Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0214/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0214/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.12
CRE 18/04/2018 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0117

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 492kWORD 60k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
P8_TA(2018)0117B8-0214/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/2624(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2018 στις γραπτές ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και κατά τη διάρκεια της ακρόασης που διενήργησε η εν λόγω επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για τους δημόσιους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 7 και 29,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να ενεργεί σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των κανόνων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρηθεί μόνο εάν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργούν με υποδειγματικό τρόπο στα πεδία του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, και εάν είναι φανερό ότι διαθέτουν επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους και ισορροπίες για να αντιδρούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο όταν απειλούνται οι θεμελιώδεις αυτές αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι αυτόνομα σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωσή τους και την πολιτική προσωπικού που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων και όταν επιλέγουν τους ανώτερους υπαλλήλους τους με βάση την αξία, την πείρα και την εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και με τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κάλυψη θέσεων που δημοσιεύονται εξωτερικά συχνά επιλέγονται τελικά εσωτερικοί υποψήφιοι που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την υποβολή αίτησης βάσει εσωτερικών κανόνων, με αποτέλεσμα να παρακάμπτεται η κανονική εξέλιξη της σταδιοδρομίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διορισμοί σε θέσεις υψηλού επιπέδου, όπως η θέση του Γενικού Γραμματέα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από άλλους διορισμούς, ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια για αδιαφανείς συμφωνίες-πακέτα ή ανταλλάγματα με βάση προνομιακές πληροφορίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διεξάγει επί του παρόντος έρευνα σχετικά με την επίμαχη διαδικασία διορισμού, και ότι το Κοινοβούλιο είναι βέβαιο πως η Διαμεσολαβήτρια θα ενημερώσει την Επιτροπή και το ίδιο σχετικά με τις απόψεις της και με οποιεσδήποτε ενδείξεις κακοδιοίκησης που ίσως εντοπίσει και που θα απαιτούσαν παρακολούθηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι οι ανακοινώσεις της σχετικά με τον διορισμό παρουσίαζαν ελλείψεις και αναγνώρισε την ανάγκη να ενισχύσει τις προσπάθειές της σε αυτόν τον τομέα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτροπές προσωπικού, ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, έχουν ζητήσει διαφανείς διαδικασίες για τους διορισμούς σε όλες τις διευθυντικές θέσεις·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία διορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 21 Φεβρουαρίου 2018, διεξήχθη με τρόπο που προκάλεσε ευρεία δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία στην κοινή γνώμη, μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στους κόλπους της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θέτει σε κίνδυνο τη φήμη όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η εν λόγω διαδικασία και οι ανακοινώσεις σχετικά με αυτήν προς τα μέσα ενημέρωσης, το Κοινοβούλιο και το ευρύ κοινό έχουν επηρεάσει αρνητικά τη φήμη της ίδιας της Επιτροπής·

Πραγματικά στοιχεία

2.  Επισημαίνει ότι:

   στις 31 Ιανουαρίου 2018, δημοσιεύθηκε η θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με τη συνήθη προθεσμία των δέκα εργάσιμων ημερών για την υποβολή αιτήσεων (δηλαδή η 13η Φεβρουαρίου 2018)·
   υπέβαλαν αίτηση δύο μόνο υποψήφιοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, αμφότεροι από το ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής· ο νέος Γενικός Γραμματέας ήταν ένας από τους υποψηφίους για τη θέση· η δεύτερη υποψήφια υπέβαλε αίτηση για την κενή θέση στις 8 Φεβρουαρίου 2018, πέρασε από το ολοήμερο κέντρο αξιολόγησης στις 12 Φεβρουαρίου 2018, απέσυρε την αίτησή της πριν από τη συνέντευξη με τη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου 2018 και στη συνέχεια διορίστηκε νέα προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
   ο νέος Γενικός Γραμματέας πέρασε από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η οποία περιλάμβανε τα εξής:
   α) ολοήμερο κέντρο αξιολόγησης (15 Φεβρουαρίου 2018)·
   β) συνέντευξη (16 Φεβρουαρίου 2018), αξιολόγηση και γνώμη (20 Φεβρουαρίου 2018) από τη ΣΕΔ·
   γ) συνέντευξη με τον αρμόδιο Επίτροπο για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (20 Φεβρουαρίου 2018)·
   δεν συντάχθηκαν πρακτικά για τις συνεντεύξεις αυτές ούτε καταγράφηκε η διάρκειά τους·
   το Σώμα — με ομόφωνη απόφαση — διόρισε τον προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στις 21 Φεβρουαρίου 2018·
   στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ο τότε Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του αφού, το πρωί της ίδιας ημέρας, απέστειλε επίσημη επιστολή στον Πρόεδρο στην οποία δήλωνε την πρόθεσή του να συνταξιοδοτηθεί στις 31 Μαρτίου 2018·
   ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του γνώριζαν ήδη από το 2015 ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας σκόπευε να συνταξιοδοτηθεί λίγο μετά τον Μάρτιο 2018, πρόθεση που επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις αρχές του 2018· ωστόσο, ο Πρόεδρος δεν είχε διαδώσει αυτήν την πληροφορία για να μην υπονομευθεί το κύρος του τότε Γενικού Γραμματέα, την είχε όμως κοινοποιήσει στον προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του·
   μετά από τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειές του να πείσει τον Γενικό Γραμματέα να παρατείνει την θητεία του, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε, έστω, να είχε ειδοποιήσει τον αρμόδιο Επίτροπο για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους σχετικά με την επικείμενη κενή θέση, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν οι ενέργειες που απαιτούνταν για να καλυφθεί η εν λόγω κενή θέση με την συνήθη, βέλτιστη πρακτική και χωρίς καθυστερήσεις·
   ενεργώντας με βάση πρόταση του Προέδρου, με την συναίνεση του αρμόδιου Επιτρόπου για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, και χωρίς ο διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα να έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, το σώμα των επιτρόπων αποφάσισε να μεταθέσει τον νεοδιορισθέντα Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα μαζί με τη θέση του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ανατοποθέτηση χωρίς δημοσίευση της θέσης)·

Εξέλιξη της σταδιοδρομίας του νέου Γενικού Γραμματέα

3.  Επισημαίνει ότι:

   ο νέος Γενικός Γραμματέας προσλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μόνιμος υπάλληλος με βαθμό AD6 τον Νοέμβριο 2004, έχοντας επιτύχει στον ανοικτό διαγωνισμό διοικητικών υπαλλήλων COM/A/10/01· προήχθη στον βαθμό AD7 το 2007, στον βαθμό AD8 το 2009 στον βαθμό AD9 το 2011 και στον βαθμό AD10 το 2013·
   στις 10 Φεβρουαρίου 2010, και ενώ βρισκόταν ακόμα στον βαθμό AD8 στην βασική του σταδιοδρομία, αποσπάστηκε, ως προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου της Αντιπροέδρου Viviane Reding, όπου ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου ιδιαίτερου γραφείου με βαθμό AD14, σε επίπεδο Διευθυντή, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με τη σύνθεση των ιδιαίτερων γραφείων (SEC(2010)0104)·
   ο νέος Γενικός Γραμματέας έλαβε άδεια άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους (CCP) από την 1η Απριλίου 2014 έως τις 31 Μαΐου 2014 με σκοπό να αναλάβει δράση ως διευθυντής της εκστρατείας του επικεφαλής υποψηφίου του ΕΛΚ για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
   μετά την επάνοδό του την 1η Ιουνίου 2014, διορίστηκε ως υπάλληλος AD14 στην θέση του κύριου συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Επιτροπής·
   μετά την επιτυχή συμμετοχή του σε διαδικασία επιλογής, ο νέος Γενικός Γραμματέας διορίστηκε κύριος σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με ισχύ από την 1 Ιουλίου 2014· με αυτόν τον διορισμό έγινε υπάλληλος με βαθμό AD14 στην βασική σταδιοδρομία του·
   από την 1η Ιουλίου 2014 έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο νέος Γενικός Γραμματέας αποσπάστηκε με βαθμό AD14 ως επικεφαλής της μεταβατικής ομάδας του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
   την 1η Νοεμβρίου 2014, αποσπάστηκε, ως προϊστάμενος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου με βαθμό AD15, σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με τη σύνθεση των ιδιαίτερων γραφείων που ισχύει από το 2004 (βλ. αποφάσεις SEC(2004)0185, SEC(2010)0104 και C(2014)9002)·
   την 1η Ιανουαρίου 2017, προήχθη στον βαθμό AD15 στην βασική (όχι μετά από απόσπαση) σταδιοδρομία του ως υπαλλήλου στο πλαίσιο της 10ης περιόδου προαγωγών ανώτερων υπαλλήλων, απόφαση που λήφθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων (PV(2017)2221)· κατά συνέπεια, πριν από τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, ήταν στη βασική σταδιοδρομία του υπάλληλος της Επιτροπής με βαθμό AD15 και κατείχε τη θέση του κύριου συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων·

4.  εφιστά την προσοχή στην εξαιρετικά ταχεία σταδιοδρομία του νέου Γενικού Γραμματέα ο οποίος, σε χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 13 ετών, ανελίχθηκε από τον βαθμό AD6 στον βαθμό AD15, διάστημα κατά το οποίο εργάστηκε επί οκτώ έτη σε διάφορα ιδιαίτερα γραφεία (μετά το πρώτο ιδιαίτερο γραφείο προήχθη από τον βαθμό AD10 στον βαθμό AD14· μετά από το δεύτερο ιδιαίτερο γραφείο προήχθη από τον βαθμό AD14 στον βαθμό AD15)·

Εξέλιξη της σταδιοδρομίας προηγούμενων Γενικών Γραμματέων

5.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι τρεις προηγούμενοι Γενικοί Γραμματείς διετέλεσαν διευθυντές, γενικοί διευθυντές και προϊστάμενοι ιδιαίτερου γραφείου πριν τοποθετηθούν στη θέση του Γενικού Γραμματέα, ενώ ο νέος Γενικός Γραμματέας δεν άσκησε ποτέ διευθυντικά καθήκοντα στις υπηρεσίες της Επιτροπής· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2018 δεν ήταν εν ενεργεία Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και ότι έχει υπηρετήσει λιγότερο από 14 μήνες στον βασικό βαθμό AD15·

Διαδικασία διορισμού

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο νέος Γενικός Γραμματέας μετατέθηκε προς το συμφέρον της υπηρεσίας βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, και ότι η θέση δεν προκηρύχθηκε επειδή δεν θεωρήθηκε κενή· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι δεν μπορούσε κανείς υπάλληλος να υποβάλει αίτηση, δεδομένου ότι η διαδικασία οργανώθηκε μέσω ανατοποθέτησης υπαλλήλου μαζί με τη θέση του και όχι ως μετάθεση υπό την αυστηρή έννοια του όρου, με προσήκουσα δημοσίευση της κενής θέσης·

7.  σημειώνει ότι η Επιτροπή ακολούθησε την ίδια διαδικασία μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, για τους τρεις προηγούμενους Γενικούς Γραμματείς (μετάθεση υπαλλήλου μαζί με τη θέση του και όχι μετάθεση υπό την αυστηρή έννοια του όρου)· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι κανείς από τους προηγούμενους Γενικούς Γραμματείς δεν διορίστηκε διαδοχικά στις θέσεις του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα κατά την ίδια συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων· υπογραμμίζει, επίσης, ότι και οι τρεις προηγούμενοι Γενικοί Γραμματείς προτάθηκαν στο Σώμα των Επιτρόπων κατά την ίδια συνεδρίαση του Σώματος στην οποία οι αντίστοιχοι προκάτοχοί τους μετατέθηκαν σε άλλη θέση ή ανακοίνωσαν τη συνταξιοδότησή τους·

8.  τονίζει ότι ο διορισμός με μετάθεση κινήθηκε από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συναίνεση του αρμόδιου Επιτρόπου για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους και μετά από διαβούλευση με τον Πρώτο Αντιπρόεδρο (του οποίου ζητήθηκε η γνώμη σχετικά με το όνομα του υποψηφίου, αλλά σε καμία περίπτωση όσον αφορά τη διαδικασία)·

9.  αναγνωρίζει ότι δεν είναι πρακτική της Επιτροπής να μεταθέτει Διευθυντές με βαθμό AD 15 σε θέσεις Γενικού Διευθυντή, αλλά σημειώνει πως η Επιτροπή θεωρεί ότι, από νομική άποψη, το Σώμα των Επιτρόπων θα μπορούσε να είχε αποφασίσει να μεταθέσει έναν κύριο σύμβουλο στη θέση του Γενικού Γραμματέα·

10.  διερωτάται για ποιον λόγο χρησιμοποίησε η Επιτροπή διαφορετικές διαδικασίες για τους διορισμούς του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα για τον ίδιο υποψήφιο και κατά την ίδια συνεδρίαση του Σώματος·

Πορίσματα

11.  τονίζει ότι από τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και ο προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του ήταν ήδη από το 2015 πληροφορημένοι σχετικά με την πρόθεση του πρώην Γενικού Γραμματέα να συνταξιοδοτηθεί αμέσως μετά την 1η Μαρτίου 2018, πρόθεση η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις αρχές του 2018· υπογραμμίζει ότι, βάσει αυτής της πληροφόρησης, θα ήταν δυνατή η διοργάνωση μιας τακτικής διαδικασίας διορισμού για τον διάδοχό του, με μία από τις δύο δημόσιες διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης: 1) διορισμό από το Σώμα των Επιτροπών έπειτα από προκήρυξη της θέσης και τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· ή 2) μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, επίσης έπειτα από δημοσίευση της θέσης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την μετάθεση αυτή·

12.  σημειώνει την άποψη της Επιτροπής ότι η δημοσίευση μιας θέσης δεν πρέπει να θεωρείται ο κανόνας σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη θέση του Γενικού Γραμματέα, η οποία απαιτεί όχι μόνο ειδική πείρα αλλά και την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη του Προέδρου και του Σώματος των Επιτρόπων·

13.  υπογραμμίζει ότι με την επιλογή της διαδικασίας μετάθεσης βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, υπό τη μορφή της ανατοποθέτησης του νεοδιορισθέντος Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, μαζί με τη θέση του, στη θέση του Γενικού Γραμματέα, δεν ήταν αναγκαίο να προκηρυχθεί η θέση του συνταξιοδοτούμενου πρώην Γενικού Γραμματέα· σημειώνει ότι, αν και η ίδια διαδικασία είχε ακολουθηθεί για τους διορισμούς προηγούμενων Γενικών Γραμματέων, τα εν λόγω πρόσωπα κατείχαν προηγουμένως θέσεις Γενικού Διευθυντή, με υψηλές διευθυντικές και δημοσιονομικές ευθύνες· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτή η παράδοση να μην προκηρύσσεται η θέση έχει φτάσει στα όριά της, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα διαφάνειας με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ·

14.  σημειώνει τη διαδεδομένη πρακτική της Επιτροπής να καλύπτει θέσεις μέσω εσωτερικών μεταθέσεων υπό μορφή ανατοποθέτησης του υπαλλήλου μαζί με τη θέση του, μια πρακτική που ακολουθείται ακόμη και για υψηλόβαθμες θέσεις· αν και αναγνωρίζει το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν εν προκειμένω τα θεσμικά όργανα, εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να υπονομευθούν η αρχή της ισότητας των ευκαιριών και η επιλογή των υποψηφίων με τα υψηλότερα προσόντα· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να καλύπτουν θέσεις με μεταθέσεις αυτού του είδους μόνο έπειτα από προσήκουσα κοινοποίηση στο προσωπικό, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να δίνουν προτεραιότητα σε ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες που αποσκοπούν στην επιλογή των υποψηφίων με τα υψηλότερα προσόντα·

15.  υπογραμμίζει ότι μόνον ο Πρόεδρος, ο αρμόδιος Επίτροπος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος και ο πρώην και ο νυν Γενικός Γραμματέας γνώριζαν πριν από τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ότι θα γινόταν πρόταση για άμεσο διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα·

16.  επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή φαίνεται να κατέλαβε εξαπίνης όλα τα υπόλοιπα μέλη του Σώματος, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί κάθε σχετική συζήτηση μεταξύ των Επιτρόπων, δεδομένου ότι ο διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα δεν εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Σώματος των Επιτρόπων στις 21 Φεβρουαρίου 2018·

17.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο διορισμός του νέου Γενικού Γραμματέα θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την προηγηθείσα διαδικασία με την οποία έγινε ο διορισμός του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, στον βαθμό που αυτή ενδέχεται να μην είχε καν ως σκοπό την πλήρωση της εν λόγω κενής θέσης, αλλά να αποσκοπούσε απλώς στη μεταφορά αυτής της θέσης στη θέση του Γενικού Γραμματέα δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, χωρίς δημοσίευση της θέσης· θεωρεί ότι, παρόλο που μια τέτοια διαδικασία ενδέχεται να πληροί τις αμιγώς τυπικές απαιτήσεις, δεν παύει να βρίσκεται σε αντίθεση με το πνεύμα του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και να εμποδίζει οποιονδήποτε άλλο επιλέξιμο υπάλληλο να υποβάλει ανταγωνιστική υποψηφιότητα·

Συμπεράσματα

18.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι κανένας Επίτροπος δεν φαίνεται να αμφισβήτησε αυτόν τον αιφνιδιαστικό διορισμό, ούτε να ζήτησε να αναβληθεί η εν λόγω απόφαση διορισμού, ούτε να ζήτησε να πραγματοποιηθεί συζήτηση επί της αρχής όσον αφορά τον ρόλο του μελλοντικού Γενικού Γραμματέα στην Επιτροπή και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός αυτός ο ρόλος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το στοιχείο αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη·

19.  υπενθυμίζει ότι οι Γενικοί Διευθυντές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι υπεύθυνοι για εκατοντάδες υπαλλήλους και για την εκτέλεση σημαντικών προϋπολογισμών ως διατάκτες, ενώ επίσης έχουν και την υποχρέωση να υπογράφουν δήλωση αξιοπιστίας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους στο τέλος κάθε οικονομικού έτους· αμφισβητεί, επομένως, τον ισχυρισμό της Επιτροπής ότι ο προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου θα μπορούσε να θεωρηθεί ισοδύναμος με Γενικό Διευθυντή από άποψη διευθυντικών και δημοσιονομικών ευθυνών, χωρίς να έχει καταλάβει τέτοια θέση, όπως συνέβαινε στην περίπτωση των προηγούμενων Γενικών Γραμματέων της Επιτροπής· επισημαίνει ότι η εσωτερική ανακοίνωση του Προέδρου προς την Επιτροπή σχετικά με τη σύνθεση των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Επιτροπής και του εκπροσώπου τύπου, της 1ης Νοεμβρίου 2014, δεν αντικαθιστά ούτε τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης·

20.  υπογραμμίζει ότι η διαδικασία δύο σταδίων με την οποία διορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μοιάζει με πραξικοπηματική ενέργεια οριακής νομιμότητας ή ακόμη και ότι υπερβαίνει τα όρια της νομιμότητας·

21.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εντοπίσει κάποια «σοβαρή και επείγουσα κατάσταση», όπως διευκρινίζεται από τη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου, για να δικαιολογήσει την προσφυγή στη διαδικασία της ανατοποθέτησης δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, χωρίς δημοσίευση της θέσης·

Απαιτούμενη ενέργεια

22.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η ανάκληση μιας ευνοϊκής διοικητικής πράξης είναι κατά κανόνα αδύνατη λόγω νομικών περιορισμών, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τη διαδικασία διορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους πιθανούς υποψηφίους στους κόλπους της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης να υποβάλουν αίτηση, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή μεταξύ δυνητικών υποψηφίων από την ίδια ομάδα καθηκόντων και τον ίδιο βαθμό· καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο μέλλον·

23.  επισημαίνει ότι, προκειμένου η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση να συνεχίσει να εργάζεται σε υψηλό επίπεδο, με ανεξαρτησία, αφοσίωση και κατάλληλα κίνητρα, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου· τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει ιδίως να τηρούνται πλήρως οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ώστε κάθε «κάθε κενή θέση σε όργανο [να] γνωστοποιείται στο προσωπικό του οργάνου αυτού, μόλις η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αποφασίσει την πλήρωση της θέσεως», και να τηρείται η εν λόγω υποχρέωση διαφάνειας και για τις μεταθέσεις δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, εκτός από ιδιαίτερα εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο·

24.  υπενθυμίζει ότι μόνο με την προσήκουσα δημοσίευση των κενών θέσεων είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ένα ευρύ και ισορροπημένο, από άποψη φύλου, σύνολο υποψηφίων με τα υψηλότερα προσόντα, ώστε να λαμβάνονται με τεκμηριωμένο τρόπο οι βέλτιστες αποφάσεις διορισμού· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμοί πρέπει στο σύνολό τους να αποφεύγουν διαδικασίες δημοσίευσης των οποίων μοναδικός σκοπός είναι να τηρηθεί η τυπική απαίτηση της δημοσίευσης·

25.  συνιστά να ενισχυθούν οι διεργασίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Σώματος των Επιτρόπων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η άκριτη και ανεξέλεγκτη έγκριση διορισμών ή άλλων σημαντικών αποφάσεων, και τονίζει ότι για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο όλα τα ζητήματα αυτού του είδους να περιλαμβάνονται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης·

26.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν τέρμα στην πρακτική της «αλεξιπτωτικής» τοποθέτησης ατόμων σε θέσεις, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να υπονομευθούν οι διαδικασίες και, επομένως, η αξιοπιστία της ΕΕ· τονίζει ότι η πολιτική επιρροή δεν πρέπει να υπονομεύει την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· θεωρεί ότι όλες οι κενές θέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται για λόγους διαφάνειας, ακεραιότητας και ισότητας των ευκαιριών· τονίζει ότι, στην περίπτωση που τα θεσμικά όργανα αποφασίζουν, εντούτοις, να παρεκκλίνουν από την αρχή αυτή, θα πρέπει να κινούνται αποκλειστικά εντός των στενών περιθωρίων που ορίζονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

27.  προτείνει να συμμετέχουν στις επιτροπές επιλογής ανώτερων διοικητικών στελεχών του Κοινοβουλίου υπάλληλοι των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων·

28.  ζητεί από την Επιτροπή και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο όργανο της ΕΕ να ανακαλέσουν κάθε απόφαση με την οποία η θέση του προϊστάμενου του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου θεωρείται ισοδύναμη με θέση Γενικού Διευθυντή, και η θέση του προϊστάμενου του ιδιαίτερου γραφείου ενός Επιτρόπου ισοδύναμη με θέση Διευθυντή· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά την επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία θα δημιουργηθούν ενδιαφέρουσες επιλογές σταδιοδρομίας, τόσο για τους υπαλλήλους που έχουν ακολουθήσει την παραδοσιακή σταδιοδρομία όσο και για τα μέλη των ιδιαίτερων γραφείων:

   σε σχέση με το άρθρο 7, με την αποσαφήνιση της διαδικασίας μετάθεσης με ανατοποθέτηση του υπαλλήλου μαζί με τη θέση του, η οποία έχει αναπτυχθεί μόνο βάσει της νομολογίας,
   με την ενσωμάτωση των σχετικών εσωτερικών κανόνων για τα μέλη των ιδιαίτερων γραφείων, και
   με τον καθορισμό απόλυτα διαφανών διαδικασιών για τον διορισμό των Γενικών Γραμματέων·

29.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει, πριν από το τέλος του 2018, τη διοικητική της διαδικασία για τον διορισμό υψηλόβαθμων υπαλλήλων με στόχο να διασφαλιστεί πλήρως ότι θα επιλέγονται οι καλύτεροι υποψήφιοι σε ένα πλαίσιο μέγιστης διαφάνειας και ίσων ευκαιριών, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως παράδειγμα για τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

30.  αναγνωρίζει ότι το άρθρο 17 του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής αναθέτει ιδιαίτερες διευθυντικές ευθύνες στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα πρέπει να έχει εκτεταμένη διευθυντική πείρα και την εμπιστοσύνη του Προέδρου· κρίνει ότι ο εν λόγω κανονισμός χρήζει επικαιροποίησης και αποσαφήνισης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ουδετερότητα του ρόλου του Γενικού Γραμματέα σε ένα (κομματικο)πολιτικό περιβάλλον· αναμένει να ενημερωθεί σχετικά με την εν λόγω επικαιροποίηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018·

o
o   o

31.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου