Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0275(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0034/2017

Texte depuse :

A8-0034/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2018 - 12.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Texte adoptate
PDF 132kWORD 55k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
Deșeurile ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0595),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0382/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Franței și Consiliul Federal al Austriei în conformitate cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 iunie 2016(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 23 februarie 2018, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0034/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 264, 20.7.2016, p. 98.
(2) JO C 17, 18.1.2017, p. 46.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 14 martie 2017 (Texte adoptate, P8_TA(2017)0070).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile
P8_TC1-COD(2015)0275

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2018/851.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIILE COMISIEI

DECLARAȚIE A COMISIEI PRIVIND UN CADRU DE POLITICI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ

Comisia este hotărâtă să asigure punerea în aplicare integrală a planului de acțiune al UE pentru economia circulară(1). Pentru a urmări progresele realizate către economia circulară, Comisia a adoptat un cadru de monitorizare(2) pe baza Tabloului de bord privind eficiența resurselor și a Tabloului de bord al materiilor prime. Comisia atrage atenția și asupra activității sale curente care vizează elaborarea unui indicator pentru amprenta produselor și a organizațiilor.

Măsurile întreprinse în cadrul planului de acțiune al UE pentru economia circulară contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind sustenabilitatea consumului și a producției, în contextul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 12. Acest lucru este valabil, de exemplu, în cazul strategiei pentru materialele plastice(3) sau în cazul propunerii, modificate recent, privind garanțiile legale pentru bunurile de consum(4).

În ceea ce privește coerența cadrelor normative ale Uniunii, Comisia a adoptat recent și o comunicare în care a prezentat o serie de opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile(5). În 2018, Comisia va examina, de asemenea, opțiunile și măsurile care vizează instituirea unui cadru de politică mai coerent pentru diferitele direcții de acțiune privind politica UE în domeniul produselor, din perspectiva contribuției acestora la economia circulară. În cadrul acestor inițiative și al acțiunilor ulterioare acestora vor fi analizate, de asemenea, interacțiunea dintre actele legislative și cooperarea sectorului industrial în ceea ce privește utilizarea produselor secundare și pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor.

În ceea ce privește proiectarea ecologică, în conformitate cu Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019(6), își confirmă angajamentul neclintit de a asigura o contribuție mai semnificativă a proiectării ecologice la economia circulară, de exemplu prin eforturi mai sistematice în vederea îmbunătățirii eficienței în utilizarea materialelor, cum ar fi a durabilității acestora și a capacității lor de a fi reciclate.

DECLARAȚIE A COMISIEI PRIVIND INIȚIATIVELE REFERITOARE LA ECONOMIA COLABORATIVĂ

În conformitate cu planul de acțiune pentru economia circulară(7), Comisia a lansat o serie de inițiative pentru economia colaborativă. Precum a anunțat în comunicarea sa din iunie 2016 privind o agendă europeană pentru economia colaborativă(8), Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile economice și normative în ceea ce privește economia colaborativă, pentru a încuraja crearea de noi modele de afaceri, inovatoare, asigurând totodată un grad adecvat de protecție socială și a consumatorilor.

DECLARAȚIE A COMISIEI PRIVIND MICROPLASTICELE

În contextul strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie circulară(9), adoptată recent, Comisia a prezentat o abordare integrată drept răspuns la preocupările privind microplasticele, inclusiv ingredientele de tip microgranule. Aceasta se axează pe măsuri de prevenire și vizează reducerea volumului de microplastice provenind de la toate sursele principale, indiferent dacă provin din produsele în care acestea sunt adăugate intenționat (cum ar fi produsele de îngrijire personală și vopselele) sau din fabricarea și utilizarea altor produse (cum ar fi materialele plastice oxodegradabile, pneurile, granulele de plastic și materialele textile).

DECLARAȚIE A COMISIEI PRIVIND raportarea datelor referitoare la deșeuri în 2020

Având în vedere procesul de monitorizare a progreselor realizate către noile obiective legate de deșeurile urbane și deșeurile de ambalaje și având în vedere dispozițiile aplicabile privind revizuirea, în special pentru stabilirea unor obiective privind evitarea generării de deșeuri alimentare și reciclarea uleiurilor uzate, Comisia subliniază importanța înțelegerii comune la care au ajuns colegislatorii cu privire la faptul că statele membre vor asigura includerea datelor pentru anul 2020 în datele raportate în temeiul Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, al Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și al Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri.

(1) COM(2015)0614
(2) COM(2018)0029
(3) COM(2018)0028
(4) COM(2017)0637
(5) COM(2018)0032
(6) COM(2016)0773
(7) COM(2015)0614
(8) COM(2016)0356
(9) COM(2018)0028

Ultima actualizare: 1 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate