Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0805(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0145/2018

Predkladané texty :

A8-0145/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0107

Prijaté texty
PDF 246kWORD 43k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Stanovenie termínu pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07162/2018),

–  so zreteľom na článok 11 ods. 2 druhý pododsek Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu(1), podľa ktorého Rada konzultovala Európsky parlament (C8-0128/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2015 o reforme volebného zákona Európskej únie(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2018 o zložení Európskeho parlamentu(3),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A8-0145/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  pripomína svoj návrh, ktorý je pripojený k jeho uzneseniu o reforme volebného zákona Európskej únie, aby mal Európsky parlament právomoc určiť po porade s Radou volebné obdobie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil pozíciu Európskeho parlamentu Rade a na informáciu Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenenému rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 7.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0029.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia