Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0266(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0132/2018

Внесени текстове :

A8-0132/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0111

Приети текстове
PDF 452kWORD 49k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол) ***
P8_TA(2018)0111A8-0132/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14498/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 83, параграф 1 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0451/2017),

—  като взе предвид Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (14447/2017),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета(1),

—  като взе предвид Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(3),

—  като взе предвид Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки(4),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и  4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0132/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Допълнителния протокол;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съвета на Европа;.

(1) ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6.
(2) ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89.
(3) OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност