Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0394(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0253/2017

Внесени текстове :

A8-0253/2017

Разисквания :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0116

Приети текстове
PDF 472kWORD 50k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I
P8_TA(2018)0116A8-0253/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0789),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0526/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0253/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение; ;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 173, 31.5.2017 г., стр. 82.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2018 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1257/2013, директиви 94/63/ЕО и 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 86/278/ЕИО и 87/217/ЕИО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета
P8_TC1-COD(2016)0394

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2018/853.)

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност