Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0275(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0034/2017

Pateikti tekstai :

A8-0034/2017

Debatai :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 18/04/2018 - 12.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Priimti tekstai
PDF 139kWORD 43k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Atliekos ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0595),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0382/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato ir Austrijos federalinės tarybos pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. vasario 23 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0034/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 264, 2016 7 20, p. 98.
(2) OL C 17, 2017 1 18, p. 46.
(3) Ši pozicija pakeičia 2017 m. kovo 14 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0070).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų
P8_TC1-COD(2015)0275

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2018/851.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL ŽIEDINĖS EKONOMIKOS POLITIKOS PRINCIPŲ

Komisija stengiasi užtikrinti, kad ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas būtų visapusiškai įgyvendintas(1). Kad galėtų vertinti pažangą siekiant žiedinės ekonomikos, Komisija patvirtino stebėsenos sistemą(2), pagrįstą esamomis Išteklių naudojimo efektyvumo ir Žaliavų rodiklių suvestinėmis. Komisija taip pat atkreipia dėmesį į tęsiamus darbus, susijusius su produktų ir organizacijų pėdsako rodikliu.

Veiksmai, kurių imamasi pagal ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą, taip pat padeda siekti Sąjungos tausaus vartojimo ir gamybos tikslų, atsižvelgiant į 12-ą darnaus vystymosi tikslą. Šie veiksmai yra, pvz., strategija dėl plastiko(3) ir neseniai iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl teisinės vartotojų prekių garantijos(4).

Kalbant apie Sąjungos reguliavimo sistemų darną, Komisija neseniai priėmė komunikatą, kuriame pateikiami cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai(5). 2018 m. Komisija taip pat išnagrinės variantus, kaip įvairias ES produktų politikos sritis būtų galima apjungti į vieną nuoseklesnę politikos sistemą, kad šios skirtingos sritys daugiau prisidėtų prie žiedinės ekonomikos, ir kokių veiksmų dėl to reikėtų imtis. Vykdant šias iniciatyvas ir imantis tolesnių priemonių, bus taip pat atsižvelgiama į teisės aktų sąlytį ir pramonės bendradarbiavimą šalutinių produktų naudojimo ir atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo srityse.

Kalbant apie ekologinį projektavimą, Komisija, vadovaudamasi 2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planu(6), patvirtina, kad dės daug pastangų užtikrinti, kad ekologinis projektavimas svariai prisidėtų prie žiedinės ekonomikos, pvz., bus labiau sistemiškai sprendžiami medžiagų efektyvumo klausimai, tokie kaip patvarumas ir perdirbamumas.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL BENDRO VARTOJIMO EKONOMIKOS INICIATYVŲ

Vadovaudamasi Žiedinės ekonomikos veiksmų planu(7), Komisija pradėjo kelias bendro vartojimo ekonomikos iniciatyvas. Kaip teigiama 2016 m. birželio mėn. komunikate dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkės(8), Komisija ir toliau stebės ekonominius ir reguliavimo pokyčius bendro vartojimo ekonomikos srityje, siekdama skatinti naujų ir novatoriškų verslo modelių plėtrą ir sykiu užtikrinti tinkamą vartotojų ir socialinę apsaugą.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL MIKROPLASTIKO

Pateikdama neseniai priimtą Europinę plastikų žiedinėje ekonomikoje strategiją(9), Komisija pristatė integruotą požiūrį, taikytiną siekiant spręsti mikroplastiko, įskaitant mikroplastikines sudedamąsias dalis, problemas. Daugiausia dėmesio skiriama prevenciniams veiksmams ir siekiama sumažinti iš visų pagrindinių šaltinių – tiek iš produktų, į kuriuos mikroplastikas specialiai įdėtas (pvz., asmens higienos produktų ir dažų), tiek iš gamybos ar dėl kitų produktų naudojimo (aerobiškai skaidaus plastiko, padangų, plastiko granulių ir audinių), į aplinką patenkančio mikroplastiko kiekį.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL duomenų apie atliekas teikimo 2020 m.

Siekiant stebėti pažangą, kaip įgyvendinami nauji komunalinių ir pakuočių atliekų tikslai, ir atsižvelgiant į atitinkamas peržiūros nuostatas, visų pirma siekiant nustatyti maisto atliekų prevencijos ir alyvų atliekų perdirbimo tikslus, Komisija pabrėžia, kad labai svarbus bendras teisės aktų leidėjų ir valstybių narių pasiektas susitarimas, kuris užtikrins, kad duomenys pagal direktyvas 2008/98/EB dėl atliekų, 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų su pakeitimais būtų teikiami už 2020 metus.

(1) COM(2015)0614.
(2) COM(2018)0029.
(3) COM(2018)0028.
(4) COM(2017)0637.
(5) COM(2018)0032.
(6) COM(2016)0773.
(7) COM(2015)0614.
(8) COM(2016)0356.
(9) COM(2018)0028.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika