Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2618(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0187/2018

Předložené texty :

B8-0187/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0106

Přijaté texty
PDF 318kWORD 43k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: ochranná známka Evropské unie
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a kterým se ruší nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2018)01231) (pozměněném nařízené v přenesené pravomoci),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 23. března 2018, kterým Komise žádá Parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 27. března 2018,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství(1), které bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)(2) a posléze kodifikované jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie(3),

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie(4), které obsahuje aktualizované odkazy na nařízení (EU) 2017/1001,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 17. dubna 2018, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 207/2009 bylo kodifikováno jako nařízení (EU) 2017/1001;

B.  vzhledem k tomu, že odkazy obsažené v nařízení v přenesené pravomoci by měly odrážet přečíslování článků, které vyplynulo z kodifikace základního aktu;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96(5), by mělo tudíž být zrušeno a ustanovení tohoto nařízení v přenesené pravomoci by měla být uvedena, s aktualizovanými odkazy na nařízení (EU) 2017/1001, v pozměněném nařízené v přenesené pravomoci;

D.  vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu pozměněné nařízení v přenesené pravomoci neobsahuje žádné změny podstaty nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430;

E.  vzhledem k tomu, že urychlené zveřejnění pozměněného nařízení v přenesené pravomoci v Úředním věstníku by umožnilo brzké datum použití a zajistilo kontinuitu fungování přechodné úpravy stanovené v závěrečných ustanoveních pozměněného nařízení v přenesené pravomoci;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 21.
(3) Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1.
(4) Úř. věst. L 205, 8.8.2017, s. 39.
(5) Úř. věst. L 205, 8.8.2017, s. 1.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí