Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0805(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0145/2018

Внесени текстове :

A8-0145/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0107

Приети текстове
PDF 452kWORD 50k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (07162/2018),

—  като взе предвид член 11, параграф 2, втора алинея от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори(1), съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0128/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2018 г. относно състава на Европейския парламент(3),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A8-0145/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  припомня предложението си, приложено към неговата резолюция относно реформата на избирателното право на Европейския съюз, Европейският парламент да има правомощието, след консултация със Съвета, да определя периода за провеждане на изборите;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и за информация — на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приложен към Решение 76/787/EОВС, EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменен с Решение 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО на Съвета (OВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15) и Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).
(2) OВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 7.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0029.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност