Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2618(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0187/2018

Esitatud tekstid :

B8-0187/2018

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0106

Vastuvõetud tekstid
PDF 240kWORD 48k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Euroopa Liidu kaubamärk
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2018)01231) (edaspidi „muudetud delegeeritud määrus“),

–  võttes arvesse komisjoni 23. märtsi 2018. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni 27. märtsi 2018. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta(1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) nr 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)(2), ning mis on seejärel kodifitseeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusena (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta(3),

–  võttes arvesse 18. mai 2017. aasta komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/1431, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad(4), mis sisaldab ajakohastatud viiteid määrusele (EL) 2017/1001,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 17. aprillil 2018, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et määrus (EÜ) nr 207/2009 kodifitseeriti määrusena (EL) 2017/1001;

B.  arvestades, et delegeeritud määruses sisalduvad viited peaksid peegeldama alusakti kodifitseerimisest tulenevat artiklite uut numeratsiooni;

C.  arvestades, et 18. mai 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2868/95 ja (EÜ) nr 216/96)(5) tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada ning kõnealuse delegeeritud määruse sätted tuleks koos uuendatud viidetega määrusele (EL) 2017/1001 kehtestada muudetud delegeeritud määruses;

D.  arvestades, et muudetud delegeeritud määrus ei hõlma seetõttu delegeeritud määruse (EL) 2017/1430 sisulisi muudatusi;

E.  arvestades, et muudetud delegeeritud määruse kiire avaldamine Euroopa Liidu Teatajas võimaldaks seda kiiresti kohaldama hakata ning tagaks muudetud delegeeritud määruse lõppsätetes sätestatud üleminekukorra toimimise järjepidevuse;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 78, 24.3.2009, lk 1.
(2) ELT L 341, 24.12.2015, lk 21.
(3) ELT L 154, 16.6.2017, lk 1.
(4) ELT L 205, 8.8.2017, lk 39.
(5) ELT L 205, 8.8.2017, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika