Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0275(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0034/2017

Esitatud tekstid :

A8-0034/2017

Arutelud :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 18/04/2018 - 12.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Vastuvõetud tekstid
PDF 126kWORD 55k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg
Jäätmed ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta (COM(2015)0595 – C8‑0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0595),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0382/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati ja Austria Liidunõukogu poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 15. juuni 2016. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 23. veebruari 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A8‑0034/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(3);

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 264, 20.7.2016, lk 98.
(2) ELT C 17, 18.1.2017, lk 46.
(3) Käesolev seisukoht asendab 14. märtsil 2017. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0070).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid
P8_TC1-COD(2015)0275

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2018/851) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUSED

KOMISJONI AVALDUS RINGMAJANDUSE POLIITIKARAAMISTIKU KOHTA

Komisjon on võtnud kohustuse tagada ELi ringmajanduse loomise tegevuskava(1) täielik rakendamine. Ringmajanduse suunas tehtavate edusammude jälgimiseks võttis komisjon võtnud järelevalveraamistiku(2), mis tugineb olemasolevatele ressursitõhususe ja toorainete tulemustabelitele. Komisjon juhib lisaks tähelepanu käimasolevale tööle, mis puudutab toodete ja organisatsioonide keskkonnamõju näitajat.

ELi ringmajanduse loomise tegevuskava raames võetavad meetmed aitavad samuti kaasa säästvat tarbimist ja tootmist käsitlevate liidu eesmärkide saavutamisele säästva arengu eesmärgi nr 12 kontekstis. Nii on see näiteks plasti käsitleva strateegia(3) või hiljuti muudetud ettepaneku puhul, mis käsitleb tarbekaupade seadusest tulenevat garantiid(4).

Liidu õigusraamistike vahelise kooskõla tagamisega seoses võttis komisjon hiljuti vastu teatise, milles esitatakse võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks(5). 2018. aastal uurib komisjon samuti võimalusi ja meetmeid, mille abil, kujundada ühtsemat poliitilist raamistikku ELi tootepoliitika töösuundade osas, arvestades nende panust ringmajanduse edendamisse. Kõnealuste algatuste ja nende järelmeetmete raames käsitletakse ka kõrvaltoodete kasutamist ja korduskasutuseks ettevalmistamist ning jäätmete ringlussevõttu käsitlevate õigusaktide koostoimet ja tööstussektorite omavahelist koostööd.

Kooskõlas ökodisaini tööplaaniga aastateks 2016–2019(6) kinnitab komisjon ökodisaini valdkonnas oma kindlat pühendumust tagada, et ökodisain panustab märksa suuremal määral ringmajandusse, näiteks tegeledes süstemaatilisemalt selliste materjalitõhususe küsimustega nagu vastupidavus ja ringlussevõetavus.

KOMISJONI AVALDUS JAGAMISMAJANDUST KÄSITLEVATE ALGATUSTE KOHTA

Kooskõlas ringmajanduse tegevuskavaga(7) on komisjon käivitanud mitmed jagamismajandust käsitlevad algatused. Komisjon teatas oma 2016. aasta juunis avaldatud Euroopa jagamismajanduse kava käsitlevas teatises(8), et ta jätkab jagamismajanduse majanduslike ja õiguslike arengusuundumuste jälgimist, et ergutada uute ja innovatiivsete ärimudelite väljatöötamist, tagades samal ajal piisava tarbija- ja sotsiaalkaitse.

KOMISJONI AVALDUS MIKROPLASTIDE KOHTA

Hiljuti vastu võetud plasti ringmajanduses käsitleva Euroopa strateegia raames(9) on komisjon esitanud integreeritud lähenemisviisi, et lahendada probleeme seoses mikroplastist, sealhulgas mikropärlitest koostisosadega. Selles keskendutakse ennetusmeetmetele ja selle eesmärk on vähendada kõigist peamistest allikatest pärit mikroplastide eraldumist, olgu siis tegemist toodetega, millesse neid on tahtlikult lisatud (näiteks isikliku hügieeni tooted ja värvid), või mis pärinevad muude toodete (nt oksüdantide toimel lagunevad plastid, rehvid, plastgraanulid ja tekstiilid) tootmisest või kasutamisest.

KOMISJONI AVALDUS JÄÄTMEANDMETE ESITAMISE KOHTA AASTAL 2020

Olme- ja pakendijäätmete uute eesmärkide suunas tehtavate edusammude jälgimist ning asjakohaseid läbivaatamisklausleid silmas pidades, eelkõige selleks, et seada toidujäätmete tekke vältimise ja vanaõli ringlussevõtuga seotud eesmärgid, rõhutab komisjon kaasseadusandjate vahel saavutatud ühise arusaama tähtsust. Vastavalt sellele tagavad liikmesriigid, et direktiivide 2008/98/EÜ (jäätmete kohta), 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta) ja 1999/31/EÜ (prügilate kohta, nagu seda on muudetud) kohaselt andmete esitamine hõlmab 2020. aastat.

(1) COM(2015)0614.
(2) COM(2018)0029.
(3) COM(2018)0028.
(4) COM(2017)0637.
(5) COM(2018)0032.
(6) COM(2016)0773.
(7) COM(2015)0614.
(8) COM(2016)0356.
(9) COM(2018)0028.

Viimane päevakajastamine: 1. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika