Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2618(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0187/2018

Внесени текстове :

B8-0187/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0106

Приети текстове
PDF 457kWORD 49k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: марката на Европейския съюз
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 5 март 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2018)01231) („измененият делегиран регламент“),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 23 март 2018 г., с което последната отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 27 март 2018 г. на комисията по правни въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността(1), изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)(2) и след това е кодифицирана като Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. година относно марката на Европейския съюз(3),

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 на Комисията от 18 май 2017 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз(4), съдържащ актуализирани позовавания на Регламент (ЕС) 2017/1001,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по правни въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 17 април 2018 г.,

А.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 207/2009 беше кодифициран като Регламент (ЕС) № 2017/1001;

Б.  като има предвид, че позоваванията, съдържащи се в делегирания регламент следва да отразяват преномерирането на членове в резултат на кодифициране на основния акт;

В.  като има предвид, че Делегиран Регламент (ЕС) 2017/1430 от 18 май 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96(5) следва да бъде отменен и разпоредбите на посочения делегиран регламент следва да бъдат приети чрез актуализирани позовавания на Регламент (ЕС) 2017/1001 в изменения делегиран регламент;

Г.  като има предвид, че делегираният регламент следователно не води до никакви промени по същество в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/1430;

Д.  като има предвид, че бързото публикуване на изменения делегиран регламент в Официален вестник ще даде възможност за ранна дата на прилагане и осигуряване на непрекъснатост на действието на преходния режим, предвиден в заключителните разпоредби на изменения делегиран регламент;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1.
(2) OВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1.
(3) OВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 21.
(4) OВ L 205, 8.8.2017 г., стр. 39.
(5) OВ L 205, 8.8.2017 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност