Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2030(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0059/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0059/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2018 - 22
CRE 16/04/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0100

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 519kWORD 70k
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον
P8_TA(2018)0100A8-0059/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (2017/2030(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(1) (το «7ο EAP»),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας του περιβάλλοντος,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP 21) της UNFCCC που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη του Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των ΗΕ και τον αλληλένδετο και ενιαίο χαρακτήρα τους,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, του Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Environmental indicator report 2016 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Έκθεση περιβαλλοντικών δεικτών 2016 – Για την υποστήριξη της παρακολούθησης του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, του Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Environmental indicator report 2017 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Έκθεση περιβαλλοντικών δεικτών 2017 - Για την υποστήριξη της παρακολούθησης του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Η Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και πώς να συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0063), και τις 28 ανά χώρα εκθέσεις,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, με τίτλο «Επίτευξη των οφελών των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ μέσω της τακτικής επισκόπησης της εφαρμογής τους» (COM(2016)0316),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΠ)(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(5),

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2015» (SOER 2015),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 19ης Μαΐου 2015, με τίτλο «State of Nature in the EU» (Κατάσταση της φύσης στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής του Νοεμβρίου του 2017, σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (2014-2020), που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της συνημμένης μελέτης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον – Ένα καλύτερο περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον -Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» (COM(2017)0713),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0059/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7ο ΠΔΠ ορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιλαμβάνει επίσης ένα μακρόπνοο όραμα για το 2050·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7ο ΠΔΠ δεν περιλαμβάνει ρήτρα ενδιάμεσης επανεξέτασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την εφαρμογή του 7ου ΠΔΠ αποτελεί ευκαιρία για την αξιολόγηση της προόδου του ΠΔΠ και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων συστάσεων για την περαιτέρω εφαρμογή του τρέχοντος ΠΔΠ και κάθε μελλοντικού ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα έκθεση δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην επανάληψη των γνωστών προβλημάτων και θα πρέπει να εστιάσει σε προτεινόμενες λύσεις για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο 7ο ΠΔΠ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης η οποία θα εστιάζει στη διάρθρωση του 7ου ΠΔΠ και στον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της παρούσας έκθεσης είναι κυρίως να εξακριβώσει κατά πόσο το συμφωνημένο πλαίσιο συμβάλλει στην έξυπνη εκπλήρωση των εννέα στόχων προτεραιότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει μεν ισχυρή περιβαλλοντική νομοθεσία, η ελλιπής και αναποτελεσματική εφαρμογή της αποτελεί μακροχρόνιο πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα κενά εφαρμογής απειλούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν αρνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και επιφέρουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κόστος· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι τα κενά στην εφαρμογή υπονομεύουν την αξιοπιστία της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων του 2020 είναι μέχρι στιγμής μικτά: δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος 1 (προστασία του φυσικού κεφαλαίου), είναι ωστόσο πιθανό να επιτευχθούν ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους στο πλαίσιο του στόχου 2 (οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτική χρήση των πόρων)· είναι αβέβαιο το κατά πόσον θα επιτευχθεί ο στόχος 3 (μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη εφαρμογής της νομοθεσίας και ενσωμάτωσης των εξειδικευμένων γνώσεων στη χάραξη πολιτικών σε τομείς όπως η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ο περιβαλλοντικός θόρυβος και η έκθεση σε χημικές ουσίες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και μειώνει την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των πολιτών της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επιβεβαιώνουν τις γενικές τάσεις που περιγράφονται παραπάνω για κάθε θεματικό στόχο, αλλά αναφέρουν επίσης μια επιβράδυνση της προόδου σε ορισμένους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ενεργειακή απόδοση, οι προοπτικές επίτευξης των επιμέρους στόχων δεν έχουν μεταβληθεί από αυτές τις νέες τάσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επί του παρόντος αβέβαιο κατά πόσο ο στόχος για τις εκπομπές αμμωνίας θα επιτευχθεί, ενώ είναι απίθανο να εκπληρωθεί ο στόχος κατάληψης εδάφους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την εφαρμογή, λόγω της έλλειψης δεικτών και των περιορισμών των υφιστάμενων δεικτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη γνώσης εξακολουθεί να εμποδίζει την πρόοδο σε τρία επίπεδα: κατανόηση των κινδύνων· διαμόρφωση κατάλληλης πολιτικής για τη διαχείριση και τη μείωση του κινδύνου· και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση συχνά υπάρχει αλλά δεν χρησιμοποιείται στη χάραξη πολιτικής ή δεν μεταβιβάζεται στα μέρη που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οφείλεται συχνά σε έλλειψη πολιτικής βούλησης και ανταγωνιστικά συμφέροντα τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με το EAP ή τους γενικότερους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται επίσης από ένα καθαρό περιβάλλον·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέργεια μεταξύ των μέσων υψηλού επιπέδου της ενωσιακής πολιτικής και του EAP πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα επίπεδα, η χρηματοδότηση για την ορθή εφαρμογή του 7ου EAP είναι ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ δεν απέφερε πάντα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κάτι που, σε πολλές περιπτώσεις, οφειλόταν στην κακοδιαχείριση της χρηματοδότησης και όχι σε έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του 7ου EAP καλύπτει τρέχουσες ανάγκες στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, μολονότι πολλοί συμφεροντούχοι συνιστούν την προσθήκη νέων επιμέρους στόχων προκειμένου να αυξηθεί μελλοντικά η χρησιμότητα του προγράμματος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφεροντούχοι εκφράζουν επίσης την προτίμησή τους για ένα λιγότερο περίπλοκο, περισσότερο εστιασμένο EAP·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει γενική υποστήριξη για ένα 8ο EAP·

Κύρια συμπεράσματα

1.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ έχει προστιθέμενη αξία και θετική επίδραση στις περιβαλλοντικές πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, προς όφελος των πολιτών, της φύσης και των οικονομικών παραγόντων·

2.  επαναλαμβάνει ότι το 7ο ΠΔΠ έχει σαφές μακρόπνοο όραμα για το 2050, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σταθερό περιβάλλον για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη, εντός των περιβαλλοντικών ορίων του πλανήτη·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προηγούμενες θετικές τάσεις όσον αφορά πολλούς επιμέρους στόχους του 7ου EAP, καθώς και για τις ενθαρρυντικές προοπτικές σε σχέση με ορισμένους από τους στόχους για το 2020·

4.  τονίζει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική βούληση στο υψηλότερο επίπεδο για την υλοποίηση του 7ου ΠΔΠ·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο στόχος προτεραιότητας για την προστασία, τη διατήρηση και την αύξηση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης δεν αναμένεται να επιτευχθεί· επισημαίνει, επίσης, με ανησυχία ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν, εάν δεν καταβληθούν αμέσως περισσότερες και ουσιαστικές προσπάθειες·

6.  επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σε ορισμένους τομείς όσον αφορά τον στόχο προτεραιότητας 2, ιδίως για τους στόχους που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης· επαναλαμβάνει ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό(8) και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα(9) έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την περιβαλλοντική απόδοση και την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την αντοχή, τη δυνατότητα επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο επιμέρους στόχος που αφορά την καλή ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων έως το 2020 δεν θα επιτευχθεί λόγω της πίεσης που προκαλείται από τη ρύπανση, από παρεμβάσεις στη μορφολογία των υδάτινων οδών και από υπερβολική άντληση λόγω μεγάλων εκτροπών για υδροηλεκτρικούς σκοπούς·

8.  τονίζει ότι οι στόχοι του 7ου ΠΔΠ είναι ελάχιστοι στόχοι και ότι απαιτούνται σημαντικές επιπλέον προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

9.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού και, ως εκ τούτου, έχουν δεσμευτεί για την εκπλήρωση των στόχων της και έχουν υποβάλει εθνικά καθορισμένη συνεισφορά για την επίτευξη μείωσης κατά 40 % των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς της οικονομίας της Ένωσης έως το 2030· υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους ενσωμάτωσης του στόχου του 2030 και του μακροπρόθεσμου στόχου για καθαρές μηδενικές εκπομπές σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει συνεχώς τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, στο πλαίσιο του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018 και του πενταετούς παγκόσμιου απολογισμού, και να θέσει σε εφαρμογή στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα για την ΕΕ, η οποία θα χαράσσει μια οικονομικά αποδοτική πορεία προς την επίτευξη του στόχου καθαρών μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού·

10.  επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων για την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία· υπογραμμίζει ότι η έλλειψη γνώσης και οι περιορισμένοι δείκτες εμποδίζουν τη χάραξη και την εποπτεία της πολιτικής·

11.  χαιρετίζει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη μείωση των κενών γνώσης, συμπεριλαμβανομένων: του μοντέλου «Κινητήρια δύναμη - Πίεση - Κατάσταση - Έκθεση - Επίδραση - Δράση» (DPSEEA) για την κατανόηση των κινητήριων δυνάμεων που διαταράσσουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες· «πεποιθήσεις για την υγεία» (ΗΒΜ) για την εκτίμηση της έκθεσης των ανθρώπινων πληθυσμών σε ρυπογόνες ουσίες και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της στην υγεία· και της «πλατφόρμας ενημέρωσης για την παρακολούθηση των χημικών ουσιών» (IPCheM)·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εξειδικευμένη γνώση και τα επιστημονικά στοιχεία δεν λαμβάνονται πάντα δεόντως υπόψη στη χάραξη πολιτικής ούτε μεταβιβάζονται στα μέρη που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή· υπογραμμίζει τα παραδείγματα της βιοενέργειας, του φοινικέλαιου, των προϊόντων φυτοπροστασίας, των ενδοκρινικών διαταρακτών, της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, του πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού, της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και της ηχορύπανσης και των αστικών απορριμμάτων τροφίμων ως τομέων στους οποίους αγνοήθηκαν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στον δημόσιο και πολιτικό προβληματισμό· πιστεύει ότι η ευρεία επιστημονική γνώση, καθώς και η εμμονή στην αρχή της προφύλαξης όταν δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να καθοδηγούν την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων· υπενθυμίζει τη σημασία των επιστημονικών συμβουλών των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αυτό· υπογραμμίζει ότι άλλες κατευθυντήριες αρχές του δικαίου και της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον περιλαμβάνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», την προληπτική δράση, την αρχή της προφύλαξης και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζημιών στην πηγή·

13.  καταδικάζει την αδυναμία της Επιτροπής να τηρήσει τις προθεσμίες που ορίζονται από τον νόμο για τη σύνταξη εναρμονισμένων και βασιζόμενων στην επικινδυνότητα κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών και την επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009(10) («κανονισμός για τα καλλυντικά») σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες· καλεί την Επιτροπή να προβεί αμέσως στην αναθεώρηση του κανονισμού για τα καλλυντικά όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποτυχία να σημειωθεί επαρκής πρόοδος σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών και εμποδίζει την επίτευξη του στόχου προτεραιότητας 3 του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον·

14.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου σχετικά με την ανάπτυξη ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό περιβάλλον, την προώθηση μη τοξικών κύκλων υλικών και τη μείωση της έκθεσης σε βλαβερές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι, έως το 2020, όλες οι σχετικές ουσίες που προκαλούν πολύ σοβαρές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, θα έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του REACH, όπως ορίζει το 7ο ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι συνδυασμένες συνέπειες των χημικών θα τύχουν αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε όλη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης το συντομότερο δυνατόν, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους για τα παιδιά, οι οποίοι απορρέουν από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες· χαιρετίζει τη στρατηγική της Επιτροπής για τα πλαστικά και ζητεί την ταχεία υλοποίησή της· επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η προώθηση κύκλων μη τοξικών υλικών, είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή ανάπτυξη μιας λειτουργικής δευτερογενούς αγοράς πρώτων υλών·

15.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε άλλους τομείς πολιτικής είναι μία από τις βασικές αιτίες των ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής· θεωρεί ότι οι συνέργειες μεταξύ άλλων υψηλού επιπέδου μέσων πολιτικής της ΕΕ (όπως η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ), τα διαρθρωτικά ταμεία και η πολιτική συνοχής) και η μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων υψηλού επιπέδου, παραμένουν ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του 7ου ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, σε όλες τις συνθέσεις τους, να βελτιώσουν τον συντονισμό των πολιτικών και την ενσωμάτωση των στόχων του 7ου ΠΔΠ· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη ενσωμάτωσης όλων των εκκρεμών πτυχών του 7ου ΠΔΠ στα μέσα υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

16.  υπογραμμίζει ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών με σκοπό την επίτευξη των στόχων του 2020 περί διατήρησης της βιοποικιλότητας είναι περιορισμένο λόγω του χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μέγιστη χρήση των πόρων του τρέχοντος ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων του LIFE, της ΚΓΠ και των Διαρθρωτικών Ταμείων, και ζητεί την ενσωμάτωση των νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο προσεχές ΠΔΠ·

17.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) και την πολιτική συνοχής, οι οποίες έχουν αυξήσει τη συνοχή με το 7ο ΠΔΠ· εκφράζει, ωστόσο, την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, παρά τις βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η ΚΑλΠ εξακολουθεί να πάσχει από ανεπαρκή εφαρμογή· υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης υγιών ιχθυαποθεµάτων·

18.  αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ σταδιακά ενσωμάτωσε περιβαλλοντικές ανησυχίες αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του ΠΔΠ, ιδίως σε ό, τι αφορά την παραγωγή έντασης πόρων και τη βιοποικιλότητα· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της πρόληψης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που προκαλείται από ακατάλληλες γεωργικές πρακτικές (όπως τα μη βιώσιμα βιοκαύσιμα), την εντατικοποίηση της μη βιώσιμης γεωργίας και της εγκατάλειψης της γης, παρέχοντας παράλληλα καλύτερη ποιότητα και αυξημένες ποσότητες τροφίμων και γεωργικών πρώτων υλών στον συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και στήριξη για περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται η αμειψισπορά και τα αζωτοδεσμευτικά φυτά, που είναι ουσιαστικής σημασίας και πρέπει η γεωργία και οι γεωργοί να θεωρηθούν μέρος της λύσης·

19.  υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη προστασία και ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας μέσω της πρόληψης της περιβαλλοντικής βλάβης και της στροφής προς ένα βιώσιμο σύστημα διατροφής που θα εξασφαλίζει τρόφιμα σε εύλογες τιμές για τους καταναλωτές θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της αναθεωρημένης ΚΓΠ· επισημαίνει ότι οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και πολιτική παρέμβασης, η οποία θα εξασφαλίζει την προστασία των οικοσυστημάτων·

20.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, η αυξανόμενη ζήτηση για δίαιτα πλούσια σε ζωικές πρωτεΐνες ασκεί σημαντική περιβαλλοντική πίεση στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα διαρκώς πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα· υπογραμμίζει επίσης ότι η διατροφή με υπερβολικές ποσότητες ζωικού λίπους θεωρείται όλο και περισσότερο ότι συνδέεται με το πρόβλημα των μη μεταδοτικών ασθενειών·

21.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής, του 2016, για την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η δέσμευση αυτή δεν συνοδεύεται από σαφή στρατηγική και συγκεκριμένες προτάσεις για θεσμικές δομές και ένα πλαίσιο διακυβέρνησης που θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις πολιτικές της ΕΕ, τις νομοθετικές προτάσεις, την εφαρμογή και την επιβολή τους· θεωρεί σημαντικό να δεσμευτεί πλήρως η ΕΕ, ως πρωτοπόρος, ως προς την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας του 2030 και της βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει επίσης ότι το ίδιο το ΠΔΠ αποτελεί μέσο-κλειδί για την υλοποίηση των ΣΒΑ·

22.  σημειώνει την υψηλή ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ· αναμένει ότι η αναθεώρηση της οδηγία 98/83/ΕΚ(11) («οδηγία για το πόσιμο νερό»), θα παρέχει τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις του παρόντος νομικού πλαισίου· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν, στο πλαίσιο του ΠΔΠ, την ενσωμάτωση των στόχων της ΕΕ για τα ύδατα στις άλλες τομεακές πολιτικές, ιδίως την ΚΓΠ·

23.  εκφράζει ικανοποίηση για τις βελτιώσεις που επήλθαν από ορισμένα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, αλλά εκφράζει τη λύπη του για τις χαμένες ευκαιρίες όσον αφορά την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, όπως τονίζεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)· τονίζει ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με ορίζοντα το 2020 πρέπει να αναπροσανατολιστεί προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλίζει την ενισχυμένη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τις γραμμές του προϋπολογισμού· τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι πράσινες επενδύσεις, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία χρηματοδότησης, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, και διαφορετικές προσεγγίσεις της τρέχουσας επενδυτικής πολιτικής, όπως η σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη προοπτική του 7ου ΠΔΠ· τονίζει ότι απαιτείται οριζόντια εφαρμογή των σαφώς καθορισμένων κριτηρίων βιωσιμότητας και των στόχων με γνώμονα τις επιδόσεις για όλα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ· απευθύνει έκκληση για πιο αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση του τρέχοντος ΠΔΠ και των κονδυλίων από την πολιτική για τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη, και για να αντιμετωπιστούν επειγόντως τα προαναφερθέντα προβλήματα που μνημονεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη διατήρηση και την ενδεχόμενη αύξηση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ για δράσεις για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος·

24.  εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης· υπογραμμίζει το δυναμικό της επεξεργασίας λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησης για την ελάφρυνση καταστάσεων καταπόνησης των υδάτινων μαζών, τη μείωση των άμεσων εισφορών για το νερό, την παραγωγή βιοαερίου και να διασφαλιστεί καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ιδίως χάρη στην άρδευση για γεωργικούς σκοπούς· προσβλέπει σε νομοθετική πρόταση σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων που θα υποβληθεί στις αρχές του 2018 από την Επιτροπή·

25.  επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές κατά της υγείας είναι πιο εμφανείς στις αστικές περιοχές αλλά πλήττουν επίσης τις περιφερειακές ζώνες και προαστιακούς οικισμούς, και ότι, έως το 2020, το 80 % του πληθυσμού αναμένεται να κατοικεί σε αστικές και προαστιακές περιοχές· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή σχεδιασμό και τις υποδομές, έχουν δραματικές οικονομικές, κοινωνικές, υγειονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες· επισημαίνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περισσότερους από 400 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ(12) και ότι το εξωτερικό κόστος της υγείας κυμαίνεται από 330 δισεκατομμύρια EUR έως 940 δισεκατομμύρια EUR·

26.  σημειώνει τουλάχιστον 10 000 πρόωροι θάνατοι στην ΕΕ που οφείλονται σε ασθένειες που προκαλούνται εξαιτίας του θορύβου, ενώ το 2012 το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει εκτεθεί σε επίπεδα θορύβου άνω των ορίων· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/EΚ(13) για να διασφαλίσουν την τήρηση των ισχυουσών οριακών τιμών για το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον·

27.  αναγνωρίζει την πρόοδο στη μείωση ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για τα διαρκή προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στα οποία συμβάλλουν σημαντικά οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές και τη γεωργία· αναγνωρίζει τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο 2017 και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την καθαρή κινητικότητα που υπεβλήθη το 2016, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την κινητικότητα με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές στην επικράτεια της Ένωσης·

28.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την κυκλική οικονομία· ζητεί επιτακτικά από όλα τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία με φιλόδοξους στόχους·

Συστάσεις

29.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την πρόοδό τους προς την επίτευξη των στόχων του 7ου ΠΔΠ και να αναπροσανατολίσουν τις δράσεις τους όπου είναι αναγκαίο· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα·

30.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε νέα νομοθετική πρόταση θα αποσκοπεί στην πλήρη υλοποίηση των στόχων και των μέτρων του 7ου ΠΔΠ·

31.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην αξιολόγηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

32.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στην έρευνα και την κάλυψη της έλλειψης γνώσεων στους ακόλουθους τομείς: περιβαλλοντικά κατώφλια (σημεία μη αντιστρεψιμότητας), πρότυπο κυκλικής οικονομίας, συνδυασμένη επίδραση χημικών ουσιών, νανοϋλικά, μέθοδοι εντοπισμού απειλών, επιπτώσεις των μικροπλαστικών, αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημικών κινδύνων και άλλων παραγόντων καθοριστικών για την υγεία, έδαφος και χρήση γης, και χωροκατακτητικά ξένα είδη·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επισκόπηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής (EIR) που θεωρεί ότι αποτελεί θετικό μηχανισμό για τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και των πολιτικών που μπορούν να συμβάλουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί στο ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την περιβαλλοντική ανασκόπηση της ΕΕ· θεωρεί ότι η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, και θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες εύρος των θεματικών στόχων προτεραιότητας των ΠΔΠ·

34.  ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να καταργήσουν άμεσα και οριστικά τις επιβλαβείς επιδοτήσεις για το περιβάλλον·

35.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν και να συντονίσουν τις προσπάθειες για την προώθηση της ανάπτυξης και της επικύρωσης εναλλακτικών μεθόδων για τη διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα, ούτως ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου προτεραιότητας αριθ. 5 του 7ου ΠΔΠ·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση των γνωσιακών και επιστημονικών βάσεων των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον, αυξάνοντας την πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του κοινού στην επιστημονική έρευνα·

37.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, όπου έχει εφαρμογή, να αξιοποιούν πλήρως τις διαθέσιμες ειδικές γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, κατά τη χάραξη και εποπτεία της πολιτικής τους·

38.  απευθύνει έκκληση για τη βελτίωση του συστήματος έγκρισης φυτοφαρμάκων της ΕΕ, με βάση την αξιολόγηση επιστημονικών μελετών από ομοτίμους, καθώς και πλήρη διαφάνεια σχετικά με τον βαθμό έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και τους κινδύνους για την υγεία· ζητεί να βελτιωθούν τα πρότυπα για την παρακολούθηση του επιπέδου των φυτοφαρμάκων και να τεθούν στόχοι για τη μείωση της χρήσης τους· λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η απαγόρευση της γλυφοσάτης και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα» (C(2017)8414)·

39.  ζητεί τη διάθεση επαρκών υλικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορούν οι οργανισμοί της ΕΕ να ασκούν τις αποστολές τους και να παρέχουν τα καλύτερα επιστημονικά δεδομένα, αναλύσεις και αποδεικτικά στοιχεία·

40.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον καθορισμό, έως το 2020, μακροπρόθεσμων δράσεων με στόχο την επίτευξη του στόχου για ένα μη τοξικό περιβάλλον·

41.  ζητεί από τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ και την Επιτροπή να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα των δεικτών που χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση της προόδου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την ανάπτυξη και τη συλλογή νέων δεδομένων, προκειμένου να καταρτιστούν νέοι δείκτες και να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι·

42.  ζητεί να εμφανίζεται ως θέμα που επανέρχεται συνεχώς στις προτεραιότητες και τα προγράμματα της τριμερούς προεδρίας το ζήτημα της εφαρμογής, να συζητείται στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενδεχομένως μέσω ειδικού συμβουλίου εφαρμογής, και να συμπληρώνεται από άλλο φόρουμ συζητήσεων στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών· ζητεί να συγκαλούνται κοινές συνεδριάσεις του Συμβουλίου για την εξέταση της εφαρμογής διατομεακών και οριζόντιων ζητημάτων, κοινών προκλήσεων, καθώς και ζητημάτων που ανακύπτουν με πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις·

43.  ζητεί να ενισχυθεί χωρίς καθυστέρηση η πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα·

44.  ζητεί να εξετάζεται διεξοδικά στα έργα υποδομής, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με το ΔΕΔ-Μ, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έργου· επισημαίνει ότι η συνοχή μεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών πολιτικών είναι επίσης σημαντική· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα στα έργα υποδομής για την παραγωγή ανανεώσιμης υδροηλεκτρικής και θαλάσσιας ενέργειας·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διατήρηση της χρήσης και της ακεραιότητας των αποθεμάτων γλυκού νερού δεδομένης της αβεβαιότητας που συνδέονται με τη δυνατότητα επίτευξης του συναφούς επιμέρους στόχου που περιλαμβάνεται στο 7ο ΠΔΠ· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα την κακή κατάσταση των επιφανειακών υδάτων, δεδομένου ότι είναι πιθανό οι στόχοι στον εν λόγω τομέα να μην επιτευχθούν έως το 2020· καλεί τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που υφίστανται οι υδάτινες μάζες, εξαλείφοντας τις πηγές μόλυνσης των υδάτων, δημιουργώντας περιοχές απαλλαγμένες από παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των οικολογικών ροών κατά μήκος των ποταμών· καλεί την Επιτροπή να προβεί άμεσα σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης του δεύτερου κύκλου σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής, τα οποία εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα·

46.  προτρέπει για περαιτέρω μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για την ευθυγράμμιση των στόχων της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και των περιβαλλοντικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια τώρα και στο μέλλον· υπογραμμίζει την ανάγκη χάραξης έξυπνης γεωργικής πολιτικής με ισχυρή δέσμευση παροχής δημοσίων αγαθών και οικοσυστημικών υπηρεσιών στους τομείς του εδάφους, των υδάτων, της βιοποικιλότητας, της ποιότητας του αέρα, της κλιματικής δράσης και της παροχής εξοπλισμών τοπίου· ζητεί τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής με στοχευμένη, φιλόδοξη αλλά και ευέλικτη προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η χορήγηση στήριξης στον γεωργικό κλάδο θα συνδέεται τόσο με την επισιτιστική ασφάλεια όσο και την επίτευξη περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις αγροδασοκομικές εκτάσεις ως περιοχές οικολογικής εστίασης σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013(14)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την κατάλληλη στήριξη των επωφελών για το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών σε κάθε μελλοντική αναθεώρηση της ΚΓΠ·

47.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν την υιοθέτηση λύσεων στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ιδίως όταν υπάρχουν τεχνικές λύσεις οι οποίες όμως δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως, όπως η μείωση της αμμωνίας στη γεωργία·

48.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει σημαντικά το ύψος, την αξιοποίηση και τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ για τους στόχους ΠΔΠ· ζητεί καλύτερη παρακολούθηση, μεγαλύτερη διαφάνεια, και λογοδοσία· ζητεί την ενσωμάτωση των κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών θεμάτων στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

49.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, χωρίς καθυστέρηση, ολοκληρωμένη, συνολική στρατηγική-πλαίσιο για την υλοποίηση των ΣΒΑ στην ΕΕ, που θα καλύπτει όλους τους τομείς πολιτικής και θα περιλαμβάνει μηχανισμό επανεξέτασης για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση· ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει τον έλεγχο όλων των νέων πολιτικών και νομοθετικών διατάξεων από τη σκοπιά των ΣΒΑ και να διασφαλίσει την πλήρη συνοχή των πολιτικών κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ·

50.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ και να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους στόχους του 7ου ΠΔΠ μέσω της χρήσης όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της, λ.χ. διαδικασίες επί παραβάσει·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις υφιστάμενες ειδικές εκθέσεις και τους ελέγχους επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλύσει περαιτέρω τους άλλους τομείς σχετικούς με το ΠΔΠ, τους οποίους δεν έχει συμπεριλάβει ως τώρα στο πρόγραμμα εργασιών του·

52.  καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παράσχουν κατάλληλη καθοδήγηση, προκειμένου τα κονδύλια της ΕΕ να καταστούν προσιτά, μεταξύ άλλων, και για τοπικά έργα, ιδίως όσον αφορά την οικολογική υποδομή, τη βιοποικιλότητα και τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα· καλεί τις περιφερειακές αρχές να προσφέρουν ένα πλαίσιο στήριξης, ιδίως όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας σε όλες, αλλά ιδίως στις πλέον πάσχουσες περιοχές·

54.  προτρέπει τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές να εγκρίνουν σχέδια που θα περιλαμβάνουν αξιόπιστα μέτρα προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της υπέρβασης των ημερήσιων και ετήσιων οριακών τιμών που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα λεπτά και τα πολύ λεπτά σωματίδια σε οικισμούς όπου η ποιότητα του αέρα είναι κακή· επισημαίνει το γεγονός ότι αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας αριθ. 2, 3 και 8 του 7ου ΠΔΠ·

55.  προτείνει τις ακόλουθες δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές: καθορισμός ζωνών χαμηλών εκπομπών· προώθηση των υπηρεσιών συνεπιβατισμού και συνοδήγησης· σταδιακή κατάργηση της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των εξαιρετικά ρυπογόνων οχημάτων· θέσπιση «προϋπολογισμών κινητικότητας» για τους εργαζομένους ως εναλλακτική στα εταιρικά αυτοκίνητα· εφαρμογή πολιτικών στάθμευσης που μειώνουν τον όγκο της κυκλοφορίας στις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση· βελτίωση της υποδομή προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ποδηλασία, να αυξηθούν οι πολυτροπικές συνδέσεις και να βελτιωθεί η ασφάλεια της ποδηλασίας· καθιέρωση ζωνών για πεζούς·

56.  ζητεί ενισχυμένο πολεοδομικό σχεδιασμό και ανάπτυξη στα κατάλληλα επίπεδα διακυβέρνησης για την προσαρμογή των υποδομών για τα ηλεκτρικά και τα καθαρά οχήματα, το συντομότερο δυνατό, π.χ. με την εγκατάσταση υποδομής φόρτισης, καθώς και παροχή οφελών για το περιβάλλον και την υγεία, όπως η μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας και η αύξηση της σωματικής άσκησης, π.χ. αυξάνοντας τις πράσινες υποδομές και αποκαθιστώντας ακαλλιέργητες ή υποβαθμισμένες βιομηχανικές περιοχές· αναγνωρίζει ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την καταπολέμηση των ασθενειών και των πρόωρων θανάτων λόγω ρύπανσης, και σε περαιτέρω πρόοδο προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον δίκαιο ανταγωνισμό των συνδυασμένων μεταφορών και τη μετάβαση προς βιώσιμους τρόπους μεταφοράς·

58.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, έως το 2019 το αργότερο, γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον για την περίοδο μετά το 2020, όπως απαιτείται από το άρθρο 192 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας κατά την παρακολούθηση της πολιτικής της EΕ· συνεπώς, υπογραμμίζει ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσιμα ενδιάμεσα ορόσημα βάσει αποτελεσμάτων·

59.  καλεί την επόμενη Επιτροπή να αφιερώσει έναν τομέα προτεραιότητας της προσεχούς νομοθετικής περιόδου στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και στους στόχους του 7ου ΠΔΠ εν γένει και του προσεχούς 8ου ΠΔΠ ειδικότερα·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0450.
(3) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(4) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 2.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0441.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0100.
(7) EE C 258 E της 7.9.2013, σ. 115.
(8) Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).
(11) Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).
(12) Έκθεση του ΕΟΠ αριθ. 13/2017 της 11ης Οκτωβρίου 2017 για την «Ποιότητα του αέρα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2017»».
(13) Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου