Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0276(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0029/2017

Indgivne tekster :

A8-0029/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2018 - 12.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 42k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Emballage og emballageaffald ***I
P8_TA(2018)0112A8-0029/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0596),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0385/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 15. juni 2016(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. februar 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0029/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 264 af 20.7.2016, s. 98.
(2) EUT C 17 af 18.1.2017, s. 46.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 14. marts 2017 (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0072).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/... om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald
P8_TC1-COD(2015)0276

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2018/852.)

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik