Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2618(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0187/2018

Ingivna texter :

B8-0187/2018

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2018)0106

Antagna texter
PDF 239kWORD 42k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: EU-varumärken
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 5 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2018)01231) (den ändrade delegerade förordningen),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 23 mars 2018, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 mars 2018 från utskottet för rättsliga frågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken(1), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(2) och därefter kodifierad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU‑varumärken(3),

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1431 av den 18 maj 2017 om fastställande av närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken(4), som innehåller uppdaterade hänvisningar till förordning (EU) 2017/1001,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 17 april 2018, och av följande skäl:

A.  Förordning (EG) nr 207/2009 har kodifierats som rådets förordning (EU) nr 2017/1001.

B.  Hänvisningarna i en delegerad förordning bör återspegla den omnumrering av artiklar som följer av en kodifiering av den grundläggande rättsakten.

C.  Delegerad förordning (EU) 2017/1430 av den 18 maj 2017 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken samt om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2868/95 och (EG) nr 216/96(5) bör därför upphöra att gälla och bestämmelserna i den delegerade förordningen bör fastställas, med uppdaterade hänvisningar till förordning (EU) 2017/1001, i den ändrade delegerade förordningen.

D.  Den ändrade delegerade förordningen innebär således inte några ändringar av sakinnehållet i delegerad förordning (EU) 2017/1430.

E.  Ett snabbt offentliggörande av den ändrade delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning skulle möjliggöra ett tidigt tillämpningsdatum och säkerställa kontinuiteten i det övergångssystem som föreskrivs i de slutliga bestämmelserna i den ändrade delegerade förordningen.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.
(2) EUT L 341, 24.12.2015, s. 21.
(3) EUT L 154, 16.6.2017, s. 1.
(4) EUT L 205, 8.8.2017, s. 39.
(5) EUT L 205, 8.8.2017, s. 1.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy