Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2227(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0119/2018

Ingivna texter :

A8-0119/2018

Debatter :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0109

Antagna texter
PDF 280kWORD 53k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution)
P8_TA(2018)0109A8-0119/2018

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 18 april 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)2017/2227(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15467/2016),

–  med beaktande av utkastet till ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (09776/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207 och 212.1 samt artikel 218.6 andra stycket a och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0327/2017),

–  med beaktande av FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter, antagen av generalförsamlingen den 13 september 2007,

–  med beaktande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Australien, undertecknat i oktober 2008, som ska ersättas av ramavtalet,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Australien som antogs i Luxemburg den 26 juni 1997,

–   med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2016 om inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland(1) och resolutionen av den 26 oktober 2017 med parlamentets rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Australien(2),

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 15 november 2015 av kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, och Australiens premiärminister, Malcolm Turnbull,

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 22 april 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Australiens utrikesminister med titeln ”Mot ett närmare partnerskap mellan EU och Australien”,

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om fastställande av en ram för Australiens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser, undertecknad 2015(3),

–   med beaktande av det administrativa avtalet mellan Australien och Europeiska unionen, överenskommet i december 2014, om inrättande av ett program för diplomatiskt utbyte,

–  med beaktande av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg och märkning mellan Europeiska gemenskapen och Australien, som undertecknades 1998(4), och avtalet mellan EU och Australien om ändring av detta avtal från 2012(5),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR), som undertecknades den 29 september 2011(6),

–   med beaktande av avtalet mellan Australien och Europeiska unionen om säkerhet för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, som undertecknades den 13 januari 2010(7),

–  med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Australien, som undertecknades 1994(8),

–  med beaktande av det 38:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Australien, som hölls i Strasbourg den 4–5 oktober 2017,

–   med beaktande av det första ledarskapsforumet mellan EU och Australien i Sydney i juni 2017, som sammanför politiska ledare och företagsledare, akademiker, medier och det civila samhället,

–   med beaktande av vitboken om utrikespolitik (Foreign Policy White Paper), som offentliggjordes av Australiens regering i november 2017 och som beskriver Australiens prioriteringar och utmaningar på den utrikespolitiska arenan och betonar att regionen Indiska oceanen/Stilla havet är av största vikt för Australien,

–   med beaktande av att vitboken om utrikespolitik beskriver de nyckelroller som USA och Kina spelar i regionen Indiska oceanen/Stilla havet och i Australiens utrikespolitik och även nämner vikten av Australiens förbindelser med Europeiska unionen och dess medlemsstater,

–   med beaktande av 2017 års översyn av klimatpolitiken, som offentliggjordes av Australiens regering i december 2017,

–   med beaktande av den australiska regeringens dokument ”Australian climate change science: a national framework”, som offentliggjordes 2009,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om utkastet till beslut(9),

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0119/2018), och av följande skäl:

A.  EU och Australien ingick ett ramavtal den 7 augusti 2017. De nära och starka förbindelserna mellan Australien och EU och dess medlemsstater har långa historiska rötter och bygger på gemensamma värden och principer, såsom respekten för demokrati, de mänskliga rättigheterna, jämställdhet mellan kvinnor och män, rättsstaten, inklusive internationell rätt, samt fred och säkerhet. Kontakterna mellan människorna är djupa och har funnits sedan länge.

B.  2017 firade EU och Australien 55 år av samarbete och diplomatiska förbindelser. Under de senaste åren har detta förhållande fått en förnyad dynamik. Alla medlemsstater har diplomatiska förbindelser med Australien och 25 av dem har ambassader i Canberra.

C.  I den australiska regeringens vitbok om utrikespolitik nämns det att ”ett starkt EU fortfarande är av avgörande vikt för Australiens intressen och att det kommer att bli en allt viktigare partner för att skydda och främja en regelbaserad internationell ordning”. I vitboken betonas behovet av nära samarbete med EU och dess medlemsstater ”om utmaningar såsom terrorism, spridning av massförstörelsevapen, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter”.

D.  EU och Australien arbetar för samarbete och dialog med länder i Sydostasien, bland annat genom Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Aseans regionala forum (ARF), Asien–Europa-mötet (Asem), och det östasiatiska toppmötet (EAS). Australien är en av de grundarna medlemmarna av Stillahavsöarnas forum (PIF) och har ett strategiskt partnerskap med Asean. Australien stod värd för ett särskilt toppmöte mellan Asean och Australien den 17–18 mars 2018.

E.  Som global aktör bör EU ytterligare stärka sin närvaro i det stora och dynamiska Asien- och Stillahavsområdet, eftersom Australien både är en självklar partner för EU och en viktig aktör i sig. En stabil, fredlig och regelbaserad Asien- och Stillahavsregion, i enlighet med våra principer och standarder, gynnar EU:s egen säkerhet och intressen.

F.  EU och Australien är nära förbundna i utrikespolitiska frågor, bland annat de som rör Ukraina, Ryssland, Demokratiska folkrepubliken Korea och Mellanöstern.

G.  Australien har nära politiska samt säkerhets- och försvarspolitiska förbindelser med USA, som är förenliga med dess växande band med Kina, ett land med vilket det upprätthåller ett övergripande strategiskt partnerskap.

H.  2016 var EU Australiens näst största handelspartner – landets andra importkälla (19,3 procent) och tredje exportdestination (10,3 procent) – och de två parterna delar en lång rad ekonomiska intressen. 2015 uppgick EU:s utländska direktinvesteringar i Australien till 117,7 miljarder EUR och Australiens direktinvesteringar i EU uppgick till 21,7 miljarder EUR.

I.  Australien engagerar sig starkt för frihandel och har ingått bilaterala frihandelsavtal med viktiga länder i Östasien såsom Kina, Japan, Sydkorea, Singapore, Malaysia och Thailand (samt regionala avtal med Asean) och med Nya Zeeland, Chile, Förenta staterna och Peru samt Pacer Plus-avtalet med Stillahavsöarna.

J.  Den 23 januari 2018 meddelade Australien och tio andra länder som gränsar till Stilla havet att de hade nått en överenskommelse om ett handelsavtal för Stillahavsområdet, ett så kallat övergripande och progressivt avtal för Stillahavspartnerskapet, som undertecknades i Chile den 8 mars 2018. Australien förhandlar för närvarande om ett stort antal handelsavtal, däribland det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet (RCEP), som lanserades vid ett Asean-toppmöte 2012.

K.  Australien, ett land som engagerar sig för internationell global styrning, har varit icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd vid fem tillfällen och har varit aktiv medlem av G20 sedan gruppen inrättades, samt ordförande för dess toppmöte i Brisbane 2014 – i mycket gott samarbete med EU. Australien valdes nyligen in i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

L.  Australien har sänt styrkor till den globala koalitionen mot Daish i Irak och Syrien. I Afghanistan var Australien det land utanför Nato som bidrog med flest soldater till den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf).

M.  Australien har medverkat i många FN-stödda fredsbevarande uppdrag på tre kontinenter samt i Papua Nya Guinea och Salomonöarna.

N.  2014 medverkade Australien för första gången i ett EU-lett krishanteringsuppdrag, Eucap Nestor, på Afrikas horn. Den australiska flottan genomför insatser mot sjöröveri och terrorism inom de marina koalitionsstyrkorna Combined Maritime Forces på Afrikas horn och i västra Indiska oceanen.

O.  Australiska medborgare både inom och utanför landets gränser har utsatts för ett antal terroristattacker som radikala islamister stått bakom. Både EU och Australien samarbetar i insatser mot terrorism, bland annat i åtgärder för att bekämpa våldsbejakande extremism, insatser för att sätta stopp för finansieringen av terroristorganisationer och samordning av specifika projekt för kapacitetsuppbyggnad.

P.  Jakartacentrumet för samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter (JCLEC), som är ett australiskt-indonesiskt initiativ, syftar till att förbättra sakkunskapen hos sydostasiatiska brottsbekämpande organ i kampen mot terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet, och det har också erhållit EU-medel.

Q.  I oktober 2017 lanserade den australiska regeringen sin internationella it-strategi för att ta itu med frågor såsom digital handel, it-brottslighet, internationell säkerhet och e‑förvaltning.

R.  Australien har stöttat Filippinerna i syfte att främja säkerhet och bekämpa jihadism.

S.  EU och Australien diskuterar migrationsfrågor inom ramen för den årliga dialogen om migration, asyl och frågor som rör mångfald och i vilken höga tjänstemän från EU och Australien deltar. Australien är en av ordförandena för Baliprocessen för frågor som rör människosmuggling, människohandel och därmed sammanhängande gränsöverskridande brottslighet.

T.  Australien har en mycket hög per capita-inkomst och ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt samhälle. En fjärdedel av landets befolkning är född utomlands och omkring sju miljoner permanenta invandrare, däribland många från Europa, har bosatt sig i Australien sedan 1945. Australiens geografiska läge är speciellt, då landet förfogar över ett vidsträckt område mellan Indiska oceanen och södra Stilla havet.

U.  I ramavtalet bekräftar Australien och EU på nytt sitt åtagande att samarbeta om klimatförändringarna. I 2017 års översyn av klimatpolitiken har Australien på nytt upprepat sitt åtagande i kampen mot detta hot.

V.  Australien står till följd av klimatförändringar inför stora miljömässiga och ekonomiska konsekvenser inom en rad sektorer som bland annat rör tryggad vattenförsörjning, jordbruk, kustsamhällen och infrastruktur.

W.  Australien, som är medlem i OECD:s biståndskommitté (DAC), är särskilt angeläget om att främja god samhällsstyrning och ekonomisk tillväxt i Papua Nya Guinea, Indonesien, Östtimor och andra öar i Stilla havet och länder i Asien, där EU och dess medlemsstater även är viktiga bidragsgivare.

X.  Australiens regering investerar i program såsom det australiska forskningsprogrammet om klimatförändringar (the Australian Climate Change Science Programme) och forskningsprogrammet om förvaltning av naturresurser, klimatförändringarnas effekter och klimatanpassning (the Natural Resource Management Climate Change Impacts and Adaptation Research Programme) för att hjälpa beslutsfattarna att förstå och hantera klimatförändringarnas sannolika effekter.

Y.  Australien har fastställt en nationell ram och tillsatt en högnivågrupp för samordning för att utarbeta en plan för att genomföra forskning om klimatförändringar i syfte att tillhandahålla ett samordnat tillvägagångssätt för att lösa problemet i lokalsamhällen i hela landet.

Z.  Den 10 november 2016 ratificerade Australien Parisavtalet och Dohaändringen till Kyotoprotokollet och stärkte därigenom sitt åtagande att agera mot klimatförändringarna, och landet har utarbetat en rad strategier för att minska inhemska utsläpp samt stödja globala åtgärder.

AA.  Den australiska regeringens plan avseende klimatförändringar omfattar en utsläppsminskning med fem procent under 2000 års nivåer senast 2020 och med 26–28 procent under 2005 års nivåer senast 2030, samt en fördubbling av landets kapacitet för förnybar energi senast 2020.

AB.  Australiens regering har spelat en ledande roll när det gäller att stödja nationella meteorologiska institut i Stillahavsområdet och regionala organisationer för att leverera klimat- och vädersystem för tidig varning.

1.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av ramavtalet, som kommer att fungera som ett rättsligt bindande instrument för att uppgradera och stärka de bilaterala förbindelserna mellan EU och Australien och öka samarbetet på områden som t.ex. utrikespolitik och säkerhetspolitiska frågor, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten, global utveckling och humanitärt bistånd, ekonomiska frågor och handelsfrågor, rättvisa, forskning och innovation, utbildning och kultur, jordbruk, havsfrågor och fiskeri samt, mot bakgrund av de globala utmaningarna, även frågor som klimatförändringar, migration, folkhälsa, kampen mot terrorism och spridning av massförstörelsevapen.

2.  Europaparlamentet betonar att EU och Australien är starka och likasinnade partner som har djupa bilaterala förbindelser med varandra och som delar värdena och principerna om demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten, och de upprätthåller de allt starkare politiska och ekonomiska banden, och har nära och aktiva kontakter inom kultursfären, den akademiska världen och människor emellan.

3.  Europaparlamentet framhåller det särskilda värdet för EU och Australien att, som partner med en gemensam syn på världen, samarbeta med varandra, bilateralt och multilateralt, om regionala och globala frågor. Parlamentet understryker fördelen med att EU och Australien samarbetar inom FN och WTO samt organ som t.ex. G20 för att bevara och stärka en samarbetsinriktad och regelbaserad världsordning i en komplex och föränderlig värld som står inför stor osäkerhet.

4.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en gemensam kommitté inom ramavtalet för att främja ett effektivt genomförande av avtalet och bibehålla en övergripande samstämdhet i förbindelserna mellan EU och Australien.

5.  Europaparlamentet stöder det förestående inledandet av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Australien, som måste genomföras i en anda av ömsesidighet, insyn, ansvarstagande och gemensam nytta och samtidigt ta hänsyn till vissa produkters, t.ex. jordbruksprodukters, känslighet, eftersom Australien är en viktig exportör inom jordbruket. Båda parter uppmanas att ha en hög ambitionsnivå när det gäller tjänster. Parlamentet understryker att under förhandlingarna bör EU ta hänsyn till små och medelstora företags behov och önskemål och inte sänka miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga normer. Parlamentet påpekar att dessa förhandlingar måste inledas så snabbt som möjligt, med tanke på att Australien redan har ingått flera frihandelsavtal med viktiga länder i Östasien och Stillahavsområdet och håller på att ingå sådana avtal med andra relevanta länder.

6.  Europaparlamentet understryker Australiens aktiva roll i EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning genom det bilaterala utbildningsprogrammet mellan EU och Australien, och konstaterar med tillfredsställelse att sedan 2015 har universitet i Australien haft möjlighet att ingå rörlighetsavtal inom Erasmus+. Parlamentet konstaterar att detta samarbete bör stärkas ännu mer för att främja ömsesidiga fördelar för studerande och forskare och ge dem möjlighet att tillägna sig mångkulturella och innovativa färdigheter.

7.  Europaparlamentet erinrar om att EU och Australien är viktiga partner inom forsknings- och innovationssamarbete i syfte att bidra till hållbar en ekonomisk utveckling och som ett sätt att vidareutveckla ett kunskapsbaserat samhälle.

8.  Europaparlamentet lovordar Australien för dess stöd och för att anpassa sitt sanktionssystem till EU:s efter Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön och militära interventioner i östra Ukraina.

9.  Europaparlamentet välkomnar Australiens stöd för riktade internationella sanktioner mot personer och enheter som är ansvariga för militär aggression, terrorism och människorättskränkningar, bland annat till följd av Rysslands aggression i Ukraina och det ockuperade Krim.

10.  Europaparlamentet lovordar Australiens Office of National Assessments för dess stöd i form av tillhandahållande av internationella, politiska, strategiska och ekonomiska analyser och dess samverkan med internationella partner för att säkerställa lösningar på frågor av gemensamt intresse.

11.  Europaparlamentet erkänner Australiens avgörande roll för underrättelsegemenskapen ”Five Eyes” och landets stöd avseende säkerheten för både EU:s medlemsstater och de transatlantiska partnerna, lovordar Australiens operativa avtal med Europol och understryker potentialen med ett ännu bredare utbyte av underrättelser och operativt samarbete med Australiens regering.

12.  Europaparlamentet inser Australiens roll som medförslagsställare till FN:s säkerhetsråds resolutioner år 2014 om ett fördömande av nedskjutningen av flyg MH17 och avvecklingen av Syriens kemiska vapen. Parlamentet lovordar landets viktiga bidrag i säkerhetsrådet för att försöka förbättra den humanitära situationen i Syrien, styra säkerhetsövergången i Afghanistan och ta itu med människorättssituationen i Nordkorea.

13.  Europaparlamentet välkomnar båda parters djupa engagemang för samarbetet mot terrorism, såsom fastställs i ramavtalet. Parlamentet understryker vikten av ett allt närmare bilateralt samarbete om utbyte av information om utländska stridande och deras återvändande. Båda parter uppmanas att fortsätta att säkerställa ett effektivt genomförande av de fyra pelarna i FN:s strategi för terrorismbekämpning. Parlamentet lovordar Australiens roll i den globala koalitionen mot Daish och dess betydande arbete i kampen mot internationell terrorism i Sydostasien.

14.  Europaparlamentet framhåller Australiens internationella initiativ avseende cyberrymden och lovordar att båda parter, enligt ramavtalet, kommer att samarbeta kring frågor som rör it-säkerhet, däribland bekämpning av it-brottslighet.

15.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder så att samarbetet inom terrorismbekämpning förstärks genom gemensamma träningsövningar mellan medlemsstaternas beredskapsteam och EU:s byråer, såsom Europol och dess europeiska centrum mot terrorism (ECTC) å ena sidan, och de centrala komponenterna i Australiens nationella säkerhetsstruktur, såsom australiska organisationen för säkerhetsunderrättelser (Australian Security Intelligence Organisation), australiska försvarsstyrkorna (Australian Defence Forces) och den australiska federala polisen å andra sidan.

16.  Europaparlamentet välkomnar de åtaganden som EU och Australien planerat för i ramavtalet i fråga om att intensifiera sin dialog och sitt samarbete om migration och asyl. Parlamentet understryker att den höga globala rörligheten kräver en övergripande och multilateral strategi baserad på internationellt samarbete och delat ansvar. Parlamentet välkomnar att båda parter på ett proaktivt sätt bidrar till de pågående förhandlingarna om såväl FN:s globala pakt för säker, ordnad och reguljär migration som den globala flyktingpakten.

17.  Europaparlamentet understryker vikten av regionala ramar för samarbete med ursprungs-, transit- och destinationsländer – såsom Baliprocessen – för att rädda liv, krossa smugglarnätverk och hantera migrations- och flyktingströmmar. Parlamentet välkomnar Australiens starka engagemang gentemot UNHCR för att vidarebosätta flyktingar och öka dess anslag för globala humanitära ändamål. Australien uppmanas att fortsätta medverka till en positiv lösning på situationen för asylsökande och migranter som hålls kvar i Papua Nya Guinea och Nauru.

18.  Europaparlamentet välkomnar båda parters åtagande att främja skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstaten, bland annat i multilaterala forum och med tredjeländer, i enlighet med vad som anges i ramavtalet. Parlamentet gläder sig över att Australien valts in i FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden 2018–2020. Parlamentet betonar att Australien 2008 lanserade strategin ”Closing the Gap” (Att överbrygga klyftan) för att ta itu med ursprungsbefolkningarnas ofördelaktiga situation, t.ex. i fråga om skillnader i förväntad livslängd och andra ojämlikheter. Parlamentet understryker att denna strategi har stöd på bägge sidor om partigränsen och att en årlig rapport om framstegen läggs fram av premiärministern för Australiens parlament. Parlamentet framhåller att Australiens regering arbetar tillsammans med delstaterna och territorierna samt aboriginerna och befolkningen på öarna i Torres sund för att blåsa nytt liv i strategin ”Closing the Gap”.

19.  Europaparlamentet upprepar att kampen mot klimatförändringarna kräver stöd från hela världssamfundet. Parlamentet välkomnar Australiens ratificering av Parisavtalet och det åtagande som fastställs i ramavtalet för att förbättra samarbetet och utrikespolitiska insatser i syfte att bekämpa klimatförändringarna. Parlamentet noterar Australiens målsättning att fram till 2030 minska utsläppen med 26–28 procent jämfört med 2005 års nivåer, något som bekräftades på nytt i 2017 års översyn av klimatpolitiken. Parlamentet framhåller att enligt denna översyn står landet fast vid åtagandet att hjälpa andra länder genom bilaterala och multilaterala initiativ. Parlamentet välkomnar Australiens pågående insatser för att tillhandahålla finansiellt stöd åt Stillahavsregionen och sårbara utvecklingsländer så att deras ekonomier kan växa på ett hållbart sätt och utsläppen minska, och för att hjälpa dem med anpassningar till klimatförändringarna. Parlamentet stöder Australiens medordförandeskap för och finansiering av den gröna klimatfonden.

20.  Europaparlamentet påminner om att Australien, EU och dess medlemsstater är viktiga aktörer i utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet i Stillahavsområdet. Parlamentet framhåller att båda sidor inriktar sitt samarbete på områden såsom ekonomisk tillväxt, god samhällsstyrning och miljömässig motståndskraft.

21.  Europaparlamentet erinrar om sin oro över spänningarna i Sydkinesiska havet. Parlamentet uppmanar båda parter att fortsätta att främja stabilitet och fri sjöfart på denna viktiga internationella vattenväg. Parlamentet lovordar Australiens ståndpunkt som förespråkar en fredlig konfliktlösning som grundas på internationell rätt.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Australiens regering och parlament.

(1) EUT C 35, 31.1.2018, s. 136.
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0419.
(3) EUT L 149, 16.6.2015, s. 3.
(4) EGT L 229, 17.8.1998, s.1.
(5) EUT L 359, 29.12.2012, s. 2.
(6) EUT L 186, 14.7.2012, s. 4.
(7) EUT L 26, 30.1.2010, s. 31.
(8) EGT L 188, 22.7.1994, s. 18.
(9) Antagna texter, P8_TA(2018)0108.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy