Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/3016(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0183/2018

Predkladané texty :

B8-0183/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 17/04/2018 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0102

Prijaté texty
PDF 280kWORD 51k
Utorok, 17. apríla 2018 - Štrasburg
Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora
P8_TA(2018)0102B8-0183/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2018 o posilňovaní postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (2017/3016(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 23,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktorá bola prijatá na 4. svetovej konferencii o ženách v roku 1995, najmä pokiaľ ide o záujmovú oblasť Ženy a médiá,

–  so zreteľom na výsledný dokument zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni zo 16. decembra 2015 o celkovom preskúmaní vykonávania výsledkov svetového samitu o informačnej spoločnosti,

–  so zreteľom na strategický záväzok Európskej komisie pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192) a na preskúmanie v polovici trvania týkajúce sa jej uplatňovania s názvom Prepojený digitálny jednotný trh pre všetkých (COM(2017)0228),

–  so zreteľom na druhý pilier stratégie Komisie pre jednotný digitálny trh v Európe, ktorý je zameraný na vytváranie priaznivých a rovnakých podmienok a prostredia pre prosperovanie digitálnych sietí a inovačných služieb, a so zreteľom na tretí pilier, ktorý podporuje inkluzívnu digitálnu spoločnosť, kde občania majú správne zručnosti na využitie príležitostí, ktoré prináša internet, a na zvýšenie svojich šancí získať zamestnanie,

–  so zreteľom na rámec Vzdelávanie a odborná príprava 2020,

–  so zreteľom na štúdiu Komisie s názvom IKT pre prácu: digitálne zručnosti na pracovisku, ako aj na oznámenie Komisie z 10. júna 2016 s názvom Nový program v oblasti zručností pre Európu: spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti (COM(2016)0381),

–  so zreteľom na hĺbkovú analýzu s názvom Posilnenie postavenia žien na internete, ktorú uverejnilo generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky v októbri 2015(1),

–  so zreteľom na správu Komisie z 1. októbra 2013 s názvom Ženy pôsobiace v odvetví IKT,

–  so zreteľom na štúdiu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) z 26. januára 2017 s názvom „Gender and Digital Agenda“ (Rodová a digitálna agenda),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o odstraňovaní rodových stereotypov v EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 s názvom Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť: čas zaradiť vyššiu rýchlosť(4), a najmä na Veľkú koalíciu pre digitálne zručnosti a pracovné miesta,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2015 o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku(6),

–  so zreteľom na otázku Komisii týkajúcu sa posilnenia postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže digitalizácia spôsobila zásadný prevrat a od základov zmenila spôsob, akým ľudia získavajú a poskytujú informácie, komunikujú, stýkajú sa, študujú a pracujú, pričom vytvára nové príležitosti na účasť vo verejných a politických diskusiách, vzdelávaní a na trhu práce, otvára nové možnosti pre rozhodovanie o vlastnom živote a má obrovský hospodársky potenciál pre Európsku úniu i oblasti mimo nej; keďže digitalizácia vplýva nielen na trhy, ale aj na spoločnosť ako celok;

B.  keďže informačná spoločnosť poháňaná informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) prináša obrovské príležitosti na vytváranie a distribúciu bohatstva a znalostí;

C.  keďže celosvetovo je u žien ako demografickej skupiny menšia pravdepodobnosť, že budú online, než u mužov; keďže 68 % mužov a 62 % žien pravidelne používa počítače a internet; keďže 54 % mužov a 48 % žien používa internet na mobilných zariadeniach; keďže 33 % mužov a len 18 % žien si softvér do zariadení nainštaluje samých; keďže 41 % mužov a 35 % žien využíva internetové rádio a televíziu; keďže 47 % mužov a 35 % žien využíva elektronické bankovníctvo; keďže 22 % mužov a len 17 % žien predáva tovar na internete; keďže 20 % mužov a 13 % žien nakupuje cez internet;

D.  keďže digitálne spôsoby komunikácie prispievajú k vytváraniu podmienok, ktoré napomáhajú intenzívnejšie šírenie nenávistných prejavov a hrozieb voči ženám, pričom 18 % žien v Európe sa od obdobia dospievania už stalo obeťou nejakej formy kyberšikanovania; keďže narástol počet hrozieb voči ženám vrátane vyhrážania sa smrťou; keďže spoločenské povedomie o digitálnych formách násilia je stále nedostatočné; keďže rôzne formy násilia na internete ešte neboli plne zohľadnené v právnom rámci;

E.  keďže len 2 % všetkých žien (v porovnaní s 5 % mužov) na pracovnom trhu je zamestnaných v technických, odborných a vedeckých oblastiach; keďže iba 9 % vývojárov v Európe tvoria ženy, iba 19 % vrcholových manažérov v odvetví IKT a komunikácií tvoria ženy (v porovnaní so 45 % v iných odvetviach služieb) a iba 19 % podnikateľov v týchto odvetviach tvoria ženy (v porovnaní s 54 % v iných odvetviach služieb);

F.  keďže existuje výrazný rodový rozdiel v prístupe k profesijným a vzdelávacím možnostiam, čo sa týka informačných a komunikačných technológií a počítačových zručností;

G.  keďže sexizmus a rodové stereotypy sú závažnou prekážkou rovnosti žien a mužov a ďalej prehlbujú rodové rozdiely v digitálnej oblasti, čo ženám bráni naplno rozvíjať svoje používateľské, inovátorské a tvorcovské schopnosti;

H.  keďže pracovné miesta, a to nielen v odvetví IKT, si v stále väčšej miere vyžadujú určitý stupeň digitálnych kompetencií a digitálnej gramotnosti a tento trend sa pravdepodobne v budúcnosti ešte umocní, pričom sa v prípade väčšiny profesií a voľných pracovných miest bude vyžadovať širšie spektrum digitálnych zručností;

I.  keďže zlepšovanie digitálnych zručností a gramotnosti v oblasti IT predstavuje jedinečnú príležitosť na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, a to uľahčením prístupu k vzdelaniu a odbornej príprave a umožnením začlenenia do trhu práce nielen ženám a dievčatám, ale aj ľuďom s osobitnými potrebami, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, a obyvateľom vidieckych a vzdialených oblastí ďaleko od centier miest; keďže digitalizácia pracoviska so sebou môže priniesť určité výzvy, ktoré treba riešiť; keďže zvyšovanie počtu žien v odvetví IKT, jednom z odvetví s najvyššími platmi, by mohlo prispieť k posilneniu ich finančného postavenia a nezávislosti, čo by viedlo k zníženiu celkového rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a zvýšeniu finančnej nezávislosti žien; keďže iba približne 16 % z takmer osem miliónov osôb, ktoré pracujú v odvetví IKT v Európe, tvoria ženy;

J.  keďže digitalizácia ponúka nové príležitosti pre podnikanie žien vrátane digitálneho podnikania v malom rozsahu, ktoré si v mnohých prípadoch nevyžaduje významný počiatočný kapitál, rovnako ako podnikov prevádzkovaných v rámci sociálneho hospodárstva, ktoré posilňujú sociálne začlenenie; keďže je potrebné podporovať digitálne podnikanie žien, nakoľko je jedným z najrýchlejšie rastúcich a prosperujúcich odvetví v hospodárstve, pričom ponúka mnoho príležitostí na inováciu a rast, a ženy tvoria iba 19 % podnikateľov v tejto oblasti;

K.  keďže vstúpenie väčšieho počtu žien do odvetvia IKT by oživilo trh, na ktorom sa predpokladá nedostatok pracovnej sily a na ktorom by rovnocenná účasť žien každoročne viedla k prírastku HDP EÚ vo výške 9 miliárd EUR; keďže ženy sú naďalej veľmi nedostatočne zastúpené v rámci vysokoškolských programov v oblasti IKT, kde tvoria len približne 20 % absolventov, pričom iba 3 % všetkých absolventiek získajú titul v oblasti IKT; keďže ženy sa stretávajú s mnohými ťažkosťami pri začleňovaní do odvetvia IKT a ďalšom pôsobení v ňom; keďže pracovné prostredie, v ktorom dominujú muži a ženy tvoria iba 30 % pracovnej sily, prispieva k tendencii mnohých žien opustiť odvetvie IKT len pár rokov po ukončení vysokoškolského vzdelávania; keďže účasť žien na digitálnom trhu práce sa znižuje s narastajúcim vekom; keďže ženy vo veku do 30 rokov s titulom v oblasti IKT tvoria 20 % pracovnej sily v odvetví IKT, ženy vo veku 31 až 45 rokov 15,4 % a ženy nad 45 rokov 9 %;

L.  keďže v štúdii s názvom Ženy pôsobiace v odvetví IKT sa odhaduje, že do roku 2020 bude v odvetví IKT v Európe 900 000 neobsadených pracovných miest; keďže odvetvie IKT rýchlo rastie, pričom každoročne vzniká približne 120 000 nových pracovných miest;

M.  keďže odvetvie IKT sa vyznačuje obzvlášť vysokým stupňom vertikálnej a horizontálnej segregácie, ako aj nesúladom medzi dosiahnutým vzdelaním žien a ich postavením v tomto odvetví; keďže medzi podnikateľmi v oblasti IKT je menej ako 20 % žien; keďže väčšina (54 %) žien pracujúcich v oblasti IKT zastáva menej platené pozície s nižšou úrovňou kvalifikácie a iba malý podiel z nich (8 %) zastáva vysokokvalifikované pozície softvérových inžinierok; keďže ženy sú nedostatočne zastúpené aj pri rozhodovaní v tomto odvetví, pričom iba 19,2 % zamestnancov v odvetví IKT má ako nadriadeného ženu v porovnaní so 45,2 % zamestnancov pracujúcich v iných odvetviach;

N.  keďže ženám vo veku 55 a viac rokov hrozí obzvlášť vysoké riziko nezamestnanosti a nečinnosti na trhu práce, pričom priemerná miera zamestnanosti žien vo veku 55 až 64 rokov v EÚ v roku 2016 bola iba 49 % v porovnaní so 62 % mužov; keďže nízka úroveň gramotnosti v oblasti IT a digitálnych kompetencií toto riziko ešte umocňuje; keďže zlepšenie digitálnych zručností žien vo veku 55 a viac rokov a investovanie do nich by zvýšilo ich pracovné príležitosti a poskytlo im určitý stupeň ochrany pred vylúčením z trhu práce;

O.  keďže podľa údajov Eurostatu za rok 2014 viac žien (42,3 %) ako mužov (33,6 %) pokračuje aj vysokoškolským vzdelávaním, ženy sú však vo väčšom počte zastúpené v oblasti humanitných vied ako vo vedeckých oblastiach; keďže pomer účastníkov terciárneho vzdelávania, ktorí študujú programy v oblasti IKT, je len 9,6 % žien k 30,6 % mužov; keďže ženy sú naďalej veľmi nedostatočne zastúpené v iniciatívach, ako je Európsky týždeň programovania, IKT pre lepšie vzdelávanie, Startup Europe Leaders Club a veľká koalícia pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií, ktorých cieľom je ďalšia podpora elektronického vzdelávania a elektronických zručností;

P.  keďže nízka účasť žien a dievčat na vzdelávaní v oblasti IKT a neskôr v zamestnaní je výsledkom zložitej súhry rodových stereotypov, ktoré začínajú v raných fázach života a vzdelávania a pokračujú v profesionálnej kariére;

1.  vyzýva Komisiu, aby využívala a lepšie zamerala digitálnu agendu a stratégiu digitálneho jednotného trhu s cieľom riešiť závažné rodové rozdiely v rámci odvetvia IKT a podporovať plné začlenenie žien do tohto odvetvia, najmä v súvislosti s technickými a telekomunikačnými profesiami, a podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu žien a dievčat v IKT a iných predmetoch z oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM);

2.  víta opatrenia na podporu integrácie žien do informačnej spoločnosti a ich účasti na nej, ktoré sú zahrnuté do Strategického záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019; vyzýva Komisiu, aby vykonala opatrenia zamerané na zníženie rodových rozdielov v odmeňovaní, zárobkoch a dôchodkoch, a tak bojovala proti chudobe žien, a aby sa zamerala najmä na podporu zamestnanosti žien v odvetví IKT, boj proti rodovým stereotypom a podporu rodovej rovnosti na všetkých úrovniach a vo všetkých typoch vzdelávania, a to aj v súvislosti s rodovo ovplyvnenou voľbou predmetov a kariéry, v súlade s prioritami stanovenými v rámci pre vzdelávanie a odbornú prípravu 2020;

3.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby sa v duchu otvorenej spolupráce v strategickom rámci pre vzdelávanie a odbornú prípravu do roku 2020 usilovali o nájdenie riešení a výmenu najlepších postupov v oblasti digitálneho vzdelávania v ranom detstve, vrátane digitálnych kompetencií a kódovania, aj pre dievčatá a aby pracovali na programoch v neskorších fázach vzdelávania, ktorými sa má zvýšiť podiel žien, ktoré sa rozhodnú pre odbory vedy, technológie, inžinierstva a matematiky a ukončia vysokoškolské vzdelanie s titulom z tejto oblasti, keďže to by ženám umožnilo, aby rovnako ako muži získali úplný prístup k elektronickým službám a profitovali z očakávaných pracovných príležitostí pre technikov a odborníkov v oblasti informačných technológií;

4.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby vypracúvali, podporovali a vykonávali opatrenia, ktoré presadzuje OSN a jej orgány, najmä v rámci Pekinskej deklarácie a akčnej platformy a svetového samitu o informačnej spoločnosti (WSIS), a to aj v kontexte školských osnov, s cieľom vyvíjať úsilie o posilnenie postavenia žien v digitálnom veku na európskej i celosvetovej úrovni;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili problém rodových rozdielov v odvetví IKT tak, že budú zdôrazňovať ekonomické opodstatnenie rozmanitosti a vytvárať ďalšie a silnejšie stimuly pre podniky i ženy, napríklad poskytovaním vzorov, mentorských programov a profesijných dráh, s cieľom zvýšiť viditeľnosť žien; nabáda členské štáty, aby podporovali a prijímali opatrenia, okrem iného na rozvoj online obsahu, ktoré presadzujú rodovú rovnosť, podporu prístupu k IKT a využívania IKT ako nástrojov na boj proti rodovej diskriminácii, napríklad v oblasti rodovo motivovaného násilia, a dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

6.  víta akčný plán EÚ na roky 2017 – 2019 na riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov (COM(2017)0678), zdôrazňuje, že je potrebné posilniť súlad so zásadou rovnakej odmeny za rovnakú prácu pre mužov a ženy zakotvenou v Zmluve o EÚ, a vyzýva Komisiu, aby zaviedla iniciatívy zahrnuté v opatrení č. 2 tohto plánu, ktoré sú zamerané na prilákanie väčšieho počtu žien do odvetví vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), čo by podľa EIGE mohlo viesť k vyrovnaniu rozdielu v odmeňovaní mužov a žien do roku 2050 v dôsledku vyššej produktivity pracovných miest v oblastiach STEM;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sprístupnili finančné prostriedky a zlepšili prístup k súčasným fondom s cieľom presadzovať a podporovať podnikateľky, najmä v rámci digitálnej transformácie priemyslu, s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek spoločnosť, bez ohľadu na jej veľkosť, odvetvie, v ktorom je činná, alebo lokalitu v Európe, mohla využívať digitálne inovácie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že centrá digitálnych inovácií, ktoré sú kľúčom k uľahčeniu digitálnej transformácie, by mali klásť osobitný dôraz na podnikateľky a začínajúce podniky, ktoré vlastnia ženy; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere a komplexne riešila rodové rozdiely v rámci procesu digitalizácie;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali celoživotné vzdelávanie, ako aj odbornú prípravu a programy, ktoré pomôžu účastníkom lepšie sa prispôsobiť možnej zmene kariérnej dráhy alebo sa na ňu pripraviť, a to v súlade s rastúcim dopytom po digitálnych kompetenciách v rôznych odvetviach, s osobitným zreteľom na ženy vo veku 55 a viac rokov, najmä tie, ktoré majú opatrovateľské povinnosti, a ženy, ktoré prerušili svoju kariéru alebo ktoré sa vrátili na pracovisko, s cieľom zabezpečiť, že sa na ne nezabudne v čoraz rýchlejšom prechode na digitalizáciu, a s cieľom ochrániť ich pred vylúčením z trhu práce;

9.  zdôrazňuje efektívnosť využívania internetu na kampane, fóra a na lepšiu viditeľnosť ženských vzorov, ktorými sa urýchľuje dosahovanie rodovej rovnosti; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali siete žien na internete, pretože uplatňujú prístup zdola nahor na posilnenie postavenia žien;

10.  vyzýva Komisiu, aby podporila vytváranie sietí medzi organizáciami občianskej spoločnosti a profesionálnymi mediálnymi organizáciami s cieľom posilniť postavenie žien tak, aby zohrávali aktívnu úlohu, a uznať osobitnú potrebu žien v mediálnom sektore;

11.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu občianskej spoločnosti v oblasti správy internetu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konštruktívne spolupracovali s organizáciami digitálnej občianskej spoločnosti a podporovali ich;

12.  vyzýva všetky orgány a subjekty občianskej spoločnosti, aby podporovali zavádzanie a vykonávanie elektronických služieb, digitálnych kompetencií a digitálnych foriem práce, ktoré môžu podporovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom v našich spoločnostiach, a zároveň zabezpečiť, aby sa zabránilo dvojitému zaťaženiu žien; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili príležitosti a výzvy týkajúce sa digitalizácie, a to aj v súvislosti s pracovnými podmienkami, ako napríklad nestabilné formy zamestnania a problémy v oblasti duševného zdravia súvisiace s prácou;

13.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania prostredníctvom podpory digitálnej gramotnosti a účasti žien a dievčat na vzdelávaní a odbornej príprave v oblasti IKT, a to začlenením programovania, nových médií a technológií do učebných osnov na všetkých úrovniach, ako aj v rámci mimoškolského vzdelávania, informálneho učenia a neformálneho vzdelávania, a vo všetkých typoch vzdelávania a odbornej prípravy, a to vrátane vyučujúcich, s cieľom znížiť a odstrániť nedostatky v oblasti digitálnych zručností a povzbudiť dievčatá a mladé ženy, aby si budovali kariéru v oblasti vied a IKT; upozorňuje na význam nepretržitého dialógu so sociálnymi partnermi s cieľom prekonať rodové rozdiely v tejto oblasti;

14.  nabáda členské štáty, aby zaviedli vzdelávanie v oblasti IKT primerané veku už v počiatočnom štádiu školskej dochádzky, a to s osobitným zameraním na inšpirovanie dievčat, aby rozvíjali svoje záujmy a talenty v digitálnej oblasti, a naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali vzdelávanie dievčat v oblasti STEM od raného veku vzhľadom na to, že dievčatá sa prestávajú venovať predmetom v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky v skoršej fáze svojho vzdelávania z dôvodu rodových stereotypov spojených s týmito predmetmi, nedostatku vzorov a rozdeľovania aktivít a hračiek, čoho výsledkom je nedostatočné zastúpenie žien v rámci týchto predmetov na univerzitách a táto situácia následne pokračuje aj na pracoviskách;

15.  nabáda členské štáty a Komisiu, aby najmä prostredníctvom informačných a osvetových kampaní podporovali účasť žien v podnikateľských odvetviach, ktoré sú stereotypne považované za „mužské“, ako je to v prípade digitalizácie; zdôrazňuje, že je potrebné zorganizovať kampane zamerané na osvetu, odbornú prípravu a uplatňovanie rodového hľadiska pre všetkých aktérov pôsobiacich v oblasti politiky digitalizácie; zdôrazňuje potrebu podporovať získavanie digitálnych kompetencií žien v odvetviach, ktoré si nevyžadujú intenzívne používanie IKT, ale budú si vyžadovať digitálne kompetencie a zručnosti v blízkej budúcnosti;

16.  vyzýva Komisiu a členské štáty, ako aj podniky, aby presadzovali rodovú rovnosť v oblasti IKT tým, že budú zhromažďovať údaje o používaní IKT rozdelené podľa rodu a stanovia ciele, ukazovatele a kritériá s cieľom monitorovať pokrok v prístupe žien k IKT a propagovať príklady najlepších postupov medzi spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti IKT; vyzýva Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby zhromažďoval údaje o tom, ako možno lepšie využiť digitálne služby v prospech žien a rodovej rovnosti;

17.  zdôrazňuje význam identifikácie výziev, ktoré vznikajú pri používaní IKT a internetu v súvislosti s páchaním trestných činov, vyjadrovaním hrozieb alebo obťažovaním žien či násilím páchaným na ženách; vyzýva politických činiteľov, aby tieto problémy náležite riešili a aby sa postarali o zavedenie rámca, ktorý zabezpečí, že orgány presadzovania práva budú schopné účinne riešiť digitálne trestné činy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili ochranu dievčat pred reklamami v digitálnom prostredí, ktoré by ich mohli podnecovať k správaniu škodlivému pre ich zdravie;

18.  vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby spustili kampane s cieľom zvýšiť povedomie žien nielen o výhodách IKT, ale aj o súvisiacich rizikách, a poskytnúť im potrebné vzdelanie a vedomosti o tom, ako sa chrániť online;

19.  vyzýva inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, ako aj členské štáty a ich orgány presadzovania práva, aby spolupracovali a prijali konkrétne opatrenia na koordináciu svojich opatrení na boj proti využívaniu IKT na páchanie trestných činov spojených s obchodovaním s ľuďmi, kybernetickým obťažovaním a kybernetickým prenasledovaním, pretože majú často cezhraničný charakter a na stíhanie týchto trestných činov je nevyhnutná koordinácia na úrovni EÚ; vyzýva členské štáty, aby preskúmali svoje trestné právo s cieľom zabezpečiť definovanie a uznanie nových foriem digitálneho násilia;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Hĺbková analýza s názvom Posilnenie postavenia žien na internete, Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, tematická sekcia C – Práva občanov a ústavné veci, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, október 2015.
(2) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 75.
(3) Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 18.
(4) Ú. v. EÚ C 93, 9.3.2016, s. 120.
(5) Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 56.
(6) Ú. v. EÚ C 66, 21.2.2018, s. 44.

Posledná úprava: 3. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia