Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0275(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0034/2017

Ingivna texter :

A8-0034/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Antagna texter
PDF 129kWORD 49k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
Avfall ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0595),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0382/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten och det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 över tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 15 juni 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 23 februari 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0034/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 264, 20.7.2016, s. 98.
(2) EUT C 17, 18.1.2017, s. 46.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 14 mars 2017 (Antagna texter; P8_TA(2017)0070).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
P8_TC1-COD(2015)0275

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2018/851.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM EN POLITISK RAM FÖR DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

Kommissionen har åtagit sig att säkerställa fullständigt genomförande av EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin(1). För att kunna följa framstegen i riktning mot den cirkulära ekonomin har kommissionen antagit en övervakningsram(2) som bygger på de befintliga resultattavlorna för resurseffektivitet och för råvaror. Kommissionen påpekar också att den för närvarande arbetar med en indikator för produkters och organisationers fotavtryck.

De insatser som görs med stöd av EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin bidrar också till uppnåendet av unionens mål i fråga om hållbar konsumtion och produktion, mot bakgrund av mål 12 för hållbar utveckling. Så är fallet med till exempel strategin för plast(3) eller med det nyligen ändrade förslaget om den rättsliga garantin för konsumentvaror(4).

När det gäller konsekvensen mellan unionens olika lagstiftningsramar är dessutom att säga att kommissionen nyligen antagit ett meddelande där det fastställs åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall(5). Under 2018 kommer kommissionen också att undersöka olika alternativ till och åtgärder för en mer enhetlig ram för de olika inslagen i EU:s produktpolitik och för deras bidrag till den cirkulära ekonomin. Som ett led i dessa initiativ och uppföljningen av dem kommer uppmärksamhet också att ägnas åt samarbetet mellan lagstiftning och näringsliv om användningen av biprodukter och förberedelse av avfall för återanvändning och materialåtervinning.

I fråga om ekodesign vill kommissionen, i enlighet med arbetsplanen för ekodesign för 2016–2019(6), bekräfta sitt kraftfulla åtagande för att ekodesign i högre utsträckning ska bidra till den cirkulära ekonomin, t.ex. genom en mer systematisk hantering av materialeffektivitetsfrågor såsom hållbarhet och möjlighet till återvinning.

KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM INITIATIV FÖR DELNINGSEKONOMIN

Såsom det förutsätts i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin(7) har kommissionen tagit en rad initiativ om delningsekonomin. Såsom kommissionen tillkännagett i sitt meddelande En europeisk agenda för delningsekonomin(8) i juni 2016 kommer kommissionen att fortsätta med sin övervakning av hur ekonomin och lagstiftningen utvecklas för att uppmuntra till utveckling av nya och innovativa företagsmodeller och samtidigt tillförsäkra ett adekvat konsumentskydd och socialskydd.

KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM MIKROPLAST

Som ett led i den nyligen antagna europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi(9) har kommissionen lagt fram ett integrerat arbetssätt för att åtgärda de farhågor som mikroplast ger upphov till, också när den förekommer i form av ingredienser i mikroplastpartiklar. Tyngdpunkten är förlagd till förebyggande åtgärder, varvid syftet är att minska utsläppen av mikroplast från alla huvudsakliga källor – antingen det rör sig om sådana produkter där mikroplast avsiktligen tillsätts (såsom produkter för kroppsvård och målarfärg) eller om mikroplasten kommer ut när andra produkter (såsom oxo-plaster, fordonsdäck, plastpellets och textilier) produceras eller används.

KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM RAPPORTERING AV AVFALLSUPPGIFTER UNDER 2020

Med tanke på övervakningen av framstegen med uppnåendet av de nya målen för kommunalt avfall och förpackningsavfall, liksom med tanke på hithörande klausuler om översyn, framför allt för fastställande av mål för förebyggande av matsvinn samt för återvinning av spilloljor, vill kommissionen understryka vikten av den gemensamma överenskommelse som medlagstiftarna uppnått om att medlemsstaterna kommer att säkerställa att rapporteringen av uppgifter enligt direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall och 1999/31/EG om deponering av avfall i ändrad lydelse utsträcker sig till och med år 2020.

(1) COM(2015)0614.
(2) COM(2018)0029.
(3) COM(2018)0028.
(4) COM(2017)0637.
(5) COM(2018)0032.
(6) COM(2016)0773.
(7) COM(2015)0614.
(8) COM(2016)0356.
(9) COM(2018)0028.

Senaste uppdatering: 1 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy