Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0276(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2017

Ingivna texter :

A8-0029/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Antagna texter
PDF 242kWORD 46k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
Förpackningar och förpackningsavfall ***I
P8_TA(2018)0112A8-0029/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0596),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0385/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 15 juni 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 23 februari 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0029/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 264, 20.7.2016, s. 98.
(2) EUT C 17, 18.1.2017, s. 46.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 14 mars 2017 (Antagna texter; P8_TA(2017)0072).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall
P8_TC1-COD(2015)0276

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2018/852.)

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy