Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0275(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0034/2017

Внесени текстове :

A8-0034/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Обяснение на вота
PV 18/04/2018 - 12.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Приети текстове
PDF 145kWORD 57k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
Отпадъци ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (COM(2015)0595 – C8‑0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0595),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0382/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република и Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 23 февруари 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0034/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 98.
(2) OВ C 17, 18.1.2017 г., стр. 46.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 14 март 2017 г. (Приети текстове, P8_TA(2017)0070).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците
P8_TC1-COD(2015)0275

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/851.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПОЛИТИЧЕСКА РАМКА ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Комисията е поела ангажимента да осигури пълното прилагане на плана за действие на ЕС за кръговата икономика(1). За да се следи напредъкът към кръговата икономика, Комисията прие рамка за мониторинг(2) на базата на съществуващите индекси за ресурсната ефективност и за суровините. Комисията насочва вниманието и към своята текуща работа по индикатора за отпечатъка за продукти и организации.

Действията, предприети в рамките на плана за действие на ЕС за кръговата икономика, също допринасят за изпълнение на целите на Съюза в областта на устойчивото потребление и производство, в контекста на цел 12 от Целите за устойчиво развитие. Такъв е случаят, например, на стратегията относно пластмасите(3) или наскоро измененото предложение относно правната гаранция за потребителски стоки(4).

По отношение на съгласуваността между регулаторните рамки на Съюза неотдавна Комисията прие още съобщение, в което се определят варианти за отчитане на взаимодействието между законодателството за химикалите, продуктите и отпадъците(5). През 2018 г. Комисията ще разгледа също варианти и действия за установяването на по-последователна стратегическа рамка за различните направления на дейностите в контекста на политиката на ЕС относно продуктите в приноса им към кръговата икономика. Взаимодействието между законодателството и отрасловото сътрудничество относно използването на странични продукти и подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъци също ще бъдат разгледани в рамките на тези инициативи и последващите действия във връзка с тях.

По отношение на екопроектирането Комисията, в съответствие с Работния план за екопроектирането за периода 2016—2019 г.(6), потвърждава силния си ангажимент да гарантира, че екопроектирането има по-съществен принос за кръговата икономика, например чрез по-систематично решаване на въпросите, свързани с ефективността на материалите, като например дълготрайността и годността за рециклиране.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

В съответствие с плана за действие за кръговата икономика(7) Комисията предприе редица инициативи за икономиката на сътрудничеството. Както бе обявено в съобщението на Комисията относно Европейска програма за икономиката на сътрудничеството(8) през юни 2016 г., Комисията ще продължи да наблюдава икономическото и регулаторно развитие на икономиката на сътрудничеството с цел насърчаване на развитието на нови и иновативни бизнес модели, като същевременно се гарантира подходяща защита на потребителите, както и социална закрила.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЛАСТМАСОВИТЕ МИКРОЧАСТИЦИ

В контекста на наскоро приетата Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика(9) Комисията представи интегриран подход за преодоляване на безпокойството по отношение на микропластмасите, включително микрочастиците. Той акцентира върху превантивните действия и има за цел намаляване на изхвърлянето на пластмасови микрочастици от всички основни източници — независимо дали от продукти, в които са добавени целенасочено (като продукти за лична хигиена и бои), или с произход от производството или използването на други продукти (като например разградими при окисляване пластмаси, гуми, пластмасови гранули и текстилни изделия).

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО докладването на данни за отпадъците през 2020 г.

С оглед на наблюдението на напредъка към постигането на новите цели за битовите отпадъци и отпадъците от опаковки, и с оглед на съответните клаузи за преразглеждане, в частност да се определят цели за предотвратяване на хранителните отпадъци и за рециклиране на отработените масла, Комисията подчертава значението на общото споразумение, постигнато между съзаконодателите, че държавите членки ще гарантират, че докладването на данни по директиви 2008/98/ЕО относно отпадъците, 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки и 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, съгласно измененията, ще обхване 2020 г.

(1) COM(2015)0614
(2) COM(2018)0029
(3) COM (2018)0028
(4) COM(2017)00637
(5) COM (2018)0032
(6) COM(2016)0773
(7) COM(2015)0614
(8) COM(2016)0356
(9)COM(2018)0028.

Последно осъвременяване: 1 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност