Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2618(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0187/2018

Teksty złożone :

B8-0187/2018

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0106

Teksty przyjęte
PDF 320kWORD 49k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: znak towarowy Unii Europejskiej
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2018)01231) („zmienione rozporządzenie delegowane”),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 23 marca 2018 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 27 marca 2018 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego(1), które zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)(2), a następnie ujednolicone jako rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej(3),

–  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej(4), zawierające zaktualizowane odniesienia do rozporządzenia (UE) 2017/1001,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął w dniu 17 kwietnia 2018 r.,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 207/2009 zostało ujednolicone jako rozporządzenie (UE) 2017/1001;

B.  mając na uwadze, że odniesienia zawarte w rozporządzeniu delegowanym powinny odzwierciedlać nową numerację artykułów wynikającą z ujednolicenia podstawowego aktu prawnego;

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1430 z dnia 18 maja 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96(5) powinno zatem zostać uchylone, a przepisy tego rozporządzenia delegowanego, wraz ze zaktualizowanymi odniesieniami do rozporządzenia (UE) 2017/1001, powinny zostać uwzględnione w zmienionym rozporządzeniu delegowanym;

D.  mając na uwadze, że zmienione rozporządzenie delegowane nie pociąga za sobą żadnych zmian co do istoty rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430;

E.  mając na uwadze, że szybkie opublikowanie zmienionego rozporządzenia delegowanego w Dzienniku Urzędowym umożliwi wcześniejsze wykonanie oraz zapewni ciągłość funkcjonowania systemu przejściowego przewidzianego w przepisach końcowych zmienionego rozporządzenia delegowanego;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1.
(2) Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 21.
(3) Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1.
(4) Dz.U. L 205 z 8.8.2017, s. 39.
(5) Dz.U. L 205 z 8.8.2017, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności