Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0805(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0145/2018

Ingediende teksten :

A8-0145/2018

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0107

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 48k
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg
Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2018 over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (07162/2018),

–  gezien artikel 11, lid 2, tweede alinea, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen(1), op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0128/2018),

–  gezien zijn resolutie van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie(2),

–  gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de samenstelling van het Europees Parlement(3),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A8-0145/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  herinnert aan zijn voorstel, gehecht aan zijn resolutie over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie, om het Europees Parlement de verkiezingsperiode te laten bepalen na raadpleging van de Raad;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5.  verzoekt zijn voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en, voor informatie, aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) Gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1), zoals gewijzigd bij Besluit 93/81/Euratom, EGKS, EEG van de Raad (PB L 33 van 9.2.1993, blz. 15) en bij Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).
(2) PB C 366 van 27.10.2017, blz. 7.
(3) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0029.

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid