lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti l-oħra tagħhom dwar ir-rekwiżiti tal-awtorizzazzjonijiet.
Jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni, l-Istati Membri kkonsultati għandhom jitqiesu bħala li ma għandhom ebda oġġezzjoni u għandhom jimponu r-rekwiżiti ta' awtorizzazzjonijiet għat-‘transazzjonijiet essenzjalment identiċi’ jiġifieri oġġett b'parametri jew karatteristċi tekniċi essenzjalment identiċi għall-istess utenti finali jew konsenjatarju. Huma għandhom jinformaw lill-amministrazzjoni doganali u lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti l-oħra tagħhom dwar ir-rekwiżiti tal-awtorizzazzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tippubblika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea deskrizzjoni qasira tal-każ, il-motivazzjoni tad-deċiżjoni u tindika, jekk applikabbli, ir-rekwiżit ġdid ta' awtorizzazzjoni f'Taqsima E ġdida tal-Anness II.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 3
Jekk ikun hemm oġġezzjonijiet minn xi Stat Membru kkonsultat, ir-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni għandu jiġi revokat sakemm l-Istat Membru li jimponi r-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni ma jikkunsidrax li l-esportazzjoni tista' tippreġudika l-interessi essenzjali tas-sigurtà tiegħu. F'dak il-każ, l-Istat Membru jista' jiddeċiedi li jżomm ir-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni. Dan jeħtieġ li jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra mingħajr dewmien.
Jekk ikun hemm oġġezzjonijiet minn tal-inqas erba' Stati Membri li jirrappreżentaw għall-inqas 35 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni, ir-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni għandu jiġi revokat sakemm l-Istat Membru li jimponi r-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni ma jikkunsidrax li l-esportazzjoni tista' tippreġudika l-interessi essenzjali tas-sigurtà tiegħu jew l-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem tiegħu. F'dak il-każ, l-Istat Membru jista' jiddeċiedi li jżomm ir-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni. Dan jenħtieġ li jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra mingħajr dewmien.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 4
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra jżommu fis-seħħ reġistru aġġornat tar-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni.
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra għandhom iżommu reġistru aġġornat tar-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni. Id-dejta disponibbli f'dak ir-reġistru għandha tiġi inkluża fir-rapport lill-Parlament Ewropew, imsemmi fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 24, u għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  Jekk sensar huwa konxju li l-oġġetti b'użu doppju li għalihom huwa jipproponi servizzi ta' senserija huma intenzjonati, fl-intier jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1), huwa għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti li tiddeċiedi jekk huwiex espedjenti jew le li dawn is-servizzi ta' senserija jsiru soġġetti għal awtorizzazzjoni.
2.  Jekk sensar huwa konxju li l-oġġetti b'użu doppju li għalihom huwa jipproponi servizzi ta' senserija huma intenzjonati, fl-intier jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1), huwa jrid jinnotifika lill-awtorità kompetenti li għandha trendi lil dawn is-servizzi ta' senserija suġġett għal awtorizzazzjoni.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-forniment, dirett jew indirett, ta' assistenza teknika relatata ma' oġġetti b'użu doppju, jew relatata mal-forniment, il-manifattura, jew manutenzjoni u l-użu ta' oġġetti b'użu doppju, jekk il-fornitur tal-assistenza teknika jkun ġie infurmat mill-awtorità kompetenti li l-oġġetti inkwistjoni huma jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal xi użi msemmija fl-Artikolu 4.
1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-forniment, dirett jew indirett, ta' assistenza teknika relatata ma' oġġetti b'użu doppju, jew relatata mal-forniment, il-manifattura, jew manutenzjoni u l-użu ta' oġġetti b'użu doppju, jekk il-fornitur tal-assistenza teknika jkun ġie infurmat mill-awtorità kompetenti li l-oġġetti inkwistjoni huma jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal xi użi msemmija fl-Artikolu 4(1).
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
Jekk fornitur ta' assistenza teknika jkun konxju li l-oġġetti b'użu doppju li għalihom huwa jipproponi assistenza teknika huma intenzjonati, fl-intier jew parzjalment, għal xi użu msemmi fl-Artikolu 4, huwa jrid jinnotifika lill-awtorità kompetenti li tiddeċiedi jekk huwiex espedjenti jew le li din l-assistenza teknika ssir soġġetta għal awtorizzazzjoni.
Jekk fornitur ta' assistenza teknika jkun konxju li l-oġġetti b'użu doppju li għalihom huwa jipproponi assistenza teknika huma intenzjonati, fl-intier jew parzjalment, għal xi użu msemmi fil paragrafu 1 tal-Artikolu 4, huwa jrid jinnotifika lill-awtorità kompetenti li għandha tagħmel din l-assistenza teknika soġġetta għal awtorizzazzjoni.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  Stat Membru jista' jipprojbixxi jew jimponi ħtieġa ta' awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju mhux elenkati fl-Anness I għal raġunijiet ta' sigurtà pubblika jew għal konsiderazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem.
1.  Stat Membru jista' jipprojbixxi jew jimponi ħtieġa ta' awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju mhux elenkati fl-Anness I għal raġunijiet ta' sigurtà pubblika, għal konsiderazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem jew għall-prevenzjoni ta' atti ta' terroriżmu.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7
7.  Id-dokumenti kummerċjali rilevanti relatati mat-trasferimenti intra-Unjoni tal-oġġetti b'użu doppju elenkati fl-Anness I għandhom jindikaw b'mod ċar li dawk l-oġġetti huma soġġetti għal kontrolli jekk esportati mill-Unjoni. Id-dokumenti kummerċjali rilevanti jinkludu, b'mod partikolari, kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ, konferma ta' ordni, fattura jew nota ta' konsenja.
7.  Id-dokumenti kummerċjali rilevanti relatati mal-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi u t-trasferimenti intra-Unjoni tal-oġġetti b'użu doppju elenkati fl-Anness I għandhom jindikaw b'mod ċar li dawk l-oġġetti huma soġġetti għal kontrolli jekk esportati mill-Unjoni. Id-dokumenti kummerċjali rilevanti jinkludu, b'mod partikolari, kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ, konferma ta' ordni, fattura jew nota ta' konsenja.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3
3.  L-awtorizzazzjonijiet individwali ta' esportazzjoni u l-awtorizzazzjonijiet globali ta' esportazzjoni għandhom ikunu validi għal sena, u jistgħu jiġġeddu mill-awtorità kompetenti. L-awtorizzazzjonijiet globali ta' esportazzjoni għal proġetti kbar għandhom ikunu validi għal żmien li jiġi ddeterminat mill-awtorità kompetenti.
3.  L-awtorizzazzjonijiet individwali ta' esportazzjoni u l-awtorizzazzjonijiet globali ta' esportazzjoni għandhom ikunu validi għal sentejn, u jistgħu jiġġeddu mill-awtorità kompetenti. L-awtorizzazzjonijiet globali ta' esportazzjoni għal proġetti kbar għandhom ikunu validi għal mhux iktar minn erba' snin, ħlief f'ċirkostanzi debitament iġġustifikati abbażi tat-tul taż-żmien tal-proġett. Dan ma għandux jimpedixxi lill-awtoritajiet kompetenti milli jannullaw, jissospendu, jimmodifikaw jew jirrevokaw l-awtorizzazzjonijiet individwali jew globali ta' esportazzjoni fi kwalunkwe mument.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
L-esportaturi għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-applikazzjonijiet tagħhom għal awtorizzazzjoni għal esportazzjoni individwali u globali sabiex tingħata informazzjoni kompleta b'mod partikolari dwar l-utent finali, il-pajjiż tad-destinazzjoni u l-użu finali tal-oġġett esportat.
L-esportaturi għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-applikazzjonijiet tagħhom għal awtorizzazzjoni għal esportazzjoni individwali u globali sabiex tingħata informazzjoni kompleta b'mod partikolari dwar l-utent finali, il-pajjiż tad-destinazzjoni u l-użu finali tal-oġġett esportat. Meta jkunu qed jiġu ttrattati utenti finali governattivi, l-informazzjoni pprovduta għandha tispeċifika liema dipartiment, aġenzija, unità jew sottounità se tkun l-aħħar utent finali tal-oġġett esportat.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
L-awtorizzazzjonijiet jistgħu jkunu soġġetti, jekk adatt, għal dikjarazzjoni ta' użu finali.
L-awtorizzazzjonijiet kollha għal oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika, kif ukoll l-awtorizzazzjonijiet individwali ta' esportazzjoni għal oġġetti li għalihom jeżisti riskju għoli ta' devjazzjoni jew esportazzjoni mill-ġdid f'kundizzjonijiet mhux mixtieqa, għandhom ikunu soġġetti għal dikjarazzjoni ta' użu finali. L-awtorizzazzjonijiet għal oġġetti oħra għandhom ikunu soġġetti għal dikjarazzjoni ta' użu finali, jekk ikun adatt.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – parti introduttorja
Awtorizzazzjonijiet ta' esportazzjoni globali għandhom ikunu soġġetti għall-implimentazzjoni, mill-esportatur, ta' programm ta' konformità interna effikaċi. L-esportatur għandu jirrapporta wkoll lill-awtorità kompetenti, mill-anqas darba fis-sena, dwar l-użu ta' din l-awtorizzazzjoni; ir-rapport għandu mill-anqas jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Awtorizzazzjonijiet ta' esportazzjoni globali għandhom ikunu soġġetti għall-implimentazzjoni, mill-esportatur, ta' programm ta' konformità interna effikaċi. L-esportatur għandu jkollu l-possibbiltà, fuq bażi volontarja, li jkollu l-programm tiegħu ta' konformità interna ċċertifikat mingħajr ħlas mill-awtoritajiet kompetenti fuq il-bażi ta' referenza għal programm ta' konformità interna stabbilita mill-Kummissjoni, bil-għan li jinkisbu l-inċentivi fil-proċess ta' awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. L-esportatur għandu jirrapporta wkoll lill-awtorità kompetenti, mill-anqas darba fis-sena, jew fuq talba tal-awtorità kompetenti, dwar l-użu ta' din l-awtorizzazzjoni; ir-rapport għandu mill-anqas jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt d
(d)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(d)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt da (ġdid)
(da)  l-isem u l-indirizz tal-utent finali, meta magħruf;
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt db (ġdid)
(db)  id-data li fiha saret l-esportazzjoni.
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5
5.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet individwali jew globali f'perjodu ta' żmien li għandu jiġi determinat mil-liġi jew mill-prattika nazzjonali L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha dwar iż-żminijiet medji għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet relevanti għat-tħejjija tar-rapport annwali imsemmi fl-Artikolu 24(2).
5.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet individwali jew globali fi żmien 30 jum tas-sottomissjoni valida tal-applikazzjoni. Jekk l-awtorità kompetenti, għal raġunijiet debitament iġġustifikati, tirrikjedi aktar żmien biex tipproċessa l-applikazzjoni, hija għandha tinforma lill-applikant b'dan fi żmien 30 jum. L-awtorità kompetenti għandha, f'kull każ, tiddeċiedi dwar applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet individwali jew globali sa mhux aktar tard minn 60 jum tas-sottomissjoni valida tal-applikazzjoni.
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Meta s-sensar jew il-fornitur tal-assistenza teknika ma jkunx residenti jew stabbilit fit-territorju tal-Unjoni, l-awtorizzazzjonijiet għas-servizzi ta' senserija jew ta' assistenza teknika taħt dan ir-Regolament għandhom jingħataw, alternattivament, mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-kumpanija prinċipali tas-sensar jew tal-fornitur tas-servizzi tekniċi, jew minn fejn ikunu se jingħataw is-servizzi ta' senserija u ta' assistenza teknika.
Meta s-sensar jew il-fornitur tal-assistenza teknika ma jkunx residenti jew stabbilit fit-territorju tal-Unjoni, l-awtorizzazzjonijiet għas-servizzi ta' senserija jew ta' assistenza teknika taħt dan ir-Regolament għandhom jingħataw mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru minn fejn ikunu se jingħataw is-servizzi ta' senserija u ta' assistenza teknika. Dan jinkludi servizzi ta' senserija u l-provvista ta' assistenza teknika ta' sussidjarji jew impriżi konġunti stabbiliti f'pajjiżi terzi iżda li huma proprjetà ta' kumpaniji stabbiliti fit-territorju tal-Unjoni jew ikkontrollati minnhom.
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  F'deċiżjoni ta' jekk għandhiex tingħata jew le awtorizzazzjoni individwali jew globali jew għandhiex tingħata awtorizzazzjoni għal servizzi ta' senserija jew ta' assistenza teknika taħt dan ir-Regolament, jew jekk jiġix ipprojbit transitu, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom iqisu l-kriterji li ġejjin:
1.  F'deċiżjoni ta' jekk għandhiex tingħata jew le awtorizzazzjoni individwali jew globali jew għandhiex tingħata awtorizzazzjoni għal servizzi ta' senserija jew ta' assistenza teknika taħt dan ir-Regolament, jew jekk jiġix ipprojbit transitu, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom iqisu l-kunsiderazzjonijiet kollha rilevanti fosthom:
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-obbligi u l-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri, b'mod partikolari l-obbligi u l-impenji li kull wieħed minnhom aċċetta bħala membru tar-reġimi internazzjonali ta' nonproliferazzjoni rilevanti u l-arranġamenti tal-kontroll tal-esportazzjoni, jew b'ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti kif ukoll l-obbligi tagħhom taħt sanzjonijiet imposti minn 2a deċiżjoni jew pożizzjoni komuni adottati mill-Kunsill jew b'deċiżjoni tal-OSCE jew b'riżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurta tan-Nazzjonijiet Uniti;
(a)  l-obbligi u l-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri, b'mod partikolari l-obbligi u l-impenji li kull wieħed minnhom aċċetta bħala membru tar-reġimi internazzjonali ta' nonproliferazzjoni rilevanti u l-arranġamenti tal-kontroll tal-esportazzjoni, jew b'ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti;
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  l-obbligi tagħhom skont is-sanzjonijiet imposti minn deċiżjoni jew pożizzjoni komuni adottati mill-Kunsill jew b'deċiżjoni tal-OSKE jew b'riżoluzzjoni vinkolanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti;
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  l-eżistenza ta' ksur tad-dritt fl-ambitu tad-drittijiet tal-bniedem, tal-libertajiet fundamentali u tad-dritt umanitarju internazzjonali fil-pajjiżi ta' destinazzjoni finali kif ġie stabbilit mill-korpi kompetenti tan-NU, tal-Kunsill tal-Ewropa jew tal-Unjoni;
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c
(c)  is-sitwazzjoni interna fil-pajjiż ta' destinazzjoni finali – l-awtoritajiet kompetenti mhux se jawtorizzaw esportazzjonijiet li jkunu jipprovokaw jew jipprolongaw il-kunflitti armati jew jaggravaw it-tensjonijiet jew il-kunflitti eżistenti fil-pajjiż ta' destinazzjoni finali;
(c)  is-sitwazzjoni interna fil-pajjiż ta' destinazzjoni finali – l-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jawtorizzaw esportazzjonijiet li jkunu jipprovokaw jew jipprolongaw il-kunflitti armati jew jaggravaw it-tensjonijiet jew il-kunflitti eżistenti fil-pajjiż ta' destinazzjoni finali;
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  l-imġiba tal-pajjiż ta' destinazzjoni fir-rigward tal-komunità internazzjonali, f'dik li hija partikolarment l-attitudni tiegħu fil-konfront tat-terroriżmu, in-natura tal-alleanzi tiegħu u r-rispett tad-dritt internazzjonali;
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)
(db)  il-kompatibbiltà tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti fir-rigward tal-kapaċità teknika u ekonomika tal-pajjiż riċeventi;
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt f
(g)  konsiderazzjonijiet dwar użu finali intenzjonat u r-riskju ta' devjazzjoni, inkluż l-eżistenza ta' riskju li l-oġġetti b'użu doppju jiġu ddevjati jew esportati mill-ġdid taħt kundizzjonijiet mhux mixtieqa.
(f)  konsiderazzjonijiet dwar użu finali intenzjonat u r-riskju ta' devjazzjoni, inkluż l-eżistenza ta' riskju li l-oġġetti b'użu doppju, u partikolarment, dawk relatati mas-sorveljanza ċibernetika, jiġu ddevjati jew esportati mill-ġdid taħt kundizzjonijiet mhux mixtieqa, jew jiġu ddevjati lejn użu finali militari mhux intenzjonat jew għal finijiet ta' terroriżmu.
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet individwali ta' esportazzjoni u tal-awtorizzazzjonijiet globali ta' esportazzjoni jew tal-awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta' senserija jew ta' assistenza teknika għall-oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom, b'mod partikolari, iqisu r-riskju tal-ksur tad-dritt għall-privatezza, tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta, tal-libertà tal-kelma u tal-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni, kif ukoll ir-riskji marbuta mal-istat tad-dritt, mal-qafas ġuridiku għall-użu tal-oġġetti li jiġu esportati u r-riskju potenzjali għas-sigurtà għall-Unjoni u għall-Istati Membri.
Meta l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jaslu għall-konklużjoni li l-eżistenza ta' tali riskji x'aktarx se twassal għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem, l-Istati Membri ma għandhomx jagħtu l-awtorizzazzjonijiet ta' esportazzjoni jew għandhom jannullaw, jissospendu, jimmodifikaw jew jirrevokaw l-awtorizzazzjonijiet eżistenti.
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jagħmlu disponibbli gwida u/jew rakkomandazzjonijiet biex ikun żgurat li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tar-riskju komuni rigward l-implimentazzjoni ta' dawn il-kriterji.
2.  Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jagħmlu disponibbli linji gwida, malli jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, biex ikun żgurat li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tar-riskju komuni rigward l-implimentazzjoni ta' dawn il-kriterji u bil-għan li jingħataw kriterji uniformi għad-deċiżjonijiet relatati mal-ħruġ ta' liċenzji. Il-Kummissjoni għandha tħejji linji gwida fil-forma ta' manwal li jiddefinixxi fid-dettall il-passi li għandhom isegwu l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għall-ħruġ ta' liċenzji u l-esportaturi li jeżerċitaw diliġenza dovuta li jkun fih rakkomandazzjonijiet prattiċi dwar l-implimentazzjoni u l-konformità mal-kontrolli skont il-punt d tal-Artikolu 4(1) u l-kriterji elenkati fl-Artikolu 14(1), inklużi eżempji tal-aħjar prattiki. Dan il-manwal għandu jkun żviluppat f'kooperazzjoni stretta mas-SEAE u mal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar Oġġetti b'Użu Doppju u għandu jinvolvi lill-kompetenzi tekniċi esterni bħad-dinja akkademika, l-esportaturi, is-sensara u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, skont proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 21(3) u għandu jkun aġġornat kif ikun meqjus neċessarju u xieraq.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi programm ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet billi tiżviluppa programmi ta' taħriġ komuni mmirati għall-uffiċjali li jkunu ġejjin mill-awtoritajiet tal-eżekuzzjoni fil-qasam doganali u tal-ħruġ ta' liċenzji.
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b
(b)  Il-lista ta' oġġetti b'użu doppju stipulata fit-Taqsima B tal-Anness I tista' tiġi emendata jekk ikun meħtieġ minħabba r-riskji li l-esportazzjoni ta' tali oġġetti tista' tippreżenta fir-rigward tat-twettiq ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali jew tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.
(b)  Il-lista ta' oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika stipulata fit-Taqsima B tal-Anness I għandha tiġi emendata jekk ikun meħtieġ minħabba r-riskji li l-esportazzjoni ta' tali oġġetti tista' tippreżenta fir-rigward tat-twettiq ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali jew tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha jew jekk ġew attivati l-kontrolli rigward kwantità sinifikanti ta' oġġetti mhux elenkati skont l-Artikolu 4(1)(d) ta' dan ir-Regolament. L-emendi jistgħu jikkonċernaw ukoll deċiżjonijiet sabiex il-prodotti diġà elenkati jitħassru mil-lista.
Meta raġunijiet imperattivi ta' urġenza jeħtieġu t-tneħħija jew iż-żieda ta' prodotti speċifiċi fit-Taqsima B tal-Anness I, il-proċedura prevista fl-Artikolu 17 għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-punt.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)   Il-Kummissjoni tista' tneħħi oġġetti mil-lista, b'mod partikolari jekk, b'konsegwenza tal-kuntest teknoloġiku f'evoluzzjoni rapida, tali oġġetti niżlu fil-livell jew saru prodotti tas-suq tal-massa, disponibbli faċilment jew teknikament modifikabbli faċilment.
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Il-kamp ta' applikazzjoni tat-Taqsima B tal-Anness I għandu jkun limitat għall-oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika u tali Taqsima ma għandhiex ikun fiha oġġetti elenkati fit-Taqsima A tal-Anness I.
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5
5.  Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tiżviluppa dwida biex tappoġġa l-kooperazzjoni interaġenzjali bejn l-awtoritajiet tal-liċenzjar u dawk doganali.
5.  Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tiżviluppa linji gwida biex tappoġġa l-kooperazzjoni interaġenzjali bejn l-awtoritajiet tal-ħruġ ta' liċenzji u dawk doganali.
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a
(a)  informazzjoni li tirrigwarda l-applikazzjoni ta' kontrolli, inkluża d-dejta dwar il-liċenzjar (l-għadd, il-valur u t-tip ta' liċenzji u d-destinazzjonijiet relatati, l-għadd ta' utenti tal-awtoritzzazzjonijiet ġenerali u globali, l-għadd ta' operaturi b'ICP, iż-żmien li jieħu l-ipproċessar, il-volum u l-valur tal-kummerċ li huwa soġġett għal trasferimenti intra-UE eċċ), u fejn disponibbli, dejta dwar l-esportazzjonijiet ta' oġġetti b'użu doppju li jseħħu fi Stati Membri oħra;
(a)  l-informazzjoni kollha li tirrigwarda l-applikazzjoni ta' kontrolli;
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b
(b)  informazzjoni li tirrigwarda l-eżekuzzjoni tal-kontrolli, inklużi d-dettalji ta' esportaturi miċħuda, mid-dritt li jużaw l-awtorizzazzjonijiet ġenerali ta' esportazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni, ir-rapporti ta' ksur, sekwestru u l-applikazzjoni ta' pieni oħrajn;
(b)  l-informazzjoni kollha li tirrigwarda l-eżekuzzjoni tal-kontrolli, inklużi d-dettalji ta' esportaturi miċħuda, mid-dritt li jużaw l-awtorizzazzjonijiet ġenerali ta' esportazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni, kwalunkwe rapport ta' ksur, sekwestru u l-applikazzjoni ta' pieni oħrajn;
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt c
(c)  dejta dwar utenti finali sensittivi, atturi involuti f'attivitajiet ta' akkwist suspettużi, u, fejn disponibbli, ir-rotot użati.
(c)  id-dejta kollha dwar utenti finali sensittivi, atturi involuti f'attivitajiet ta' akkwist suspettużi, u r-rotot użati.
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2
2.  Il-President tal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu, kull meta jikkunsidra li huwa meħtieġ, jikkonsulta l-esportaturi, is-sensara u partijiet interessati rilevanti oħrajn ikkonċernati minn dan ir-Regolament.
2.  Il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu, kull meta jikkunsidra li huwa meħtieġ, jikkonsulta l-esportaturi, is-sensara u partijiet interessati rilevanti oħrajn ikkonċernati minn dan ir-Regolament.
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3
3.  Il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu, meta adatt, iwaqqaf gruppi ta' esperti tekniċi magħmula minn esperti mill-Istati Membri sabiex jeżaminaw każijiet li jirrigwardaw l-implimentazzjoni tal-kontrolli, inklużi kwistjonijiet dwar l-aġġornament tal-listi ta' kontroll tal-Unjoni fl-Anness I. Il-gruppi ta' esperti tekniċi għandhom, meta adatt, jikkonsultaw lill-esportaturi, lis-sensara u lil partijiet ikkonċernati rilevanti oħra li jikkonċernahom dan ir-Regolament.
3.  Il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu, meta adatt, iwaqqaf gruppi ta' esperti tekniċi magħmula minn esperti mill-Istati Membri sabiex jeżaminaw każijiet li jirrigwardaw l-implimentazzjoni tal-kontrolli, inklużi kwistjonijiet dwar l-aġġornament tal-listi ta' kontroll tal-Unjoni fit-Taqsima B tal-Anness I. Il-gruppi ta' esperti tekniċi għandhom jikkonsultaw lill-esportaturi, lis-sensara, lill-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili u lil partijiet ikkonċernati rilevanti oħra li jikkonċernahom dan ir-Regolament. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu b'mod partikolari jistabbilixxi grupp ta' ħidma tekniku dwar il-kriterji għall-valutazzjoni kif isemmu l-Artikolu 4(1)(d) u l-Artikolu 14(1)(b), u dwar l-elaborazzjoni tal-linji gwida għad-diliġenza dovuta f'konsultazzjoni mal-grupp ta' esperti indipendenti, mad-dinja akkademika u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1
1.  Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri adatti biex jassigura l-infurzar adatt tad-dispożizzjonijiet kollha ta' dan ir-Regolament. B'mod partikolari, huwa għandu jistabbilixxi l-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jew ta' dawk adottati għall-implimentazzjoni tiegħu. Dawn il-pieni jridu jkunu effettivi, proporzjonati u disważivi.
1.  Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri adatti biex jassigura l-infurzar adatt tad-dispożizzjonijiet kollha ta' dan ir-Regolament. B'mod partikolari, huwa għandu jistabbilixxi l-pieni applikabbli għall-ksur, għall-aġevolazzjoni tal-ksur u għall-elużjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jew ta' dawk adottati għall-implimentazzjoni tiegħu. Dawn il-pieni jridu jkunu effettivi, proporzjonati u disważivi. Il-miżuri għandhom jinkludu awditi regolari bbażati fuq ir-riskju fil-konfront tal-esportaturi.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2
2.  Il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu jistabbilixxi Mekkaniżmu ta' Koordinazzjoni għall-Eżekuzzjoni bl-għan li jiġu stabbiliti kooperazzjoni diretta u skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-aġenziji tal-eżekuzzjoni.
2.  Il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu jistabbilixxi Mekkaniżmu ta' Koordinazzjoni għall-Eżekuzzjoni bl-għan li jiġu stabbiliti kooperazzjoni diretta u skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-aġenziji tal-eżekuzzjoni u jagħti kriterji uniformi għad-deċiżjonijiet relatati mal-ħruġ ta' liċenzji. Wara l-valutazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni tar-regoli dwar il-pieni stabbiliti mill-Istati Membri, dan il-mekkaniżmu għandu jsib modi kif il-pieni għall-ksur ta' dan ir-Regolament ikunu simili fil-forma u fl-effett.
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni u l-Kunsill fejn adatt, għandhom jagħmlu disponibbli gwida u/jew rakkomandazzjonijiet għall-aħjar prattiki għas-suġġetti msemmijin f'dan ir-Regolament biex tkun żgurata l-effiċjenza tar-reġim ta' kontroll tal-esportazzjoni tal-Unjoni u l-konsistenza tal-implimentazzjoni tiegħu. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ukoll, fejn adatt, jipprovdu gwida komplimentari għall-esportaturi, is-sensara u l-operaturi ta' transitu li jkunu residenti jew stabbiliti f'dak l-Istat Membru.
1.  Il-Kummissjoni u l-Kunsill fejn adatt, għandhom jagħmlu disponibbli linji gwida għall-aħjar prattiki għas-suġġetti msemmijin f'dan ir-Regolament biex tkun żgurata l-effiċjenza tar-reġim ta' kontroll tal-esportazzjoni tal-Unjoni u l-konsistenza tal-implimentazzjoni tiegħu. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ukoll, fejn adatt, jipprovdu gwida komplementari għall-esportaturi, speċjalment l-SMEs, is-sensara u l-operaturi ta' transitu li jkunu residenti jew stabbiliti f'dak l-Istat Membru.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha adatta għall-preparazzjoni tar-rapport. Dan ir-rapport annwali għandu jkun pubbliku.
L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha adatta għall-preparazzjoni tar-rapport. Dan ir-rapport annwali għandu jkun pubbliku. L-Istati Membri għandhom ukoll jiddivulgaw pubblikament, tal-lanqas fuq bażi trimestrali u b'mod faċilment aċċessibbli, informazzjoni sinifikattiva dwar kull liċenzja rigward it-tip ta' liċenzja, il-valur, il-volum, in-natura tat-tagħmir, deskrizzjoni tal-prodott, l-utent finali u l-użu finali, il-pajjiż ta' destinazzjoni kif ukoll informazzjoni relatata mal-approvazzjoni jew maċ-ċaħda tat-talba għal liċenzja. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom iqisu l-interessi leġittimi tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi kkonċernati billi ma jiġux iddivulgati s-sigrieti tan-negozju tagħhom.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Bejn ħames u seba' snin wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament u tirrapporta dwar il-konklużjonijiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Bejn ħames u seba' snin wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament u tirrapporta dwar il-konklużjonijiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-evalwazzjoni għandha tinkludi proposta dwar it-tħassir tal-Kriptografija fil-Kategorija 5 tat-Taqsima A tal-Anness I.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt d
(d)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(d)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3
3.  Ir-reġistri jew ir-rekords u d-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinżammu għal mill-inqas tliet snin wara t-tmiem tas-sena kalendarja li fiha saret l-esportazzjoni jew li fiha ngħataw is-servizzi ta' senserija jew ta' assistenza teknika. Meta jintalbu, huma għandhom jingħataw lill-awtorità kompetenti.
3.  Ir-reġistri jew ir-rekords u d-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinżammu għal mill-inqas ħames snin wara t-tmiem tas-sena ta' kalendarju li fiha saret l-esportazzjoni jew li fiha ngħataw is-servizzi ta' senserija jew ta' assistenza teknika. Meta jintalbu, huma għandhom jingħataw lill-awtorità kompetenti.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom, fejn adatt, jagħmlu skambju ta' informazzjoni fuq bażi regolari u reċiproka ma' pajjiżi terzi.
1.  Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jidħlu f'kuntatt, fejn adatt, mal-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, bħall-OECD u ma' dawk ir-reġimi multilaterali ta' kontroll tal-esportazzjonijiet li fihom jipparteċipaw ħalli jippromwovu r-rispett, fuq livell internazzjonali, tal-lista ta' oġġetti relatati mas-sorveljanza ċibernetika suġġetti għall-kontrolli tal-esportazzjoni fit-Taqsima B tal-Anness I u, fejn adatt, jagħmlu skambju ta' informazzjoni fuq bażi regolari u reċiproka ma' pajjiżi terzi, anki fil-kuntest tad-djalogu dwar l-oġġetti b'użu doppju previst fil-ftehimiet ta' sħubija u kooperazzjoni u fil-ftehimiet ta' sħubija strateġika tal-Unjoni, jimpenjaw ruħhom fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet u fil-promozzjoni tal-konverġenza 'l fuq. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar dawn l-attivitajiet fuq bażi annwali lill-Parlament Ewropew.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Anness I – Taqsima A – DEFINIZZJONIJIET TA' TERMINI UŻATI F'DAN L-ANNESS
"Software ta' Intrużjoni" (4) tfisser "software" mfassal speċjalment jew immodifikat sabiex jevita d-detezzjoni permezz tal-'għodda tal-monitoraġġ' jew sabiex jegħleb 'kontromiżuri protettivi' ta' kompjuter jew ta' apparat li jaqbad ma' netwerk, u jagħmel xi waħda milli ġejjin:
"Software ta' Intrużjoni" (4) tfisser "software" mfassal speċjalment jew immodifikat biex ikun eżegwit jew installat mingħajr "awtorizzazzjoni" mis-sidien jew mill-"amministraturi" tal-kompjuters jew tal-apparat li jaqbad ma' netwerk, u jagħmel xi waħda milli ġejjin:
a.  Jislet dejta jew informazzjoni minn kompjuter jew apparat li jaqbad ma' netwerk jew il-modifikazzjoni ta' dejta ta' sistema jew ta' utent; jew
a.  Jislet, mingħajr awtorizzazzjoni, dejta jew informazzjoni minn kompjuter jew apparat li jaqbad ma' netwerk jew il-modifikazzjoni ta' dejta ta' sistema jew ta' utent; jew
b.  Il-modifika ta' metodu ta' eżekuzzjoni standard ta' programm jew proċess sabiex tkun permessa l-eżekuzzjoni ta' istuzzjoniet mogħtija esternament.
b.  Il-modifika ta' sistema jew ta' dejta ta' utent maħsuba biex ikun iffaċilitat l-aċċess għad-dejta maħżuna f'kompjuter jew f'apparat li jaqbad ma' netwerk min-naħa ta' partijiet li mhumiex il-partijiet awtorizzati minn sid il-kompjuter jew l-apparat li jaqbad ma' netwerk.
Noti:
Noti:
1.  "Is-software ta' intrużjoni" ma jinkludi l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin:
1.  "Is-software ta' intrużjoni" ma jinkludi l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin:
a.  Iperviżuri, programmi għat-tneħħija ta' bugs jew għodda fil-forma ta' Software għall-Inġinerija Inversa (SRE);
a.  Iperviżuri, programmi għat-tneħħija ta' bugs jew għodda fil-forma ta' Software għall-Inġinerija Inversa (SRE);
b.  "Software" għall-Immaniġjar tad-Drittijiet Diġitali (DRM); jew
b.  "Software" għall-Immaniġjar tad-Drittijiet Diġitali (DRM); jew
c.  "Software" imfassal biex jiġi installat mill-manifatturi, l-amministraturi jew l-utenti sabiex jiġu rintraċċati jew irkuprati beni.
c.  "Software" imfassal biex jiġi installat mill-amministraturi jew l-utenti sabiex jiġu rintraċċati l-beni, irkuprati l-beni jew għall-'ittestjar għas-sigurtà tal-ICTs'.
ca.  Is-"software" distribwit għall-finijiet espressi biex jgħin fid-detezzjoni, fit-tneħħija, jew fil-prevenzjoni tal-eżekuzzjoni tiegħu fuq kompjuters jew apparat li jaqbad ma' netwerk ta' partijiet mhux awtorizzati.
2.  Apparat li jaqbad ma' netwerk jinkludi apparat mobbli u miters intelliġenti.
2.  Apparat li jaqbad ma' netwerk jinkludi apparat mobbli u miters intelliġenti.
Noti Tekniċi:
Noti Tekniċi:
1.  'Għodda ta' monitoraġġ': Tagħmir ta' hardware u "software", li jimmonitorja l-komportament jew il-proċessi ta' sistema li jkunu qed jaħdmu fuq apparat. Dan jinkludi prodotti ta' antivirus (AV), prodotti għas-sigurtà tal-aħħar punt, Prodotti għas-Sigurtà Personali (PSP), Sistemi għad-Detezzjoni ta' Intrużjoni (IDS) jew firewalls.
1.  'Awtorizzazzjoni': il-kunsens informat tal-utent (jiġifieri indikazzjoni affermattiva li fehem in-natura, l-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi futuri ta' azzjoni, u li qabel mal-eżekuzzjoni ta' din l-azzjoni).
2.  "Kontromiżuri protettivi": tekniki mfasslin sabiex tiġi żgurata l-esekuzzjoni sigura, bħall-Prevenzjoni tal-Eżekuzzjoni tad-Dejta (DEP), il-Każwalizzazzjoni tal-Arranġament tal-Ispazju tal-Indirizzi (Address Space Layout Randomisation - ASLR) jew sandboxing.
2.  "Ittestjar għas-sigurtà tal-ICTs" l-iskoperta u l-valutazzjoni tar-riskju, tal-vulnerabbiltà, tal-iżbalji jew tad-dgħufijiet statiċi jew dinamiċi li jolqtu is-"software", in-netwerks, il-kompjuters, l-apparat li jaqbad ma' netwerk, u komponenti jew dipendenzi tagħhom, bl-iskop muri li jittaffew il-fatturi ta' ħsara għat-tħaddim, għall-użu jew għad-diffużjoni sikuri.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Anness I – Taqsima B – titolu
B.  LISTA TA' OĠĠETTI B'UŻU DOPPJU
B.  LISTA TA' OĠĠETTI RELATATI MAS-SORVELJANZA ĊIBERNETIKA
Emenda 82
Proposta għal regolament
Anness I – Taqsima B – kategorija 10 – punt 10A001 – Nota Teknika – punt ea (ġdid)
(ea)  riċerka fil-qasam tan-netwerks u tas-sigurtà għal finijiet ta' ttestjar awtorizzat jew tal-protezzjoni tas-sistemi ta' sigurtà tal-informazzjoni.
Emenda 83
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima A – parti 3 – paragrafu 3
3.  Kull esportatur li jkollu l-ħsieb li juża din l-awtorizzazzjoni għandu, qabel ma juża din l-awtorizzazzjoni għall-ewwel darba, jirreġistra mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa residenti jew irreġistrat. L-awtorità kompetenti għandha awtomatikament tirreġistra u tirrikonoxxi r-reġistrazzjoni tal-esportatur fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta tirċeviha.
3.  Stat Membru jista' jobbliga lill-esportaturi rreġistrati f'dak l-Istat Membru biex jirreġistraw qabel ma jużaw din l-awtorizzazzjoni għall-ewwel darba. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u f'kull każ fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta jirċevuha.
Emenda 84
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima A – parti 3 – paragrafu 4
4.  L-esportatur irreġistrat għandu jinnotifika l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa residenti jew irreġistrat sa mhux aktar tard minn 10 ijiem mid-data tal-ewwel esportazzjoni.
4.  L-esportatur irreġistrat għandu jinnotifika l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa residenti jew irreġistrat sa mhux aktar tard minn 30 jum wara d-data meta tkun saret l-ewwel esportazzjoni.
Emenda 85
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima A – parti 3 – paragrafu 5 – punt 4
(4)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(4)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima B – parti 3 – paragrafu 3
3.  Kull esportatur li jkollu l-ħsieb li juża din l-awtorizzazzjoni għandu, qabel ma juża din l-awtorizzazzjoni għall-ewwel darba, jirreġistra mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa residenti jew irreġistrat. L-awtorità kompetenti għandha awtomatikament tirreġistra u tirrikonoxxi r-reġistrazzjoni tal-esportatur fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta tirċeviha.
3.  Stat Membru jista' jobbliga lill-esportaturi rreġistrati f'dak l-Istat Membru biex jirreġistraw qabel ma jużaw din l-awtorizzazzjoni għall-ewwel darba. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u f'kull każ fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta jirċevuha.
Emenda 87
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima B – parti 3 – paragrafu 5 – punt 4
(4)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(4)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima C – parti 3 – paragrafu 5
5.  L-esportatur irreġistrat għandu jinnotifika l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa residenti jew irreġistrat sa mhux aktar tard minn 10 ijiem mid-data tal-ewwel esportazzjoni.
5.  L-esportatur irreġistrat għandu jinnotifika l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa residenti jew irreġistrat sa mhux aktar tard minn 30 jum wara d-data meta tkun saret l-ewwel esportazzjoni jew, bħala alternattiva, u skont rekwiżit tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun irreġistrat, qabel ma tintuża l-awtorizzazzjoni għall-ewwel darba. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-metodu ta' notifika magħżul għal din l-awtorizzazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotifikata lilha fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 89
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima C – parti 3 – paragrafu 6 – punt 4
(4)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(4)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 90
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima D – parti 3 – paragrafu 6
6.  L-esportatur irreġistrat għandu jinnotifika l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa residenti jew irreġistrat sa mhux aktar tard minn 10 ijiem mid-data tal-ewwel esportazzjoni.
6.  L-esportatur irreġistrat għandu jinnotifika l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa residenti jew irreġistrat sa mhux aktar tard minn 30 jum wara d-data meta tkun saret l-ewwel esportazzjoni jew, bħala alternattiva, u skont rekwiżit tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun irreġistrat, qabel ma tintuża din l-awtorizzazzjoni għall-ewwel darba. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-metodu ta' notifika magħżul għal din l-awtorizzazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotifikata lilha fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima D – parti 3 – paragrafu 7 – punt 4
(4)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(4)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima F – parti 3 – paragrafu 5 – punt 4
(4)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(4)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima G – parti 3 – paragrafu 8 – punt 4
(4)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(4)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
Emenda 94
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima H – parti 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja u punt 1
1.  Din l-awtorizzazzjoni tawtorizza t-trażmissjoni ta' teknoloġija u softwer elenkati fil-Parti I minn kull esportatur li huwa residenti jew irreġistrat fi Stat Membru tal-Unjoni sakemm l-oġġett jintuża biss:
1.  Tali awtorizzazzjoni tawtorizza t-trażmissjoni ta' teknoloġija u software elenkati fil-Part I minn kwalunkwe kumpanija residenti jew irreġistrata fi Stat Membru lil kwalunkwe kumpanija oħt, kumpanija sussidjarja jew kumpanija omm dment li dawn l-entitajiet ikunu proprjetà jew ikkontrollati mill-istess kumpanija omm jew huma rreġistrati fi Stat Membru u dment li l-oġġett inkwistjoni jkun intiż biex jintuża għall-proġetti ta' kooperazzjoni bejn il-kumpaniji, inklużi l-iżvilupp, ir-riċerka, il-manutenzjoni, il-produzzjoni u l-użu tal-prodotti kummerċjali u, fil-każ tal-impjegati u tal-persuni inkarigati mill-ipproċessar tal-ordnijiet, skont il-ftehim li jistabbilixxi r-relazzjoni tal-impjieg.
(1)  mill-esportatur jew minn xi entità li hi proprjetà tal-esportatur jew ikkontrollata minnu;
Emenda 95
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima H – parti 3 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  mill-impjegati tal-esportatur jew ta' xi entità li hi proprjetà tal-esportaur jew ikkontrollata minnu
imħassar
Emenda 96
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima H – parti 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
fl-attivitajiet tagħha jew tagħhom ta' żvilupp ta' prodott kummerċjali u, fil-każ tal-impjegati, skont il-ftehim stabbilit mir-relazzjoni tal-impjieg.
imħassar
Emenda 97
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima I – parti 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Kull esportatur li jkollu l-ħsieb li juża din l-awtorizzazzjoni għandu, qabel ma juża din l-awtorizzazzjoni għall-ewwel darba, jirreġistra mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa residenti jew irreġistrat. L-awtorità kompetenti għandha awtomatikament tirreġistra u tirrikonoxxi r-reġistrazzjoni tal-esportatur fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta tirċeviha.
Stat Membru jista' jobbliga lill-esportaturi rreġistrati f'dak l-Istat Membru biex jirreġistraw qabel l-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u f'kull każ fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta jirċevuha.
Emenda 98
Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima J – parti 3 – paragrafu 5 – punt 4
(4)  fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.
(4)  l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b'użu doppju.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitati responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’subparagrafu (A8-0390/2017).


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri – Eva Lindström
PDF 242kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Jannar 2018 dwar il-ħatra proposta ta' Eva Lindström bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))
P8_TA(2018)0007A8-0003/2018

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0401/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0003/2018),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tal-11 ta' Jannar 2018, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Eva Lindström bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri – Tony James Murphy
PDF 243kWORD 49k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Jannar 2018 dwar il-ħatra proposta ta' Tony James Murphy bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))
P8_TA(2018)0008A8-0002/2018

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0402/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0002/2018),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tal-11 ta' Jannar 2018, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Tony James Murphy bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jistieden lill-Istati Membri biex joqogħdu attenti, u jekk possibbli jieħdu ispirazzjoni mill-mudell ta’ kompetizzjoni miftuħa użat mill-Irlanda, meta jagħżlu l-persuni nnominati tagħhom;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli ***I
PDF 1248kWORD 142k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fis-17 ta' Jannar 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))(1)
P8_TA(2018)0009A8-0392/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: riformulazzjoni)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Il-promozzjoni tal-forom tal-enerġija rinovabbli hija waħda mill-miri tal-politika tal-Unjoni dwar il-enerġija. Iż-żieda fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, flimkien ma' ffrankar ta' enerġija u żieda fl-effiċjenza tal-enerġija, tikkostitwixxi parti impotanti mill-pakkett ta' miżuri meħtieġa biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass b'effett serra u jkun hemm konformità mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 dwar il-Bidla fil-Klima, u il-qafas tal-enerġija u l-klima tal-2030 tal-Unjoni, inkluż il-mira vinkolanti li l-emissjonijiet fl-Unjoni jitnaqqsu b'tal-anqas 40 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030. Għandha wkoll rwol importanti fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija, fl-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġika u fl-għoti ta' opportunitajiet għall-impjieg u l-iżvilupp reġjonali, speċjalment f'żoni rurali u iżolati jew ir-reġjuni b'densità tal-popolazzjoni baxxa.
(2)  Il-promozzjoni tal-forom tal-enerġija rinnovabbli hija waħda mill-miri tal-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija skont l-Artikolu 194(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Iż-żieda fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, flimkien ma' ffrankar ta' enerġija u żieda fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, tikkostitwixxi parti essenzjali mill-pakkett ta' miżuri meħtieġa biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u jkun hemm konformità mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 dwar it-Tibdil fil-Klima, wara l-21 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 21) (il-‘Ftehim ta' Pariġi’), u l-ħtieġa li jinkisbu emissjonijiet netti żero fil-livell domestiku sa mhux aktar tard mill-2050. Għandha wkoll rwol fundamentali fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija, fl-enerġija sostenibbli bi prezzijiet affordabbli, fl-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġiċi kif ukoll fit-tmexxija teknoloġika u industrijali filwaqt li tipprovdi benefiċċji ambjentali, soċjali u għas-saħħa kif ukoll opportunitajiet kbar għall-impjieg u l-iżvilupp reġjonali, speċjalment f'żoni rurali u iżolati, f'reġjuni b'densità tal-popolazzjoni baxxa u f'territorji li għaddejjin minn deindustrijalizzazzjoni parzjali.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)
(2a)  Il-Ftehim ta' Pariġi żied sostanzjalment il-livell ta' ambizzjoni globali dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, u l-firmatarji impenjaw ruħhom li jżommu ż-żieda fit-temperatura medja globali għal ferm inqas minn 2° C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi li jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali. L-Unjoni teħtieġ tħejji għal tnaqqis ferm aktar profond u rapidu fl-emissjonijiet milli previst qabel, sabiex timxi għal sistema effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u bbażata fuq sorsi rinnovabbli sa mhux aktar tard mill-2050. Fl-istess waqt, tali tnaqqis huwa fattibbli bi spiża aktar baxxa minn dik stmata qabel, meta wieħed iqis ir-ritmu tal-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli bħall-enerġija mir-riħ u mix-xemx.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  B'mod partikolari, iż-żieda fit-titjib teknoloġiku, l-inċentivi għall-użu u l-espansjoni tat-trasport pubbliku, l-użu ta' teknoloġiji effiċjenti fl-enerġija u l-promozzjoni tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-setturi tal-elettriċità, it-tisħin u t-tkessiħ kif ukoll fis-settur tat-trasport huma aktar għodod effettivi, flimkien mal-miżuri tal-effiċjenza tal-enerġija, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gasssijiet b'effett serra fl-Unjoni u id-dipendenza tal-Unjoni fuq iż-żejt u l-gass importat.
(3)  B'mod partikolari, it-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija, iż-żieda fit-titjib teknoloġiku, l-espansjoni tat-trasport pubbliku, l-użu ta' teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-enerġija u l-promozzjoni tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-setturi tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ kif ukoll fis-settur tat-trasport huma għodod effettivi ħafna, flimkien mal-miżuri tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fl-Unjoni u d-dipendenza enerġetika tal-Unjoni.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Id-Direttiva 2009/28/KE stabbiliet qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinovabbli li jiffissa miri nazzjonali vinkolanti fuq is-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinovabbli fil-konsum tal-enerġija u t-trasport li għandhom jiġu ssodisfati sal-2020. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 201412 stabbiliet qafas għall-politiki futuri tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima u ħeġġet fehim komuni ta' kif tiġi żviluppata din il-politika wara l-2020. Il-Kummissjoni pproponiet li l-mira tal-2030 tal-Unjoni għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni għandha tkun mill-inqas ta' 27 %.
(4)  Id-Direttiva 2009/28/KE stabbiliet qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li jiffissa miri nazzjonali vinkolanti dwar is-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum tal-enerġija u t-trasport li għandhom jiġu ssodisfati sal-2020.
__________________
12 "Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu ta' bejn l-2020 u l-2030" (COM/2014/015 final).
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 approva dik il-mira, biex indika li l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu miri nazzjonali aktar ambizzjużi tagħhom stess.
imħassar
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-"Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perijodu ta' bejn l-2020 u l-2030" u dwar "Ir-Rapport dwar il-Progress tal-Enerġija Rinnovabbli", iffavorixxa mira tal-Unjoni vinkolanti għall-2030 ta' mill-inqas 30 % tal-konsum tal-enerġija finali totali minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, filwaqt li enfasizza li din il-mira għandha tiġi implimentata permezz ta' miri nazzjonali individwali li jqisu s-sitwazzjoni individwali u l-potenzjal ta' kull Stat Membru.
(6)  Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2014 dwar il-"Qafas għall-politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030", iffavorixxa mira tal-Unjoni vinkolanti għall-2030 ta' mill-inqas 30 % tal-konsum tal-enerġija finali totali minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, filwaqt li enfasizza li din il-mira għandha tiġi implimentata permezz ta' miri nazzjonali individwali li jqisu s-sitwazzjoni individwali u l-potenzjal ta' kull Stat Membru. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ġunju 2016 dwar "Ir-Rapport dwar il-progress fl-enerġija rinnovabbli", il-Parlament Ewropew għamel aktar, u nnota l-pożizzjoni preċedenti tiegħu rigward il-mira tal-Unjoni ta' mill-anqas 30 % filwaqt li enfasizza li, fid-dawl tal-Ftehim ta' Pariġi u t-tnaqqis riċenti fl-ispejjeż tat-teknoloġiji rinnovabbli, ikun tajjeb li l-mira tkun aktar ambizzjuża b'mod sinifikanti.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Għalhekk jenħtieġ li jitqiesu l-mira stabbilita fil-Ftehim ta' Pariġi u l-iżviluppi teknoloġiċi, inkluż it-tnaqqis fl-ispejjeż għall-investimenti fl-enerġija rinnovabbli.
Emenda 324
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita mira vinkolanti tal-Unjoni ta' mill-anqas 27 % ta' enerġija rinnovabbli. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-kontribut tagħhom għall-ilħuq ta' din il-mira fi ħdan il-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom permezz ta' proċess ta' governanza stabbiliti fir-Regolament [Governance].
(7)  Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita mira vinkolanti tal-Unjoni ta' mill-anqas 35 % ta' enerġija rinnovabbli, li tkun akkumpanjata minn miri nazzjonali. L-Istati Membri għandhom, b'eċċezzjoni biss, jitħallew jiddevjaw mil-livell previst tal-mira tagħhom b'massimu ta' 10 % f'ċirkustanzi sostanzjati, miżurabbli u verifikabbli, abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Il-miri tal-Istati Membri dwar l-enerġija rinnovabbli jenħtieġ li jiġu stabbiliti b'tali mod li jitqiesu l-obbligi stipulati fil-Ftehim ta' Pariġi, il-potenzjal kbir li għadu jeżisti għall-enerġija rinnovabbli u l-investimenti meħtieġa biex titwettaq it-tranżizzjoni tal-enerġija.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 7b (ġdida)
(7b)  It-tqassim tal-mira tal-Unjoni ta' 35 % f'miri individwali għal kull Stat Membru jenħtieġ li jsir b'kunsiderazzjoni debita għal allokazzjoni ġusta u adegwata li tqis il-PDG tal-Istati Membri u l-punti ta' tluq u l-potenzjali differenti, inkluż il-livell ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli li għandu jintlaħaq sal-2020.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  L-istabbiliment ta' mira vinkolanti tal-Unjoni dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri. Mira definita fil-livell tal-Unjoni tħalli flessibilità akbar għall-Istati Membri li jilħqu l-miri tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett serra b'mod mill-aktar kosteffettiv u b'konformità maċ-ċirkostanzi speċifiċi, it-taħlit tal-enerġija u l-kapaċitajiet tagħhom biex tiġi prodotta l-enerġija rinnovabbli.
(8)  L-istabbiliment ta' mira vinkolanti tal-Unjoni dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinnovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  L-Istati Membri jenħtieġ li jikkunsidraw il-punt sa fejn l-użu ta' tipi differenti ta' sorsi ta' enerġija huwa kompatibbli mal-mira li t-tisħin jiġi limitat għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali, u kompatibbli mal-għan ta' ekonomija ħielsa mill-karburanti fossili u fl-istess waqt ekonomija bbażata fuq użu baxx tal-karbonju. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-kontribut għal dawk l-għanijiet ta' tipi differenti ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli abbażi tal-perjodu ta' ħlas lura u riżultati mqabbla mal-karburanti fossili u tikkunsidra tipproponi perjodu massimu ta' ħlas lura permess bħala kriterju ta' sostenibbiltà, b'mod partikolari għall-bijomassa linjoċellulożika.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri addizzjonali f'każ li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-livell tal-Unjoni ma jissodisfax il-perkors tal-Unjoni lejn il-mira ta' mill-anqas 27 % ta' enerġija rinnovabbli. Kif stabbilit fir-Regolament [Governance], fil-każ li jiġi identifikat ta' nuqqas ta' ambizzjoni mill-Kummissjoni matul il-valutazzjoni tal-Pjanijiet Nazzjonali Integrati dwar il-Klima u l-Enerġija, il-Kummissjoni tista' tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi żgurata l-kisba tal-mira. Jekk il-Kummissjoni tidentifika nuqqas fil-livell tal-kunsinna matul il-valutazzjoni tar-Rapporti Integrati dwar il-Progress Nazzjonali fl-Enerġija u l-Klima, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-miżuri stabbiliti fir-Regolament [Governance], li jagħtuhom biżżejjed flessibbiltà f'dik li hija għażla.
imħassar
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  L-iskemi ta' appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli wrew li huma mod effettiv biex jitrawwem l-użu tal-elettriku rinnovabbli. Jekk u meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw l-iskemi ta' appoġġ, dan l-appoġġ għandu jkun ipprovdut f'forma li tkun mhux ta' tfixkil possibbli għall-funzjonament tas-swieq tal-elettriku. Għal dan l-għan, għadd dejjem jiżdied ta' Stati Membri jallokaw l-appoġġ f'forma fejn l-appoġġ jingħata flimkien ma' dħul finanzjarju fis-suq.
(15)  L-iskemi ta' sostenn għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli wrew li huma mod effettiv biex jitrawwem l-użu tal-elettriku rinnovabbli. Jekk u meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw l-iskemi ta' appoġġ, dan l-appoġġ jenħtieġ li jkun ipprovdut f'forma li tkun mhux ta' tfixkil possibbli għall-funzjonament tas-swieq tal-elettriku. Għal dan l-għan, għadd dejjem jiżdied ta' Stati Membri jallokaw l-appoġġ f'forma fejn l-appoġġ jingħata flimkien ma' dħul finanzjarju fis-suq filwaqt li jitqiesu l-partikolaritajiet tat-teknoloġiji differenti u l-kapaċitajiet differenti ta' produtturi żgħar u kbar li jirrispondu għas-sinjali tas-suq.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  Il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandha tiġi eżerċitata bl-inqas spiża possibbli għall-konsumaturi u l-kontribwenti. Meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ u meta tiġi allokata l-għajnuna, l-Istati Membri għandhom ifittxu li jimminimizzaw il-kost globali tas-sistema ta' skjerament, b'qies bis-sħiħ tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp tal-grid u tas-sistema, it-taħlita tal-enerġija li tirriżulta, u l-potenzjal fit-tul tat-teknoloġiji.
(16)  Il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli, inkluż il-ħżin tal-enerġija, jenħtieġ li tiġi implimentata sabiex jiġu minimizzati l-ispejjeż fit-tul tat-tranżizzjoni tal-enerġija għall-konsumaturi u l-kontribwenti. Meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ u meta tiġi allokata l-għajnuna, l-Istati Membri jenħtieġ li ifittxu li jimminimizzaw il-kost globali tas-sistema ta' implimentazzjoni, b'kunsiderazzjoni sħiħa tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp tal-grilja u tas-sistema, it-taħlita tal-enerġija li tirriżulta, u l-potenzjal fit-tul tat-teknoloġiji. L-Istati Membri għandhom ukoll jagħtu l-appoġġ lil installazzjonijiet li jużaw l-offerti, li jistgħu jkunu kemm speċifiċi kif ukoll newtrali f'dak li jirrigwarda t-teknoloġija.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)
(16a)  Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2014 dwar il-"Qafas ta' Politika dwar il-Klima u l-Enerġija għall-2030" , il-Kunsill Ewropew enfasizza l-importanza ta' suq intern tal-enerġija aktar interkonness u l-ħtieġa ta' appoġġ biżżejjed biex jiġu integrati livelli dejjem akbar ta' enerġija rinnovabbli varjabbli u b'hekk l-Unjoni tkun tista' tissodisfa l-ambizzjonijiet tagħha li jkollha rwol ta' tmexxija fit-tranżizzjoni tal-enerġija. Għalhekk huwa importanti li, b'mod urġenti, jiżdied il-livell ta' interkonnessjoni u jsir progress lejn l-objettivi li qabel dwarhom il-Kunsill Ewropew, sabiex jiġi massimizzat il-potenzjal sħiħ tal-Unjoni tal-Enerġija.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 16b (ġdida)
(16b)  Fl-iżvilupp ta' skemi ta' appoġġ għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom iqisu l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u l-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. Il-prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart jenħtieġ li jkunu l-għażla prijoritarja. L-Istati Membri jenħtieġ li jevitaw li joħolqu skemi ta' appoġġ bħal dawn, li jmorru kontra l-miri dwar it-trattament tal-iskart u jwasslu għal użu ineffiċjenti tal-iskart riċiklabbli. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw ukoll li l-miżuri introdotti skont din id-Direttiva ma jmorrux kontra l-objettivi tad-Direttiva 2008/98/KE.
__________________________________
1a Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 16c (ġdida)
(16c)  F'dak li għandu x'jaqsam mal-użu ta' sorsi bijotiċi ta' enerġija, l-Istati Membri jenħtieġ li jintroduċu salvagwardji biex jipproteġu l-bijodiversità u jimpedixxu t-tnaqqis jew it-telf tal-ekosistemi u kwalunkwe devjazzjoni mill-użi eżistenti li tħalli impatt negattiv indirett jew dirett fuq il-bijodiversità, il-ħamrija jew il-bilanċ globali tal-gassijiet b'effett ta' serra.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 16d (ġdida)
(16d)  L-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu u jippreferu l-użu ta' riżorsi rinnovabbli indiġeni, kemm jista' jkun, u jevitaw is-sitwazzjonijiet distorsivi li jirriżultaw mill-importazzjoni estensiva ta' riżorsi minn pajjiżi terzi. F'dan ir-rigward jenħtieġ li jiġi kkunsidrat u jitrawwem l-approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 16e (ġdida)
(16e)  Il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, il-bliet u l-awtoritajiet lokali jenħtieġ li ikunu intitolati jipparteċipaw fi skemi ta' appoġġ disponibbli fuq livell ugwali ma' parteċipanti kbar oħra. Għal dak il-għan, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jieħdu miżuri, inkluż l-għoti ta' informazzjoni, appoġġ tekniku u finanzjarju permezz tal-punti ta' kuntatt amministrattiv uniku, inaqqsu r-rekwiżiti amministrattivi, jinkludu kriterji għall-offerti ffukati fuq il-komunità, joħolqu perjodi għall-offerti mfassla apposta għall-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, jew jippermettulhom jitħallsu permezz ta' appoġġ dirett.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 16f (ġdida)
(16f)  Jenħtieġ li l-ippjanar tal-infrastruttura meħtieġa għall-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli jenħtieġ li jqies il-politiki relatati mal-parteċipazzjoni ta' dawk affettwati mill-proġetti, inkluża kwalunkwe popolazzjoni indiġena, filwaqt li jirrispetta kif xieraq id-drittijiet tal-art tagħhom.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 16g (ġdida)
(16g)  Il-konsumaturi jenħtieġ li jingħataw informazzjoni komprensiva, inkluża informazzjoni dwar iż-żieda fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tas-sistemi tat-tisħin u tat-tkessiħ u l-ispejjeż aktar baxxi għat-tħaddim ta' vetturi elettriċi, sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet individwali fir-rigward tal-enerġiji rinnovabbli u jiġi evitat lock-in teknoloġiku.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 16h (ġdida)
(16h)   Fit-trawwim tal-iżvilupp tas-suq għal riżorsi ta' enerġija rinnovabbli, jenħtieġ li jitqies l-impatt negattiv fuq parteċipanti oħra fis-suq. Għalhekk, l-iskemi ta' appoġġ jenħtieġ li jnaqqsu r-riskju ta' distorsjoni tas-suq u distorsjonijiet tal-kompetizzjoni.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  Filwaqt li l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati jiftħu l-appoġġ, b'mod progressiv u parzjali, għal proġetti li jinsabu fi Stati Membri oħra sa livell li jirrifletti l-flussi fiżiċi bejn Stat Membru u ieħor, il-ftuħ ta' skemi ta' appoġġ jenħtieġ li jibqa' fakultattiv lil hinn minn dan is-sehem mandatorju. L-Istati Membri għandhom livelli differenti ta' potenzjal f'dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija rinnovabbli u joperaw skemi differenti ta' appoġġ għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-livell nazzjonali. Il-maġġoranza tal-Istati Membri japplikaw skemi ta' appoġġ li jagħtu benefiċċji biss lill-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tiġi prodotta fit-territorju tagħhom. Biex l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali jaħdmu tajjeb, huwa essenzjali li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkontrollaw l-effett u l-ispejjeż tal-iskemi ta' appoġġ nazzjonali tagħhom skont il-livelli ta' potenzjal differenti tagħhom. Mezz importanti li permezz tiegħu jintlaħaq l-għan ta' din id-Direttiva huwa li jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-iskemi ta' appoġġ nazzjonali, kif previst fid-Direttivi 2001/77/KE u 2009/28/KE, sabiex tinżamm il-fiduċja tal-investitur u biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jfasslu miżuri nazzjonali effikaċi biex tintlaħaq il-mira. Din id-Direttiva għandha l-għan li tiffaċilita l-appoġġ transkonfinali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli mingħajr ma teffettwa l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali b'mod sproporzjonat. Għaldaqstant, minbarra l-ftuħ mandatorju parzjali ta' skemi ta' appoġġ, din tintroduċi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fakultattivi bejn l-Istati Membri li jippermettulhom jaqblu dwar il-livell li fih Stat Membru jappoġġja l-produzzjoni tal-enerġija fi Stat Membru ieħor u dwar il-livell li fih il-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għandha tgħodd għall-mira globali nazzjonali ta' kwalunkwe wieħed minnhom. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja taż-żewġ miżuri ta' konformità tal-mira, i.e. l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali u l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni, huwa essenzjali li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw, lil hinn mis-sehem inizjali mandatorju minimu, jekk u sa liema livell l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali tagħhom japplikaw għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli prodotta fi Stati Membri oħra u jkunu jistgħu jaqblu dwar dan billi japplikaw il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni previsti f'din id-Direttiva.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  Mingħajr preġudizzju għal adattamenti tal-iskemi ta' appoġġ sabiex dawn jinġiebu f'konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, il-politiki ta' appoġġ għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli għandhom ikunu stabbli u jiġu evitati bidliet frekwenti. Dawn il-bidliet għandhom impatt dirett fuq il-kostijiet tal-finanzjament tal-kapital, il-kostijiet tal-iżvilupp tal-proġetti u għalhekk fuq il-kostijiet ġenerali marbutin mal-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jipprevenu li r-reviżjoni ta' kwalunkwe appoġġ mogħti għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli jkollha impatt negattiv fuq il-vijabilità ekonomika tagħhom. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri għandhom jippromwovu politiki ta' appoġġ kosteffettivi u jiżguraw is-sostenibbiltà finanzjarja tagħhom.
(18)  Skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE, il-politiki ta' appoġġ għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli jenħtieġ li iikunuj prevedibbli, stabbli u jevitaw bidliet frekwenti jew retroattivi. L-imprevedibbiltà u l-instabbiltà tal-politiki għandhom impatt dirett fuq il-kostijiet tal-finanzjament tal-kapital, il-kostijiet tal-iżvilupp tal-proġetti u għalhekk fuq il-kostijiet ġenerali marbutin mal-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni. L-Istati Membri jenħtieġ li jħabbru kwalunkwe bidla fil-politika ta’appoġġ fi żmien xieraq qabel il-bidla maħsuba u jenħtieġ li jikkonsultaw lill-partijiet ikkonċernati b'mod xieraq. Fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri jenħtieġ li jipprevjenu li r-reviżjoni ta' kwalunkwe appoġġ mogħti għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli jkollha impatt negattiv fuq il-vijabilità ekonomika tagħhom. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu politiki ta' appoġġ kosteffettivi u jiżguraw is-sostenibbiltà finanzjarja tagħhom.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 19
(19)  L-obbligi tal-Istati Membri li jabbozzaw pjanijiet ta' azzjoni għall-enerġija rinnovabbli u r-rapporti ta' progress u l-obbligu tal-Kummissjoni li tirrapporta dwar il-progress tal-Istati Membri huma essenzjali sabiex tiżdied it-trasparenza, tiġi pprovduta ċ-ċarezza lill-investituri u l-konsumaturi u jkun possibbli monitoraġġ effettiv. Ir-Regolament [Governance] tintegra dawk l-obbli fis-sistema tal-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, fejn l-obbligi tal-ippjanar, ir-rappurtar u l-monitoraġġ fl-oqsma tal-enerġija u l-klima jiġu standardizzati. Il-pjattaforma ta' trasparenza dwar l-enerġija rinnovabbli hija integrata wkoll fil-pjattaforma elettronika usa' ta' governanza stabbilita fir-Regolament [Governance].
(19)  L-obbligi tal-Istati Membri li jabbozzaw pjanijiet ta' azzjoni għall-enerġija rinnovabbli u r-rapporti ta' progress u l-obbligu tal-Kummissjoni li tirrapporta dwar il-progress tal-Istati Membri huma essenzjali sabiex tiżdied it-trasparenza, tiġi pprovduta ċ-ċarezza lill-investituri u l-konsumaturi u jkun possibbli monitoraġġ effettiv. Sabiex jiġiżgurat li ċ-ċittadini jkunu fiċ-ċentru tat-tranżizzjoni tal-enerġija, l-Istati Membri, fil-pjanijiet ta' azzjoni tagħhom dwar l-enerġija rinnovabbli, jenħtieġ li jiżviluppaw strateġiji fit-tul li jiffaċilitaw il-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli mill-bliet, il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli u l-awtokonsumaturi. Ir-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)] jintegra dawk l-obbligi fis-sistema tal-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, fejn l-istrateġiji fit-tul, l-obbligi tal-ippjanar, ir-rappurtar u l-monitoraġġ fl-oqsma tal-enerġija u l-klima jiġu standardizzati. Il-pjattaforma ta' trasparenza dwar l-enerġija rinnovabbli hija integrata wkoll fil-pjattaforma elettronika usa' ta' governanza stabbilita fir-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)].
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)
(20a)  L-enerġiji rinnovabbli mill-baħar jippreżentaw opportunità unika għall-Unjoni li tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq il-karburanti fossili, li tilħaq il-miri tagħha ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2, u li toħloq fergħa ġdida ta' attività ekonomika li tiġġenera l-impjiegi f'parti sostanzjali mit-territorju tagħha, fosthom fir-reġjuni l-aktar imbiegħda. L-Unjoni għalhekk trid tagħmel ħilitha biex toħloq kundizzjonijiet ekonomiċi u regolatorji favorevoli għall-implimentazzjoni tagħhom.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 24a (ġdida)
(24a)  Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2016 bit-titolu "Strateġija Ewropea għal mobbiltà b'emissjonijiet baxxi" għamlet enfasi fuq l-importanza partikolari, fuq perjodu medju ta' żmien, tal-bijokarburanti avvanzati għall-avjazzjoni. L-avjazzjoni kummerċjali tiddependi għalkollox fuq il-karburanti likwidi peress li m'hemm l-ebda alternattiva sigura jew iċċertifikata għall-industrija tal-avjazzjoni ċivili.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 25
(25)  Biex jiġi żgurat li l-Anness IX iqis il-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17, il-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Anness ma joħloqx domanda addizzjonali għall-art filwaqt li jippromwovi l-użu tal-iskart u r-residwi, il-Kummissjoni, meta b'mod regolari tivvaluta l-Anness, għandha tqis l-inklużjoni ta' materja prima addizzjonali ma tikkawżax effetti distortivi sinifikanti fuq is-swieq tal-prodotti (sekondarji), l-iskart jew ir-residwi.
(25)  Biex jiġi żgurat li l-Anness IX jqis il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17, il-kriterji tas-sostenibbiltà tal-Unjoni, valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-emissjonijiet u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Anness ma joħloqx domanda addizzjonali għall-art filwaqt li jippromwovi l-użu tal-iskart u r-residwi, il-Kummissjoni jenħtieġ li b'mod regolari tevalwa l-Anness u tqis l-effetti fuq is-swieq tal-prodotti (sekondarji), l-iskart jew ir-residwi fi kwalunkwe emenda li tipproponi.
__________________
__________________
17 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
17 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)
(25a)  Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2017 dwar iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali talbet lill-Kummissjoni tieħu miżuri sabiex, preferibbilment sal-2020, telimina gradwalment l-użu taż-żjut veġetali li jixprunaw id-deforestazzjoni, inkluż iż-żejt tal-palm, bħala komponent tal-bijkarburanti.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 28
(28)  Għandu jkun possibbli li l-elettriku impurtat, prodott minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli barra mill-Unjoni jgħodd mas-sehem tal-enerġija rinovabbli tal-Istati Memrbi Sabiex ikun garantit effett xieraq tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tieħu post l-enerġija konvenzjonali fl-Unjoni kif ukoll f'pajjiżi terzi, huwa xieraq li jkun żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistħu jkunu sorveljati u li jingħata kont tagħhom b'mod affidabbli. Ftehimiet ma' pajjiżi terzi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni ta' tali negozju fl-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli ser jiġu kkunsidrati. Jekk, bis-saħħa ta' deċiżjoni meħuda skont it-Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija18 għal dak l-effett, il-partijiet kontraenti għal dak it-Trattat jintrabtu mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva, il-miżuri ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri previsti f'din id-Direttiva għandhom ikunu applikabbli għalihom.
(28)  Jenħtieġ li jkun possibbli li l-elettriku impurtat, prodott minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli barra mill-Unjoni jgħodd mas-sehem tal-enerġija rinovabbli tal-Istati Memrbi. Sabiex ikun garantit effett xieraq tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tieħu post l-enerġija konvenzjonali fl-Unjoni kif ukoll f'pajjiżi terzi, huwa xieraq li jkun żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistħu jkunu sorveljati u li jingħata kont tagħhom b'mod affidabbli u li jirrispettaw bis-sħiħ id-dritt internazzjonali. Ftehimiet ma' pajjiżi terzi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni ta' tali negozju fl-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli ser jiġu kkunsidrati. Jekk, bis-saħħa ta' deċiżjoni meħuda skont it-Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija18 għal dak l-effett, il-partijiet kontraenti għal dak it-Trattat jintrabtu mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva, il-miżuri ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri previsti f'din id-Direttiva għandhom ikunu applikabbli għalihom.
__________________
__________________
18 ĠU L 198, 20.7.2006, p. 18.
18 ĠU L 198, 20.7.2006, p. 18.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)
(28a)  Meta Stati Membri jwettqu proġetti konġunti ma' pajjiż terz wieħed jew aktar fir-rigward tal-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, huwa xieraq li dawn il-proġetti konġunti jkunu relatati biss ma' installazzjonijiet li nbnew ġodda jew ma' installazzjonijiet b'kapaċità li żdiedet mill-ġdid. Dan għandu jgħin biex jiżgura li l-proporzjon ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum totali ta' enerġija ta' pajjiż terz ma jitnaqqasx minħabba l-importazzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-Unjoni. Barra minn hekk, l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jiffaċilitaw l-użu domestiku mill-pajjiż terz ikkonċernat ta' parti tal-produzzjoni ta' elettriku mill-installazzjonijiet koperti mill-proġett konġunt. Barra minn dan, il-pajjiż terz ikkonċernat għandu jiġi inkuraġġit mill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżviluppa politika tal-enerġija rinnovabbli li tinkludi miri ambizzjużi.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 28b (ġdida)
(28b)   Filwaqt li din id-Direttiva tistabbilixxi qafas tal-Unjoni għall-promozzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, tikkontribwixxi wkoll għall-impatt potenzjali pożittiv li l-Unjoni u l-Istati Membri jista' jkollhom biex tingħata spinta lill-iżvilupp tas-settur tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiżi terzi. L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu r-riċerka, l-iżvilupp u l-investiment fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u pajjiżi sħab oħra, u b'hekk tissaħħaħ is-sostenibbiltà ambjentali u ekonomika u l-kapaċità ta' esportazzjoni tagħhom ta' enerġija rinnovabbli. Barra minn hekk, l-importazzjoni tal-enerġija rinnovabbli minn pajjiżi sħab tista' tgħin lill-Unjoni u lill-Istati Membri jilħqu miri ambizzjużi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Premessa 28c (ġdida)
(28c)   Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw adottaw dejjem aktar politiki dwar l-enerġija rinnovabbli fil-livell nazzjonali, peress li għandhom l-għan li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli sabiex jissodisfaw id-domanda għall-enerġija li kulma jmur qiegħda tiżdied. Aktar minn 173 pajjiż, inklużi 117-il pajjiż b'ekonomija fil-fażi tal-iżvilupp jew emerġenti, kienu stabbilew miri ta' enerġija rinnovabbli sal-aħħar tal-2015.
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Premessa 28d (ġdida)
(28d)   L-użu tal-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa marbut mill-qrib ma' firxa ta' kwistjonijiet soċjali: it-tnaqqis tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa, it-tkabbir fil-popolazzjoni, l-impjiegi, l-intraprenditorija, il-komunikazzjoni, l-urbanizzazzjoni u n-nuqqas ta' opportunitajiet għan-nisa. L-enerġiji rinnovabbli għandhom il-potenzjal kbir li jippermettu li l-isfidi tal-iżvilupp u dawk ambjentali jiġu ttrattati b'mod konġunt. F'dawn l-aħħar snin, kien hemm żvilupp sinifikanti ta' teknoloġiji tal-enerġija alternattiva, kemm f'termini ta' prestazzjoni kif ukoll f'termini ta' tnaqqis fl-ispejjeż. Barra minn hekk, ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw jinsabu f'pożizzjoni partikolarment tajba fejn jidħol l-iżvilupp ta' ġenerazzjoni ġdida ta' teknoloġiji tal-enerġija. Minbarra l-benefiċċji tal-iżvilupp u dawk ambjentali, l-enerġiji rinnovabbli għandhom il-potenzjal li jipprovdu aktar sigurtà u stabbiltà ekonomika. Użu akbar ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli jnaqqas d-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-karburanti fossili għaljin u jgħin lil ħafna pajjiżi jtejbu l-bilanċ tal-pagamenti tagħhom.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Premessa 31a (ġdida)
(31a)  Skont il-karatteristiċi ġeoloġiċi ta' żona, il-produzzjoni tal-enerġija ġeotermali tista' tirrilaxxa gassijiet b'effett ta' serra u sustanzi oħra minn fluwidi taħt l-art u minn formazzjonijiet ġeoloġiċi oħra tas-sottoswol. L-investiment għandu jsir biss fil-produzzjoni tal-enerġija ġeotermali b'impatt ambjentali baxx u li tirriżulta fi tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbel mas-sorsi konvenzjonali. Għalhekk il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta, sa Diċembru 2018, jekk hemmx il-ħtieġa ta' proposta leġiżlattiva bl-għan li tirregola l-emissjonijiet mill-impjanti ġeotermali tas-sustanzi kollha, inkluż is-CO2, li jikkaġunaw ħsara lis-saħħa u lill-ambjent, kemm waqt il-fażi tal-esplorazzjoni kif ukoll waqt dik operattiva.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Premessa 33
(33)  Fil-livell nazzjonali u reġjonali, regoli u obbligi għal rekwiżiti minimi għall-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli f'bini ġdid jew irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dawk il-miżuri għandhom jiġu inkoraġġiti f'kuntest tal-Unjoni usa', filwaqt li jkun promoss l-użu ta' applikazzjonijiet ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli b'aktar effiċjenza tal-enerġija f'regolamenti u kodiċijiet tal-bini.
(33)  Fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, regoli u obbligi għal rekwiżiti minimi għall-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli f'bini ġdid jew irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jiġu inkoraġġiti f'kuntest tal-Unjoni usa', filwaqt li jkun promoss l-użu ta' applikazzjonijiet ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli b'aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija flimkien ma' miżuri għall-iffrankar tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija permezz ta' regolamenti u kodiċijiet tal-bini.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Premessa 35
(35)  Biex jiġi żgurat li miżuri nazzjonali għall-iżvilupp tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli huma bbażati fuq ippjanar u analiżi komprensivi nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli u tal-enerġija moħlija potenzjali u jipprovdu għal aktar integrazzjoni ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija u ta' sorsi ta' tisħin u tkessiħ moħlija, huwa xieraq li l-Istati Membri jiġu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tal-potenzjal nazzjonali tagħhom ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-użu ta' tisħin u tkessiħ moħlija fit-tisħin u t-tkessiħ, partikolarment biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ effiċjenti u kompetittiv u l-promozzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali kif definit mill-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma' rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika għat-tisħin u t-tkessiħ u jitnaqqas il-piż amministrattiv ta' din il-valutazzjoni għandhom jiġu inklużi fin-netwerk valutazzjonijiet li jsiru u jiġu notifikati b'konformità mal-Artikolu 14 ta' dik id-Direttiva.
(35)  Biex jiġi żgurat li miżuri nazzjonali għall-iżvilupp tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli huma bbażati fuq ippjanar u analiżi komprensivi nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli u tal-enerġija mill-iskart potenzjali u jipprovdu għal aktar integrazzjoni ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija, b'mod partikolari billi jiġu appoġġjati teknoloġiji innovattivi bħal pompi tas-sħana u teknoloġiji ġeotermali u solari termali, u ta' sorsi ta' sħana u kesħa mormija, huwa xieraq li l-Istati Membri jiġu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tal-potenzjal nazzjonali tagħhom ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-użu ta' sħana u kesħa mormija għat-tisħin u t-tkessiħ, partikolarment biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ effiċjenti u kompetittiv u l-promozzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali kif definit mill-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma' rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika għat-tisħin u t-tkessiħ u jitnaqqas il-piż amministrattiv ta' din il-valutazzjoni jenħtieġ li jiġu inklużi fin-netwerk valutazzjonijiet li jsiru u jiġu notifikati b'konformità mal-Artikolu 14 ta' dik id-Direttiva.
__________________
__________________
21 Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).
21 Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Premessa 36
(36)  In-nuqqas ta' regoli trasparenti u ta' koordinazzjoni bejn il-korpi ta' awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. L-istabbiliment ta' punt ta' kuntatt amministrattiv uniku li jintegra jew jikkoordina l-proċessi kollha għall-għoti tal-permessi għandu jnaqqas il-kumplessità u jżid l-effiċjenza u t-transparenza. Il-proċeduri ta' approvazzjoni amministrattiva għandhom ikunu semplifikati bi skedi ta' żmien għall-impjanti li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. Ir-regoli u l-linji gwida għall-ippjanar għandhom ikunu adattati biex jikkunsidraw tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku rinnovabbli li huwa ta' nfiq effettiv u ta' benefiċċju għall-ambjent. Din id-Direttiva, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni u t-tul ta' żmien tal-proċess tal-għoti tal-permessi, għandha tapplika mingħajr preġudizzju għad-dritt internazzjonali u għal-liġi tal-Unjoni, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-ambjent u ta' saħħet il-bniedem.
(36)  In-nuqqas ta' regoli trasparenti u ta' koordinazzjoni bejn il-korpi ta' awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. L-istabbiliment ta' punt ta' kuntatt amministrattiv uniku li jintegra jew jikkoordina l-proċessi kollha għall-għoti tal-permessi jenħtieġ li jnaqqas il-kumplessità u jżid l-effiċjenza u t-transparenza, anke għall-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u għall-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli. Il-proċeduri ta' approvazzjoni amministrattiva jenħtieġ li ikunu semplifikati bi skedi ta' żmien għall-impjanti li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. Ir-regoli u l-linji gwida għall-ippjanar jenħtieġ li ikunu adattati biex jikkunsidraw tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku rinnovabbli li huwa ta' nfiq effettiv u ta' benefiċċju għall-ambjent. Din id-Direttiva, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni u t-tul ta' żmien tal-proċess tal-għoti tal-permessi, jenħtieġ li tapplika mingħajr preġudizzju għad-dritt internazzjonali u għad-dritt tal-Unjoni, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-ambjent u ta' saħħet il-bniedem.
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Premessa 43
(43)  Il-garanziji tal-oriġini, maħruġa għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom il-funzjoni unika li juru lill-konsumatur finali li sehem jew kwantità speċifika ta' enerġija ġiet prodotta minn sorsi rinnovabbli. Garanzija tal-oriġini tista' tiġi trasferita, indipendentement mill-enerġija li tirrelata magħha, minn detentur għall-ieħor. Madankollu, bil-ħsieb li jiġi żgurat li unità tal-enerġija rinnovabbli tiġi rilaxxata darba biss lil klijent, il-kalkolar doppju u r-rilaxx doppju tal-garanziji tal-oriġini għandhom jiġu evitati. L-enerġija rinnovabbli li fir-rigward tagħha l-garanzija tal-oriġini li takkumpanjaha ġiet mibjugħa separatament mill-produttur m'għandhiex tiġi rilaxxata jew mibjugħa lill-klijent finali bħala enerġija minn sorsi rinnovabbli.
(43)  Il-garanziji tal-oriġini, maħruġa għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom il-funzjoni unika li juru lill-konsumatur finali li sehem jew kwantità speċifika ta' enerġija ġiet prodotta minn sorsi rinnovabbli. Garanzija tal-oriġini tista' tiġi trasferita, indipendentement mill-enerġija li tirrelata magħha, minn detentur għall-ieħor. Madankollu, bil-ħsieb li jiġi żgurat li unità tal-enerġija rinnovabbli tiġi rilaxxata darba biss lil klijent, il-kalkolar doppju u r-rilaxx doppju tal-garanziji tal-oriġini għandhom jiġu evitati. L-enerġija rinnovabbli li fir-rigward tagħha l-garanzija tal-oriġini li takkumpanjaha ġiet mibjugħa separatament mill-produttur jenħtieġ li ma tiġix rilaxxata jew mibjugħa lill-klijent finali bħala enerġija minn sorsi rinnovabbli. Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn ċertifikati ħodor użati għal skemi ta' appoġġ u garanziji tal-oriġini.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Premessa 45
(45)  Huwa importanti li tiġi pprovduta informazzjoni dwar kif l-elettriku sostnut hu allokat lill-klijenti aħħarin. Sabiex il-kwalità ta' dik l-informazzjoni għall-konsumaturi tittejjeb, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini jinħarġu għall-unitajiet kollha tal-enerġija rinovabbli li tiġi prodotta. Barra minn hekk, bil-ħsieb li jiġi evitat kumpens doppju, il-produtturi tal-enerġija rinnovabbli li jkunu diġà qed jirċievu appoġġ finanzjarju m'għandhomx jirċievu garanziji tal-oriġini. Madankollu, dawn il-garanziji tal-oriġini għandhom jintużaw għad-divulgazzjoni sabiex il-konsumaturi finali jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni ċara, affidabbli u evidenza adegwata dwar l-oriġini rinnovabbli tal-unitajiet rilevanti tal-enerġija. Barra minn hekk, għall-elettriku li rċieva appoġġ, il-garanziji tal-oriġini għandhom ikunu rkantati fis-suq u d-dħul għandu jintuża biex jitnaqqsu s-sussidji pubbliċi għall-enerġija rinnovabbli.
(45)  Huwa importanti li tiġi pprovduta informazzjoni dwar kif l-elettriku sostnut jiġi allokat lill-klijenti aħħarin. Sabiex il-kwalità ta' dik l-informazzjoni għall-konsumaturi tittejjeb, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini jinħarġu għall-unitajiet kollha tal-enerġija rinnovabbli li tiġi prodotta.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Premessa 49
(49)  Ġew rikonoxxuti l-opportunitajiet li jkun stabbilit it-tkabbir ekonomiku permezz tal-innovazzjoni u politika sostenibbli dwar l-enerġija kompetittiva. ll-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli spiss tiddependi minn SMEs lokali jew reġjonali. L-opportunitajiet għat-tkabbir u l-impjiegi li jġibu l-investimenti reġjonali u lokali fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom huma importanti. Għalhekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jappoġġaw miżuri ta' żvilupp reġjonali u nazzjonali f'dawk l-oqsma, jinkoraġġixxu l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli bejn inizjattivi ta' żvilupp lokali u reġjonali u jippromwovu l-użu tal-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni f'dan il-qasam.
(49)  Ġew rikonoxxuti l-opportunitajiet biex ikun stabbilit it-tkabbir ekonomiku permezz tal-innovazzjoni u politika sostenibbli dwar l-enerġija kompetittiva. Il-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli spiss tiddependi minn SMEs lokali jew reġjonali. L-opportunitajiet għall-iżvilupp kummerċjali lokali, għat-tkabbir sostenibbli u għall-impjiegi ta' kwalità għolja li jġibu l-investimenti reġjonali u lokali fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom huma importanti. Għalhekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jrawmu u jappoġġaw miżuri ta' żvilupp reġjonali u nazzjonali f'dawk l-oqsma, jinkoraġġixxu l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli bejn inizjattivi ta' żvilupp lokali u reġjonali u jtejbu l-għoti ta' assistenza teknika u ta' programmi ta' taħriġ, sabiex isaħħu l-għarfien espert regolatorju, tekniku u finanzjarju fil-prattika u jħeġġu l-għarfien dwar possibilitajiet disponibbli ta' finanzjament, anke permezz ta' użu aktar immirat tal-fondi tal-Unjoni, bħall-użu tal-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni f'dan il-qasam.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Premessa 49a (ġdida)
(49a)  L-awtoritajiet lokali u reġjonali spiss jistabbilixxu miri aktar ambizzjużi dwar l-enerġija rinnovabbli mill-miri nazzjonali. L-impenji reġjonali u lokali favur l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-preżent huma appoġġjati permezz ta' netwerks, bħall-inizjattivi tal-Patt tas-Sindki, il-Bliet Intelliġenti jew il-Komunitajiet Intelliġenti, u l-iżvilupp ta' pjanijiet ta' azzjoni dwar l-enerġija sostenibbli. Tali netwerks huma indispensabbli u jenħtieġ li jiġu estiżi, peress li jkattru s-sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-iskambji tal-aħjar prattiki u tal-appoġġ finanzjarju sostenibbli. F'dak il-kuntest, il-Kummissjoni jenħtieġ li tappoġġja wkoll lir-reġjuni interessati minn ta' quddiem u lill-awtoritajiet lokali biex jaħdmu bejn il-fruntieri billi tassisti fl-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni, bħar-Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali li jippermetti lill-awtoritajiet pubbliċi ta' diversi Stati Membri jingħaqdu ma' u jipprovdu servizzi u proġetti konġunti, mingħajr ma jkunu meħtieġa l-iffirmar u r-ratifika ta' ftehim internazzjonali preċedenti min-naħa tal-parlamenti nazzjonali.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Premessa 49b (ġdida)
(49b)  L-awtoritajiet lokali u l-bliet huma minn ta' quddiem fit-tranżizzjoni tal-enerġija u fiż-żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli. Bħala l-eqreb livell ta' governzanza għaċ-ċittadini, il-gvernijiet lokali jiżvolġu rwol kruċjali fil-bini tal-appoġġ pubbliku għall-miri tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima, filwaqt li jimplimentaw sistemi tal-enerġija aktar deċentralizzati u integrati. Huwa importanti li jiġi żgurat aċċess aħjar għall-fondi għall-bliet u r-reġjuni biex jitħeġġeġ l-investiment fl-enerġija rinnovabbli lokali.
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Premessa 49c (ġdida)
(49c)  Jenħtieġ li jitqiesu wkoll miżuri innovattivi oħra biex jiġi attirat aktar investiment f'teknoloġiji ġodda, bħall-kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija u proċessi ta' standardizzazzjoni fil-finanzjament pubbliku.
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Premessa 50
(50)  Fl-aġevolment tal-iżvilupp tas-suq għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli, jeħtieġ li jitqies l-impatt pożittiv fuq l-opportunitajiet ta' żvilupp reġjonali u lokali, il-prospetti għall-esportazzjoni, il-koeżjoni soċjali u l-opportunitajiet ta' impjieg, b'mod parikolari fir-rigward ta' SMEs kif ukoll produtturi indipendenti tal-enerġija.
(50)  Fl-aġevolament tal-iżvilupp tas-suq għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli, jeħtieġ li jitqies l-impatt pożittiv fuq l-opportunitajiet ta' żvilupp reġjonali u lokali, il-prospetti għall-esportazzjoni, il-koeżjoni soċjali u l-opportunitajiet ta' impjieg, b'mod parikolari fir-rigward tal-SMEs kif ukoll tal-produtturi indipendenti tal-enerġija, inklużi l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Premessa 51
(51)  Is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-aktar imbiegħda hija rikonoxxuta fl-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Is-settur tal-enerġija fir-reġjuni l-aktar imbiegħda huwa ħafna drabi kkaratterizzat minn iżolament, provvista limitata u d-dipendenza fuq il-karburanti fossili filwaqt li dawn ir-reġjuni jibbenefikaw minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli lokali importanti. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu għalhekk iservu bħala eżempji tal-applikazzjoni tat-teknoloġiji innovattivi tal-enerġija għall-Unjoni. Huwa għalhekk neċessarju li jiġi promoss l-użu tal-enerġija rinnovabbli sabiex jintlaħaq livell ogħla ta' awtonomija tal-enerġija għal dawk ir-reġjuni u tiġi rikonoxxuta s-sitwazzjoni speċifika tagħhom f'termini tal-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtiġijiet ta' appoġġ pubbliku.
(51)  Is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-aktar imbiegħda hija rikonoxxuta fl-Artikolu 349 tat-TFUE. Is-settur tal-enerġija fir-reġjuni l-aktar imbiegħda huwa ħafna drabi kkaratterizzat minn iżolament, provvista limitata u aktar għalja u d-dipendenza fuq il-karburanti fossili filwaqt li dawn ir-reġjuni jibbenefikaw minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli lokali importanti, b'mod partikolari l-enerġiji mill-bijomassa u mill-baħar. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu għalhekk iservu bħala eżempji tal-applikazzjoni tat-teknoloġiji innovattivi tal-enerġija għall-Unjoni u jistgħu jsiru territorji b'enerġija 100 % rinnovabbli. Huwa għalhekk neċessarju li l-istrateġija dwar l-enerġija rinnovabbli tiġi adattata sabiex jintlaħaq livell ogħla ta' awtonomija tal-enerġija għal dawk ir-reġjuni, tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista, u tiġi rikonoxxuta s-sitwazzjoni speċifika tagħhom f'termini tal-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtiġijiet ta' appoġġ pubbliku. Barra minn hekk, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jenħtieġ li jkunu jistgħu jisfruttaw ir-riżorsi tagħhom, f'konformità ma' kriterji ta' sostenibbiltà stretti u skont il-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet lokali, sabiex tiżdied il-produzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli u tissaħħaħ l-indipendenza enerġetika tagħhom.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Premessa 52
(52)  Hu xieraq li jitħalla jsir l-iżvilupp ta' teknoloġiji deċentralizzati ta' enerġija rinnovabbli taħt kundizzjonijiet mhux diskriminatorji u bla xkiel għall-finanzjament tal-investimenti fl-infrastruttura. Il-bidla għall-produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija għandha ħafna benefiċċji inkluż l-utilizzazzjoni tas-sorsi tal-enerġija lokali, iż-żieda fis-sigurtà lokali tal-provvista tal-enerġija, distanzi iqsar ta' trasport u tnaqqis fit-telf tal-enerġija trażmessa. Din id-deċentralizzazzjoni tiffavorixxi wkoll żvilupp u koeżjoni Komunitarja billi tipprovdi sorsi ta' dħul u toħloq impjiegi lokalment.
(52)  Hu xieraq li jitħalla jsir l-iżvilupp ta' teknoloġiji deċentralizzati ta' enerġija rinnovabbli u l-ħżin taħt kundizzjonijiet mhux diskriminatorji u bla xkiel għall-finanzjament tal-investimenti fl-infrastruttura. Il-bidla għall-produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija għandha ħafna benefiċċji inkluż l-utilizzazzjoni tas-sorsi tal-enerġija lokali, iż-żieda fis-sigurtà lokali tal-provvista tal-enerġija, distanzi iqsar ta' trasport u tnaqqis fit-telf tal-enerġija trażmessa. Din id-deċentralizzazzjoni tiffavorixxi wkoll żvilupp u koeżjoni Komunitarja billi tipprovdi sorsi ta' dħul u toħloq impjiegi lokalment.
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Premessa 53
(53)  Bl-importanza li qed tikber tal-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, jinħtieġu definizzjoni ta' awtokonsumatur rinnovabbli u qafas regolatorju li jagħti s-setgħa lill-awtokonsumaturi li jiġġeneraw, jaħżnu, jużaw u jbiegħu l-elettriku mingħajr ma jiffaċċjaw piżijiet sproporzjonati. L-awtokonsum kollettiv għandu jkun permess f'ċerti każijiet sabiex iċ-ċittadini li jgħixu f'appartamenti jkunu jistgħu, pereżempju, jibbenefikaw mis-setgħa tal-konsumaturi bl-istess mod bħal unitajiet domestiċi f'dar ta' familja waħda.
(53)  Bl-importanza li qed tikber tal-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, jinħtieġu definizzjoni ta' awtokonsumatur rinnovabbli u qafas regolatorju li jagħti s-setgħa lill-awtokonsumaturi li jiġġeneraw, jaħżnu, jużaw u jbigħu l-elettriku mingħajr ma jiffaċċjaw piżijiet sproporzjonati. It-tariffi u r-remunerazzjoni għall-awtokonsum jenħtieġ li jipprovdu inċentivi għal-iżvilupp ta’ teknoloġiji aktar intelliġenti għall-integrazzjoni ta' sorsi rinnovabbli u jimmotivaw lill-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli biex jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment li l-konsumatur u l-grilja jibbenefikaw minnhom b'mod reċiproku. Biex dan il-bilanċ ikun jista' jinkiseb, jeħtieġ li jiġi żgurat li l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jkunu intitolati li jirċievu remunerazzjoni li tirrifletti l-valur fis-suq tal-elettriku trażmess – kif ukoll il-valur fit-tul għall-grilja, għall-ambjent u għas-soċjetà – għall-elettriku rinnovabbli awtoġenerat li jittrażmettu lill-grilja. Dan irid jinkludi kemm il-kostijiet kif ukoll il-benefiċċji tal-awtokonsum fuq perjodu twil f'termini ta' kostijiet evitati għall-grilja, għas-soċjetà u għall-ambjent, speċjalment meta jkunu f'taħlita ma' riżorsi tal-enerġija distribwiti oħra bħalma huma l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, il-ħżin tal-enerġija, ir-rispons tad-domanda u n-netwerks komunitarji. Tali remunerazzjoni jenħtieġ li tiġi ddeterminata abbażi tal-analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji tar-riżorsi tal-enerġija distribwiti skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku (riformulazzjoni), 2016/0380(COD)].
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Premessa 53a (ġdida)
(53a)  L-awtokonsum kollettiv jenħtieġ li jkun permess f'ċerti każijiet sabiex iċ-ċittadini li jgħixu f'appartamenti jkunu jistgħu, pereżempju, jibbenefikaw mis-setgħa tal-konsumaturi bl-istess mod bħal unitajiet domestiċi f'dar ta' familja waħda. L-abilitazzjoni tal-awtokonsum kollettiv toffri wkoll opportunitajiet biex il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-livell tal-unitajiet domestiċi u tgħin fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku permezz tat-tnaqqis fil-konsum u tariffi tal-provvista iktar baxxi. L-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu vantaġġ minn din l-opportunità, inter alia, billi jivvalutaw il-possibbiltà biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-unitajiet domestiċi li inkella jista' ma jkunux jistgħu jipparteċipaw, inklużi l-konsumaturi u l-inkwilini vulnerabbli.
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Premessa 53b (ġdida)
(53b)  L-Istati Membri jridu jiżguraw il-konformità mar-regoli dwar il-konsum u dwar l-introduzzjoni jew it-tisħiħ ta' miżuri biex jiġi miġġieled il-bejgħ furzat, il-bejgħ inġust u l-asserzjonijiet qarrieqa fir-rigward tal-installazzjoni ta' tagħmir tal-enerġija rinnovabbli li jaffettwaw l-aktar lill-gruppi vulnerabbli ((bħal anzjani u persuni li jgħixu f'żoni rurali).
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Premessa 54
(54)  Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini lokali fi proġetti ta'enerġija rinnovabbli permezz ta' komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli rriżultat f'valur miżjud sostanzjali f'termini ta' aċċettazzjoni lokali tal-enerġija rinnovabbli u aċċess għal kapital privat addizzjonali. Dan l-involviment lokali se jkunu dejjem aktar importanti f'kuntest ta' żieda fil-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli fil-futur.
(54)  Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini lokali u tal-awtoritajiet lokali fi proġetti ta' enerġija rinnovabbli permezz ta' komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli rriżultat f'valur miżjud sostanzjali f'termini ta' aċċettazzjoni lokali tal-enerġija rinnovabbli u aċċess għal kapital privat addizzjonali li jwassal għal investiment lokali, aktar għażla għall-konsumaturi u parteċipazzjoni akbar miċ-ċittadini fit-tranżizzjoni tal-enerġija, b'mod partikolari bl-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni tal-unitajiet domestiċi li inkella ma jkunux jistgħu jipparteċipaw, bl-avvanz tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-livell domestiku, u bl-għajnuna fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku permezz ta' tnaqqis fil-konsum u tariffi tal-provvista orħos. Dan l-involviment lokali se jkun dejjem aktar importanti f'kuntest ta' żieda fil-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli fil-futur.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Premessa 55a (ġdida)
(55a)  Huwa importanti li l-Istati Membri jiżguraw allokazzjoni ġusta u mhux diskriminatorja tal-ispejjeż u l-imposti tan-netwerks bejn l-utenti kollha tas-sistema tal-elettriku. It-tariffi tan-netwerk jenħtieġ li jirriflettu l-ispejjeż.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Premessa 57
(57)  Diversi Stati Membri implimentaw miżuri fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ li jilħqu mira tal-enerġija rinnovabbli għall-2020. Madankollu, fin-nuqqas ta' miri nazzjonali vinkolanti għall-perjodu wara l-2020, il-bqija tal-inċentivi nazzjonali jistgħu ma jkunux biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet ta' dekarbonizzazzjoni fuq perjodu twil ta' żmien għall-2030 u l-2050. Sabiex ikun hemm konformità ma' dawn l-għanijiet, tissaħħaħ iċ-ċertezza għall-investituri u jitħeġġeġ l-iżvilupp ta' suq tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli, filwaqt li jiġi rrispettat l-ewwel prinċipju tal-effiċjenza tal-enerġija, huwa xieraq li jiġu nkoraġġuti l-isforzi tal-Istati Membri fil-provvista tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ħalli jikkontribwixxu għal żieda progressiva fl-enerġija rinnovabbli. Minħabba n-natura frammentata ta' xi swieq tat-tisħin u t-tkessiħ, huwa ta' importanza kbira li tiġi żgurata flessibilità fit-tfassil ta' sforzi bħal dawn. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-użu potenzjali tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ma jkollux effetti sekondarji ta' ħsara ambjentali.
(57)  Diversi Stati Membri implimentaw miżuri fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ li jilħqu l-mira tagħhom tal-enerġija rinnovabbli għall-2020. Sabiex ikun hemm konformità ma' dawn l-għanijiet, tissaħħaħ iċ-ċertezza għall-investituri u jitħeġġeġ l-iżvilupp ta' suq tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli, filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel", huwa xieraq li jiġu inkoraġġuti l-isforzi tal-Istati Membri fil-provvista tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ħalli jikkontribwixxu għal żieda progressiva fl-enerġija rinnovabbli. Minħabba n-natura frammentata ta' xi swieq tat-tisħin u t-tkessiħ, huwa ta' importanza kbira li tiġi żgurata flessibilità fit-tfassil ta' sforzi bħal dawn. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-użu potenzjali tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ma jkollux effetti sekondarji ta' ħsara fuq l-ambjent u fuq is-saħħa pubblika.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Premessa 59a (ġdida)
(59a)  Il-konsumaturi domestiċi u l-komunitajiet involuti fil-kummerċ tal-flessibbiltà, l-awtokonsum jew il-bejgħ tal-elettriku awtoġenerat tagħhom, għandhom iżommu d-drittijiet tagħhom bħala konsumaturi, inklużi d-drittijiet li jkollhom kuntratt ma' fornitur tal-għażla tagħhom u li jibdlu l-fornitur.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Premessa 60
(60)  Is-sinerġiji potenzjali bejn sforz biex jiżdied l-użu ta' tisħin u tkessiħ rinnovabbli u l-iskemi eżistenti fid-Direttivi 2010/31/UE u 2012/27/UE għandhom jiġu enfasizzati. L-Istati Membri għandhom, sa fejn ikun possibbli, jkollhom il-possibbiltà li jużaw l-istrutturi amministrattivi eżistenti biex jiġi implimentat dan l-isforz, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv.
(60)  L-użu tat-tisħin jew tat-tkessiħ effiċjenti bbażat fuq l-enerġija rinnovabbli għandu jimxi id f'id ma' ristrutturar fil-fond tal-bini, biex b'hekk jitnaqqsu d-domanda għall-enerġija u l-ispejjeż għall-konsumaturi u jingħata kontribut biex jittaffa l-faqar enerġetiku kif ukoll biex jinħolqu impjiegi lokali kwalifikati. Għal dak il-għan, is-sinerġiji potenzjali bejn il-ħtieġa li jiżdied l-użu ta' tisħin u tkessiħ rinnovabbli u l-iskemi eżistenti fid-Direttivi 2010/31/UE u 2012/27/UE jenħtieġ li jiġu enfasizzati. L-Istati Membri, sa fejn ikun possibbli, jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jużaw l-istrutturi amministrattivi eżistenti biex jiġi implimentat dan l-isforz, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv.
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Premessa 61a (ġdida)
(61a)  Fil-qasam tat-Trasport Intelliġenti huwa importanti li jiżdiedu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-mobbiltà elettrika fit-toroq, kif ukoll li titħaffef l-integrazzjoni tat-teknoloġiji avvanzati fil-ferroviji innovattivi billi tingħata spinta lill-inizjattiva Shift2Rail li hija ta' benefiċċju għal trasport pubbliku nadif.
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Premessa 62
(62)  L-Istrateġija Ewropea għal mobilità b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju ta' Lulju 2016 ġibdet l-attenzjoni li l-bijokarburanti magħmula mill-ikel għandhom rwol limitat fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għandhom jiġu eliminati b'mod gradwali u sostitwiti minn bijokarburanti avanzati. Bi tħejjija għat-tranżizzjoni għal bijokarburanti avanzati u li jimminimizzaw l-impatti indiretti kumplessivi tat-tibdil fl-użu tal-art, ikun jixraq li jitnaqqas l-ammont ta' bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf li jista' jingħadd lejn il-mira tal-Unjoni stabbiliti f'din id-Direttiva.
(62)  Fejn il-bur jew l-art agrikola li qabel kienet iddestinata għall-produzzjoni tal-ikel u tal-għalf tinbidel għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, id-domanda li ma tkunx għall-karburanti xorta waħda trid tiġi ssodisfata jew bl-intensifikazzjoni tal-produzzjoni attwali jew billi art mhux agrikola tinbidel għall-produzzjoni band'oħra. Dan tal-aħħar jikkostitwixxi tibdil indirett fl-użu tal-art u meta jinvolvi l-bidla ta' art b'ħażna kbira ta' karbonju dan jista' jwassal għal emissjonijiet sinifikanti ta' gassijiet b'effett ta' serra. L-Istrateġija Ewropea għal mobilità b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju ta' Lulju 2016 ġibdet l-attenzjoni li l-bijokarburanti magħmula mill-ikel għandhom rwol limitat fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għandhom jiġu eliminati b'mod gradwali u sostitwiti minn bijokarburanti avanzati. Bi tħejjija għat-tranżizzjoni għal bijokarburanti avanzati u li jimminimizzaw l-impatti indiretti kumplessivi tat-tibdil fl-użu tal-art, ikun jixraq li jitnaqqas l-ammont ta' bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf li jista' jingħadd lejn il-mira tal-Unjoni stabbiliti f'din id-Direttiva filwaqt li ssir distinzjoni bejn bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel b'effiċjenza għolja fir-rigward tal-gassijiet b'effett ta' serra u riskju baxx ta' tibdil indirett fl-użu tal-art. L-implimentazzjoni tal-bijokarburanti u tal-mobbiltà elettrika jenħtieġ li titħaffef.
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Premessa 63a (ġdida)
(63a)  L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom l-għan li jżidu t-taħlita tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, inaqqsu l-konsum totali ta' enerġija fit-trasport u jżidu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fis-setturi kollha tat-trasport. Il-miżuri biex jagħmlu dan jistgħu jiġu promossi kemm fl-ippjanar tat-trasport, kif ukoll fil-produzzjoni ta' karozzi b'aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Premessa 63b (ġdida)
(63b)  L-istandards dwar l-effiċjenza tal-karburanti għat-trasport bit-triq jipprovdu mod effettiv sabiex fil-futur jiġi promoss l-użu ta' alternattivi għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli fis-settur tat-trasport u jinkiseb aktar tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. L-istandards dwar l-effiċjenza tal-karburanti jenħtieġ li jkunu konformi mal-iżviluppi fit-teknoloġija u fil-miri klimatiċi u tal-enerġija.
Emenda 286
Proposta għal direttiva
Premessa 63c (ġdida)
(63c)  Il-bijokarburanti avvanzati mistennija jkollhom rwol importanti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-avjazzjoni, u għalhekk l-obbligu ta' inkorporazzjoni jenħtieġ li jitwettaq ukoll speċifikament fir-rigward tal-karburanti fornuti lis-settur tal-avjazzjoni. Jenħtieġ li jiġu żviluppati politiki fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri sabiex jitħeġġu miżuri operattivi biex jiġu ffrankati l-karburanti fit-tbaħħir, flimkien ma' sforzi ta' riċerka u żvilupp biex jiżdied it-trasport bil-baħar li jaħdem bl-enerġija tar-riħ u dik solari.
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Premessa 65a (ġdida)
(65a)  Sabiex ikun hemm kunsiderazzjoni aktar preċiża tas-sehem tal-elettriku rinnovabbli fit-trasport, jenħtieġ li tiġi żviluppata metodoloġija adatta u jenħtieġ li jiġu esplorati soluzzjonijiet tekniċi u teknoloġiċi differenti għal dak l-għan.
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Premessa 66
(66)  Materja prima għall-ipproċessar industrijali u produttiv li għandha impatti baxxi fuq it-tibdil indirett fl-użu tal-art meta tkun użata għall-bijokarburanti, għandha tiġi promossa sabiex tagħti kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. B'mod partikolari materja prima għal bijokarburanti avvanzati, li tapplika teknoloġija aktar innovattiva u anqas matura u li għalhekk jeħtieġ livell ogħla ta' appoġġ, għandha tiġi inkluża f'Anness ma' din id-Direttiva. Sabiex jiġi żgurat li dan l-Anness jiġi aġġornat mal-aħħar żviluppi teknoloġiċi filwaqt li jiġu evitati l-effetti negattivi mhux intenzjonati, għandha ssir evalwazzjoni wara l-adozzjoni tad-Direttiva sabiex tivvaluta l-possibbiltà li l-Anness jiġi estiż għal materja prima ġdida.
(66)  Materja prima għall-ipproċessar industrijali u produttiv li jenħtieġ li impatti baxxi fuq it-tibdil indirett fl-użu tal-art meta tkun użata għall-bijokarburanti, għandha tiġi promossa sabiex tagħti kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. B'mod partikolari materja prima għal bijokarburanti avvanzati, li tapplika teknoloġija aktar innovattiva u anqas matura u li għalhekk jeħtieġ livell ogħla ta' appoġġ, jenħtieġ li tiġi inkluża f'Anness ma' din id-Direttiva. Sabiex jiġi żgurat li dan l-Anness jiġi aġġornat mal-aħħar żviluppi teknoloġiċi filwaqt li jiġu evitati l-effetti negattivi mhux intenzjonati, jenħtieġ li jiġi evalwat b'mod regolari.
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Premessa 68
(68)  Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-bijomassa bħala kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija permezz tal-użi tagħha għall-materjali u l-enerġija, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jippromwovu mobilizzazzjoni sostenibbli akbar tal-injam eżistenti u tar-riżorsi agrikoli u l-iżvilupp ta' sistemi ġodda ta' silvikultura u produzzjoni agrikola.
(68)  Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-bijomassa bħala kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija permezz tal-użi tagħha għall-materjali u l-enerġija, l-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu użi tal-enerġija biss minn mobilizzazzjoni sostenibbli akbar tal-injam eżistenti u tar-riżorsi agrikoli u l-iżvilupp ta' sistemi ġodda ta' silvikultura u produzzjoni agrikola sakemm jiġu ssodisfati l-kriterji ta' sostenibbiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra.
Emenda 287
Proposta għal direttiva
Premessa 68a (ġdida)
(68a)  Is-sinerġija bejn l-ekonomija ċirkolari, il-bijoekonomija u l-promozzjoni ta' enerġija rinnovabbli jenħtieġ li tkun enfasizzata aktar sabiex jiġi żgurat l-aqwa użu tal-materja prima u l-aqwa eżitu ambjentali. Il-miżuri ta' politika adottati mill-Unjoni u l-Istati Membri bħala appoġġ fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli jenħtieġ li jqisu dejjem il-prinċipju tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u tal-użu mtejjeb tal-bijomassa.
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Premessa 69
(69)  Biokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa għandhom dejjem jiġu prodotti b'manjiera sostenibbli. Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa użati għall-konformità mal-mira tal-Unjoni stabbiliti f'din id-Direttiva, li jibbenefikaw minn skemi ta' sostenn, għandhom għalhekk jiġu meħtieġa jissodisfaw il-kriterji ta' sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.
(69)  L-enerġija rinnovabbli jenħtieġ li dejjem tiġi prodotta b'manjiera sostenibbli. Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa użati għall-konformità mal-miri stabbiliti f'din id-Direttiva, u dawk il-forom ta' enerġija rinnovabbli li jibbenefikaw minn skemi ta' sostenn, jenħtieġ li għalhekk jiġu meħtieġa jissodisfaw il-kriterji ta' sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Premessa 71
(71)  Il-produzzjoni ta' materja prima agrikola għall-bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa, u l-inċentivi għall-użu tagħhom previst f'din id-Direttiva, m'għandhomx ikollhom l-effett li jinkoraġġixxu l-qerda ta' artijiet bijodiversi. It-tali riżorsi limitati, rikonoxxuti f'diversi strumenti internazzjonali bħala li huma ta' valur għall-bnedmin kollha, għandhom ikunu ppreservati. Jeħtieġ għalhekk li jiġu pprovduti kriterji ta' sostenibbiltà u għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra li jiżguraw li l-bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa jikkwalifikaw għall-inċentivi biss meta jkun ggarantit li il-materja prima agrikola ma toriġinax f'żoni bijodiversi jew, fil-każ ta' żoni ddedikati għal skopijiet ta' protezzjoni tan-natura jew għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu li jinqerdu, l-awtorità kompetenti rilevanti turi li jintwera li l-produzzjoni tal-materja prima agrikola ma tinterferix mat-tali skopijiet. Il-foresti għandhom jitqiesu bħala bijodiversi skont il-kriterji tas-sostennibbiltà, meta jkunu foresti primarji kont id-definizzjoni użata mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) fl-evalwazzjoni tagħha dwar ir-Riżorsi Globali tal-Foresti, jew fejn huma protetti mil-liġijiet nazzjonali għall-protezzjoni tan-natura. Żoni fejn isir il-ġbir ta' prodotti forestali minbarra l-injam għandhom jiġu meqjusa bħala foresti bijodiversi, bil-kondizzjoni li l-impatt tal-bniedem ikun żgħir. Tipi oħra ta' foresti kif definiti mill-FAO, bħal foresti naturali modifikati, foresti semi-naturali u pjantaġġuni, m'għandhomx jitqiesu bħala foresti primarji. Barra minn hekk, fid-dawl tan-natura b'bijodiversità għolja ta' ċerti artijiet bil-ħaxix, kemm moderati u kemm tropikali, inklużi savani, steppi, artijiet neqsin mix-xita u prateriji b'bijodiversità għolja, lill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa magħmulin minn materja prima agrikola li toriġina minn artijiet bħal dawn m'għandhomx jikkwalifikaw għall-inċentivi previsti f'din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kriterji xierqa biex tiddefinixxi artijiet bil-ħaxix bħal dawn li għanddom bijodiversità għolja skont l-aqwa provi xjentifiċi disponibbli u l-istandards internazzjonali rilevanti.
(71)  Il-produzzjoni ta' materja prima agrikola għall-bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa, u l-inċentivi għall-użu tagħhom previst f'din id-Direttiva, m'għandux ikollhom, jew iħeġġu, effett detrimentali fuq il-bijodiversità fi ħdan l-Unjoni jew barra minnha. It-tali riżorsi limitati, rikonoxxuti f'diversi strumenti internazzjonali bħala li huma ta' valur għall-bnedmin kollha, jenħtieġ li jkunu ppreservati. Jeħtieġ għalhekk li jiġu pprovduti kriterji ta' sostenibbiltà u għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra li jiżguraw li l-bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa jikkwalifikaw għall-inċentivi biss meta jkun ggarantit li il-materja prima agrikola ma toriġinax f'żoni bijodiversi jew, fil-każ ta' żoni ddedikati għal skopijiet ta' protezzjoni tan-natura jew għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu li jinqerdu, l-awtorità kompetenti rilevanti turi li jintwera li l-produzzjoni tal-materja prima agrikola ma tinterferix mat-tali skopijiet. Il-foresti jenħtieġ li jitqiesu bħala bijodiversi skont il-kriterji tas-sostennibbiltà, meta jkunu foresti primarji kont id-definizzjoni użata mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) fl-evalwazzjoni tagħha dwar ir-Riżorsi Globali tal-Foresti, jew fejn huma protetti mil-liġijiet nazzjonali għall-protezzjoni tan-natura. Żoni fejn isir il-ġbir ta' prodotti forestali minbarra l-injam jenħtieġ li jiġu meqjusa bħala foresti bijodiversi, bil-kondizzjoni li l-impatt tal-bniedem ikun żgħir. Tipi oħra ta' foresti kif definiti mill-FAO, bħal foresti naturali modifikati, foresti semi-naturali u pjantaġġuni, jenħtieġ li ma jitqisux bħala foresti primarji. Madankollu, il-bijodiversità, kif ukoll il-kwalità, is-saħħa, il-vijabbiltà u l-vitalità ta' tali foresti jenħtieġ li jiġu żgurati. Barra minn hekk, fid-dawl tan-natura b'bijodiversità għolja ta' ċerti artijiet bil-ħaxix, kemm moderati u kemm tropikali, inklużi savani, steppi, artijiet neqsin mix-xita u prateriji b'bijodiversità għolja, lill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa magħmulin minn materja prima agrikola li toriġina minn artijiet bħal dawn jenħtieġ li ma jikkwalifikawx għall-inċentivi previsti f'din id-Direttiva. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi kriterji xierqa biex tiddefinixxi artijiet bil-ħaxix bħal dawn li għanddom bijodiversità għolja skont l-aqwa provi xjentifiċi disponibbli u l-istandards internazzjonali rilevanti.
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Premessa 72a (ġdida)
(72a)  Il-kriterji tas-sostenibbiltà tal-UE għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jenħtieġ li jiżguraw li t-tranżizzjoni għall-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju tappoġġja l-objettivi fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu ‘L-għeluq taċ-ċirku - Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Ekonomija Ċirkolari’ u tkun iggwidata bis-sħiħ mill-ġerarkija tal-iskart stabbilita fid-Direttiva 2008/98/KE.
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Premessa 73
(73)  Il-materja prima agrikola mill-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ma għandhiex tiġi prodotta minn art tal-pit peress li l-kultivazzjoni tal-materja prima fuq art tal-pit tirriżulta f'telf sinifikanti tal-istokk tal-karbonju jekk l-art tkompli tiġi iddrejnjata għal dak il-għan filwaqt li n-nuqqas tat-tali drenaġġ ma jkunx jista' jiġi vverifikat faċilment.
(73)  Il-materja prima agrikola mill-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ma għandhiex tiġi prodotta minn art tal-pit jew minn art mistagħdra fejn dan ikun jinvolvi drenaġġ tal-ħamrija peress li l-kultivazzjoni tal-materja prima fuq art tal-pit jew fuq art mistagħdra tirriżulta f'telf sinifikanti tal-istokk tal-karbonju jekk l-art tkompli tiġi iddrejnjata għal dak il-għan.
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Premessa 74a (ġdida)
(74a)  Il-materja prima agrikola għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jenħtieġ li tiġi prodotta permezz ta' prattiki konsistenti mal-protezzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u tal-karbonju organiku fil-ħamrija.
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Premessa 75
(75)  Jixraq li jiddaħħlu kriterji madwar l-Unjoni kollha dwar is-sostennibbiltà u l-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-karburanti mill-bijomassa użati fil-ġenerazzjoni tal-elettriku u tat-tisħin u t-tkessiħ, ħalli jitkompla jiġi żgurat l-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra bi tqabbil mal-karburanti fossoli, biex b'hekk jiġu evitati impatti mhux intenzjonati fuq is-sostennibbiltà, u jitħeġġeġ is-suq intern.
(75)  Jixraq li jiddaħħlu kriterji madwar l-Unjoni kollha dwar is-sostennibbiltà u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-karburanti mill-bijomassa użati fil-ġenerazzjoni tal-elettriku u tat-tisħin u t-tkessiħ, ħalli jitkompla jiġi żgurat l-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra bi tqabbil mal-karburanti fossili, biex b'hekk jiġu evitati impatti mhux intenzjonati fuq is-sostennibbiltà, u jitħeġġeġ is-suq intern. Mingħajr preġudizzju għar-rispett strett tar-riżorsi primarji b'valur ambjentali għoli, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jenħtieġ li jkunu kapaċi jużaw il-potenzjal tar-riżorsi tagħhom sabiex iżidu l-produzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli u l-indipendenza enerġetika tagħhom.
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Premessa 76
(76)  Biex jiġi żgurat dan, minkejja d-domanda kull ma jmur qed tikber għall-bijomassa mill-foresti, il-ħsad isir b'mod sostenibbli fil-foresti fejn ir-riġenerazzjoni hija żgurata, tingħata attenzjoni speċjali lil dawk iż-żoni li huma espliċitament magħżula għall-protezzjoni tal-bijodiversità, lil pajsaġġi u elementi naturali speċifiċi, jiġu kkonservati r-riżorsi tal-bijodiversità u jiġu ttraċċati l-istokkijiet tal-karbonju, bil-materja prima tal-injam tiġi biss minn foresti li huma maħsuda skont il-prinċipji tal-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti skont proċessi forestarji internazzjonali bħal Forest Europe u bl-implimentazzjoni permezz tal-liġijiet nazzjonali jew l-aħjar prattiċi ta' mmaniġġjar fil-livell tal-azjendi forestali. L-operaturi għandhom jieħdu l-passi xierqa biex jimminimizzaw ir-risju li jużaw bijomassa mill-foresti mhux sostenibbli għall-produzzjoni tal-bijoenerġija. Għal dan il-għan, l-operaturi għandhom iqiegħdu fis-seħħ approċċ imsejjes fuq ir-riskju. F'dan il-kuntest, jixraq li l-Kummissjoni tiżviluppa gwida operattiva dwar il-verifikazzjoni tal-konformità mal-approċċ imsejjes fuq ir-riskju, wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u l-Kumitat Forestrarju Permanenti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/367/KEE24.
(76)  Biex jiġi żgurat dan, minkejja d-domanda kull ma jmur qed tikber għall-bijomassa mill-foresti, il-ħsad isir b'mod sostenibbli fil-foresti fejn ir-riġenerazzjoni hija żgurata, tingħata attenzjoni speċjali lil dawk iż-żoni li huma espliċitament magħżula għall-protezzjoni tal-bijodiversità, lil pajsaġġi u elementi naturali speċifiċi, jiġu kkonservati r-riżorsi tal-bijodiversità u jiġu ttraċċati l-istokkijiet tal-karbonju, bil-materja prima tal-injam tiġi biss minn foresti li huma maħsuda skont il-prinċipji tal-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti skont proċessi forestarji internazzjonali bħal Forest Europe u bl-implimentazzjoni permezz tal-liġijiet nazzjonali jew l-aħjar prattiċi ta' mmaniġġjar fil-livell tal-bażi tal-provvista. L-operaturi jenħtieġ li jiżguraw li jittieħdu miżuri sabiex jiġu evitati u limitati l-konsegwenzi negattivi tal-ħsad fl-ambjent. Għal dan il-għan, l-operaturi jenħtieġ li jqiegħdu fis-seħħ approċċ imsejjes fuq ir-riskju. F'dan il-kuntest, jixraq li l-Kummissjoni tiżviluppa arranġamenti għall-implementazzjoni tar-rekwiżiti bbażati fuq l-aħjar prattiki tal-Istati Membri kif ukoll gwida operattiva dwar il-verifikazzjoni tal-konformità mal-approċċ imsejjes fuq ir-riskju, wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u l-Kumitat Forestrarju Permanenti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/367/KEE24.
Emenda 74
Proposta għal direttiva
Premessa 76a (ġdida)
(76a)  Jekk kriterju wieħed relatat mas-sostenibbiltà tal-bijomassa tal-foresti mhix previst fil-liġi jew fil-prattika nazzjonali, jenħtieġ li tiġi pprovduta aktar informazzjoni li tikkorrispondi għal dak il-kriterju fil-livell ta' bażi tal-provvista mingħajr il-ħtieġa li tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar il-kriterji diġà ssodisfati fil-livell tal-Istat Membru.
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Premessa 76b (ġdida)
(76b)  Jenħtieġ li jiġi adottat approċċ ibbażat fuq ir-riskju, qabel kollox fil-livell nazzjonali. Jekk ir-rekwiżiti ta' kriterju wieħed mhumiex previsti fil-liġi nazzjonali jew il-monitoraġġ, l-informazzjoni rigward dik il-parti jenħtieġ li tingħata fil-livell ta' bażi tal-provvista sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' produzzjoni tal-bijomassa tal-foresti mhux sostenibbli.
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Premessa 76c (ġdida)
(76c)  Il-ħsad għall-għanijiet ta' enerġija żdied u huwa mistenni li jkompli jikber, u dan jirriżulta f'aktar importazzjonijiet ta' materja prima minn pajjiżi terzi kif ukoll f'żieda fil-produzzjoni ta' dawk il-materjali fi ħdan l-Unjoni. L-operaturi jenħtieġ li jiżguraw li l-ħżin isir skont il-kriterji tas-sostenibbiltà.
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Premessa 78
(78)  Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jiġu konvertiti f'elettriku u sħana b'mod effiċjenti ħalli jiġu masimizzati s-sigurtà tal-enerġija u l-iffrankar fil-gassijiet b'effett ta' serra, kif ukoll biex jitrażżnu l-emissjonijiet tal-pollutanti tal-arja u tiġi minimizzata l-pressjoni fuq ir-riżorsi limitati tal-bijomassa. Għal dan il-għan, l-appoġġ pubbliku għal stallazzjonijiet b'kapaċità ta' karburant ta' 20 MW jew aktar, jekk ikun meħtieġ, għandu jingħata biss lil stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkombinaw il-produzzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana kif definit fl-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE. L-iskemi ta' appoġġ eżistenti għall-elettriku msejjes fuq il-bijomassa għandhom madankollu jitħallew sakemm jaslu fi tmiemhom għall-istallazzjonijiet kollha tal-bijomassa. Barra minn hekk, l-elettriku prodott mill-bijomassa f'stallazzjonijiet ġodda b'kapaċità ta' karburant ta' 20 MW jew aktar għandu jgħodd biss bħala parti mill-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli fil-każijiet ta' stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkumbinaw il-ġenerazzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana. Skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri għandhom madankollu jitħallew jagħtu appoġġ pubbliku għall-produzzjoni tas-sorsi rinnovabbli lill-istallazzjonijiet, u jgħoddu l-elettriku li jipproduċu mal-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli, ħalli tiġi evitata dipendenza akbar fuq il-karburanti fossili b'impatti ambjentali u klimatiċi akbar f'każijiet fejn, wara li ġew eżawsti l-possibiltajiet tekniċi u ekonomiċi kollha biex jiġu stallati stallazzjonijiet tal-bijomassa effiċjenti ħafna li jikkombinaw is-sħana mal-qawwa elettrika, l-Istati Membri jisfaw iħabbtu wiċċhom ma' riskju sostanzjat ta' skarsezza tal-provvista tal-elettriku.
(78)  Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jiġu konvertiti f'elettriku u sħana b'mod effiċjenti ħalli jiġu masimizzati s-sigurtà tal-enerġija u l-iffrankar fil-gassijiet b'effett ta' serra, kif ukoll biex jitrażżnu l-emissjonijiet tal-pollutanti tal-arja u tiġi minimizzata l-pressjoni fuq ir-riżorsi limitati tal-bijomassa. Għal dan il-għan, l-appoġġ pubbliku għal stallazzjonijiet b'kapaċità ta' karburant ta' 20 MW jew aktar, jekk ikun meħtieġ, jenħtieġ li jingħata biss lil stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkombinaw il-produzzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana kif definit fl-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE. L-iskemi ta' appoġġ eżistenti għall-elettriku msejjes fuq il-bijomassa jenħtieġ li madankollu jitħallew sakemm jaslu fi tmiemhom għall-istallazzjonijiet kollha tal-bijomassa. Barra minn hekk, l-elettriku prodott mill-bijomassa f'installazzjonijiet ġodda b'kapaċità ta' karburant ta' 20 MW jew aktar jenħtieġ li jgħodd biss bħala parti mill-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli fil-każijiet ta' stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkumbinaw il-ġenerazzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana. Skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri jenħtieġ li madankollu jitħallew jagħtu appoġġ pubbliku għall-produzzjoni tas-sorsi rinnovabbli lill-istallazzjonijiet, u jgħoddu l-elettriku li jipproduċu mal-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli, ħalli tiġi evitata dipendenza akbar fuq il-karburanti fossili b'impatti ambjentali u klimatiċi akbar f'każijiet fejn, wara li ġew eżawsti l-possibiltajiet tekniċi u ekonomiċi kollha biex jiġu stallati stallazzjonijiet tal-bijomassa effiċjenti ħafna li jikkombinaw is-sħana mal-qawwa elettrika, l-Istati Membri jisfaw iħabbtu wiċċhom ma' riskju sostanzjat ta' skarsezza tal-provvista tal-elettriku. B'mod partikolari, jenħtieġ li jissaħħaħ l-appoġġ għal installazzjonijiet effiċjenti ħafna ta' enerġiji rinnovabbli mill-bijomassa fir-reġjuni l-aktar imbiegħda li jiddependu ħafna fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' sostenibbiltà għall-effiċjenza ta' dawn l-enerġiji rinnovabbli, adattati għall-karatteristiċi ta' dawn ir-reġjuni.
Emenda 78
Proposta għal direttiva
Premessa 80
(80)  Abbażi tal-esperjenza fl-implimentazzjoni prattika tal-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, jixraq li jissaħħaħ ir-rwol tal-iskemi taċ-ċertifikazzjoni nazzjonali u internazzjonali volontraji għall-verifika tal-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà b'mod armonizzat.
(80)  Abbażi tal-esperjenza fl-implimentazzjoni prattika tal-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, jixraq li jitqies ir-rwol tal-iskemi taċ-ċertifikazzjoni nazzjonali u internazzjonali volontraji għall-verifika tal-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà b'mod armonizzat.
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Premessa 82
(82)  L-iskemi volontarji jilgħabu parti kull ma jmur dejjem aktar importanti fil-provvediment ta' evidenza ta' konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra fil-każijiet tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa. Jixraq għaldaqstant li l-Kummissjoni tirrikjedi li l-iskemi volontarji, inklużi dawk li diġà huma rikonoxxuti mill-Kummissjoni, jirrapportaw regolarment dwar l-attività tagħhom. It-tali rapporti għandhom isiru pubbliċi ħalli tiżdied it-trasparenza u tittejjeb is-superviżjoni mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, it-tali rappurtar ikun jipprovdi l-informazzjoni neċessarja sabiex il-Kummissjoni tirrapporta dwar l-operat tal-iskemi volontarji bil-ħsieb li tiġi identifikata l-aħjar prattika u biex tiġi ppreżentata proposta, jekk dan ikun jixraq, ħalli t-tali prattika tajba tiġi promossa aktar.
(82)  L-iskemi volontarji jista' jkollhom rwol importanti fil-provvediment ta' evidenza ta' konformità mal-kriterji minimi tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fil-każ tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa. Jixraq għaldaqstant li l-Kummissjoni tirrikjedi li l-iskemi volontarji, inklużi dawk li diġà huma rikonoxxuti mill-Kummissjoni, jirrapportaw regolarment dwar l-attività tagħhom. It-tali rapporti jenħtieġ li jsiru pubbliċi ħalli tiżdied it-trasparenza u tittejjeb is-superviżjoni mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, it-tali rappurtar ikun jipprovdi l-informazzjoni neċessarja sabiex il-Kummissjoni tirrapporta dwar l-operat tal-iskemi volontarji bil-ħsieb li tiġi identifikata l-aħjar prattika u biex tiġi ppreżentata proposta, jekk dan ikun jixraq, ħalli t-tali prattika tajba tiġi promossa aktar.
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Premessa 84
(84)  Bil-għan li jkun evitat piż amministrattiv sproporzjonat, għandha tiġi stabbilita lista ta' valuri awtomatiċi għal mogħdijiet komuni ta' produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u dik il-lista għandha tiġi aġġornata u għandha titwessa' meta jkun hemm disponibbli aktar data affidabbli. L-operaturi ekonomiċi għandhom dejjem ikunu intitolati li jikklejmjaw il-livell ta' ffrankar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra fir-rigward tal-bijokarburanti bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa stabbiliti minn dik il-lista. Fejn il-valur awtomatiku għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra minn mogħdija tal-produzzjoni huwa taħt il-livell minimu meħtieġ tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra, il-produtturi li jixtiequ juru l-konformità tagħhom ma' dan il-livell minimu għandhom jintalbu juru li l-emissjonijiet reali mill-proċess tagħhom ta' produzzjoni huma iktar baxxi minn dawk li kienu maħsuba fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi.
(84)  Bil-għan li jkun evitat piż amministrattiv sproporzjonat, jenħtieġ li tiġi stabbilita lista ta' valuri awtomatiċi għal mogħdijiet komuni ta' produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u dik il-lista għandha tiġi aġġornata u għandha titwessa' meta jkun hemm disponibbli aktar data affidabbli. L-operaturi ekonomiċi dejjem għandhom ikunu intitolati li jikklejmjaw il-livell dirett ta' ffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra fir-rigward tal-bijokarburanti bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa stabbiliti minn dik il-lista. Fejn il-valur awtomatiku għall-iffrankar dirett tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra minn mogħdija tal-produzzjoni huwa taħt il-livell minimu meħtieġ tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra, il-produtturi li jixtiequ juru l-konformità tagħhom ma' dan il-livell minimu għandhom jintalbu juru li l-emissjonijiet reali mill-proċess tagħhom ta' produzzjoni huma iktar baxxi minn dawk li kienu maħsuba fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi.
Emenda 81
Proposta għal direttiva
Premessa 85
(85)  Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ċari għall-kalkolu tal-emissjoni ta' gass b'effett serra mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u l-karburanti fossili ta' riferiment tagħhom.
(85)  Jeħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ċari abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, għall-kalkolu tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u l-karburanti fossili ta' riferiment tagħhom.
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Premessa 99
(99)   Biex jiġu emendati jew issupplimentati l-elementi mhux essenzjali tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-lista tal-materji prima għall-produzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati, li l-kontribut tagħhom lejn l-obbligu tal-fornituri tal-karburant fit-trasport huwa limitat. l-adattament tal-kontenut tal-enerġija tal-karburanti tat-trasport għall-progress xjentifiku u tekniku; il-metodoloġija biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-bijokarburant li jirriżulta mill-ipproċessar tal-bijomassa bil-karburanti fossili f’proċess komuni; l-implimentazzjoni tal-ftehimiet dwar l-għarfien reċiproku tal-garanziji tal-oriġini; l-istabbiliment ta’ regoli għall-monitoraġġ tat-tħaddim tas-sistema tal-garanziji tal-oriġini; u r-regoli għall-kalkolu tal-impatt tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti, bijolikwidi u tal-karburant fossili ta’ referenza għat-tqabbil magħhom Hu ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
(99)   Biex jiġu emendati jew issupplimentati l-elementi mhux essenzjali tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-lista tal-materji prima għall-produzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati, li l-kontribut tagħhom lejn l-obbligu tal-fornituri tal-karburant fit-trasport huwa limitat. l-adattament tal-kontenut tal-enerġija tal-karburanti tat-trasport għall-progress xjentifiku u tekniku; il-metodoloġija biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-bijokarburant li jirriżulta mill-ipproċessar tal-bijomassa bil-karburanti fossili f’proċess komuni; l-implimentazzjoni tal-ftehimiet dwar l-għarfien reċiproku tal-garanziji tal-oriġini; l-istabbiliment ta’ regoli għall-monitoraġġ tat-tħaddim tas-sistema tal-garanziji tal-oriġini; r-regoli għall-kalkolu tal-impatt tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti, bijolikwidi u tal-karburant fossili ta’ referenza għat-tqabbil magħhom; l-istabbiliment tal-perjodu massimu ta' ħlas lura permess bħala kriterju ta' sostenibbiltà, b'mod partikolari għall-bijomassa linjoċellulożika; u sabiex tkun żgurata trasparenza sħiħa fis-setturi kollha tal-produzzjoni tal-enerġija, il-Kummissjoni, l-istabbiliment sal-31 ta' Diċembru 2018 tal-kriterji tal-produzzjoni għall-karburanti fossili u għall-enerġiji fossili. Hu ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
Emenda 288
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a
(a)  "enerġija minn sorsi rinnovabbli" tfisser l-enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, b'mod partikolari enerġija mir-riħ, mix-xemx (solari termiċi u solari fotovoltajċi) u, enerġija ġeotermika, sħana ambjentali, marea, mewġ u enerġija oħraï oċeanika, idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbla, gass minn impjanti għat-trattament tad-dranaġġ u bijogassijiet;
a)  "enerġija minn sorsi rinnovabbli" tfisser l-enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, b'mod partikolari enerġija mir-riħ, mix-xemx (solari termiċi u solari fotovoltajċi) u, enerġija ġeotermika, enerġija ambjentali, marea, mewġ u enerġija oħra oċeanika, idroenerġija, bijomassa, bijometan, gass mill-miżbla, gass minn impjanti għat-trattament tad-dranaġġ u bijogassijiet;
Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b
(b)  "sħana ambjentali" tfisser enerġija mis-sħana f'livell ta' temperatura siewi li hija estratta jew maqbuda permezz ta' pompi tas-sħana li jeħtieġu l-elettriku jew xi enerġija awżiljarja oħra biex jaħdmu, u li tista' tinħażen fl-arja ambjentali, taħt wiċċ art solida jew f'wiċċ l-ilma. Il-valuri rappurtati għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-istess metodoloġija użata għar-rappurtar tal-enerġija tas-sħana estratta jew maqbuda mill-pompi tas-sħana;
(b)  "enerġija ambjentali" tfisser enerġija termali f'livell ta' temperatura siewi li tista' tinħażen fl-arja ambjentali, minbarra l-arja tal-egżost, fl-ilma tal-wiċċ jew fid-dranaġġ. Il-valuri rappurtati għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-istess metodoloġija użata għar-rappurtar tal-enerġija tas-sħana estratta jew maqbuda mill-pompi tas-sħana;
Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)  "enerġija ġeotermali" tfisser enerġija maħżuna fil-forma ta' sħana taħt il-wiċċ ta' art solida;
Emenda 289
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c
(c)  "bijomassa" tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli ta' prodotti, skart u residwi ta' oriġini bijoloġika mill-agrikoltura, inklużi sustanzi veġetali u mill-annimali, l-industriji forestali u industriji relatati inkluż is-sajd u l-akwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli ta' skart, inkluż skart industrijali u muniċipali ta' oriġini bijoloġika;
(c)  "bijomassa" tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli ta' prodotti, skart u residwi ta' oriġini bijoloġika mill-agrikoltura inklużi sustanzi veġetali u mill-annimali, l-industriji forestali u industriji relatati inkluż is-sajd u l-akwakultura iżda esklużi l-pit u l-materjal inkorporat f'formazzjonijiet ġeoloġiċi u/jew ittrasformat f'fossili – kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli ta' skart, inkluż skart industrijali, kummerċjali u muniċipali ta' oriġini bijoloġika u l-batterji;
Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d
(d)  "konsum finali gross tal-enerġija" tfisser il-prodotti tal-enerġija mwassla għal għanijiet enerġetiċi lill-industrija, it-trasport, id-djar, is-servizzi inklużi s-servizzi pubbliċi, l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd, inkluż il-konsum ta' elettriku u sħana mill-fergħa tal-enerġija għall-produzzjoni tal-elettriku u s-sħana u inkluż it-telf ta' elettriku u sħana fid-distribuzzjoni u t-trasmissjoni;
(d)  "konsum finali gross tal-enerġija" tfisser il-prodotti tal-enerġija mwassla għal għanijiet enerġetiċi lill-industrija, it-trasport, id-djar, is-servizzi inklużi s-servizzi pubbliċi, l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd, inkluż il-konsum ta' elettriku u sħana mill-fergħa tal-enerġija għall-produzzjoni tal-elettriku, is-sħana u l-karburanti għat-trasport u inkluż it-telf ta' elettriku u sħana fid-distribuzzjoni u t-trażmissjoni;
Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e
(e)  "tisħin distrettwali" jew "tkessiħ distrettwali" tfisser id-distribuzzjoni ta' enerġija termali f'forma ta' fwar, ilma sħun jew likwidi mkessħin, minn sors ta' produzzjoni ċentrali permezz ta' network lill-bini jew siti multipli, għall-użu ta' tisħin jew tkessiħ ta' spazju jew proċess;
(e)  "tisħin distrettwali" jew "tkessiħ distrettwali" tfisser id-distribuzzjoni ta' enerġija termali f'forma ta' fwar, ilma sħun jew likwidi mkessħin, minn sorsi ta' produzzjoni ċentrali jew deċentralizzati permezz ta' network lill-bini jew siti multipli, għall-użu ta' tisħin jew tkessiħ ta' spazju jew proċess;
Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f
(f)  "bijolikwidi" tfisser karburant likwidu għal għanijiet ta' enerġija minbarra għat-trasport, inklużi l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ, prodott mill-bijomassa;
(f)  "bijolikwidi" tfisser karburant likwidu għal għanijiet ta' enerġija minbarra għat-trasport, inklużi l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ, prodott mill-bijomassa jew bil-bijomassa;
Emenda 290
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g
(g)  "bijokarburanti" tfisser karburant likwidu għat-trasport prodott mill-bijomassa;
(g)  "bijokarburanti" tfisser karburant likwidu jew gassuż għat-trasport prodott mill-bijomassa jew permezz tagħha;
Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt i
(i)  "skema ta' sostenn" tfisser kull strument, skema jew mekkaniżmu applikat minn Stat Membru jew grupp ta' Stati Membri, li jippromwovu l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli billi titnaqqas l-ispiża ta' dik l-enerġija, b'żieda tal-prezz li bih tista' tinbiegħ, jew b'żieda, permezz ta' obbligu ta' enerġija rinnovabbli jew b'mod ieħor, tal-volum ta' din l-enerġija mixtrija.Dan jinkludi, iżda mhuwiex limitat biss għal, l-għajnuna għall-investiment, l-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis mit-taxxi, ir-rifużzjonijiet tat-taxxa, l-iskemi ta' sostenn għall-obbligu ta' enerġija rinnovabbli, u l-iskemi ta' sostenn, inklużi dawk li jużaw ċertifikati ekoloġiċi, iżda wkoll l-iskemi diretti ta' sostenn għall-prezzijiet, inklużi tariffi "feed-in" u ħlasijiet ta' primjums;
(i)  "skema ta' sostenn" tfisser kull strument, skema jew mekkaniżmu applikati minn Stat Membru jew grupp ta' Stati Membri, li jippromwovu l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli billi titnaqqas l-ispiża ta' dik l-enerġija, b'żieda tal-prezz li tista' tinbiegħ bih, jew b'żieda, permezz ta' obbligu ta' enerġija rinnovabbli jew b'mod ieħor, tal-volum ta' din l-enerġija mixtrija. Dan jinkludi, iżda mhuwiex limitat biss għal, l-għajnuna għar-riċerka u għall-investiment, l-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis mit-taxxi, ir-rifużjonijiet tat-taxxa, l-iskemi ta' sostenn għall-obbligu ta' enerġija rinnovabbli, inklużi dawk li jużaw ċertifikati ekoloġiċi, iżda wkoll l-iskemi diretti ta' sostenn għall-prezzijiet, inklużi tariffi "feed-in" u ħlasijiet ta' primjums;
Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt q
(q)  "materjal ċellulożiku mhux tal-ikel" tfisser materja prima prinċipalment magħmula minn ċelluloża u emiċelluloża, u b'kontenut aktar baxx ta' linjin minn materjal linjoċellulożiku; hija tinkludi residwi tal-ikel u tal-għalla tal-ikel (bħal tiben, magħlef, ħlief u qxur), għelejjel tal-enerġija ta' ħaxix b'kontenut baxx ta' lamtu (bħal sikrana, switchgrass, miscanthus, kannamieli kbira u, għelejjel ta' kopertura qabel u wara l-għelejjel ewlenin), residwi industrijali (inklużi minn għelejjel għall-ikel u l-għalf wara li żjut veġetali, zokkrijiet, lamti u proteini jkunu ġew estratti), u materjal mill-bijoskart;
(q)  "materjal ċellulożiku mhux tal-ikel" tfisser materja prima prinċipalment magħmula minn ċelluloża u emiċelluloża, u b'kontenut aktar baxx ta' linjin minn materjal linjoċellulożiku; hija tinkludi residwi tal-ikel u tal-għalla tal-ikel (bħal tiben, magħlef, ħlief u qxur), għelejjel tal-enerġija ta' ħaxix b'kontenut baxx ta' lamtu (bħal sikrana, switchgrass, miscanthus, kannamieli kbira u, għelejjel ta' kopertura qabel u wara l-għelejjel ewlenin u għelejjel tal-art bħall-ħaxix, ix-xnien u l-alfalfa), residwi industrijali (inklużi minn għelejjel għall-ikel u l-għalf wara li żjut veġetali, zokkrijiet, lamti u proteini jkunu ġew estratti), u materjal mill-bijoskart;
Emenda 291
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt s
(s)  "karburanti rinnovabbli likwidi jew gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika" tfisser karburanti likwidi jew gassużi, għajr il-bijokarburanti, li l-kontenut enerġetiku tagħhom joriġina minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli għajr il-bijomassa, u li jintużaw fit-trasport;
(s)  "karburanti rinnovabbli likwidi jew gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika" tfisser karburanti likwidi jew gassużi li jintużaw fit-trasport, għajr il-bijokarburanti, li l-kontenut enerġetiku tagħhom joriġina minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli għajr il-bijomassa, fejn kwalunkwe materja prima tal-karbonju tinqabad mill-arja ambjentali;
Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt z
(z)  "repowering" tfisser it-tiġdid ta' impjanti tal-qawwa elettrika li jipproduċu l-enerġija rinnovabbli, inkluż is-sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tal-istallazzjonijiet jew is-sistemi u t-tagħmir tal-operazzjoni, sabiex tinbidel il-kapaċità jew tiżdied l-effiċjenza;
(z)  "repowering" tfisser it-tiġdid ta' impjanti tal-qawwa elettrika li jipproduċu l-enerġija rinnovabbli, inkluż is-sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tal-istallazzjonijiet, is-sistemi u t-tagħmir tal-operazzjoni, sabiex tiżdied jew tinbidel il-kapaċità jew tiżdied l-effiċjenza;
Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt y
(y)  "sħana jew kesħa mormija" tfisser sħana jew kesħa li hija ġġenerata bħala prodott sekondarju fi stallazzjonijiet industrijali jew tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u li tiġi dissipata bla ma tintuża fl-arja jew fl-ilma bla aċċess għal sistema ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali;
(y)  "sħana jew kesħa mormija" tfisser sħana jew kesħa inevitabbli li hija ġġenerata bħala prodott sekondarju fi stallazzjonijiet industrijali jew installazzjonijiet tal-ġenerazzjoni tal-elettriku (wara l-użu ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja jew meta l-koġenerazzjoni ma tkunx fattibbli), jew fis-settur terzjarju,u li tiġi dissipata bla ma tintuża fl-arja jew fl-ilma bla aċċess għal sistema ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali;
Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa
(aa)  "awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli" tfisser konsumatur kif tiddefinixxih id-Direttiva [MDI Directive] li jikkonsma u jista' jaħżen u jbiegħ l-elettriku minn sorsi rinnovabbli li jiġġenera fil-bini tiegħu, inkluż blokka ta' għadd ta' appartamenti, sit kondiviż jew kummerċjali jew sistema ta' distribuzzjoni magħluqa, sakemm, fil-każ ta' awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli li mhumiex unitajiet domestiċi, dawk l-attivitajiet ma jikkostitwixxux l-attività kummerċjali jew professjonali primarja tagħhom.
(aa)  "awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli" tfisser konsumatur attiv jew grupp ta' konsumaturi li jaġixxu flimkien kif definiti fid-Direttiva ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku (riformulazzjoni), 2016/0380(COD)] li jikkonsmaw u jistgħu' jaħżnu u jbigħu l-elettriku minn sorsi rinnovabbli li jiġġeneraw fil-bini tagħhom, inkluż blokka ta' għadd ta' appartamenti, żona residenzjali, sit ta' servizzi kummerċjali, industrijali jew kondiviż jew fl-istess sistema ta' distribuzzjoni magħluqa, sakemm, fil-każ ta' awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli li mhumiex unitajiet domestiċi, dawk l-attivitajiet ma jikkostitwixxux l-attività kummerċjali jew professjonali primarja tagħhom;
Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aaa(ġdid)
(aaa)  "komunità tal-enerġija rinnovabbli" tfisser komunità tal-enerġija lokali kif definita fl-Artikolu 2(7) tad-Direttiva ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku (riformulazzjoni), 2016/0380(COD)] li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 22(1) ta' din id-Direttiva;
Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt bb
(bb)  "awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli" tfisser il-ġenerazzjoni u l-konsum, u, fejn applikabbli, il-ħażna, ta' elettriku minn sorsi rinnovabbli minn konsumaturi ta' sorsi rinnovabbli;
(bb)  "awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli" tfisser il-ġenerazzjoni u l-konsum, u, fejn applikabbli, il-ħażna, ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli minn awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli;
Emenda 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt cc
(cc)  "ftehim dwar ix-xiri tal-qawwa elettrika" tfisser kuntratt li bih persuna ġuridika taqbel li tixtri l-elettriku minn sorsi rinnovabbli direttament minn ġeneratur tal-enerġija;
(cc)  "ftehim dwar ix-xiri tal-enerġija elettrika rinnovabbli" tfisser kuntratt li bih persuna ġuridika jew fiżika taqbel li tixtri l-elettriku minn sorsi rinnovabbli direttament minn ġeneratur tal-enerġija;
Emenda 305
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ee
(ee)  "bijokarburanti avvanzati" tfisser biokarburanti li huma prodotti mill-materji prima elenkati fil-Parti A tal-Anness IX;
(ee)  "bijokarburanti avvanzati" tfisser bijokarburanti li huma prodotti mill-materja prima elenkati fil-Parti A tal-Anness IX u mill-iskart u mill-bijomassa residwa li ma joriġinawx mill-għelejjel tal-ikel jew tal-għalf li fihom il-bijomassa tissodisfa l-kriterji ta' sostenibbiltà msemmijin fl-Artikolu 26;
Emenda 103
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ff
(ff)  (ff) "karburanti fossili bbażati fuq l-ilma" tfiser karburanti likwidi u gassużi prodotti minn flussi tal-iskart ta' oriġini mhix rinnovabbli, inklużi gassijiet mill-ipproċessar tal-iskart u gassijiet tal-egżost;
imħassar
Emenda 104
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ffa (ġdid)
(ffa)  ‘karburanti tal-karbonju riċiklat’ tfisser karburanti likwidi u gassużi prodotti minn flussi tal-iskart inevitabbli ta' oriġini mhix rinnovabbli, inklużi gassijiet mill-ipproċessar tal-iskart u gassijiet tal-egżost, b'iffrankar sostanzjali tal-gassijiet b'effett ta' serra matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom; jekk prodotti minn flussi ta' skart solidu, skart li ma jistax jerġa' jintuża u li ma jkunx riċiklabbli mekkanikament biss għandu jintuża, b'rispett sħiħ għall-ġerarkija tal-iskart stabbilita fid-Direttiva 2008/98/KE; jekk prodotti minn emissjonijiet ta' proċessi gassużi, dawn iridu jiġu emessi bħala konsegwenza mhux intenzjonata u inevitabbli tal-proċess ta' manifattura; il-proporzjon ta' skart gassuż użat għall-produzzjoni ta' dawn il-karburanti tal-karbonju riċiklat, ma jistax jiġi kkreditat taħt skemi oħra għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, bħall-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet;
Emenda 105
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt jj
(jj)  "permess tal-ħsad" tfisser dokument uffiċjali li jagħti d-dritt li tinħasad il-bijomassa tal-foresta;
(jj)  "permess tal-ħsad" tfisser permess legali jew dritt simili skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew reġjonali biex tinħasad il-bijomassa tal-foresta;
Emenda 106
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt mm
(mm)  "azjenda forestarja" tfisser medda jew aktar ta' foresta u art imsaġġra oħra li tikkostitwixxi unità waħdanija mill-punt di vista ta' mmaniġġjar jew utilizzazzjoni;
(mm)  "bażi tal-provvista" tfisser ir-reġjun ġeografiku li minnu toriġina l-materja prima tal-bijomassa;
Emenda 107
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt nn
(nn)  "bijoskart" tfisser skart tal-ġonna jew il-parks, skart tal-ikel u tal-kċina mill-unitajiet domestiċi, ir-ristoranti, il-caterers u l-postijiet tal-bejgħ, u skart simili mill-industrija tal-ipproċessar tal-ikel;
(nn)  "bijoskart" tfisser bijoskart kif definit fil-punt (4) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE;
Emenda 108
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu
Mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni għall-2030
Mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni u miri nazzjonali għall-2030
Emenda 109
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom kollettivament jiżguraw li l-parti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija tal-Unjoni fl-2030 tkun ta' mill-inqas 27 %.
1.  L-Istati Membri għandhom kollettivament jiżguraw li l-parti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija tal-Unjoni fl-2030 tkun ta' mill-inqas 35 %.
Emenda 306
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-forom kollha ta' trasport fl-2030 ikun ta' mill-inqas 12 % tal-konsum finali tal-enerġija fit-trasport f'dak l-Istat Membru. Sabiex tinkiseb il-mira ta' 12 % tal-konsum finali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li, b'effett mill-1 ta' Jannar 2021, il-fornituri tal-karburanti jinkludu sehem minimu ta' enerġija rinnovabbli msemmi fl-Artikolu 25.
Sabiex jgħodd għal din il-mira, l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-użu ta' bijokarburanti u bijogass għandu jkun f'konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 26(7) meta mqabbel mal-karburanti fossili, skont il-metodoloġija msemmija fl-Artikolu 28(1).
Meta l-kontribut mill-bijokarburanti prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf fi Stat Membru huwa inqas minn 2 % u b'hekk mhux biżżejjed biex ikopri d-differenza bejn l-obbligu tal-fornitur tal-karburant u l-mira ta' 12 % għat-trasport, dak l-Istat Membru jista' għaldaqstant jaġġusta l-limitu massimu stabbilit fl-Artikolu 7(1) sa massimu ta' 2 %.
Emenda 111
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2
2.  Il-kontributi rispettivi tal-Istati Membri lejn din il-mira kumplessiva tal-2030 għandhom jiġu ffissati u nnotifikati lill-Kummissjoni bħala parti mill-Pjanijiet Integrati Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima skont l-Artikoli minn 3 sa 5 u mill-Artikoli 9 sa 11 tar-Regolament [Governance].
2.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miri biex tintlaħaq din il-mira kumplessiva tal-2030 bħala parti mill-Pjanijiet Integrati Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima skont l-Artikoli minn 3 sa 5 u l-Artikoli minn 9 sa 13 tar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)]. Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tal-pjanijiet integrati nazzjonali finali dwar l-enerġija u l-klima, imressqa skont l-Artikolu 3 tar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)], il-Kummissjoni tikkonkludi li l-miri tal-Istati Membri mhumiex biżżejjed biex b'mod kollettiv tintlaħaq il-mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni, l-Istati Membri b'mira aktar baxxa minn dak li tirriżulta mill-applikazzjoni tal-formula stabbilita fl-Anness Ia għandhom jgħollu l-mira tagħhom kif xieraq.
Fejn Stat Membru ma jistax jilħaq il-mira tiegħu minħabba ċirkustanzi eċċezzjonali u ġustifikati debitament, dan jista' jiddevja mill-mira tiegħu b’massimu ta' 10 %, u għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-2025. Jekk dan jippreġudika l-ilħuq tal-mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri korrettivi bħal dawk stabbiliti fl-Artikolu 27(4) tar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)], biex ikopru d-diskrepanza b'mod effettiv.
Emenda 321
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-politiki nazzjonali tagħhom, inklużi skemi ta' appoġġ, huma mfassla b'mod li jikkonformaw mal-ġerarkija tal-iskart, kif stabbilit fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE u jevitaw effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq għal prodotti sekondarji, l-iskart u r-residwi. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jirrieżaminaw b'mod regolari l-politiki nazzjonali tagħhom u jiġġustifikaw kwalunkwe devjazzjoni fir-rapporti meħtieġa skont l-Artikolu 18(c) tar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)].
Emenda 113
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni għandha tappoġġja l-ambizzjoni għolja tal-Istati Membri permezz ta' qafas abilitanti li jikkonsisti fl-użu mtejjeb tal-fondi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-istrumenti finanzjarji, speċjalment fid-dawl tat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-kapital għal proġetti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.
4.  Il-Kummissjoni għandha tappoġġja l-ambizzjoni għolja tal-Istati Membri permezz ta' qafas abilitanti li jikkonsisti fl-użu mtejjeb tal-fondi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-istrumenti finanzjarji, speċjalment fid-dawl tat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-kapital għal proġetti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u tal-appoġġ ta' proġetti dwar l-enerġija rinnovabbli b'dimensjoni transkonfinali.
Emenda 114
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu
Appoġġ finanzjarju għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli
Appoġġ għal enerġija minn sorsi rinnovabbli
Emenda 322/rev
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1
1.  Suġġett għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni ffissata fl-Artikolu 3(1), l-Istati Membri jistgħu japplikaw għal skemi ta’ appoġġ. L-iskemi ta’ appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandhom jitfasslu b’mod li jevita distorzjonijiet bla bżonn tas-swieq tal-elettriku u li jiżgura li l-produtturi jqisu l-provvista u d-domand tal-elettriku kif ukoll il-limiti possibbli tal-grilja.
1.  Skont l-Artikolu 195 tat-TFUE u suġġett għall-Artikoli 107 u 108 tiegħu, biex jintlaħqu jew jinqabżu l-miri tal-Unjoni u dawk nazzjonali stabbiliti fl-Artikolu 3, l-Istati Membri jistgħu japplikaw skemi ta' appoġġ. Sabiex jiġu evitati distorsjonijiet bla bżonn fis-swieq tal-materja prima, l-iskemi ta' appoġġ għall-enerġija rinnovabbli mill-bijomassa għandhom ikunu mfassla biex jevitaw li jinkoraġġixxu l-użu mhux xieraq ta' bijomassa primarjament għall-produzzjoni tal-enerġija jekk ikun hemm użi industrijali jew materjali li jipprovdu aktar valur miżjud, li jista' jinkludi li tingħata prijorità lill-użu ta' skart u ta' residwi. L-Istati Membri għandhom iqisu l-provvista disponibbli ta' bijomassa sostenibbli. L-iskemi ta' appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandhom ikunu bbażati fuq is-suq, sabiex tkun evitata d-distorsjoni tas-swieq tal-elettriku, u għandhom jiżguraw li l-produtturi jqisu l-provvista u d-domanda tal-elettriku kif ukoll il-kostijiet possibbli tal-integrazzjoni tas-sistema jew il-limiti possibbli tal-grilja.
Emenda 116
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw skemi ta' appoġġ teknoloġikament newtrali jew teknoloġikament speċifiċi. L-iskemi ta' appoġġ teknoloġikament speċifiċi jistgħu jiġu applikati, b'mod partikolari, abbażi ta' waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:
(a)  il-potenzjal fit-tul ta' teknoloġija partikolari;
(b)  il-ħtieġa li tinkiseb diversifikazzjoni teknoloġika jew reġjonali tat-taħlita tal-enerġija;
(c)  l-ippjanar tas-sistema u l-integrazzjoni tal-grilja effiċjenti;
(d)  il-limitazzjonijiet tan-netwerk u l-istabbiltà tal-grilja;
(e)  il-limitazzjonijiet ambjentali.
Emenda 117
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2
2.  L-appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandu jitfassal b'mod li jintegra l-elettriku minn sorsi rinnovabbli fis-suq tal-elettriku u jiżgura li l-produtturi tal-enerġija rinnovabbli qed iwieġbu għas-sinjali tal-prezz tas-suq u jimmassimizzaw l-introjti tagħhom mis-suq.
2.  L-appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandu jitfassal b'mod li jimmassimizza l-integrazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli fis-suq tal-elettriku u jiżgura li l-produtturi tal-enerġija rinnovabbli qed iwieġbu għas-sinjali tal-prezz tas-suq u jimmassimizzaw l-introjti tagħhom mis-suq, filwaqt li joffru kumpens lil sorsi tal-enerġija rinnovabbli għal distorsjonijiet tas-suq.
L-Istati Membri jistgħu jipprevedu eżenzjonijiet li jibbenefikaw l-installazzjonijiet fuq skala żgħira ta' anqas minn 500 kW u proġetti ta' dimostrazzjoni. Madankollu, l-elettriku mill-enerġija tar-riħ għandu jkun soġġett għal limitu minimu ta' kapaċità installata tal-elettriku ta' 3 MW jew ta' 3 unitajiet ta' ġenerazzjoni.
Mingħajr preġudizzju għal-limiti massimi msemmija fit-tieni subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jappoġġjaw il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli permezz ta' mekkaniżmi u proċeduri oħra.
Emenda 118
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)
Fejn l-appoġġ għall-enerġija rinnovabbli jingħata permezz ta' proċedura ta’ sejħa għall-offerti, għandu japplika il-paragrafu 3a sakemm l-appoġġ ma jkunx maħsub għal installazzjonijiet fuq skala żgħira ta' inqas minn 1 MW, proġetti ta' enerġija mir-riħ sa massimu ta' 6 unitajiet ta' ġenerazzjoni jew 6 MW, jew proġetti ta' dimostrazzjoni.
Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Meta l-appoġġ għall-enerġija rinnovabbli jingħata permezz ta' proċedura ta’ sejħa għall-offerti, sabiex tiġi żgurata rata għolja ta' twettiq tal-proġetti, l-Istati Membri għandhom:
(a)  jistabbilixxu kriterji u regoli ta' prekwalifikazzjoni mhux diskriminatorji u trasparenti dwar il-perjodu għat-twettiq tal-proġett;
(b)  jikkonsultaw mal-partijiet ikkonċernati biex jirrieżaminaw l-abbozz tal-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta;
(c)  jippubblikaw informazzjoni dwar offerti preċedenti inklużi r-rati ta' twettiq tal-proġetti.
Emenda 120
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.  L-Istati Membri għandhom jippubblikaw skeda fit-tul b'rabta mal-allokazzjoni mistennija ta' appoġġ, li tkopri tal-anqas il-ħames snin li ġejjin u li tinkludi t-twaqqit indikattiv, inklużi l-frekwenza tal-offerti meta jkun xieraq, il-kapaċità, il-baġit jew l-appoġġ unitarju massimu mistenni li jiġi allokat u t-teknoloġiji eliġibbli.
Emenda 121
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3c (ġdid)
3c.  L-Istati Membri għandhom iqisu l-ispeċifiċitajiet tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli u tal-awtokonsumaturi meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ sabiex ikunu jistgħu jikkompetu fuq l-istess livell.
Emenda 122
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3d (ġdid)
3d.  Sabiex tiżdied il-ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u fil-gżejjer iż-żgħar, l-Istati Membri jistgħu jadattaw l-appoġġ finanzjarju għal proġetti li jinsabu f'dawk ir-reġjuni sabiex iqisu l-ispejjeż tal-produzzjoni assoċjati mal-kundizzjonijiet speċifiċi tagħhom ta' iżolament u dipendenza esterna.
Emenda 123
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri għandhom jivvalutaw l-effettività tal-appoġġ tagħhom għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli tal-anqas darba kull erba' snin. Id-deċiżjonijiet dwar il-kontinwazzjoni jew il-prolongazzjoni tal-appoġġ u t-tfassil ta' appoġġ ġdid għandhom jissejsu fuq ir-riżultati tal-valutazzjonijiet.
4.  L-Istati Membri għandhom jivvalutaw l-effettività tal-appoġġ tagħhom għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli u l-effetti distributtivi tiegħu fuq gruppi ta' konsumaturi differenti, fosthom fuq il-kompetittività industrijali, tal-anqas darba kull erba' snin.
Dik il-valutazzjoni għandha tqis l-effett fuq l-investimenti ta' bidliet possibbli fl-iskemi ta' appoġġ. L-Istati Membri għandhom jinkludu il-valutazzjoni fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom dwar l-enerġija u l-klima u l-aġġornamenti ta' dawk il-pjanijiet f'konformità mar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)].
L-ippjanar fit-tul li jirregola d-deċiżjonijiet tal-appoġġ u t-tfassil ta' appoġġ ġdid għandhom jissejsu fuq ir-riżultati tal-valutazzjonijiet, fid-dawl tal-effikaċja ġenerali tagħhom biex jilħqu miri u għanijiet oħra, bħall-affordabbiltà u l-iżvilupp ta' komunitajiet tal-enerġija, u fid-dawl tal-effetti distributtivi tiegħu fuq gruppi ta' konsumaturi differenti, fosthom fuq il-kompetittività industrijali.
Emenda 124
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Sa ... [2021] u kull tliet snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-rendiment ta' appoġġ mogħti permezz ta' proċeduri ta’ sejħa għall-offerti fl-Unjoni, filwaqt li tanalizza, b'mod partikolari, l-abbiltà tal-offerti li:
(a)  jiksbu tnaqqis fl-ispejjeż;
(b)  jiksbu titjib teknoloġiku;
(c)  jiksbu rati għolja ta' twettiq;
(d)  jipprovdu l-parteċipazzjoni mhux diskriminatorja ta' atturi żgħar u tal-awtoritajiet lokali.
Emenda 125
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4b (ġdid)
4b.  Sa ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija 2014-2020 (2014/C 200/01) sabiex jiġu inkorporati bis-sħiħ il-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva.
Emenda 126
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4c (ġdid)
4c.  B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma tiġi pprovduta l-ebda skema ta' appoġġ għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli għal skart muniċipali li ma jikkonformax mal-obbligi tal-ġbir separat stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE.
Emenda 127
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiftħu l-appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli lil ġeneraturi li jinsabu fi Stati Membri oħra taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
1.  L-Istati Membri għandhom jiftħu l-appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli lil ġeneraturi li jinsabu fi Stati Membri oħra taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-appoġġ tagħhom għal installazzjonijiet fi Stati Membri li magħhom hemm konnessjoni diretta permezz ta' interkonnetturi.
Emenda 128
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-appoġġ għal tal-anqas 10 % tal-kapaċità ġdida appoġġjata f'kull sena mill-2021 sal-2025 u tal-anqas 15 % tal-kapaċità ġdida appoġġjata f'kull sena mill-2026 sal-2030 jkun miftuħ għal stallazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri oħrajn.
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-appoġġ għal tal-anqas 8 % tal-kapaċità ġdida appoġġjata f'kull sena mill-2021 sal-2025 u tal-anqas 13 % tal-kapaċità ġdida appoġġjata f'kull sena mill-2026 sal-2030 jkun miftuħ għal stallazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri oħrajn. Lil hinn minn dawk il-livelli minimi, l-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jiddeċiedu, skont l-Artikoli 7 sa 13 ta' din id-Direttiva, sa liema punt jappoġġjaw l-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tkun prodotta fi Stat Membru differenti.
Emenda 129
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni biex teżentahom mill-obbligi stabbiliti f'dan l-Artikolu, inkluża d-deċiżjoni li ma jippermettux installazzjonijiet li jinsabu fit-territorju tagħhom li jipparteċipaw fl-iskemi ta' appoġġ organizzati fi Stati Membri oħra għal waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:
(a)  kapaċità ta' interkonnessjoni insuffiċjenti;
(b)  riżorsi naturali insuffiċjenti;
(c)  effetti detrimentali fuq is-sigurtà tal-enerġija jew il-funzjonament bla xkiel tas-suq tal-enerġija tal-Istat Membru li jitlob l-eżenzjoni.
Kwalunkwe tali eżenzjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandha tkun rieżaminata sal-31 ta’ Diċembru 2025.
Emenda 130
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.  L-iskemi ta' appoġġ jistgħu jinfetħu għall-parteċipazzjoni transkonfinali permezz, fost oħrajn, ta' offerti miftuħa, offerti konġunti, skemi ta' ċertifikati miftuħa jew skemi ta' appoġġ konġunt. L-allokazzjoni tal-elettriku rinnovabbli li jibbenefika minn appoġġ taħt offerti miftuħa, offerti konġunti jew skemi ta' ċertifikati miftuħa lejn kontribuzzjonijiet rispettivi tal-Istati Membri għandha tkun suġġetta għal ftehim ta' kooperazzjoni li jiffissa r-regoli għar-rimborż tal-fondi transkonfinali, b'segwiment tal-prinċipju li l-enerġija jeħtieġ li tingħadd lejn l-istallazzjoni tal-fondi tal-Istat Membru.
3.  L-iskemi ta' appoġġ jistgħu jinfetħu għall-parteċipazzjoni transkonfinali permezz, fost oħrajn, ta' offerti miftuħa, offerti konġunti, skemi ta' ċertifikati miftuħa jew skemi ta' appoġġ konġunt. L-allokazzjoni tal-elettriku rinnovabbli li jibbenefika minn appoġġ taħt offerti miftuħa, offerti konġunti jew skemi ta' ċertifikati miftuħa lejn kontribuzzjonijiet rispettivi tal-Istati Membri għandha tkun suġġetta għal ftehim ta' kooperazzjoni li jiffissa r-regoli għall-iskema transkonfinali, inklużi l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u għar-rimborż tal-fondi b'kunsiderazzjoni tat-taxxi u t-tariffi differenti, skont il-prinċipju li l-enerġija jeħtieġ li tingħadd favur l-Istat Membru li jiffinanzja l-istallazzjoni. Il-ftehim ta' kooperazzjoni għandu jkollu l-għan li jarmonizza l-kundizzjonijiet qafas amministrattivi fil-pajjiżi ta' kooperazzjoni biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi.
Emenda 131
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni, fl-2025, għandha tivvaluta l-benefiċċji għall-iskjerament kosteffiċjenti tal-elettriku rinnovabbli fl-Unjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu. Abbazi ta' din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista' tipproponi li żżid il-perċentwali ffissati fil-paragrafu 2.
4.  Il-Kummissjoni għandha tassisti lill-Istati Membri matul il-proċess ta' negozjar u l-istabbiliment tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni billi tipprovdi informazzjoni u analiżi, inkluża data kwantitattiva u kwalitattiva dwar l-ispiża u l-benefiċċji diretti u indiretti tal-kooperazzjoni, kif ukoll gwida u għarfien espert tekniku matul il-proċess kollu. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattika u tiżviluppa mudelli għal ftehimiet ta' kooperazzjoni li jiffaċilitaw il-proċess.
Il-Kummissjoni, sal-2025, għandha tivvaluta l-benefiċċji għall-implimentazzjoni kosteffiċjenti tal-elettriku rinnovabbli fl-Unjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu. Abbazi ta' din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista' tipproponi modifika tal-perċentwali ffissati fil-paragrafu 2.
Emenda 132
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1
Bla ħsara għall-adattamenti neċessarji għall-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-livell tal-appoġġ mogħti lill-proġetti tal-enerġija rinovabbli, u l-kundizzjonijiet mehmuża miegħu, ma jiġux riveduti b'xi mod li jħalli impatti negattivi fuq id-drittijiet mogħtija hemmekk u fuq l-ekonomija tal-proġetti appoġġati.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-livell tal-appoġġ mogħti lill-proġetti ġodda jew eżistenti tal-enerġija rinnovabbli, u l-kundizzjonijiet mehmuża miegħu, ma jiġux riveduti b'xi mod li jħalli impatti negattivi fuq id-drittijiet mogħtija skonthom u fuq l-ekonomija tagħhom.
Meta strumenti regolatorji oħra jinbidlu u dawk il-bidliet jaffettwaw proġetti tal-enerġija rinnovabbli appoġġjati, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bidliet regolatorji ma jkollhomx impatt negattiv fuq l-ekonomija tal-proġetti appoġġjati.
Emenda 133
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe modifika tal-iskemi ta' appoġġ issir fuq il-bażi ta' ppjanar fit-tul skont l-Artikolu 4(4), titħabbar pubblikament mill-inqas disa' xhur qabel ma tidħol fis-seħħ u hija soġġetta għal proċess ta' konsultazzjoni pubblika trasparenti u inklużiva. Kwalunkwe tibdil sostanzjali fi skema ta' appoġġ eżistenti għandu jinkludi perjodu ta' tranżizzjoni xieraq qabel l-iskema ta' appoġġ il-ġdida tidħol fis-seħħ.
Meta bidliet regolatorji jew tat-tħaddim tal-grilja jkollhom impatt negattiv fuq l-ekonomija tal-proġetti appoġġjati b'mod sinifikanti jew diskriminatorju, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk il-proġetti appoġġjati jingħataw kumpens.
Emenda 307
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4
Għall-kalkolu tal-konsum finali gross ta' Stat Membru tal-enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijolikwidi, kif ukoll mill-karburanti mill-bijomassa kkonsmati fit-trasport, jekk prodotti minn għelejjel tal-ikel jew tal-għalf, m'għandux jaqbeż is-7% tal-konsum finali tal-enerġija għat-trasport fit-toroq u l-ferroviji f'dak l-Istat Membru. Dan il-limiti għandu jitnaqqas għal 3.8% fl-2030 b'segwiment tal-perkors stipulat fil-parti A tal-Anness X. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw limitu aktar baxx u jistgħu jiddistingwu bejn tipi differenti ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf, pereżempju billi jiffissaw limitu aktar baxx għall-kontribut mill-bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel mill-ikel u l-għalf, b'qies indirett tal-bidla indiretta fl-użu tal-art.
Għall-kalkolu tal-konsum finali gross tal-enerġija ta' Stat Membru minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijolikwidi, kif ukoll mill-karburanti mill-bijomassa kkonsmati fit-trasport, jekk prodotti minn għelejjel tal-ikel jew tal-għalf, m'għandux jaqbeż il-kontribut minn dawk għall-konsum finali gross tal-enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-2017 f'dan l-Istat Membru, b'massimu ta' 7 % tal-konsum finali gross għat-trasport fit-toroq u l-ferroviji.
Il-kontribut mill-bijokarburanti u mill-bijolikwidi prodotti miż-żejt tal-palm għandu jkun 0 % mill-2021. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw limitu aktar baxx u jistgħu jiddistingwu bejn tipi differenti ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf, pereżempju billi jiffissaw limitu aktar baxx għall-kontribut mill-bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel mill-ikel u l-għalf prodotti mill-għelejjel taż-żejt, b'qies indirett tal-bidla indiretta fl-użu tal-art u impatti ta' sostenibbiltà oħrajn mhux intenzjonati.
Emenda 136
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(a), il-konsum finali gross ta' elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għandu jkun ikkalkulat bħala l-kwantità ta' elettriku prodott fi Stat Membru minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, inkluż il-produzzjoni tal-elettriku minn awtokonsumaturi u komunitajiet tal-enerġija tas-sorsi rinnovabbli u bl-esklużjoni tal-produzzjoni ta' elettriku f'unitajiet ta' ppumpjar tal-ħażniet minn ilma li qabel kien ippumpjat 'il fuq.
Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(a), il-konsum finali gross ta' elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għandu jkun ikkalkulat bħala l-kwantità ta' elettriku prodott fi Stat Membru minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, inkluż il-produzzjoni tal-elettriku minn awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u komunitajiet tal-enerġija tas-sorsi rinnovabbli u bl-esklużjoni tal-produzzjoni ta' elettriku f'unitajiet ta' ppumpjar tal-ħażniet minn ilma li qabel kien ippumpjat 'il fuq.
Emenda 137
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
L-enerġija termali ambjentali maqbuda minn pompi tas-sħana għandha titqies għall-iskopijiet tal-pargrafu 1(b) bil-kondizzjoni li l-output finali tal-enerġija jisboq sew l-input ta' energija primarja meħtieġ biex jitħaddmu l-pompi tat-tisħin. Il-kwantita' ta' sħana li għandha tiġi meqjusa bħala enerġija minn sorsi rinovabbli għall-għanijiet ta' din id-Direttiva għandu jiġi kkalkulat skont il-metodoloġija stabblilita fl-Anness VII.
L-enerġija ambjentali u l-enerġija ġeotermali trasferita minn pompi tas-sħana għall-produzzjoni tat-tisħin jew tat-tkessiħ għandha titqies għall-iskopijiet tal-pargrafu 1(b) bil-kondizzjoni li l-output finali tal-enerġija jisboq sew l-input ta' energija primarja meħtieġ biex jitħaddmu l-pompi tat-tisħin. Il-kwantita' ta' sħana li għandha tiġi meqjusa bħala enerġija minn sorsi rinnovabbli għall-għanijiet ta' din id-Direttiva għandu jiġi kkalkulat skont il-metodoloġija stabbilita fl-Anness VII.
Emenda 138
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 4a (ġdid)
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 32 sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi metodoloġija għall-kalkolu tal-kwantità ta' enerġija rinnovabbli użata għat-tisħin u għat-tkessiħ u t-tisħin u t-tkessiħ distrettwali u biex tirrevedi l-Anness VII dwar il-kalkolu tal-energija mill-pompi tas-sħana.
Emenda 139
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)
(ba)  Għall-finijiet tal-konformità mal-mira stabbilita fl-Artikolu 3(1)(a), il-kontribut tal-karburanti fornuti fis-settur tal-avjazzjoni u f'dak marittimu għandu jitqies li huwa darbtejn u 1,2 darbiet il-kontenut enerġetiku rispettiv tagħhom, u l-kontribut tal-elettriku rinnovabbli fornut lill-vetturi tat-triq għandu jitqies li huwa 2,5 darbiet il-kontenut enerġetiku tiegħu.
Emendi 140 u 308
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 32 biex temenda l-lista ta' materja prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX sabiex iżżid materja prima, iżda mhux biex tneħħiha. Kull att delegat għandu jkun ibbażat fuq analiżi tal-progress xjentifiku u tekniku l-aktar reċenti, b'kont debitu meħud tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE, b'mod konformi mal-kriterji tas-sostennibilità tal-Unjoni, u li jappoġġa l-konklużjoni li l-materja prima inkwistjoni ma toħloqx domanda addizzjonali għall-art u tħeġġeġ l-użu tal-iskart u r-residwi filwaqt li tevita effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq għal prodotti (sekondarji), skart jew residwi, li tipprovdi tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbla ma' karburanti fossili, u li ma toħloqx impatti negattivi fuq l-ambjent u l-bijodiversità.
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 32 sabiex temenda l-lista ta' materja prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX. Kull att delegat għandu jkun ibbażat fuq analiżi tal-progress xjentifiku u tekniku l-aktar reċenti, b'kont debitu meħud tal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari, tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE, b'mod konformi mal-kriterji tas-sostenibbilità tal-Unjoni, u li jappoġġa l-konklużjoni li l-materja prima inkwistjoni ma toħloqx domanda addizzjonali għall-art u tħeġġeġ l-użu tal-iskart u r-residwi filwaqt li tevita effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq għal prodotti (sekondarji), skart jew residwi, li tipprovdi tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbla ma' karburanti fossili abbażi ta' ċiklu ta' valutazzjoni tal-emissjonijiet, u li ma toħloqx riskju ta' impatti negattivi fuq l-ambjent u l-bijodiversità.
Emenda 309
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 3
Kull sentejn (2), il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tal-lista ta' materji prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX ħalli żżid, il-materji prima, b'konformità mal-prinċipji ffissati f'dan il-paragrafu. L-ewwel valutazzjoni għandha sseħħ mhux aktar tard minn sitt (6) xhur wara [date of entry into force of this Directive]. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ddelegati biex temenda l-lista ta' materji prima fil-partiijet A u B tal-Anness IX sabiex iżżid materji prima, iżda mhux biex tneħħihom.
Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tal-lista ta' materja prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX ħalli żżid il-materja prima, b'konformità mal-prinċipji ffissati f'dan il-paragrafu. L-ewwel valutazzjoni għandha sseħħ mhux aktar tard minn sitt xhur wara [data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati biex temenda l-lista ta' materja prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX sabiex iżżid il-materja prima. Il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni speċjali fl-2025 bl-iskop li tħassar il-materja prima msemmija fl-Anness IX, u kwalunkwe att delegat li jirriżulta għandu jkun adottat fi żmien sena minn tali evalwazzjoni.
Emenda 310
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 3a (ġdid)
Il-materja prima għandha titħassar mill-Anness IX biss wara konsultazzjoni pubblika u skont il-prinċipji ta' stabbiltà tal-appoġġ finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 6. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 26, meta titħassar il-materja prima, l-impjanti eżistenti li jipproduċu l-bijokarburanti minn tali materja prima għandhom jitħallew jgħoddu tali enerġija bħala enerġija rinnovabbli u jgħodduha fl-obbligu tal-fornitur tal-karburant imsemmi fl-Artikolu 25 sal-livelli storiċi tal-produzzjoni iżda mhux oltre.
Emenda 143
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Meta jistabbilixxu politiki għall-promozzjoni tal-produzzjoni ta' karburanti minn materja prima elenkata fl-Anness IX ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-konformità mal-ġerarkija tal-iskart stabbilita fid-Direttiva 2008/98/KE, inklużi d-dispożizzjonijiet tagħha rigward il-mentalità li tqis iċ-ċiklu tal-ħajja fuq l-impatti ġenerali tal-ġenerazzjoni u l-ġestjoni ta' flussi ta' skart differenti.
Emenda 144
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-istabbiliment ta' proġetti konġunti bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari permezz ta' assistenza teknika dedikata u assistenza fl-iżvilupp tal-proġetti.
Emenda 145
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1
1.  Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu jikkooperaw ma' pajjiż terz jew aktar dwar kull tip ta' proġetti konġunti rigward il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Din il-kooperazzjoni tista' tinvolvi operaturi privati.
1.  Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu jikkooperaw ma' pajjiż terz jew aktar dwar kull tip ta' proġetti konġunti rigward il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Din il-kooperazzjoni tista' tinvolvi operaturi privati u għandha isseħħ b'rispett sħiħ tad-dritt internazzjonali.
Emenda 146
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
(ca)  l-elettriku jkun ġie prodott f'konformità mad-dritt internazzjonali, b'enfasi partikolari fuq id-drittijiet tal-bniedem.
Emenda 147
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt e
(e)  l-applikazzjoni tirrigwarda proġett konġunt li jissodisfa l-kriterji fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2 u li ser juża l-interkonnettur wara li jibda jaħdem, u kwantità ta' elettriku li ma tkunx aktar mill-kwantità li ser tiġi esportata lejn l-Unjoni wara li l-interkonnettur jibda jaħdem.
(e)  l-applikazzjoni tirrigwarda proġett konġunt li jissodisfa l-kriterji fil-punti (b), (c) u (ca) tal-paragrafu 2 u li ser juża l-interkonnettur wara li jibda jaħdem, u kwantità ta' elettriku li ma tkunx aktar mill-kwantità li ser tiġi esportata lejn l-Unjoni wara li l-interkonnettur jibda jaħdem.
Emenda 148
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – punt d
(d)  tinkludi dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien tal-punti (b) u (c) minn pajjiż terz li fit-territorju tiegħu għandu jibda' jaħdem l-impjant u l-proporzjoni jew ammont ta' elettriku prodott mill-impjant li ser ikun għall-użu domestiku minn dak il-pajjiż terz.
(d)  tinkludi dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien tal-punti (b), (c) u (ca) tal-paragrafu 2 mill-pajjiż terz li fit-territorju tiegħu għandu jibda' jaħdem l-impjant u l-proporzjon jew l-ammont ta' elettriku prodott mill-impjant li ser ikun għall-użu domestiku minn dak il-pajjiż terz.
Emenda 149
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-istabbiliment ta' skemi ta' appoġġ konġunti bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari permezz tat-tixrid tal-linji gwida u l-aħjar prattiki.
Emenda 150
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull regola nazzjonali li tikkonċerna l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar li huma applikati għal impjanti u trasmissjoni assoċjata u infrastrutturi tan-netwerk tad-distribuzzjoni għall-produzzjoni tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u għall-proċess ta' trasformazzjoni tal-bijomassa f'bijokarburanti jew prodotti tal-enerġija oħra, jkunu proporzjonati u meħtieġa.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull regola nazzjonali li tikkonċerna l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar li huma applikati għal impjanti u netwerks assoċjati ta' trażmissjoni u distribuzzjoni għall-produzzjoni tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u għall-proċess ta' trasformazzjoni tal-bijomassa f'bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti tal-bijomassa jew prodotti tal-enerġija oħra, u għal karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika jkunu proporzjonati u meħtieġa u jikkonformaw mal-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel".
Emenda 151
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  il-proċeduri amministrattivi huma simplifikati u mgħaġġla fil-livell amministrattiv xieraq;
(a)  il-proċeduri amministrattivi huma simplifikati u mgħaġġla fil-livell amministrattiv xieraq u perjodi ta' żmien prevedibbli għall-ħruġ tal-permessi u l-liċenzji meħtieġa huma stabbiliti;
Emenda 152
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d
(d)  jiġu stabbiliti proċeduri ta' awtorizzazzjoni simplifikati u inqas impenjattivi, anke permezz ta' notifikazzjoni ssempliċi jekk tiġi permessa mill-qafas regolatorju applikabbli, għal strumenti deċentralizzati għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.
(d)  jiġu stabbiliti proċeduri ta' awtorizzazzjoni simplifikati u inqas impenjattivi, anke permezz ta' notifika sempliċi għal proġetti żgħar u għal strumenti deċentralizzati għall-produzzjoni u l-ħżin tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, inklużi l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli.
Emenda 153
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investituri għandhom biżżejjed previdibbiltà tal-appoġġ ippjanat għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u jippubblikaw skeda fuq medda twila ta' żmien b'relazzjoni mal-allokkazzjoni mistennija tal-appoġġ, li tkoprai tal-anqas it-tliet snin li jkun imiss u li tinkludi għal kull skema t-tqassim taż-żmien indikattiv, il-kapaċità, il-baġit li mistenni li jiġi allokat, kif ukoll konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati dwar it-tfassil tal-appoġġ.
imħassar
Emenda 154
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali jinkludu dispożizzjonijiet għall-integrazzjoni u l-iskjerament tal-enerġija rinnovabbli u l-użu ta' sħana u kesħa mormija li ma jistgħux jiġu evitati fl-ippjanar, id-diżinjar, il-bini u r-renovazzjoni ta' infrastrutturi urbani, żoni industrijali jew residenzjali u fl-infrastruttura tal-enerġija, inklużi n-netwerks tal-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali, tal-gass naturali u tal-karburanti alternattivi.
4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali jinkludu dispożizzjonijiet għall-integrazzjoni u l-implimentazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, fosthom għall-ippjanar spazjali bikri, il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet u l-adegwatezza li jqisu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u r-rispons għad-domanda, kif ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, u l-użu ta' sħana u kesħa mormija li ma jistgħux jiġu evitati fl-ippjanar, id-diżinjar, il-bini u r-renovazzjoni ta' infrastrutturi urbani, żoni industrijali, kummerċjali jew residenzjali u fl-infrastruttura tal-enerġija, inklużi n-netwerks tal-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali, tal-gass naturali u tal-karburanti alternattivi. L-Istati Membri, b'mod partikolari, għandhom jinkoraġġixxu lill-korpi amministrattivi lokali u reġjonali biex jinkludu t-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-ippjanar tal-infrastruttura tal-bliet, meta jkun xieraq.
Emenda 155
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
Fl-istabbiliment ta' dawn il-miżuri, jew fl-skemi tal-appoġġ tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw miżuri nazzjonali relatati ma żidiet sostanzjali fl-effiċjenza tal-enerġija u relatati mal-koġenerazzjoni u ma' bini b'enerġija passiva, b'ammont ta' enerġija baxxa jew dawk b'ammont ta' enerġija żero.
Fl-istabbiliment ta' dawn il-miżuri, jew fl-iskemi ta' sostenn tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw miżuri nazzjonali relatati ma' żidiet sostanzjali fl-awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli, fil-ħżin tal-enerġija lokali, fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u relatati mal-koġenerazzjoni u ma' bini b'enerġija passiva, b'ammont ta' enerġija baxxa jew dawk b'ammont ta' enerġija żero.
Emenda 156
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 3
l-Istati Membri għandhom, fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom jew b'mezzi oħra b'effett ekwivalenti, eħtieġu l-użu ta' livelli minimi ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini ġdid u fil-bini eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, b'riflessjoni tar-riżultati tal-kalkolu kostottimali li sar skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2010/31/UE. L-Istati Membri għandhom jippermettu li dawk il-livelli minimi jiġu ssodisfatti inter alia, bl-użu ta' proporzjon sinifikani ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli.
l-Istati Membri għandhom, fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom jew b'mezzi oħra b'effett ekwivalenti, jeħtieġu l-użu ta' livelli minimi ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli jew ta' installazzjonjiet ta' ġenerazzjoni rinnovabbli fil-bini ġdid u fil-bini eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, b'riflessjoni tar-riżultati tal-kalkolu kostottimali li sar skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2010/31/UE. L-Istati Membri għandhom jippermettu li dawk il-livelli minimi jiġu ssodisfati, inter alia, permezz ta' tisħin u tkessiħ distrettwali prodotti bl-użu ta' proporzjon sinifikani ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli, permezz ta' awtokonsum individwali jew kollettiv ta' enerġija rinnovabbli, skont l-Artikolu 21, jew permezz ta' koġenerazzjoni abbażi ta' sorsi rinnovabbli u s-sħana u l-kesħa mormija.
Emenda 157
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 6
6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bini pubbliku ġdid, u l-bini pubbliku eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokal jiżvolġu rwol eżemplari fil-kuntest ta' din id-Direttiva mill-1 ta' Jannar 2012 'il quddiem. L-Istati Membri jistgħu, inter alia, jagħtu permess li dan l-obbligu jiġi ssodisfatt billi jipprovdu li l-bjut ta' bini pubbliku jew bini kemm tal-pubbliku kif ukoll privat jiġu użati minn partijiet terzi għall-impjanti li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli.
6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bini pubbliku ġdid, u l-bini pubbliku eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokal jiżvolġu rwol eżemplari fil-kuntest ta' din id-Direttiva mill-1 ta' Jannar 2012 'il quddiem. L-Istati Membri jistgħu, inter alia, jagħtu permess li dan l-obbligu jiġi ssodisfat billi jikkonformaw mal-istandards ta' bini b'enerġija kważi żero kif meħtieġ mid-Direttiva ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija, 2016/0381(COD)], jew billi jipprovdu li l-bjut ta' bini pubbliku jew bini kemm tal-pubbliku kif ukoll privat jiġu użati minn partijiet terzi għall-impjanti li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli.
Emenda 158
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 7
7.  Fir-rigward tar-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-użu ta' sistemi u tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ b'enerġija rinnovabbli li jiksbu tnaqqis sinifikanti ta' konsum ta' enerġija. L-Istati Membri għandhom jużaw tikketti tal-enerġija jew eko-tikketti jew ċertifikati jew standards oħra xierqa żviluppati fil-livell nazzjonali jew tal-Unjoni fejn dawn jeżistu, bħala l-bażi biex jinkoraġġixxu dawn is-sistemi u tagħmir.
7.  Fir-rigward tar-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-użu ta' sistemi u tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ b'enerġija rinnovabbli li jiksbu tnaqqis sinifikanti ta' konsum ta' enerġija. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw tikketti tal-enerġija jew ekotikketti jew ċertifikati jew standards oħra xierqa żviluppati fil-livell nazzjonali jew tal-Unjoni, fejn dawn jeżistu, u jiżguraw l-għoti ta’ informazzjoni u pariri adegwati dwar alternattivi rinnovabbli u effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija kif ukoll strumenti u inċentivi finanzjarji eventwali disponibbli fil-każ ta' bdil, bil-ħsieb li jiġu promossi żieda fir-rata tal-bdil ta' sistemi tat-tisħin qodma u żieda fil-bidla għal soluzzjonijiet ibbażati fuq l-enerġija rinnovabbli kif meħtieġ mid-Direttiva ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija, 2016/0381(COD).
Emenda 159
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 8
8.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzojni tal-potenzjal tagħhom ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli u tal-użu tas-sħana u l-kesħa mormija għat-tisħin u t-tkessiħ. Dik il-valutazzjoni għandha tiġi inkluża fit-tieni valutazzjoni komprensiva meħtieġa skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2012/27/UE għall-ewwel darba sal-31 ta' Diċembru 2020 u fl-aġġornamenti tal-valutazzjonijiet komprensivi wara dan.
8.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzojni tal-potenzjal tagħhom ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli u tal-użu tas-sħana u l-kesħa mormija għat-tisħin u t-tkessiħ. Dik il-valutazzjoni għandha tqis speċifikament l-analiżi spazjali ta' żoni adatti għal implimentazzjoni b'riskji ekoloġiċi baxxi u l-potenzjal għal proġetti ta' unitajiet domestiċi fuq skala żgħira. Dik il-valutazzjoni għandha tiġi inkluża fit-tieni valutazzjoni komprensiva meħtieġa skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2012/27/UE għall-ewwel darba sal-31 ta' Diċembru 2020 u fl-aġġornamenti tal-valutazzjonijiet komprensivi wara dan.
Emenda 160
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 8a (ġdid)
8a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali jinkludu dispożizzjonijiet, fil-pjanijiet tagħhom għat-trasport u l-mobbiltà, għall-integrazzjoni u l-implimentazzjoni ta' mezzi ta' trasport li jużaw sorsi ta' enerġija rinnovabbli.
Emenda 161
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 9
9.  L-Istati Membri għandhom ineħħu l-ostakli amminstrattivi għall-ftehimiet ta' xiri korporattiv fuq medda twila ta' żmien għall-finanzjament tas-sorsi rinnovabbli u jiffaċiltaw l-adozzjoni tagħhom.
9.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni tal-ostakli regolatorji u amministrattivi u tal-potenzjal ta' xiri ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli min-naħa ta' klijenti korporattivi fit-territorji tagħhom u għandhom jistabbilixxu qafas regolatorju u amministrattiv abilitanti għat-titjib tal-ftehimiet korporattivi ta' xiri tal-enerġija rinnovabbli fit-tul biex jiffinanzjaw is-sorsi rinnovabbli u jiffaċilitaw l-użu tagħhom, biex ikun żgurat li dawk il-ftehimiet ma jkunux soġġetti għal proċeduri u tariffi sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż. Mal-konklużjoni ta' tali ftehimiet, għandu jiġi kkanċellat l-ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19 f'isem il-klijent korporattiv. Il-qafas abilitanti għandu jkun parti mill-pjanijiet integrati nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima skont ir-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)].
Emenda 162
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2
2.  Il-punt ta' kuntatt amministrattiv singulari għandu jiggwida lill-applikant tul il-proċess tal-applikazzjoni b'mod trasparenti, jipprovdi lill-applikant bl-informazzjoni neċessarja kollha, jikkoordina u jinvolvi, fejn jixraq, awtoritajiet oħra, u jagħti deċiżjoni vinkolanti bil-liġi ma' tmiem il-proċess.
2.  Il-punt ta' kuntatt amministrattiv uniku għandu jiggwida lill-applikant tul il-proċess tal-applikazzjoni b'mod trasparenti, jipprovdi lill-applikant bl-informazzjoni neċessarja kollha, jikkoordina u jinvolvi, fejn jixraq, awtoritajiet oħra, u jagħti deċiżjoni vinkolanti bil-liġi ma' tmiem il-proċess. L-applikanti għandhom ikunu jistgħu jissottomettu d-dokumenti rilevanti kollha f'forma diġitali.
Emenda 163
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3
3.  Il-punt ta' kuntatt amministrattiv singulari, b'kollaborazzjoni mal-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, għandu jippubblika manwal tal-proċeduri għall-iżviluppaturi tal-proġetti tar-rinnovabbli, inklużi proġetti fuq skala żgħir u proġetti tar-rinnovabbli minn awtokonsumaturi.
3.  Sabiex jiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti, il-punt ta' kuntatt amministrattiv uniku jew l-Istat Membru, b'kollaborazzjoni mal-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, għandu jistabbilixxi pjattaforma unika ta' informazzjoni online li tispjega l-proċeduri għall-iżviluppaturi tal-proġetti tal-enerġija rinnovabbli, inklużi proġetti fuq skala żgħira, proġetti tal-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u proġetti tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli. Jekk l-Istat Membru jiddeċiedi li jkollu aktar minn punt ta' kuntatt amministrattiv uniku wieħed, il-pjattaforma tal-informazzjoni għandha tiggwida lill-applikant lejn il-punt ta' kuntatt rilevanti għall-applikazzjoni tal-applikant.
Emenda 164
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4
4.  Il-proċess li jagħti l-permess imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż it-tliet snin, ħlief fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 16(5) u l-Artikolu 17.
4.  Il-proċess li jagħti l-permess imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż it-tliet snin, ħlief fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 16(4a) u (5) u fl-Artikolu 17.
Emenda 165
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Għal installazzjonijiet b'kapaċità tal-elettriku ta' bejn 50 kW u 1 MW, il-proċess tal-għoti tal-permessi m'għandux jaqbeż sena. F'każ ta' ċirkostanzi straordinarji, li għandhom ikunu ġustifikati debitament, dan il-limitu ta' żmien jista' jiġi estiż għal tliet xhur oħra.
Il-perjodi msemmija fil-paragrafi 4 u 4a għandhom jkunu mingħajr preġudizzju għal appelli u rimedji ġudizzjarji u jistgħu jiġu estiżi sa mhux aktar mid-durata tal-proċeduri tal-appelli u r-rimedji ġudizzjarji.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikanti jkollhom aċċess għal mekkaniżmu straġudizzjarju jew għal proċeduri ġudizzjarji sempliċi u aċċessibbli għas-soluzzjoni tat-tilwim li jikkonċerna l-proċessi tal-għoti tal-permessi u l-ħruġ tal-permessi biex jinbnew u jitħaddmu impjanti tal-enerġija rinnovabbli.
Emenda 166
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5
5.  L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw ir-repowering ta' impjanti tal-enerġija rinnovabbli eżistenti, inter alia, bl-iżgurar ta' proċess tal-għoti tal-permess simplifikat u bla dewmien, li ma għandux jaqbeż is-sena mid-data li fiha r-rikjesta għar-repowering tkun tressqet għand il-punt ta' kuntatt amministrattiv singulari.
5.  L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw ir-repowering ta' impjanti tal-enerġija rinnovabbli eżistenti, inter alia, bl-iżgurar ta' proċess tal-għoti tal-permess simplifikat u bla dewmien, li ma għandux jaqbeż is-sena mid-data li fiha r-rikjesta għar-repowering tkun tressqet għand il-punt ta' kuntatt amministrattiv uniku. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11(4) tar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku (tfassil mill-ġdid), 2016/0379(COD)], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet ta' aċċess u konnessjoni mal-grilja jinżammu għal proġetti ta' repowering tal-anqas f'każijiet li fihom ma jkun hemm l-ebda bidla fil-kapaċità.
Emenda 354
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5a (ġdid)
5 a.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw, permezz tal-permess jew il-konċessjoni tagħhom tal-għoti tal-proċessi li sal-31 ta' Diċembru 2022, 90 % tal-istazzjonijiet tal-fjuwil tul it-toroq tan-netwerk ewlieni stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 ("Netwerk Ewlieni tat-TEN-T") huma mgħammra b'punti għall-iċċarġjar b'qawwa għolja aċċessibbli għall-pubbliku għall-vetturi elettriċi. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 32 biex temenda l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-paragrafu għall-karburanti li jaqgħu taħt l-Artikolu 25.
Emenda 167
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1
1.  Il-proġetti ta' demostrazzjoni u l-istallazzjonijiet b'kapaċità tal-elettriku ta' anqas minn 50 kW għandhom jitħallew jitqabbdu mal-grilja wara notifika lill-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni.
1.  Il-proġetti ta' demostrazzjoni u l-istallazzjonijiet b'kapaċità tal-elettriku ta' anqas minn 50 kW għandhom jitħallew jitqabbdu mal-grilja wara notifika lill-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni.
B'deroga mill-ewwel subparagrafu, għal proġetti ta' demostrazzjoni u l-istallazzjonijiet b'kapaċità ta' bejn 10,8 kW u 50 kW, l-operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jista' jiddeċiedi li jirrifjuta n-notifika sempliċi għal raġunijiet ġustifikati jew jipproponi soluzzjoni alternattiva. Fejn dan ikun il-każ, għandu jagħmel dan fi żmien ġimagħtejn min-notifika u l-applikant imbagħad jista' jitlob konnessjoni permezz tal-proċeduri standard. Fin-nuqqas ta' deċiżjoni negattiva mill-operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni f'dak il-perjodu ta' żmien, l-istallazzjoni tista' tiġi konnessa.
Emenda 168
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar miżuri ta' sostenn issir disponibbli għall-atturi relevanti kollha, fosthom għall-konsumaturi, il-bennejja, l-installaturi, il-periti u l-fornituri ta' tagħmir u sistemi tat-tisħin, tat-tkessiħ u tal-elettriku u għall-vetturi kompatibbli mal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar miżuri ta' sostenn issir disponibbli għall-atturi relevanti kollha, fosthom għall-konsumaturi, b'mod partikolari l-konsumaturi vulnerabbli bi dħul baxx, l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli, il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, il-bennejja, l-installaturi, il-periti u l-fornituri ta' tagħmir u sistemi tat-tisħin, tat-tkessiħ u tal-elettriku u għall-vetturi kompatibbli mal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli.
Emenda 169
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-informazzjoni dwar sistemi tat-trasport intelliġenti u vetturi konnessi b'rabta mal-benefiċċji tagħhom rigward is-sikurezza stradali, it-tnaqqis tal-konġestjoni u l-effiċjenza fl-użu tal-karburant.
Emenda 170
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 6
6.  L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw tagħrif xieraq, sensibilizzazzjoni, programmi ta' gwida jew ta' taħriġ sabiex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-benefiċċji u l-prattiċitajiet tal-iżviluppar u tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli.
6.  L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw tagħrif xieraq, sensibilizzazzjoni, programmi ta' gwida jew ta' taħriġ sabiex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar kif jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala klijenti attivi, u dwar il-benefiċċji u l-prattiċitajiet, inklużi l-aspetti tekniċi u finanzjarji, tal-iżvilupp u tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, anke permezz tal-awtokonsum jew fil-qafas tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, kif ukoll dwar il-benefiċċji tal-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tipi differenti ta' kooperazzjoni transkonfinali.
Emenda 171
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
Stat Membru għandu jiżgura li ma jinħarġu l-ebda garanziji tal-oriġini lil produttur li jirċievi appoġġ finanzjarju minn skema ta' appoġġ għall-istess produzzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Stat Membru għandu joħroġ it-tali garanziji tal-oriġini u jittrasferihom lis-suq billi jirkantahom. L-introjtu mdaħħal permezz tal-irkantar għandu jintuża biex ipatti għall-ispejjeż tal-appoġġ għar-rinnovabbli.
Stat Membru għandu jiżgura li fil-każ ta' installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli kkummissjonati wara ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] ma jinħarġu l-ebda garanziji tal-oriġini lil produttur li jirċievi appoġġ finanzjarju minn skema ta' sostenn għall-istess produzzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, sakemm ma jkunx hemm kumpens doppju.
Għandu jiġi preżunt li m'hemmx kumpens doppju meta:
(a)  l-appoġġ finanzjarju jingħata permezz ta' proċedura tal-offerti jew sistema ta' ċertifikati ħodor negozjabbli;
(b)  il-valur tas-suq tal-garanziji tal-oriġini jitqies b'mod amministrattiv fil-livell tal-appoġġ finanzjarju; jew
(c)  il-garanziji tal-oriġini ma jinħarġux direttament lill-produttur imma lil fornitur jew konsumatur li jixtri l-enerġija rinnovabbli jew f'kuntest kompetittiv jew fi Ftehim korporattiv ta' xiri tal-enerġija rinnovabbli.
F'każijiet minbarra dawk imsemmija fir-rabà subparagrafu, l-Istati Membri għandhom joħorġu l-Garanzija tal-Oriġini għal raġunijiet statistiċi u jikkanċellawhom immedjatament.
Emenda 172
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  jekk is-sors ta' enerġija li minnu ġiet prodotta l-enerġija ssodisfax il-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra msemmija fl-Artikolu 26.
Emenda 173
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii
(ii)  il-gass, jew
(ii)  il-gass, inkluż l-idroġenu, jew
Emenda 174
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8
8.  Fejn fornitur tal-elettriku huwa meħtieġ jagħti prova tas-sehem jew il-kwantità ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita ta' enerġija għall-iskopijiet tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2009/72/KE, għandu jagħmel dan billi juża l-garanziji tal-oriġini. Bl-istess mod, il-garanziji tal-oriġini maħluqa skont l-Artikolu 14(10) tad-Direttiva 2012/27/KE għandhom jintużaw biex jissostanzjaw kwalunkwe rekwiżit li jipprova l-kwantità tal-elettriku prodottt minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-telfiet fit-trażmissjoni jitqiesu bis-sħiħ meta l-garanziji tal-oriġini jintużaw biex juru l-konsum tal-enerġiji rinnovabbli jew tal-elettriku minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja.
8.  Fejn fornitur tal-elettriku huwa meħtieġ jagħti prova tas-sehem jew il-kwantità ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita ta' enerġija għall-iskopijiet tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2009/72/KE, għandu jagħmel dan billi juża l-garanziji tal-oriġini. Bl-istess mod, il-garanziji tal-oriġini maħluqa skont l-Artikolu 14(10) tad-Direttiva 2012/27/UE għandhom jintużaw biex jissostanzjaw kwalunkwe rekwiżit li jipprova l-kwantità tal-elettriku prodottt minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja. Fir-rigward tal-paragrafu 2, meta l-elettriku jiġi ġġenerat minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja bl-użu ta' sorsi rinnovabbli, għandha tinħareġ garanzija tal-oriġini waħda biss li tispeċifika ż-żewġ karatteristiċi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-telfiet fit-trażmissjoni jitqiesu bis-sħiħ meta l-garanziji tal-oriġini jintużaw biex juru l-konsum tal-enerġiji rinnovabbli jew tal-elettriku minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja.
Emenda 175
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1
1.  Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jevalwaw il-ħtieġa tal-estensjoni tal-infrastuttura tan-netwerk tal-gass eżistenti sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-gass minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli.
1.  Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jevalwaw il-ħtieġa tal-estensjoni tal-infrastruttura tan-netwerk tal-gass eżistenti sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-gass minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli. L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni u l-operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni għandhom ikunu responsabbli biex jiggarantixxu l-funzjonament mingħajr xkiel tal-infrastruttura tan-netwerk tal-gass, inklużi l-manutenzjoni u t-tindif regolari tagħha.
Emenda 176
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3
3.  Soġġett għal evalwazzjoni tagħhom inkluża fil-pjanijiet integrati nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima skontl-Anness I tar-Regolament [Governance], dwar in-neċessità li tinbena infrastruttura ġdida għat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli bil-għan li tinkiseb il-mira tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Direttiva l-Istati Membri għandhom, fejn ikun rilevanti, jieħdu passi bil-għan li tkun żviluppata infrastruttura distrettwali għat-tisħin sabiex takkomoda l-iżvilupp tal-produzzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ minn faċilitajiet kbar tal-bijomassa, solari u ġeotermali.
3.  Soġġett għal evalwazzjoni tagħhom inkluża fil-pjanijiet integrati nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima skont l-Anness I tar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)], dwar in-neċessità li tinbena infrastruttura ġdida għat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli bil-għan li tinkiseb il-mira tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Direttival-Istati Membri għandhom, fejn ikun rilevanti, jieħdu passi bil-għan li tkun żviluppata infrastruttura distrettwali għat-tisħin sabiex takkomoda l-iżvilupp tal-produzzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ minn faċilitajiet sostenibbli kbar tal-bijomassa, sħana ambjentali f'pompi kbar tas-sħana, solari u ġeotermali kif ukoll bħala sħana żejda mill-industrija u sorsi oħra.
Emenda 177
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli, individwali jew permezz ta' aggregaturi:
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumaturi jkunu intitolati li jsiru awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli, individwali jew permezz ta' aggregaturi:
Emenda 178
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
(a)  jkunu intitolati li jipprattikaw l-awtokonsum u jbiegħu, inkluż permezz ta' ftehimiet ta' xiri tal-qawwa elettrika, il-produzzjoni eċċessiva tagħhom ta' elettriku rinnovabbli bla jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.
(a)  ikunu intitolati li jipprattikaw l-awtokonsum u jbigħu, anke permezz ta' ftehimiet ta' xiri tal-enerġija u ta' arranġamenti ta' negozjar bejn il-pari, il-produzzjoni eċċessiva tagħhom ta' elettriku minn sorsi rinnovabbli bla ma jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti diskriminatorji u sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.
Emenda 179
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  ikunu intitolati jikkunsmaw l-elettriku rinnovabbli awtoġenerat tagħhom, li jibqa' fil-proprjetà tagħhom, mingħajr ma jkunu soġġetti għal xi imposta, tariffa jew taxxa;
Emenda 180
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ab (ġdid)
(ab)  ikunu intitolati jinstallaw u joperaw sistemi ta' ħżin tal-elettriku kkombinati ma' installazzjonijiet li jiġġeneraw l-elettriku rinnovabbli għall-awtokonsum mingħajr ebda responsabbiltà għal xi ħlas, inklużi t-tassazzjoni u t-tariffi tal-grilja doppji għal elettriku maħżun li jibqa' fil-proprjetà tagħhom;
Emenda 181
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
(c)  ma jitqiesux bħala fornituri tal-enerġija skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni b'relazzjoni mal-elettriku rinnovabbli li jitfgħu fil-grilja li ma jaqbiżx 10 Mwh għall-unitajiet domestiċi u 500 Mwh għall-persuni ġuridiċi fuq bażi annwali; u
(c)  ma jitqisux bħala fornituri tal-enerġija skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni b'relazzjoni għall-elettriku rinnovabbli li jitfgħu fil-grilja li ma jaqbiżx 10 MWh għall-unitajiet domestiċi u 500 MWh għall-persuni ġuridiċi fuq bażi annwali mingħajr preġudizzju għall-proċeduri stabbiliti għas-superviżjoni u l-approvazzjoni tal-konnessjoni tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni mal-grilja permezz ta' operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni skont l-Artikoli 15 sa 18;
Emenda 182
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d
(d)  jirċievu ħlas għall-elettriku rinnovabbli awtoġenerat li jitfgħu fil-grilja li jirrifletti l-valur tas-suq tal-elettriku mitfugħ.
(d)  jirċievu ħlas għall-elettriku rinnovabbli awtoġenerat li jitfgħu fil-grilja li jkun ekwivalenti għal mill-inqas il-prezz tas-suq u jista' jitqies il-valur fit-tul għall-grilja, l-ambjent u s-soċjetà f'konformità ma' analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tar-riżorsi tal-enerġija distribwiti skont l-[Artikolu 59] tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku (riformulazzjoni), 2016/0380(COD)].
Emenda 183
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-distribuzzjoni tal-ispejjeż għall-ġestjoni u l-iżvilupp tan-netwerk tkun ġusta u proporzjonata, u tirrifletti l-benefiċċji għas-sistema kollha tal-awtoġenerazzjoni, inkluż il-valur fit-tul għall-grilja, l-ambjent u s-soċjetà.
Emenda 184
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li l-awtokonsumaturi tar-rinnovabbli li jgħixu fl-istess blokka b'għadd ta' appartamenti, jew li jinsabu fl-istess sistema magħluqa tad-distribuzzjoni jew sit jew servizz kondiviż kummerċjali, jitħallew jidħlu għal awtokonsum konġunt daqslikieku kienu awtokonsumatur tar-rinnovabbli individwali. F'dan il-każ, il-limiti stipulat fil-paragrafu 1(c) għandu japplika għal kull awtokonsumatur tar-rinnovabbli kkonċernat.
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli li jgħixu fl-istess blokka b'għadd ta' appartamenti, żona residenzjali jew li jinsabu fl-istess sit kummerċjali, industrijali jew b'servizzi kondiviżi jew fl-istess sistema magħluqa tad-distribuzzjoni, jitħallew jidħlu għal awtokonsum konġunt daqslikieku kienu awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli individwali. F'dan il-każ, il-limitu minimu stipulat fil-paragrafu 1(c) għandu japplika għal kull awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli kkonċernat.
Emenda 185
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni tal-ostakli eżistenti għall-iżvilupp tal-awtokonsum u tal-potenzjal għall-iżvilupp tiegħu fit-territorji tagħhom, sabiex idaħħlu fis-seħħ qafas abilitanti li jippromwovi u jiffaċilita l-iżvilupp tal-awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli.
Dak il-qafas abilitanti għandu jinkludi, inter alia:
(a)  miżuri speċifiċi biex jiżguraw li l-awtokonsum ikun aċċessibbli għall-konsumaturi kollha, fosthom dawk f'unitajiet domestiċi bi dħul baxx jew vulnerabbli, jew dawk li jgħixu f'akkomodazzjoni mikrija jew soċjali;
(b)  għodda biex tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament;
(c)  inċentivi għas-sidien tal-bini biex joħolqu opportunitajiet ta' awtokonsum għall-inkwilini;
(d)  it-tneħħija tal-ostakli regolatorji mhux ġustifikati għall-awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli, anke għall-inkwilini.
Dan il-qafas abilitanti għandu jkun parti mill-pjanijiet nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija skont ir-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)].
Emenda 186
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3
3.  L-istallazzjoni rinovabbli tal-awtokonsumatur tista' tiġi mmaniġġjata minn parti terza f'dawk li huma l-istallazzjoni, l-operat, inkluż il-metraġġ, u l-manutenzjoni.
3.  Bil-kunsens tiegħu, l-installazzjoni tal-awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli tista' tkun proprjetà ta' parti terza jew tista' tiġi ġestita minn parti terza għall-installazzjoni, l-operat, inkluż il-kejl tal-konsum, u l-manutenzjoni. Il-parti terza nnifsha m'għandhiex titqies bħala awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli.
Emenda 187
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu -1 (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti finali, b'mod partikolari l-klijenti domestiċi, ikunu intitolati jipparteċipaw f'komunità tal-enerġija rinnovabbli mingħajr ma jitilfu d-drittijiet tagħhom bħala klijenti finali, u mingħajr ma jkunu soġġetti għal kundizzjonijiet jew proċeduri mhux ġustifikati li jipprevjenu jew jiskoraġġixxu l-parteċipazzjoni tagħhom f'komunità tal-enerġija rinnovabbli, sakemm, għall-impriżi privati, il-parteċipazzjoni tagħhom ma tikkostitwix l-attività kummerċjali jew professjonali ewlenija tagħhom.
Emenda 188
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jkunu intitolati li jiġġeneraw, jikkonsmaw, jaħżnu u jbiegħu l-enerġija rinnovabbli, permezz ta' ftehimiet ta' xiri tal-qawwa elettrika, bla jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jkunu intitolati li jiġġeneraw, jikkonsmaw, jaħżnu u jbigħu l-enerġija rinnovabbli, permezz ta' ftehimiet dwar ix-xiri tal-qawwa elettrika, bla ma jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti diskriminatorji jew sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.
Emenda 189
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, komunità tal-enerġija rinnovabbli għandha tkun SME jew organizzazzjoni mhux intiża għall-profitt, li s-sidien tal-ishma jew il-membri tagħha jikkooperaw fil-ġenerazzjoni, id-distribuzzjoni, il-ħażna jew il-forniment tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, filwaqt li jissodisfaw tal-anqas erba' mill-kriterji li ġejjin:
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, komunità tal-enerġija lokali għandha tkun SME jew organizzazzjoni mhux għall-profitti, li l-azzjonisti jew il-membri tagħha jikkooperaw fil-ġenerazzjoni, id-distribuzzjoni, il-ħżin jew il-provvista tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.
Biex jibbenefikaw minn trattament bħala komunità tal-enerġija rinnovabbli, tal-anqas 51 % tas-siġġijiet fil-bord tad-diretturi jew il-korpi maniġerjali tal-entità għandhom ikunu riżervati għall-membri lokali, i.e. rappreżentanti ta' interessi soċjoekonomiċi lokali, pubbliċi jew privati jew ċittadini individwali.
Barra minn hekk, komunità tal-enerġija rinnovabbli għandha tissodisfa mill-inqas tlieta mill-kriterji li ġejjin:
Emenda 190
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  is-sidien tal-ishma jew il-membri jkunu persuni ġuridiċi, awtoritajiet lokali, inklużi l-muniċipalitajiet, jew SMEs li joperaw fl-oqsma tal-enerġija rinnovabbli;
(a)  l-azzjonisti jew il-membri jkunu persuni fiżiċi, awtoritajiet lokali, inklużi l-muniċipalitajiet, jew SMEs;
Emenda 191
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
(b)  tal-anqas 51 % tas-sidien tal-ishma jew membri bi dritt tal-vot tal-entità jkunu persuni fiżiċi;
(b)  tal-anqas 51 % tal-azzjonisti jew membri bi dritt tal-vot tal-entità jkunu persuni fiżiċi jew korpi pubbliċi;
Emenda 192
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c
(c)  tal-anqas 51 % tal-ishma jew tad-drittijiet parteċipatorji tal-entità huma posseduti minn membri lokali, jiġifieri rappreżentanti ta' interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliki jew privati jew ċittadini li jkollhom interess dirett fl-attività tal-komunità u fl-impatti tagħha;
(c)  tal-anqas 51 % tal-ishma jew tad-drittijiet parteċipatorji tal-entità jkunu proprjetà ta' membri lokali, jiġifieri rappreżentanti ta' interessi soċjoekonomiċi lokali, pubbliċi jew privati jew ċittadini individwali;
Emenda 193
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d
(d)  tal-anqas 51 % tas-siġġijiet fil-bord tad-diretturi jew il-korpi tal-maniġment tal-entità jkunu riżervati għall-membri lokali, jiġifieri rappreżentanti ta' interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliċi jew privati jew ċittadini li jkollhom interess dirett fl-attività tal-komunità u fl-impatti tagħha;
imħassar
Emenda 194
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji u jieħdu miżuri biex jevitaw kwalunkwe abbuż jew effett negattiv fuq il-kompetizzjoni.
Emenda 195
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2
2.  Bla ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ispeċifitajiet tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli.
2.  Meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ispeċifiċitajiet tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, filwaqt li jiżguraw kundizzjonijiet indaqs għall-ġeneraturi tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.
Emenda 196
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni tal-ostakli eżistenti u tal-potenzjal għall-iżvilupp tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli fit-territorji tagħhom sabiex idaħħlu fis-seħħ qafas abilitanti li jippromwovi u jiffaċilita l-parteċipazzjoni mill-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli fil-ġenerazzjoni, il-konsum, il-ħżin u l-bejgħ tal-enerġija rinnovabbli.
Dak il-qafas abilitanti għandu jinkludi:
(a)  objettivi u miżuri speċifiċi biex jgħinu lill-awtoritajiet pubbliċi jħeġġu l-iżvilupp ta' komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, u jipparteċipaw direttament;
(b)  miżuri speċifiċi biex jiżguraw li l-parteċipazzjoni f'komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli tkun aċċessibbli għall-konsumaturi kollha, fosthom dawk f'unitajiet domestiċi bi dħul baxx jew vulnerabbli jew f'akkomodazzjoni soċjali jew li jkunu inkwilini;
(c)  għodda biex tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament u l-informazzjoni;
(d)  appoġġ regolatorju u għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet lill-awtoritajiet pubbliċi fl-istabbiliment ta' komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli;
(e)  it-tneħħija tal-ostakli regolatorji u amministrattivi mhux ġustifikati għall-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli;
(f)  regoli li jiżguraw it-trattament ugwali u mhux diskriminatorju ta' konsumaturi li jipparteċipaw fil-komunità tal-enerġija, u li jiżguraw protezzjoni tal-konsumatur ekwivalenti għal dik tal-persuni konnessi mal-grilji tad-distribuzzjoni.
Dan il-qafas abilitanti għandu jkun parti mill-pjanijiet integrati nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija skont ir-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)].
Emenda 197
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1
1.  Biex tiġi ffaċilitata l-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, kull Stat Membru għandu jagħmel ħiltu biex iżid is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ b'tal-anqas punt (1 pp) perċentwali fis-sena, espress f'termini ta' sehem nazzjonali tal-konsum tal-enerġija finali u kkalkulat skont il-metodoloġija stipulat fl-Artikolu 7.
1.  Biex tiġi ffaċilitata l-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, kull Stat Membru għandu jagħmel ħiltu biex iżid is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ b'tal-anqas żewġ punti perċentwali fis-sena, espress f'termini ta' sehem nazzjonali tal-konsum tal-enerġija finali u kkalkulat skont il-metodoloġija stipulat fl-Artikolu 7. Meta Stat Membru ma jkunx jista' jilħaq dan il-perċentwal, għandu jikkomunika dan lill-Kummissjoni u jagħtiha ġustifikazzjoni għan-nuqqas ta' konformità. L-Istati Membri għandhom jipprijoritizzaw l-aqwa teknoloġiji disponibbli.
Emenda 198
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, meta jiġi kkalkulat is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ u ż-żidiet annwali meħtieġa, l-Istati Membri:
(a)  jistgħu jgħoddu kwalunkwe żieda miksuba f'sena speċifika bħal li kieku minflok kienet parzjalment jew kompletament miksuba fi kwalunkwe waħda mis-sentejn preċedenti jew sussegwenti, matul il-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2030;
(b)  jistgħu jgħoddu s-sħana u l-kesħa mormija favur iż-żieda annwali fil-paragrafu 1, soġġett għal limitu ta' 50 % taż-żieda annwali;
(c)  meta jkollhom sehem ta' enerġija rinnovabbli u sorsi ta' sħana u kesħa mormija fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ ta' bejn 50 % u 80 %, għandhom inaqqsu ż-żieda għal punt perċentwali kull sena;
(d)  jistgħu jiddefinixxu l-livell tagħhom stess ta' żieda annwali, anke l-possibbiltà li japplikaw limitu massimu għas-sħana u l-kesħa mormija fil-punt (b), mis-sena li fiha jilħqu sehem tal-enerġija rinnovabbli u ta' sorsi ta' sħana u kesħa mormija fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ 'il fuq minn 80 %.
Emenda 199
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri jistgħu jiddeżinjaw u jippubblikaw, abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, lista tal-miżuri u tal-entitajiet implimentattivi, bħall-fornituri tal-karburanti, li għandhom jikkontribwixxu għaż-żieda stipulata fil-paragrafu 1.
2.  L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw u jippubblikaw, abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, lista tal-miżuri u tal-entitajiet implimentattivi, bħall-fornituri tal-karburanti, li għandhom jikkontribwixxu għaż-żieda stipulata fil-paragrafu 1.
Emenda 200
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  Iż-żieda stipulata fil-paragrafu 1 tista' tiġi implimentata permezz ta' għażla jew aktar minn fost dawn li ġejjin:
3.  Iż-żieda stipulata fil-paragrafu 1 tista', inter alia, tiġi implimentata permezz ta' għażla jew aktar minn fost dawn li ġejjin:
Emenda 201
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3 – punt a
(a)  inkorporazzjoni fiżika tal-enerġija rinnovabbli fl-enerġija u l-karburant tal-enerġija fornut għat-tisħin u t-tkessiħ;
(a)  inkorporazzjoni fiżika tal-enerġija rinnovabbli jew tas-sħana u l-kesħa mormija fl-enerġija u l-karburant tal-enerġija fornut għat-tisħin u t-tkessiħ;
Emenda 202
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3 – punt b
(b)  miżuri ta' mitigazzjoni diretti bħall-istallazzjoni ta' sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli effiċjenti ħafna f'bini jew f'użu tal-enerġija rinnovabbli għal proċessi tat-tisħin u t-tkessiħ industrijali;
(b)  miżuri ta' mitigazzjoni diretti bħall-istallazzjoni ta' sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli effiċjenti ħafna f'bini jew f'użu tal-enerġija rinnovabbli jew l-użu ta' sħana u kesħa mormija għal proċessi tat-tisħin u t-tkessiħ industrijali;
Emenda 203
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
(ca)  miżuri ta' politika oħra b'effett ekwivalenti biex tintlaħaq iż-żieda annwali stabbilita fil-paragrafu 1 jew 1a
Emenda 204
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Meta jimplimentaw il-miżuri msemmija fil-punti (a) sa (d) ta' hawn fuq, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-miżuri jitfasslu b'tali mod li jiżgura li jkunu aċċessibbli għall-konsumaturi kollha, b'mod partikolari dawk f'unitajiet domestiċi bi dħul baxx jew vulnerabbli, li jista' ma jkollhomx biżżejjed kapital bil-quddiem biex jibbenefikaw.
Emenda 205
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)
(ba)  l-ammont ta' sħana jew kesħa mormija fornuti għat-tisħin u t-tkessiħ;
Emenda 206
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt c
(c)  is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fl-ammont totali tal-enerġija fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ; u
(c)  is-sehem tal-enerġija rinnovabbli u ta' sħana jew kesħa mormija fl-ammont totali tal-enerġija fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ; u
Emenda 207
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali jipprovdu informazzjoni lill-konsumaturi aħħarin dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom u s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fis-sistemi tagħhom. Tali informazzjoni għandha tkun skont l-istandards użati skont id-Direttiva 2010/31/UE.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali jipprovdu informazzjoni lill-konsumaturi finali dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom u s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fis-sistemi tagħhom. Tali informazzjoni għandha tiġi pprovduta fuq bażi annwali jew fuq talba skont l-istandards użati skont id-Direttiva 2010/31/UE.
Emenda 208
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-miżuri meħtieġa biex jippermettu li l-klijenti ta' dawk is-sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali li mhumiex "tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti" fis-sens tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE jiġu skonnettjati mis-sistema sabiex jipproduċu tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli huma stess, jew jaqilbu għal fornitur ieħor tas-sħana jew tal-kesħa li għandu aċċess għas-sistema msemmija fil-paragrafu 4.
2.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-miżuri meħtieġa biex jippermettu li l-klijenti ta' dawk is-sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali li mhumiex "tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti" fis-sens tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE, jew li mhumiex se jsiru tali sistema fi żmien ħames snin skont il-pjanijiet ta' investiment tagħhom, jiġu skonnettjati mis-sistema sabiex jipproduċu tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli huma stess, jew jaqilbu għal fornitur ieħor tas-sħana jew tal-kesħa li għandu aċċess għas-sistema msemmija fil-paragrafu 4.
Emenda 209
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu d-dritt li konsumatur jiskonnettja jew jibdel il-fornitur tiegħu meta dan jista' jagħti prova li s-soluzzjoni ta' provvista alternattiva ppjanata għat-tisħin jew għat-tkessiħ tat riżultati b'mod sinifikanti aħjar f'dik li hi prestazzjoni tal-enerġija. Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-soluzzjoni ta' provvista alternattiva tista' tkun ibbażata fuq Ċertifikat tal-Prestazzjoni tal-Enerġija kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE.
3.  L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu d-dritt li konsumatur jiskonnettja meta dan jista' jagħti prova li s-soluzzjoni ta' provvista alternattiva ppjanata għat-tisħin jew għat-tkessiħ tat riżultati b'mod sinifikanti aħjar f'dik li hi prestazzjoni tal-enerġija. Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-soluzzjoni ta' provvista alternattiva tista' tkun ibbażata fuq Ċertifikat tal-Prestazzjoni tal-Enerġija kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE.
Emenda 210
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw l-miżuri neċessarji biex jiżguraw aċċess mhux diskriminatorju għas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali għas-sħana u l-kesħa prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għas-sħana u l-kesħa mormija. Dan l-aċċess mhux diskriminatorju għandu jippermetti forniment dirett ta' tisħin jew tkessiħ minn tali sorsi lill-konsumaturi mqabbdin ma' sistema tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali minn fornituri oħra għajr l-operatur tas-sistema tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali.
4.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw l-miżuri neċessarji biex jiżguraw aċċess mhux diskriminatorju għas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali għas-sħana u l-kesħa prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, u għas-sħana u l-kesħa mormija, abbażi ta' kriterji mhux diskriminatorji stabbiliti mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Tali kriterji għandhom iqisu l-fattibbiltà ekonomika u teknika għall-operaturi tas-sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali u l-klijenti konnessi.
Emenda 211
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5
5.  Operatur ta' sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali jista' jirrifjuta aċċess għall-fornituri jekk is-sistema ma jkollhiex il-kapaċità neċessarja minħabba provvisti oħrajn tas-sħana jew il-kesħa mormija, tas-sħana jew il-kesħa minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli jew tas-sħana jew il-kesħa prodotti minn koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn dan ir-rifjut iseħħ l-operatur ta' sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali jipprovdi t-tagħrif rilevanti lill-awtorità kompetenti skont il-paragrafu 9 fuq miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa għall-infurzar tas-sistemi.
5.  Operatur ta' sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali jista' jirrifjuta aċċess għall-fornituri meta jiġu ssodisfati waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a)   is-sistema ma jkollhiex il-kapaċità neċessarja minħabba provvisti oħrajn tas-sħana jew il-kesħa mormija, tas-sħana jew il-kesħa minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli jew tas-sħana jew il-kesħa prodotti minn koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, jew tali aċċess jipperikola l-operat sikur tas-sistema tat-tisħin distrettwali;
(b)   is-sistema tikkostitwixxi "sistema effiċjenti ta' tisħin u tkessiħ distrettwali" fis-sens tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE;
(c)   l-għoti ta' aċċess iwassal għal żieda eċċessiva fil-prezz tat-tisħin jew tat-tkessiħ għall-klijenti finali meta mqabbel mal-prezz tal-provvista lokali ewlenija ta' tisħin li magħha jikkompetu s-sors ta' enerġija rinnovabbli jew is-sħana jew il-kesħa mormija.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn dan ir-rifjut iseħħ l-operatur ta' sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali jipprovdi t-tagħrif rilevanti lill-awtorità kompetenti skont il-paragrafu 9 fuq miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa għall-infurzar tas-sistemi inklużi l-konsegwenzi ekonomiċi tal-miżuri.
Emenda 212
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6
6.  Sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ urbani ġodda jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati mill-applikazzjoni tal-paragrafu 4 għal perjodu ta' żmien definit. L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi dwar tali talbiet ta' eżenzjoni fuq bażi ta' każ b'każ. Eżenzjoni għandha tingħata biss jekk is-sistema ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali ġdida tikkostitwixxi "tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti" fit-tifsira tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE u jekk din tisfrutta l-potenzjal għall-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u s-sħana jew il-kesħa mormija identifikata fil-valutazzjoni komprensiva mwettqa skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2012/27/UE.
6.  Sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ urbani ġodda jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati mill-applikazzjoni tal-paragrafu 4 għal perjodu ta' żmien definit. L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi dwar tali talbiet ta' eżenzjoni fuq bażi ta' każ b'każ. Eżenzjoni għandha tingħata biss jekk is-sistema ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali ġdida tikkostitwixxi "tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti" fit-tifsira tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE u jekk din tisfrutta l-potenzjal għall-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja fit-tifsira tal-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE, u s-sħana jew il-kesħa mormija identifikata fil-valutazzjoni komprensiva mwettqa skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2012/27/UE.
Emenda 213
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 7
7.  Id-dritt li jiskonnettja jew jibdel il-fornitur tiegħu jistgħu jiġu eżerċitati mill-konsumaturi individwali, minn impriżi konġunti magħmula minn klijenti jew minn partijiet li jaġixxu f'isem il-klijenti. Għal blokok ta' għadd ta' appartamenti, tali skonnessjoni tista' biss tiġi eżerċitata fuq il-livell tal-bini kollu.
7.  Id-dritt li jiskonnettjaw jista' jiġi eżerċitat minn klijenti individwali, minn impriżi konġunti magħmula minn klijenti jew minn partijiet li jaġixxu f'isem il-klijenti. Għal blokok ta' għadd ta' appartamenti, tali skonnessjoni tista' biss tiġi eżerċitata fuq il-livell tal-bini kollu.
Emenda 214
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 8
8.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni jivvalutaw tal-anqas kull sentejn, b'kooperazzjoni mal-operaturi tas-sistemi ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali fil-qasam rispettiv tagħhom, il-potenzjal tat-tisħin distrettwali u s-sistemi tat-tkessiħ u sistemi oħra li jipprovdu servizzi ta' bbilanċjar, inkluż ir-rispons għad-domanda u l-ħżin ta' eċċessi ta' elettriku prodotti minn sorsi rinnovabbli u jekk l-użu tal-potenzjal identifikat ikun aktar effiċjenti fir-riżorsi u aktar kosteffiċjenti minn soluzzjonijiet alternattivi.
8.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni jivvalutaw tal-anqas kull erba' snin, b'kooperazzjoni mal-operaturi tas-sistemi ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali fil-qasam rispettiv tagħhom, il-potenzjal tat-tisħin distrettwali u s-sistemi tat-tkessiħ u sistemi oħra li jipprovdu servizzi ta' bbilanċjar, inkluż ir-rispons għad-domanda u l-ħżin ta' eċċessi ta' elettriku prodotti minn sorsi rinnovabbli u jekk l-użu tal-potenzjal identifikat ikun aktar effiċjenti fir-riżorsi u aktar kosteffiċjenti minn soluzzjonijiet alternattivi.
Emenda 215
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 9
9.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw awtorità indipendenti waħda jew aktar biex jiżguraw li d-drittijiet tal-konsumaturi u r-regoli għat-tħaddim tas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali skont dan l-Artikolu huma definiti b'mod ċar u infurzati.
9.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw awtorità kompetenti waħda jew aktar biex jiżguraw li d-drittijiet tal-konsumaturi u r-regoli għat-tħaddim tas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali skont dan l-Artikolu huma definiti b'mod ċar u infurzati.
Emenda 216
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
B'effett mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-fornituri tal-karburanti li jinkludu sehem minimu ta' enerġija minn bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, minn karburanti fossili bbażati fuq l-iskart u minn elettriku rinnovabbli fl-ammont totali ta' karburanti għat-trasport li huma jfornu għall-konsum jew għall-użu fis-suq matul sena kalendarja.
Sabiex tintlaħaq il-mira ta' 12 % tal-konsum finali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli msemmija fl-Artikolu 3 l-Istati Membri għandhom jeżiġu, b'effett mill-1 ta' Jannar 2021, li l-fornituri tal-karburanti li jinkludu sehem minimu ta' enerġija minn bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, minn karburanti tal-karbonju riċiklat u minn elettriku rinnovabbli fl-ammont totali ta' karburanti għat-trasport li huma jfornu għall-konsum jew għall-użu fis-suq matul sena kalendarja.
Emenda 217
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Is-sehem minimu għandu jkun tal-anqas ugwali għal 1,5 % fl-2021, u jiżdied sa mill-inqas 6,8 % fl-2030, b'segwiment tal-perkors stabbilit fil-parti B tal-Anness X. F'dan is-sehem totali, il-kontribuzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati u l-bijogass prodott minn materja prima elenkata fil-Parti A tal-Anness IX għandha tkun ta' mill-inqas 0,5 % tal-karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq mill-1 ta' Jannar 2021, u tiżdied sa mill-inqas 3,6 % sal-2030, b'segwiment tal-perkors stipulat fil-Parti C tal-Anness X.
Is-sehem minimu għandu jkun tal-anqas ugwali għal 1,5 % fl-2021, u jiżdied sa mill-inqas 10 % fl-2030, skont il-perkors stabbilit fil-parti B tal-Anness X. F'dan is-sehem totali, il-kontribuzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati u l-bijogass prodott minn materja prima elenkata fil-Parti A tal-Anness IX għandha tkun ta' mill-inqas 0,5 % tal-karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq mill-1 ta' Jannar 2021, u tiżdied sa mill-inqas 3,6 % sal-2030, skont il-perkors stipulat fil-Parti C tal-Anness X.
Il-fornituri tal-karburanti li jfornu biss karburanti fil-forma ta' elettriku u karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika m'għandhomx għalfejn jikkonformaw mas-sehem minimu ta' bijokarburanti avvanzati, bijokarburanti oħra u bijogass prodotti minn materja prima elenkata fl-Anness IX.
Emenda 218
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt a
a)  għall-kalkolu tad-denominatur, jiġifieri l-kontenut enerġetiku tal-karburanti għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija fornuti għal konsum jew użu fis-suq, għandhom jiġu kkunsidrati l-petrol, id-diżil, il-bijokarburanti, il-gass naturali, il-bijogass, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, l-elettriku u l-karburanti fossili bbażati fuq l-iskart;
a)  għall-kalkolu tad-denominatur, jiġifieri l-kontenut enerġetiku tal-karburanti għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija fornuti għal konsum jew użu fis-suq, għandhom jiġu kkunsidrati l-petrol, id-diżil, il-bijokarburanti, il-gass naturali, il-bijogass, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, l-elettriku u l-karburanti tal-karbonju riċiklat;
Emenda 219
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b – paragrafu 1
b)  għall-kalkolu tan-numeratur, tal-kontenut ta' enerġija ta' bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, għandhom jiġu kkunsidrati l-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, karburanti fossili bbażati fuq l-iskart fornuti lis-setturi kollha tat-trasport, u l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għall-vetturi tat-triq.
b)  għall-kalkolu tan-numeratur, tal-kontenut ta' enerġija ta' bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, għandhom jiġu kkunsidrati l-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, karburanti tal-karbonju riċiklat fornuti lis-setturi kollha tat-trasport, u l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għall-vetturi tat-triq.
Emenda 220
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b – paragrafu 2
Għall-kalkolu tan-numeratur, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijogass prodott minn materja prima, inklużi fil-Parti B tal-Anness IX għandu jkun limitat għal 1,7 % tal-kontenut ta' enerġija ta' karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq u l-kontribut tal-karburanti fornuti fis-setturi tal-avjazzjoni u tat-trasport bil-baħar għandu jitqies li jkun 1,2 darbiet daqs il-kontenut tal-enerġija tagħhom.
Għall-kalkolu tan-numeratur, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijogass prodott minn materja prima, inklużi fil-Parti B tal-Anness IX għandu jkun limitat għal 1,7 % tal-kontenut ta' enerġija ta' karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq.
L-Istati Membri jistgħu jimmodifikaw il-limitu stabbilit fuq il-materja prima inkluża fil-parti B tal-Anness IX jekk ikun ġustifikat b'kont meħud tad-disponibbiltà ta' materja prima. Kwalunkwe modifika għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni.
Il-kontribut tal-karburanti fornuti fis-setturi tal-avjazzjoni u tat-trasport bil-baħar għandu jitqies li jkun darbtejn u 1,2 darbiet daqs il-kontenut tal-enerġija tagħhom rispettivament, u l-kontribut tal-elettriku rinnovabbli fornut għall-vetturi tat-triq għandu jitqies li jkun 2,5 darbiet daqs il-kontenut tal-enerġija tiegħu..
Emenda 221
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri jistgħu jfasslu l-politiki nazzjonali tagħhom sabiex jissodisfaw l-obbligi skont dan l-Artikolu bħala obbligu għall-iffrankar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u jistgħu japplikaw dawk il-politiki wkoll għall-karburanti fossili bbażati fuq l-iskart, sakemm dan ma jmurx kontra l-għanijiet tal-ekonomija ċirkolari u li s-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli skont il-paragrafu 1 jiġi ssodisfat.
Emenda 223
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
3.  Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem tal-elettriku rinnovabbli għall-finijiet tal-paragrafu 1, jista' jintuża jew is-sehem medju tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni inkella s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Istat Membru fejn jiġi fornut l-elettriku, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni. Fiż-żewġ każijiet, għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.
3.  Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem tal-elettriku rinnovabbli għall-finijiet tal-paragrafu 1, għandu jintuża s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Istat Membru fejn jiġi fornut l-elettriku, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni, sakemm ikun hemm provi biżżejjed li l-elettriku rinnovabbli jkun addizzjonali. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 32 biex tissuplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi metodoloġija, inkluża metodoloġija għall-Istati Membri biex jistabbilixxu l-linja ta' bażi tagħhom, sabiex jagħtu prova tal-addizzjonalità.
Emenda 224
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)
B'deroga mill-ewwel subparagrafu, biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-elettriku għall-finijiet tal-paragrafu 1 fil-każ ta' elettriku miksub minn konnessjoni diretta għal installazzjoni li tiġġenera l-elettriku rinnovabbli u fornut lil vetturi tat-triq, dak l-elettriku għandu jingħadd b'mod sħiħ bħala rinnovabbli. B'mod simili, l-elettriku miksub permezz ta' ftehimiet ta' xiri tal-enerġija fit-tul għal elettriku rinnovabbli għandu jingħadd bis-sħiħ bħala elettriku rinnovabbli. F'kull każ, għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.
Emenda 225
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt a – paragrafu 1
Meta l-elettriku jintuża għall-produzzjoni ta' karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, sew direttament jew inkella għall-produzzjoni ta' prodotti intermedji, tista' tintuża, biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-enerġija rinnovabbli, jew il-medja tas-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni inkella s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiż tal-produzzjoni, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni. Fiż-żewġ każijiet, għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.
Meta l-elettriku jintuża għall-produzzjoni ta' karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, sew direttament jew inkella għall-produzzjoni ta' prodotti intermedji, għandu jintuża s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-pajjiż tal-produzzjoni, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni. Għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.
Emenda 226
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu bażi tad-dejta li tippermetti t-traċċar ta' karburanti tat-trasport li huma eliġibbli għall-għadd biex jintlaħaq in-numeratur stipulat fil-paragrafu 1(b), u jirrikjedu lill-operaturi ekonomiċi rilevanti biex jipprovdu l-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet li jkunu saru u dwar il-karatteristiċi ta' sostenibbiltà għall-karburanti eliġibbli, inklużi l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu ta' ħajjithom, li jibda mill-punt tal-produzzjoni tagħhom sal-fornitur tal-karburanti li jqiegħed il-karburant fis-suq.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi bażi tad-dejta tal-Unjoni li tippermetti t-traċċar ta' karburanti tat-trasport, inkluż l-elettriku, li huma eliġibbli għall-għadd biex jintlaħaq in-numeratur stipulat fil-punt (b) tal-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-operaturi ekonomiċi rilevanti jipprovdu l-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet li jkunu saru u dwar il-karatteristiċi ta' sostenibbiltà għall-karburanti eliġibbli, inklużi l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu ta' ħajjithom, li jibda mill-punt tal-produzzjoni tagħhom sal-fornitur tal-karburanti li jqiegħed il-karburant fis-suq.
Emenda 227
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 3
Il-bażijiet tad-dejta nazzjonali għandhom ikunu interkonnessi sabiex jippermettu li t-tranżazzjonijiet tal-karburanti bejn l-Istati Membri jiġu ttraċċati. Sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà tal-bażjiet tad-dejta nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-kontenut u l-użu tagħhom permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-kontenut u l-użu tagħhom permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31.
Emenda 228
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 5
5.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar informazzjoni aggregata minn bażijiet tad-dejta nazzjonali, inklużi l-gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-karburanti, skont l-Anness VII tar-Regolament [Governance].
5.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar informazzjoni aggregata, inklużi l-gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-karburanti, skont l-Anness VII tar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)]. Il-Kummissjoni għandha tippubblika, fuq bażi annwali, informazzjoni aggregata mill-bażi tad-dejta.
Emenda 229
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 6
6.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 32 biex tispeċifika l-metodoloġija msemmija fil-paragrafu 3(b) ta' dan l-Artikolu biex ikun determinat is-sehem ta' bijokarburanti li jirriżultaw minn bijomassa li tkun qed tiġi pproċessata b'karburanti fossili bi proċess komuni, biex tkun speċifikata il-metodoloġija għall-valutazzjoni tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika u bbażati fuq l-iskart ta' karburanti fossili u biex jiġi ddeterminat l-iffrankar minimu fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meħtieġ għal dawn il-karburanti għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.
6.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 32 biex tissuplimenta din id-Direttiva billi tispeċifika aktar il-metodoloġija msemmija fil-paragrafu 3(b) ta' dan l-Artikolu biex ikun determinat is-sehem ta' bijokarburanti li jirriżultaw minn bijomassa li tkun qed tiġi pproċessata b'karburanti fossili bi proċess komuni, biex tkun speċifikata il-metodoloġija għall-valutazzjoni tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika u ta' karburanti fossili b'livell baxx tal-karbonju, li huma ġġenerati minn effluwenti gassużi prodotti bħala konsegwenza li ma tistax tiġi evitata u mhux intenzjonata tal-manifattura jew il-produzzjoni ta' prodotti li l-iskop intenzjonat tagħhom huwa ta' użu u/jew bejgħ kummerċjali, u biex jiġi ddeterminat l-iffrankar minimu fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meħtieġ għal dawn il-karburanti għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.
Emenda 230
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 7
7.  Sal-31 ta' Diċembru 2025, fil-kuntest ta' valutazzjoni biennali tal-progress mwettqa skont ir-Regolament [Governance], il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 jistimulax b'mod effettiv l-innovazzjoni u jippromwovix l-iffrankar tal-gassijet b'effett ta' serra fis-settur tat-trasport, u jekk applikabbli, jekk ir-rekwiżiti tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-bijokarburanti u l-bijogass humiex xierqa. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1.
7.  Sal-31 ta' Diċembru 2025, fil-kuntest ta' valutazzjoni biennali tal-progress mwettqa skont ir-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)], il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 jistimulax b'mod effettiv l-innovazzjoni u tiżgura l-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra fis-settur tat-trasport, u jekk applikabbli, jekk ir-rekwiżiti tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-bijokarburanti u l-bijogass humiex xierqa. Il-valutazzjoni għandha tanalizza wkoll jekk id-dispożizzjonijiet f'dan l-artikolu jipprevenux b'mod effettiv il-kontabilità doppja tal-enerġija rinnovabbli. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1. L-obbligi modifikati għandhom tal-anqas iżżommu livelli li jikkorrispondu għall-kapaċità installata jew li qed tinbena ta' bijokarburanti avanzati fl-2025.
Emenda 231
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
1.  L-enerġija mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa għandha tiġi kkunsidrata għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu biss jekk tissodisfa l-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6 u l-kriterji stipulati fil-paragrafu 7 dwar l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra:
1.  Irrispettivament minn jekk il-materja prima kinitx ikkultivata fit-territorju tal-Unjoni jew barra minnu, l-enerġija mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa għandha tiġi kkunsidrata għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) biss jekk tissodisfa l-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6 u l-kriterji stipulati fil-paragrafu 7 dwar l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra:
Emenda 232
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
(c)  l-eliġibbiltà għal sostenn finanzjarju għall-konsum ta' bijokarburanti u bijolikwidi, bijokarburanti u karburanti mill-bijomassa.
(c)  l-eliġibbiltà għal sostenn finanzjarju, inklużi l-inċentivi finanzjarji, għall-konsum ta' bijokarburanti u bijolikwidi, bijokarburanti u karburanti mill-bijomassa.
Emenda 323
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Madankollu, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-iskart u r-residwi, minbarra r-residwi li ġejjin mill-agrikoltura, l-akwakultura, is-sajd u l-foresterija, iridu jissodisfaw biss il-kriterju tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbilit fil-paragrafu 7 sabiex jitqiesu għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll għal skart u residwi li huma l-ewwel ipproċessati fi prodott qabel ma jkomplu jiġuproċessat f'bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa.
Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-iskart u r-residwi, minbarra r-residwi li ġejjin mill-agrikoltura, l-akwakultura, is-sajd u l-foresterija, iridu jissodisfaw biss il-kriterju tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbilit fil-paragrafu 7 sabiex jitqiesu għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu. Madankollu, il-produzzjoni tagħhom minn skart u residwi koperti mid-Direttiva 2008/98/KE għandhom ikunu konformi mal-prinċipju tal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit fid-Direttiva 2008/98/KE. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll għal skart u residwi li huma l-ewwel ipproċessati fi prodott qabel ma jkomplu jiġu proċessati f'bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa.
Emenda 234
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi, u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-iskart u r-residwi minn art agrikola għandhom jitqiesu għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel paragrafu biss jekk il-miżuri ttieħdu mill-operaturi sabiex jiġi mminimizzat kwalunkwe impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-karbonju fil-ħamrija. Informazzjoni dwar dawk il-miżuri għandha tiġi rrappurtata skont l-Artikolu 27(3).
Emenda 235
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jissodisfaw il-kriterji tas-sostebbibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 7 biss jekk ikunu użati fi stallazzjonijiet li jipproduċu l-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew il-karburanti b'kapaċità tal-karburanti ugwali għal jew akbar minn 20 MW f'każ ta' karburant tal-bijomassa solidi u b'kapaċità elettrika ta' 0,5 MW jew aktar fil-każ ta' karburant gassużi mill-bijomassa. L-Istati Membri jistgħu japplikaw il-kriterji tas-sostenibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kriterji għal stallazzjonijiet b'kapaċità ta' karburant aktar baxxa.
Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jissodisfaw il-kriterji tas-sostebbibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 7 biss jekk ikunu użati fi stallazzjonijiet li jipproduċu l-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew il-karburanti b'input termiku nominali totali ugwali għal jew akbar minn 20 MW f'każ ta' karburant tal-bijomassa solidi u b'kapaċità ta' input termiku nominali totali ta' 2 MW jew aktar fil-każ ta' karburant gassużi mill-bijomassa. L-Istati Membri jistgħu japplikaw il-kriterji tas-sostenibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kriterji għal stallazzjonijiet b'kapaċità ta' karburant aktar baxxa.
Emenda 236
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
(aa)  foresta b'bijodiversità għolja u art imsaġġra oħra rikka fl-ispeċijiet u mhux degradata, jew li tkun ġiet identifikata bħala ta' bijodiversità għolja mill-awtorità kompetenti rilevanti, sakemm ma tkunx ipprovduta evidenza li l-produzzjoni ta' dik il-materja prima ma interferietx ma' dawk il-finijiet tal-ħarsien tan-natura;
Emenda 237
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja
(c)  art bil-ħaxix b'bijodiversità għolja ta' aktar minn ettaru li huwa:
(c)  art bil-ħaxix b'bijodiversità għolja, inklużi l-mergħat u l-bwar imsaġġra, li hija:
Emenda 238
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt c – punt ii
(ii)  mhux naturali, jiġifieri art bil-ħaxix li mingħajr l-intervent tal-bniedem ma tibqax art bil-ħaxix u li hija rikka fl-ispeċijiet u mhijiex degradata u li ġiet identifikata bħala ta' bijodiversità għolja mill-awtorità kompetenti relevanti, sakemm ma tiġix ipprovduta evidenza li l-ħsad tal-materja prima jkun meħtieġ biex jinżamm l-istatus tagħha ta' ta' art bil-ħaxix ta' bijodiversità għolja.
(ii)  mhux naturali, jiġifieri art bil-ħaxix li mingħajr l-intervent tal-bniedem ma tibqax art bil-ħaxix u li hija rikka fl-ispeċijiet u mhijiex degradata jew li ġiet identifikata bħala ta' bijodiversità għolja mill-awtorità kompetenti relevanti, sakemm ma tiġix ipprovduta evidenza li l-ħsad tal-materja prima jkun meħtieġ biex jinżamm l-istatus tagħha ta' ta' art bil-ħaxix ta' bijodiversità għolja.
Emenda 239
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4
4.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburant mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa agrikola ikkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m'għandhomx isiru minn materia prima miksuba minn art li kienet art tal-peat f'Jannar 2008.
4.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburant mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa agrikola kkunsidrati għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m'għandhomx isiru minn materja prima miksuba minn art li kienet art tal-peat f'Jannar 2008, sakemm ma tkunx ipprovduta evidenza verifikabbli li l-kultivazzjoni u l-ħsad tal-materja prima ma tinvolvix id-drenar ta' ħamrija li ma tkunx ġiet iddrenata.
Emenda 240
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5
5.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet li ġejjin sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' użu mhux sostenibbli tal-produzzjoni tal-bijomassa tal-foresti:
5.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet li ġejjin sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' użu mhux sostenibbli tal-produzzjoni tal-bijomassa tal-foresti:
(a)  il-pajjiż li fih tkun inħasdet il-bijomassa forestali għandu liġijiet nazzjonali u/jew sottonazzjonali applikabbli għall-qasam tal-ħsad kif ukoll sistemi ta' monitoraġġ u infurzar fis-seħħ li jiżguraw li:
(a)  il-pajjiż li fih tkun inħasdet il-bijomassa forestali għandu liġijiet nazzjonali u/jew sottonazzjonali applikabbli għall-qasam tal-ħsad kif ukoll sistemi ta' monitoraġġ u infurzar fis-seħħ li jiżguraw li:
i)  il-ħsad isir b'konformità mal-kondizzjonijiet ta' permess tal-ħsad fi ħdan konfini reġistrati legalment;
i)  il-ħsad isir b'konformità mal-kondizzjonijiet ta' permess tal-ħsad jew prova ekwivalenti tad-dritt legali għall-ħsad fi ħdan il-konfini nazzjonali jew reġjonali reġistrati legalment;
ii)  isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;
ii)  isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;
iii)  żoni ta' valur għoli ta' konservazzjoni, inklużi l-artijiet mistagħdra jew tal-pit, ikunu protetti;
iii)  żoni magħżula, mil-liġi nazzjonali jew internazzjonali jew mill-awtorità kompetenti rilevanti, għall-promozzjoni taż-żamma tal-bijodiversità jew għal finijiet ta' konservazzjoni tan-natura, inklużi fl-artijiet mistagħdra jew tal-pit, ikunu protetti;
iv)  l-impatti ta' ħsad tal-foresta fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità jiġu minimizzati; u
iv)  il-ħsad isir b'mod li jqis bis-sħiħ iż-żamma tal-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità bil-għan li jiġu minimizzati l-impatti negattivi; u
v)  tal-ħsad ma jaqbiżx il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta;
v)  tal-ħsad iżomm jew itejjeb il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta fil-livell tal-pajjiż jew f'dak reġjonali;
(b)  meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk ikunu hemm fis-seħħ sistemi tal-immaniġġar fil-livell ta' azjenda tal-foresta sabiex jiġi żgurat li:
b)  meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa forestali għandhom jitqiesu għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk tingħata informazzjoni addizzjonali dwar il-prattiki tal-legalità u tal-immaniġġjar tal-foresti fil-livell tal-bażi tal-provvista sabiex jiġi żgurat li:
i)  il-bijomassa tal-foresti ġiet maħsuda skont permess legali;
i)  il-ħsad isir skont il-kundizzjonijiet tal-proċedura tal-permess tal-ħsad jew prova ekwivalenti nazzjonali jew reġjonali tad-dritt legali għall-ħsad;
ii)  isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;
ii)  isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;
iii)  żoni ta' valur għoli ta' konservazzjoni, inklużi l-artijiet mistagħdra jew tal-pit, ikunu identifikati u protetti;
iii)  żoni magħżula, mid-dritt nazzjonali jew internazzjonali jew mill-awtorità kompetenti rilevanti, għall-promozzjoni taż-żamma tal-bijodiversità jew għal finijiet ta' konservazzjoni tan-natura, inklużi l-artijiet mistagħdra u tal-pit, ikunu protetti;
iv)  l-impatti tal-ħsad tal-foresta fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità jiġu minimizzati;
iv)   il-ħsad isir b'mod li jqis bis-sħiħ iż-żamma tal-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità; inklużi ż-żoni tal-madwar sakemm ikunu affettwati mill-attivitajiet tal-ħsad;
v)  il-ħsad ma jaqbiżx il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta;
v)  il-ħsad iżomm jew itejjeb il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta fil-livell tal-pajjiż jew f'dak reġjonali; u
vi)  ir-regolamenti jew il-miżuri ambjentali u tan-natura jkunu fis-seħħ u f'konformità mal-istandards rilevanti tal-Unjoni rigward l-ambjent u n-natura.
Emenda 241
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt ii
(ii)  ippreżentat Kontribut Determinat fil-Livell Nazzjonali (NDC) għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), li jkopri l-emissjonijiet u l-assorbimenti mis-settur tal-agrikoltura, il-forestrija u l-użu tal-art bl-iżgurar li kwalunkwe tibdil fil-ħażna tal-karbonju assoċjata ma' ħsad tal-bijomassa hija kontabilizzata lejn l-impenn tal-pajjiż biex inaqqws jew jillimita l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif speċifikat fin-NDC, jew hemm fis-seħħ liġijiet nazzjonali jew subnazzjonali, b'konformità mal-Artikolu 5 tal-Ftehim ta' Pariġi, applikabbli fiż-żona tal-ħsad, biex jikkonservaw u jsaħħu l-istokkijiet u l-ħażniet (sinks) tal-karbonju;
(ii)  ippreżentat Kontribut Determinat fil-Livell Nazzjonali (NDC) għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), li jkopri l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-agrikoltura, mill-forestrija u mill-użu tal-art, li jiżgura li kwalunkwe tibdil fil-ħażna tal-karbonju assoċjat mal-ħsad tal-bijomassa jitqies bis-sħiħ fir-rigward tal-impenn tal-pajjiż biex inaqqas jew jillimita l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif speċifikat fin-NDC, jew li jkun hemm fis-seħħ liġijiet nazzjonali jew subnazzjonali, b'konformità mal-Artikolu 5 tal-Ftehim ta' Pariġi, u li l-emissjonijiet mis-settur tal-art ma jaqbżux l-assorbimenti, applikabbli fiż-żona tal-ħsad, biex jikkonservaw u jsaħħu l-istokkijiet u l-ħażniet tal-karbonju;
Emenda 242
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 2
Meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk ikun hemm fis-seħħ sistemi tal-immaniġġar fil-livell ta' azjenda tal-foresta sabiex jiġi żgurat li l-livelli tal-istokkijiet u l-ħażniet (sinks) tal-karbonju fil-foresta jinżammu.
Meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk ikun hemm fis-seħħ sistemi tal-immaniġġar fil-livell tal-bażi tal-provvista sabiex jiġi żgurat li l-livelli tal-istokkijiet u l-ħażniet tal-karbonju fil-foresta jinżammu jew jiżdiedu.
Emenda 243
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 3
Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi l-evidenza operattiva li turi l-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 5 u 6, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).
Sal-1 ta' Jannar 2021, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-evidenza operattiva li turi l-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 5 u 6, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).
Emenda 244
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 4
Sal-31 ta' Diċembru 2023, il-Kummissjoni għandha teżamina jekk il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6 jimminimizzawx b'mod effettiv ir-riskju tal-użu mhux sostenibbli tal-bijomassa forestali u tindirizza l-ħtiġijiet tas-settur tal-LULUCF, abbażi tad-dejta disponibbli. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6.
Sal-31 ta' Diċembru 2023, il-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, għandha teżamina jekk il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6 jimminimizzawx b'mod effettiv ir-riskju tal-użu mhux sostenibbli tal-bijomassa forestali u jindirizzawx ir-rekwiżiti tas-settur tal-LULUCF, abbażi tad-dejta disponibbli. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6 għall-perjodu ta' wara l-2030.
Emenda 245
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 7 – punt a
(a)  mill-anqas ta' 50 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jkunu joperaw fil-5 ta' Ottubru 2015 jew qabel;
(a)  mill-anqas ta' 50 % għal bijokarburanti, karburanti prodotti mill-bijometan għall-użu fit-trasport, u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jkunu joperaw fil-5 ta' Ottubru 2015 jew qabel;
Emenda 246
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 7 – punt b
(b)  mill-anqas ta' 60 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw mill-5 ta' Ottubru 2015;
(b)  mill-anqas ta' 60 % għal bijokarburanti, karburanti prodotti mill-bijometan għall-użu fit-trasport, u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw mill-5 ta' Ottubru 2015;
Emenda 247
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 7 – punt c
(c)  mill-anqas ta' 70 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw mill-1 ta' Jannar 2021;
(c)  mill-anqas ta' 65 % għal bijokarburanti, karburanti prodotti mill-bijometan għall-użu fit-trasport u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2021;
Emenda 248
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 7 – punt d
(d)  mill-inqas 80 % għall-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn produzzjoni tal-karburanti mill-bijomassa użati fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2021 u 85 % għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2026.
(d)  mill-inqas 70 % għall-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn produzzjoni tal-karburanti mill-bijomassa użati fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2021 u 80 % għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2026.
Emenda 249
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu ffrankar akbar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra minn dawk previsti f'dan il-paragrafu.
Emendi 297 u 356
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 1
L-elettriku mill-karburanti mill-bijomassa prodott fi stallazzjonijiet b'kapaċità ta' 20 MW jew aktar għandu jitqies għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 biss jekk jiġi prodott bl-applikazzjoni ta' teknoloġija ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif definita skont l-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE. Għall-finijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara [3 years from date of adoption of this Directive]. Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 1, din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-appoġġ pubbliku pprovduti taħt skemi approvati sa [3 years after date of adoption of this Directive].
L-elettriku mill-karburanti mill-bijomassa prodott fi stallazzjonijiet b'kapaċità ta' 20 MW jew aktar għandu jitqies għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 ta dan l-Artikolu biss jekk jiġi prodott bl-applikazzjoni ta' teknoloġija ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif definita skont l-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE u jekk jiġi prodott f'installazzjonijiet li jużaw biss l-elettriku li jiksbu effiċjenza elettrika netta ta' mill-inqas 40 % u ma jużawx karburant fossili. Għall-finijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara [3 years from date of adoption of this Directive]. Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-appoġġ pubbliku pprovduti taħt skemi approvati sa [Sena wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva].
Emenda 251
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 2a (ġdid)
L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika għal elettriku minn installazzjonijiet li mhumiex meħtieġa japplikaw teknoloġija ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, sakemm dawk l-installazzjonijiet jimpjegaw esklussivament karburanti mill-bijomassa prodotti minn residwi taħt kundizzjonijiet normali ta' operat.
____________________
1a Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).
Emenda 252
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 8a (ġdid)
8a.  Sa ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] u kull sentejn wara dan, il-Kummissjoni, għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatti u l-benefiċċji tal-bijokarburanti kkunsmati fl-Unjoni, inkluż dwar il-produzzjoni tal-ikel u tal-għalf u ta' materjali oħra, dwar is-sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjali, kemm fl-Unjoni kif ukoll f'pajjiż terzi.
Emenda 253
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 8b (ġdid)
8b.  B'deroga mill-paragrafi 1 sa 8a ta' dan l-Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda kif stabbilit fl-Artikolu 349 tat-TFUE, l-Artikolu 26 ta' din id-Direttiva m'għandux japplika għal dawk ir-reġjuni. Sa ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta leġiżlattiva li tistipula l-kriterji għar-reġjuni l-aktar imbiegħda li jirrelataw mas-sostenibbiltà tal-gassijiet b'effett ta' serra u t-tnaqqis tal-użu tagħhom. Dawk il-kriterji għandhom iqisu l-karatteristiċi speċifiċi lokali. B'mod partikolari, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom ikunu kapaċi jisfruttaw għalkollox ir-riżorsi tagħhom, b'konformità mal-kriterji stretti tas-sostenibbiltà, sabiex tiżdied il-produzzjoni tagħhom ta' enerġija rinnovabbli u tissaħħaħ l-indipendenza enerġetika tagħhom.
Emenda 255
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a
(a)  tippermetti li kunsinni ta' materja prima jew bijokarburanti, bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa b'karatteristiċi ta' sostennibiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra differenti pereżempju f'kontejner, faċilità loġisitika jew tal-ipproċessar, infrastruttura jew sit tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni;
(a)  tippermetti li kunsinni ta' materja prima jew bijokarburanti, bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa b'karatteristiċi ta' sostennibiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra differenti pereżempju f'kontejner, faċilità loġisitika jew tal-ipproċessar, infrastruttura jew sit tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, sakemm kull kunsinna tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 26 fiha nnifisha u li jkun hemm fis-seħħ sistemi adatti sabiex jimmonitorjaw u jkejlu l-konformità tal-kunsinni individwali;
Emenda 256
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ transkonfinali u l-iżvelar lill-konsumaturi, il-garanziji tal-oriġini għall-enerġija rinnovabbli injettati fil-grilja għandu jkun fihom informazzjoni dwar il-kriterji ta' sostenibbiltà u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif definit fl-Artikolu 26(2) sa (7) u jistgħu jiġu ttrasferiti separatament.
Emenda 257
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a
(a)  meta l-ipproċessar ta' kunsinna ta' materja prima jirriżulta biss f'output waħda li hi maħsuba għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi jew il-karburanti tal-bijomassa, id-daqs tal-kunsinna u l-kwantitajiet relatati mas-sostenibbiltà u l-karatteristiċi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għandhom jiġu aġġustati bl-applikazzjoni ta' fattur ta' konverżjoni li jirrappreżenta l-proporzjon bejn il-massa tal-output li hi maħsuba għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, bijolikwidi jew karburant mill-bijomassa u l-massa tal-materja prima li tkun iddaħħlet fil-proċess;
(a)  meta l-ipproċessar ta' kunsinna ta' materja prima jirriżulta biss f'output waħda li hi maħsuba għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi jew il-karburanti tal-bijomassa, id-daqs tal-kunsinna u l-kwantitajiet relatati mas-sostenibbiltà u l-karatteristiċi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għandhom jiġu aġġustati bl-applikazzjoni ta' fattur ta' konverżjoni li jirrappreżenta l-proporzjon bejn il-massa tal-output li hi maħsuba għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, bijolikwidi jew karburant mill-bijomassa u l-massa tal-materja prima li tkun iddaħħlet fil-proċess, sakemm kull kunsinna li tikkostitwixxi t-taħlita tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 26;
Emenda 258
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jippreżentaw informazzjoni affidabbli dwar il-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u tal-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra kif stipulati fl-Artikoli 26(2) sa (7) u li jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, fuq talba, id-dejta li ntużat biex tkun żviluppata l-informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi jagħmlu arranġament għal standard adegwat ta' verifika indipendenti tal-informazzjoni ppreżentata, u li jipprovdu evidenza li dan sar. L-awditjar għandu jivverifika li s-sistemi użati mill-operaturi ekonomiċi huma preċiżi, affidabbli u mħarsa kontra l-frodi. Dan għandu jevalwa l-frekwenza u l-metodoloġija tat-teħid ta' kampjuni u l-affidabilità tad-dejta.
3.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jippreżentaw informazzjoni affidabbli dwar il-konformità mal-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra kif stipulati fl-Artikoli 26(2) sa (7) u li jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, fuq talba, id-dejta li ntużat biex tkun żviluppata l-informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi jagħmlu arranġament għal standard adegwat ta' verifika indipendenti tal-informazzjoni ppreżentata, u li jipprovdu evidenza li dan sar. L-awditjar għandu jivverifika li s-sistemi użati mill-operaturi ekonomiċi huma preċiżi, affidabbli u mħarsa kontra l-frodi inkluża verifika li tiżgura li l-materjali mhumiex modifikati jew mormija intenzjonalment sabiex il-kunsinna jew parti minnha tkun tista' ssir skart jew residwu skont l-Artikolu 26(2) sa (7). Dan għandu jevalwa l-frekwenza u l-metodoloġija tat-teħid ta' kampjuni u l-affidabilità tad-dejta.
Emenda 259
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
L-obbligi stabbiliti f'dan il-paragrafu għandhom japplikaw kemm jekk il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jkunu prodotti fl-Unjoni jew ikunu importati.
L-obbligi stabbiliti f'dan il-paragrafu għandhom japplikaw kemm jekk il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jkunu prodotti fl-Unjoni jew ikunu importati. L-informazzjoni dwar l-oriġini ġeografika tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa għandha tkun disponibbli għall-konsumaturi.
Emenda 260
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li skemi volontarji nazzjonali jew internazzjonali li jistabbilixxu standards għall-produzzjoni ta' prodotti ta' bijomassa jkun fihom dejta preċiża għall-finijiet tal-Artikolu 26(7), u/jew juru li konsenji ta' bijokarburanti, bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa jkunu konformi mal-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 26(2), (3), (4), (5) u (6), u/jew li l-ebda materjal ma ġie mmodifikat jew mormi intenzjonalment sabiex il-konsenja jew parti minnha taqa' taħt l-Anness IX. Meta jintwera li r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 26(5) u (6) għall-bijomassa tal-foresti huma ssodisfati, l-operaturi jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu direttament l-evidenza meħtieġa fil-livell ta' azjenda tal-foresta. Il-Kummissjoni tista' wkoll tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu ta' estinzjoni rikonoxxuti minn ftehimiet internazzjonali jew inklużi f'listi stabbiliti minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura għall-finijiet tal-Artikolu 26(2)(b)(ii).
4.  Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li skemi volontarji nazzjonali jew internazzjonali li jistabbilixxu standards għall-produzzjoni ta' prodotti ta' bijomassa jkun fihom dejta preċiża għall-finijiet tal-Artikolu 26(7), u/jew juru li konsenji ta' bijokarburanti, bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa jkunu konformi mal-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 26(2), (3), (4), (5) u (6), u/jew li l-ebda materjal ma ġie mmodifikat jew mormi intenzjonalment sabiex il-konsenja jew parti minnha taqa' taħt l-Anness IX. Meta jintwera li r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 26(5) u (6) għall-bijomassa tal-foresti huma ssodisfati, l-operaturi jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu direttament l-evidenza meħtieġa fil-livell ta' bażi tal-provvista. Il-Kummissjoni tista' wkoll tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu ta' estinzjoni rikonoxxuti minn ftehimiet internazzjonali jew inklużi f'listi stabbiliti minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura għall-finijiet tal-Artikolu 26(2)(b)(ii).
Emenda 261
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 5 – subparagrafu 3
Bl-għan li tiġi żgurata li l-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tiġi vverifikata b'mod effiċjenti u armonizzat b'mod partikolari għall-prevenzjoni tal-frodi tispeċifika regoli ta' implimentazzjoni dettaljati inklużi standards adegwati ta' awtditi affidabbli, trasparenti u independenti u tirrikjedi li l-iskemi volontarji kollha japplikaw dawk l-istandards. Meta tispeċifika dawn l-istandards, il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li jiġi minimizzat il-piż. Dan għandu jsir permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(3). Tali atti għandhom jistabbilixxu perijodu ta' żmien li fih l-iskemi volontarji jeħtieġ li jimplimentaw l-istandards. Il-Kummissjoni tista' tħassar deċiżjonijiet li jirrikonoxxu l-iskemi volontarji fil-każ li dawk l-iskemi jonqsu milli jimplimentaw tali standards fil-perijodu ta' żmien previst.
Bl-għan li tiġi żgurata li l-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tiġi vverifikata b'mod effiċjenti u armonizzat b'mod partikolari għall-prevenzjoni tal-frodi tispeċifika regoli ta' implimentazzjoni dettaljati inklużi standards adegwati ta' awtditi affidabbli, trasparenti u independenti u tirrikjedi li l-iskemi volontarji kollha japplikaw dawk l-istandards. Meta tispeċifika dawn l-istandards, il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li jiġi minimizzat il-piż. Dan għandu jsir permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(3). Tali atti għandhom jistabbilixxu perijodu ta' żmien li fih l-iskemi volontarji jeħtieġ li jimplimentaw l-istandards. Il-Kummissjoni tista' tħassar deċiżjonijiet li jirrikonoxxu l-iskemi volontarji fil-każ li dawk l-iskemi jonqsu milli jimplimentaw tali standards fil-perijodu ta' żmien previst. Meta Stat Membru jqajjem tħassib rigward l-operazzjoni ta' skema volontarja, il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-kwistjoni u tieħu azzjoni xierqa.
Emenda 262
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 7a (ġdid)
7a.  Il-Kummissjoni tista', fi kwalunkwe ħin, tivverifika l-affidabbiltà tal-informazzjoni relatata mal-issodisfar tal-kriterji tas-sostenibbiltà jew l-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ppreżentata minn operaturi ekonomiċi li joperaw fis-suq tal-Unjoni jew fuq talba ta' Stat Membru.
Emenda 263
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Il-materja prima, li l-produzzjoni tagħha wasslet għal tibdil dirett fl-użu tal-art, jiġifieri tibdil minn waħda mill-kategoriji tal-IPPC li ġejjin għall-kopertura tal-art: minn art afforestata, bwar, artijiet mistagħdra, art mibnija, jew art oħra, għal raba' jew raba' perenni u fejn valur ta' emissjonijiet minn tibdil dirett fl-użu tal-art (el) huwa kkalkulat f'konformità mal-punt 7 tal-parti C tal-Anness V, għandha titqies li għandha emissjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-użu tal-art ta' żero.
Emenda 264
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni rapporti li jinkludu tagħrif dwar l-emissjonijiet tipiċi ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-kultivazzjoni ta' materja prima agrikola a' dawk iż-żoni fit-territorju tagħhom ikklassifikati bħala livell 2 fin-nomenklatura tal-unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) jew bħala livell NUTS aktar diżaggregat skont ir-Regolament (KE) 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Ir-rapporti għandhom jiġu akkumpanjati minn deskrizzjoni tal-metodu u s-sorsi tad-data użati biex jiġi kkalkulat il-livell tal-emissjonijiet. Dak il-metodu għandu jikkunsidra l-karatteristiċi tal-ħamrija, il-klima u l-produzzjoni mistennija ta' materja prima.
2.  L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni rapporti li jinkludu tagħrif dwar l-emissjonijiet tipiċi ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-kultivazzjoni ta' materja prima agrikola u mill-forestrija ta' dawk iż-żoni fit-territorju tagħhom ikklassifikati bħala livell 2 fin-nomenklatura tal-unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) jew bħala livell NUTS aktar diżaggregat skont ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Ir-rapporti għandhom jiġu akkumpanjati minn deskrizzjoni tal-metodu u s-sorsi tad-data użati biex jiġi kkalkulat il-livell tal-emissjonijiet. Dak il-metodu għandu jikkunsidra l-karatteristiċi tal-ħamrija, il-klima u l-produzzjoni mistennija ta' materja prima.
Emenda 265
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, permezz ta' att ta' implimentazzjoni adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2), li r-rapporti msemmijin fil-paragrafu 2 u 3 ta' dan l-Artikolu jkun fihom dejta preċiża sabiex jitkejlu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra assoċjati mal-kultivazzjoni ta' materja prima ta' bijomassa agrikola prodotti f'iż-żoni inklużi fit-tali rapporti għall-finijiet tal-Artikolu 26(7). Din id-dejta tista' għalhekk tintuża minflok valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni stabbilita fil-Parti D jew E tal-Anness V għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi u fil-Parti C tal-Anness VI għall-karburanti mill-bijomassa.
4.  Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, permezz ta' att ta' implimentazzjoni adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2), li r-rapporti msemmijin fil-paragrafu 2 u 3 ta' dan l-Artikolu jkun fihom dejta preċiża sabiex jitkejlu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra assoċjati mal-kultivazzjoni ta' materja prima ta' bijomassa agrikola u mill-forestrija prodotta fiż-żoni inklużi fit-tali rapporti għall-finijiet tal-Artikolu 26(7). Din id-dejta tista' għalhekk tintuża minflok valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni stabbilita fil-Parti D jew E tal-Anness V għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi u fil-Parti C tal-Anness VI għall-karburanti mill-bijomassa.
Emenda 266
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt analiżi l-Anness V u l-Anness VI bil-ħsieb, fejn iġġustifikat li żżid jew tirrevedi il-valuri għal mogħdijiet tal-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa. Dik l-analiżi għandha tqis ukoll il-modifika tal-metodoloġija stabbilita fil-parti C għall-Anness V, u fil-parti B tal-Anness VI.
Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt analiżi l-Anness V u l-Anness VI bil-ħsieb, fejn iġġustifikat li żżid jew tirrevedi il-valuri għal mogħdijiet tal-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa abbażi tal-iżviluppi teknoloġiċi u l-evidenza xjentifika l-aktar riċenti. Dik l-analiżi għandha tqis ukoll il-modifika tal-metodoloġija stabbilita fil-parti C tal-Anness V, u fil-parti B tal-Anness VI.
Emenda 267
Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-oriġini ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa kkunsamati fl-Unjoni u l-impatt tal-produzzjoni tagħhom, inkluż l-impatt li jseħħ bħala riżultat tal-ispustjar, fuq l-użu ta' art fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi ewlenin ta' provvista. Dan il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq ir-rapporti tal-Istati Membri tal-pjanijiet integrati nazzjonali tal-enerġija u l-lima u l-progress korrispondenti rekwiżit fl-Artikoli 3, 15 u 18 tar-Regolament [Governance], , u dawk ta' pajjiżi terzi rilevanti, organizzazzjonijiet intergovernattivi, studji xjentifiċi u kull informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati mal-użu tal-bijomassa għall-enerġija u kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel.
1.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-oriġini ta' bijokarburanti u bijolikwidi, u karburanti mill-bijomassa kkunsmati fl-Unjoni kif ukoll l-impatt tal-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli minn dawk is-sorsi u minn sorsi oħrajn, inkluż l-impatt li jseħħ bħala riżultat ta' spostament, fuq l-użu ta' art fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi ta' provvista. Dan il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq il-pjanijiet integrati nazzjonali tal-Istati Membri fir-rigward tal-enerġija u l-ilma u r-rapporti ta' progress korrispondenti rikjesti fl-Artikoli 3, 15 u 18 tar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 2016/0375(COD)], u dawk tal-pajjiżi terzi, l-organizzazzjonijiet intergovernattivi, l-istudji xjentifiċi rilevanti, id-dejta bbażata fuq is-satelliti u kull informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati mal-użu tal-bijomassa għall-enerġija u kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel u fuq l-użi materjali f'kompetizzjoni.
Emenda 268
Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2
2.  Is-setgħa li jkunu adottati atti delegati msemmija fl-Artikoli 7(5), 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) u 28(5) għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mill-1 ta' Jannnar 2021.
2.  Is-setgħa li jkunu adottati atti delegati msemmija fl-Artikoli 7(3), 7(5), 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) u 28(5) għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mill-1 ta' Jannnar 2021.
Emenda 269
Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 7(5), 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) u 28(5) tista' tkun irrevokata f'kull mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha ssir effettiva l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 7(3), 7(5), 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) u 28(5) tista' tkun irrevokata f'kull mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha ssir effettiva l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
.
Emenda 270
Proposta għal direttiva
Anness Ia (ġdid)
Anness Ia
1.   Il-miri ta' Stat Membru għall-2030 għandhom ikunu s-somma tal-komponenti li ġejjin, kull waħda espressa f'punti perċentwali:
(a)   il-mira nazzjonali vinkolanti tal-Istat Membru għall-2020 kif stabbilita fl-Anness I;
(b)   kontribut b'rata fissa ("CFlat");
(c)   kontribut abbażi tal-PDG per capita ("CGDP”);
(d)   kontribut abbażi tal-potenzjal ("CPotential");
(e)   kontribut li jirrifletti l-livell ta' interkonnessjoni tal-Istat Membru ("CInterco").
2.   CFlat għandu jkun l-istess għal kull Stat Membru. Is-CFlat tal-Istati Membri kollha flimkien għandhom jikkontribwixxu 30 % tad-differenza bejn il-miri tal-UE għall-2030 u l-2020.
3.   Is-CGDP għandu jiġi allokat bejn l-Istati Membri abbażi ta' indiċi tal-PDG per capita għall-medja tal-Unjoni, fejn għal kull Stat Membru individwali l-indiċi massimu jkun ta' 150 % tal-medja tal-Unjoni. Is-CGDP tal-Istati Membri kollha flimkien għandhom jikkontribwixxu 30 % tad-differenza bejn il-miri tal-Unjoni għall-2030 u l-2020.
4.   Is-CPotential għandu jiġi allokat bejn l-Istati Membri abbażi tad-differenza bejn RES ta' Stat Membru fl-2030 kif muri fix-xenarju PRIMES EUCO3535 u l-miri nazzjonali vinkolanti tiegħu għall-2020. Is-CPotential tal-Istati Membri kollha flimkien għandhom jikkontribwixxu 30 % tad-differenza bejn il-miri tal-Unjoni għall-2030 u l-2020.
5.  Is-CInterco għandu jkun allokat bejn l-Istati Membri abbażi ta' indiċi tas-sehem tal-interkonnessjoni elettrika meta mqabbel mal-medja tal-UE, fejn għal kull Stat Membru individwali l-indiċi tas-sehem tal-interkonnessjoni jkun ta' massimu ta' 150 % tal-medja tal-UE. Is-CInterco tal-Istati Membri kollha flimkien għandu jikkontribwixxi għal 10 % tad-differenza bejn il-miri tal-UE għall-2030 u l-2020.
Emenda 271
Proposta għal direttiva
Anness V – Parti C – paragrafu 3 – punt a – formula
IFFRANKAR = (E F(t) – E B /E F(t))
IFFRANKAR = (E F(t) – E B) /E F(t)
Emenda 272
Proposta għal direttiva
Anness V – Parti C – paragrafu 15
15.  L-iffrankar ta' emissjonijiet mill-qbid u s-sostituzzjoni tal-karbonju, eccr, għandu jkun relatat direttament mal-produzzjoni tal-bijokarburant jew il-bijolikwidu li huma attribwiti lejh, u għandu jkun limitat għall-emissjonijiet evitati permezz tal-qbid ta' CO2 li fihom il-karbonju joriġina minn bijomassa u li hija użata fis-settur tal-enerġija jew it-trasport.
15.  L-iffrankar ta' emissjonijiet mill-qbid u s-sostituzzjoni tal-karbonju, eccr, għandu jkun limitat għall-emissjonijiet evitati permezz tal-qbid ta' CO2 li fihom il-karbonju joriġina minn bijomassa u li jintuża biex jissostitwixxi s-CO2 li joriġina mill-karburanti fossili użat fil-prodotti u s-servizzi kummerċjali.
Emenda 319
Proposta għal direttiva
Anness VI – Parti B – paragrafu 3 – punt a – formula 1
IFFRANKAR = (E­F(t) – EB(t)/ E­F(t))
IFFRANKAR = (E­F(t) – EB(t))/ E­F (t)
Emenda 273
Proposta għal direttiva
Anness VII – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 1
—  Qusable = is-sħana totali utiliżabbli stimata mogħtija mill-pompi ta' sħana li jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 7(4), implimentat kif ġej: Il-pompi tas-sħana biss li għalihom jittieħed kont ta' SPF > 1,15 * 1/η;
—  Qusable = is-sħana totali utilizzabbli stimata mogħtija mill-pompi ta' sħana għall-produzzjoni ta' tisħin u tkessiħ li jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 7(4), implimentat kif ġej: Il-pompi tas-sħana biss li għalihom jittieħed kont ta' SPF > 1,15 * 1/η;
Emenda 274
Proposta għal direttiva
Anness IX – Parti A – punt b
(b)  Frazzjoni ta' bijomassa ta' skart muniċipali mħallat, iżda mhux skart domestiku soġġett għal miri ta' riċiklaġġ skont il-punt (a) tal-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2008/98/KE.
imħassar
Emendi 284 u 311
Proposta għal direttiva
Anness IX – Parti B – punt c
(c)  Molassi li huma prodotti bħala koprodotti mir-raffinar tal-kannamiela jew il-pitravi taz-zokkor sakemm jiġu rrispettati l-aqwa standards tal-industrija għall-estrazzjoni taz-zokkor.  
imħassar
Emenda 312
Proposta għal direttiva
Anness X – parti A
Parti A: [...]
imħassar

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitati responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’subparagrafu (A8-0392/2017).


Effiċjenza fl-enerġija ***I
PDF 793kWORD 95k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fis-17 ta' Jannar 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))(1)
P8_TA(2018)0010A8-0391/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Il-moderazzjoni tad-domanda għall-enerġija hija waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija adottata fil-25 ta' Frar 2015. It-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija se jkun ta' benefiċċju għall-ambjent, inaqqas l-emissjonijiet tal-gass serra, itejjeb is-sigurtà tal-enerġija bit-tnaqqis tad-dipendenza mill-importazzjonijiet tal-enerġija minn barra l-Unjoni, jaqta' l-ispiża tal-enerġija għall-unitajiet domestiċi u għall-'kumpanniji, jgħin biex itaffi l-faqar enerġetiku u jwassal għal żieda fl-impjiegi u fl-attività ekonomika fl-ekonomija kollha. Dan huwa konformi mal-impenni tal-Unjoni magħmula fil-qafas tal-Unjoni tal-Enerġija u fl-aġenda tal-klima globali stabbilita fil-Ftehim ta' Pariġi ta' Diċembru 2015 mill-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima.
(1)  Il-moderazzjoni tad-domanda għall-enerġija hija waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija adottata fil-25 ta' Frar 2015. It-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija matul il-katina kollha tal-enerġija, inklużi l-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-użu aħħari tal-enerġija se jkun ta' benefiċċju għall-ambjent, itejjeb il-kwalità tal-arja u s-saħħa pubblika, inaqqas l-emissjonijiet tal-gass serra, itejjeb is-sigurtà tal-enerġija bit-tnaqqis tad-dipendenza mill-importazzjonijiet tal-enerġija minn barra l-Unjoni, jaqta' l-ispiża tal-enerġija għall-unitajiet domestiċi u għall-kumpanniji, jgħin biex itaffi l-faqar enerġetiku u jwassal għal żieda fil-kompetittività, fl-impjiegi u fl-attività ekonomika fl-ekonomija kollha, b'hekk itejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Dan huwa konformi mal-impenji tal-Unjoni magħmula fil-qafas tal-Unjoni tal-Enerġija u fl-aġenda tal-klima globali stabbilita mill-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COP21) li saret f'Pariġi f'Diċembru 2015 ("il-Ftehim ta' Pariġi"), li timpenja ruħha li żżomm ż-żieda fit-temperatura medja globali ferm taħt it-2°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u li ssegwi l-isforzi biex tillimita ż-żieda fit-temperatura għal 1,5 ° C 'il fuq mil-livelli preindustrijali.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill hija element għall-progress lejn l-Unjoni tal-Enerġija li taħtha l-effiċjenza fl-enerġija tenħtieġ li tiġi ttrattata bħala sors tal-enerġija fiha nnifisha. Għandu jitqies il-prinċipju li l-"effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" meta jiġi stabbilit regoli ġodda għan-naħa tal-provvista u għal oqsma ta' politika oħra. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-effiċjenza fl-enerġija u r-rispons tan-naħa tad-domanda jkunu jistgħu jikkompetu fuq termini ekwi mal-kapaċità tal-ġenerazzjoni. Jenħtieġ li l-effiċjenza fl-enerġija tiġi kkunsidrata fl-ippjanar ta' sistemi tal-enerġija rilevanti jew kull meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-finanzjamenti. Irid isir titjib effiċjenti fl-enerġija kull meta dan ikun iżjed kosteffettiv minn soluzzjonijiet mil-lat tal-provvista li jkunu ekwivalenti. Dan għandu jgħin biex jiġu sfruttati d-diversi benefiċċji tal-effiċjenza fl-enerġija għas-soċjetà tal-Ewropa, b'mod partikolari għaċ-ċittadini u għan-negozji.
(2)  Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill hija element għall-progress lejn l-Unjoni tal-Enerġija li taħtha l-effiċjenza fl-enerġija tenħtieġ li tiġi ttrattata bħala sors tal-enerġija fiha nnifisha. Għandu jitqies il-prinċipju li l-"effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" meta jiġi stabbilit regoli ġodda għan-naħa tal-provvista u għal oqsma ta' politika oħra. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tipprijoritizza l-effiċjenza fl-enerġija u r-rispons tan-naħa tad-domanda fuq kapaċità akbar tal-ġenerazzjoni. Jenħtieġ li l-effiċjenza fl-enerġija tiġi kkunsidrata fl-ippjanar ta' sistemi tal-enerġija u kull meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-finanzjamenti. Iridu jsiru investimenti sabiex titjieb l-effiċjenza fl-enerġija finali kull meta dan ikun iżjed kosteffettiv minn soluzzjonijiet mil-lat tal-provvista li jkunu ekwivalenti. Dan jenħtieġ li jgħin biex jiġu sfruttati d-diversi benefiċċji ta' żieda tal-effiċjenza fl-enerġija fl-istadji kollha tal-katina tal-enerġija u b'hekk jittejjeb il-benessri għas-soċjetà tal-Ewropa. Biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ ta' dawk il-benefiċċji, u l-implimentazzjoni b'suċċess tal-miżuri ta' politika maħsuba, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jaħdmu flimkien mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, il-bliet, in-negozji u ċ-ċittadini madwar l-Unjoni kollha sabiex jiġi żgurat li ż-żieda l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija b'riżultat ta' bidliet teknoloġiċi, fl-imġiba u bidliet ekonomiċi jimxu id f'id ma' aktar tkabbir ekonomiku.
__________________
__________________
9 Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).
9 Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)
(2a)  Il-forom kollha tal-enerġija primarja (sorsi mhux rinnovabbli u rinnovabbli) jenħtieġ li jqisu l-ħidma addizzjonali meħtieġa biex tiġi akkwistata dik l-enerġija, biex jiġu stabbiliti u operati installazzjonijiet tal-enerġija elettrika u biex dawn jiġu żarmati, kif ukoll biex jiġi eliminat it-theddid assoċjat mal-ambjent.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)
(2b)  Il-miżuri tal-Istati Membri jenħtieġ li jiġu appoġġati bi strumenti finanzjarji tal-Unjoni mfassla sew u effettivi, bħall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u l-Bank Ewropew tal-Investiment, li jenħtieġ li jappoġġaw investimenti effiċjenti fl-użu tal-enerġija fl-istadji kollha tal-katina tal-enerġija u jużaw analiżi komprensiva tal-kost-benefiċċju bl-użu ta' mudell ta' rati differenzjati. Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju jiffoka fuq metodi kosteffettivi biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika, li jwassal għal tnaqqis fil-konsum tal-enerġija. Biex tintlaħaq mira ambizzjuża għall-effiċjenza enerġetika jeħtieġ li jitneħħew ostakli bħall-kjarifika reċenti mill-Eurostat dwar kif għandhom jiġu rreġistrati l-kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija fil-kontijiet nazzjonali sabiex ikun aktar faċli li jsir investiment f'miżuri ta' effiċjenza enerġetika.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 stabbilixxa mira ta' 27 % ta' effiċjenza fl-enerġija għall-2030, li għandha tiġi riveduta sal-2020 "b'kont meħud tal-livell tal-Unjoni ta' 30 %". F'Diċembru 2015, il-Parlament Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta wkoll il-vijabbiltà ta' mira ta' 40 % għall-effiċjenza fl-enerġija għall-istess perjodu ta' żmien. Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva tiġi riveduta u konsegwentement emendata biex tiġi adattata għall-perspettiva tal-2030.
(3)  Il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 appoġġa mira ta' 27 % ta' effiċjenza fl-enerġija għall-2030, li għandha tiġi riveduta sal-2020 "b'kont meħud tal-livell tal-Unjoni ta' 30 %". F'Diċembru 2015, il-Parlament Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta wkoll il-vijabbiltà ta' mira ta' 40 % għall-effiċjenza fl-enerġija għall-istess perjodu ta' żmien. Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva tiġi riveduta u konsegwentement emendata biex tiġi adattata għall-perspettiva tal-2030.
Emenda 102
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Ma hemm l-ebda mira vinkolanti fil-livell nazzjonali fil-perspettiva tal-2030. Il-ħtieġa tal-Unjoni li tilħaq il-miri tagħha tal-effiċjenza fl-enerġija fil-livell tal-UE, espressi f'konsum tal-enerġija primarja u finali, fl-2020 u fl-2030 tenħtieġ li tiġi stabbilita b'mod ċar fil-forma ta' mira vinkolanti ta' 30 %. Din il-kjarifika fil-livell tal-Unjoni ma għandhiex tirristrinġi lill-Istati Membri għaliex il-libertà tagħhom tinżamm biex ikunu jistgħu jistabbilixxu l-kontribut nazzjonali tagħhom abbażi tal-konsum tal-enerġija primarja jew finali, jew tal-iffrankar tal-enerġija primarja jew finali, jew tal-intensità tal-enerġija. Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu l-kontribuzzjonijiet indikattivi nazzjonali tagħhom tal-effiċjenza fl-enerġija nazzjonali filwaqt li jqisu li l-konsum tal-enerġija tal-Unjoni għall-2030 ma jridx ikun aktar minn 1 321 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux aktar minn 987 Mtoe ta' enerġija finali. Dan ifisser li l-konsum ta' enerġija primarja għandu jitnaqqas bi 23 % u li l-konsum ta' enerġija finali għandu jitnaqqas bi 17 % fl-Unjoni meta mqabbel mal-livelli tal-2005. Evalwazzjoni regolari tal-progress;ejn il-kisba tal-mira tal-Unjoni għall-2030 hija neċessarja u hija stipulata fil-proposta leġiżlattiva dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija.
(4)  Ma hemm l-ebda mira vinkolanti fil-livell nazzjonali fil-perspettiva tal-2030. Il-ħtieġa tal-Unjoni li tilħaq il-miri tagħha tal-effiċjenza fl-enerġija fil-livell tal-UE, espressi f'konsum tal-enerġija primarja u finali, fl-2020 u fl-2030 tenħtieġ li tiġi stabbilita b'mod ċar fil-forma ta' mira indikattiva ta' 30 %. Din il-kjarifika fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li ma tirristrinġix lill-Istati Membri għaliex il-libertà tagħhom tinżamm biex ikunu jistgħu jistabbilixxu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali tagħhom abbażi tal-konsum tal-enerġija primarja jew finali, jew tal-iffrankar tal-enerġija primarja jew finali, jew tal-intensità tal-enerġija. Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu l-kontribuzzjonijiet indikattivi nazzjonali tagħhom tal-effiċjenza fl-enerġija nazzjonali filwaqt li jqisu li l-konsum tal-enerġija tal-Unjoni għall-2030 ma jridx ikun aktar minn 1 321 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux aktar minn 987 Mtoe ta' enerġija finali. Dan ifisser li l-konsum ta' enerġija primarja jenħtieġ li jitnaqqas bi 23 % u li l-konsum ta' enerġija finali jenħtieġ li jitnaqqas bi 17 % fl-Unjoni meta mqabbel mal-livelli tal-2005. Evalwazzjoni regolari tal-progress lejn il-kisba tal-mira tal-Unjoni għall-2030 hija neċessarja u hija stipulata fil-proposta leġiżlattiva dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Il-prinċipju ta' ugwaljanza bejn l-Istati Membri jenħtieġ li jiġi applikat meta jiġu ddeterminati miri nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika. L-enerġija hija fattur essenzjali u għalhekk huma invevitabbli livelli minimi ta' konsum ta' enerġija, fatt li jenħtieġ li jitqies sewwa meta jiġu stabbiliti l-miri nazzjonali. B'mod ġenerali, il-pajjiżi li l-konsum tal-enerġija tagħhom per capita huwa inqas mill-medja tal-Unjoni jenħtieġ li jingħataw aktar flessibilità meta jistabbilixu l-miri tagħhom.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  L-effiċjenza operattiva tas-sistemi tal-enerġija fi kwalunkwe mument partikolari hija influwenzata mill-kapaċità li talimenta enerġija elettrika ġġenerata minn sorsi differenti – bi gradi differenti ta' inerzja u ħinijiet tal-istartjar – fin-netwerk, mingħajr intoppi u b'mod flessibbli; it-titjib ta' dik l-effiċjenza jippermetti li jsir użu aħjar mill-enerġija rinnovabbli, bħall-potenza tar-riħ ikkombinata ma' turbini tal-kombustjoni, biex jiġi evitat li n-netwerks servuti minn unitajiet kbar u konvenzjonali tal-enerġija li għandhom inerzja termali sinifikanti ma jiġux mgħobbija żżejjed.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 4c (ġdida)
(4c)  Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtieġ li jiżguraw li t-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija jirriżulta minn effiċjenza akbar fl-enerġija u mhux minn ċirkostanzi makroekonomiċi.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 4d (ġdida)
(4d)  L-Istati Membri jenħtieġ li jidentifikaw il-potenzjal kosteffettiv tal-effiċjenza fl-enerġija fuq il-bażi ta' kalkolu minn isfel għal fuq għal kull settur separatament, peress li dawn huma dipendenti fuq it-taħlita tal-enerġija tal-ekonomija, l-istruttura u r-ritmu tal-iżvilupp ekonomiku.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  L-obbligu fuql-Istati Membri li jistabbilixxu strateġiji fit-tul għall-mobilizzazzjoni tal-investiment fir-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini nazzjonali tagħhom u jinnotifikawhom lill-Kummissjoni jenħtieġ li jitneħħa mid-Direttiva 2012/27/UE u jiżdied mad-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10 fejn jaqbel mal-pjanijiet fit-tul għal bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero u d-dekarbonizzazzjoni tal-bini.
(5)  L-obbligu fuql-Istati Membri li jistabbilixxu strateġiji fit-tul għall-faċilitazzjoni tar-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini nazzjonali tagħhom u jinnotifikawhom lill-Kummissjoni jenħtieġ li jitneħħa mid-Direttiva 2012/27/UE u jiżdied mad-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10 fejn jaqbel mal-pjanijiet fit-tul għal bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero u d-dekarbonizzazzjoni tal-bini.
__________________
__________________
10Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.
10Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Fid-dawl tal-qafas tal-klima u l-enerġija għall-2030 l-obbligu tal-iffrankar tal-enerġija għandu jiġi estiż lil hinn mill-2020. L-estensjoni tal-perjodu ta' impenn lil hinn mill-2020 jaf joħloq aktar stabbiltà għall-investituri u b'hekk jinkoraġġixxi l-investimenti fit-tul u miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija fit-tul, bħar-rinnovazzjoni tal-bini.
(6)  Fid-dawl tal-qafas tal-klima u l-enerġija għall-2030 l-obbligu tal-iffrankar tal-enerġija jenħtieġ li jiġi estiż lil hinn mill-2020. L-estensjoni tal-perjodu ta' impenn lil hinn mill-2020 jaf joħloq aktar stabbiltà għall-investituri u b'hekk jinkoraġġixxi l-investimenti fit-tul u miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija fit-tul, bħar-rinnovazzjoni estensiva tal-bini bl-objettiv, fuq terminu twil, li jinkiseb stokk ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (NZEBs). L-obbligu tal-iffrankar tal-enerġija kien pass essenzjali lejn il-ħolqien ta' tkabbir u ta' impjiegi lokali, u jenħtieġ li jitkompla sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tkun tista' tikseb l-għanijiet tagħha tal-enerġija u tal-klima billi jinħolqu aktar opportunitajiet u titnaqqas id-dipendenza tal-konsum tal-enerġija fuq it-tkabbir. Il-kooperazzjoni mas-settur privat hija importanti biex jiġu vvalutati l-kundizzjonijiet li fuqhom l-investiment privat għal proġetti ta' effiċjenza enerġetika jistgħu jiġu sfruttati u biex jiġu żviluppati mudelli ta' dħul ġodda għall-innovazzjoni fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  It-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija għandu wkoll impatt pożittiv fuq il-kwalità tal-arja, minħabba li aktar bini effiċjenti fl-enerġija jnaqqas id-domanda fil-karburanti tat-tisħin, b'mod speċjali anke l-karburanti solidi tat-tisħin. Għalhekk, il-miżuri tal-effiċjenza enerġetika jikkontribwixxu għat-titjib fil-kwalità tal-arja interna u esterna u jgħinu, b'mod kosteffettiv, biex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-kwalità tal-arja tal-Unjoni, kif stabbiliti b'mod partikolari mid-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. It-tnaqqis tad-domanda tal-enerġija fil-bini jenħtieġ li jiġi kkunsidrat b'mod ġenerali bħala element tal-politika tal-kwalità tal-arja u b'mod partikolari fi Stati Membri fejn il-kisba tal-limiti tal-Unjoni fuq l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu fl-arja hija problematika u l-effiċjenza fl-enerġija tista' tgħin biex jinkisbu dawk l-għanijiet.
__________________
1a Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 17.12.2016, p. 1).
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  L-Istati Membri huma mitluba li jilħqu r-rekwiżit kumulattiv għall-iffrankar fl-użu finali għall-perjodu kollu tal-obbligu, ekwivalenti għal iffrankar "ġdid" ta' 1.5 % tal-bejgħ tal-enerġija annwali. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi ssodisfat minn miżuri ġodda ta' politika li huma adottati matul il-perjodu l-ġdid tal-obbligu mill-1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2030 jew minn azzjonijiet individwali ġodda b'riżultat ta' miżuri ta' politika adottati matul jew qabel il-perjodu preċedenti, imma li fir-rigward tagħhom l-azzjonijiet individwali li jiskattaw l-iffrankar tal-enerġija huma fil-fatt introdotti matul il-perjodu l-ġdid.
(7)  L-Istati Membri huma mitluba li jilħqu r-rekwiżit kumulattiv għall-iffrankar fl-użu finali għall-perjodu kollu tal-obbligu, ekwivalenti għal iffrankar "ġdid" ta' mill-inqas 1,5 %. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi ssodisfat minn iffrankar tal-enerġija li jiġi minn miżuri ta' politika dment li jista' jintwera li dawk il-miżuri jwasslu għal azzjonijiet individwali li jagħtu ffrankar verifikabbli tal-enerġija wara l-2020. L-iffrankar f'kull perjodu jenħtieġ li jibni b'mod kumulattiv fuq l-ammont ta' ffrankar li jrid jintlaħaq f’perjodu/perjodi preċedenti.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  L-iffrankar ġdid għandu jkun addizjonali għal dak li jsir is-soltu, biex l-iffrankar li xorta waħda kien isir ma jkunx jista' jiġi ddikjarat. Sabiex jiġi kkalkulat l-impatt tal-miżuri introdotti, jista' jingħadd biss l-iffrankar nett, imkejjel bħala l-bidla fil-konsum tal-enerġija li tista' tiġi attribwita direttament għall-miżura tal-effiċjenza fl-enerġija inkwistjoni. Sabiex jiġi kkalkulat l-iffrankar nett, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu xenarju bażi ta' kif is-sitwazzjoni tevolvi fin-nuqqas tal-politika inkwistjoni. L-intervent tal-politika jenħtieġ li jiġi evalwat kontra din il-linja bażi ddefinita. L-Istati Membri għandhom iqisu li interventi oħra ta' politika jistgħu jitwettqu fl-istess perjodu ta' żmien li wkoll jista' jkollhom impatt fuq l-iffrankar tal-enerġija, sabiex mhux it-tibdil kollu osservat sa mill-introduzzjoni tal-politika li qed tiġi evalwata jista' jiġi attribwit għal dik il-miżura ta' politika biss. L-azzjonijiet tal-parti obbligata, parteċipanti jew inkarigata għandhom jikkontriwbixxu realment għall-kisba tal-iffrankar iddikjarat biex ikun issodisfat ir-rekwiżit tal-materjalità.
(9)  L-iffrankar ġdid tal-enerġija jenħtieġ li jkun addizzjonali għal dak li jsir is-soltu, biex l-iffrankar li xorta waħda kien isir ma jkunx jista' jiġi ddikjarat. Sabiex jiġi kkalkulat l-impatt tal-miżuri introdotti, jista' jingħadd biss l-iffrankar nett, imkejjel bħala l-bidla fil-konsum tal-enerġija li tista' tiġi attribwita direttament għall-miżura tal-effiċjenza fl-enerġija inkwistjoni. Sabiex jiġi kkalkulat l-iffrankar nett, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu xenarju bażi ta' kif is-sitwazzjoni tevolvi fin-nuqqas tal-politika inkwistjoni. L-intervent tal-politika jenħtieġ li jiġi evalwat kontra din il-linja bażi ddefinita. L-Istati Membri jenħtieġ li jqisu li interventi oħra ta' politika jistgħu jitwettqu fl-istess perjodu ta' żmien li wkoll jista' jkollhom impatt fuq l-iffrankar tal-enerġija, sabiex mhux it-tibdil kollu osservat sa mill-introduzzjoni tal-politika li qed tiġi evalwata jista' jiġi attribwit għal dik il-miżura ta' politika biss. L-azzjonijiet tal-parti obbligata, parteċipanti jew inkarigata għandhom jikkontriwbixxu realment għall-kisba tal-iffrankar iddikjarat biex ikun issodisfat ir-rekwiżit tal-materjalità.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  Huwa importanti li jiġu inklużi l-passi kollha fil-katina tal-enerġija fl-għadd ta' ffrankar sabiex jiżdied il-potenzjal ta' ffrankar tal-enerġija fit-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)  L-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma jistax jiġi ddikjarat diment li l-miżura inkwistjoni ma tmurx lil hinn mill-minimu rikjest mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni inkwistjoni, kemm bl-istabbiliment ta' rekwiżiti iktar ambizzjui tal-effiċjenza fl-enerġija fil-livell nazzjonali u kemm biż-żieda fl-adozzjoni tal-miżura. Filwaqt li jkun rikonoxxut il-fatt li r-rinnovazzjoni tal-bini hija element essenzjali fuq perjodu fit-tul biex jiżdied l-iffrankar fl-enerġija, jenħtieġ li jkun iċċarat li l-iffrankar kollu tal-enerġija li jirriżulta minn miżuri li jippromwovu r-rinnovazzjoni ta' bini eżistenti jista' jiġi ddikjarat jekk dan ikun addizzjonali għall-iżvilupp li kien isir fin-nuqqas tal-miżura ta' politika u jekk l-Istat Membru juri li l-parti obbligata, parteċipanti jew inkarigata ikkontribwiet realment fil-kisba tal-iffrankar iddikjarat mill-miżura inkwistjoni.
(10)  L-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma jistax jiġi ddikjarat diment li l-miżura inkwistjoni ma tmurx lil hinn mill-minimu rikjest mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni inkwistjoni, kemm bl-istabbiliment ta' rekwiżiti iktar ambizzjuż i tal-effiċjenza fl-enerġija fil-livell nazzjonali u kemm biż-żieda fl-adozzjoni tal-miżura. Il-bini jippreżenta potenzjal sostanzjali għal żieda ulterjuri fl-effiċjenza enerġetika, u r-rinnovazzjoni tal-bini hija element essenzjali fuq perjodu fit-tul biex jiżdied l-iffrankar fl-enerġija Jenħtieġ għalhekk li jkun iċċarat li l-iffrankar kollu tal-enerġija li jirriżulta minn miżuri li jippromwovu r-rinnovazzjoni ta' bini eżistenti jista' jiġi ddikjarat jekk dan ikun addizzjonali għall-iżvilupp li kien isir fin-nuqqas tal-miżura ta' politika u jekk l-Istat Membru juri li l-parti obbligata, parteċipanti jew inkarigata ikkontribwiet realment fil-kisba tal-iffrankar iddikjarat mill-miżura inkwistjoni.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  Il-ġestjoni effikaċi tal-ilma tista' tagħti kontribut sinifikanti għall-iffrankar tal-enerġija. Is-settur tal-ilma u tal-ilma mormi jirrappreżenta 3.5 % tal-użu tal-elettriku fl-Unjoni1a. Barra minn hekk, id-domanda tal-ilma hija mistennija li tiżdied b'25 % sal-2040, primarjament fiż-żoni urbani. Fl-istess ħin, it-telf tal-ilma minħabba tnixxijiet jammonta għal 24 % tal-konsum totali tal-ilma fl-Unjoni, u dan jirriżulta f'telf tal-enerġija u telf tal-ilma. Il-miżuri kollha li għandhom l-għan li jiksbu l-immaniġġjar aktar effettiv tal-ilma u t-tnaqqis fl-użu tal-ilma għalhekk għandhom il-potenzjal li jagħtu kontribut sinifikanti lejn l-objettiv ta' effiċjenza tal-enerġija tal-Unjoni 1b.
__________________
1a. World Energy Outlook 2016 (Perspettiva tal-Enerġija fid-Dinja għall-2016), Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija, 2016
1b. World Energy Outlook 2016 (Perspettiva tal-Enerġija fid-Dinja għall-2016), Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija, 2016
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 10b (ġdida)
(10b)  Dan ir-rieżami jinkludi dispożizzjonijiet relatati mat-trattament tal-effiċjenza enerġetika bħala prijorità ta' infrastruttura, filwaqt li jirrikonoxxi li dan jissodisfa d-definizzjoni ta' infrastruttura użata mill-FMI u istituzzjonijiet ekonomiċi oħra, u jagħmlu element kruċjali u kunsiderazzjoni ta' prijorità f'deċiżjonijiet futuri ta' investiment dwar l-infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa1a.
__________________
1a.Test mir-rapport tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Ġunju 2016 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (2012/27/UE) (2015/2232(INI)).
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 10c (ġdida)
(10c)  Is-settur tal-enerġija hu l-akbar konsumatur tal-ilma fl-Unjoni, li jammonta għal 44 % tal-konsum tal-ilma1a. L-użu ta' teknoloġiji u proċessi intelliġenti għall-ġestjoni effiċjenti tal-ilma għandu l-potenzjal li jiġġenera ffrankar sinifikanti tal-enerġija filwaqt li jsaħħaħ il-kompetittività tal-intrapriżi.
__________________
1a.Commission staff working document, Agriculture and sustainable water management in the EU (Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, L-agrikoltura u l-ġestjoni sostenibbli tal-ilma fl-UE), 28 ta' April 2017.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 10d (ġdida)
(10d)  Is-settur tal-ilma u tal-ilma mormi jista' wkoll jikkontribwixxi għall-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli u għat-tnaqqis tal-provvista ta' enerġija fossili. Pereżempju, l-irkupru ta' enerġija minn ħama prodotta permezz tat-trattament tal-ilma mormi, tagħmilha possibbli li tiġi prodotta enerġija fuq il-post.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  It-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija tal-bini għandu jkun ta' benefiċċju b'mod partikolari għall-konsumaturi affettwati mill-faqar enerġetiku. L-Istati Membri diġà jistgħu jitolbu lill-partijiet obbligati jinkludu għanijiet soċjali fil-miżuri tal-iffrankar tal-enerġija, fir-rigward tal-faqar enerġetiku, u issa din il-possibbiltà għandha tiġi estiża għal miżuri alternattivi u ttrasformata f'obbligu filwaqt li titħalla l-flessibbiltà sħiħa għall-Istati Membri fir-rigward tad-daqs, l-ambitu u l-kontenut ta' dawn il-miżuri. F'konformità mal-Artikolu 9 tat-Trattat, , il-politiki tal-Unjoni dwar l-effiċjenza fl-enerġija għandhom ikunu inklussivi u għalhekk jiżguraw ukoll l-aċċessibbiltà tal-miżuri tal-effiċjenza fl-enerġija għall-konsumaturi f'faqar enerġetiku.
(12)  It-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija tal-bini jenħtieġ li jkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi kollha u b'mod partikolari għall-unitajiet domestiċi b'introjtu baxx, inklużi dawk affettwati mill-faqar enerġetiku. Kull Stat Membru jista' jiddefinixxi l-faqar enerġetiku u x'jikkostitwixxi unità domestika b'introjtu baxx skont ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi. L-Istati Membri diġà jistgħu jitolbu lill-partijiet obbligati jinkludu għanijiet soċjali fil-miżuri tal-iffrankar tal-enerġija, fir-rigward tal-faqar enerġetiku. Din il-possibbiltà jenħtieġ li tiġi estiża għal miżuri alternattivi u ttrasformata f'obbligu filwaqt li titħalla l-flessibbiltà sħiħa għall-Istati Membri fir-rigward tad-daqs, l-ambitu u l-kontenut ta' dawn il-miżuri. F'konformità mal-Artikolu 9 tat-Trattat, il-politiki tal-Unjoni dwar l-effiċjenza fl-enerġija jenħtieġ li jkunu inklussivi u għalhekk jiżguraw l-aċċessibbiltà tal-miżuri tal-effiċjenza fl-enerġija għall-konsumaturi f'faqar enerġetiku u b'introjtu baxx.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  Ir-reazzjoni għad-domanda għall-elettriku matul il-ġurnata u bil-lejl hija strument importanti għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija, ladarba żżid b'mod sinifikanti l-opportunitajiet tal-iffrankar tal-enerġija għall-konsumaturi billi tippermettilhom jieħdu deċiżjonijiet, abbażi ta' informazzjoni li tindika l-possibbiltà li jiġi ottimizzat il-konsum tal-enerġija meta jkun hemm domanda għall-enerġija, inkluż f'ħinijiet ta' domanda massima, sabiex ikun jista' jsir użu aħjar ta' netwerks ta' trażmissjoni u ta' riżorsi produttivi.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)
(12b)  Kontijiet baxxi tal-enerġija jenħtieġ li jintlaħqu billi l-konsumaturi jkunu assistiti inaqqsu l-użu tal-enerġija tagħhom bit-tnaqqis fil-ħtiġijiet tal-enerġija tal-bini, f'titjib fl-effiċjenza tal-apparati, fid-disponibilità ta' modi ta' trasport li jużaw inqas enerġija integrati mat-trasport pubbliku u l-użu tar-rota. It-titjib fi skemi tal-bini u t-tnaqqis fil-ħtiġijiet u fl-użu tal-enerġija huma aspetti fundamentali li jtejbu l-kundizzjonijiet ta' saħħa ta' segmenti tal-popolazzjoni b'introjtu baxx.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)
(12c)  Huwa kruċjali li titqajjem kuxjenza u tingħata informazzjoni preċiża dwar il-benefiċċji ta' żieda tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-implimentazzjoni possibbli tagħha għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni. Effiċjenza enerġetika akbar hija wkoll kruċjali għall-pożizzjoni ġeopolitika u s-sigurtà tal-Unjoni għaliex tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq l-importazzjoni ta' fjuwils minn pajjiżi terzi.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 12d (ġdida)
(12d)  Madwar 50 miljun unità domestika fl-Unjoni huma affettwati mill-faqar enerġetiku. Miżuri tal-effiċjenza fl-enerġija jridu għalhekk ikunu ċentrali għal kull strateġija kosteffettiva sabiex jindirizzaw il-faqar enerġetiku u l-vulnerabbiltà tal-konsumaturi u jkunu komplementari għall-politiki ta' sigurtà soċjali fil-livell ta’ Stat Membru. Biex jiġi żgurat li l-miżuri tal-effiċjenza fl-enerġija jnaqqsu l-faqar enerġetiku għas-sostenibbiltà tal-okkupanti, jenħtieġ li titqies il-kosteffikaċja ta' tali miżuri, kif ukoll affordabbiltà għas-sidien u l-okkupanti, u l-appoġġ finanzjarju għal dawn il-miżuri jenħtieġ li jiġi garantit fil-livell ta' Stat Membru. L-istokk tal-bini tal-Unjoni ser jeħtieġ li jsir, fuq terminu twil, NZEBs sal-2050, skont l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi. Ir-rati attwali tar-rinovazzjoni tal-bini mhumiex suffiċjenti u dak il-bini li huwa okkupat minn ċittadini b'introjtu baxx affettwati minn faqar enerġetiku huwa l-aktar diffiċli biex jintlaħaq. Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament fir-rigward ta' obbligi ta' ffrankar tal-enerġija, l-iskemi tal-obbligi tal-effiċjenza enerġetika u miżuri ta' politika alternattivi huma għalhekk ta' importanza partikolari.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 12e (ġdida)
(12e)  L-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri kollha tal-effiċjenza fl-enerġija, inklużi perjodi ta' rkupru tal-ħlas lura, jenħtieġ li jkunu magħmula kompletament trasparenti għall-konsumaturi.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  L-enerġija ġġenerata fuq jew fil-bini minn teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli tnaqqas l-enerġija fossili fornuta. It-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija u l-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur tal-bini huma miżuri importanti biex inaqqsu d-dipendenza fuq l-enerġija tal-Unjoni u l-emissjonijiet tal-gass serra, b'mod speċjali fid-dawl tal-objettivi ambizzjużi dwar il-klima u l-enerġija stabbiliti għall-2030 kif ukoll l-impenn globali li ttieħed fil-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COP21) li saret f'Pariġi f'Diċembru 2015. L-Istati Membri għandhom għalhekk ikunu kapaċi jqisu ċertu ammont ta' enerġija rinnovabbli ġġenerata fuq jew fil-bini għall-użu proprju sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti tagħhom għall-iffrankar tal-enerġija. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw il-metodoloġiji stabbiliti skont id-Direttiva 2010/31/UE.
(13)  L-enerġija ġġenerata fuq jew fil-bini minn teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli tnaqqas l-enerġija fossili fornuta. It-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija u l-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur tal-bini huma miżuri importanti biex inaqqsu d-dipendenza fuq l-enerġija tal-Unjoni u l-emissjonijiet tal-gass serra, b'mod speċjali fid-dawl tal-objettivi ambizzjużi dwar il-klima u l-enerġija stabbiliti għall-2030 kif ukoll l-impenn globali li ttieħed fil-Ftehim ta' Pariġi.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  Il-bilanċ tal-enerġija fin-negozji u l-industriji tal-Istati Membri jista' jittejjeb, abbażi tal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari, bl-użu xieraq tal-iskart industrijali bħala materja prima sekondarja, sakemm il-potenzjal tal-enerġija tagħha tkun ogħla mill-potenzjal tal-materja prima primarja alternattiva.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 13b (ġdida)
(13b)  L-Istati Membri, filwaqt li jieħdu vantaġġ minn mudelli u teknoloġiji ġodda tan-negozju, jenħtieġ li jfittxu li jippromwovu u jiffaċilitaw l-adozzjoni ta' miżuri tal-effiċjenza fl-enerġija, inkluż permezz ta' servizzi ta' enerġija innovattivi għall-klijenti kbar u żgħar.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 13c (ġdida)
(13c)  L-Istati Membri jenħtieġ li juru grad għoli ta' flessibilità fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' miżuri alternattivi biex jiġu ddeterminati l-prijoritajiet nazzjonali tagħhom tal-effiċjenza fl-enerġija, li jinkludu kemm il-prodotti li jużaw l-enerġija b'mod effiċjenti kif ukoll proċessi ta' produzzjoni teknoloġika effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Hemm bżonn ta' appoġġ għal azzjonijiet li jiffokaw fuq miri relatati mal-użu effiċjenti ta' riżorsi naturali jew il-ħtieġa li tiġi introdotta l-ekonomija ċirkolari.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 14
(14)  Bħala parti mill-miżuri stabbiliti fil-Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, fil-kuntest tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Istrateġija dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ, id-drittijiet minimi tal-konsumaturi għal informazzjoni ċara u fil-ħin dwar il-konsum tal-enerġija tagħhom jeħtieġ li jissaħħu. Għalhekk jenħtieġ li l-Artikoli 9 sa 11 u l-Anness VII tad-Direttiva 2012/27/UE jiġu emendati biex jistipulaw feedback frekwenti u mtejjeb dwar il-konsum tal-enerġija. Għandu jiġi ċċarat ukoll li d-drittijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kontijiet u mal-informazzjoni tal-kontijiet japplikaw għall-konsumaturi tat-tisħin, tat-tkessiħ jew tal-misħun fornut minn sors ċentrali anki meta ma jkollhomx relazzjoni kuntrattwali individwali diretta ma' fornitur tal-enerġija. Għalhekk, għall-finijiet ta' dawn id-dispożizzjonijiet, it-terminu “utent aħħari” għandu jkopri l-klijenti aħħarin li jixtru t-tisħin/it-tkessiħ/il-misħun għall-użu proprju tagħhom kif ukoll l-okkupanti tal-unitajiet individwali ta' bini b'aktar minn appartament wieħed jew b'diversi użi fejn dawn l-unitajiet huma fornuti minn sors ċentrali. It-terminu "sottoarloġġi" għandu jirreferi għall-kejl tal-konsum f'unitajiet individwali ta' tali bini. Sal-1 ta' Jannar 2020 arloġġi tas-sħana u allokaturi tal-ispiża tat-tisħin installati ġodda għandhom ikunu jinqraw mill-bogħod biex jiżguraw l-għoti kosteffikaċi u frekwenti tal-informazzjoni dwar il-konsum. L-Artikolu 9a il-ġdid huwa maħsub biex japplika biss għat-tisħin, għat-tkessiħ u għall-misħun fornut minn sors ċentrali.
(14)  Bħala parti mill-miżuri stabbiliti fil-Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, fil-kuntest tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Istrateġija dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ, id-drittijiet minimi tal-konsumaturi għal informazzjoni preċiża, affidabbli, ċara u fil-ħin dwar il-konsum tal-enerġija tagħhom jeħtieġ li jissaħħu. Filwaqt li l-kejl individwali jenħtieġ li jkompli jkun meħtieġ fejn ikun teknikament fattibbli u kosteffiċjenti f'termini ta' proporzjonalità fir-rigward tal-iffrankar potenzjali tal-enerġija, l-Artikoli 9 sa 11 u l-Anness VII għad-Direttiva 2012/27/UE jenħtieġ li jiġu emendati biex jistipulaw feedback frekwenti u mtejjeb dwar il-konsum tal-enerġija, filwaqt li jitqiesu d-disponibbiltà u l-kapaċitajiet tal-apparat tal-kejl, bil-għan li jiġi ottimizzat l-użu tal-enerġija. L-Istati Membri jenħtieġ li jqisu wkoll li l-implimentazzjoni b'suċċess ta' teknoloġiji ġodda għall-kejl tal-konsum tal-enerġija jirrikjedu investiment imsaħħaħ fl-edukazzjoni u l-ħiliet kemm għall-utenti kif ukoll għall-fornituri tal-enerġija. Jenħtieġ li jiġi ċċarat ukoll li d-drittijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kontijiet u mal-informazzjoni tal-kontijiet u tal-konsum japplikaw għall-konsumaturi tat-tisħin, tat-tkessiħ jew tal-misħun fornut minn sors ċentrali anki meta ma jkollhomx relazzjoni kuntrattwali individwali diretta ma' fornitur tal-enerġija. Għalhekk, għall-finijiet ta' dawn id-dispożizzjonijiet, it-terminu "utent aħħari" minbarra l-klijenti aħħarin li jixtru t-tisħin/it-tkessiħ/il-misħun għall-użu aħħari tagħhom jenħtieġ li jkopri wkoll l-okkupanti tal-unitajiet individwali ta' bini b'aktar minn appartament wieħed jew b'diversi użi fejn dawn l-unitajiet huma fornuti minn sors ċentrali li ma jkollu ebda kuntratt dirett jew individwali mal-fornitur tal-enerġija. It-terminu "sottoarloġġi" għandu jirreferi għall-kejl tal-konsum f'unitajiet individwali ta' tali bini. Sal-1 ta' Jannar 2020 arloġġi tas-sħana u allokaturi tal-ispiża tat-tisħin installati ġodda għandhom ikunu jinqraw mill-bogħod biex jiżguraw l-għoti kosteffikaċi u frekwenti tal-informazzjoni dwar il-konsum. L-Artikolu 9a il-ġdid huwa maħsub biex japplika biss għat-tisħin, għat-tkessiħ u għall-misħun fornut minn sors ċentrali.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  L-informazzjoni dwar il-kontijiet u r-rendikonti annwali huma mezz importanti li permezz tiegħu jinżammu infurmati l-klijenti. Data dwar il-konsum u l-ispejjeż tista' wkoll twassal informazzjoni oħra li tgħin lill-konsumaturi jqabblu l-kuntratt attwali tagħhom ma' offerti oħra u jirrikorru għand il-ġestjonant tal-ilmenti u tar-riżoluzzjonijiet ta' tilwim. Madankollu, fid-dawl tal-fatt li tilwim relatat mal-kont huwa sors komuni ħafna ta' lmenti mill-konsumaturi, fattur li jikkontribwixxi għal livelli persistentement baxxi ta' sodisfazzjon u ta' involviment tal-konsumaturi fis-settur tal-enerġija, huwa meħtieġ li jsiru kontijiet aktar sempliċi, ċari u eħfef biex jinftiehmu, filwaqt li jiġi żgurat li strumenti separati, pereżempju informazzjoni relatata mal-kontijiet, għodod ta' informazzjoni u dikjarazzjonijiet annwali, jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jirregolaw il-konsum tagħhom tal-enerġija, iqabblu l-offerti u jaqilbu minn fornituri għall-ieħor.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 14b (ġdida)
(14b)  Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva huma dawk li jimpjegaw inqas minn 250 persuna u li l-fatturat annwali tagħhom ma jkunx aktar minn EUR 50 miljun u/jew li t-total tal-karta tal-bilanċ tagħhom ma jkunx aktar minn EUR 43 miljun, bi qbil mal-Artikolu 2(1) tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE1a.
_______________
1a. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Premessa 15b (ġdida)
(15b)  Iż-żieda tal-effiċjenza fl-enerġija hija riżultat dirett tal-passi li ġejjin fil-proċessi tal-ġenerazzjoni u l-konverżjoni tal-enerġija: il-konverżjoni effiċjenti tal-enerġija primarja f'enerġija finali, it-trażmissjoni effiċjenti ta' din l-enerġija lill-konsumaturi fil-forma ta' elettriku, sħana jew fjuwils, u l-użu ekonomiku tagħha minn utenti finali; l-effett tal-iffrankar fuq is-suq tal-konsumatur jenħtieġ li ma jiġix ikkunsidrat bħala l-uniku objettiv ta' din l-effikaċja, billi dan l-effett jista' jirriżulta minn prezzijiet tal-enerġija mhux favorevoli.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  Sabiex jirrifletti l-progress teknoloġiku u s-sehem dejjem jikber tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tal-ġenerazzjoni tal-elettriku, il-koeffiċjent awtomatiku għall-iffrankar f'kWh ta' elettriku għandu jiġi rivedut sabiex jirrifletti t-tibdil fil-fattur tal-enerġija primarja (PEF) għall-elettriku. Il-kalkoli tal-PEF għall-elettriku huma bbażati fuq valuri medji annwali. Il-Metodu tal-kontabilità tal-kontenut tal-enerġija fiżika huwa użat għall-ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana nukleari u l-Metodu tal-effiċjenza tal-konverżjoni teknika huwa użat għall-ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana minn karburanti fossili u bijomassa. Għall-enerġija rinnovabbli mhux kombustibbli, il-metodu huwa l-ekwivalenti dirett ibbażat fuq l-approċċ tal-Enerġija primarja totali. Biex jiġi kkalkulat is-sehem tal-enerġija primarja għall-elettriku f'CHP, jiġi applikat il-metodu stabbilit fl-Anness II tad-Direttiva 2012/27/UE. Il-pożizzjoni medja tas-suq hija użata pjuttost milli waħda marġinali. L-effiċjenzi tal-konverżjoni huma preżunti li huma 100 % għal rinnovabbli mhux kombustibbli, 10 % għal impjanti ġeotermiċi u 33 % għal impjanti tal-enerġija nukleari. L-effiċjenza totali għall-koġenerazzjoni hija kkalkulata fuq il-bażi tal-aktar dejta riċenti mill-Eurostat. Fir-rigward tal-konfini tas-sistema l-PEF huwa 1 għas-sorsi kollha tal-enerġija. Il-kalkoli huma bbażati fuq l-aktar verżjoni riċenti tax-Xenarju ta' Referenza PRIMES. Il-valur tal-PEF huwa bbażat fuq il-projezzjoni għall-2020. L-analiżi tkopri l-Istati Membri tal-UE u n-Norveġja. Is-sett tad-data għan-Norveġja huwa bbażat fuq id-data tal-ENTSO-E.
(16)  Limitat b'mod strett għall-objettivi ta' din id-Direttiva u jirrifletti l-progress teknoloġiku u s-sehem dejjem jikber tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'ċerti Stati Membri, il-koeffiċjent għall-iffrankar f'kWh ta' elettriku f'dawk l-Istati Membri jenħtieġ li jkun analizzat sew u possibbilment jiġi rivedut sabiex jirrifletti t-tibdil fil-fattur tal-enerġija primarja (PEF) għall-elettriku, filwaqt li jirrifletti t-taħlita enerġetika reali tal-Istat Membru rispettiv, permezz ta' metodoloġija komparabbli u trasparenti.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)
(16a)  Filwaqt li jitqies li l-Kunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu tal-10 ta' Ġunju 2011 dwar il-Pjan tal-Effiċjenza fl-Enerġija, enfasizza li l-bini jirrappreżenta 40 % tal-konsum tal-enerġija primarja tal-Unjoni, li jirrappreżenta 50 % tal-konsum finali tal-enerġija, u, sabiex ikun possibbli t-tkabbir ekonomiku u jiġi inkoraġġit l-impjieg f'setturi li jirrikjedu kwalifiki speċjali, jiġifieri fis-setturi tal-kostruzzjoni u tal-manifattura tal-prodotti tal-kostruzzjoni, f'attivitajiet professjonali bħall-arkitettura u l-ippjanar urban, u servizzi konsultattivi dwar it-teknoloġiji tat-tisħin u tat-tkessiħ, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu strateġija fit-tul f'dawk l-oqsma li testendi lil hinn mill-2020.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Premessa 16b (ġdida)
(16b)  Jenħtieġ li jintuża fattur tal-enerġija primarja (PEF) bħala għodda li tnaqqas il-konsum u d-dipendenza fuq il-fjuwils fossili u biex tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija kif ukoll l-espansjoni ulterjuri ta' riżorsi tal-enerġija rinnovabbli. F'dan ir-rigward, il-koeffiċjent awtomatiku għall-iffrankar f'kWh ta' elettriku għandu jiġi adattat meta żviluppi teknoloġiċi, ekonomiċi jew soċjali juru l-ħtieġa għal koeffiċjent awtomatiku ta' tnaqqis iktar baxx. Il-Kummissjoni għandha tanalizza u, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta leġiżlattiva biex temenda l-koeffiċjent awtomatiku tal-PEF sal-2024.
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Sabiex jiġi żgurat li l-Annessi tad-Direttiva u l-valuri ta' referenza armonizzati għall-effiċjenza msemmija fl-Artikolu 14(10) ikunu jistgħu jiġu aġġornati, jenħtieġ li d-delega tas-setgħat mogħtija tiġi estiża lill-Kummissjoni. .
imħassar
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  Sabiex tkun tista' tiġi evalwata l-effettività tad-Direttiva 2012/27/UE, għandu jiġi introdott rekwiżit għal rieżami ġenerali tad-Direttiva u għal rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-28 ta' Frar 2024.
(18)  Sabiex tkun tista' tiġi evalwata l-effettività tad-Direttiva 2012/27/UE, għandu jiġi introdott rekwiżit għal rieżami ġenerali ta’ dik id-Direttiva u għall-preżentazzjoni ta’ rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-28 ta' Frar 2024. Din id-data se tkun wara bilanċ globali tal-UNFCCC fl-2023 sabiex tippermetti li jiġu introdotti l-allinjamenti meħtieġa għal dak il-proċess, b'kont meħud ukoll tal-iżviluppi ekonomiċi u ta' innovazzjoni.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)
(19a)  L-Istati Membri, li l-PDG per capita tagħhom huwa aktar baxx mill-PDG per capita medju tal-UE, jenħtieġ li jkunu jistgħu jżidu l-konsum tal-enerġija primarja, sakemm il-konverżjoni tagħha f'enerġija finali, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni ulterjuri tagħha, kif ukoll l-iffrankar utli fis-suq tal-konsumatur iqisu żieda sinifikanti tal-effiċjenza fl-enerġija f'kull stadju ta' proċess teknoloġiku li jikkonsisti fil-fluss ta' enerġija primarja rilaxxata.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Premessa 19b (ġdida)
(19b)  L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jingħataw rwol ewlieni fl-iżvilupp u fit-tfassil, l-eżekuzzjoni u l-valutazzjoni tal-miżuri stabbiliti fid-Direttiva, sabiex ikunu kapaċi jindirizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-klima, il-kultura u s-soċjetà tagħhom.
Emendi 110/rev u 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni ta' miżuri li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija fl-Unjoni sabiex ikun żgurat li jintlaħqu l-miri ewlenin tal-Unjoni għall-effiċjenza fl-enerġija ta' 20 % għall-2020 u l-miri vinkolanti ewlenin tagħha ta' 30 % għall-2030 u sabiex titwitta t-triq għal iktar titjib fl-effiċjenza fl-enerġija lil hinn minn dawk id-dati. Hija tistabbilixxi regoli mfassla sabiex ineħħu l-ostakli fis-suq tal-enerġija u sabiex jegħlbu n-nuqqasijiet tas-swieq li jimpedixxu l-effiċjenza fil-provvista u fl-użu tal-enerġija, u tipprovdi sabiex ikunu stabbiliti miri nazzjonali indikattivi għall-effiċjenza fl-enerġija u l-kontributi għall-2020 u l-2030.;
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni ta' miżuri li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija fl-Unjoni, jimplimentaw il-prinċipju tal-"effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" mal-katini kollha tal-enerġija, inklużi l-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-użu aħħari tal-enerġija, sabiex ikun żgurat li jintlaħqu l-miri ewlenin tal-Unjoni għall-effiċjenza fl-enerġija ta' 20 % għall-2020 u l-miri vinkolanti ewlenin tagħha b'minimu ta' 35 % għall-2030 u sabiex titwitta t-triq għal iktar titjib fl-effiċjenza fl-enerġija lil hinn mill-2030, bi qbil mal-miri fuq terminu twil tal-enerġija u l-klima tal-Unjoni għall-2050 u l-Ftehim ta' Pariġi. Hija tistabbilixxi regoli mfassla sabiex ineħħu l-ostakli fis-suq tal-enerġija u sabiex jegħlbu n-nuqqasijiet tas-swieq li jimpedixxu l-effiċjenza fil-provvista u fl-użu tal-enerġija, u tipprovdi sabiex ikunu stabbiliti miri nazzjonali indikattivi għall-effiċjenza fl-enerġija għall-2020 u miri nazzjonali indikattivi għall-effiċjenza fl-enerġija għall-2030;
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Din id-Direttiva tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" u tiżgura li l-effiċjenza fl-enerġija u r-rispons min-naħa tad-domanda jkunu jistgħu jikkompetu fuq termini ugwali mal-kapaċità ta' ġenerazzjoni. Jenħtieġ li l-effiċjenza fl-enerġija tiġi kkunsidrata fl-ippjanar ta' sistemi tal-enerġija rilevanti jew fejn jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-finanzjamenti.
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 1 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  Sabiex timmobilizza l-finanzjament privat għall-miżuri tal-effiċjenza fl-enerġija u r-rinovazzjonijiet tal-enerġija, il-Kummissjoni għandha tibda djalogu kemm mal-istituzzjonijiet pubbliċi kif ukoll dawk privati sabiex tieħu nota tal-mekkaniżmi ta' politika potenzjali. Minħabba l-potenzjal kbir għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-bini, l-investimenti f'dak is-settur għandhom jitqiesu b'mod partikolari, b'enfażi primarja fuq il-bini residenzjali b'unitajiet domestiċi b'introjtu baxx li jinsabu f'riskju ta' faqar enerġetiku. Barra minn hekk, sabiex l-investimenti fi proġetti tal-effiċjenza fl-enerġija jkunu aktar interessanti u fattibbli finanzjarment għall-investituri, il-Kummissjoni għandha tqis l-opzjonijiet dwar ta' ġbir flimkien ta' proġetti żgħar f'oħrajn kbar. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida lill-Istati Membri dwar kif jiġi stimolat l-investiment privat sal-1 ta' Jannar 2019.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 3 – paragrafi 1, 2 u 3
Artikolu 3
Artikolu 3
Miri għall-effiċjenza fl-enerġija
Miri għall-effiċjenza fl-enerġija
1.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi mira indikattiva nazzjonali għall-2020 għall-effiċjenza fl-enerġija, abbażi tal-konsum tal-enerġija primarja jew tal-enerġija finali, l-iffrankar tal-enerġija primarja jew tal-enerġija finali, jew l-intensità tal-enerġija. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk il-miri lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 24(1) u mal-Parti 1 tal-Anness XIV. Meta jagħmlu dan, huma għandhom jesprimu wkoll dawk il-miri f'termini ta' livell assolut ta' konsum primarju tal-enerġija u konsum finali tal-enerġija fl-2020 u għandhom jispjegaw kif, u abbażi ta' liema data, dan ġie kkalkulat.
1.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi mira indikattiva nazzjonali għall-2020 għall-effiċjenza fl-enerġija, abbażi tal-konsum tal-enerġija primarja jew tal-enerġija finali, l-iffrankar tal-enerġija primarja jew tal-enerġija finali, jew l-intensità tal-enerġija. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk il-miri lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 24(1) u mal-Parti 1 tal-Anness XIV. Meta jagħmlu dan, huma għandhom jesprimu wkoll dawk il-miri f'termini ta' livell assolut ta' konsum primarju tal-enerġija u konsum finali tal-enerġija fl-2020 u għandhom jispjegaw kif, u abbażi ta' liema data, dan ġie kkalkulat.
Meta jistabbilixxu dawk il-miri, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont:
Meta jistabbilixxu dawk il-miri, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont:
(a)  li l-konsum tal-Unjoni għall-2020 ma jridx ikun aktar minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux aktar minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali;
(a)  li l-konsum tal-Unjoni għall-2020 ma jridx ikun aktar minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja jew mhux aktar minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali;
(b)  tal-miżuri previsti f'din id-Direttiva;
(b)  tal-miżuri previsti f'din id-Direttiva;
(c)  tal-miżuri adottati biex jintlaħqu l-miri nazzjonali tal-iffrankar tal-enerġija adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/32/KE; u
(c)  tal-miżuri adottati biex jintlaħqu l-miri nazzjonali tal-iffrankar tal-enerġija adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/32/KE; u
(d)  ta' miżuri oħrajn biex tiġi promossa l-effiċjenza fl-enerġija fl-Istati Membri u fil-livell tal-Unjoni.
(d)  ta' miżuri oħrajn biex tiġi promossa l-effiċjenza fl-enerġija fl-Istati Membri u fil-livell tal-Unjoni.
Meta jistabbilixxu dawk il-miri, l-Istati Membri jistgħu jqisu wkoll iċ-ċirkostanzi nazzjonali li jaffettwaw il-konsum tal-enerġija primarja, bħal:
Meta jistabbilixxu dawk il-miri, l-Istati Membri jistgħu jqisu wkoll iċ-ċirkostanzi nazzjonali li jaffettwaw il-konsum tal-enerġija primarja, bħal:
(a)  il-potenzjal li fadal biex tiġi ffrankata l-enerġija b'mod kosteffettiv;
(a)  il-potenzjal li fadal biex tiġi ffrankata l-enerġija b'mod kosteffettiv;
(b)  l-evoluzzjoni u l-previżjoni tal-PDG;
(b)  l-evoluzzjoni u l-previżjoni tal-PDG;
(c)  il-bidliet fl-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-enerġija;
(c)  il-bidliet fl-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-enerġija;
(d)  l-iżvilupp tas-sorsi kollha ta' enerġiji rinnovabbli, l-enerġija nukleari, il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju; u
(d)  l-iżvilupp tas-sorsi kollha ta' enerġiji rinnovabbli, l-enerġija nukleari, il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju; u
(e)  azzjoni bikrija.
(e)  azzjoni bikrija.
2.  Sat-30 ta' Ġunju 2014, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-progress miksub u jekk hux probabbli li l-Unjoni tikseb il-konsum tal-enerġija ta' mhux aktar minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux aktar minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali fl-2020.
2.  Sat-30 ta' Ġunju 2014, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-progress miksub u jekk hux probabbli li l-Unjoni tikseb il-konsum tal-enerġija ta' mhux aktar minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u/jew mhux aktar minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali fl-2020.
3.  Fit-twettiq tar-rieżami msemmi fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha:
3.  Fit-twettiq tar-rieżami msemmi fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha:
(a)  tgħodd il-miri nazzjonali indikattivi għall-effiċjenza fl-enerġija rrapurtati mill-Istati Membri;
(a)  tgħodd il-miri nazzjonali indikattivi għall-effiċjenza fl-enerġija rrapurtati mill-Istati Membri;
(b)  tivvaluta jekk it-total ta' dawk il-miri jistax jiġi kkundirat gwida affidabbli dwar jekk l-Unjoni bis-sħiħ hijiex fit-triq it-tajba, filwaqt li titqies l-evoluzzjoni tal-ewwel rapport annwali skont l-Artikolu 24(1), u l-evalwazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija f'konformità mal-Artikolu 24(2);
(b)  tivvaluta jekk it-total ta' dawk il-miri jistax jiġi kkunsidrat gwida affidabbli dwar jekk l-Unjoni bis-sħiħ hijiex fit-triq it-tajba, filwaqt li titqies l-evoluzzjoni tal-ewwel rapport annwali skont l-Artikolu 24(1), u l-evalwazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija f'konformità mal-Artikolu 24(2);
(c)  tqis l-analiżi komplementari li tirriżulta minn:
(c)  tqis l-analiżi komplementari li tirriżulta minn:
(i)  valutazzjoni tal-progress fil-konsum tal-enerġija assolut, u fil-konsum tal-enerġija skont l-attività ekonomika fil-livell tal-Unjoni, inkluż il-progress fl-effiċjenza tal-provvista tal-enerġija fl-Istati Membri li bbażaw il-miri indikattivi tagħhom fuq il-konsum tal-enerġija finali jew l-iffrankar tal-enerġija finali, inkluż il-progress bis-saħħa tal-konformità ta' dawn l-Istati Membri mal-Kapitolu III ta' din id-Direttiva;
(i)  valutazzjoni tal-progress fil-konsum tal-enerġija assolut, u fil-konsum tal-enerġija skont l-attività ekonomika fil-livell tal-Unjoni, inkluż il-progress fl-effiċjenza tal-provvista tal-enerġija fl-Istati Membri li bbażaw il-miri indikattivi tagħhom fuq il-konsum tal-enerġija finali jew l-iffrankar tal-enerġija finali, inkluż il-progress bis-saħħa tal-konformità ta' dawn l-Istati Membri mal-Kapitolu III ta' din id-Direttiva;
(ii)  ir-riżultati mill-eżerċizzji ta' mmudellar relatati max-xejriet futuri fil-konsum tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni.
(ii)  ir-riżultati mill-eżerċizzji ta' mmudellar relatati max-xejriet futuri fil-konsum tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni.
(d)  tqabbel ir-riżultati skont il-punti (a) sa (c) mal-kwantità tal-konsum tal-enerġija li tkun meħtieġa biex tinkiseb konsum tal-enerġija ta' mhux aktar minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux aktar minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali fl-2020.
(d)  tqabbel ir-riżultati skont il-punti (a) sa (c) mal-kwantità tal-konsum tal-enerġija li tkun meħtieġa biex jinkiseb konsum tal-enerġija ta' mhux aktar minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u/jew mhux aktar minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali fl-2020.
Emenda 101
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 3 – paragrafu 4
4.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi l-kontribuzzjonijiet indikattivi nazzjonali tal-effiċjenza fl-enerġija lejn il-mira tal-Unjoni għall-2030 imsemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 1 f'konformità mal-Artikoli [4] u [6] tar-Regolament (UE) XX/20XX [il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija]. Meta jistabbilixxu dawk il-kontribuzzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li l-konsum tal-enerġija tal-Unjoni għall-2030 ma jridx ikun aktar minn 1 321 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux aktar minn 987 Mtoe ta' enerġija finali. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dwar dawk il-miri lill-Kummissjoni bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima f'konformita mal-proċedura skont l-Artikoli [3] u [7] sa [11] tar-Regolament (UE) XX/20XX [il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija].";
4.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi l-miri indikattivi nazzjonali tal-effiċjenza fl-enerġija lejn il-mira tal-Unjoni għall-2030 imsemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 1 u f'konformità mal-Artikoli [4] u [6] tar-Regolament (UE) XX/20XX [il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija]. Meta jistabbilixxu dawk il-kontribuzzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li l-konsum tal-enerġija tal-Unjoni għall-2030 ma jridx ikun aktar minn 1 321 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux aktar minn 987 Mtoe ta' enerġija finali. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dwar dawk il-miri lill-Kummissjoni bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima f'konformita mal-proċedura skont l-Artikoli [3] u [7] sa [11] tar-Regolament (UE) XX/20XX [il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija].";
Emendi 54, 105 u 107
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7
Artikolu 7
Artikolu 7
Obbligu tal-iffrankar tal-enerġija
Obbligu tal-iffrankar tal-enerġija
1.  L-Istati Membri għandhom jiksbu ffrankar tal-enerġija kumulattiv fl-użu finali tal-anqas ekwivalenti għal:
1.  L-Istati Membri għandhom jiksbu ffrankar tal-enerġija kumulattiv fl-użu finali tal-anqas ekwivalenti għal:
(a)  iffrankar ġdid kull sena mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 ta' 1.5 % tal-bejgħ annwali tal-enerġija lill-klijenti aħħarin skont il-volum, fuq medja tal-aktar perjodu ta' tliet snin riċenti qabel l-1 ta' Jannar 2013;
(a)  iffrankar ġdid kull sena mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 ta' 1,5 % tal-bejgħ annwali tal-enerġija lill-klijenti aħħarin skont il-volum, fuq medja tal-aktar perjodu ta' tliet snin riċenti qabel l-1 ta' Jannar 2013;
(b)  iffrankar ġdid kull sena mill-1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2030 ta' 1.5 % tal-bejgħ annwali tal-enerġija lill-klijenti aħħarin skont il-volum, fuq medja tal-aktar perjodu ta' tliet snin riċenti qabel l-1 ta' Jannar 2019.
(b)  iffrankar ġdid kull sena mill-1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2030 ta' mill-inqas 1,5 % tal-bejgħ annwali tal-enerġija lill-klijenti aħħarin skont il-volum, fuq medja tal-aktar perjodu ta' tliet snin riċenti qabel l-1 ta' Jannar 2019.
L-Istati Membri għandhom ikomplu jiksbu ffrankar annwali ġdid ta' 1.5 % għal perjodi ta' għaxar snin wara l-2030, sakemm l-analiżijiet mill-Kummissjoni sal-2027 u kull 10 snin warajhom jikkonkludu li dan mhux meħtieġ biex jintlaħqu l-miri fit-tul tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima għall-2050.
L-Istati Membri għandhom ikomplu jiksbu ffrankar annwali ġdid ta' 1,5 % għal perjodi ta' għaxar snin wara l-2030, sakemm l-analiżijiet mill-Kummissjoni sal-2027 u kull 10 snin warajhom jikkonkludu li dan mhux meħtieġ biex jintlaħqu l-miri fit-tul tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima għall-2050.
Iffrankar f'kull perjodu għandu jibni b'mod kumulattiv fuq l-ammont ta' ffrankar li jrid jinkiseb matul il-perjodu/perjodi preċedenti. Fejn miżuri preċedenti ta' politika, programmi u/jew azzjonijiet individwali m'għadhomx jagħtu aktar iffrankar, it-telf ta' dan l-iffrankar għandu jkun ikkunsidrat meta jiġi kkalkulat l-ammont totali ta' ffrankar li jrid jinkiseb fi tmiem kull perjodu, u t-telf sostitwit b'iffrankar ġdid.
Għall-finijiet tal-punt (b), u mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri jistgħu jgħoddu biss dak l-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta minn miżuri ġodda ta' politika introdotti wara l-31 ta' Diċembru 2020 jew miżuri ta' politika introdotti matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 sakemm jista' jintwera li dawk il-miżuri jirriżultaw f'azzjonijiet individwali li jittieħdu wara l-31 ta' Diċembru 2020 u jagħtu l-iffrankar.
Iffrankar rikjest għall-perjodu msemmi fil-punt (b) għandu jkun kumulattiv u addizzjonali għall-iffrankar meħtieġ għall-perjodu msemmi fil-punt (a). Għal dak il-għan, u mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri jistgħu jgħoddu l-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta minn miżuri ġodda ta' politika introdotti wara l-31 ta' Diċembru 2020 jew qabel sakemm jista' jintwera li dawk il-miżuri jirriżultaw f'azzjonijiet individwali ġodda li jittieħdu wara l-31 ta' Diċembru 2020 u jagħtu ffrankar. L-Istati Membri jistgħu wkoll jgħoddu l-iffrankar minn azzjonijiet individwali li jsiru matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 sakemm dawn ikomplu jwasslu ffrankar tal-enerġija verifikabbli wara l-2020.
Il-bejgħ tal-enerġija, skont il-volum, użata fit-trasport jista' jiġi parzjalment jew kompletament eskluż minn dawn il-kalkoli.
Għall-finijiet tal-perjodu msemmi fil-punt (a) biss, il-bejgħ tal-enerġija, skont il-volum, użata fit-trasport jista' jiġi parzjalment jew kompletament eskluż minn dawn il-kalkoli. Il-bejgħ tal-enerġija użata fit-trasport għandu jiġi kompletament inkluż fil-kalkoli għall-perjodu msemmi fil-punt(b) u lil hinn.
L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif il-kwantità kkalkulata tal-iffrankar il-ġdid għandha titqassam f'fażijiet fuq kull perjodu msemmija fil-punt(a) u (b) sakemm l-iffrankar kumulattiv totali meħtieġ ikun intleħaq sal-aħħar ta' kull perjodu.
L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif il-kwantità kkalkulata tal-iffrankar il-ġdid għandha titqassam f'fażijiet fuq kull perjodu msemmija fil-punt (a) u (b) sakemm l-iffrankar kumulattiv totali meħtieġ ikun intleħaq sal-aħħar ta' kull perjodu.
2.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, kull Stat Membru jista':
2.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, kull Stat Membru jista':
(a)  jwettaq il-kalkolu metieġ fil-punt (a) tal-paragrafu 1 billi juża valuri ta' 1 % fl-2014 u fl-2015; 1.25 % fl-2016 u fl-2017; u 1.5 % fl-2018, fl-2019 u fl-2020;
(a)  jwettaq il-kalkolu metieġ fil-punt (a) tal-paragrafu 1 billi juża valuri ta' 1 % fl-2014 u fl-2015; 1.25 % fl-2016 u fl-2017; u 1.5 % fl-2018, fl-2019 u fl-2020;
(b)  jeskludi mill-kalkolu parti mill-bejgħ jew il-bejgħ kollu, skont il-volum, tal-enerġija użata f'attivitajiet industrijali elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE;
(b)  jeskludi mill-kalkolu parti mill-bejgħ jew il-bejgħ kollu, skont il-volum, tal-enerġija użata f'attivitajiet industrijali elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE;
(c)  jippermetti li l-iffrankar tal-enerġija miksub fis-setturi tat-trasformazzjoni, id-distribuzzjoni u t-trażmissjoni tal-enerġija, inkluża infrastruttura effiċjenti ta' tisħin u tkessiħ distrettwali, b'riżultat tal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 14(4), il-punt (b) tal-Artikolu 14(5) u l-Artikolu 15(1) sa (6) u (9) li għandhom jingħaddu mal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ skont il-paragrafu 1;
(c)  jippermetti li l-iffrankar tal-enerġija miksub fis-setturi tat-trasformazzjoni, id-distribuzzjoni u t-trażmissjoni tal-enerġija, inkluża infrastruttura effiċjenti ta' tisħin u tkessiħ distrettwali, b'riżultat tal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 14(4), il-punt (b) tal-Artikolu 14(5) u l-Artikolu 15(1) sa (6) u (9) li għandhom jingħaddu mal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1; u
(d)  jgħodd l-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta minn azzjonijiet individwali li għadhom kemm ġew implimentati mill-31 ta' Diċembru 2008 li jkun għad għandu impatt fl-2020 u lil hinn u li jista' jitkejjel u jiġi vverifikat, mal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija msemmi fil-paragrafu 1; u
Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.
(e)  jeskludi mill-kalkolu tar-rekwiżit tal-iffrankar tal-enerġija msemmi fil-paragrafu 1 l-ammont verifikabbli tal-enerġija ġġenerata fuq jew fil-bini għal użu proprju b'riżultat ta' miżuri ta' politika li jippromwocu tal-installazzjoni ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli.
3.  L-għażliet kollha magħżula skont il-paragrafu 2 meħuda flimkien iridu jammontaw għal mhux aktar minn 25 % tal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija msemmi fil-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom japplikaw u jikkalkolaw l-effett tal-għażliet magħżula għall-perjodi msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 separatament:
3.  L-għażliet kollha magħżula skont il-paragrafu 2 meħuda flimkien iridu jammontaw għal mhux aktar minn 25 % tal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija msemmi fil-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom japplikaw u jikkalkolaw l-effett tal-għażliet magħżula għall-perjodi msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 separatament:
(a)  għall-kalkolu tal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ għall-perjodu msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-punti (a), (b), (c), u (d) tal-paragrafu 2;
(a)  għall-kalkolu tal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ għall-perjodu msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-punti (a), (b), (c), u (d) tal-paragrafu 2;
(b)  għall-kalkolu tal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ għall-perjodu msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-punti (b), (c), (d) u (e) tal-paragrafu 2, sakemm l-azzjonijiet individwali fis-sens tal-punt (d) ikomplu jkollhom impatt verifikabbli u li jista' jitkejjel wara l-31 ta' Diċembru 2020.
4.  L-iffrankar tal-enerġija miksub wara l-31 ta' Diċembru 2020 ma jistax jgħodd lejn l-ammont ta' ffrankar kumulattiv meħtieġ għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020.
4.  L-iffrankar tal-enerġija miksub wara l-31 ta' Diċembru 2020 ma jistax jgħodd lejn l-ammont ta' ffrankar kumulattiv meħtieġ għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020.
5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iffrankar li jirriżulta minn miżuri ta' politika msemmija fl-Artikoli 7a u 7b u l-Artikolu 20(6) jiġi kkalkulat skont l-Anness V.
5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iffrankar li jirriżulta minn miżuri ta' politika msemmija fl-Artikoli 7a u 7b u l-Artikolu 20(6) jiġi kkalkulat skont l-Anness V.
6.  L-Istati Membri għandhom jiksbu l-ammont meħtieġ ta' ffrankar skont il-paragrafu 1 billi jistabbilixxu skema tal-obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija msemmija fl-Artikolu 7a jew billi jadottaw miżuri alternattivi msemmija fl-Artikolu 7b. L-Istati Membri jistgħu jikkombinaw skema tal-obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija ma' miżuri ta' politika alternattivi.
6.  L-Istati Membri għandhom jiksbu l-ammont meħtieġ ta' ffrankar skont il-paragrafu 1 billi jistabbilixxu skema tal-obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija msemmija fl-Artikolu 7a jew billi jadottaw miżuri alternattivi msemmija fl-Artikolu 7b. L-Istati Membri jistgħu jikkombinaw skema tal-obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija ma' miżuri ta' politika alternattivi.
7.  L-Istati Membri għandhom juru li meta jkun hemm trikkib fl-impatt ta' miżuri ta' politika jew azzjonijiet individwali, ma jsirx għadd doppju ta' ffrankar tal-enerġija.";
7.  L-Istati Membri għandhom juru li meta jkun hemm trikkib fl-impatt ta' miżuri ta' politika jew azzjonijiet individwali, ma jsirx għadd doppju ta' ffrankar tal-enerġija.";
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 1
1.  Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jissodisfaw l-obbligi tagħhom biex jiksbu l-ammont ta' ffrankar meħtieġ skont l-Artikolu 7 (1) permezz ta' skema tal-obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija huma għandhom jiżguraw li l-partijiet obbligati msemmija fil-paragrafu 2 li joperaw fit-territorju ta' kull Stat Membru jiksbu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7(2), ir-rekwiżit tal-iffrankar tal-enerġija kumulattiva fl-użu finali stabbilita fl-Artikolu 7(1).
1.  Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jissodisfaw l-obbligi tagħhom biex jiksbu l-ammont ta' ffrankar meħtieġ skont l-Artikolu 7(1) permezz ta' skema tal-obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija huma għandhom jiżguraw li l-partijiet obbligati msemmija fil-paragrafu 2 li joperaw fit-territorju ta' kull Stat Membru jiksbu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7(2), ir-rekwiżit tal-iffrankar tal-enerġija kumulattiva fl-użu finali stabbilita fl-Artikolu 7(1) jew jippermettu lill-partijiet obbligati jikkontribwixxu għall-Fond Nazzjonali għall-Effiċjenza Enerġetika skont l-Artikolu 20(6).
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw, abbażi ta' kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji, partijiet obbligati fost id-distributuri tal-enerġija u/jew 'kumpanniji li jbigħu l-enerġija fil-livell tal-konsum li joperaw fit-territorju tiegħu u dawn jistgħu jinkludu distributuri tal-karburant għat-trasport jew bejjiegħa fil-livell tal-konsum tal-karburant għat-trasport li joperaw fit-territorju tiegħu. L-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ biex jiġi ssodisfat l-obbligu għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati fost il-klijenti aħħarin, nominati mill-Istat Membru, indipendentement mill-kalkolu magħmul fl-Artikolu 7(1), jew, jekk l-Istati Membri jiddeċiedu hekk, permezz ta' ffrankar iċċertifikat li jkun ġej minn partijiet oħra kif deskritt fil-punt (b) tal-paragrafu 5.
2.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw, abbażi ta' kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji, partijiet obbligati fost id-distributuri tal-enerġija, 'kumpanniji li jbigħu l-enerġija fil-livell tal-konsum u distributuri tal-karburant għat-trasport jew bejjiegħa fil-livell tal-konsum tal-karburant għat-trasport li joperaw fit-territorju tagħhom. L-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ biex jiġi ssodisfat l-obbligu għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati fost il-klijenti aħħarin, nominati mill-Istat Membru, indipendentement mill-kalkolu magħmul fl-Artikolu 7(1), jew, jekk l-Istati Membri jiddeċiedu hekk, permezz ta' ffrankar iċċertifikat li jkun ġej minn partijiet oħra kif deskritt fil-punt (b) tal-paragrafu 5.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Fejn kumpanniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell tal-konsum ikunu nnominati bħala partijiet obbligati skont il-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li waqt li qed jissodisfaw l-obbligu tagħhom, kumpanniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell tal-konsum ma joħolqu l-ebda xkiel biex il-konsumaturi jaqilbu minn fornitur għal ieħor.
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 5 – punt b
(b)  jistgħu jħallu lill-partijiet obbligati jgħoddu mal-obbligu tagħhom l-iffrankar tal-enerġija ċċertifikat miksub minn fornituri ta' servizzi ta' enerġija jew partijiet terzi oħrajn inkluż meta partijiet obbligati jippromwovu miżuri permezz ta' korpi oħrajn approvati mill-Istat jew permezz ta' awtoritajiet pubbliċi li jistgħu jkunu jinvolvu jew ma jinvolvux sħubijiet formali u jistgħu jkunu kkombinati ma' sorsi oħra ta' finanzjament. Fejn l-Istati Membri jippermettu dan, huma għandhom jiżguraw li jkun stabbilit proċess ta' approvazzjoni li jkun ċar, trasparenti u miftuħ għall-atturi kollha tas-suq, u jkollu l-għan li jimminimizza l-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni;
(b)  jistgħu jħallu lill-partijiet obbligati jgħoddu mal-obbligu tagħhom l-iffrankar tal-enerġija ċċertifikat miksub minn fornituri ta' servizzi ta' enerġija jew partijiet terzi oħrajn inkluż meta partijiet obbligati jippromwovu miżuri permezz ta' korpi oħrajn approvati mill-Istat jew permezz ta' awtoritajiet pubbliċi li jistgħu jkunu jinvolvu jew ma jinvolvux sħubijiet formali u jistgħu jkunu kkombinati ma' sorsi oħra ta' finanzjament. Fejn l-Istati Membri jippermettu dan, huma għandhom jiżguraw li jkun stabbilit proċess ta' approvazzjoni akkreditat li jkun ċar, trasparenti, parteċipattiv u miftuħ għall-atturi kollha tas-suq, u jkollu l-għan li jimminimizza l-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni;
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 5 – punt ca (ġdid)
(ca)  jippermettu ffrankar addizzjonali miksub permezz ta' teknoloġiji aktar sostenibbli fis-sistemi tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali f'ambjenti urbani (li jwasslu wkoll għal tnaqqis ta' sustanzi niġġiesa u partikoli) li għandhom jingħaddu mal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija rikjest skont il-paragrafu 1;
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 5 – punt cb (ġdid)
(cb)  jippromwovu l-adozzjoni ta' miżuri li jindirizzaw il-potenzjal tat-tisħin u t-tkessiħ għall-iffrankar tal-enerġija, li possibbilment jipprovdu benefiċċji addizzjonali għal interventi li jirriżultaw fi tnaqqis ta' tniġġis;
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 5 – punt cc (ġdid)
(cc)  jistabbilixxu strumenti li jiċċertifikaw l-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta mill-verifiki tal-enerġija jew minn sistemi ta' ġestjoni tal-enerġija ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 8 biex jgħoddu dak l-iffrankar mal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija rikjest skont il-paragrafu 1;
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 5 – punt cd (ġdid)
(cd)  jistgħu jippermettu li l-partijiet obbligati jgħoddu mal-obbligu tagħhom l-iffrankar tal-enerġija fl-użu finali miksub f'infrastruttura effiċjenti għat-tisħin u t-tkessiħ;
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 5 – punt cf (ġdid)
(cf)  għandhom jivvalutaw u jieħdu miżuri biex inaqqsu l-impatt ta' spejjeż diretti u indiretti ta' skemi bħal dawn fuq il-kompetittività tal-industriji li jużaw ħafna enerġija u li huma esposti għall-kompetizzjoni internazzjonali.
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7a – paragrafu 6a (ġdid)
6a.  Bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar miżuri ta' politika maħsuba tagħhom skont il-punt (c) tal-Artikolu 7(2). L-impatt ta' dawn il-miżuri għandu jiġi kkalkolati u inkluż f'dawk il-pjanijiet. Il-kalkolu użat mill-Istati Membri għandu jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji, li għandhom jitfasslu f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni, sa l-1 ta' Jannar 2019.
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7b – paragrafu 1
1.  Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jissodisfaw l-obbligi tagħhom biex jiksbu l-iffrankar skont l-Artikolu 7(1) permezz ta' miżuri ta' politika alternattivi huma għandhom jiżguraw li l-iffrankar tal-enerġija meħtieġ skont l-Artikolu 7(1) jinkiseb fost il-klijenti aħħarin.
1.  Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jissodisfaw l-obbligi tagħhom biex jiksbu l-iffrankar skont l-Artikolu 7(1) permezz ta' miżuri ta' politika alternattivi huma għandhom jiżguraw li l-iffrankar tal-enerġija meħtieġ skont l-Artikolu 7(1) jinkiseb kompletament fost il-klijenti aħħarin.
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7b – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Barra minn hekk, l-opportunitajiet kollha biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika, inkluż bi prestazzjoni ogħla tal-fjuwil użat għat-trasport għandhom ikunu eliġibbli għar-rekwiżit tal-iffrankar kumulattiv tal-użu aħħari tal-enerġija rikjest mill-Artikolu 7(1).
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7b – paragrafu 2
2.  Fit-tfassil tal-miżuri ta' politika alternattivi biex jinkiseb l-iffrankar tal-enerġija, l-Istati Membri għandhom iqisu l-effett fuq l-unitajiet domestiċi affettwati mill-faqar enerġetiku.
2.  Fit-tfassil tal-miżuri ta' politika alternattivi biex jinkiseb l-iffrankar tal-enerġija, l-Istati Membri għandhom iqisu l-effett fuq l-unitajiet domestiċi b'introjtu baxx inklużi dawk affettwati mill-faqar enerġetiku u jiżguraw li dawn il-miżuri jiġu implimentati bħala prijorità f'dawk l-unitajiet domestiċi u fl-akkomodazzjoni soċjali.
L-Istati Membri għandhom jikkalkolaw l-ammont ta' ffrankar miksub f'unitajiet domestiċi kif imqabbla mal-ammont totali ta' ffrankar miksub fl-unitajiet domestiċi kollha skont dan l-Artikolu.
Dan l-iffrankar għandu jiġi ppubblikat u inkluż fir-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) XX/20XX [Il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija].
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 7c (ġdid)
(4a)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 7c
Forniment ta' servizzi ta' effiċjenza enerġetika
Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, għandha tiżgura li jkunu pprovduti servizzi fis-suq tal-effiċjenza enerġetika f'kuntest ta' kompetizzjoni trasparenti sabiex tippermetti li l-konsumatur aħħari jgawdi l-benefiċċji, f'termini ta' spejjeż aktar baxxi u kwalità ta' servizz aħjar, assoċjati ma' miżuri ta' effiċjenza enerġetika. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li n-negozji, b'mod partikolari l-SMEs, ikollhom aċċess mhux diskriminatorju għas-suq tas-servizzi tal-effiċjenza enerġetika, biex b'hekk ikunu jistgħu jipparteċipaw fuq termini ugwali ma' operaturi integrati vertikalment u jegħlbu l-pożizzjonijiet ta' vantaġġ kompetittiv stabbilit għal distributuri jew bejjiegħa tal-enerġija. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jadottaw kull azzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-operaturi integrati joffru lill-partijiet terzi l-istess kundizzjonijiet u mezzi li huma jimpjegaw biex jipprovdu servizzi tal-effiċjenza enerġetika."
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa fejn huwa teknikament possibbli, raġonevoli mil-lat finanzjarju u proporzjonat fir-rigward tal-iffrankar potenzjali tal-enerġija, il-klijenti aħħarin tal-gass naturali jingħataw arloġġi individwali bi prezz kompettitiv li jirriflettu b'mod preċiż il-konsum proprju ta' enerġija tal-klijent aħħari u li jagħtu informazzjoni dwar il-ħin reali tal-użu.;
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa fejn huwa teknikament possibbli, raġonevoli mil-lat finanzjarju u proporzjonat fir-rigward tal-iffrankar potenzjali tal-enerġija, il-klijenti aħħarin tal-gass naturali jingħataw, fir-rigward ta' teknoloġija u funzjonalità magħżula, arloġġi individwali u kontrolli tat-tisħin bi prezz kompettitiv li jirriflettu b'mod preċiż il-konsum proprju ta' enerġija tal-klijent aħħari u li jagħtu informazzjoni dwar il-ħin reali tal-użu u karatteristiċi oħra, kif applikabbli bi qbil mad-dispożizzjonijiet relatati mal-kejl tal-elettriku fl-Artikoli 19 sa 22 tad-Direttiva (UE) .../... [dwar regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku (tfassil mill-ġdid)].
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c – punt -iia (ġdid)
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
Is-sistema tal-kejl intelliġenti għandha tipprovdi lill-konsumatur aħħari b'aċċess għad-data dwar il-konsum tal-enerġija tiegħu u s-serje kronoloġika fil-perjodi tas-saldu tas-suq.
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt d
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 9 – paragrafu 3
(d)  il-paragrafu 3 jitħassar;
(d)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:
‘3. Fir-rigward tal-format tad-data u l-funzjonalitajiet, id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu allinjati mal-Artikoli 18 sa 21 tad-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a sa fejn dan ikun xieraq. Data tal-konsumatur għandha tiġi ttrattata skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b. Il-klijenti aħħarin m'għandhom jintalbu l-ebda ħlas għal kostijiet għall-aċċess għad-data tagħhom f'format li jkun utli għalihom.
__________________
1a. Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li temenda d-Direttiva 2003/54/KE (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 55).
1b Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data Ġenerali) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).’
Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 9a
Artikolu 9a
Artikolu 9a
Arloġġi, sottoarloġġi u allokazzjoni tal-ispiża għat-tisħin u t-tkessiħ u għall-misħun domestiku
Arloġġi, sottoarloġġi u allokazzjoni tal-ispiża għat-tisħin u t-tkessiħ u għall-misħun domestiku
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti aħħarin tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali u tal-misħun domestiku jingħataw arloġġi bi prezz kompetittiv li jirriflettu b'mod preċiż il-konsum finali reali ta' enerġija mill-klijent.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti aħħarin tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali u tal-misħun domestiku jingħataw arloġġi bi prezz kompetittiv li jirriflettu b'mod preċiż il-konsum finali reali ta' enerġija mill-klijent.
Fejn it-tisħin u t-tkessiħ jew il-misħun ikunu pprovduti lil bini minn sors ċentrali li jaqdi għadd ta' bini jew minn netwerk ta' tisħin u tkessiħ distrettwali, għandu dejjem jiġi installat arloġġ tas-sħana jew tal-misħun fejn isir l-iskambju tas-sħana jew fil-punt ta' konsenja.
Fejn it-tisħin, it-tkessiħ jew il-misħun ikunu pprovduti lil bini minn sors ċentrali li jaqdi għadd ta' bini jew minn netwerk ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali, għandu jiġi installat arloġġ fejn isir l-iskambju tas-sħana jew fil-punt ta' konsenja.
2.  F'binjiet b'aktar minn appartament wieħed u b'diversi użi b'sors ċentrali ta' tisħin jew tkessiħ jew fornuti minn sistemi ta' tisħin u tkessiħ distrettwali, għandhom jiġu installati arloġġi individwali biex ikejlu l-konsum tat-tisħin jew tat-tkessiħ jew tal-misħun għal kull unità tal-bini.
2.  F'binjiet b'aktar minn appartament wieħed u b'diversi użi b'sors ċentrali ta' tisħin jew tkessiħ jew fornuti minn sistemi ta' tisħin u tkessiħ distrettwali, għandhom jiġu installati arloġġi individwali biex ikejlu l-konsum tat-tisħin jew tat-tkessiħ jew tal-misħun għal kull unità tal-bini, fejn teknikament fattibbli u kosteffikaċi f'termini li jkun proporzjonali fir-rigward tal-iffrankar ta' enerġija potenzjali.
Fejn l-użu ta' arloġġi individwali ma jkunx teknikament fattibbli jew fejn ma jkunx kosteffiċjenti li jitkejlu t-tisħin u t-tkessiħ f'kull unità ta' bini, għandhom jintużaw allokaturi individwali tal-ispiża tat-tisħin biex jitkejjel il-konsum tat-tisħin f'kull radjatur dment li l-Istat Membru inkwistjoni ma jurix li l-installazzjoni ta' tali allokaturi tal-ispiża tat-tisħin ma tkunx kosteffiċjenti. F'dawk il-każijiet, jistgħu jiġu kkunsidrati metodi kosteffiċjenti alternattivi ta' kejl tal-konsum tas-sħana. Il-kundizzjonijiet tan-nuqqas ta' fattibbiltà teknika u tan-nuqqas ta; kosteffettività għandhom jiġu stabbiliti b'mod ċar u ppubblikati minn kull Stat Membru.
Fejn l-użu ta' arloġġi individwali ma jkunx teknikament fattibbli jew fejn ma jkunx kosteffiċjenti li jitkejlu t-tisħin u t-tkessiħ f'kull unità ta' bini, għandhom jintużaw allokaturi individwali tal-ispiża tat-tisħin biex jitkejjel il-konsum tat-tisħin f'kull radjatur dment li l-Istat Membru inkwistjoni ma jurix li l-installazzjoni ta' tali allokaturi tal-ispiża tat-tisħin ma tkunx kosteffiċjenti. F'dawk il-każijiet, jistgħu jiġu kkunsidrati metodi kosteffiċjenti alternattivi ta' kejl tal-konsum tas-sħana. Wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, il-kriterji, il-metodoloġiji u/jew il-proċeduri ġenerali li jiddeterminaw in-nuqqas ta' fattibbiltà teknika u tan-nuqqas ta' kosteffettività għandhom jiġu stabbiliti b'mod ċar u ppubblikati minn kull Stat Membru.
F'bini ġdid tat-tip imsemmi fl-ewwel subparagrafu jew meta bini bħal dan jiġi rinnovat drastikament, kif stabbilit fid-Direttiva 2010/31/UE, għandhom dejjem jingħataw arloġġi individwali.
F'bini ġdid b'aktar minn appartament wieħed u fil-parti residenzjali ta' bini ġdid b'diversi użi, fejn dawn ikollhom sors ċentrali ta' tisħin għall-ilma sħun jew huma fornuti minn sistemi ta' tisħin distrettwali, arloġġi individwali għandhom, minkejja l-ewwel u t-tieni subparagrafi, jiġu provduti għall-ilma sħun.
3.  Fejn binjiet b'aktar minn appartament wieħed u b'diversi użi huma moqdija minn tisħin jew tkessiħ distrettwali, jew fejn is-sistemi komuni tagħhom ta' tisħin jew tkessiħ għal tali bini jkunu prevalenti, l-Istati Membri għandhom jintroduċu regoli trasparenti dwar l-allokazzjoni tal-ispiża tat-tisħin, it-tkessiħ u l-konsum tal-misħun f'tali bini biex tiġi żgurata t-trasparenza u l-preċiżjoni tal-kontijiet tal-konsum individwali inkluż:
3.  Fejn binjiet b'aktar minn appartament wieħed u b'diversi użi huma moqdija minn tisħin jew tkessiħ distrettwali, jew fejn is-sistemi komuni tagħhom ta' tisħin jew tkessiħ għal tali bini jkunu prevalenti, l-Istati Membri għandhom jintroduċu regoli trasparenti dwar l-allokazzjoni tal-ispiża tat-tisħin, it-tkessiħ u l-konsum tal-misħun f'tali bini biex tiġi żgurata t-trasparenza u l-preċiżjoni tal-kontijiet tal-konsum individwali inkluż:
(a)  misħun għall-ħtiġijiet domestiċi;
(a)  misħun għall-ħtiġijiet domestiċi;
(b)  sħana mormija mill-installazzjoni tal-bini u għall-iskop tat-tisħin taż-żoni komuni (fejn it-taraġ u l-kurituri jkunu mgħammra b'radjaturi);
(b)  sħana mormija mill-installazzjoni tal-bini u għall-iskop tat-tisħin taż-żoni komuni (fejn it-taraġ u l-kurituri jkunu mgħammra b'radjaturi);
(c)  għall-iskop tat-tisħin jew it-tkessiħ ta' appartamenti.
(c)  għall-iskop tat-tisħin jew it-tkessiħ ta' appartamenti.
4.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, mill-1 ta' Jannar 2020 l-arloġġi u l-allokaturi tal-ispiża installati għandhom ikunu apparati li jinqraw mill-bogħod.
4.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, mill-1 ta' Jannar 2020 l-arloġġi u l-allokaturi tal-ispiża tat-tisħin installati reċentement għandhom ikunu apparati li jinqraw mill-bogħod. Il-kundizzjonijiet rigward il-fattibilità teknika u l-kosteffettività stipulati fl-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-paragrafi 2 għandhom jibqgħu japplikaw.
L-arloġġi u l-allokaturi tal-ispiża li diġà ġew installati imma li ma jinqrawx mill-bogħod għandhom jiġu pprovduti b'din il-kapaċità jew jiġu ssostitwiti b'apparati li jinqraw mill-bogħod sal-1 ta' Jannar 2027, ħlief fejn l-Istat Membru inkwistjoni juri li dan mhuwiex kosteffiċjenti.;
L-arloġġi u l-allokaturi tal-ispiża tat-tisħin li diġà ġew installati imma li ma jinqrawx mill-bogħod għandhom jiġu pprovduti b'din il-kapaċità jew jiġu ssostitwiti b'apparati li jinqraw mill-bogħod sal-1 ta' Jannar 2027, ħlief fejn l-Istat Membru inkwistjoni juri li dan mhuwiex kosteffiċjenti.;
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 10 – paragrafu 1
1.  Meta l-klijenti aħħarin ma jkollhomx l-arloġġi intelliġenti kif imsemmi fid-Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, sal-31 ta' Diċembru 2014, li l-informazzjoni dwar il-kontijiet tkun preċiża u bbażata fuq il-konsum proprju, f'konformità mal-punt 1.1 tal-Anness VII, għall-gass, fejn dan ikun teknikament possibbli u ekonomikament iġġustifikat.
1.  Meta l-klijenti aħħarin ma jkollhomx l-arloġġi intelliġenti kif imsemmi fid-Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, sal-31 ta' Diċembru 2014, li l-informazzjoni dwar il-kontijiet tkun affidabbli, preċiża u bbażata fuq il-konsum proprju, f'konformità mal-punt 1.1 tal-Anness VII, għall-gass, fejn dan ikun teknikament possibbli u ekonomikament iġġustifikat.
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt c
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
L-arloġġi installati skont id-Direttiva 2009/73/KE għandhom jippermettu informazzjoni preċiża dwar kontijiet ibbażata fuq il-konsum effettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti aħħarin ikollhom il-possibbiltà ta' aċċess faċli għal informazzjoni komplementari dwar il-konsum storiku li jippermettu verifiki dettaljati minnhom stess.
L-arloġġi installati skont id-Direttiva 2009/73/KE għandhom jipprovdu informazzjoni preċiża dwar kontijiet ibbażata fuq il-konsum effettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti aħħarin ikollhom il-possibbiltà ta' aċċess faċli għal informazzjoni komplementari dwar il-konsum storiku li jippermettu verifiki dettaljati minnhom stess.
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2012/27/UE
“Artikolu 10a
Artikolu 10a
Artikolu 10a
Informazzjoni dwar il-kontijiet u l-konsum għat-tisħin u t-tkessiħ u għall-misħun domestiku
Informazzjoni dwar il-kontijiet u l-konsum għat-tisħin u t-tkessiħ u għall-misħun domestiku
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-kontijiet u l-konsum hija preċiża u bbażata fuq il-konsum reali, skont il-punti 1 u 2 tal-Anness VIIa għall-utenti aħħarin kollha fejn hemm installati l-arloġġi jew l-allokaturi tal-ispiża.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn l-arloġġi jew l-allokaturi tal-ispiża tat-tisħin ikunu installati, il-kontijiet u l-informazzjoni dwar il-konsum ikunu affidabbli, preċiżi u bbażati fuq il-konsum reali jew fuq il-qari tal-allokaturi tal-ispiża tas-sħana, skont il-punti 1 u 2 tal-Anness VIIa għall-utenti aħħarin kollha, jiġifieri għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jixtru t-tisħin, it-tkessiħ jew l-ilma sħun għall-użu proprju tagħhom, jew persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jokkupaw bini individwali jew unità f'bini b'aktar minn appartament wieħed jew f'bini b'diversi użi fornut b'tisħin, tkessiħ jew ilma sħun minn sors ċentrali li ma għandu ebda kuntratt dirett jew individwali mal-fornitur tal-enerġija.
Dan l-obbligu jista', ħlief fil-każ ta' konsum b'sottoarloġġi skont l-Artikolu 9a(2), jiġi ssodisfat minn sistema ta' qari regolari tal-konsum proprju mill-klijent aħħari li permezz tiegħu huma jikkomunikaw il-qari mill-arloġġ tagħhom lill-fornitur tal-enerġija. Biss f'każijiet meta l-klijent aħħari ma jkunx ipprovda qari mill-arloġġ għal perjodu partikolari ta' kontijiet, il-kontijiet għandhom ikunu bbażati fuq konsum stmat jew rata fissa.
Dan l-obbligu jista', fejn Stat Membru jipprevedi għal dan, u ħlief fil-każ ta' konsum b'sottoarloġġi ibbażat fuq allokaturi tal-ispiża tas-sħana skont l-Artikolu 9a(2), jiġi ssodisfat minn sistema ta' qari proprju regolari tal-konsum mill-klijent aħħari jew mill-utent aħħari li permezz tiegħu huma jikkomunikaw il-qari mill-arloġġ tagħhom. Biss f'każijiet meta l-klijent aħħari jew l-utent aħħari ma jkunx ipprovda qari mill-arloġġ għal perjodu partikolari ta' kontijiet, il-kontijiet għandhom ikunu bbażati fuq konsum stmat jew rata fissa.
2.  L-Istati Membri:
2.  L-Istati Membri:
(a)  għandhom jirrikjedu li, jekk l-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-enerġija u l-konsum storiku tal-utenti aħħarin tkun disponibbli, din issir disponibbli, għal fornitur ta' servizz ta' enerġija magħżul minn utent aħħari;
(a)  għandhom jirrikjedu li, jekk l-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-enerġija u l-konsum storiku jew il-qari tal-allokatur tal-ispiża tas-sħana tal-utenti aħħarin tkun disponibbli, din issir disponibbli fuq talba mill-utent aħħari, għal fornitur ta' servizz tal-enerġija magħżul mill-utent aħħari;
(b)  għandhom jiżguraw li l-klijenti aħħarin jkun offrut l-għażla ta' informazzjoni dwar il-kontijiet u kontijiet elettroniċi u li jirċievi, fuq talba, spjegazzjoni ċara u li tiftiehem ta' kif il-kont tiegħu nħadem, speċjalment fejn il-kontijiet ma jkunux ibbażati fuq il-konsum reali;
(b)  għandhom jiżguraw li l-klijenti aħħarin ikunu offruti l-għażla ta' informazzjoni dwar il-kontijiet u kontijiet elettroniċi;
(c)  għandom jiżguraw li informazzjoni xierqa tingħata mal-kont ibbażat fuq il-konsum reali lill-utentiaħħarin kollha skont il-punt 3 tal-Anness VII;
(c)  għandom jiżguraw li informazzjoni ċara u li tinftiehem tingħata mal-kont lill-utenti aħħarin kollha skont il-punt 3 tal-Anness VIIa;
(d)  jistgħu jipprovdu li, fuq talba tal-klijent aħħari, l-għoti ta' informazzjoni dwar il-kontijiet ma jkollhiex titqies li tikkostitwixxi talba għall-ħlas. F'dawn il-każijiet, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu offruti arranġamenti flessibbli għall-ħlas reali;
(d)  jistgħu jipprovdu li, fuq talba tal-klijent aħħari, l-għoti ta' informazzjoni dwar il-kontijiet ma jkollhiex titqies li tikkostitwixxi talba għall-ħlas. F'dawn il-każijiet, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu offruti arranġamenti flessibbli għall-ħlas reali;
(da)  għandhom jippromwovu ċ-ċibersigurtà u jiżguraw il-privatezza u l-protezzjoni tad-data tal-utenti aħħarin f'konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni.
2a.  L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu min għandu jkun responsabbli biex jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 lill-utenti aħħarin li ma jkollhom ebda kuntratt dirett jew individwali ma' fornitur tal-enerġija.
Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)
(-a)  fil-paragrafu 4, jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"Għandha tiġi stabbilita metodoloġija komuni mill-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, sabiex l-operaturi tan-netwerks ikunu inkoraġġiti jnaqqsu t-telf, jimplimentaw programm ta' investiment fl-infrastruttura li jkun effettiv mil-lat ta' spejjeż tal-enerġija u li jikkunsidra sew l-effiċjenza enerġetika u l-flessibbiltà tan-netwerk. Il-Kummissjoni għandha, sa... [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], tadotta att delegat skont l-Artikolu 23 li jissupplimenta din id-Direttiva billi jispeċifika dik il-metodoloġija."
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 3
L-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XII.;
L-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni għandhom jieħdu kont tal-ħtieġa li jiżguraw il-kontinwità fil-provvista ta' tisħin meta jagħmlu konnessjoni, filwaqt li jiggarantixxu aċċess għan-netwerk u jibagħtu koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, u għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XII.
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 19a (ġdid)
(11a)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 19a
Il-finanzjament tal-effiċjenza fl-enerġija minn banek Ewropej
Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) għandhom jadattaw l-objettivi ta' politika tagħhom bil-għan li jirrikonoxxu l-effiċjenza fl-enerġija bħala sors tal-enerġija minnu nnifsu u investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija bħala parti mill-portafoll tal-investiment fl-infrastruttura tagħhom.
Il-BEI u l-BERŻ għandhom, flimkien mal-banek promozzjonali nazzjonali, jiddisinjaw, jiġġeneraw u jiffinanzjaw programmi u proġetti mfassla għas-settur tal-effiċjenza, inkluż għal unitajiet domestiċi f'sitwazzjoni ta' faqar enerġetiku.
L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu sħiħ mill-possibbiltajiet u l-għodod proposti mill-Inizjattiva Finanzjament Intelliġenti għal Bini Intelliġenti."
Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 a (ġdid)
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)
(12a)   Fl-Artikolu 23, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
“3a. Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti magħżula minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.”
Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 b (ġdid)
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)
(12b)   Fl-Artikolu 24, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
“4a. Fil-kuntest ta' rapport dwar l-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar il-funzjonament tas-suq tal-karbonju skont l-Artikolu 29(1) u (2)(c) tar-Regolament (UE) XX/20XX [Il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija], filwaqt li jitqiesu l-effetti tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.”
Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 24 – paragrafu 12
12.  Il-Kummissjoni għandha tevalwa din id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-28 ta' Frar 2024, u kull ħames snin minn dik id-data 'l quddiem, u għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun xieraq, minn proposti għal aktar miżuri.;
12.  Il-Kummissjoni għandha tevalwa din id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-28 ta' Frar 2024, u kull ħames snin minn dik id-data 'l quddiem, u għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-effikaċja ġenerali ta' din id-Direttiva u l-ħtieġa li tiġi aġġustata l-politika tal-effiċjenza fl-enerġija tal-Unjoni skont l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, l-iżviluppi ekonomiċi u ta' innovazzjoni. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun xieraq, minn proposti għal aktar miżuri.
Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2012/27/UE
Artikolu 24 – paragrafu 12a (ġdid)
(13a)   Fl-Artikolu 24, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
“12a. Sal-31 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi fil-fond separata tal-potenzjal tal-effiċjenza fl-enerġija relatat ma’:
(a)  l-konverżjoni u t-trasformazzjoni tal-enerġija;
(b)  t-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija;
(c)  l-produzzjoni u t-trasport sussegwenti tal-provvisti tal-enerġija, jiġifieri l-enerġija użata fl-estrazzjoni tal-fjuwils fossili u t-trasport tagħha lejn il-post tal-użu;
(d)  l-ħżin tal-enerġija.
Sal-31 ta' Jannar 2021, il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, abbażi tal-konklużjonijiet tagħha, tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, proposta leġiżlattiva f'dan ir-rigward
Emenda 114
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt a
Direttiva 2012/27/EU
Anness V – paragrafu 2 – punt h
(a)  fl-Anness IV, in-nota ta' qiegħ il-paġna 3 qed tinbidel b'dan li ġej: "(3) Applikabbli meta l-iffrankar tal-enerġija jiġi kkalkulat f'termini ta' enerġija primarja fejn jintuża approċċ minn isfel għal fuq ibbażat fuq il-konsum tal-enerġija finali. Għall-iffrankar f'kWh tal-elettriku, l-Istati Membri jistgħu japplikaw koeffiċjent awtomatiku ta' 2,0. L-Istati Membri jistgħu japplikaw koeffiċjent differenti bil-kundizzjoni li jkunu jistgħu jiġġustifikawh.";
(a)  fl-Anness IV, in-nota ta' qiegħ il-paġna 3 qed tinbidel b'dan li ġej: "(3) Applikabbli għal finijiet ta' din id-Direttiva biss u meta l-iffrankar tal-enerġija jiġi kkalkulat f'termini ta' enerġija primarja fejn jintuża approċċ minn isfel għal fuq ibbażat fuq il-konsum tal-enerġija finali. Għall-iffrankar f'kWh tal-elettriku, l-Istati Membri għandhom japplikaw koeffiċjent stabbilit permezz ta' metodu trasparenti komparabbli fl-Istati Membri kollha, abbażi taċ-ċirkostanzi nazzjonali li jaffettwaw il-konsum tal-enerġija primarja. Dawk iċ-ċirkostanzi għandhom ikunu sostanzjati, jistgħu jitkejlu u verifikabbli kif xieraq u bbażati fuq kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji. Għall-iffrankar f'kWh tal-elettriku, l-Istati Membri jistgħu japplikaw koeffiċjent awtomatiku ta' 2,3 jew koeffiċjent differenti bil-kundizzjoni li jkunu jistgħu jiġġustifikawh." Meta jagħmlu dan, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw it-taħlita enerġetika tagħhom inklużi l-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom li għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu [3] tar-Regolament (UE) XX/20XX [Il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija]. Il-koeffiċjent awtomatiku għandu jiġi rivedut kull 5 snin abbażi ta' dejta attwali osservata.
Emenda 87
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt b
Direttiva 2012/27/UE
Anness V – paragrafu 2 – punt a
(a)  irid jintwera li l-iffrankar huwa addizzjonali għal dak li kien se jkun hemm fi kwalunkwe każ mingħajr l-attività tal-partijiet obbligati, parteċipanti jew fdati u/jew tal-awtoritajiet tal-implimentazzjoni. Sabiex jiġi ddeterminat liema ffrankar jista' jitqies bħala addizzjonali, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu xenarju bażi li jiddeskrivi kif il-konsum tal-enerġija se jevolvi fin-nuqqas tal-miżura ta' politika inkwistjoni. Ix-xenarju bażi għandu jirrifletti tal-anqas l-elementi li ġejjin: ix-xejriet tal-konsum tal-enerġija, it-tibdil fl-imġiba tal-konsumaturi, il-progress teknoloġiku u t-tibdil ikkawżat minn miżuri oħra implimentati fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE;
(a)  irid jintwera li l-iffrankar huwa addizzjonali għal dak li kien se jkun hemm fi kwalunkwe każ mingħajr l-attività tal-partijiet obbligati, parteċipanti jew fdati u/jew tal-awtoritajiet tal-implimentazzjoni. Sabiex jiġi ddeterminat liema ffrankar jista' jitqies bħala addizzjonali, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu xenarju bażi li jiddeskrivi kif il-konsum tal-enerġija se jevolvi fin-nuqqas tal-miżura ta' politika inkwistjoni u l-azzjoni individwali ġdida li tirriżulta. Ix-xenarju bażi għandu jirrifletti tal-anqas l-elementi li ġejjin: ix-xejriet tal-konsum tal-enerġija, it-tibdil fl-imġiba tal-konsumaturi, il-progress teknoloġiku u t-tibdil ikkawżat minn miżuri oħra implimentati fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni;
Emenda 88
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt b
Direttiva 2012/27/UE
Anness V – paragrafu 2 – punt b
(b)  l-iffrankar li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni obbligatorja tal-Unjoni huwa kkunsidrat bħala ffrankar li kien se jsir fi kwalunkwe każ mingħajr l-attività tal-partijiet obbligati, tal-partijiet parteċipanti jew tal-partijiet fdati u/jew tal-awtoritajiet tal-implimentazzjoni, u b'hekk ma jistax jintalab taħt il-paragrafu 1 tal-Artikolu 7, ħlief għall-iffrankar relatat mar-rinnovazzjoni ta' bini eżistenti diment li jiġi żgurat il-kriterju tal-materjalità msemmi fil-parti 3(h);
(b)  l-iffrankar li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni obbligatorja tal-Unjoni huwa kkunsidrat bħala ffrankar li kien se jsir fi kwalunkwe każ mingħajr l-attività tal-partijiet obbligati, tal-partijiet parteċipanti jew tal-partijiet fdati u/jew tal-awtoritajiet tal-implimentazzjoni, u b'hekk ma jistax jintalab taħt il-paragrafu 1 tal-Artikolu 7, ħlief għall-iffrankar relatat ma' miżuri li jippromwovu r-rinnovazzjoni ta' bini eżistenti diment li jiġi żgurat il-kriterju tal-materjalità msemmi fil-parti 3(h);
Emenda 89
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt b
Direttiva 2012/27/UE
Anness V – paragrafu 2 – punt h
(h)  il-kalkolu tal-iffrankar tal-enerġija għandu jqis it-tul ta' ħajja tal-miżuri. Dan il-kalkolu għandu jsir billi jingħadd l-iffrankar li għalih se twassal kull azzjoni individwali bejn id-data tal-implimentazzjoni tagħha u l-31 ta' Diċembru 2020 jew il-31 ta' Diċembru 2030 kif xieraq. Inkella, l-Istati Membri jistgħu jadottaw metodu ieħor li huwa stmat li jikseb tal-inqas l-istess kwantità totali ta' ffrankar. Meta jużaw metodi oħrajn, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ammont totali ta' ffrankar ta' enerġija kkalkulat bl-użu ta' dawn il-metodi l-oħra ma jaqbiżx l-ammont ta' ffrankar ta' enerġija li kien jirriżulta mill-kalkolu tagħhom meta jingħadd l-iffrankar li kull azzjoni individwali kienet tikseb bejn id-data ta' implimentazzjoni tagħha u l-31 ta' Diċembru 2020 jew il-31 ta' Diċembru 2030 kif xieraq. L-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fid-dettall fil-pjanijiet Nazzjonali Integrati għall-Enerġija u għall-Klima tagħhom skont il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija liema metodi oħrajn użaw u liema dispożizzjonijiet saru biex jiġi żgurat li huma jilħqu dan ir-rekwiżit vinkolanti għall-kalkolu.
(h)  il-kalkolu tal-iffrankar tal-enerġija għandu jqis it-tul ta' ħajja tal-miżuri u r-rata li biha t-tfaddil jonqos maż-żmien. Dan il-kalkolu għandu jsir billi jingħadd l-iffrankar li għalih se twassal kull azzjoni individwali bejn id-data tal-implimentazzjoni tagħha u l-31 ta' Diċembru 2020 jew il-31 ta' Diċembru 2030 kif xieraq. Inkella, l-Istati Membri jistgħu jadottaw metodu ieħor li huwa stmat li jikseb tal-inqas l-istess kwantità totali ta' ffrankar. Meta jużaw metodi oħrajn, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ammont totali ta' ffrankar ta' enerġija kkalkulat bl-użu ta' dawn il-metodi l-oħra ma jaqbiżx l-ammont ta' ffrankar ta' enerġija li kien jirriżulta mill-kalkolu tagħhom meta jingħadd l-iffrankar li kull azzjoni individwali kienet tikseb bejn id-data ta' implimentazzjoni tagħha u l-31 ta' Diċembru 2020 jew il-31 ta' Diċembru 2030 kif xieraq. L-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fid-dettall fil-pjanijiet Nazzjonali Integrati għall-Enerġija u għall-Klima tagħhom skont ir-Regolament dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija liema metodi oħrajn użaw u liema dispożizzjonijiet saru biex jiġi żgurat li huma jilħqu dan ir-rekwiżit vinkolanti għall-kalkolu.
Emenda 90
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt b
Direttiva 2012/27/UE
Anness V – paragrafu 3 – punt d
(d)  l-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ jew li għandu jinkiseb mill-miżura ta' politika jiġi espress fil-konsum finali jew primarju tal-enerġija, bl-użu tal-fatturi ta' konverżjoni mogħtija fl-Anness IV;
(d)  l-ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ jew li għandu jinkiseb mill-miżura ta' politika jiġi espress fil-konsum finali u primarju tal-enerġija, bl-użu tal-fatturi ta' konverżjoni mogħtija fl-Anness IV;
Emenda 91
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt b
Direttiva 2012/27/UE
Anness V – paragrafu 3 – subparagrafu 2
Għall-miżuri ta' politika meħuda skont il-punt (e) tal-Artikolu 7(2), l-Istati Membri jistgħu jużaw il-metodoloġija tal-kalkolu stabbilita fid-Direttiva 2010/31/UE sakemm din tkun konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 7 ta' din id-Direttiva u ma' dan l-Anness.
imħassar
Emenda 92
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt b
Direttiva 2012/27/UE
Anness VIIa
Anness VIIa
Anness VIIa
Rekwiżiti minimi għall-kontijiet u informazzjoni fil-kontijiet ibbażata fuq il-konsum proprju tat-tisħin, tat-tkessiħ u tal-misħun
Rekwiżiti minimi għall-kontijiet u informazzjoni fil-kontijiet għat-tisħin, għat-tkessiħ u għall-misħun
1.  Kontijiet ibbażati fuq il-konsum proprju
1.  Kontijiet ibbażati fuq il-konsum proprju jew il-qari tal-allokatur tal-ispiża tat-tisħin
Sabiex l-utenti aħħarin jkunu jistgħu jirregolaw il-konsum tagħhom tal-enerġija, il-kontijiet għandhom isiru abbażi tal-konsum proprju tal-inqas darba fis-sena.
Sabiex l-utenti aħħarin jkunu jistgħu jirregolaw il-konsum tagħhom tal-enerġija, il-kontijiet għandhom isiru abbażi tal-konsum proprju jew il-qari tal-allokatur tal-ispiża tat-tisħin tal-inqas darba fis-sena.
2.  Frekwenza minima tal-kontijiet jew tal-informazzjoni dwar il-konsum
2.  Frekwenza minima tal-kontijiet jew tal-informazzjoni dwar il-konsum
Minn [Please insert here ….the entry into force], fejn ikunu ġew installati arloġġi li jinqraw mill-bogħod jew allokaturi tal-ispiża, il-kontijiet jew l-informazzjoni dwar il-konsum ibbażata fuq il-konsum proprju għandhom ikunu disponibbli tal-inqas kull tliet xhur fuq talba jew fejn il-konsumaturi finali jkunu għażlu li jirċievu kont elettroniku, jew inkella darbtejn fis-sena.
Minn [Jekk jogħġbok daħħal hawn ... id-data ta' traspożizzjoni], fejn ikunu ġew installati arloġġi li jinqraw mill-bogħod jew allokaturi tal-ispiża tat-tisħin, l-informazzjoni dwar il-kontijiet jew il-konsum ibbażata fuq il-konsum proprju jew il-qari tal-allokaturi tal-ispiża tat-tisħin għandhom ikunu pprovduti lill-utenti aħħarin tal-inqas kull tliet xhur fuq talba jew fejn il-konsumaturi finali jkunu għażlu li jirċievu kont elettroniku, jew inkella darbtejn fis-sena.
Mill-1 ta' Jannar 2022, fejn ikunu ġew installati arloġġi li jinqraw mill-bogħod jew allokaturi tal-ispiża, il-kontijiet jew l-informazzjoni dwar il-konsum għandhom ikunu disponibbli tal-inqas kull xahar. It-tisħin u t-tkessiħ jistgħu jkunu eżentati minn dan ir-rekwiżit barra l-istaġun tat-tisħin jew tat-tkessiħ.
Mill-1 ta' Jannar 2022, fejn ikunu ġew installati arloġġi li jinqraw mill-bogħod jew allokaturi tal-ispiża tat-tisħin, l-informazzjoni dwar il-kontijiet jew il-konsum ibbażata fuq il-konsum proprju jew il-qari tal-allokatur tal-ispiża tat-tisħin għandha tkun ipprovduta lill-utenti aħħarin kollha tal-inqas kull xahar. Din għandha ukoll tkun disponibbli b'mod kontinwu permezz tal-internet u għandha tkun aġġornata ta' sikwit skont kif permess minn apparati u sistemi tal-kejl. It-tisħin u t-tkessiħ jistgħu jkunu eżentati minn dan ir-rekwiżit barra l-istaġun tat-tisħin jew tat-tkessiħ.
3.  Informazzjoni minima inkluża fil-kont ibbażata fuq il-konsum proprju
3.  Informazzjoni minima inkluża fil-kont
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li ġejja tkun disponibbli għall-utenti aħħarin f'termini ċari u li jinftiehmu fil-kontijiet tagħhom jew li din tkun mehmuża magħhom:
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li ġejja tkun preċiża u tkun disponibbli għall-utenti aħħarin f'termini ċari u li jinftiehmu fil-kontijiet tagħhom jew li din tkun mehmuża magħhom fejn dawn huma bbażati fuq il-konsum attwali jew il-qari tal-allokaturi tal-ispiża tat-tisħin:
(a)  il-prezzijiet effettivi kurrenti u l-konsum effettiv tal-enerġija;
(a)  il-prezzijiet effettivi kurrenti u l-konsum effettiv tal-enerġija jew l-ispiża totali tat-tisħin u l-qari tal-allokatur tal-ispiża tat-tisħin;
(b)  informazzjoni dwar it-taħlita tal-fjuwils użata, inkluż għall-utenti aħħarin fornuti b'tisħin jew bi tkessiħ distrettwali;
(b)  informazzjoni dwar it-taħlita tal-fjuwils użata u l-emissjonijiet ta' gass serra, inkluż għall-utenti aħħarin fornuti b'tisħin jew bi tkessiħ distrettwali u spjegazzjoni tat-taxxi, tal-imposti u tat-tariffi differenti applikati;
(c)  il-paraguni tal-konsum kurrenti tal-enerġija tal-utenti aħħarin mal-konsum għall-istess perjodu fis-sena preċedenti f'forma grafika, bil-korrezzjonijiet tal-klima għat-tisħin u għat-tkessiħ;
(c)  il-paraguni tal-konsum kurrenti tal-enerġija tal-utenti aħħarin mal-konsum għall-istess perjodu fis-sena preċedenti f'forma grafika, bil-korrezzjonijiet tal-klima għat-tisħin u għat-tkessiħ;
(d)  l-informazzjoni ta' kuntatt għall-organizzazzjonijiet tal-klijenti aħħarin, għall-aġenziji tal-enerġija jew għal korpi simili, inklużi l-indirizzi tas-siti elettroniċi minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-miżuri disponibbli għal titjib tal-effiċjenza fl-enerġija, il-profili komparattivi tal-utenti aħħarin u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi oġġettivi għal tagħmir li juża l-enerġija.
(d)  l-informazzjoni ta' kuntatt għall-organizzazzjonijiet tal-klijenti aħħarin, għall-aġenziji tal-enerġija jew għal korpi simili, inklużi l-indirizzi tas-siti elettroniċi minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-miżuri disponibbli għal titjib tal-effiċjenza fl-enerġija, il-profili komparattivi tal-utenti aħħarin u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi oġġettivi għal tagħmir li juża l-enerġija.
(da)  l-informazzjoni dwar il-proċeduri għall-ilmenti rilevanti, is-servizzi tal-ombudsman jew mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim alternattivi;
Barra minn dan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-paraguni ma' utent aħħari medju normalizzat jew skont parametri ta' referenza fl-istess kategorija tal-utenti jsiru disponibbli għall-utenti aħħarin f'termini ċari u li jinftiehmu fil-kontijiet tagħhom jew fid-dokumenti mehmużin magħhom.
(db)  il-paraguni ma' utent aħħari medju normalizzat jew skont parametri ta' referenza fl-istess kategorija tal-utenti aħħarin.
Kontijiet li ma jkunux ibbażati fuq il-konsum attwali jew qari tal-allokatur tal-ispiża għat-tisħin għandhom jinkludu spjegazzjoni ċara u li tinftiehem ta' kif l-ammont stabbilit fil-kont kien ikkalkulat, u tal-inqas l-informazzjoni msemmija fil-punti (d) u (da).
Emenda 93
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2012/27/UE
Anness IX – Parti 1 – paragrafu 4– punt g
2a.  Fir-rabà paragrafu tal-Parti 1 ta’ l-Anness IX, il-punt g huwa mibdul b'dan li ġej:
(g)  Analiżi ekonomika: Inventarju tal-effetti
(g)  Analiżi ekonomika: Inventarju tal-effetti
L-analiżijiet ekonomiċi għandhom jieħdu kont tal-effetti ekonomiċi rilevanti kollha.
L-analiżijiet ekonomiċi għandhom jieħdu kont tal-effetti ekonomiċi rilevanti kollha.
L-Istati Membri għandhom jivvalutaw u jieħdu kont fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-ispejjeż u l-iffrankar tal-enerġija mill-flessibbiltà miżjuda fil-provvista tal-enerġija u minn tħaddim aktar ottimali tan-netwerks tal-elettriku, inklużi l-ispejjeż evitati u l-iffrankar mill-investiment imnaqqas fl-infrastruttura, fix-xenarji analizzati.
L-Istati Membri għandhom jivvalutaw u jieħdu kont fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-ispejjeż u l-iffrankar tal-enerġija mill-flessibbiltà miżjuda fil-provvista tal-enerġija u minn tħaddim aktar ottimali tan-netwerks tal-elettriku, inklużi l-ispejjeż evitati u l-iffrankar mill-investiment imnaqqas fl-infrastruttura, fix-xenarji analizzati.
L-ispejjeż u l-benefiċji meqjusa għandhom jinkludu mill-inqsas dawn li ġejjin:
L-ispejjeż u l-benefiċji meqjusa għandhom jinkludu mill-inqsas dawn li ġejjin:
(i)  Benefiċċji
(i)  Benefiċċji
—  Valur tal-output għall-konsumatur (tisħin u elettriku)
—  Valur tal-output għall-konsumatur (tisħin u elettriku)
—  Benefiċċji esterni bħall-benefiċċji ambjentali jew ta' saħħa, safejn possibbli.
—  Benefiċċji esterni bħall-benefiċċji ambjentali, ta' emissjonijiet ta' gass serra jew ta' saħħa
—  Effetti fis-suq tax-xogħol, is-sigurtà tal-enerġija u l-kompetittività
(ii)  Spejjeż
(ii)  Spejjeż
—  Spejjeż kapitali ta' impjanti u tagħmir
—  Spejjeż kapitali ta' impjanti u tagħmir
—  Spejjeż kapitali tan-netwerks tal-enerġija assoċjati
—  Spejjeż kapitali tan-netwerks tal-enerġija assoċjati
—  Spejjeż ta' tħaddim varjabbli u fissi
—  Spejjeż ta' tħaddim varjabbli u fissi
—  Spejjeż tal-enerġija
—  Spejjeż tal-enerġija
—  Spiża ambjentali u ta' saħħa, safejn possibbli
—  Spiża ambjentali, ta' saħħa u tas-sikurezza
—  Spejjeż tas-suq tax-xogħol, is-sigurtà tal-enerġija u l-kompetittività"
Emenda 94
Proposta għal direttiva
Anness – punt 2b (new)
Direttiva 2012/27/UE
Anness XII – paragrafu 1 – punt a
(2b)  Fl-ewwel paragrafu tal-Anness XII, il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:
‘a) jistabbilixxu u jagħmlu pubbliċi r-regoli standard tagħhom relatati mas-sostenn u mal-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-adattamenti tekniċi, bħall-konnessjonijiet mal-grilja u t-tisħiħ tal-grilja, it-titjib fit-tħaddim tal-grilja u r-regoli dwar implimentazzjoni mhux diskriminatorja tal-kodiċijiet tal-grilja, li huma meħtieġa għall-integrazzjoni tal-produtturi l-ġodda li jalimentaw l-elettriku prodott minn koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja fil-grilja interkonnessa;
‘a) jistabbilixxu u jagħmlu pubbliċi r-regoli standard tagħhom relatati mas-sostenn u mal-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-adattamenti tekniċi, bħall-konnessjonijiet mal-grilja, it-tisħiħ tal-grilja u l-introduzzjoni ta' grilji ġodda, it-titjib fit-tħaddim tal-grilja u r-regoli dwar implimentazzjoni mhux diskriminatorja tal-kodiċijiet tal-grilja, li huma meħtieġa għall-integrazzjoni tal-produtturi l-ġodda li jalimentaw l-elettriku prodott minn koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja fil-grilja interkonnessa u sorsi diffużi oħra."

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitati responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’subparagrafu (A8-0391/2017).


Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija ***I
PDF 1183kWORD 139k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fis-17 ta' Jannar 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, id-Direttiva 2009/31/KE, ir-Regolament (KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, id-Direttiva 2009/73/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-Direttiva 2010/31/UE, id-Direttiva 2012/27/UE, id-Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))(1)
P8_TA(2018)0011A8-0402/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-bażi leġiżlattiva meħtieġa għal Governanza affidabbli u trasparenti li tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija permezz ta' sforzi kumplimentari, koerenti u ambizzjużi mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha, filwaqt li jippromwovi l-prinċipji tal-Unjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar.
(1)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-bażi leġiżlattiva meħtieġa għal Governanza affidabbli, inklużiva, kosteffiċjenti, trasparenti u prevedibbli li tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-2030 u fit-tul tal-Unjoni tal-Enerġija b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 dwar it-tibdil fil-klima b'segwitu tal-21 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ("il-Ftehim ta' Pariġi"), permezz ta' sforzi kumplimentari, koerenti u ambizzjużi mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha, filwaqt li jillimita l-kumplessità amministrattiva.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  L-għan ta' Unjoni tal-Enerġija reżiljenti b'politika ambizzjuża dwar il-klima fil-qalba tagħha huwa li l-konsumaturi tal-Unjoni, kemm l-unitajiet domestiċi kif ukoll n-negozji, jingħataw enerġija sigura, sostenibbli, kompetittiva u bi prezz għall-but ta' kulħadd, li jirrikjedi trasformazzjoni fundamentali tas-sistema tal-enerġija tal-Ewropa. Dak l-għan jista' jintlaħaq biss permezz ta' azzjoni kkoordinata, li tlaqqa' flimkien kemm l-atti leġiżlattivi kif ukoll dawk mhux leġiżlattivi fil-livell tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali.
(3)  L-għan ta' Unjoni tal-Enerġija reżiljenti b'politika ambizzjuża dwar il-klima fil-qalba tagħha huwa li l-konsumaturi tal-Unjoni, kemm l-unitajiet domestiċi kif ukoll in-negozji, jingħataw enerġija sigura, sostenibbli, kompetittiva u bi prezz għall-but ta' kulħadd, u jitrawmu r-riċerka u l-innovazzjoni billi jiġu attirati l-investimenti, li jirrikjedi trasformazzjoni fundamentali tas-sistema tal-enerġija tal-Ewropa. Dak l-għan jista' jintlaħaq biss permezz ta' azzjoni kkoordinata, li tlaqqa' flimkien kemm l-atti leġiżlattivi kif ukoll dawk mhux leġiżlattivi fil-livell tal-Unjoni u fil-livell makroreġjonali, reġjonali, nazzjonali u lokali.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  B'Unjoni tal-Enerġija kompletament funzjonali u reżiljenti, l-Unjoni tista' tikkonverti f'reġjun ewlieni fl-innovazzjoni, l-investimenti, it-tkabbir u l-iżvilupp soċjali u ekonomiku, filwaqt li tagħti eżempju tajjeb dwar kif is-segwitu ta' ambizzjonijiet għolja f'termini tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima huwa marbut mal-miżuri biex jitrawmu l-innovazzjoni, l-investimenti u t-tkabbir.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet żviluppata b'mod parallel u hija adottata flimkien ma' sensiela ta' inizjattivi fil-politika settorjali dwar l-enerġija, b'mod partikolari fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u d-disinn tas-suq. Dawk l-inizjattivi jiffurmaw pakkett bit-tema ġenerali tal-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel, ir-rwol mexxej globali tal-Unjoni fl-enerġija rinnovabbli, u arranġament ġust għall-konsumaturi tal-enerġija.
(4)  Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet żviluppata b'mod parallel u hija adottata flimkien ma' sensiela ta' inizjattivi fil-politika settorjali dwar l-enerġija, b'mod partikolari fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika (inkluż ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija) u d-disinn tas-suq. Dawk l-inizjattivi jiffurmaw pakkett bit-tema ġenerali tal-kunċett li l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel, ir-rwol mexxej globali tal-Unjoni fl-enerġija rinnovabbli, u arranġament ġust għall-konsumaturi tal-enerġija, inkluż billi jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku u l-promozzjoni tal-kompetizzjoni ġusta fis-suq intern.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Fl-24 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew qabel fuq il-Qafas għall-Enerġija u l-Klima għall-2030 għall-Unjoni bbażat fuq erba' miri ewlenin: minn tal-inqas 40 % tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-ekonomija kollha, minn tal-inqas 27 % titjib fl-effiċjenza enerġetika bl-għan li jkun hemm livell ta' 30 %, minn tal-inqas 27 % tas-sehem ta' enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni, u minn tal-inqas 15 % tal-interkonnessjoni tal-elettriku. Huwa speċifika li l-mira għall-enerġija rinnovabbli hija vinkolanti fil-livell tal-Unjoni u li din se tintlaħaq permezz ta' kontributi mill-Istati Membri ggwidati mill-ħtieġa li l-mira tal-Unjoni tintlaħaq b'mod kollettiv.
(5)  Fl-24 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew ippropona Qafas għall-Enerġija u l-Klima għall-2030 għall-Unjoni bbażat fuq erba' miri ewlenin: minn tal-inqas 40 % tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra ("GHG") fl-ekonomija kollha, minn tal-inqas 27 % titjib fl-effiċjenza enerġetika bl-għan li jkun hemm livell ta' 30 %, minn tal-inqas 27 % tas-sehem ta' enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni, u minn tal-inqas 15 % tal-interkonnessjoni tal-elettriku. Huwa speċifika li l-mira għall-enerġija rinnovabbli hija vinkolanti fil-livell tal-Unjoni u li din se tintlaħaq permezz ta' kontributi mill-Istati Membri ggwidati mill-ħtieġa li l-mira tal-Unjoni tintlaħaq b'mod kollettiv. Madankollu, dan ir-Regolament jirrifletti l-miri miftiehma fil-leġiżlazzjoni settorjali.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Fl-24 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew qabel li l-Kummissjoni, b'appoġġ mill-Istati Membri se tieħu miżuri urġenti sabiex tiżgura l-kisba ta' mira minima ta' 10 % tal-interkonnessjonijiet eżistenti tal-elettriku, bħala kwistjoni ta' urġenza, u mhux aktar tard mill-2020, tal-inqas għall-Istati Membri li għadhom ma laħqux livell minimu ta' integrazzjoni fis-suq intern tal-enerġija.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)
(6a)  Il-Ftehim ta' Pariġi żied sostanzjalment il-livell ta' ambizzjoni globali dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, fejn il-firmatarji tiegħu impenjaw ruħhom għaż-"żamma taż-żieda fit-temperatura medja globali għal sew inqas minn 2°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi li jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1,5°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali". Jenħtieġ li l-Unjoni tħejji għal tnaqqis fl-emissjonijiet ħafna akbar u aktar rapidu minn kif kien previst. Fl-istess waqt, tali tnaqqis huwa fattibbli bi spiża aktar baxxa minn dik stmata qabel, meta wieħed iqis ir-ritmu tal-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 6 b (ġdida)
(6b)  F'konformità mal-objettiv tal-Ftehim ta' Pariġi li jinkiseb bilanċ bejn l-emissjonijiet antropoġeniċi mis-sorsi u l-assorbimenti ta' GHGs minn bjar fit-tieni nofs tas-seklu 21, jenħtieġ li l-Unjoni timmira biex, fuq il-bażi tal-prinċpju ta' ekwità, sal-2050 tilħaq emissjonijiet nett-żero domestikament, u wara dan tidħol f'perjodu ta' emissjonijiet negattivi.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 6 c (ġdida)
(6c)  Għas-sistema tal-klima, huma l-emissjonijiet antropoġeniċi totali kumulattivi matul iż-żmien li huma rilevanti għall-konċentrazzjoni totali ta' gassijiet b'effett ta' serra fl-atmosfera. Sabiex ikun hemm konsistenza mal-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi, jeħtieġ li jiġi analizzat il-baġit globali tal-karbonju li jkun konsistenti mal-isforzi biex iż-żieda fit-temperatura tiġi limitata għal 1,5°C ogħla mil-livelli pre-industrijali, u jiġi stabbilit sehem ġust tal-Unjoni tal-baġit globali tal-karbonju li jifdal għall-Unjoni. L-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija jenħtieġ li jkunu konsistenti ma' dak il-baġit tal-karbonju.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 6 d (ġdida)
(6d)  L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jżommu l-miri dwar il-klima u l-enerġija taħt reviżjoni regolari u li jirrevedu l-miri 'l fuq kif meħtieġ, sabiex jirriflettu r-reviżjonijiet suċċessivi mwettqa fi ħdan il-proċess tal-UNFCCC u biex jirriflettu l-aħħar evidenza xjentifika dwar ir-ritmu u l-impatti tat-tibdil fil-klima.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 6 e (ġdida)
(6e)  Minkejja li l-UE wiegħdet li sal-2030 se twettaq l-aktar tnaqqis ambizzjuż fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra, hija ma tistax tiġġieled it-theddida tat-tibdil fil-klima waħedha. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jużaw kull opportunità biex jipperswadu b'mod partikulari lil dawk il-pajjiżi li jibbenefikaw mill-kummerċ internazzjonali mal-Unjoni biex jassumu sehem proporzjonali ta' responsabbiltà globali u jżidu l-livell ta' ambizzjoni tagħhom meta mqabbel ma' dak tal-Unjoni.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Fl-24 ta' Ottubru 201414, il-Kunsill Ewropew ikkonkluda wkoll li jenħtieġ li tiġi żviluppata sistema ta' governanza affidabbli u trasparenti, mingħajr l-ebda piż amministrattiv bla bżonn, sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tilħaq l-għanijiet tagħha tal-politika dwar l-enerġija, bil-flessibbiltà meħtieġa għall-Istati Membri u b'rispett sħiħ tal-libertà tagħhom li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom. Il-Kunsill enfasizza li jenħtieġ li din is-sistema ta' governanza tibni fuq elementi kostitwenti eżistenti, bħal pereżempju programmi nazzjonali dwar il-klima, pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, kif ukoll li hemm bżonn li jiġu ssimplifikati u miġbura flimkien l-obbligi separati ta' ppjanar u ta' rapportar. Huwa qabel ukoll li jissaħħu r-rwol u d-drittijiet tal-konsumaturi, it-trasparenza u l-prevedibbiltà għall-investituri, fost l-oħrajn permezz ta' monitoraġġ sistematiku tal-indikaturi ewlenin għal sistema tal-enerġija bi prezz għall-but ta' kulħadd, sikura, kompetittiva, sigura u sostenibbli, u li tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali dwar l-enerġija u titrawwem il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri.
(7)  Fl-24 ta' Ottubru 201414, il-Kunsill Ewropew ikkonkluda wkoll li jenħtieġ li tiġi żviluppata sistema ta' governanza affidabbli u trasparenti, mingħajr l-ebda piż amministrattiv bla bżonn u bi flessibbiltà suffiċjenti għall-Istati Membri, sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tilħaq l-għanijiet tagħha tal-politika dwar l-enerġija, filwaqt li tirrispetta b'mod sħiħ il-libertà tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom. Il-Kunsill enfasizza li jenħtieġ li din is-sistema ta' governanza tibni fuq elementi kostitwenti eżistenti, bħal pereżempju programmi nazzjonali dwar il-klima, pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, kif ukoll li hemm bżonn li jiġu ssimplifikati u miġbura flimkien l-obbligi separati ta' ppjanar u ta' rapportar. Huwa qabel ukoll li jissaħħu r-rwol u d-drittijiet tal-konsumaturi, it-trasparenza u l-prevedibbiltà għall-investituri, fost l-oħrajn permezz ta' monitoraġġ sistematiku tal-indikaturi ewlenin għal sistema tal-enerġija bi prezz għall-but ta' kulħadd, sikura, kompetittiva, sigura u sostenibbli, u li tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija u titrawwem il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri.
__________________
__________________
14 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u tal-24 ta' Ottubru 2014 (EUCO 169/14).
14 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u tal-24 ta' Ottubru 2014 (EUCO 169/14).
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 201516 irrikonoxxew li l-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija se tkun għodda essenzjali għall-kostruzzjoni effiċjenti u effettiva tal-Unjoni tal-Enerġija u biex jintlaħqu l-għanijiet tagħha. Dawn enfasizzaw li jenħtieġ li s-sistema ta' governanza tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta' integrazzjoni ta' ppjanar u ta' rapportar strateġiċi dwar l-implimentazzjoni tal-politiki dwar il-klima u l-enerġija u l-koordinazzjoni bejn l-atturi responsabbli għall-politika dwar l-enerġija u l-klima, fil-livell reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni. Enfasizzaw ukoll li jenħtieġ li l-Governanza tiżgura li l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030 jintlaħqu; u li l-Governanza twettaq monitoraġġ tal-progress kollettiv tal-Unjoni biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika fil-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija.
(10)  Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 201516 irrikonoxxew li l-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija se tkun għodda essenzjali għall-kostruzzjoni effiċjenti u effettiva tal-Unjoni tal-Enerġija u biex jintlaħqu l-għanijiet tagħha. Dawn enfasizzaw li jenħtieġ li s-sistema ta' governanza tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta' integrazzjoni tal-ippjanar strateġiku u ta' rapportar dwar l-implimentazzjoni tal-politiki dwar il-klima u l-enerġija u l-koordinazzjoni bejn l-atturi responsabbli għall-politika dwar l-enerġija u l-klima, fil-livell reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni. Huma enfasizzaw ukoll li jenħtieġ li l-Governanza tiżgura li l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030 jintlaħqu; u li l-Governanza twettaq monitoraġġ tal-progress kollettiv ta' kull Stat Membru u tal-Unjoni biex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta' politika fil-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija.
__________________
__________________
16 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2015 (14632/15).
16 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2015 (14632/15).
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Għalhekk, jenħtieġ li l-għan ewlieni tal-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija jkun li tippermetti li jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u b'mod partikolari l-miri tal-Qafas għall-Klima u l-Enerġija għall-2030. Għaldaqstant dan ir-Regolament huwa marbut mal-leġiżlazzjoni settorjali li timplimenta l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030. Filwaqt li l-Istati Membri jeħtieġu flessibbiltà biex jagħżlu l-politiki li jkunu l-iktar xierqa għat-taħlita u għall-preferenzi nazzjonali tagħhom tal-enerġija, jenħtieġ li dik il-flessibbiltà tkun kompatibbli ma' integrazzjoni ulterjuri tas-suq, iżjed kompetizzjoni, li jintlaħqu l-għanijiet tal-klima u tal-enerġija u l-bidla gradwali lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.
(12)  Għalhekk, jenħtieġ li l-għan ewlieni tal-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija jkun li tippermetti li jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u b'mod partikolari l-miri tal-Qafas għall-Klima u l-Enerġija għall-2030, fis-settur tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHGs, is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika. Għaldaqstant dan ir-Regolament huwa marbut mal-leġiżlazzjoni settorjali li timplimenta l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030. Filwaqt li l-Istati Membri jeħtieġu flessibbiltà biex jagħżlu l-politiki li jkunu l-iktar xierqa għat-taħlita u għall-preferenzi nazzjonali tagħhom tal-enerġija, jenħtieġ li dik il-flessibbiltà tkun kompatibbli ma' integrazzjoni ulterjuri tas-suq, iżjed kompetizzjoni, li jintlaħqu l-għanijiet tal-klima u tal-enerġija u l-bidla gradwali lejn ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju bbażata fuq sistema enerġetika effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u bbażata fuq l-enerġija rinnovabbli. Jenħtieġ li jiġi introdott mudell obbligatorju għall-istrateġiji għall-klima u l-enerġija fit-tul biex jiżgura l-kwalità u l-komparabbilità tagħhom.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  It-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju teħtieġ tibdil fl-aġir tal-investiment u inċentivi fil-firxa kollha tal-politika. Sabiex jintlaħaq it-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra jeħtieġ li l-effiċjenza u l-innovazzjoni fl-ekonomija Ewropea jingħataw spinta u b'mod partikolari jenħtieġ li jwassal ukoll għal titjib fil-kwalità tal-arja.
(13)  It-tranżizzjoni soċjalment aċċettabbli lejn ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju teħtieġ tibdil sostanzjali fl-aġir tal-investiment, partikolarment fir-rigward tal-investiment pubbliku u privat, u inċentivi fil-firxa kollha tal-politika, kif ukoll riformi tas-suq reġjonali. Sabiex jintlaħaq it-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra jeħtieġ li l-effiċjenza u l-innovazzjoni fl-ekonomija Ewropea jingħataw spinta u b'mod partikolari jenħtieġ li joħloq impjiegi sostenibbli u jwassal ukoll għal titjib fil-kwalità tal-arja.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu azzjonijiet konkreti biex jipprojbixxu s-sussidji fuq l-enerġija, tal-anqas għall-fjuwils fossili, sabiex ikunu konformi mal-impenji internazzjonali tal-G7 u l-G20 u tal-Ftehim ta' Pariġi.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Peress li l-biċċa l-kbira tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja jiġu minn sorsi komuni, il-politika mfassla biex jitnaqqsu l-GHGs jista' jkollha kobenefiċċji għall-kwalità tal-arja li jistgħu jpaċu parzjalment jew għalkollox il-kostijiet fuq medda qasira tal-mitigazzjoni tal-GHGs. Peress li d-dejta rrapportata skont id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18 tirrappreżenta kontribut importanti għall-kompilazzjoni tal-inventarju dwar il-GHGs u tal-pjanijiet nazzjonali, jenħtieġ li tiġi rrikonoxxuta l-importanza tal-kompilazzjoni u tar-rapportar ta' dejta konsistenti bejn id-Direttiva 2001/81/KE u l-inventarju dwar il-GHGs.
(14)  Peress li l-biċċa l-kbira tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja jiġu minn sorsi komuni, il-politika mfassla biex jitnaqqsu l-GHGs jista' jkollha kobenefiċċji għas-saħħa pubblika u għall-kwalità tal-arja, partikolarment fiż-żoni urbani, li jistgħu jpaċu l-kostijiet fuq medda qasira tal-mitigazzjoni tal-GHGs. Peress li d-dejta rrapportata skont id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18 tirrappreżenta kontribut importanti għall-kompilazzjoni tal-inventarju dwar il-GHGs u tal-pjanijiet nazzjonali, jenħtieġ li tiġi rrikonoxxuta l-importanza tal-kompilazzjoni u tar-rapportar ta' dejta konsistenti bejn id-Direttiva 2001/81/KE u l-inventarju dwar il-GHGs.
__________________
__________________
18 Id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi (ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22).
18 Id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi (ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22).
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  B'konformità mal-impenn sod tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar, jenħtieġ li l-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija twassal għal tnaqqis sinifikanti tal-piż amministrattiv għall-Istati Membri, għall-Kummissjoni u għal istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni u jenħtieġ li tgħin biex jiġu żgurati l-koerenza u l-adegwatezza tal-politiki u tal-miżuri fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni fir-rigward tat-trasformazzjoni tas-sistema tal-enerġija lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.
(16)  B'konformità mal-impenn sod tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar u b'mod konsistenti ma' politika għar-riċerka, l-innovazzjoni u l-investimenti, jenħtieġ li l-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija twassal għal tnaqqis sinifikanti tal-kumplessità amministrattiva għall-Istati Membri u għall-partijiet ikkonċernati rilevanti, għall-Kummissjoni u għal istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni u jenħtieġ li tgħin biex jiġu żgurati l-koerenza u l-adegwatezza tal-politiki u tal-miżuri fil-livell tal-Unjoni, makroreġjonali, reġjonali, nazzjonali, u lokali fir-rigward tat-trasformazzjoni tas-sistema tal-enerġija lejn ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu permezz ta' kombinazzjoni ta' inizjattivi tal-Unjoni u ta' politiki nazzjonali koerenti stabbiliti fi pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima. Il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ippjanar, li kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali. L-introduzzjoni tagħhom f'perjodi differenti ta' żmien wasslet għal trikkib u nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika. Għalhekk jenħtieġ li l-ippjanar, ir-rapportar u l-monitoraġġ separati attwali fl-oqsma tal-klima u tal-enerġija jiġu ssimplifikati u integrati kemm jista' jkun.
(17)  Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-miri u l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu permezz ta' kombinazzjoni ta' inizjattivi tal-Unjoni u ta' politiki nazzjonali koerenti stabbiliti fi pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima. Il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ippjanar, li kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali. L-introduzzjoni tagħhom f'perjodi differenti ta' żmien wasslet għal trikkib u nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika, għad-detriment tal-kosteffiċjenza. Jenħtieġ li, fejn ikun rilevanti, l-ippjanar, ir-rapportar u l-monitoraġġ separati attwali fl-oqsma tal-klima u tal-enerġija jiġu ssimplifikati u integrati.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  Tinħtieġ evalwazzjoni tal-interazzjonijiet bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti u dawk ippjanati biex tinkiseb id-dekarbonizzazzjoni, u l-Istati Membri jenħtieġ li jipproduċu evalwazzjoni kwantitattiva jew kwalitattiva.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)
(17b)  L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw koerenza politika bejn il-pjanijiet nazzjonali tagħhom dwar l-enerġija u l-klima u l-istrateġiji fit-tul tagħhom għal emissjonijiet baxxi, u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima jkopru perjodi ta' għaxar snin u jipprovdu stampa ġenerali tas-sistema tal-enerġija u tas-sitwazzjoni attwali ta' politika. Jenħtieġ li dawn jistabbilixxu għanijiet nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u l-politiki u l-miżuri korrispondenti biex jintlaħqu dawk l-għanijiet u jkun hemm bażi analitika. Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali li jkopru l-ewwel perjodu mill-2021 sal-2030 jagħtu attenzjoni partikolari lill-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, tal-enerġija rinnovabbli, tal-effiċjenza enerġetika u tal-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030. Jenħtieġ li l-Istati Membri jimmiraw li jiżguraw li l-pjanijiet nazzjonali jkunu konsistenti mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u jikkontribwixxu biex dawn jintlaħqu.
(18)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima jkopru perjodi ta' għaxar snin u jipprovdu stampa ġenerali tas-sistema tal-enerġija u tas-sitwazzjoni attwali ta' politika. Jenħtieġ li dawn jistabbilixxu miri jew għanijiet nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u l-politiki u l-miżuri korrispondenti biex jintlaħqu dawk l-għanijiet u jkun hemm bażi analitika. Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali li jkopru l-ewwel perjodu mill-2021 sal-2030 jagħtu attenzjoni partikolari lill-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, tal-enerġija rinnovabbli, tal-effiċjenza enerġetika u tal-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030. Jenħtieġ li l-Istati Membri jimmiraw li jiżguraw li l-pjanijiet nazzjonali jkunu konsistenti mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u jikkontribwixxu biex dawn jintlaħqu.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
(18a)   Meta jkunu qed iħejju l-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri jenħtieġ li jivvalutaw l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku, b'kont meħud tas-servizzi tal-enerġija domestiċi meħtieġa sabiex jiġu garantiti standards tal-għajxien bażiċi fil-kuntest nazzjonali rilevanti, li jista' jkun li ma jkunux jistgħu jaffordjaw minħabba kombinazzjoni ta' dħul baxx, nefqa kbira fuq l-enerġija u effiċjenza fl-użu tal-enerġija batuta fid-djar tagħhom. L-Istati Membri jenħtieġ li jiddefinixxu l-politiki u miżuri eżistenti u ppjanati li jindirizzaw il-faqar enerġetiku u, fejn ikun meħtieġ, jinkludi objettiv nazzjonali biex jitnaqqas l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'qagħda ta' faqar enerġetiku. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tadotta metodoloġija komuni biex l-Istati Membri jiddefinixxu l-faqar enerġetiku u kull Stat Membru jenħtieġ li jiddefinixxi l-unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku skont iċ-ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi tiegħu.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)
(18b)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-finanzjament tal-Unjoni mill-qafas finanzjarju pluriennali tal-2014 sal-2020 jiġi inkluż fil-pjanijiet nazzjonali integrati tagħhom dwar l-enerġija u l-klima. L-allokazzjonijiet nazzjonali mill-qafas finanzjarju pluriennali ta' wara l-2020 jenħtieġ li jikkontribwixxu b'mod attiv biex jintlaħqu l-miri u l-objettivi tal-Unjoni tal-Enerġija, partikolarment fis-setturi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inklużi l-assorbimenti minn bjar, l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika. Għal dan il-għan, il-proċess ta' programmazzjoni fil-livell nazzjonali u lokali għall-qafas finanzjarju pluriennali għal wara l-2020 jenħtieġ li jsir flimkien ma' valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima biex jirrifletti livell għoli ta' ambizzjoni, b'mod partikolari fid-dawl tal-għanijiet fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)
(19a)  L-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu pjattaforma permanenti ta' djalogu f'diversi livelli dwar l-enerġija li tiġbor flimkien l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-komunità tan-negozju, l-investituri, u partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn biex jiddiskutu l-alternattivi differenti previsti għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija. Il-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima kif ukoll l-istrateġiji fit-tul għall-klima u l-enerġija jenħtieġ li jiġu diskussi fil-qafas ta' dik il-pjattaforma.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  L-implimentazzjoni ta' politiki u ta' miżuri fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima jkollha impatt fuq l-ambjent. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipa u jiġi kkonsultat għat-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima b'konformità, meta jkun applikabbli, mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 u l-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti ("UNECE") dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja f'Materji Ambjentali tal-25 ta' Ġunju 1998 (il-"Konvenzjoni ta' Aarhus"). Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw l-involviment tal-imsieħba soċjali fit-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima.
(20)  L-implimentazzjoni ta' politiki u ta' miżuri fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima jkollha impatt fuq l-ambjent. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipa b'mod attiv u jiġi kkonsultat għat-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija b'konformità, meta jkun applikabbli, mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 u l-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti ("UNECE") dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja f'Materji Ambjentali tal-25 ta' Ġunju 1998 (il-"Konvenzjoni ta' Aarhus"). Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw l-involviment tas-sħab soċjali, tal-awtoritajiet lokali u tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha minn stadju bikri tal-proċessi ta' ppjanar u ta' rappurtar u fit-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-istrateġiji fit-tul.
__________________
__________________
24 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30).
24 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30).
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  Il-kooperazzjoni reġjonali hija kruċjali biex jiġi żgurat li l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu b'mod effettiv. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-opportunità jikkummentaw dwar il-pjanijiet tal-Istati Membri l-oħra qabel ma jiġu ffinalizzati biex jiġu evitati inkonsistenzi u impatti negattivi potenzjali fuq Stati Membri oħra u jiġi żgurat li l-għanijiet komuni jintlaħqu b'mod kollettiv. Jenħtieġ li l-kooperazzjoni reġjonali fl-elaborazzjoni u fil-finalizzazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali kif ukoll fl-implimentazzjoni sussegwenti tal-pjanijiet nazzjonali tkun essenzjali għat-titjib tal-effettività u tal-effiċjenza tal-miżuri u għat-trawwim tal-integrazzjoni tas-suq u tas-sigurtà tal-enerġija.
(21)  Il-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali huma meħtieġa sabiex l-Istati Membri jimplimentaw b'mod konġunt ċerti politiki u miżuri li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri u l-objettivi komuni b'mod ottimali mil-lat ta' spiża. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom ukoll l-opportunità jikkummentaw dwar il-pjanijiet tal-Istati Membri l-oħra qabel ma jiġu ffinalizzati biex jiġu evitati inkonsistenzi u impatti negattivi potenzjali fuq Stati Membri oħra u jiġi żgurat li l-għanijiet komuni jintlaħqu b'mod kollettiv. Jenħtieġ li l-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali fl-elaborazzjoni u fil-finalizzazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali kif ukoll fl-implimentazzjoni sussegwenti tal-pjanijiet nazzjonali tkun essenzjali għat-titjib tal-effettività u tal-effiċjenza tal-miżuri u għat-trawwim tal-integrazzjoni tas-suq u tas-sigurtà tal-enerġija.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali jkunu stabbli biex jiġu żgurati t-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-politiki u tal-miżuri nazzjonali sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza għall-investituri. Madankollu jenħtieġ li l-aġġornamenti tal-pjanijiet nazzjonali jkunu previsti darba matul il-perjodu kopert ta' għaxar snin biex l-Istati Membri jingħataw l-opportunità li jadattaw għal ċirkostanzi sinifikanti ta' bidla. Jenħtieġ li għall-pjanijiet li jkopru l-perjodu mill-2021 sal-2030, l-Istati Membri jkunu jistgħu jaġġornaw il-pjanijiet tagħhom sal-1 ta' Jannar 2024. Jenħtieġ li l-miri, l-għanijiet u l-kontributi jiġu mmodifikati biss biex jirriflettu żieda ġenerali fl-ambizzjoni b'mod partikolari fir-rigward tal-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030. Bħala parti mill-aġġornamenti, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu sforzi biex itaffu kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jirriżulta bħala parti mir-rapportar integrat.
(22)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali jkunu stabbli biex jiġu żgurati t-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-politiki u tal-miżuri nazzjonali sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza għall-investiment. Il-preżentazzjoni regolari tal-pjanijiet nazzjonali fuq perjodi rikorrenti ta' għaxar snin tagħti lill-Istati Membri l-opportunità li jadattaw għal ċirkostanzi sinifikanti ta' bidla. Jenħtieġ li l-miri u l-għanijiet jiġu mmodifikati biss biex jirriflettu żieda ġenerali fl-ambizzjoni b'mod partikolari fir-rigward tal-miri tal-enerġija u tal-klima. Bħala parti minn dawk il-pjanijiet, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu sforzi biex itaffu kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jirriżulta bħala parti mir-rapportar integrat.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  Strateġiji fit-tul għal emissjonijiet baxxi huma kruċjali biex jikkontribwixxu għal trasformazzjoni ekonomika, impjiegi, tkabbir u biex jintlaħqu għanijiet ta' żvilupp sostenibbli usa', kif ukoll biex iqarrbu b'mod ġust u kosteffikaċi lejn l-għan fit-tul stabbilit bil-Ftehim ta' Pariġi. Barra minn hekk, il-Partijiet tal-Ftehim ta' Pariġi mistiedna jikkomunikaw l-istrateġiji tagħhom tal-iżvilupp fit-tul u ta' nofs is-seklu dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.
(23)  L-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija huma kruċjali biex jikkontribwixxu għat-trasformazzjoni ekonomika, għall-impjiegi, għat-tkabbir u biex jintlaħqu għanijiet ta' żvilupp sostenibbli usa', kif ukoll biex iqarrbu b'mod ġust u kosteffikaċi lejn l-għan fit-tul stabbilit bil-Ftehim ta' Pariġi. Barra minn hekk, il-Partijiet tal-Ftehim ta' Pariġi mistiedna jikkomunikaw l-istrateġiji tagħhom tal-iżvilupp fit-tul u ta' nofs is-seklu dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)
(23a)  L-Istati Membri jenħtieġ li jiżviluppaw strateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija għall-2050 u lil hinn li jidentifikaw il-bidliet f'setturi differenti li huma meħtieġa biex issir qalba lejn sistema tal-enerġija rinnovabbli u biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi. L-istrateġiji jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-politika tal-Unjoni dwar is-sehem ġust tal-baġit globali tal-karbonju li jifdal u jenħtieġ li jiġu żviluppati b'mod miftuħ u trasparenti u bl-involviment sħiħ tal-partijiet ikkonċernati rilevanti. Il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima jenħtieġ li jkunu bbażati fuq l-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija u jkunu konsistenti magħhom.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)
(23b)  Is-settur tal-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF) huwa espost ħafna u vulnerabbli ħafna għat-tibdil fil-klima. Fl-istess ħin, dan is-settur għandu potenzjal enormi li jipprovdi benefiċċji fit-tul għall-klima u li jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri Ewropej u dawk internazzjonali dwar il-klima fuq terminu twil. Dan jista' jikkontribwixxi b'diversi modi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, b'mod partikolari billi jnaqqas l-emissjonijiet, u jżomm u jżid il-bjar u l-ħażniet tal-karbonju, u jipprovdi materjali bijoloġiċi li jistgħu jissostitwixxu l-materjali fossili u dawk intensivi fl-użu tal-karbonju. Sabiex il-miżuri li għandhom l-għan li b'mod partikolari jżidu s-sekwestru tal-karbonju jkunu effettivi, hemm bżonn tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u tal-istabbiltà u l-adattabbiltà fit-tul tar-raggruppamenti tal-karbonju. Jinħtieġu strateġiji fit-tul sabiex ikunu jistgħu jsiru investimenti sostenibbli fuq medda twila ta' żmien.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 23c (ġdida)
(23c)  Fl-iżvilupp ta' interkonnessjonijiet ulterjuri, huwa importanti li ssir valutazzjoni sħiħa tal-kostijiet u l-benefiċċji tagħhom, inkluż l-impatti tekniċi, soċjoekonomiċi u ambjentali sħaħ tagħhom, kif meħtieġ mir-Regolament TEN-E, u jitqiesu l-esternalitajiet pożittivi tal-interkonnessjonijiet, bħalma huma l-integrazzjoni tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli, is-sigurtà tal-provvista u ż-żieda fil-kompetizzjoni fis-suq intern.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Premessa 24
(24)  Bħalma huwa l-każ għall-ippjanar, il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi rekwiżiti ta' rapportar, li ħafna minnhom kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali, iżda dawk ir-rekwiżiti ġew introdotti f'perjodi differenti ta' żmien u dan wassal għal trikkib u għal nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika bħal pereżempju l-mitigazzjoni tal-GHGs, l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-integrazzjoni tas-suq. Sabiex jinstab il-bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li jiġi żgurat segwitu adattat għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali u l-ħtieġa li jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu rapporti biennali ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet u dwar żviluppi oħra fis-sistema tal-enerġija. Madankollu, xorta waħda jkun meħtieġ xi rapportar fuq bażi annwali, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti ta' rapportar fil-qasam tal-klima li jirriżultaw mill-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ("UNFCCC") u mir-Regolamenti tal-Unjoni.
(24)  Bħalma huwa l-każ għall-ippjanar, il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi rekwiżiti ta' rapportar, li ħafna minnhom kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali, komplementari għar-riformi tas-suq, iżda dawk ir-rekwiżiti ġew introdotti f'perjodi differenti ta' żmien u dan wassal għal trikkib u kostineffiċjenza kif ukoll għal nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika bħal pereżempju l-mitigazzjoni tal-GHGs, l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-integrazzjoni tas-suq. Sabiex jinstab il-bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li jiġi żgurat segwitu adattat għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali u l-ħtieġa li titnaqqas il-kumplessità amministrattiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu rapporti biennali ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet u dwar żviluppi oħra fis-sistema tal-enerġija. Madankollu, xorta waħda jkun meħtieġ xi rapportar fuq bażi annwali, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti ta' rapportar fil-qasam tal-klima li jirriżultaw mill-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ("UNFCCC") u mir-Regolamenti tal-Unjoni.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Jenħtieġ li r-rapporti integrati ta' progress tal-Istati Membri jirriflettu l-elementi stabbiliti fil-mudell għall-pjanijiet nazzjonali. Jenħtieġ li mudell għar-rapporti integrati ta' progress ikun dettaljat f'att(i) ta' implimentazzjoni sussegwenti minħabba n-natura teknika tagħhom u l-fatt li l-ewwel rapporti ta' progress huma dovuti fl-2021. Jenħtieġ li r-rapporti ta' progress jitwettqu sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fil-konfront tal-Unjoni, ta' Stati Membri oħra u ta' atturi oħra tas-suq, inklużi l-konsumaturi. Jenħtieġ li dawn ikunu komprensivi fil-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, għall-ewwel perjodu, fl-istess waqt jagħmlu enfasi fuq l-oqsma koperti bil-miri tal-Qafas għall-klima u l-enerġija għall-2030.
(25)  Jenħtieġ li r-rapporti integrati ta' progress tal-Istati Membri jirriflettu l-elementi stabbiliti fil-mudell għall-pjanijiet nazzjonali. Jenħtieġ li mudell għar-rapporti integrati ta' progress ikun dettaljat f'att(i) ta' implimentazzjoni sussegwenti minħabba n-natura teknika tagħhom u l-fatt li l-ewwel rapporti ta' progress huma dovuti fl-2021. Jenħtieġ li r-rapporti ta' progress jitwettqu sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fil-konfront tal-Unjoni, ta' Stati Membri oħra, tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, ta' atturi oħra tas-suq, inklużi l-konsumaturi, u ta' parijiet ikkonċernati relevanti oħrajn kif ukoll il-pubbliku ġenerali. Jenħtieġ li dawn ikunu komprensivi fil-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, għall-ewwel perjodu, fl-istess waqt jagħmlu enfasi fuq l-oqsma koperti bil-miri tal-Qafas għall-klima u l-enerġija għall-2030.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  L-esperjenza bl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 uriet l-importanza tat-trasparenza, tar-reqqa, tal-konsistenza, tal-kompletezza u tal-paragunabbiltà tal-informazzjoni. Filwaqt li jibni fuq dik l-esperjenza, jenħtieġ li dan ir-Regolament jiżgura li l-Istati Membri jirrapportaw dwar il-politiki, il-miżuri u l-projezzjonijiet tagħhom bħala komponent ewlieni tar-rapporti ta' progress. Jenħtieġ li l-informazzjoni f'dawk ir-rapporti tkunu essenzjali biex tintwera l-implimentazzjoni f'waqtha tal-impenji skont ir-Regolament [ ] [ESR]. Jenħtieġ li t-tħaddim u t-titjib kontinwu tas-sistemi fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri, flimkien ma' gwida aħjar dwar ir-rapportar, jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tisħiħ kontinwu tal-informazzjoni meħtieġa biex jinżamm amment tal-progress fid-dimensjoni tad-dekarbonizzazzjoni.
(28)  L-esperjenza bl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 uriet l-importanza tat-trasparenza, tar-reqqa, tal-konsistenza, tal-kompletezza u tal-paragunabbiltà tal-informazzjoni. Filwaqt li jibni fuq dik l-esperjenza, jenħtieġ li dan ir-Regolament jiżgura li l-Istati Membri jużaw dejta u suppożizzjonijiet konsistenti u kredibbli fil-ħames dimensjonijiet u jagħmlu disponibbli għall-pubbliku d-dejta użata fit-tfassil ta' xenarji u mudelli u jirrapportaw dwar il-politiki, il-miżuri u l-projezzjonijiet tagħhom bħala komponent ewlieni tar-rapporti ta' progress. Jenħtieġ li l-informazzjoni f'dawk ir-rapporti tkunu essenzjali biex tintwera l-implimentazzjoni f'waqtha tal-impenji skont ir-Regolament [ ] [ESR]. Jenħtieġ li t-tħaddim u t-titjib kontinwu tas-sistemi fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri, flimkien ma' gwida aħjar dwar ir-rapportar, jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tisħiħ kontinwu tal-informazzjoni meħtieġa biex jinżamm amment tal-progress fid-dimensjoni tad-dekarbonizzazzjoni.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 30
(30)  Sabiex jiġi limitat il-piż amministrattiv fuq l-Istati Membri u l-Kummissjoni, jenħtieġ li din tal-aħħar tistabbilixxi pjattaforma tar-rapportar onlajn biex tiffaċilita l-komunikazzjoni u tippromwovi l-kooperazzjoni. Jenħtieġ li b'hekk tiġi żgurata s-sottomissjoni f'waqtha tar-rapporti u tiġi ffaċilitata trasparenza mtejba fir-rapportar nazzjonali. Jenħtieġ li l-pjattaforma tar-rapportar elettroniku tikkumplimenta u tibni fuq il-proċessi eżistenti ta' rapportar, il-bażijiet ta' dejta u l-għodod elettroniċi, bħal dawk tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, il-Eurostat, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u l-lezzjonijiet meħuda mill-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi tal-Unjoni kif ukoll tibbenefika minnhom.
(30)  Sabiex tiżdied it-trasparenza fit-tfassil tal-politika dwar l-enerġija u l-klima u sabiex tiġi limitata l-kumplessità amministrattiva fuq l-Istati Membri u l-Kummissjoni, jenħtieġ li din tal-aħħar tistabbilixxi pjattaforma pubblika onlajn biex tiffaċilita l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni, il-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri kif ukoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Jenħtieġ li b'hekk tiġi żgurata s-sottomissjoni f'waqtha tar-rapporti u tiġi ffaċilitata trasparenza mtejba fir-rapportar nazzjonali. Jenħtieġ li l-pjattaforma elettronika tikkumplimenta u tibni fuq il-proċessi eżistenti ta' rapportar, il-bażijiet ta' dejta u l-għodod elettroniċi, bħal dawk tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, il-Eurostat, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u l-lezzjonijiet meħuda mill-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi tal-Unjoni kif ukoll tibbenefika minnhom.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Fir-rigward tad-dejta li trid tiġi pprovduta lill-Kummissjoni permezz ta' ppjanar u ta' rapportar nazzjonali, jenħtieġ li l-informazzjoni mill-Istati Membri ma tirdoppjax id-dejta u l-istatistika li diġà jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-Eurostat fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27 bl-istess mod kif isir skont l-obbligi ta' ppjanar u ta' rapportar ta' dan ir-Regolament u xorta jkunu disponibbli mill-Eurostat bl-istess valuri. Meta jkunu disponibbli u xierqa f'termini ta' tempestività, jenħtieġ li d-dejta u l-projezzjonijiet irrapportati pprovduti fil-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima jibnu fuq id-dejta tal-Eurostat u fuq il-metodoloġija li ntużat għar-rapportar tal-istatistika Ewropea skont ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 u jkunu konsistenti magħhom.
(31)  Sabiex jiġi evitat dewmien ta' azzjoni fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tuża l-istimi annwali dwar il-GHGs, dwar is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u dwar l-effiċjenza enerġetika pprovduti mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, sabiex tivvaluta l-progress lejn il-kisba tal-miri tal-2030. Fir-rigward tad-dejta li trid tiġi pprovduta lill-Kummissjoni permezz ta' ppjanar u ta' rapportar nazzjonali, jenħtieġ li l-informazzjoni mill-Istati Membri ma tirdoppjax id-dejta u l-istatistika li diġà jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-Eurostat fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27 bl-istess mod kif isir skont l-obbligi ta' ppjanar u ta' rapportar ta' dan ir-Regolament u xorta jkunu disponibbli mill-Eurostat bl-istess valuri. Meta jkunu disponibbli u xierqa f'termini ta' tempestività, jenħtieġ li d-dejta u l-projezzjonijiet irrapportati pprovduti fil-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima jibnu fuq id-dejta tal-Eurostat u fuq il-metodoloġija li ntużat għar-rapportar tal-istatistika Ewropea skont ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 u jkunu konsistenti magħhom.
__________________
__________________
27 Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).
27 Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).
Emenda 40
Proposta għal regolament
Premessa 32
(32)  Sabiex l-għanijiet tal-Istrateġija dwar l-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu b'mod kollettiv, se jkun essenzjali li l-Kummissjoni tivvaluta l-pjanijiet nazzjonali u l-implimentazzjoni tagħhom, abbażi tar-rapporti ta' progress. Għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, dan jikkonċerna b'mod partikolari l-kisba tal-miri tal-enerġija u tal-klima fil-livell tal-Unjoni għall-2030 u l-kontributi nazzjonali għal dawk il-miri. Jenħtieġ li din il-valutazzjoni ssir fuq bażi biennali, u fuq bażi annwali meta jkun meħtieġ biss, u jenħtieġ li tiġi kkonsolidata fl-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Kummissjoni.
(32)  Sabiex l-għanijiet tal-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija dwar l-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu b'mod kollettiv, b'mod partikolari l-ħolqien ta' Unjoni tal-Enerġija kompletament funzjonali u reżiljenti, se jkun essenzjali li l-Kummissjoni tivvaluta l-abbozzi ta' pjanijiet nazzjonali kif ukoll l-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali nnotifikati permezz ta' rapporti ta' progress. Dan huwa partikolarment il-każ fir-rigward tal-miri tal-enerġija u tal-klima fil-livell tal-Unjoni għall-2030 għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin. Jenħtieġ li din il-valutazzjoni ssir fuq bażi biennali, u fuq bażi annwali meta jkun meħtieġ, u jenħtieġ li tiġi kkonsolidata fl-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Kummissjoni.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 33
(33)  L-avjazzjoni jkollha impatti fuq il-klima globali minħabba r-rilaxx ta' CO2 kif ukoll ta' emissjonijiet oħra, inklużi l-emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu, u mekkaniżmi, bħall-intensifikazzjoni mis-sħab taċ-ċirru. Fid-dawl tal-għarfien xjentifiku dwar dawk l-impatti li qed jiżviluppa b'mod rapidu, fir-Regolament (UE) Nru 525/2013 diġà hija prevista valutazzjoni aġġornata tal-impatti tal-avjazzjoni mhux mis-CO2 fuq il-klima globali. Jenħtieġ li l-immudellar li ntuża f'dan ir-rigward jiġi adattat għall-progress xjentifiku. Abbażi tal-valutazzjonijiet tagħha ta' tali impatti, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra għażliet rilevanti ta' politika biex dawn jiġu indirizzati.
(33)  L-avjazzjoni għandha impatti fuq il-klima globali minħabba r-rilaxx ta' CO2 kif ukoll ta' emissjonijiet oħra, inklużi l-emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu, u mekkaniżmi, bħall-intensifikazzjoni mis-sħab taċ-ċirru. Fid-dawl tal-għarfien xjentifiku dwar dawk l-impatti li qed jiżviluppa b'mod rapidu, fir-Regolament (UE) Nru 525/2013 diġà hija prevista valutazzjoni aġġornata tal-impatti tal-avjazzjoni mhux mis-CO2 fuq il-klima globali. Jenħtieġ li l-immudellar li ntuża f'dan ir-rigward jiġi adattat għall-progress xjentifiku. Abbażi tal-valutazzjonijiet tagħha ta' tali impatti, jenħtieġ li sal-1 ta' Marzu 2020 il-Kummissjoni tikkunsidra għażliet rilevanti ta' politika biex dawn jiġu indirizzati, u tippreżenta proposta leġiżlattiva, jekk ikun xieraq.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)
(33a)  F'konformità mal-linji gwida attwali tal-UNFCCC dwar ir-rapportar għall-gassijiet serra, il-kalkolu u r-rapportar tal-emissjonijiet tal-metan huma bbażati fuq il-potenzjali ta' tisħin globali (GWP) fir-rigward ta' orizzont ta' 100 sena żmien. Minħabba l-GWP għoli u t-tul ta' ħajja atmosferika relattivament qasir tal-metan, li jwassal għal impatt sinifikanti fuq il-klima fi żmien qasir u medju, il-Kummissjoni jenħtieġ li tanalizza l-implikazzjonijiet għall-politiki u l-miżuri jekk tadotta orizzont ta' 20 sena żmien għall-metan. Abbażi tal-analiżi tagħha, il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkunsidra opzjonijiet ta' politika rilevanti biex tindirizza malajr l-emissjonijiet tal-metan permezz ta' Strateġija tal-Unjoni dwar il-Metan, filwaqt li tipprijoritizza l-emissjonijiet tal-metan marbutin mal-enerġija u mal-iskart.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Premessa 34
(34)  Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn il-politiki u l-għanijiet nazzjonali u tal-Unjoni dwar l-Unjoni tal-Enerġija, jenħtieġ li jkun hemm djalogu kontinwu bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Kif ikun xieraq, jenħtieġ li l-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri inkluż dwar il-livell ta' ambizzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet nazzjonali, dwar l-implimentazzjoni sussegwenti tal-politiki u tal-miżuri tal-pjanijiet nazzjonali nnotifikati, u dwar pjanijiet u miżuri nazzjonali oħra ta' rilevanza għall-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu ferm dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fir-rapporti sussegwenti ta' progress jispjegaw kif ikunu ġew implimentati.
(34)  Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-politiki u l-għanijiet nazzjonali u tal-Unjoni dwar l-Unjoni tal-Enerġija, jenħtieġ li jkun hemm djalogu kontinwu bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u, fejn ikun xieraq, bejn l-Istati Membri. Jenħtieġ li l-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri inkluż dwar il-livell ta' ambizzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet nazzjonali, dwar l-implimentazzjoni sussegwenti tal-politiki u tal-miżuri tal-pjanijiet nazzjonali nnotifikati, u dwar pjanijiet u miżuri nazzjonali oħra ta' rilevanza għall-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fir-rapporti sussegwenti ta' progress jispjegaw kif ikunu ġew implimentati.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Premessa 35
(35)  Jekk l-ambizzjoni tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima jew tal-aġġornamenti tagħhom ma tkunx biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, għall-ewwel perjodu, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għall-2030, jenħtieġ li l-Kummissjoni tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat li dawn l-għanijiet u l-miri jintlaħqu (u b'hekk titneħħa kwalunkwe diskrepanza fl-ambizzjoni'). Jekk il-progress li jkun sar mill-Unjoni fir-rigward dawn l-għanijiet u l-miri ma jkunx biżżejjed biex jintlaħqu, jenħtieġ li l-Kummissjoni, apparti li toħroġ rakkomandazzjonijiet, tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni jew l-Istati Membri jieħdu miżuri addizzjonali sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu dawn l-għanijiet u l-miri (b'hekk titneħħa kwalunkwe diskrepanza fit-twettiq'). Jenħtieġ li dawn il-miżuri jqisu l-kontributi ambizzjużi bikrin li jkunu saru mill-Istati Membri għall-miri tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għall-2030 meta sseħħ il-kondiviżjoni tal-isforz biex il-miri jintlaħqu b'mod kollettiv. Fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, tali miżuri jistgħu jinkludu wkoll kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri għal pjattaforma ta' finanzjament ġestita mill-Kummissjoni, li tintuża biex jingħata kontribut għall-proġetti tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-miri nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membri għall-2020 iservu bħala ishma ta' referenza għall-enerġija rinnovabbli mill-2021 'il quddiem. Fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, miżuri addizzjonali jistgħu b'mod partikolari jimmiraw li jtejbu l-effiċjenza enerġetika tal-prodotti, tal-bini u tat-trasport.
(35)  Jekk l-ambizzjoni u l-miri, il-politiki u l-miżuri mfissra fil-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima ma jkunux biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, għall-ewwel perjodu, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għall-2030, jenħtieġ li l-Kummissjoni tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat li dawn l-għanijiet u l-miri jintlaħqu u l-Istati Membri jenħtieġ li jirrevedu 'l fuq il-miri nazzjonali tagħhom fil-qasam tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli sal-31 ta' Diċembru 2020 (u b'hekk titneħħa kwalunkwe "diskrepanza fl-ambizzjoni"). Jekk il-progress li jkun sar mill-Unjoni fir-rigward dawn l-għanijiet u l-miri ma jkunx biżżejjed biex jintlaħqu, jenħtieġ li l-Kummissjoni, apparti li toħroġ rakkomandazzjonijiet, tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni jew l-Istati Membri jieħdu miżuri addizzjonali sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu dawn l-għanijiet u l-miri (b'hekk titneħħa kwalunkwe "diskrepanza fit-twettiq"). Jenħtieġ li dawn il-miżuri jqisu l-isforzi ambizzjużi bikrin li jkunu saru mill-Istati Membri għall-miri tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għall-2030 meta sseħħ il-kondiviżjoni tal-isforz biex il-miri jintlaħqu b'mod kollettiv. Fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, tali miżuri jistgħu jinkludu wkoll kontribuzzjonijiet finanzjarji volontarji mill-Istati Membri għal pjattaforma ta' finanzjament ġestita mill-Kummissjoni, li tintuża biex jingħata kontribut għall-proġetti tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni, inklużi dawk ta' interess tal-Unjoni tal-Enerġija. Jenħtieġ li l-miri nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membri għall-2020 iservu bħala ishma ta' referenza għall-enerġija rinnovabbli mill-2021 'il quddiem u jenħtieġ li jinżammu tul il-perjodu kollu. Fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, miżuri addizzjonali jistgħu b'mod partikolari jimmiraw li jtejbu l-effiċjenza enerġetika tal-prodotti, tal-bini u tat-trasport.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Premessa 38
(38)  Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib fil-kwistjonijiet kollha marbuta mal-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija u ta' dan ir-Regolament, bl-involviment mill-qrib tal-Parlament Ewropew. Kif ikun xieraq, jenħtieġ li l-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-istabbiliment ta' pjanijiet nazzjonali u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet assoċjati.
(38)  Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib fil-kwistjonijiet kollha marbuta mal-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija u ta' dan ir-Regolament, bl-involviment mill-qrib tal-Parlament Ewropew. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-istabbiliment, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-istrateġija fuq terminu twil dwar il-klima u l-enerġija u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet assoċjati billi timmobilizza r-riżorsi interni mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, il-kapaċità ta' mudellar intern u, fejn rilevanti, għarfien espert estern.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)
(41a)  Dan ir-Regolament jinkludi dispożizzjonijiet relatati mat-trattament tal-effiċjenza enerġetika bħala prijorità infrastrutturali, u jirrikonoxxi li din tissodisfa d-definizzjoni ta' infrastruttura użata mill-Fond Monetarju Internazzjonali u istituzzjonijiet ekonomiċi oħrajn, minbarra li jagħmilha element kruċjali u kunsiderazzjoni prijoritarja fid-deċiżjonijiet futuri dwar l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa1a.
__________________
1a Rapport tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Ġunju 2016 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (2012/27/UE) (2015/2232(INI))
Emenda 47
Proposta għal regolament
Premessa 43
(43)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġi assistita fil-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament permezz ta' Kumitat dwar l-Unjoni tal-Enerġija sabiex jitħejjew l-atti ta' implimentazzjoni. Jenħtieġ li dan jissostitwixxi u jassumi l-kompiti tal-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima u ta' kumitati oħra kif ikun xieraq.
(43)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġi assistita fil-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament permezz ta' Kumitat dwar l-Enerġija u l-Klima sabiex jitħejjew l-atti ta' implimentazzjoni. Fir-rigward tal-kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet speċifiċi għall-klima, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 525/2013.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)
(44a)  Bi tħejjija għal reviżjoni futura ta' dan ir-Regolament u fil-kuntest tal-istrateġija ta' ċibersigurtà tal-Unjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tivvaluta jekk jafx ikun hemm il-ħtieġa li jiżdiedu rekwiżiti ta' ppjanar u rapportar uniformi addizzjonali dwar l-isforzi tal-Istati Membri biex itejbu l-protezzjoni tal-infrastruttura kritika tas-sistema tal-enerġija tal-UE kontra kull forma ta' theddid ċibernetiku, b'mod partikolari fid-dawl tal-għadd dejjem jikber ta' attakki ċibernetiċi potenzjalment kritiċi matul l-aħħar deċennju, sabiex tiġi garantita s-sigurtà tal-enerġija fi kwalunkwe ċirkostanza. Madankollu, koordinazzjoni mtejba bħal din fl-Unjoni jenħtieġ li ma taffettwax l-interessi ta' sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri billi tiżvela informazzjoni sensittiva.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 1
Artikolu 1
Artikolu 1
Is-suġġett u l-kamp ta' applikazzjoni
Is-suġġett u l-kamp ta' applikazzjoni
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi mekkaniżmu ta' Governanza sabiex:
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi mekkaniżmu ta' Governanza sabiex:
(-a)  jiġu implimentati strateġiji u miżuri fit-tul għall-klima u l-enerġija mfassla biex jiġu rrispettati l-impenji tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi;
(a)  jiġu implimentati strateġiji u miżuri mfassla biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija, u għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin mill-2021 sal-2030, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija u tal-klima tal-UE għall-2030;
(a)  jiġu implimentati strateġiji u miżuri mfassla biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija, u għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin mill-2021 sal-2030, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030;
(aa)  jiġu strutturati sħubiji u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-livell makroreġjonali u reġjonali, maħsuba biex jinkisbu l-miri, l-objettivi u l-impenji tal-Unjoni tal-Enerġija;
(b)  jiġu żgurati t-tempestività, it-trasparenza, ir-reqqa, il-konsistenza, il-komparabbiltà u l-kompletezza tar-rapportar mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha lis-Segretarjat tal-UNFCCC.
(b)  jiġu żgurati t-tempestività, it-trasparenza, ir-reqqa, il-konsistenza, il-komparabbiltà u l-kompletezza tar-rapportar mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha lis-Segretarjat tal-UNFCCC.
(ba)  jikkontribwixxi għal ċertezza regolatorja akbar kif ukoll jikkontribwixxi għal aktar ċertezza għall-investituri u jgħin sabiex jittieħed vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet għal żvilupp ekonomiku, l-istimolu tal-investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u l-koeżjoni soċjali;
(bc)  jappoġġa tranżizzjoni ġusta għaċ-ċittadini u għar-reġjuni li jistgħu jkunu milquta ħażin mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju.
Il-mekkaniżmu ta' governanza għandu jkun ibbażat fuq pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima li jkopru perjodi ta' għaxar snin li jibdew mill-2021 sal-2030, filwaqt li jikkorrispondi mar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima mill-Istati Membri u mal-arranġamenti integrati ta' monitoraġġ mill-Kummissjoni Ewropea. Dan għandu jiddefinixxi proċess strutturat u ripetittiv bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri bl-għan li jiġu ffinalizzati l-pjanijiet nazzjonali u l-implimentazzjoni sussegwenti tagħhom, inkluż fir-rigward tal-kooperazzjoni reġjonali u l-azzjoni korrispondenti tal-Kummissjoni.
Il-mekkaniżmu ta' governanza għandu jkun ibbażat fuq pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima li jkopru perjodi ta' għaxar snin li jibdew mill-2021 sal-2030, filwaqt li jikkorrispondi mar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima mill-Istati Membri u mal-arranġamenti integrati ta' monitoraġġ mill-Kummissjoni Ewropea. Dan għandu jiddefinixxi proċess strutturat, trasparenti u iterattiv bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri li jiżgura l-parteċipazzjoni sħiħa tal-pubbliku inġenerali u tal-awtoritajiet lokali bl-għan li jiġu ffinalizzati l-pjanijiet nazzjonali u l-implimentazzjoni sussegwenti tagħhom, inkluż fir-rigward tal-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali u l-azzjoni korrispondenti tal-Kummissjoni.
2.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija li ġejjin:
2.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija li ġejjin:
(a)  is-sigurtà tal-enerġija,
(a)  is-sigurtà tal-enerġija,
(b)  is-suq tal-enerġija,
(b)  is-suq intern tal-enerġija,
(c)  l-effiċjenza enerġetika,
(c)  l-effiċjenza enerġetika,
(d)  id-dekarbonizzazzjoni u
(d)  id-dekarbonizzazzjoni u
(e)  r-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività.
(e)  ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fir-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016)0767], fid-Direttiva 2010/31/UE u fid-Direttiva 2012/27/UE.
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet fir-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016)0767], [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE kif propost mill-COM(2016)XXXX], fid-Direttiva 2010/31/UE u fid-Direttiva 2012/27/UE.
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3
(3)  "politiki u miżuri adottati" tfisser il-politiki u l-miżuri li għalihom tkun ittieħdet deċiżjoni uffiċjali tal-gvern sad-data li fiha jintbagħtu l-pjan nazzjonali jew ir-rapport ta' progress u jkun hemm impenn ċar li ssir l-implimentazzjoni;
(3)  "politiki u miżuri adottati" tfisser il-politiki u l-miżuri li għalihom tkun ittieħdet deċiżjoni ċentrali jew subnazzjonali uffiċjali tal-gvern sad-data li fiha jintbagħtu l-pjan nazzjonali jew ir-rapport ta' progress u jkun hemm impenn ċar li ssir l-implimentazzjoni;
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 9
(9)  "il-miri tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030" tfisser il-mira vinkolanti fl-Unjoni ta' tnaqqis domestiku ta' minn tal-inqas 40 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-ekonomija kollha meta mqabbla mal-1990 li jrid jintlaħaq sal-2030, il-mira vinkolanti fil-livell tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 27 % tas-sehem ta' enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-UE fl-2030, il-mira fil-livell tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 27 % għat-titjib fl-effiċjenza enerġetika fl-2030, li trid tiġi rieżaminata fl-2020 filwaqt li jitqies livell tal-UE ta' 30 %, u l-mira ta' 15 % għall-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030 jew kwalunkwe mira sussegwenti f'dan ir-rigward maqbula mill-Kunsill Ewropew jew mill-Kunsill u mill-Parlament għall-2030.
imħassar
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 11a (ġdid)
(11a)  "sforzi bikrija" tfisser progress bikri ta' Stat Membru magħmul mill-2021 'il quddiem lejn il-kisba tal-mira tiegħu għall-enerġija rinnovabbli kif imsemmija fl-Artikolu 3 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli] u l-mira tiegħu għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika kif imsemmija fl-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2012/27/UE;
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 17a (ġdid)
(17a)  "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" tfisser il-prijoritizzazzjoni, fid-deċiżjonijiet kollha dwar l-ippjanar, il-politika u l-investimenti marbutin mal-enerġija, ta' miżuri biex id-domanda u tal-provvista tal-enerġija jsiru aktar effiċjenti, permezz ta' ffrankar enerġetiku kostottimali fil-konsum finali, inizjattivi ta' ġestjoni min-naħa tad-domanda u konverżjoni, trażmissjoni u distribuzzjoni aktar effiċjenti tal-enerġija;
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 3
Artikolu 3
Artikolu 3
Pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima
Pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima
1.  Sal-1 ta' Jannar 2019 u sussegwentement kull għaxar snin, kull Stat Membru għandu jinnotifika pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni. Il-pjanijiet għandhom jinkludu l-elementi stabbiliti fil-paragrafu 2 u fl-Anness I. L-ewwel pjan għandu jkopri l-perjodu mill-2021 sal-2030. Il-pjanijiet sussegwenti għandhom ikopru l-perjodu ta' għaxar snin li jiġi immedjatament wara t-tmiem tal-perjodu kopert mill-pjan preċedenti.
1.  Sal-1 ta' Jannar 2019 u sussegwentement kull għaxar snin, kull Stat Membru għandu jinnotifika pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni. Il-pjanijiet għandhom jinkludu l-elementi stabbiliti fil-paragrafu 2 u fl-Anness I. L-ewwel pjan għandu jkopri l-perjodu mill-2021 sal-2030. Il-pjanijiet sussegwenti għandhom ikopru l-perjodu ta' għaxar snin li jiġi immedjatament wara t-tmiem tal-perjodu kopert mill-pjan preċedenti.
2.  Il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima għandu jkun fihom it-taqsimiet prinċipali li ġejjin:
2.  Il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima għandu jkun fihom it-taqsimiet prinċipali li ġejjin:
(a)  stampa ġenerali tal-proċess segwit għall-istabbiliment tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, li jkun fiha sommarju eżekuttiv, deskrizzjoni tal-konsultazzjoni u l-involviment tal-partijiet ikkonċernati u tar-riżultati tagħhom, u tal-kooperazzjoni reġjonali ma' Stati Membri oħra fit-tħejjija tal-pjan;
(a)  stampa ġenerali tal-proċess segwit għall-istabbiliment tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, li jkun fiha:
(1)   sommarju eżekuttiv,
(2)   deskrizzjoni tal-konsultazzjoni u l-involviment tal-awtoritajiet lokali, tas-soċjetà ċivili, tas-sħab soċjali u taċ-ċittadini u tar-riżultati tagħhom,
(3)  deskrizzjoni tal-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali ma' Stati Membri oħra fit-tħejjija tal-pjan;
(b)  deskrizzjoni tal-għanijiet, tal-miri u tal-kontributi nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija;
(b)  deskrizzjoni tal-għanijiet u tal-miri nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija;
(c)  deskrizzjoni tal-politiki u tal-miżuri previsti biex jintlaħqu l-għanijiet, il-miri u l-kontributi korrispondenti stabbiliti skont il-punt (b);
(c)  deskrizzjoni tal-politiki, tal-miżuri u tal-istrateġiji ta' investiment ippjanati previsti biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri korrispondenti stabbiliti skont il-punt (b);
(d)  deskrizzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija inkluż fir-rigward tas-sistema tal-enerġija u l-emissjonijiet, l-assorbimenti kif ukoll il-projezzjonijiet ta' gassijiet serra tal-għanijiet msemmija fil-punt (b) fil-konfront ta' politiki u ta' miżuri (implimentati u adottati) li diġà jkunu eżistenti;
(d)  deskrizzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija inkluż fir-rigward tas-sistema tal-enerġija u l-emissjonijiet, l-assorbimenti kif ukoll il-projezzjonijiet ta' gassijiet serra tal-għanijiet u l-miri msemmija fil-punt (b) fil-konfront ta' politiki u ta' miżuri (implimentati u adottati) li diġà jkunu eżistenti kif ukoll deskrizzjoni tal-ostakli u x-xkiel regolatorji u mhux regolatorji għall-kisba tal-miri u l-objettivi;
(e)  valutazzjoni tal-impatti tal-politiki u tal-miżuri ppjanati biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fil-punt (b);
(e)  valutazzjoni tal-impatti tal-politiki u tal-miżuri individwali u aggregati ppjanati sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 1, 4, 13a u 14, u dwar l-impatti ambjentali, inkluż fuq il-kwalità tal-arja u l-ħarisen tan-natura u l-impatti fuq is-saħħa, makroekonomiċi u soċjali;
(ea)   valutazzjoni tal-impatti tal-politiki u tal-miżuri ppjanati dwar il-kompettitività marbutin mal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija;
(eb)  valutazzjoni tal-impatti klimatiċi potenzjali fl-Istat Membru, inklużi l-impatti diretti u indiretti, u l-istrateġiji ta' reżiljenza biex jiġu mmaniġġjati l-impatti klimatiċi, bħal pjanijiet ta' adattament nazzjonali;
(ec)  wara l-iżvilupp ta' strateġija ta' investiment, stima tal-investiment pubbliku u privat meħtieġ biex jiġu implimentati l-politiki u l-miżuri ppjanati;
(f)  anness, imfassal skont ir-rekwiżiti u l-istruttura stabbiliti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament, li jistabbilixxi l-metodoloġiji u l-miżuri ta' politika tal-Istat Membru biex jinkiseb ir-rekwiżit tal-iffrankar enerġetiku skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)0761] u l-Anness V tagħha.
(f)  anness, imfassal skont ir-rekwiżiti u l-istruttura stabbiliti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament, li jistabbilixxi l-metodoloġiji u l-miżuri ta' politika tal-Istat Membru biex jinkiseb ir-rekwiżit tal-iffrankar enerġetiku skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)0761] u l-Anness V tagħha.
3.  Meta jħejju l-pjanijiet nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom iqisu l-interkonnessjonijiet bejn il-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u għandhom jużaw dejta u suppożizzjonijiet konsistenti fil-ħames dimensjonijiet kollha meta dan ikun rilevanti.
3.  Meta jħejju l-pjanijiet nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom:
(a)  jillimitaw il-kumplessità amministrattiva u l-ispejjeż għall-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha;
(b)   iqisu l-interkonnessjonijiet bejn il-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, b'mod partikolari l-prinċipju li l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel;
(c)   jużaw dejta u suppożizzjonijiet kredibbli u konsistenti fil-ħames dimensjonijiet kollha meta dan ikun rilevanti u jagħmlu d-dejta użata għall-eżerċizzji tal-immudellar disponibbli pubblikament;
(d)  jiżguraw li jkun hemm konsistenza mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 1 u mal-istrateġiji nazzjonali fuq żmien fit-tul għall-klima u l-enerġija, kif previst fl-Artikolu 14;
(e)  jivvalutaw l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku, b'kont meħud tas-servizzi tal-enerġija domestiċi meħtieġa sabiex jiġu garantiti l-istandards tal-għajxien bażiċi fil-kuntest nazzjonali rilevanti, u jiddefinixxu politiki u miżuri eżistenti u ppjanati li jindirizzaw il-faqar fl-enerġija, inklużi miżuri ta' politika soċjali u programmi nazzjonali oħra rilevanti;
F'każ li Stat Membru jkollu għadd sinifikanti ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku, kif sostnut mill-valutazzjoni bbażata fuq dejta verifikabbli, u bl-użu ta' indikaturi tad-dispersjoni ġeografika, huwa jenħtieġ li jinkludi fil-pjan tiegħu objettiv indikattiv nazzjonali biex inaqqas il-faqar enerġetiku;
(f)  jinkludu dispożizzjonijiet biex jevitaw, jimmitigaw jew, jekk il-proġetti jkunu ta' interess pubbliku u ma jkunx hemm alternattivi disponibbli, jikkumpensaw kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jfeġġ bħala parti mir-rapportar integrat skont l-Artikoli 15 sa 22.
(g)  iqisu l-iżjed rakkomandazzjonijiet speċifiċi reċenti għall-pajjiżi li jkunu nħarġu fil-kuntest tas-Semestru Ewropew.
3a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, wara l-ewwel pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima tagħhom, kull wieħed mill-pjanijiet sussegwenti tagħhom, innotifikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1, jimmodifika l-miri u l-objettivi nazzjonali tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 4, biex jirriflettu żieda fl-ambizzjoni meta mqabbel ma' dik stabbilita fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima preċedenti tagħhom.
3b.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku r-rapporti ppreżentati lill-Kummissjoni b'konformità ma' dan l-Artikolu.
4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness I sabiex tadattah għall-emendi fil-qafas ta' politika dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, l-iżviluppi fis-suq tal-enerġija u r-rekwiżiti l-ġodda tal-UNFCCC u tal-Ftehim ta' Pariġi.
4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness I sabiex tadattah għall-emendi fil-qafas ta' politika dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, l-iżviluppi fis-suq tal-enerġija u r-rekwiżiti l-ġodda tal-UNFCCC u tal-Ftehim ta' Pariġi.
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu
Għanijiet, miri u kontributi nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija
Miri u għanijiet għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-għanijiet, il-miri u l-kontributi ewlenin li ġejjin fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, kif speċifikat fit-Taqsima A.2. tal-Anness I:
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-għanijiet u l-miri ewlenin li ġejjin fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, kif speċifikat fit-Taqsima A.2. tal-Anness I:
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 1 – punt iia (ġdid)
(iia)  it-trajjettorji li l-Istat Membru jippjana li jżomm u jsaħħaħ l-assorbimenti tal-karbonju minn bjar, b'konformità mal-istrateġiji għall-klima u l-enerġija fit-tul kif imsemmi fl-Artikolu 14;
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 1 – punt iii
iii.  meta jkun applikabbli, għanijiet u miri nazzjonali oħra li jkunu konsistenti ma' strateġiji eżistenti fit-tul għal emissjonijiet baxxi;
iii.  Għanijiet u miri nazzjonali oħrajn li jkunu konsistenti mal-Ftehim ta' Pariġi u l-istrateġiji dwar il-klima u l-enerġija għal terminu ta' żmien twil.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt i
i.  bl-għan li tintlaħaq il-mira vinkolanti tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 27 % enerġija rinnovabbli fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016)0767], kontribut għal din il-mira f'termini tas-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli tal-Istat Membru fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030, bi trajettorja lineari għal dak il-kontribut mill-2021 'il quddiem;
i.  bl-għan li tintlaħaq il-mira vinkolanti tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 35 % enerġija rinnovabbli fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016)0767],
Emenda 291
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ia (ġdid)
ia.   il-mira nazzjonali tal-Istat Membru għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum gross finali tal-enerġija fl-2030 stabbilita skont l-Artikolu 3 u l-Anness Ia għad-Direttiva (UE).../... [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost mill-COM(2016)0767], bi trajettorja progressiva li tiżgura l-użu regolari tal-enerġija rinnovabbli mill-2021 'il quddiem, kif stabbilit fl-Anness Ia għal dan ir-Regolament;
Emenda 292
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ib (ġdid)
ib.   It-trajettorja msemmija fil-paragrafu ia għandha:
(i)  tibda mis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-2020, kif stabbilit fit-tielet kolonna tat-tabella fil-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva (UE).../... [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost mill-COM(2016) 767]. Jekk Stat Membru jaqbeż il-mira nazzjonali vinkolanti għall-2020 tiegħu, it-trajettorja tista' tibda mill-livell li ntlaħaq fl-2020;
(ii)  tikkonsisti minn minimu ta' tliet punti ta' referenza kkalkulati bħala l-medja tas-sentejn jew tliet snin preċedenti kif stipulat fl-Anness Ia;
(iii)  tal-anqas tilħaq il-miri nazzjonali għall-2030 tagħha;
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ic (ġdid)
ic.  It-trajettorja tal-Istat Membru msemmija fil-punti ia u ib, meħudin flimkien, għandhom jammontaw għat-trajettorja lineari vinkolanti tal-Unjoni u għandha tilħaq il-mira vinkolanti tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 35 % enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030;
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt id (ġdid)
id.  it-trajettorji tal-Istat Membru għas-sehem ġenerali tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2030 'il quddiem għandhom ikunu konsistenti mal-istrateġiji fit-tul dwar l-enerġija u l-klima;
Emendi 69 u 287
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ii
ii.  it-trajettorji għas-sehem settorjali ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2021 sal-2030 fis-setturi tat-tisħin u tat-tkessiħ, tal-elettriku u tat-trasport;
ii.  it-trajettorji indikattivi tal-Istat Membru għas-sehem settorjali ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2021 sal-2030 fis-setturi tat-tisħin u tat-tkessiħ, tal-elettriku u tat-trasport;
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt iii
iii.  it-trajettorji b'teknoloġija tal-enerġija rinnovabbli li l-Istat Membru jippjana li juża biex jikseb it-trajettorji ġenerali u settorjali għall-enerġija rinnovabbli mill-2021 sal-2030 inklużi t-total mistenni tal-konsum finali gross tal-enerġija għal kull teknoloġija u settur f'Mtoe u t-total ippjanat tal-kapaċità installata għal kull teknoloġija u settur f'MW;
iii.  it-trajettorji indikattivi b'teknoloġija tal-enerġija rinnovabbli li l-Istat Membru jippjana li juża biex jikseb it-trajettorji ġenerali u settorjali għall-enerġija rinnovabbli mill-2021 sal-2030 inklużi t-total mistenni tal-konsum finali gross tal-enerġija għal kull teknoloġija u settur f'Mtoe u t-total ippjanat tal-kapaċità installata għal kull teknoloġija u settur, inkluż ir-repowering, f'MW;
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt iiia (ġdid)
iiia. is-sehem ta' enerġija rinnovabbli ta' Stat Membru, kif ukoll objettivi u trajettorji għal enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli prodotta mill-bliet, mill-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli u mill-konsumaturi tal-enerġija tagħhom stess mill-2021 sal-2030, inkluż il-konsum gross finali tal-enerġija mistenni f'Mtoe.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 1
(1)  il-kontribut nazzjonali indikattiv għall-effiċjenza enerġetika biex tinkiseb il-mira vinkolanti tal-Unjoni għall-effiċjenza enerġetika ta' 30 % fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)0761], abbażi tal-konsum primarju jew finali tal-enerġija, l-iffrankar primarju jew finali tal-enerġija, jew l-intensità enerġetika.
(1)  il-mira nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika biex tinkiseb il-mira vinkolanti tal-Unjoni għall-effiċjenza enerġetika ta' 40 % fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)0761], abbażi tal-konsum primarju jew finali tal-enerġija, l-iffrankar primarju jew finali tal-enerġija, jew l-intensità enerġetika, bi trajettorja lineari għal dik il-mira mill-2021 'il quddiem.
L-Istati Membri għandhom jesprimu l-kontributi tagħhom f'termini tal-livell assolut ta' konsum primarju tal-enerġija u konsum finali tal-enerġija fl-2020 u fl-2030, bi trajettorja lineari għal dak il-kontribut mill-2021 'il quddiem. Huma għandhom jispjegaw il-metodoloġija sottostanti tagħhom u l-fatturi ta' konverżjoni li ntużaw;
L-Istati Membri għandhom jesprimu l-l-miri ta' effiċjenza enerġetika tagħhom f'termini tal-livell assolut ta' konsum primarju tal-enerġija u konsum finali tal-enerġija fl-2020 u fl-2030. Huma għandhom jispjegaw il-metodoloġija sottostanti tagħhom u l-fatturi ta' konverżjoni li ntużaw b'konformità mal-Annessi IV u V ta' ... [tal-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)0761];
It-trajettorja msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tikkonsisti f'miri interim ta' kull sentejn li jibdew mill-2022 u mbagħad kull sentejn;
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 2
(2)  l-ammont kumulattiv ta' ffrankar enerġetiku li jrid jinkiseb matul il-perjodu mill-2021 sal-2030 skont l-Artikolu 7 dwar l-obbligi tal-iffrankar enerġetiku tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)0761];
(2)  l-ammont kumulattiv ta' ffrankar enerġetiku addizzjonali li jrid jinkiseb matul il-perjodu mill-2021 sal-2030 u lil hinn minn dan il-perjodu skont l-Artikolu 7 dwar l-obbligi tal-iffrankar enerġetiku tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)0761];
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 3
(3)  l-għanijiet għar-rinnovazzjoni fit-tul tal-istokk nazzjonali ta' bini residenzjali u kummerċjali (kemm pubbliku kif ukoll privat);
(3)  abbażi ta' analiżi tal-istokk tal-bini eżistenti, it-tapep għall-2030 u l-2040 għall-istrateġiji fit-tul għar-rinnovament tal-istokk nazzjonali ta' bini residenzjali u mhux residenzjali, kemm pubbliku kif ukoll privat, filwaqt li jitkejjel il-progress lejn l-għan tal-2050 b'konformità mal-Artikolu 2a tad-Direttiva 2010/31/UE [kif emendata bil-proposta COM(2016)0765];
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 3a (ġdid)
(3a)  il-politiki u l-azzjonijiet ippjanati kif ukoll il-progress lejn it-trasformazzjoni tal-istokk tal-bini nazzjonali fi stokk ta' bini effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u dekarbonizzat, inkluża stima bbażata fuq l-evidenza kemm tal-iffrankar tal-enerġija mistenni kif ukoll tal-benefiċċji f'sens iktar wiesa', li jridu jinkisbu mill-2020 sal-2030;
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 4
(4)  l-erja totali ta' art li trid tiġi rinnovata jew l-iffrankar enerġetiku annwali ekwivalenti li jrid jinkiseb mill-2020 sal-2030 skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2012/27/UE dwar ir-rwol eżemplari tal-bini tal-korpi pubbliċi;
(4)  l-erja totali ta' art li trid tiġi rinnovata u l-iffrankar enerġetiku korrispondenti miksub permezz tar-rinnovazzjoni jew l-iffrankar enerġetiku annwali ekwivalenti li jirriżulta mill-approċċ alternattiv li jrid jinkiseb mill-2020 sal-2030 skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2012/27/UE [kif emendata bil-proposta COM(2016)0761];
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 4a (ġdid)
(4a)  il-potenzjal identifikat ta' ffrankar enerġetiku fit-tisħin u t-tkessiħ, inkluż l-eżitu tal-valutazzjoni komprensiva tal-potenzjal tal-applikazzjoni ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja u tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti u innovattivi;
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 5
(5)  għanijiet nazzjonali oħra tal-effiċjenza enerġetika, inklużi miri jew strateġiji fit-tul u miri settorjali f'oqsma bħat-trasport, it-tisħin u t-tkessiħ;
(5)  għanijiet nazzjonali oħra tal-effiċjenza enerġetika, inklużi miri jew strateġiji fit-tul u miri settorjali f'oqsma bħal dawk tat-trasport, tal-industrija tal-manifattura u tal-ilma u l-ilma mormi jew fil-qafas ta' politiki ta' abbinament settorjali; kif ukoll l-effiċjenza f'setturi oħra b'potenzjal għoli ta' effiċjenzża enerġetika tul il-katina kollha tal-fluss mill-enerġija primarja sal-utenti finali jew pereżempju ċ-ċentri tad-data;
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 1
(1)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward taż-żieda tad-diversifikazzjoni tas-sorsi u tal-provvista tal-enerġija minn pajjiżi terzi;
(1)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward taż-żieda tad-diversifikazzjoni tas-sorsi u tal-provvista tal-enerġija minn pajjiżi terzi, sabiex tiżdied ir-reżiljenza tas-sistemi tal-enerġija makroreġjonali, reġjonali u nazzjonali;
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 2
(2)  tal-għanijiet nazzjonali fir-rigward tat-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija minn pajjiżi terzi;
(2)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tat-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija minn pajjiżi terzi, sabiex tiżdied ir-reżiljenza tas-sistemi tal-enerġija makroreġjonali, nazzjonali u reġjonali;
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 4
(4)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-użu ta' sorsi domestiċi tal-enerġija (b'mod partikolari l-enerġija rinnovabbli);
(4)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward taż-żieda tal-flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija nazzjonali, b'mod partikolari permezz ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika, sorsi ta' enerġija rinnovabbli domestiċi u reġjonali, rispons għad-domanda u ħżin tal-enerġija;
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 1
(1)  il-livell ta' interkonnettività tal-elettriku li l-Istat Membru jimmira li jilħaq fl-2030 fid-dawl tal-mira ta' minn tal-inqas 15 % għall-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030; L-Istati Membri għandhom jispjegaw il-metodoloġija sottostanti li ntużat;
(1)  il-livell ta' interkonnettività tal-elettriku li l-Istat Membru jimmira li jilħaq fl-2030 fid-dawl tal-mira indikattiva ta' minn tal-inqas 15% għall-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030 filwaqt li jitqiesu l-mira ta' interkonnessjoni għall-2020 ta' 10 %, il-kundizzjonijiet u l-potenzjal tas-suq nazzjonali u reġjonali, l-aspetti kollha tal-analiżijiet tal-ispejjeż u l-benefiċċji, il-livell reali tal-implimentazzjoni tal-PCIs, kif ukoll il-miżuri biex tiżdied il-kapaċità kummerċjabbli fl-interkonnessjonijiet eżistenti; L-Istati Membri għandhom jispjegaw il-metodoloġija sottostanti li ntużat, filwaqt li titqies il-metodoloġija proposta mill-Kummissjoni;
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 2
(2)  l-għanijiet nazzjonali ewlenin għall-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-elettriku u tal-gass li huma meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri skont kwalunkwe waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija;
(2)  l-għanijiet nazzjonali ewlenin għall-infrastruttura tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku u tal-gass u l-modernizzazzjoni tagħha, meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri skont kwalunkwe waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija; Għal kwalunkwe proġett ewlieni ta' infrastruttura ppjanat, evalwazzjoni preliminari tal-kompatibbiltà tieghħu mal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u l-kontribuzzjonijiet għalihom, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà tal-provvista u l-kompetizzjoni;
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 3
(3)  l-għanijiet nazzjonali relatati ma' aspetti oħra tas-suq intern tal-enerġija bħal pereżempju l-integrazzjoni u l-akkoppjament tas-swieq, filwaqt li jiġi inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;
(3)  l-għanijiet nazzjonali relatati ma' aspetti oħra tas-suq intern tal-enerġija bħaż-żieda fil-flessibbiltà tas-sistema, b'mod partikolari permezz tat-tneħħija tal-ostakli għall-formazzjoni libera tal-prezzijiet, l-integrazzjoni u l-akkoppjament tas-swieq, il-grilji intelliġenti, l-aggregazzjoni, ir-rispons għad-domanda, il-ħżin, il-ġenerazzjoni distribwita, il-mekkaniżmi għad-dispaċċ, id-dispaċċ mill-ġdid u t-tnaqqis, u s-sinjali tal-prezzijiet f'ħin reali, inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 3a (ġdid)
(3a)  l-għanijiet nazzjonali relatati mal-parteċipazzjoni nondiskriminatorja tal-enerġija rinnovabbli, ir-rispons għad-domanda u l-ħżin tal-enerġija, inkluż permezz tal-aggregazzjoni fis-swieq kollha tal-enerġija, inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 3b (ġdid)
(3b)  l-għanijiet nazzjonali biex jiġi żgurat li l-konsumaturi jipparteċipaw fis-sistema tal-enerġija u jibbenefikaw mill-awtoġenerazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda, inklużi l-arloġġi intelliġenti;
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 4
(4)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-iżgurar tal-adegwatezza tas-sistema tal-elettriku kif ukoll il-flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija fir-rigward tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, filwaqt li jiġi inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;
(4)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-iżgurar tal-adegwatezza tas-sistema tal-elettriku, filwaqt li jiġi żgurat li ma jiġi implimentat l-ebda mekkaniżmu ta' kapaċità, jew li meta tali mekkaniżmi jiġu implimentati għall-fini tas-sigurtà tal-provvista dawn ikunu limitati kemm jista' jkun, filwaqt li jiġi inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – punt 1
(1)  l-għanijiet nazzjonali u miri ta' finanzjament għar-riċerka u għall-innovazzjoni pubbliċi u privati fir-rigward tal-Unjoni tal-Enerġija; jekk ikun applikabbli, inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet. Jenħtieġ li tali miri u għanijiet ikunu koerenti ma' dawk li ġew stabbiliti fl-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija u fil-Pjan SET;
(1)  l-għanijiet nazzjonali u miri ta' finanzjament għall-appoġġ pubbliku għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward tal-Unjoni tal-Enerġija u l-effett ta' ingranaġġ mistenni tiegħu fuq ir-riċerka privati; jekk ikun applikabbli, inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet. Jenħtieġ li tali miri u għanijiet ikunu koerenti ma' dawk li ġew stabbiliti fl-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija u fil-Pjan SET;
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – punt 2
(2)  l-għanijiet nazzjonali għall-2050 għall-użu ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;
(2)  l-għanijiet nazzjonali għall-2050 marbuta mal-promozzjoni tat-teknoloġiji sostenibbli;
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – punt 3
(3)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-kompetittività.
imħassar
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu
Il-proċess tal-istabbiliment tal-kontributi tal-Istati Membri fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli
Il-proċess tal-istabbiliment tal-mira tal-Istati Membri fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  Meta jistabbilixxu l-kontribut tagħhom għas-sehem tagħhom ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030 u l-aħħar sena tal-perjodu kopert għall-pjanijiet nazzjonali sussegwenti, skont l-Artikolu 4(a)(2)(i), l-Istati Membri għandhom iqisu dawn li ġejjin:
1.  Meta jistabbilixxu l-mira tagħhom għas-sehem tagħhom ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030 u l-aħħar sena tal-perjodu kopert għall-pjanijiet nazzjonali sussegwenti, skont l-Artikolu 4(a)(2)(i), l-Istati Membri għandhom iqisu dawn li ġejjin:
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – punt i
(i)  id-distribuzzjoni ġusta tal-użu madwar l-Unjoni Ewropea;
(i)  id-distribuzzjoni ġusta u kosteffettiva tal-użu madwar l-Unjoni Ewropea;
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  is-sehem ta' referenza ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tiegħu tal-enerġija stabbilit fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva (UE) .../... [id-Direttiva 2009/28/KE riformulata];
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw b'mod kollettiv li s-somma tal-kontributi tagħhom tammonta għal minn tal-inqas 27 % ta' enerġija prodotta minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni sal-2030.
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw b'mod kollettiv li s-somma tal-miri tagħhom tammonta għal trajettorja lineari li tilħaq minn tal-inqas 35 % minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni sal-2030.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu
Il-proċess tal-istabbiliment tal-kontributi tal-Istati Membri fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika
Il-proċess tal-istabbiliment tal-mira vinkolanti tal-Istati Membri fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Meta jistabbilixxu l-kontribut nazzjonali indikattiv tagħhom għall-effiċjenza enerġetika għall-2030 u l-aħħar sena tal-perjodu kopert għall-pjanijiet nazzjonali sussegwenti skont l-Artikolu 4(b)(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:
1.  Meta jistabbilixxu l-mira nazzjonali vinkolanti tagħhom għall-effiċjenza enerġetika għall-2030 u l-aħħar sena tal-perjodu kopert għall-pjanijiet nazzjonali sussegwenti skont l-Artikolu 4(b)(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a
(a)  il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni sal-2020 ma jkunx iżjed minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux iżjed minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali, il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni sal-2030 ma jkunx iżjed minn 1 321 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux iżjed minn 987 Mtoe ta' enerġija finali għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin;
(a)  il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni sal-2020 ma jkunx iżjed minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux iżjed minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali, il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni sal-2030 ma jkunx iżjed minn 1 132 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux iżjed minn 849 Mtoe ta' enerġija finali għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin;
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  Meta jistabbilixxu l-kontribut tagħhom imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqisu ċ-ċirkostanzi li jaffettwaw il-konsum tal-enerġija primarja u finali, bħal pereżempju:
2.  Meta jistabbilixxu l-mira tagħhom imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqisu ċ-ċirkostanzi li jaffettwaw il-konsum tal-enerġija primarja u finali, bħal pereżempju:
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 7
Artikolu 7
Artikolu 7
Politiki u miżuri nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija
Politiki, miżuri u strateġiji ta' investiment nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija
B'konformità mal-Anness I, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fil-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, il-politiki u l-miżuri ewlenin eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati biex b'mod partikolari jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-pjan nazzjonali, filwaqt li jiġu inklużi miżuri li jiżguraw il-kooperazzjoni reġjonali u l-finanzjament xieraq fil-livell nazzjonali u reġjonali.
B'konformità mal-Anness I, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fil-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, il-politiki u l-miżuri ewlenin eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati biex b'mod partikolari jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-pjan nazzjonali, filwaqt li jiġu inklużi miżuri li jiżguraw il-kooperazzjoni reġjonali u l-finanzjament xieraq fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, inkluża l-mobilizzazzjoni tal-programmi u l-istrumenti tal-Unjoni.
Id-deskrizzjoni tal-politiki u l-miżuri eżistenti u ppjanati ewlenin biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-pjanijiet nazzjonali għandha tkun akkumpanjata minn ħarsa ġenerali lejn l-investimenti meħtieġa biex jinkisbu dawn l-għanijiet;
L-Istati Membri għandhom jittrattaw l-effiċjenza enerġetika bħala prijorità infrastrutturali. Huma għandhom jinkludu l-programmi dwar l-effiċjenza enerġetika bħala parti mill-ippjanar infrastrutturali tagħhom u jqisu r-restawr tal-bini bħala investiment prijoritarju.
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  B'konformità mal-istruttura u l-format speċifikati fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu s-sitwazzjoni attwali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inklużi tas-sistema tal-enerġija u tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti tal-gassijiet serra fiż-żmien li fih intbagħat il-pjan nazzjonali jew abbażi tal-aħħar informazzjoni disponibbli. L-Istati Membri għandhom ukoll jistabbilixxu u jiddeskrivu l-projezzjonijiet għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2040 (inkluż għall-2030) li mistennija jirriżultaw minn politiki u miżuri eżistenti (implimentati u adottati).
1.  B'konformità mal-istruttura u l-format speċifikati fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu s-sitwazzjoni attwali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inklużi tas-sistema tal-enerġija u tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti tal-gassijiet serra fiż-żmien li fih intbagħat il-pjan nazzjonali jew abbażi tal-aħħar informazzjoni disponibbli. L-Istati Membri għandhom ukoll jistabbilixxu u jiddeskrivu l-projezzjonijiet għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030 (inkluż għall-2030) li mistennija jirriżultaw minn politiki u miżuri eżistenti (implimentati u adottati). L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku s-suppożizzjonijiet, il-parametri u l-metodoloġiji użati għall-projezzjonijiet u x-xenarji.
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a
(a)  l-impatti fuq l-iżvilupp tas-sistema tal-enerġija kif ukoll l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra fl-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2040 (inkluż għall-2030) skont il-politiki u l-miżuri ppjanati, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet abbażi tal-politiki u tal-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1;
(a)  l-impatti fuq l-iżvilupp tas-sistema tal-enerġija kif ukoll l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra fl-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2040 (inkluż għall-2030) skont il-politiki u l-miżuri ppjanati, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet abbażi tal-politiki u tal-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1. Dan għandu jinkludi valutazzjoni kemm tas-sinerġiji li jirriżultaw mill-akkoppjament settorjali, id-diġitalizzazzjoni u d-disinn imtejjeb tas-suq kif ukoll tal-benefiċċji f'termini tal-kwalità tal-arja u s-sigurtà tal-provvista;
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b
(b)  l-impatt makroekonomiku, ambjentali, soċjali u fuq il-ħiliet tal-politiki u tal-miżuri ppjanati msemmija fl-Artikolu 7 u speċifikati iktar fl-Anness I, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet ibbażati fuq politiki u miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1;
(b)  l-impatt makroekonomiku, ambjentali, soċjali, fuq is-saħħa u fuq il-ħiliet tal-politiki u tal-miżuri ppjanati individwali u aggregati msemmija fl-Artikolu 7 u speċifikati iktar fl-Anness I, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet tal-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1. Il-metodoloġija użata biex jiġu evalwati dawn l-impatti għandha ssir pubblika u l-użu ta' analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji għandu jitħeġġeġ;
Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c
(c)  l-interazzjonijiet bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati f'dimensjoni ta' politika u bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati ta' dimensjonijiet differenti għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030. Il-projezzjonijiet dwar is-sigurtà tal-provvista, l-infrastruttura u l-integrazzjoni tas-swieq għandhom ikunu marbuta ma' xenarji soda tal-effiċjenza enerġetika.
(c)  l-interazzjonijiet bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati f'dimensjoni ta' politika u bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati ta' dimensjonijiet differenti għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030. Il-valutazzjoni għandha tinkludi evalutazzjoni kwantitattiva jew kwalitattiva ta' kwalunkwe interazzjoniji dokumentata bejn il-politiki u l-miżuri nazzjonali, u l-miżuri ta' politika dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni. Il-projezzjonijiet dwar is-sigurtà tal-provvista, l-infrastruttura u l-integrazzjoni tas-swieq għandhom ikunu marbuta ma' xenarji soda tal-effiċjenza enerġetika;
Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
(ca)  il-mod kif il-politiki u l-miżuri eżistenti u ppjanati individwali u aggregati se jattiraw l-investiment privat u l-finanzjament pubbliku neċessarji għall-implimentazzjoni tagħhom.
Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 9
Artikolu 9
Artikolu 9
Abbozz ta' pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima
Abbozz ta' pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima
1.  Sal-1 ta' Jannar 2018 u sussegwentement kull għaxar snin, l-Istati Membri għandhom iħejju u jibagħtu lill-Kummissjoni abbozz tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 3(1).
1.  Sal-1 ta' Ġunju 2018, kull Stat Membru għandu jħejji u jibgħat lill-Kummissjoni abbozz tal-ewwel pjan nazzjonali integrat tiegħu dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 3(1). Kull Stat Membru għandu jħejji u jippreżenta lill-Kummissjoni abbozz tat-tieni pjan tiegħu sal-1 ta' Jannar 2023 u l-abbozzi tal-pjanijiet sussegwenti tiegħu kull ħames snin wara dan.
2.  B'konformità mal-Artikolu 28, il-Kummissjoni tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri dwar l-abbozz ta' pjanijiet. B'mod partikolari, dawk ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jistabbilixxu:
2.  B'konformità mal-Artikolu 28, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz tal-pjanijiet u għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż lill-Istati Membri sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel l-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-pjan, imsemmija fl-Artikolu 3(1), sabiex:
(a)  il-livell ta' ambizzjoni tal-għanijiet, tal-miri u tal-kontributi bl-għan li b'mod kollettiv jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija u b'mod partikolari il-miri tal-Unjoni għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika għall-2030;
(a)  tiżgura l-ilħuq kollettiv mill-Istati Membri tal-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija tad-dimensjonijiet kollha tal-Unjoni tal-Enerġija;
(aa)  tiżgura li l-Istati Membri jilħqu l-miri u l-għanijiet nazzjonali;
(b)  il-politiki u l-miżuri marbuta mal-għanijiet fil-livell tal-Istati Membri u tal-Unjoni kif ukoll politiki u miżuri oħra ta' rilevanza transfruntiera potenzjali;
(b)  ittejjeb il-politiki u l-miżuri eżistenti u ppjanati individwali inklużi fil-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima, inklużi dawk ta' rilevanza transfruntiera potenzjali;
(ba)  tissuġġerixxi l-adozzjoni ta' politiki u miżuri addizzjonali fil-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima;
(c)  l-interazzjonijiet bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati u l-konsistenza tagħhom fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima f'dimensjoni waħda u bejn id-dimensjonijiet differenti tal-Unjoni tal-Enerġija.
(c)  tiżgura l-konsistenza bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima f'dimensjoni waħda u bejn id-dimensjonijiet differenti tal-Unjoni tal-Enerġija;
(ca)  tiżgura l-konsistenza tal-istrumenti u l-istrateġiji ta' investiment mal-politiki u l-miżuri tal-Istati Membri previsti biex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet korrispondenti.
3.  L-Istati Membri għandhom iqisu għalkollox kwalunkwe rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni meta jkunu qed jiffinalizzaw il-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima.
3.  L-Istati Membri għandhom iqisu għalkollox kwalunkwe rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni meta jkunu qed jiffinalizzaw il-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima. Meta l-pożizzjoni tal-Istat Membru kkonċernat ma taqbilx mar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, dak l-Istat Membru għandu jipprovdi u jippubblika r-raġunijiet għall-pożizzjoni tiegħu.
3a.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-abbozzi tal-pjanijiet imsemmija fil-paragarafu 1.
Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rekwiżit ieħor tal-liġi tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipa fit-tħejjija tal-abbozz ta' pjanijiet imsemmija fl-Artikolu 9 u għandhom jehmżu sommarju tal-fehmiet tal-pubbliku meta jibagħtu l-abbozz ta' pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni. Safejn ikunu applikabbli d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE, il-konsultazzjonijiet li jkunu saru skont dik id-Direttiva għandhom jitqiesu li jissodisfaw ukoll l-obbligi ta' konsultazzjoni tal-pubbliku skont dan ir-Regolament.
Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rekwiżit ieħor tal-liġi tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipa fit-tħejjija tal-abbozz ta' pjanijiet imsemmija fl-Artikolu 9, u tal-istrateġiji fit-tul imsemmija fl-Artikolu 14, meta l-għażliet kollha jkunu għadhom possibbli u tkun tista' ssir konsultazzjoni pubblika effettiva.
Emenda 109
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri għandhom jistabilixxu perjodi ta' żmien raġonevoli li jippermettu biżżejjed żmien sabiex il-pubbliku jkun infurmat u sabiex jipprepara u jipparteċipa b'mod effettiv fl-istadji differenti tal-proċess tal-ippjanar. L-Istati Membri għandhom iqisu debitament il-parteċipazzjoni ugwali u jiżguraw li l-pubbliku jkun infurmat, b'avviżi pubbliċi jew b'mezzi oħra adatti, bħal mezzi elettroniċi meta dawn ikunu disponibbli, bl-arranġamenti prattiċi kollha relatati mal-parteċipazzjoni tagħhom, u li jkunu jistgħu jaċċessaw id-dokumenti rilevanti kollha.
Emenda 110
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  L-Istati Membri, meta jippreżentaw l-abbozzi u l-pjan integrat nazzjonali finali għall-enerġija u l-klima u l-istrateġiji fit-tul tagħhom lill-Kummissjoni, għandhom jinkludu sommarju tal-fehmiet tal-pubbliku u l-mod kif dawn ġew ikkunsidrati.
Emenda 111
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1c (ġdid)
1c.  Safejn ikunu applikabbli d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE, il-konsultazzjonijiet imwettqa skont dik id-Direttiva għandhom jitqiesu li jissodisfaw ukoll l-obbligi ta' konsultazzjoni pubblika skont dan ir-Regolament.
Emenda 112
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1d (ġdid)
1d.  L-Istati Membri għandhom jillimitaw il-kumplessità amministrattiva meta jimplimentaw dan l-Artikolu.
Emenda 113
Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)
Artikolu 10a
Pjattaforma ta' Djalogu f'Diversi Livelli dwar il-Klima u l-Enerġija
1.  Fi spirtu ta' sħubija, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu Pjattaforma ta' Djalogu f'Diversi Livelli dwar il-Klima u l-Enerġija permanenti biex jappoġġjaw l-involviment attiv tal-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-komunità tan-negozju, l-investituri, kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra u l-pubbliku ġenerali fil-ġestjoni tat-tranżizzjoni tal-enerġija.
2.  L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Pjattaforma ta' Djalogu dwar il-Klima u l-Enerġija nazzjonali tagħhom l-għażliet u x-xenarji differenti previsti għall-politiki dwar l-enerġija u l-klima fuq perjodu qasir, medju u twil tagħhom, flimkien ma' analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji għal kull għażla. Il-Pjattaformi ta' Djalogu dwar il-Klima u l-Enerġija għandhom ikunu fora ta' diskussjoni dwar il-pjanijiet, l-istrateġiji u r-rapporti u dwar l-elaborazzjoni tagħhom skont l-Artikolu 10.
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Pjattaformi ta' Djalogu dwar il-Klima u l-Enerġija jibbenefika minn riżorsi umani u finanzjarji adegwati u għandhom jiffunzjonaw b'mod trasparenti.
Emenda 114
Proposta għal regolament
Artikolu 11
Artikolu 11
Artikolu 11
Kooperazzjoni reġjonali
Kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali
1.  L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' xulxin fil-livell reġjonali biex b'mod effettiv jintlaħqu l-miri, l-għanijiet u l-kontributi stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima.
1.  L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' xulxin fil-livell makroreġjonali u reġjonali, filwaqt li jqisu bis-sħiħ il-forom eżistenti u potenzjali kollha ta' kooperazzjoni biex b'mod effettiv jintlaħqu l-miri u l-għanijiet stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima.
2.  Ferm qabel jibagħtu l-abbozz tal-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9(1), l-Istati Membri għandhom jidentifikaw opportunitajiet għal kooperazzjoni reġjonali u jikkonsultaw lill-Istati Membri ġirien u lil Stati Membri oħra li jkunu interessati. Fl-abbozz ta' pjanijiet nazzjonali integrati tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-riżultati ta' tali konsultazzjoni reġjonali, filwaqt li meta jkun applikabbli jinkludu kif ikunu ġew ikkunsidrati l-kummenti.
2.  Ferm qabel jibagħtu l-abbozz tal-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9(1), l-Istati Membri għandhom jidentifikaw opportunitajiet għal kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali, filwaqt li jqisu l-kooperazzjonijiet makroreġjonali eżistenti, b'mod partikolari l-Pjan ta' Interkonnessjoni tas-Suq tal-Enerġija tal-Baltiku (BEMIP), il-Konnettività tal-Gass fl-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk (CESEC), is-Suq tal-Enerġija Reġjonali taċ-Ċentru Punent (CWREM), l-Inizjattiva ta' Grid lil hinn mill-Kosta tal-Pajjiżi tal-Ibħra tat-Tramuntana (NSCOGI), is-Sħubija Ewro-Mediterranja u jikkonsultaw lill-Istati Membri ġirien u lill-Istati Membri l-oħra li jkunu interessati, f'konformità mad-Direttiva 2011/92/UE u l-Konvenzjoni Espoo. Fl-abbozz ta' pjanijiet nazzjonali integrati tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-riżultati ta' tali konsultazzjoni reġjonali, filwaqt li meta jkun applikabbli jinkludu kif ikunu ġew ikkunsidrati l-kummenti. Meta jkunu involuti f'kooperazzjoni makroreġjonali, l-Istati Membri għandhom jaqblu dwar struttura ta' governanza li tagħti lok għal laqgħa f'livell ministerjali mill-inqas darba fis-sena.
2a.  Il-Kummissjoni għandha, fuq talba minn żewġ Stati Membri jew aktar, tiffaċilita l-abbozzar konġunt ta' partijiet tal-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom, inter alia permezz tal-istabbiliment ta' qafas ta' abilitazzjoni. Meta l-Istati Membri jkunu involuti f'kooperazzjoni makroreġjonali jew reġjonali, dawn għandhom jinkludu fl-abbozz tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima tagħhom ir-riżultati u jippreżentawhom lill-Kummissjoni. Ir-riżultat ta' tali kooperazzjoni makroreġjonali jew reġjonali jista' jissostitwixxi l-partijiet ekwivalenti tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima rilevanti.
2b.  Il-Kummissjoni għandha, bil-ħsieb li tippromwovi l-integrazzjoni tas-suq u politiki kosteffiċjenti, tidentifika opportunitajiet ta' kooperazzjoni makroreġjonali jew reġjonali li jkopru riskju wieħed jew aktar tal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u b'konformità ma' dan l-Artikolu, b'viżjoni fit-tul, abbażi tal-kundizzjonijiet eżistenti tas-suq. Abbażi ta' tali opportunitajiet, il-Kummissjoni tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri skont l-Artikolu 28 sabiex tiffaċilita kooperazzjoni, sħubijijiet u konsultazzjonijiet effikaċi.
3.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-konsultazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-abbozz ta' pjanijiet li jkunu ntbagħtulha skont l-Artikolu 9 bl-għan li jiġu ffinalizzati.
3.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-konsultazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-abbozz ta' pjanijiet li jkunu ntbagħtulha skont l-Artikolu 9 bl-għan li jiġu ffinalizzati.
4.  Fil-pjan nazzjonali integrat finali dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kummenti li jkunu rċevew minn Stati Membri oħra skont il-paragrafi 2 u 3 u jispjegaw kif tali kummenti jkunu ġew ikkunsidrati.
4.  Fil-pjan nazzjonali integrat finali dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kummenti li jkunu rċevew minn Stati Membri oħra skont il-paragrafi 2 u 3 u jispjegaw kif tali kummenti jkunu ġew ikkunsidrati.
5.  Għall-finijiet speċifikati fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom ikomplu jikkooperaw fil-livell reġjonali meta jimplimentaw il-politiki u l-miżuri tal-pjanijiet tagħhom.
5.  Għall-finijiet speċifikati fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom ikomplu jikkooperaw fil-livell makroreġjonali meta jimplimentaw il-politiki u l-miżuri tal-pjanijiet tagħhom.
5a.  L-Istati Membri għandhom jipprevedu wkoll kooperazzjoni mal-firmatarji tal-Komunità tal-Enerġija u ma' pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea.
Emenda 116
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Il-Kummissj