Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2618(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0187/2018

Pateikti tekstai :

B8-0187/2018

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0106

Priimti tekstai
PDF 243kWORD 43k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Sprendimas neprieštarauti deleguotajam aktui: Europos Sąjungos prekių ženklas
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2018)01231) (toliau – iš dalies pakeistas deleguotasis reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 23 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 27 d. Teisės reikalų komiteto laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo(1), kuris buvo iš dalies pakeistas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių(2), ir vėliau buvo kodifikuotas kaip 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1431, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės(4), kuriame pateiktos atnaujintos nuorodos į Reglamentą (ES) 2017/1001,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją dėl sprendimo ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2018 m. balandžio 17 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 buvo kodifikuotas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/1001;

B.  kadangi deleguotame reglamente pateikiamos nuorodos turėtų atspindėti pagrindinio teisės akto kodifikuotoje redakcijoje pakeistą straipsnių numeravimą;

C.  kadangi 2017 m. gegužės 18 d. Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96(5), turėtų dėl to būti panaikintas, o to deleguotojo reglamento nuostatos turėtų būti įtrauktos su atnaujintomis nuorodomis į Reglamentą (ES) 2017/1001 į iš dalies pakeistą deleguotąjį reglamentą;

D.  kadangi iš dalies pakeistu deleguotuoju reglamentu nenumatyta iš esmės keisti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/1430;

E.  kadangi greitai paskelbus iš dalies keičiantį deleguotąjį reglamentą Oficialiajame leidinyje būtų galima greičiau pradėti jį taikyti ir užtikrinti tęstinumą taikant pereinamojo laikotarpio tvarką, numatytą iš dalies pakeisto deleguotojo reglamento baigiamosiose nuostatose;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 78, 2009 3 24, p. 1.
(2) OL L 341, 2015 12 24, p. 21.
(3) OL L 154, 2017 6 16, p. 1.
(4) OL L 205, 2017 8 8, p. 39.
(5) OL L 205, 2017 8 8, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika