Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0275(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0034/2017

Ingediende teksten :

A8-0034/2017

Debatten :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Stemverklaringen
PV 18/04/2018 - 12.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Aangenomen teksten
PDF 137kWORD 47k
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg
Afvalstoffen ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0595),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0382/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Franse Senaat en de Oostenrijkse Bondsraad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 15 juni 2016(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 23 februari 2018 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0034/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlagen bij onderhavige resolutie zijn gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 264 van 20.7.2016, blz. 98.
(2) PB C 17 van 18.1.2017, blz. 46.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 14 maart 2017 (Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0070).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 april 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen
P8_TC1-COD(2015)0275

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2018/851.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER EEN BELEIDSKADER VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

De Commissie is vastbesloten de volledige tenuitvoerlegging van het EU-actieplan voor de circulaire economie te waarborgen(1). De Commissie wil op de hoogte blijven van de voortgang die is geboekt met de circulaire economie en heeft daartoe een toezichtkader vastgesteld(2) dat voortbouwt op de huidige scoreborden efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen. Tevens vestigt de Commissie de aandacht op haar lopende werkzaamheden op het gebied van een voetafdrukindicator voor producten en organisaties.

Maatregelen in het kader van het EU-actieplan voor de circulaire economie dragen tevens bij aan het halen van de doelstellingen van de Unie op het gebied van duurzame consumptie en productie, in samenhang met duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 12. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de strategie voor plastic(3) of het onlangs gewijzigde voorstel voor de wettelijke garantie voor consumptieproducten(4).

Tevens heeft de Commissie, met het oog op de samenhang tussen de regelgevingskaders van de Unie, onlangs een mededeling aangenomen met opties om te werken aan vragen op het snijvlak van de chemicaliën-, product- en afvalwetgeving(5). De Commissie zal in 2018 tevens de mogelijkheden en maatregelen voor een coherenter beleidskader voor de verschillende werkterreinen van haar productbeleid onderzoeken, en de bijdrage daarvan tot een circulaire economie. Tevens wordt in het kader van deze initiatieven en de follow-up ervan de interactie tussen wetgeving en samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van gebruik van bijproducten en de voorbereiding van afval voor hergebruik en recycling in overweging genomen.

Wat betreft ecologisch ontwerp bevestigt de Commissie, overeenkomstig het werkprogramma inzake ecologisch ontwerp voor de jaren 2016-2019(6), vastberaden erop toe te willen zien dat ecologisch ontwerp een grotere bijdrage levert aan de circulaire economie, bijvoorbeeld door systematischer kwesties aan te pakken op het gebied van materiaalefficiëntie, zoals duurzaamheid en recycleerbaarheid.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER INITIATIEVEN VOOR DE DEELECONOMIE

Overeenkomstig het actieplan circulaire economie(7) heeft de Commissie een reeks initiatieven genomen op het gebied van de deeleconomie. De Commissie heeft in haar mededeling over een Europese agenda voor de deeleconomie(8) in juni 2016 aangekondigd dat zij de economische en wettelijke ontwikkelingen van de deeleconomie zal blijven monitoren om zo de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen aan te kunnen moedigen en tegelijkertijd toe te kunnen zien op adequate consumenten- en sociale bescherming.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER MICROPLASTIC

In het kader van de onlangs aangenomen Europese strategie voor plastic in de circulaire economie(9), heeft de Commissie een geïntegreerde aanpak naar voren gebracht om de zorgen die bestaan over microplastic, waaronder uit microkorrels bestaande ingrediënten, aan de orde te stellen. De aanpak is gericht op preventieve maatregelen en beoogt het vrijkomen van microplastic uit alle mogelijke bronnen terug te dringen – hetzij microplastic uit producten waaraan het opzettelijk is toegevoegd (zoals verzorgingsproducten en verf), hetzij microplastic dat voortkomt uit de productie of het gebruik van andere producten (zoals onder invloed van zuurstof afbreekbaar plastic, banden, plastic pellets en textiel).

VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER DE RAPPORTAGE OVER AFVALGEGEVENS IN 2020

In het licht van het monitoren van de voortgang met betrekking tot de nieuwe doelstellingen voor stedelijk afval en verpakkingsafval en in het licht van relevante herzieningsclausules, met name om doelen te stellen voor het voorkomen van voedselverspilling en voor het hergebruik van afgewerkte olie, onderstreept de Commissie het belang van de overeenstemming die is bereikt tussen de medewetgevers, namelijk dat de lidstaten erop toe zullen zien dat de rapportage van gegevens over afval, over verpakkingen en verpakkingsafval op grond van de Richtlijnen 2008/98/EG en 94/62/EG), en over het storten van afvalstoffen op grond van Richtlijn 1999/31/EG), het jaar 2020 bestrijkt.

(1) COM(2015)0614
(2) COM(2018)0029
(3) COM(2018)0028
(4) COM(2017)0637
(5) COM(2018)0032
(6) COM(2016)0773
(7) COM(2015)0614
(8) COM(2016)0356
(9) COM(2018)0028

Laatst bijgewerkt op: 1 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid