Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0275(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0034/2017

Předložené texty :

A8-0034/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Vysvětlení hlasování
PV 18/04/2018 - 12.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Přijaté texty
PDF 145kWORD 50k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk
Odpady ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise Parlamentu a Radě (COM(2015)0595),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0382/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená francouzským Senátem a rakouskou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 15. června 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 23. února 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0034/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit.

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 98.
(2) Úř. věst. C 17, 18.1.2017, s. 46.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 14. března 2017 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0070).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech
P8_TC1-COD(2015)0275

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2018/851.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLAŠENÍ KOMISE

PROHLÁŠENÍ KOMISE O POLITICKÉM RÁMCI PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Komise se zavázala zajistit plné provádění akčního plánu EU pro oběhové hospodářství(1). Za účelem sledování pokroku směrem k oběhovému hospodářství přijala Komise monitorovací rámec(2) vycházející z existující srovnávací tabulky účinnosti zdrojů a srovnávací tabulky pro suroviny. Komise také upozorňuje na svou probíhající činnost týkající se indikátoru ekologické stopy u výrobků a organizací.

Opatření prováděná v rámci akčního plánu EU pro oběhové hospodářství také přispívají k plnění cílů Unie týkajících se udržitelné spotřeby a výroby v souvislosti s cílem udržitelného rozvoje č. 12. To je například případ strategie pro plasty(3) nebo nedávno pozměněného návrhu týkajícího se právní záruky pro spotřební zboží(4).

Pokud jde o konzistentnost regulačních rámců Unie, přijala Komise v nedávné době také sdělení stanovující možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů(5). V roce 2018 Komise prozkoumá rovněž možnosti a opatření s cílem zajistit soudržnější politický rámec pro různé oblasti činnosti související s politikou EU týkající se výrobků, pokud jde o jejich příspěvek k oběhovému hospodářství V rámci těchto iniciativ a následných kroků se budou také zvažovat interakce mezi právními předpisy a průmyslovou spoluprací v oblasti využívání vedlejších produktů a přípravy na opětovné využívání a recyklaci odpadu.

Pokud jde o ekodesign, Komise v souladu s pracovním plánem pro ekodesign na léta 2016–2019(6) potvrzuje svůj pevný závazek zajistit, aby ekodesign významněji přispíval k oběhovému hospodářství, například systematičtějším řešením otázek materiálové účinnosti, jako je trvanlivost a recyklovatelnost.

PROHLÁŠENÍ KOMISE O INICIATIVÁCH TÝKAJÍCÍCH SE EKONOMIKY SDÍLENÍ

V souladu s akčním plánem pro oběhové hospodářství(7) zahájila Komise četné iniciativy týkající se oběhového hospodářství. Jak bylo oznámeno v jejím sdělení o evropském programu pro ekonomiku sdílení(8) v červnu 2016, bude Komise nadále monitorovat ekonomický a regulační rozvoj ekonomiky sdílení s cílem podpořit rozvoj nových a inovačních podnikatelských modelů a zároveň zajistit odpovídající ochranu spotřebitele a sociální ochranu.

PROHLÁŠENÍ KOMISE O MIKROPLASTECH

V souvislosti s nedávno přijatou evropskou strategií pro plasty v oběhovém hospodářství(9) předložila Komise integrovaný přístup s cílem řešit obavy z mikroplastů včetně složek obsahujících mikročástice. Zaměřuje se na preventivní opatření a jejím cílem je omezit uvolňování mikroplastů pocházejících ze všech hlavních zdrojů – ať již z výrobků, do nich jsou úmyslně přidávány (jako jsou výrobky pro osobní péči a barvy), nebo z výroby nebo používání dalších výrobků (například oxo-plasty, pneumatiky, plastové pelety a textilie).

PROHLÁŠENÍ KOMISE O vykazování údajů o odpadech v roce 2020

Za účelem monitorování pokroku při plnění nových cílů v oblasti komunálního odpadu a obalových odpadů a za účelem příslušných ustanovení o přezkumu, zvláště s cílem stanovit záměry pro předcházení plýtvání potravinami a pro recyklaci odpadních olejů, zdůrazňuje Komise význam obecné shody, jíž bylo dosaženo mezi spolunormotvůrci o tom, že členské státy zajistí, aby vykazování údajů v rámci směrnic 2008/98/ES o odpadech, 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a 1999/31/ES o skládkách odpadů v pozměněném znění pokrylo rok 2020.

(1) COM(2015)0614
(2) COM(2018)0029
(3) COM(2018)0028
(4) COM(2017)0637
(5) COM(2018)0032
(6) COM(2016)0773
(7) COM(2015)0614
(8) COM(2016)0356
(9) COM(2018)0028

Poslední aktualizace: 1. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí