Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2618(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0187/2018

Ingediende teksten :

B8-0187/2018

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0106

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 48k
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg
Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Uniemerk
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2018)01231) ("de gewijzigde gedelegeerde verordening"),

–  gezien de brief van de Commissie van 23 maart 2018 met het verzoek aan het Parlement om te verklaren geen bezwaar te zullen maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien de brief van de Commissie juridische zaken van 27 maart 2018 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk(1), zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen(2) en vervolgens gecodificeerd als Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk(3),

–  gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431 van de Commissie van 18 mei 2017 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerk(4), met aangepaste verwijzingen naar Verordening (EU) 2017/1001,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie juridische zaken,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 17 april 2018 verstreek,

A.  overwegende dat Verordening (EG) nr. 207/2009 werd gecodificeerd als Verordening (EU) 2017/1001 van de Raad;

B.  overwegende dat de verwijzingen in een gedelegeerde verordening de hernummering van de artikelen moeten weergeven die voortvloeit uit een codificering van de basishandeling;

C.  overwegende dat Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 van de Commissie van 18 mei 2017 ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2868/95 en (EG) nr. 216/96 van de Commissie(5) dientengevolge moet worden ingetrokken en dat de bepalingen van deze gedelegeerde verordening met aangepaste verwijzingen naar Verordening (EU) 2017/1001 moeten worden vastgelegd in de gewijzigde gedelegeerde verordening;

D.  overwegende dat de gewijzigde gedelegeerde verordening daarom geen inhoudelijke wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 inhoudt;

E.  overwegende dat een spoedige bekendmaking van de gewijzigde gedelegeerde verordening in het Publicatieblad een vroege toepassingsdatum mogelijk zou maken en de continuïteit zou waarborgen van de werking van de overgangsregeling die wordt genoemd in de slotbepalingen van de gewijzigde gedelegeerde verordening;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 78 van 24.3.2009, blz. 1.
(2) PB L 341 van 24.12.2015, blz. 21.
(3) PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1.
(4) PB L 205 van 8.8.2017, blz. 39.
(5) PB L 205 van 8.8.2017, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid