Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2015/0275(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0034/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0034/2017

Díospóireachtaí :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Vótaí :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Mínithe ar vótaí
PV 18/04/2018 - 12.9
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Téacsanna atá glactha
PDF 124kWORD 57k
Dé Céadaoin, 18 Aibreán 2018 - Strasbourg
Dramhaíl ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2018 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2015)0595),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0382/2015),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Seanad na Fraince agus Comhairle Chónaidhme na hOstaire, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Aibreán 2016(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 15 Meitheamh 2016(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 23 Feabhra 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, de réir Airteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus don tuairim ón gCoiste um um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A8-0034/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(3);

2.  á thabhairt dá haire na ráitis ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 264, 20.7.2016, lch. 98.
(2) IO C 17, 18.1.2017, lch. 46.
(3) Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 14 Márta 2017 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2017)0070).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2018 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl
P8_TC1-COD(2015)0275

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2018/851.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITIS ÓN gCOIMISIÚN

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN MAIDIR LE CREAT BEARTAIS UM AN nGEILLEAGAR CIORCLACH

Tá an Coimisiún tiomanta dá áirithiú go ndéanfar plean gníomhaíochta AE don Gheilleagar Ciorclach a chur chun feidhme ina iomláine(1). Chun taifead a choinneáil ar dhul chun cinn i dtreo an gheilleagair chiorclaigh, tá an Coimisiún tar éis creat faireacháin a ghlacadh(2) lena gcuirfear leis na Scórchláir um Éifeachtúlacht Acmhainní agus um Amhábhair atá ann cheana. Déanann an Coimisiún aird a tharraingt freisin ar an obair atá ar siúl aige faoi láthair ar tháscaire loirg do tháirgí agus d’eagraíochtaí.

Rannchuidíonn gníomhartha a dhéantar faoi phlean gníomhaíochta AE don Gheilleagar Ciorclach freisin le cuspóirí an Aontais maidir le tomhaltas inbhuanaithe agus táirgeadh inbhuanaithe a chomhlíonadh, i gcomhthéacs Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 12. Is amhlaidh atá an cás, mar shampla, maidir leis an straitéis i leith plaisteach(3) nó an togra a leasaíodh le déanaí maidir le ráthaíocht dhlíthiúil d’earraí tomhaltais(4).

Maidir le comhsheasmhacht idir creataí rialála an Aontais, tá Teachtaireacht glactha le déanaí ag an gCoimisiún ina leagtar amach roghanna chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadan idir reachtaíocht ceimicí, táirgí agus dramhaíola(5). In 2018, déanfaidh an Coimisiún scrúdú freisin ar roghanna agus gníomhartha le haghaidh creat beartais níos comhleanúnaí do na réimsí éagsúla oibre ar bheartas táirgí AE ina bhearta a rannchuideoidh leis na ngeilleagar ciorclach. Déanfar na hidirghníomhaíochtaí idir reachtaíocht agus comhar tionscail maidir le húsáid seachtháirgí agus an t-ullmhú i gcomhair athúsáid agus athchúrsáil dramhaíola a mheas laistigh de chreat na dtionscnamh sin agus na hoibre a leanfaidh iad.

Maidir le héicidhearthóireacht, i gcomhréir leis an bPlean Oibre Éicidhearthóireachta do na blianta 2016-2019(6), dearbhaíonn an Coimisiún an tiomantas láidir atá aige chun a áirithiú go rannchuideoidh an éicidhearthóireacht ar bhealach níos suntasaí leis an ngeilleagar ciorclach, mar shampla trí dhul i ngleic ar bhealach níos córasaí le saincheisteanna a bhaineann le héifeachtúlacht ábhair, amhail marthanacht agus in-athchúrsáilteacht.

__________________

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN FAOI THIONSCNAIMH MAIDIR LEIS AN nGEILLEAGAR COMHOIBRÍOCH

I gcomhréir leis an bPlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach(7), tá an Coimisiún tar éis roinnt tionscnamh maidir leis an ngeilleagar comhoibríoch a sheoladh. Mar a fógraíodh i mí an Mheithimh 2016 sa Teachtaireacht uaidh maidir le clár oibre Eorpach don gheilleagar comhoibríoch(8), leanfaidh an Coimisiún de fhaireachán a dhéanamh ar fhorbairtí eacnamaíocha agus rialála sa gheilleagar comhoibríoch, chun forbairt samhlacha gnó nua agus nuálaíocha a spreagadh, ach cosaint tomhaltóirí agus shóisialta leordhóthanach á háirithiú aige ag an am céanna.

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN MAIDIR LE MICREAPHLAISTIGH

I gcomhthéacs na Stráitéise Eorpaí le haghaidh Plaisteach i nGeilleagar Ciorclach(9), a glacadh le déanaí, tá cur chuige comhtháite curtha i láthair ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní maidir le micreaphlaistigh, lena n-áirítear comhábhair mhicreachoirnín. Tá sé dírithe ar bhearta coisctheacha agus is é is aidhm dó laghdú a dhéanamh ar scaoileadh micreaphlaisteach ó na príomhfhoinsí uile – bíodh sé sin ó tháirgí ina gcuirtear iad d’aon ghnó (amhail táirgí cúraim phearsanta agus péinteanna) nó a eascraíonn as táirgeadh nó úsáid táirgí eile (amhail ocsó-phlaistigh, boinn, millíní plaistigh agus teicstílí).

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN MAIDIR LE sonraí dramhaíola a thuairisciú in 2020

I bhfianaise faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn i dtreo na spriocanna nua do dhramhaíl chathrach agus do dhramhaíl phacáistíochta agus i bhfianaise na gclásal athbhreithnithe ábhartha, go háirithe chun spriocanna a leagan síos i gcomhair cur amú bia a chosc agus i gcomhair dramh-ola a athchúrsáil, cuireann an Coimisiún i dtreis a thábhachtaí atá an chomhthuiscint atá bainte amach idir na comhreachtóirí go ndéanfadh na Ballstáit a áirithiú go gcumhdófar an bhliain 2020 sa tuairisciú ar shonraí a dhéanfar faoi Threoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl, faoi Threoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus dramhaíl ó phacáistíocht agus faoi Threoir 1999/31/CE, arna leasú, maidir le líonadh talún le dramhaíl.

(1) COM(2015)0614
(2) COM(2018)0029
(3) COM(2018)0028
(4) COM(2017)0637
(5) COM(2018)0032
(6) COM(2016)0773
(7) COM(2015)0614
(8) COM(2016)0356
(9) COM (2018)0028

An nuashonrú is déanaí: 1 Iúil 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais