Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2279(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0138/2018

Predložena besedila :

A8-0138/2018

Razprave :

PV 16/04/2018 - 27
CRE 16/04/2018 - 27

Glasovanja :

PV 17/04/2018 - 6.14
CRE 17/04/2018 - 6.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0105

Sprejeta besedila
PDF 381kWORD 64k
Torek, 17. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU
P8_TA(2018)0105A8-0138/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2018 o krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji: sedmo poročilo Evropske komisije (2017/2279(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 4, 162, 174 do 178 in 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006(4),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj(5),

–  ob upoštevanju poročila Komisije z dne 9. oktobra 2017 z naslovom Moja regija, moja Evropa, naša prihodnost: sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji (COM(2017)0583),

–  ob upoštevanju Amsterdamskega pakta, s katerim je bila vzpostavljena agenda EU za mesta, sprejetega 30. maja 2016 na neformalnem srečanju ministrov EU, pristojnih za mestno politiko, v Amsterdamu,

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 15. decembra 2015(6),

–  ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga 17. novembra 2017 v Göteborgu razglasili Evropski parlament, Svet in Komisija,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. aprila 2017 z naslovom Povečanje učinkovitosti, pomembnosti in prepoznavnosti kohezijske politike za naše državljane(7),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 15. novembra 2017 z naslovom Sinergije in poenostavitev kohezijske politike po letu 2020(8),

–  ob upoštevanju bele knjige z dne 1. marca 2017 o prihodnosti Evrope – Razmisleki in scenariji za EU-27 do leta 2025 (COM(2017)2025),

–  ob upoštevanju razmisleka Komisije o socialni razsežnosti Evrope z dne 26. aprila 2017 (COM(2017)0206),

–  ob upoštevanju razmisleka Komisije o izkoriščanju globalizacije z dne 10. maja 2017 (COM(2017)0240),

–  ob upoštevanju razmisleka Komisije o poglobitvi ekonomske in monetarne unije z dne 31. maja 2017 (COM(2017)0291),

–   ob upoštevanju dokumenta Komisije o razmisleku o prihodnosti financ EU z dne 28. junija 2017 (COM(2017)0358),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 10. aprila 2017 o konkurenčnosti v regijah z nizkimi dohodki in nizko rastjo – poročilo o regijah, ki zaostajajo v razvoju (SWD(2017)0132),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom Why Regional Development matters for Europe’s Economic Future(9),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. februarja 2018 z naslovom Nov in sodoben večletni finančni okvir, s katerim bo lahko EU učinkovito uresničevala svoje prioritete po letu 2020 (COM(2018)0098),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. oktobra 2017 z naslovom Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU (COM(2017)0623),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega odbora regij z dne 11. maja 2017 z naslovom Prihodnost kohezijske politike po letu 2020 – Za močno in učinkovito evropsko kohezijsko politiko po letu 2020(10),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. maja 2016 o sporočilu Komisije o vlaganju v delovna mesta in rast za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov(11),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. septembra 2015 za naslovom Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji(12),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. septembra 2015 o mestni razsežnosti politik EU(13),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2016 z naslovom Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020: celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost(14),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2017 z naslovom Ustrezna mešanica financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU(15),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o kohezijski politiki ter raziskovalnih in inovacijskih strategijah za pametno specializacijo (RIS3)(16),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 z naslovom Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi(17),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o vlaganju v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah(18),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2017 o gradnikih kohezijske politike EU po letu 2020(19),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2017 o okrepljenem sodelovanju s partnerji in prepoznavnosti uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov(20),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2017 z naslovom Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah Unije: uporaba člena 349 PDEU(21),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2017 o dokumentu za razmislek o prihodnosti financ EU(22),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2018 o regijah EU, ki zaostajajo v razvoju(23),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2018 z naslovom Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020(24),

–  ob upoštevanju sklepov in priporočil iz poročila skupine na visoki ravni za spremljanje poenostavitve za upravičence do evropskih strukturnih in investicijskih skladov,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0138/2018),

A.  ker je cilj kohezijske politike spodbujati skladen in enakomeren razvoj vse Unije in njenih regij, da bi se v skladu s Pogodbama okrepila njena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija v duhu solidarnosti in rasti ter spodbujali trajnostna rast, zaposlovanje in socialna vključenost, hkrati pa zmanjšale razlike med regijami in znotraj njih ter zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi;

B.  ker je v sedmem poročilu o koheziji navedeno, da se regionalne razlike znova zmanjšujejo, vendar se razmere močno razlikujejo, tako glede na BDP na prebivalca kot tudi zaposlenost ali druge kazalnike, in da se nekatere razlike med regijami in državami članicami ali znotraj njih, tudi na območju evra, ohranjajo, spreminjajo ali povečujejo;

C.   ker sedmo poročilo o koheziji vsebuje skrb vzbujajoče ugotovitve glede stopnje brezposelnosti, tudi med mladimi, ki se v mnogih regijah ni vrnila na raven pred krizo, ter glede konkurenčnosti, revščine in socialne vključenosti;

D.  ker je 24 % Evropejcev ali skoraj 120 milijonov ljudi revnih, izpostavljenih tveganju revščine ali trpi hudo materialno pomanjkanje in/ali živi v gospodinjstvih z nizko intenzivnostjo dela; ker število revnih zaposlenih raste, število mladih brezposelnih pa ostaja visoko;

E.  ker se brezposelnost in brezposelnost mladih v Uniji od leta 2013 postopoma zmanjšujeta, a sta še vedno nad ravnmi iz leta 2008, ko sta dosegali 7,3 % oziroma 16,1 % (decembra 2017)(25), pri čemer so velike razlike med državami članicami in znotraj njih, zlasti pa v državah članicah, ki jih je najbolj prizadela finančna kriza; ker so se začele razlike med regijami manjšati; ker so razlike v stopnji brezposelnosti med državami članicami še vedno precejšnje, saj po najnovejših podatkih njihov razpon znaša od 2,4 % v Češki republiki in 3,6 % v Nemčiji do 16,3 % v Španiji in 20,9 % v Grčiji(26); ker je bila skrita brezposelnost (pojav brezposelnih oseb, ki želijo delati, vendar zaposlitve ne iščejo aktivno) leta 2016 18-odstotna;

F.  ker je v sedmem poročilu o koheziji poudarjena velika raznolikost regij in ozemelj, tudi v okviru sedanjih kategorij regij, zaradi posebnih pogojev (najbolj oddaljene regije, redka poseljenost, nizek dohodek ali nizka rast itd.), zaradi česar je potreben ozemljem prilagojen pristop;

G.  ker je eden od glavnih dosežkov iz sedmega poročila o koheziji opredelitev nekaterih regij, ki veljajo za ujete v past srednjega dohodka, zaradi česar jim grozi zaostajanje v razvoju, stagnacija ali zapostavljenost;

H.  ker sedmo poročilo o koheziji poudarja, da obstajajo območja revščine, nevarnost teritorialne razdrobljenosti in povečevanje medregionalnih razlik, tudi v razmeroma bogatih regijah;

I.  ker je v sedmem poročilu o koheziji zapisano, da „posledice globalizacije, migracij, revščine in pomanjkanja inovacij, podnebnih sprememb, energetskega prehoda in onesnaževanja niso omejene na manj razvite regije“;

J.  ker je imela kohezijska politika zelo pomembno vlogo pri oživitvi gospodarstva EU, saj je spodbujala pametno, trajnostno in vključujočo rast, vendar so javne naložbe v EU še vedno pod ravnjo pred krizo, pri čemer so velike vrzeli v nekaterih državah članicah, ki jih je kriza najbolj prizadela, saj so se te naložbe zmanjšale s 3,4 % BDP v letu 2008 na 2,7 % v letu 2016;

K.   ker so v sedmem poročilu o koheziji jasno predstavljeni rezultati kohezijske politike v smislu rasti, delovnih mest, prevoza, energije, okolja, izobraževanja in usposabljanja, kar dokazuje programsko obdobje 2014-2020, ko je bila malim in srednjim podjetjem namenjena podpora 1,1 milijona, s čimer je bilo neposredno ustvarjenih dodatnih 420.000 novih delovnih mest, več kot 7,4 milijona osebam pa je našlo zaposlitev, dodatnih 8,9 milijona oseba pa je pridobilo nove kvalifikacije, tako pa se s to politiko tkejo tesnejše vezi v Evropi;

Dodana vrednost kohezijske politike

1.   meni, da mora kohezijska politika v novem programskem obdobju nujno še naprej primerno pokrivati vse evropske regije in ostati glavni javni naložbeni instrument v Uniji, ki bo temeljil na dolgoročni strategiji in perspektivah, imel ustrezen proračun, prilagojen obstoječim in novim izzivom in zagotavljal doseganje osnovnih ciljev te politike; poudarja, da bi osredotočenost kohezijske politike izključno na najmanj razvite regije ovirala napredek pri prednostnih nalogah Evropske unije kot celote;

2.  poudarja, da kohezijska politika ustvarja evropsko dodano vrednost tako, da prispeva k evropskim javnim dobrinam (kot so rast, socialna vključenost, inovacije in varstvo okolja) ter javnim in zasebnim naložbam, in da je osnovno orodje za doseganje cilja iz Pogodbe glede zmanjšanja razlik, s tem pa zviševanju življenjskega standarda in zmanjševanju zaostalosti regij z najbolj omejenimi možnostmi;

3.  poudarja trdno zavezanost deljenemu upravljanju in načelu partnerstva, ki bi se morala ohraniti in okrepiti za čas po letu 2020, ter upravljanju na več ravneh in subsidiarnosti, kar prispeva k dodani vrednosti kohezijske politike; poudarja, da je za dodano vrednost te politike značilna predvsem njena zmožnost, da upošteva nacionalne razvojne potrebe skupaj s potrebami in posebnostmi različnih regij in ozemelj ter približuje Unijo njenim državljanom;

4.  poudarja, da se evropska dodana vrednost močno odraža v evropskem teritorialnem sodelovanju v vseh njegovih razsežnostih (notranje in zunanje čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje), saj prispeva k skupnim ciljem ekonomske, socialne in teritorialne kohezije in solidarnosti; znova poziva k povečanju deleža, namenjenega zanj v proračunu kohezijske politike, pri čemer je treba izboljšati usklajenost med različnimi programi, da bi se izognili prekrivanju; znova opozarja na pomen izvajanja makroregionalnih strategij za doseganje ciljev kohezijske politike;

5.   ugotavlja, da lahko izvajanje kohezijske politike v neki regiji ustvarja zunanje učinke ter neposredne in posredne koristi prelivanja v vsej EU, saj povečuje ustvarjeni obseg trgovine in krepi enotni trg; vendar opozarja, da se te koristi po državah članicah močno razlikujejo ter so odvisne predvsem od geografske bližine in strukture gospodarstva držav članic;

6.  poudarja, da je treba razviti metodologijo stroškov nekohezijske politike, da se pridobijo dodatni izmerljivi dokazi o evropski dodani vrednosti kohezijske politike, po zgledu dela, ki ga je Evropski parlament opravil glede stroškov neukrepanja na ravni EU;

Teritorialna razsežnost

7.  ugotavlja, da se na mestnih območjih na eni strani pojavljajo priložnosti za rast, naložbe in inovacije, na drugi pa različni okoljski, ekonomski in socialni izzivi, kar je tudi posledica koncentracije prebivalstva in obstoja revnih območij, tudi v razmeroma premožnih mestih; zato poudarja, da ostaja tveganje revščine ali socialne izključenosti eden glavnih izzivov;

8.  poudarja, da je treba pri krepitvi teritorialne razsežnosti kohezijske politike nameniti več pozornosti primestnim in podeželskim vprašanjem ter upoštevati strokovno znanje lokalnih organov, s posebnim poudarkom na srednje velikih mestih vsake države članice;

9.  poudarja, da je pomembno podpreti podeželska območja v vsej njihovi raznolikosti, povečati njihove možnosti s spodbujanjem projektov, ki podpirajo lokalna gospodarstva, izboljšati njihovo prometno povezanost, dostopnost in širokopasovno povezljivost ter jim pomagati pri izzivih, s katerimi se soočajo, kot so odseljevanje s podeželja, socialno vključevanje, pomanjkanje zaposlitvenih možnosti, podjetniške pobude in dostopna stanovanja, upadanje števila prebivalstva, devitalizacija mestnih središč, pomanjkanje zdravstvenih storitev na nekaterih območjih itd.; v zvezi s tem poudarja pomen drugega stebra SKP za spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja;

10.  poziva, da se pri opredelitvi prednostnih naložb bolje upoštevajo nekatere teritorialne posebnosti, kot so posebnosti regij, omenjenih v členu 174(3) PDEU, na primer otoške, gorske, podeželske, mejne, skrajno severne, obalne ali obrobne regije; poudarja, kako pomembno je oblikovanje strategij, programov in dejavnosti po meri za te različne regije ali celo preučitev možnosti za začetek izvajanja novih posebnih agend po zgledu agende EU za mesta in Amsterdamskega pakta;

11.  opozarja, da poseben gospodarski in socialni strukturni položaj najbolj oddaljenih regij v skladu s členom 349 PDEU upravičuje posebne ukrepe, tudi glede njihovih pogojev dostopa do evropskih strukturnih in investicijskih skladov; poudarja, da je treba ohraniti vsa odstopanja, katerih namen je ublažiti strukturne pomanjkljivosti ter izboljšati posebne ukrepe za te regije, tako da se prilagajajo, kadar je to potrebno; poziva Komisijo in države članice, naj se sklicujejo na sodbo Sodišča EU z dne 15. decembra 2015, da bi glede pogojev dostopa do strukturnih skladov zagotovili ustrezno uporabo člena 349 PDEU; zlasti predlaga, naj se povečajo posebna sredstva, namenjena najbolj oddaljenim regijam na socialnem področju, naj se ohrani sedanja stopnja sofinanciranja Unije v teh regijah in naj se predvidi prilagajanje tematske osredotočenosti; poudarja, da je mogoče najbolj oddaljene regije na primer uporabiti kot privilegirana območja za izvajanje poskusnih projektov;

12.  meni, da je uvedba celostnih strategij za trajnostni razvoj mest pozitivna izkušnja, ki bi jo bilo zato treba okrepiti in tudi ponoviti na drugih podregionalnih območjih, na primer z uporabo celostnega ozemeljskega pristopa in tematskih ciljev, vendar brez poseganja v tematsko osredotočenost; poudarja, kako pomemben je lokalni razvoj, ki ga upravlja skupnost, saj krepi zmožnost kohezijske politike, da vključi lokalne akterje; poudarja, da je treba preučiti možnost uvedbe priprave nacionalnih in regionalnih operativnih programov, ki bi temeljili na celovitih ozemeljskih strategijah in strategijah pametne specializacije;

Regije s srednjim dohodkom: spodbujanje odpornosti in preprečevanje zaostajanja šibkih regij

13.  poudarja, da so regije s srednjim dohodkom zabeležile nižjo rast kot regije z nizkim dohodkom (ki morajo ostalo EU še dohiteti) ali regije z zelo visokim dohodkom, saj se soočajo s tako imenovano pastjo srednjega dohodka, saj so njihovi stroški previsoki, da bi lahko konkurirale prvim, njihovi inovacijski sistemi pa prešibki, da bi konkurirale slednjim; ugotavlja tudi, da je za te regije značilen tudi šibek proizvodni sektor in da so občutljive za pretrese, ki jih povzročajo globalizacija in posledične socialno-ekonomske spremembe;

14.  meni, da bo glavni izziv prihodnje kohezijske politike zagotoviti ustrezno podporo regijam s srednjim dohodkom, da bi med drugim ustvarili naložbam prijazno okolje, in da mora kohezijska politika hkrati zmanjšati razlike in neenakosti ter preprečiti zaostajanje šibkih regij, tako da upošteva različne trende, dinamike in okoliščine;

15.  poziva Komisijo, naj obravnava izzive, s katerimi se soočajo regije s srednjim dohodkom, za katere je značilna nizka stopnja rasti v primerjavi s povprečjem v EU, tako da v Uniji spodbuja vsesplošni skladni razvoj; opozarja, da bi morala prihodnja kohezijska politika za podporo teh regij in zagotavljanje rešitev za njihove težave te regije ustrezno zajeti, podpreti in vključiti v naslednjem programskem obdobju, tudi z oblikovanjem in izvajanjem strategij, programov in ukrepov po meri; v zvezi s tem opozarja, kako pomembni so dopolnilni kazalniki poleg BDP za zagotavljanje natančnejših podatkov o socialno-ekonomskih razmerah v teh regijah; meni, da bi bilo treba nameniti več pozornosti zgodnjemu odkrivanju šibkih točk in kohezijski politiki s tem omogočiti, da poveča odpornost regij in prepreči nastajanje novih razlik v vseh vrstah regij;

16.  pozdravlja začetek izvajanja pilotnega projekta Komisije za zagotavljanje podpore, prilagojene posebnim izzivom regij v industrijski tranziciji; poziva Komisijo, naj preuči pridobljene izkušnje iz pilotnega projekta, in pričakuje, da bodo predvideni rezultati čim prej vidni; meni, da bi lahko strategije pametne specializacije s celovitim pristopom bolje podprle te regije pri izvajanju njihovih razvojnih strategij in na splošno spodbujale diferencirano izvajanje na regionalni ravni, da pa bi jih lahko podprli tudi z dodatnim sodelovanjem in izmenjavo znanja in izkušenj med regijami; pozdravlja ukrepe, kot je pobuda Vanguard, za uporabo strategije pametne specializacije pri krepitvi rasti in industrijske prenove na prednostnih področjih v EU;

17.  poudarja, da socialna in davčna konvergenca prispevata k cilju kohezije in hkrati izboljšujeta delovanje enotnega trga; meni, da bi bile lahko različne prakse na tem področju v nasprotju s ciljem kohezije in bi lahko povzročile nove težave na ozemljih, ki zaostajajo ali so najbolj izpostavljena globalizaciji, ter opozarja na stalno potrebo manj razvitih regij, da dohitijo preostalo Unijo; meni, da bi lahko kohezijska politika s pozitivnimi pobudami (poleg ekonomske in teritorialne konvergence) spodbudila socialno in davčno konvergenco; v zvezi s tem poudarja možnost opiranja na primer na evropski steber socialnih pravic; poziva Komisijo, naj bolje upošteva to razsežnost v evropskem semestru, da bi bila socialna razsežnost kohezijske politike bolje vključena v ekonomsko politiko, hkrati pa ustrezno vključi lokalne in regionalne organe, da bi povečala učinkovitost procesa in okrepila odgovornost zanj;

Področja ukrepanja

18.  podpira močno tematsko osredotočenost na omejeno število prednostnih nalog, povezanih z glavnimi evropskimi političnimi cilji, medtem ko imajo organi bolj proste roke pri oblikovanju teritorialnih strategij na podlagi potreb in zmožnosti, potem ko se v pripravi partnerskih sporazumov vključujoče posvetujejo na lokalni in regionalni ravni; poudarja, da bi morali biti zaposlovanje (tudi brezposelnost mladih), socialna vključenost, boj proti revščini, podpiranje inovacij, podpora MSP in zagonskim podjetjem, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo in infrastruktura prednostna področja ukrepanja prihodnje kohezijske politike;

19.  pozdravlja sprejetje evropskega stebra socialnih pravic, ki pomeni korak naprej pri izgradnji socialne Evrope; znova opozarja na svojo zavezanost Evropskemu socialnemu skladu kot močnemu sestavnemu delu evropskih strukturnih in investicijskih skladov, jamstvu za mlade, pobudi za zaposlovanje mladih in evropski solidarnostni enoti pri njihovi vlogi soočanja z izzivi zaposlovanja, gospodarske rasti, socialnega vključevanja, učenja in poklicnega usposabljanja;

20.  poudarja, da se mora prihodnja kohezijska politika bolj osredotočiti na zaščito in podporo ljudem in regijam, ki so jih prizadeli globalizacija (offshoring, izgube delovnih mest) ter podobni trendi znotraj EU; poziva k pregledu usklajenosti strukturnih skladov z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji v ustreznih primerih, da bi med drugim pokrivali preseljevanje podjetij znotraj EU;

21.  ugotavlja, da so posamezne regije različno občutljive za podnebne spremembe; meni, da bi bilo treba evropske strukturne in investicijske sklade čim bolj učinkovito uporabljati za izpolnjevanje zavez, ki jih ima EU po Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah (COP 21), na primer glede obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in izmenjave dobre prakse, zlasti v stanovanjskem sektorju, ter upoštevati cilje OZN glede trajnostnega razvoja; vztraja, da je treba instrumente solidarnosti v primeru naravnih nesreč vedno usklajeno mobilizirati, kakor hitro to okoliščine dovoljujejo;

22.  se zavzema za uporabo sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov za trajnostno obvladovanje demografskih izzivov (staranje, zmanjševanje števila prebivalcev, demografski pritisk, nezmožnost privabljanja in zadrževanja primernega človeškega kapitala), ki na različne načine prizadenejo evropske regije; poudarja zlasti potrebo po zagotavljanju ustrezne podpore področjem, kot so najbolj oddaljene regije;

23.  poziva k pripravi posebnega mehanizma financiranja v skladu s členom 349 PDEU za obdobje po letu 2020, namenjenega vključevanju migrantov v najbolj oddaljene regije pod večjim migracijskim pritiskom, ki izhaja iz njihovih posebnosti, s čimer bi pripomogli k njihovemu trajnostnemu razvoju;

24.  meni, da morajo skladi EU spoštovati Konvencijo OZN o pravicah invalidov in da bi morali še naprej spodbujati deinstitucionalizacijo;

25.  poudarja možnost nadaljnjih naložb v kulturo, izobraževanje, dediščino, mlade, šport in trajnostni turizem za ustvarjanje delovnih mest, zlasti kakovostnih delovnih mest za mlade, ter rasti, in izboljšanje socialne kohezije, hkrati pa boj proti revščini in diskriminaciji, kar je na primer še zlasti pomembno za najbolj oddaljene, podeželske in odmaknjene regije; podpira razvoj kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki so tesno povezani z inovacijami in ustvarjalnostjo;

Programski okvir za obdobje po letu 2020

26.  poudarja, da sedmo poročilo o koheziji kaže, da je treba pri dodeljevanju sredstev in boljšemu prikazu socialno-ekonomskih razmer poleg BDP na prebivalca, ki bi moral biti še naprej glavni kazalnik, upoštevati dodatne kazalnike, ki odražajo opredeljene izzive in potrebe, tudi na podregionalni ravni; ugotavlja, da se je pomembno opreti na kakovostne, zanesljive, posodobljene, strukturirane in razpoložljive podatke; zato zahteva, da Komisija in Eurostat zagotovita čim bolj podrobno in geografsko razčlenjene statistične podatke, ki so pomembni za kohezijsko politiko, da bi se v postopku načrtovanja ustrezno odražale potrebe regij; zagovarja vključitev socialnih, okoljskih in demografskih meril, zlasti stopnjo brezposelnosti in stopnjo brezposelnosti mladih;

27.  zagovarja krepitev celostnih pristopov in močno poudarja, da mora biti Evropski socialni sklad zaradi svoje pomembne kohezijske razsežnosti še naprej sestavni del evropske regionalne politike;

28.  poudarja, da bi morale biti subvencije še naprej osrednji finančni instrument, vendar priznava, da so lahko finančni instrumenti učinkovit vzvod in jih je treba spodbujati, saj prinašajo dodano vrednost, če temeljijo na ustrezni predhodni oceni; vendar poudarja, da njihova uporaba ne sme biti sama sebi namen, da je njihova učinkovitost odvisna od več dejavnikov (vrsta projekta, regije in tveganja) in da bi moralo biti vsem regijam, ne glede na njihovo stopnjo razvoja, omogočeno, da same določijo najprimernejši način financiranja; bi nasprotoval vsakršnemu zavezujočemu cilju glede uporabe finančnih instrumentov;

29.  poziva k poenostavitvi pogojev uporabe finančnih instrumentov in omogočanju njihove povezave s subvencijami, pri čemer je treba upoštevati njihov dopolnilni značaj, učinkovitost in teritorialno stvarnost; poudarja pomen upravne zmogljivosti in kakovosti upravljanja ter dopolnilne vloge, ki jo imajo banke in nacionalne razvojne institucije pri izvajanju finančnih instrumentov, prilagojenih lokalnim potrebam; meni, da je treba čim bolj uskladiti pravila o finančnih instrumentih, ne glede na način njihovega upravljanja; predlaga, da bi poleg že obstoječih finančnih instrumentov za kohezijsko politiko spodbujali tudi participativne finančne instrumente;

30.  meni, da povezava med kohezijsko politiko in zagotavljanjem okolja, ki spodbuja naložbe, učinkovitost in pravilno uporabo sredstev, ravno tako prispeva k doseganju ciljev kohezijske politike, pri čemer poudarja, da kohezijska politika ni mišljena zgolj kot instrument za doseganje prednostnih nalog brez povezave s cilji; poudarja, da je treba izvrševati enotno stališče o Paktu za stabilnost in rast, in sicer kar zadeva prožnost pri cikličnih pogojih, strukturnih reformah in vladnih naložbah; meni, da bi bilo treba ukrepe, ki povezujejo uspešnost evropskih strukturnih in investicijskih skladov z dobrim ekonomskim upravljanjem in ki so navedeni v Uredbi (EU) št. 1303/2013, natančno preučiti, tudi ob sodelovanju vseh deležnikov; meni, da bi morala Evropska komisija razmisliti o spremembi načina povezanosti kohezijske politike z evropskim semestrom, da bi okrepila teritorialno in socialno razsežnost slednjega, in upoštevati druge dejavnike, ki prispevajo h kohezijskim ciljem, kot je dejanska konvergenca; poziva Komisijo, naj pri tem in v okviru evropskega semestra preuči regionalno in nacionalno sofinanciranje evropskih strukturnih in investicijskih skladov in njegov vpliv na nacionalne javne primanjkljaje;

31.  poziva k okrepitvi pametne specializacije kot novega pristopa k naložbam v dolgoročni potencial rasti v kontekstu hitrih tehnoloških sprememb in globalizacije; priznava, da so predhodne pogojenosti koristne, vendar opozarja, da so v nekaterih primerih prispevale k večji zapletenosti in zamudam pri razvoju in zagonu programov; je seznanjen z ugotovitvami, ki jih je Računsko sodišče v svojem posebnem poročilu št. 15/2017 zapisalo o predhodnih pogojenostih; poziva Komisijo, naj razmisli o zmanjšanju njihovega števila, če je to primerno, in okrepi načeli sorazmernosti in subsidiarnosti na tem področju, pri čemer naj se čim bolj opre na obstoječe strateške dokumente, s katerimi bi lahko te pogoje izpolnili; poudarja, da bi morale biti predhodne pogojenosti tesno povezane z učinkovitostjo naložb, obenem pa bi morale jamčiti za enako obravnavanje vseh držav članic;

32.  ugotavlja, da ostajata kakovost in stabilnost javne uprave, ki sta pogojeni z dobrim izobraževanjem, usposabljanjem in svetovalno pomočjo na lokalni ravni, odločilen dejavnik za regionalno rast in učinkovitost evropskih strukturnih in investicijskih skladov; poudarja, da je treba izboljšati kakovost upravljanja in zagotoviti, da je na voljo dovolj tehnične pomoči, saj to močno vpliva na pravilno izvajanje kohezijske politike in se lahko v državah članicah močno razlikuje, kar se na primer še posebej kaže v regijah, ki zaostajajo v razvoju; Komisijo še posebej poziva, naj oceni prihodnji program skupne pomoči pri pripravi projektov v evropskih regijah (JASPERS) in upošteva priporočila Evropskega računskega sodišča;

33.  se zavzema za razvoj kohezijske politike, ki bi bila bolj usmerjena k rezultatom in vsebini, tako da bi se namesto računovodske logike začela uporabljati logika načela uspešnosti, pri čemer je treba organom upravljanja omogočiti več prožnosti pri tem, kako doseči cilje, in obenem spoštovati načela, med drugim glede partnerstva, preglednosti in odgovornosti;

34.  meni, da je nujno nadaljevati boj proti goljufijam, in poziva k ničelni strpnosti do korupcije;

Poenostavljena kohezijska politika

35.  poziva Komisijo, naj v prihodnjih zakonodajnih predlogih upošteva priporočila skupine na visoki ravni za spremljanje poenostavitve;

36.  poudarja, da je treba vzpostaviti okvir, ki bo zagotavljal pravno stabilnost s preprostimi, jasnimi in predvidljivimi pravili, zlasti kar zadeva upravljanje in revizije, da se zagotovi ustrezno ravnotežje med uspešnostjo in cilji glede poenostavitve; poziva, naj se v naslednjem programskem obdobju zmanjša količina zakonodajnih aktov in smernic (vendar s previdnostjo, da bi v tesnem sodelovanju z deležniki zagotavljali potrebno kontinuiteto pravil in postopkov, s katerimi so zainteresirani subjekti in upravljalni organi seznanjeni); poziva k prevodu ustreznih dokumentov v vse jezike EU in čim večjemu izogibanju retroaktivni uporabi in razlagi pravil; poziva k enotnemu pravnemu okviru in smernicam za čezmejne projekte;

37.  hkrati vztraja, da se je treba izogibati pretirani regulaciji in da morajo operativni programi postati bolj jedrnati in prožnejši strateški dokumenti, pri čemer je treba predvideti poenostavljen postopek za njihovo ciljno spreminjanje med načrtovanjem (na primer v primeru naravnih nesreč), da bi se ustrezno odzivali na svetovno stvarnost, ki se spreminja, in regionalne potrebe;

38.  poziva k vzpostavitvi enotnega sklopa pravil za evropske strukturne in investicijske sklade, vključno z nadaljnjo uskladitvijo skupnih pravil za instrumente, ki prispevajo k istemu tematskemu cilju; meni, da je treba poenostaviti postopke pridobivanja sredstev skladov in pospešiti postopke glede državne pomoči, kjer se zahteva skladnost; podpira enotno in doslednejšo obravnavo evropskih sredstev, ki se upravljajo neposredno, in sredstev kohezijske politike, namenjenih državni pomoči, ter na splošno podpira usklajena pravila za evropske programe, ki so namenjeni istim upravičencem; poudarja pomen boljšega dopolnjevanja med kohezijsko politiko in prihodnjim raziskovalnim programom Unije, da bi bil zajet celoten cikel, od temeljnih raziskav do komercialne uporabe; meni, da bi bilo treba ohraniti tematsko osredotočenost, da bi omogočili sinergije med različnimi viri financiranja na ravni projektov;

39.  je seznanjen z ustanovitvijo delovne skupine za subsidiarnost in sorazmernost ter pričakuje konkretne predloge te delovne skupine za krepitev obeh načel v okviru kohezijske politike; se zavzema za dosledno uporabo teh načel, da se omogoči dejansko upravljanje na več ravneh, kar zahteva ustrezno krepitev zmogljivosti lokalnih in regionalnih organih ter drugih deležnikov;

40.  obžaluje, da Komisija ni izvedla celovitejše ocene horizontalnih politik in da glede na poročila ni bilo sinergij med različnimi evropskimi politikami; poziva k ambicioznim strategijam, financiranju in ukrepom za večje sinergije z drugimi skladi EU in pritegnitev dopolnilne finančne podpore; poudarja potrebo po nadaljnji optimizaciji sinergij med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter drugimi instrumenti, kot so Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) in drugi programi, s katerimi se upravlja centralno in ki kohezijsko politiko dopolnjujejo v podpori raziskavam in inovacijam;

41.  poziva, naj prihodnje zahteve za načrtovanje, izvajanje in nadzor evropskih strukturnih in investicijskih skladov temeljijo na načelih diferenciacije in sorazmernosti ter na preglednih in pravičnih merilih in naj bodo usklajene z zneski, dodeljenimi programom, profilom tveganja ter kakovostjo upravne izvedbe in zneskom lastne udeležbe;

42.  meni, da bi se moral odnos med Komisijo in organi upravljanja razvijati v „pogodbo o zaupanju“; v zvezi s tem opozarja na pomen ustreznega in delujočega okvira upravljanja na več ravneh; poziva Komisijo, naj čim bolj izkoristi dosedanje delo na področju dobrega upravljanja javnih sredstev, pri čemer naj uvede načelo potrjevanja organov upravljanja, ki so dokazali, da so sposobni izpolnjevati pravila; poziva, naj se na področju nadzora bolj opre na nacionalne in regionalne predpise, potem ko bo njihova učinkovitost preverjena in potrjena;

43.  poziva h krepitvi načela enotne revizije, pospešitvi izvajanja e-kohezije in razširitvi uporabe poenostavljenih in standardiziranih stroškov, saj se je med drugim izkazalo, da je to lažje izvajati in ni bilo napak; poudarja potencial digitalizacije za dejavnosti spremljanja in poročanja; meni, da bi bilo treba izmenjavo strokovnega znanja pospešiti z vzpostavitvijo portala za izmenjavo znanj in dobre prakse;

44.  poziva Komisijo, naj pripravi predloge, kako se lahko kohezijska politika bolje odzove na nepredvidene dogodke, in v zvezi s tem ponavlja svoj poziv, naj se ustvari nekakšna rezerva, ki bi regijam omogočila dodatno prožnost, ne da bi ogrozila dolgoročne cilje operativnih programov;

Izzivi in priložnosti

45.  je izjemno zaskrbljen zaradi nedavnih najav Komisije o morebitnem zmanjšanju proračunskih sredstev za kohezijsko politiko v naslednjem večletnem finančnem okviru, kar bi vodilo v izključitev mnogih regij iz kohezijske politike; zagovarja ambiciozen proračun, prilagojen izzivom, in zahteva, naj kohezijska politika ne postane spremenljivka za prilagajanje; opozarja, da je pokritost vseh regij Unije po mnenju Evropskega parlamenta bistvena; poudarja, da teorija skupin gospodarskega razvoja potrjuje pomen diferencirane podpore za vse evropske regije, vključno z regijami z zelo visokimi dohodki, ki morajo ostati konkurenčne na svetovni ravni;

46.  meni, da lahko kohezijska politika prispeva k spopadanju z novimi izzivi, kot sta varnost ali vključevanje beguncev pod mednarodno zaščito; vendar poudarja, da ni mogoče pričakovati, da bo kohezijska politika rešila vse krize, in nasprotuje uporabi sredstev kohezijske politike za kritje kratkoročnih potreb po financiranju zunaj področja te politike ter opozarja, da je namenjena srednjeročnemu in dolgoročnemu socialno-ekonomskemu razvoju v EU;

47.  je seznanjen s pozitivnimi rezultati Evropskega sklada za strateške naložbe, katerih sredstva pa je treba vlagati še bolj pregledno in namensko; poudarja, da kohezijska politika in Evropski sklad za strateške naložbe temeljita na različnih konceptih in ciljih, ki se v določenih primerih lahko med seboj dopolnjujejo, ne moreta pa drug drugega nadomestiti, ne glede na raven razvoja regij, predvsem ker Evropski sklad za strateške naložbe za razliko od strukturnih skladov temelji pretežno na posojilih; znova opozarja, da je treba primerno razlikovati med Evropskim skladom za strateške naložbe in kohezijsko politiko ter opredeliti jasne priložnosti za njuno povezovanje;

48.  ponovno poudarja svojo zavezanost dolgoročnemu programskemu obdobju; meni, da je edina izvedljiva alternativa sedanjemu sedemletnemu obdobju večletnega finančnega okvira uvedba obdobja 5 + 5 let z vmesnim pregledom; poziva Komisijo, naj pripravi jasen predlog, v katerem bodo določene metode za praktično izvajanje finančnega okvira v trajanju 5 + 5 let;

49.  poziva, da je treba narediti vse, da se preprečijo zamude pri načrtovanju za novo obdobje, s tem pa tudi pri plačilih in sprostitvah, ki onemogočajo doseganje pozitivnih rezultatov kohezijske politike; poudarja, da je treba pravočasno predstaviti vse dokumente prihodnjega pravnega okvira v vseh uradnih jezikih, da se vsem upravičencem pravočasno zagotovijo točne informacije;

50.  poziva k izboljšanju komunikacije z evropskimi državljani in posledično k večji ozaveščenosti javnosti o dejanskih dosežkih kohezijske politike; poziva Komisijo, naj okrepi vlogo organov upravljanja in nosilcev projektov, ki z inovativnimi načini komunikacije na lokalni ravni obveščajo ljudi o rezultatih uporabe sredstev na njihovih območjih; poudarja, da bi bilo treba izboljšati obveščanje in komunikacijo ne le navzdol (o izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov), temveč tudi navzgor (možnosti financiranja), zlasti pri nosilcih manjših projektov; poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo mehanizme in široko institucionalizirane platforme za sodelovanje, da se zagotovita večja prepoznavnost in ozaveščanje;

51.  ugotavlja, da so nekatere evropske regije še posebej izpostavljene posledicam izstopa Združenega kraljestva iz EU; poudarja, da bi morala prihodnja kohezijska politika čim bolj omejiti negativne učinke izstopa Združenega kraljestva iz EU na druge evropske regije, in poziva k iskanju možnosti za uresničevanje partnerstev v okviru teritorialnega sodelovanja;

o
o   o

52.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 289.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 470.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 281.
(5) UL L 347, 20.12.2013, str. 259.
(6) Sodba Sodišča z dne 15. decembra 2015, Parlament in Komisija/Svet, C-132/14 do C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
(7) Dokument 8463/17.
(8) Dokument 14263/17.
(9) Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., Storper, M. (2017), ‘Why regional development matters for Europe’s economic future’ (Zakaj je regionalni razvoj pomemben za ekonomsko prihodnost Evrope), Delovni dokument 07/2017, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko Evropske komisije.
(10) UL C 306, 15.9.2017, str. 8.
(11) UL C 303, 19.8.2016, str. 94.
(12) UL C 316, 22.9.2017, str. 132.
(13) UL C 316, 22.9.2017, str. 124.
(14) UL C 76, 28.2.2018, str. 2.
(15) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0222.
(16) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0320.
(17) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0321.
(18) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0053.
(19) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0254.
(20) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0245.
(21) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0316.
(22) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0401.
(23) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0067.
(24) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0075.
(25) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
(26) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a

Zadnja posodobitev: 3. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov