Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2280(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0112/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0112/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2018 - 21
CRE 17/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0119

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 609kWORD 87k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020
P8_TA(2018)0119A8-0112/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: ενδιάμεση επανεξέταση του 2017 και αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (2017/2280(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης (PI) για τη συνεργασία με τρίτες χώρες(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020(7) (κανονισμός για τον ΜΑΣ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 18ης Απριλίου 2017 προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(13) («κανονισμός για την επιτροπολογία»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση C(2014)9615 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, για την ίδρυση Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, «Ταμείο Madad», και την απόφαση της Επιτροπής C(2015)9691, της 21ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης C(2014)9615,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση C(2015)7293 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καταπιστευματικού ταμείου επείγουσας ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική και την απόφαση C(2017)0772 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015)7293 της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση C(2015)9500 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τον συντονισμό των ενεργειών της Ένωσης και των κρατών μελών μέσω συντονιστικού μηχανισμού, της διευκόλυνσης στήριξης της Τουρκίας για τους πρόσφυγες(14), και τις αποφάσεις της Επιτροπής C(2016)0855, της 10ης Φεβρουαρίου 2016,(15) και C(2017)2293, της 18ης Απριλίου 2017,(16) σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015)9500 της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και ειδικότερα την ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 με τίτλο «Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid» ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης» (COM(2017)0720) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση του κοινού εκτελεστικού κανονισμού (SWD(2017)0606), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (SWD(2017)0602), του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (SWD(2017)0463), του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (SWD(2017)0607), του μηχανισμού εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (SWD(2017)0608), και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) (SWD(2017)0604),

–  έχοντας υπόψη την εξωτερική αξιολόγηση των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης(17),

–  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής την οποία εκπόνησε η Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) με τίτλο «Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και η αρχιτεκτονική μετά το 2020»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 24ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ετήσια έκθεση 2015 σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την εξωτερική βοήθεια και την εφαρμογή τους το 2014» (COM(2015)0578),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Ετήσια έκθεση 2016 για την εφαρμογή των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων το 2015» (COM(2016)0810),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 7ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Μια στρατηγική προσέγγιση της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2017)0021),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον — Ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος»(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης της EE(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(22),

–  έχοντας υπόψη την σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία(24),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Αλβανία(25) και την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο(27),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο(28), την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(29), και την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία(30),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(32),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2016(33),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ «Εμπόριο για Όλους»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ (SWD(2017)0364),

–  έχοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια επί της ουσίας για το σύνολο της νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του PI και του IcSP, και τις πολιτικές στις οποίες οι δράσεις αυτές βασίζονται (παράρτημα V(I) του Κανονισμού του),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει επισυναφθεί στους κανονισμούς για τη θέσπιση των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης, στην οποία δεσμεύεται να συμμετάσχει στους στρατηγικούς διαλόγους με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον προγραμματισμό της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τους εσωτερικούς κανονισμούς των επιτροπών του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0112/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος χορηγός εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης αποτελούν το βασικό μέσο στήριξης της δράσης της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, και ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των περιορισμένων πόρων, οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης φτάνουν συχνά στα όριά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της για την ενδιάμεση επανεξέταση, θεωρεί ότι η σημερινή αρχιτεκτονική για τους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης είναι γενικά κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγχώνευση των μηχανισμών δεν μπορεί να αποτελεί αυτοτελή σκοπό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις όχι μόνο στην περιοχή άμεσης γειτονίας της, αλλά και στη διεθνή σκηνή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ειρήνη και η βιώσιμη ανάπτυξη, και να αναγνωρίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και η στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν μεγάλη σημασία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη στήριξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και για τη στήριξη της δημοκρατικής, πολιτικής και θεσμικής σταθεροποίησης στις χώρες εταίρους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ισότιμος και αυστηρός κοινοβουλευτικός έλεγχος όλων των μηχανισμών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η προβολή της βοήθειας της ΕΕ τόσο έναντι των πολιτών των χωρών εταίρων όσο και έναντι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γνωστοποιούνται καλύτερα τα οφέλη της στήριξης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε συγκεκριμένα και απτά έργα, τα οποία μπορούν να είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμα από το ευρύ κοινό, και παράλληλα η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής και συστηματικής επικοινωνιακής στρατηγικής στο πλαίσιο κάθε μηχανισμού μπορούν να έχουν εν προκειμένω σημαντική αξία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική επικοινωνία συχνά αντιμετωπίζει εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών παραπληροφόρησης κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της, και, ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση αντικειμενικής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης πληροφόρησης και παράλληλα η εξέταση των νομικών πτυχών του περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης στο οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί και οι δράσεις της ΕΕ έχουν συνεπώς θεμελιώδη σημασία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη συνδρομή της ΕΕ στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών, καθώς και για την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών αξιών και του κράτους δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τις Συνθήκες, η εμπορική πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει στους εξωτερικούς στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συνδρομή που έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο του ΕΜΓ (15,4 δισεκατομμύρια EUR), του ΜΠΒ ΙΙ (11,7 δισεκατομμύρια EUR), του IcSP (2,5 δισεκατομμύρια EUR), του EIDHR (1,3 δισεκατομμύρια EUR) και του PI (1 δισεκατομμύριο EUR) ανέρχεται σε 32 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΜΠΒ ΙΙ έχει χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της μετανάστευσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EIDHR και ιδίως το IcSP υπόκεινται στη νομική βάση των άρθρων 209 και 212 ΣΛΕΕ που αμφότερα παραπέμπουν στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό, τη διαμόρφωση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της βοήθειας της ΕΕ στο πλαίσιο αυτών των μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΕΔ έχει ευθύνη να διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνοχή των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τη δημοκρατική εποπτεία και τον δημοκρατικό έλεγχο και ως συννομοθέτης στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διττός χαρακτήρας του αξιώματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σημαίνει ότι ο κάτοχος του αξιώματος πρέπει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στον πολιτικό συντονισμό της βοήθειας που χορηγεί η Ένωση στο πλαίσιο των μηχανισμών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα έργα και οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών δεν μπορούν να αξιολογηθούν πλήρως, δεδομένου ότι βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια εφαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι στόχοι είναι εκ φύσεως ποιοτικοί και συνδέονται με τη νομοθεσία, τις πρακτικές και τις συμπεριφορές που δεν μπορούν εύκολα να μετρηθούν ποσοτικά·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρει στην ενδιάμεση επανεξέτασή της ότι είναι δύσκολο να μετρηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα των μηχανισμών στην επίτευξη των στόχων τους, εν μέρει και λόγω της δυσκολίας προσδιορισμού κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο μηχανισμού (σ. 10)· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 18/2014, επισήμανε σοβαρές ανεπάρκειες στο σύστημα αξιολόγησης της EuropeAid·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινός εκτελεστικός κανονισμός (CIR) περιλαμβάνει βασικές διατάξεις όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, όπως είναι η αποσύνδεση της βοήθειας και η αξιοποίηση των θεσμικών οργάνων, των συστημάτων και των διαδικασιών των χωρών εταίρων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες συχνά συνεπάγονται υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο για τους δυνητικούς δικαιούχους, γεγονός που δυσχεραίνει τη συμμετοχή των μικρότερων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των έργων, δεδομένου ότι συχνά δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη διοικητική ικανότητα για να υποβάλουν επιλέξιμες και επιτυχείς προτάσεις·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί που θεσπίζουν τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης ορίζουν ότι θα πρέπει να χορηγούνται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και ότι οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν επίσης ότι η Επιτροπή θα επικουρείται όσον αφορά το έργο αυτό από τις επιτροπές του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων πρέπει να αποστέλλονται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με την αποστολή τους στα μέλη των επιτροπών του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ, και ότι στους εσωτερικούς κανονισμούς των εν λόγω επιτροπών ορίζεται ότι τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη των επιτροπών του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ, τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει, συνεπώς, να υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από τις εν λόγω συνεδριάσεις, και ότι οι γραπτές διαδικασίες για την έγκριση των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων αποτελούν εξαίρεση από τον κανόνα αυτό σε περιπτώσεις που είναι δεόντως αιτιολογημένες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνταξη εκτελεστικών πράξεων προϋποθέτει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο στο εσωτερικό της Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει και ενδοϋπηρεσιακές διαβουλεύσεις και είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας που συνήθως καλύπτει αρκετούς μήνες·

Ενδιάμεση επανεξέταση

1.  επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης που διενήργησε η Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί είναι σε γενικές γραμμές κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ποσότητα και η έλλειψη ευελιξίας και συνοχής της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του τομέα 4 του τρέχοντος ΠΔΠ ήταν ενδεικτικές της περιορισμένης φιλοδοξίας της ΕΕ να δρα ως γνήσιος παγκόσμιος παράγοντας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πολλές από τις χώρες εταίρους και πολλά από τα ζητήματα στην περίπτωση των οποίων τέθηκαν σε εφαρμογή οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (EFI) έχουν σημειώσει θετική εξέλιξη, γεγονός που αποδεικνύει την συνάφεια και τη σημασία των EFI·

3.  εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για μια σειρά άλλων πορισμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η έλλειψη πολιτικής καθοδήγησης και συνολικού οράματος, η ασυνεπής εφαρμογή των αξιών της ΕΕ και των αρχών που διέπουν την εταιρική σχέση, η αργή ή ανύπαρκτη πρόοδος των στόχων που αφορούν την κοινωνική και τη δικαιική μεταρρύθμιση στην ευρύτερη περιοχή γειτονίας, η απουσία αξιόπιστης παρακολούθησης και αξιολόγησης και η περιορισμένη ευελιξία·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ενός ενιαίου εγγράφου με ξεκάθαρο όραμα που να καθιστά σαφείς τις συνέργειες μεταξύ των μηχανισμών και τον τρόπο που αυτές ενσωματώνονται σε μια παγκόσμια, συνολική εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

5.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ΕΕ και οι μηχανισμοί της αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πολιτικοί συμβιβασμοί μεταξύ της προαγωγής των αξιών και των δικαιωμάτων και των βραχυπρόθεσμων συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας, η εμφάνιση νέων παραγόντων στον τομέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και πολυάριθμες βίαιες παγκόσμιες διενέξεις σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στην περιοχή άμεσης γειτονίας της ΕΕ, τόσο προς Ανατολάς όσο και προς το Νότο, και μια ολοένα και πιο επιθετική και διεκδικητική πολιτική της Ρωσίας·

6.  επισημαίνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και στη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία έχουν μειώσει τη συνολική συνοχή, το μακροπρόθεσμο όραμα και τον αντίκτυπο της δράσης της Ένωσης· τονίζει για μια ακόμη φορά ότι οι νέες προτεραιότητες πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι σε κανένα στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη «δήλωση σχετικά με την Τουρκία» δεν ζητήθηκε επισήμως η γνώμη ή η έγκριση του Κοινοβουλίου·

7.  επαναλαμβάνει ότι οι μηχανισμοί πρέπει να είναι συμπληρωματικοί και προσαρμόσιμοι στο τοπικό πλαίσιο, καθώς και σε θέση να ανταποκρίνονται σε νέες και απρόβλεπτες προκλήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να παραμελούνται οι αρχικοί στόχοι τους·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι μηχανισμοί δεν περιέχουν καμία ρητή αναφορά στη δυνατότητα αναστολής της βοήθειας στις περιπτώσεις που μια δικαιούχος χώρα (ιδίως όταν έχει χρησιμοποιηθεί έμμεση διαχείριση με τη δικαιούχο χώρα - IMBC) δεν τηρεί βασικές αρχές όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ (επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, ΕΑΒ) υπολείπεται του στόχου του 0,7% του ΟΗΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για την αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της Ατζέντας του 2030·

ΜΠΒ ΙΙ

10.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η στρατηγική σημασία του ΜΠΒ ΙΙ και να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα, μέσω ειδικού για κάθε δικαιούχο σχεδιασμού και τομεακής προσέγγισης· πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του τεράστιου ύψους των μη δαπανηθέντων κονδυλίων από τα ΜΠΒ Ι & ΙΙ στην Τουρκία, λόγω της πλημμελούς ΙMBC, καθώς και των ισχνών ικανοτήτων απορρόφησης·

11.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την οπισθοδρόμηση της Τουρκίας σε επίπεδο κράτους δικαίου και δημοκρατίας, παρά το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων EUR που προγραμματίστηκε για την τρέχουσα περίοδο του ΠΔΠ στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ· αναγνωρίζει ότι η σημερινή ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας γεννά μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την αξία του ΜΠΒ ΙΙ στη χώρα· επισημαίνει ότι κονδύλια του ΜΠΒ ΙΙ έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δεσμεύσεων στο πλαίσιο της «δήλωσης για τη Τουρκία»·

12.  επισημαίνει τα διαφορετικά στάδια προόδου αρκετών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης βοήθειας από το ΜΠΒ ΙΙ· επισημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η βοήθεια στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ είχε περιορισμένα αποτελέσματα σε επίπεδο προώθησης μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημόσιας διοίκησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

13.  σημειώνει τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την ποιότητα των δεικτών στα προγράμματα των χωρών και στα έγγραφα δράσης·

14.  τονίζει την ανάγκη να υπάρχει η δυνατότητα αναστολής ή ανακατεύθυνσης κονδυλίων του ΜΠΒ ΙΙ σε περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται, βάσει εμπεριστατωμένης ανάλυσης της Επιτροπής, ότι χώρες εταίροι συστηματικά δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους ή επιδεικνύουν σοβαρή πολιτική οπισθοδρόμηση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά παρεμποδίστηκαν κατά το παρελθόν από μια συστημική και πολιτική ανικανότητα δράσης·

15.  σημειώνει την ύπαρξη του πλαισίου επιδόσεων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη εξεταστεί και χορηγηθεί οι επιβραβεύσεις των επιδόσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου και να ληφθούν επίσης υπόψη οι περιπτώσεις αρνητικών επιδόσεων και η επακόλουθη μείωση της χρηματοδότησης·

16.  τονίζει εκ νέου τη σημασία του ΜΠΒ ΙΙ ως του κύριου χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για την προενταξιακή χρηματοδότηση βασικών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς προτεραιότητας προκειμένου οι χώρες να ευθυγραμμιστούν με το κεκτημένο της ΕΕ· σημειώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενδέχεται επίσης να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην περιφερειακή ασφάλεια· χαιρετίζει την αυξημένη στρατηγική εστίαση του ΜΠΒ ΙΙ, αλλά υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ πρέπει να είναι φιλόδοξη, μακρόπνοη και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, υποχρεώσεις και προσδοκίες που συνδέονται με τη διαδικασία προσχώρησης και την ένταξη στην ΕΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους του συγκεκριμένου μέσου·

17.  αναγνωρίζει ότι η διευκόλυνση για την κοινωνία των πολιτών του ΜΠΒ ΙΙ παρέχει σημαντική στήριξη στις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· τονίζει ότι οι δεσμεύσεις δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές επιτόπιες ανάγκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να υπάρχει μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα του ΜΠΒ ΙΙ με τις δράσεις άλλων μηχανισμών, ιδίως του EIDHR και του IcSP· επισημαίνει ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού όσο και κατά το στάδιο του προγραμματισμού·

18.  θεωρεί την τομεακή προσέγγιση έγκυρη, ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφούς αποδοχής των έργων λόγω των κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων· σημειώνει ότι η έμμεση διαχείριση έχει βελτιώσει τη συνολική αποδοχή των προγραμμάτων, έχει, όμως, οδηγήσει επίσης σε μείωση της αποτελεσματικότητας, εξαιτίας των μεγαλύτερων καθυστερήσεων κατά την εφαρμογή·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες καθιέρωσης συστημάτων για την καλύτερη παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης, μεταξύ άλλων μέσω των τομεακών επιτροπών παρακολούθησης, των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών και της ανάπτυξης ενός νέου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (OPSYS)·

ΕΜΓ

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την στήριξη που παρέχεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με τη μορφή προγραμματισμένης βοήθειας και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη φύση του ΕΜΓ που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να χαράζει πολιτικές προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των χωρών εταίρων·

21.  συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η ύπαρξη ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη γειτονία έχει αποδείξει απτά την πολιτική σημασία που αποδίδει η ΕΕ στις σχέσεις με τους γείτονές της και στην εμβάθυνση της πολιτικής συνεργασίας και της οικονομικής ολοκλήρωσης με την περιοχή και εντός της περιοχής·

22.  αναγνωρίζει ότι οι σημερινές προκλήσεις και οι ανάγκες στην περιοχή της γειτονίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους στόχους, τα συμφέροντα και τους χρηματοδοτικούς πόρους, έχουν επιβαρύνει σοβαρά τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους του ΕΜΓ, και υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία·

23.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ΕΜΓ υπήρξε λιγότερο αποτελεσματική μεταξύ των εταίρων που είναι λιγότερο δεσμευμένοι για μεταρρυθμίσεις και εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση αλλά και ανάγκη σε πολιτικά ευαίσθητες και συγκρουσιακές καταστάσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά την προώθηση των κοινών αξιών της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση των «αναλογικών κερδών» και η προσέγγιση βάσει κινήτρων δεν έχουν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, και ότι χώρες που εμφανώς απομακρύνονται από τις δεδηλωμένες δεσμεύσεις τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική μεταρρύθμιση έλαβαν αυξανόμενη χρηματοδοτική βοήθεια κατά την πλέον πρόσφατη περίοδο προγραμματισμού·

24.  επαναλαμβάνει ότι οι γειτονικές χώρες έχουν αντιμετωπίσει πρωτοφανείς προκλήσεις από το 2014 και μετά, λόγω του αυξανόμενου αριθμού μακρόχρονων και νεοεμφανιζόμενων προκλήσεων, όπως η παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία και η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία, η συριακή κρίση, η κατάσταση στη Λιβύη, ο ριζοσπαστισμός και η τρομοκρατία, η ανεργία των νέων και η πρόκληση της μετανάστευσης·

25.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι εξελίξεις αυτές, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους στόχους, τα συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των χωρών εταίρων και στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους έχουν οδηγήσει στα όρια τη χρηματοδοτική ικανότητα του μηχανισμού αυτού, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία·

26.  υπογραμμίζει ότι οι αξίες και οι αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών δημόσιων οργάνων, είναι προς το συμφέρον τόσο των γειτονικών κοινωνιών όσο και της ίδιας της ΕΕ ως προς τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη που παρέχεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με τη μορφή προγραμματισμένης βοήθειας· θεωρεί ότι η εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης έχει επιτρέψει στην ΕΕ να προσαρμόσει τη στήριξή της στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των χωρών εταίρων·

27.  λαμβάνει υπόψη τις συνεισφορές στο πλαίσιο του ΕΜΓ προς το ταμείο Madad και το Ευρωπαϊκό Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική·

28.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των περιφερειακών και των διμερών προγραμμάτων και των επενδυτικών διευκολύνσεων για την καλύτερη στήριξη και ενθάρρυνση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα· σημειώνει ότι οι αδυναμίες που συνδέονται με την έλλειψη κοινού προγραμματισμού με τα κράτη μέλη έχουν ελαφρώς περιοριστεί·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρακολούθηση της βοήθειας που παρέχει ο ΕΜΓ μέσω της προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης (ROM)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συνεπή συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο μηχανισμού·

30.  τονίζει ότι η τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με το εμπόριο και η οικονομική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) στους στενούς εταίρους της Ένωσης στα νότια και ανατολικά της σύνορα συμβάλλουν σημαντικά στη δημοκρατική εξέλιξη των εν λόγω περιοχών· παρατηρεί ότι τα κονδύλια στο πλαίσιο του ΕΜΓ μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση του εμπορίου και, ως εκ τούτου, να συμπληρώνουν τους υφιστάμενους πόρους της ΕΕ για τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία θα πρέπει να παρέχει καλύτερες εγγυήσεις για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική σταθερότητα·

IcSP

31.  αναγνωρίζει ότι η πρωταρχική προστιθέμενη αξία του IcSP είναι η ταχύτητα και η ευελιξία του στις περιπτώσεις αντιμετώπισης συγκρούσεων, καθώς και το ευρύ φάσμα πολιτικών παραγόντων με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί η ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το IcSP είναι ο μόνος μηχανισμός της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων της διαμεσολάβησης, του διαλόγου και της συμφιλίωσης·

32.  λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που προέκυψαν ως προς τη συγκέντρωση δεδομένων και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του IcSP, οι οποίες ενδέχεται να αποδείχθηκαν προβληματικές λόγω των δυσκολιών αξιολόγησης των πολιτικών αποτελεσμάτων και απόδοσης των αποτελεσμάτων στις δράσεις του IcSP όταν ακολουθούνταν από συντρέχουσες δράσεις στο πλαίσιο άλλων μηχανισμών, καθώς και λόγω των δυσκολιών πρόσβασης στις εμπόλεμες περιοχές·

33.  διαπιστώνει ότι η ανάγκη πρόληψης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία έτη· εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη συμφιλίωσης, πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης και διαλόγου σε πολλές χώρες που βρίσκονται σε μεταπολεμική κρίση· υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση δράση στο πλαίσιο κρίσεων και συγκρούσεων· τονίζει την ανάγκη σημαντικής αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες· επισημαίνει ότι η τροποποίηση του IcSP τον Νοέμβριο του 2017 αποσκοπούσε στην ενίσχυση των ικανοτήτων ασφάλειας των τρίτων χωρών προκειμένου να προαγάγουν περαιτέρω τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι το IcSP λειτουργεί ως μέτρο έσχατης ανάγκης ή ως προπομπός για πιο μακροπρόθεσμες δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλους μηχανισμούς·

34.  σημειώνει ότι το IcSP βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο όσον αφορά την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών παγκοσμίως· ζητεί επιτακτικά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων μέσω συνεκτικής στρατηγικής που θα εφαρμόζεται σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ· ζητεί τη συνακόλουθη αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του IcSP ως ενδεδειγμένου μέσου για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών·

35.  επισημαίνει ότι η συνεργασία με τις δράσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και τις επιχειρήσεις και τις αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), καθώς και η παροχή από την ΕΕ ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αυξηθεί·

EIDHR

36.  υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της παγκόσμιας ολιστικής προσέγγισης του EIDHR, παρά τον σχετικά μικρό προϋπολογισμό του, και τη σημασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη του στόχου του, καθώς και το μοναδικό χαρακτηριστικό του που συνίσταται στο ότι είναι ο μόνος μηχανισμός μέσω του οποίου η ΕΕ μπορεί να στηρίζει δράσεις της κοινωνίας των πολιτών ανεξάρτητα από την παρεμβολή των αρχών του κράτους που επηρεάζεται από αυτές τις δράσεις·

37.  διαπιστώνει ότι σήμερα το EIDHR χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη ευελιξία και με πιο συμπληρωματικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν και ανταποκρίνεται γρηγορότερα στις νέες προκλήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπληρωματικότητά του με τη χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, γεγονός το οποίο ενισχύει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης του EIDHR σε επείγουσες περιπτώσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη εστίαση στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω του ταμείου έκτακτης ανάγκης που είναι διαθέσιμο σε επίπεδο αντιπροσωπειών της ΕΕ, και για τη θέσπιση και την επιτυχή λειτουργία του μηχανισμού της ΕΕ «Protect Defenders.eu» για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ)· επισημαίνει ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι μακρόχρονη, δυσχερής και εξαιρετικά ανταγωνιστική·

38.  σημειώνει, επίσης, τα οφέλη του μηχανισμού ProtectDefenders.eu, ο οποίος υλοποιείται από την κοινωνία των πολιτών και έχει παράσχει κρίσιμη στήριξη σε μεγάλο αριθμό ΥΑΔ· ζητεί επιτακτικά τη συνέχιση της στήριξης τέτοιου είδους μηχανισμών·

39.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που παρουσιάζει η ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στα γεωγραφικά προγράμματα και για τη μειωμένη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εκ μέρους της ΕΕ, εξαιτίας των οποίων έχει αυξηθεί η πίεση που ασκείται στο EIDHR, τη στιγμή που μειώνονται τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως·

40.  εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να επιδείξει φιλοδοξία αναπτύσσοντας συνολική πολιτική για την ενσωμάτωση της στήριξής της προς τη δημοκρατία σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις της· θεωρεί, συνεπώς, ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται για τη στήριξη της δημοκρατίας πρέπει να αυξηθεί αναλόγως, ιδίως υπό το φως των τρεχουσών επιθέσεων κατά της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο· επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και πραγματική πρόσβαση εκείνων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο στη χρηματοδότηση για τον στόχο 1 στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης ανά χώρα (CBSS)· ζητεί επιτακτικά από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναπτύξουν όλη την αναγκαία στήριξη·

41.  αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση των δράσεων του EIDHR αποτελεί πρόκληση λόγω της απουσίας στρατηγικών και επιχειρησιακών δεικτών· σημειώνει ότι οι προκλήσεις που αφορούν την αξιολόγηση απορρέουν επίσης από τα σημαντικά επίπεδα στήριξης στις ΟΚΠ και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία, όπως είναι κατανοητό, παρέχεται εμπιστευτικά ούτως ώστε να προστατεύονται οι ταυτότητες και η ασφάλεια των δικαιούχων·

42.  επαναλαμβάνει την προστιθέμενη αξία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ, τομέα όπου η ΕΕ πρωτοστατεί παγκοσμίως· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι αποστολές παρακολούθησης και οι αποστολές που διασφαλίζουν τη συνέχεια προκειμένου οι συστάσεις των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών να λαμβάνονται υπόψη·

PI

43.  υπογραμμίζει ότι το PI αποσκοπεί ειδικά στην εξυπηρέτηση των θεματικών συμφερόντων της ΕΕ και των θεματικών συμφερόντων που μοιράζεται με τρίτες χώρες και στη δημιουργία συμμαχιών και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους υφιστάμενους και νέους στρατηγικούς εταίρους· σημειώνει ότι, στην πράξη, το PI χρησιμοποιείται ως μέσο έσχατης ανάγκης που αναπτύσσεται όταν θεωρείται ότι αποτελεί το μόνο μέσο που μπορεί να διευκολύνει την επιδίωξη της ατζέντας πολιτικών της ΕΕ και να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις·

44.  σημειώνει ότι σε σύγκριση με προηγούμενους μηχανισμούς, το ΡΙ κατέστησε δυνατή την στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών εταίρων, χωρών που έχουν λάβει στο παρελθόν διμερή αναπτυξιακή βοήθεια και ποικίλων διεθνών φορέων, αλλά είναι της άποψης ότι η αύξηση των παρεχόμενων πόρων και της συμβολής των υπηρεσιών χάραξης πολιτικών είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των δράσεων, όπως και η ενίσχυση του ενεργού ρόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη διαμόρφωση των δράσεων και η αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη·

45.  τάσσεται υπέρ της βελτίωσης της προβολής, της γνώσης και της κατανόησης των στόχων του PI, ιδίως εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

46.  σημειώνει με λύπη ότι η αξιολόγηση έχει συναντήσει εμπόδια λόγω του ότι δεν έχει δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο τεκμηρίωσης δράσεων εξαιτίας της καθυστερημένης έγκρισης του πλαισίου δεικτών αποτελεσμάτων και του ημιτελούς χαρακτήρα των περισσοτέρων έργων·

CIR

47.  υπενθυμίζει ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ είναι ένα περίπλοκο σύνολο εργαλείων προκειμένου η ΕΕ να στηρίζει και να ενισχύει τη δράση της στη διεθνή σκηνή, και ότι η πολύπλοκη δομή τους τελεί υπό τον συντονισμό του CIR· επαναλαμβάνει ότι ο CIR πρέπει να πληροί τα κριτήρια του δημοσιονομικού ελέγχου και της δημοκρατικής εποπτείας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εξαιρετικά περίπλοκος και περιοριστικός χαρακτήρας του CIR έχει παρεμποδίσει την αποδοτική χρήση των πόρων της Ένωσης και εμποδίζει την έγκαιρη ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις και στις ανάγκες των εταίρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινοί κανόνες δεν έχουν οδηγήσει στον κοινό προγραμματισμό της βοήθειας μεταξύ των μηχανισμών·

48.  επισημαίνει ότι ο CIR δημιουργήθηκε με σκοπό την εναρμόνιση, την απλούστευση της εφαρμογής, τη μεγαλύτερη ευελιξία, συνοχή, συνέπεια και αποδοτική χρήση των πόρων της Ένωσης, καθώς και την ομαλή και συμπληρωματική προσέγγιση ως προς την εφαρμογή όλων των μηχανισμών·

49.  θεωρεί ότι είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να ασκήσει, με τον κατάλληλο και προσήκοντα τρόπο, τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων· θεωρεί ότι, δεδομένου του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από το στάδιο της προετοιμασίας των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων μέχρι να υποβληθούν προς εξέταση στις επιτροπές του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η μη τήρηση της προθεσμίας των 20 ημερών για την υποβολή των εγγράφων στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τελικό στάδιο έκδοσης της εκτελεστικής πράξης· εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για το γεγονός ότι η προθεσμία των 20 ημερολογιακών ημερών δεν τηρείται πάντα, και θεωρεί ότι φαλκιδεύεται το δικαίωμά του για άσκηση ελέγχου· ζητεί να υποβάλλονται όλα τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων τουλάχιστον 20 ημέρες νωρίτερα, και καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τους εσωτερικούς κανονισμούς των επιτροπών του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ με σκοπό να παραταθεί η εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή, ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση των ελεγκτικών εξουσιών του Κοινοβουλίου·

50.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προβολή της πολιτικής της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης παραμένει περιορισμένη σε ένα πλαίσιο που τρίτοι παράγοντες επιδιώκουν ενεργά να υπονομεύσουν την εξωτερική πολιτική της ΕΕ μέσω παραπληροφόρησης·

Συστάσεις για το διάστημα 2017/2018-2020

51.  ζητεί οι αξίες της ΕΕ και οι οικουμενικές αξίες καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα να παραμείνουν στο επίκεντρο όλων των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

52.  ζητεί επειγόντως να ενισχυθούν οι συνέργειες και η συνοχή μεταξύ όλων των μηχανισμών στο πλαίσιο του τομέα 4, καθώς και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός με τα προγράμματα διμερούς βοήθειας των κρατών μελών και, όπου είναι δυνατό, με άλλους χορηγούς· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό τους, μεταξύ άλλων με ΟΚΠ και τοπικούς φορείς, και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

53.  ζητεί να δημιουργηθούν ισχυροί, συνεκτικοί και διαφανείς μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης· επαναλαμβάνει ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα επιτρέπουν να εντοπίζεται η απτή πρόοδος σε επίπεδο κρίσιμων μεταρρυθμιστικών στόχων στις γειτονικές χώρες, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποτελματωθεί ή έχουν άλλως καθυστερήσει·

54.  ζητεί να ενισχυθούν οι διαδικασίες και τα συστήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου και να είναι ενιαία για όλους τους μηχανισμούς· συνιστά να βελτιωθεί η διαφάνεια μέσω της δημιουργίας ενιαίας κοινής διαφανούς δημόσιας βάσης δεδομένων για τα έργα και τις δράσεις·

55.  τονίζει την ανάγκη να διατεθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι και εκπαιδευτική υποστήριξη στις ΟΚΠ· επιμένει ότι απαιτείται να ληφθούν επείγοντα μέτρα για να περιοριστεί περαιτέρω ο γραφειοκρατικός φόρτος και τα διαδικαστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΟΚΠ, ιδίως οι τοπικές ΟΚΠ· ζητεί να προβλεφθούν ειδικές θέσεις στον προϋπολογισμό που να προορίζονται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΟΚΠ, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση· εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν τέθηκε στην έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης της Επιτροπής το ζήτημα της έλλειψης συμμετοχής ΟΚΠ στον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εξωτερικών μηχανισμών· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια περισσότερο στρατηγική συμμετοχή των ΟΚΠ σε όλους τους εξωτερικούς μηχανισμούς και προγράμματα όπως έχουν ζητήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

56.  τάσσεται υπέρ μιας πιο άμεσης και ενεργού προώθησης των πολιτικών, της χρηματοδοτικής συνδρομής και της προβολής της ΕΕ·

57.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι θα πρέπει να θεσπιστεί η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων κονδυλίων του ΕΜΓ και του ΜΠΒ ΙΙ, στο όριο του 10 % επί των αρχικών πιστώσεων του κάθε μηχανισμού, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα απόκρισης σε απρόβλεπτα γεγονότα, ενώ παράλληλα θα διατηρούνται οι στόχοι που ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς του ΕΜΓ και του ΜΠΒ ΙΙ.

ΜΠΒ ΙΙ

58.  υποστηρίζει τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ και συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, στη καταπολέμηση της διαφθοράς και στις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης και στη βελτίωση της συνεπούς εφαρμογής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων· ζητεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στις μεταρρυθμίσεις στους τομείς που αφορούν τη διαδικασία προσχώρησης, καθώς και να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να συμπληρωθεί η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ·

59.  συνιστά να καταστεί δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων στην κοινωνία των πολιτών όταν οι κρατικές αρχές είναι απρόθυμες να εκπληρώσουν τους δεδηλωμένους στόχους της ΕΕ, ή είναι απρόθυμες να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού· καλεί την Επιτροπή να μειώσει ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση για χώρες που παραβιάζουν σοβαρά τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης· ζητεί να ελαφρυνθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ·

60.  ζητεί την συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε περίπτωση που εξετασθεί το ενδεχόμενο αναστολής των πόρων ή σημαντικής αλλαγής των μέγιστων ενδεικτικών κονδυλίων·

61.  επιμένει στην ισχυρή συνυπευθυνότητα των δικαιούχων, από τον προγραμματισμό έως την παρακολούθηση και τον έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοχευμένη βοήθεια στις εθνικές ελεγκτικές αρχές σε επίπεδο μεθοδολογίας, σχεδιασμού, κατάρτισης για την πρόσληψη, εκπαίδευσης και εποπτείας·

62.  συνιστά μεγαλύτερη στήριξη των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των χορηγών που διαθέτουν μεν ανεπαρκή ικανότητα, επιδεικνύουν δε πολιτική βούληση να επιτύχουν τους στόχους· εκφράζει τη λύπη του για την αδιαφάνεια όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης αυτών των κονδυλίων·

63.  ζητεί επιτακτικά τη διοχέτευση κονδυλίων σε τομείς με αποδεδειγμένα καλές επιδόσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω χρόνιες καθυστερήσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της IMBC, ιδίως στην Τουρκία·

64.  ζητεί μεγαλύτερη προβολή του ΜΠΒ ΙΙ στην περιοχή, λαμβανομένης υπόψη της κρίσιμης σημασίας της πολιτικής διεύρυνσης για την ΕΕ, για παράδειγμα μέσω κατάλληλων στοχευμένων εκστρατειών επικοινωνίας και ενημέρωσης στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης ή άλλα μέσα που μπορεί να θεωρούνται ενδεδειγμένα, με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων που θα παρακολουθούνται από την Επιτροπή και θα καθοριστούν σε στενή συνεργασία με τους δικαιούχους· στηρίζει τις στοχευμένες προσπάθειες κατά της προπαγάνδας και τις προσπάθειες στρατηγικής επικοινωνίας, ιδίως στις περιπτώσεις που στοχοποιούνται ενεργά και υπονομεύονται η εικόνα και τα συμφέροντα της ΕΕ·

65.  συνιστά να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του ΜΠΒ ΙΙ για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, προκειμένου να σφυρηλατηθούν ισχυροί εμπορικοί δεσμοί μεταξύ των αντίστοιχων τομέων, οι οποίοι αναμένεται ότι θα είναι πολύ χρήσιμοι για να προετοιμαστούν οι δικαιούχοι χώρες για την ένταξή τους στην ενιαία αγορά·

66.  επαναλαμβάνει τη χρησιμότητα της επιβράβευσης των οικονομικών επιδόσεων των χωρών που σημειώνουν πρόοδο, όπως ορίζεται στον κανονισμό για τον ΜΠΒ ΙΙ·

67.  θεωρεί ότι η ευελιξία και η χρήση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων κρίσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις βασικές προτεραιότητες του μηχανισμού και με τις θεμελιώδεις αρχές της στρατηγικής διεύρυνσης και της ενταξιακής διαδικασίας, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν το επίκεντρο του ΜΠΒ ΙΙ·

68.  ζητεί καλύτερο συντονισμό και επιπλέον συνέργειες κατά τα στάδια σχεδιασμού και προγραμματισμού του ΜΠΒ ΙΙ με τις δράσεις άλλων μηχανισμών, συγκεκριμένα του EIDHR και του IcSP, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα τόσο εσωτερικά μεταξύ των οικείων στόχων και προγραμμάτων όσο και έναντι άλλων EFI·

ΕΜΓ

69.  τονίζει την ανάγκη για ένα γενικό στρατηγικό έγγραφο για την υλοποίηση του ΕΜΓ με το οποίο θα εναρμονιστεί η βοήθεια με το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και για καλύτερο συντονισμό με άλλους μηχανισμούς· υπογραμμίζει ότι στις προτεραιότητες του προγραμματισμού του ΕΜΓ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η νεολαία και η βιώσιμη διαχείριση των ενεργειακών πόρων·

70.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε ήδη πολυετής προγραμματισμός για τους περισσότερους δικαιούχους στη διάρκεια του 2017, πριν από την οριστικοποίηση της ενδιάμεσης επανεξέτασης της βοήθειας στις χώρες αυτές· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο γνωστοποίησε τις συστάσεις του για τον προγραμματισμό κατά τον στρατηγικό διάλογο με την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2017·

71.  τονίζει την πολιτική προβολή και επιρροή που παρέχει στην ΕΕ ο ΕΜΓ, ως διακριτό χρηματοδοτικό μέσο, στη γειτονία, τόσο στην Ανατολή όσο και στο Νότο·

72.  ζητεί τη διατήρηση της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής ισορροπίας κατά την κατανομή των πόρων μεταξύ της νότιας και της ανατολικής γειτονιάς της Ένωσης·

73.  υπογραμμίζει τη διασύνδεση που υφίσταται μεταξύ της σταθεροποίησης, της στήριξης του εκδημοκρατισμού, της πρόληψης και της επίλυσης των συγκρούσεων, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, της εκπαίδευσης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης· τονίζει τη σημασία των έργων που στηρίζουν την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των νέων·

74.  τονίζει εκ νέου ότι είναι σημαντική η ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης των προκλήσεων·

75.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη των γειτονικών χωρών αντιμετωπίζουν επίσης ζητήματα όπως η μετανάστευση, η τρομοκρατία, οι τοπικές συγκρούσεις και η οικονομική αστάθεια, επενδύσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα θα είναι επωφελείς για όλη την ΕΕ·

76.  υπογραμμίζει ότι η ιδιαίτερη φύση των προκλήσεων στη γειτονία απαιτεί μια ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση που θα βασίζεται στις διαφορετικές ανάγκες και καταστάσεις των δικαιούχων, μεταξύ άλλων μέσω συνεργειών με άλλους EFI και σε όλο το φάσμα των πολιτικών της Ένωσης· τονίζει ότι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ) και των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) και όλων των συναφών μεταρρυθμίσεων, η οποία πρέπει να στηριχθεί με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους από την πλευρά της ΕΕ·

77.  επαναλαμβάνει τη σημασία του βαθύτερου κοινού προγραμματισμού με τα κράτη μέλη, επιπλέον της ικανοποιητικής προόδου που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο κοινών αναλύσεων, συντονισμού και επίτευξης συναίνεσης για τις προτεραιότητες των χορηγών· ζητεί επιτακτικά τη βελτίωση του συντονισμού των χορηγών, ιδίως όσον αφορά τον συνδυασμό με κονδύλια από άλλα μέσα της ΕΕ, άλλους χορηγούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ενίσχυση της οικονομικής μετάβασης και της σταθερότητας των χωρών εταίρων·

78.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι ικανότητες αντίδρασης και οι οικονομικές δυνατότητες του μηχανισμού έχουν φτάσει στα όριά τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο στάδιο του σχεδιασμού δεν λήφθηκε σε επαρκή βαθμό υπόψη η εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη υπό μορφή πολιτικής και γεωπολιτικής ανάλυσης κινδύνου·

79.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των ενδεικτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων με νομοθετική τροποποίηση είναι ενδεχομένως αναγκαία υπό το φως των σημερινών προκλήσεων στις γειτονικές χώρες·

80.  επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι των κονδυλίων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του ΕΜΓ πρέπει να τηρούνται όταν αυτά τα κονδύλια μεταφέρονται σε άλλα μέσα, όπως καταπιστευματικά ταμεία, και ότι ο έλεγχος και η εποπτεία του Κοινοβουλίου είναι αναγκαίοι και δεν πρέπει ποτέ να παρακάμπτονται·

81.  ζητεί την ισχυρότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον προσδιορισμό των αναγκών·

82.  ζητεί την πλήρη αξιοποίηση της αιρεσιμότητας και μηχανισμών με βάση τα κίνητρα που στηρίζουν τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις εφόσον αυτές είναι αναγκαίες, και που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις και στρατηγικούς στόχους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ΕΜΓ δεν μπόρεσε να παράσχει επαρκή κίνητρα στις χώρες που είναι απρόθυμες να δρομολογήσουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση του ΕΜΓ σε επίπεδο μηχανισμού·

83.  εκφράζει την ανησυχία του για τη καταστροφή και δήμευση σε τρίτες χώρες βοήθειας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της στρατηγικής επικοινωνίας και της προβολής της ΕΕ στις χώρες της γειτονίας·

IcSP

84.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου η επιρροή του IcSP να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μέσω τακτικών στρατηγικών διαλόγων με τους εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλιστεί η συγχρηματοδότηση από άλλους σημαντικούς χορηγούς που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων·

85.  ζητεί τη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου και των συνεργειών μεταξύ των δράσεων του IcSP και των δράσεων συνέχειας άλλων μηχανισμών και φορέων·

86.  ζητεί να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ άλλων διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων νέων απειλών, όπως στον τομέα των υβριδικών συγκρούσεων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

87.  συνιστά την πιο στρατηγική χρήση της ικανότητας διαμεσολάβησης του IcSP όχι μόνο σε σχέση με συγκρούσεις με γεωγραφικά περιορισμένο αντίκτυπο, αλλά και στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και του διαλόγου στις υφιστάμενες ή τις αναδυόμενες συγκρούσεις παγκόσμιας σημασίας, και ζητεί τη βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και των εργαλείων ανάλυσης συγκρούσεων ώστε να επιτρέπουν την καλύτερη πρόληψη και την οικοδόμηση της ειρήνης·

88.  υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει πλέον στην ΕΕ να χρηματοδοτεί δράσεις εκπαίδευσης καθώς και την παροχή μη φονικού εξοπλισμού (όπως συστήματα πληροφορικής, νοσοκομεία, κ.ά.) στις ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών για την αντιμετώπιση επειγουσών, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης·

EIDHR

89.  τονίζει εκ νέου τη θεμελιώδη σημασία της υποστήριξης και της προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από την παρεμβολή των αρχών των τρίτων χωρών·

90.  σημειώνει, εν προκειμένω, την αποτελεσματικότητα και τη σημασία του EIDHR, το οποίο λειτουργεί σε ένα πλαίσιο συρρικνούμενων περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών· επιβεβαιώνει τη συνεχή ανάγκη ειδικής χρηματοδότησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, χωρίς καμία μείωση· ζητεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης για την παροχή επείγουσας βοήθειας σε ΥΑΔ, καθώς και να προωθηθεί αποτελεσματικά η διαθεσιμότητα αυτών των κονδυλίων·

91.  επαναλαμβάνει ότι το EIDHR δεν θα πρέπει να έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ή να χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο για την κάλυψη κενών που αφήνουν άλλοι μηχανισμοί, αλλά ότι η στοχευμένη προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι σαφής και στρατηγικός αυτοτελής στόχος·

92.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να βρει λύσεις στα ζητήματα των συρρικνούμενων περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, των αυξημένων παραβιάσεων και της καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα με την αύξηση των πόρων που διατίθενται για παγκόσμια προγράμματα ανταπόκρισης, όπως ο μηχανισμός της ΕΕ για τους ΥΑΔ ProtectDefenders.eu· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί ΥΑΔ, ιδίως εκείνους που διατρέχουν κίνδυνο, και τη κοινωνία των πολιτών, καθώς και περιθωριοποιημένες ομάδες όπως οι γυναίκες, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι Ρομά, οι ΛΟΑΔΜ, τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι·

93.  συνιστά να αυξηθούν ο στρατηγικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την παροχή πολιτικής καθοδήγησης από τις αρχές της ΕΕ και η συνοχή με τους άλλους μηχανισμούς, ιδίως σε χώρες στις οποίες παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημοκρατικά πρότυπα, για να αντιμετωπιστεί η τάση του απολυταρχισμού που καταγράφεται σε ολόκληρο τον κόσμο·

94.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα διεθνώς σημαντικά θεματικά ζητήματα που ενδέχεται να ενισχύσουν, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και/ή μακροπρόθεσμα, την παγκοσμιοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος διεθνούς δικαίου και δικαιοσύνης· ζητεί τη μεγαλύτερη στήριξη του EIDHR σε μια σειρά νεοεμφανιζόμενων θεματικών ζητημάτων, ιδίως στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις, στα περιβαλλοντικά δικαιώματα και στα δικαιώματα των μεταναστών·

95.  χαιρετίζει τη στήριξη των διεθνών και των περιφερειακών μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λογοδοσίας, όπως η Υπηρεσία του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)·

96.  συνιστά να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλον τον κόσμο·

97.  επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής στην περαιτέρω στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ στις χώρες εταίρους· επιμένει ότι επείγει να καταβληθούν προσπάθειες για να περιοριστούν περαιτέρω τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι τοπικές ΟΚΠ· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναζητούν ενεργά ΥΑΔ και ΟΚΠ που εργάζονται σε θέματα ευαίσθητου χαρακτήρα που απαιτούν χρηματοδότηση, να δημοσιεύουν τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις τοπικές γλώσσες και να επιτρέπουν στους αιτούντες να υποβάλλουν τις προτάσεις έργων στις γλώσσες αυτές, ώστε να ενισχυθούν επίσης, με τον τρόπο αυτόν, η τοπική αποδοχή και η μακροπρόθεσμη εδραίωση των έργων·

98.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων από το EIDHR δράσεων, ιδίως στο πλαίσιο των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών (ΑΠΕ), όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της μεταφοράς γνώσης στους τοπικούς φορείς και βελτίωσης της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις· ζητεί καλύτερο συντονισμό του σχεδιασμού των ΑΠΕ με τις δραστηριότητες παρακολούθησης των εκλογών του Κοινοβουλίου·

99.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει ειδική χρηματοδότηση για έργα που αφορούν την ολοένα και μεγαλύτερη κατάχρηση της τεχνολογίας παρακολούθησης και τις ηλεκτρονικές επιθέσεις εκ μέρους καταπιεστικών κυβερνήσεων και μη κρατικών φορέων·

100.  ζητεί να δημιουργηθούν συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης στα οποία θα συμμετέχουν ΥΑΔ·

101.  ενθαρρύνει τη συντονισμένη δράση με το IcSP με σκοπό την ανάληψη δράσεων για την πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας·

PI

102.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εστίαση στα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης·

103.  συνιστά να γίνεται πιο στρατηγική και ενοποιημένη χρήση των περιορισμένων πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του PI η οποία να εξασφαλίζει χωρίς αποκλεισμούς συνεισφορές και τον προσδιορισμό των δράσεων από όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής και την ΕΥΕΔ, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ένας επαρκώς χρηματοδοτούμενος PI για την προορατική προάσπιση των αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ στο πλαίσιο της μειούμενης διατλαντικής συναίνεσης και του αυξανόμενου αριθμού χωρών μεσαίου εισοδήματος των οποίων η στρατηγική σημασία αυξάνεται ταχύτατα, μεταξύ άλλων στην Ασία και στη Λατινική Αμερική·

104.  συνιστά την επανεξέταση των γεωγραφικών κατανομών στο προσεχές πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα προκειμένου να προσαρμοστούν στις προκλήσεις· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, την ενισχυμένη κάλυψη της συνεργασίας με μη στρατηγικές τρίτες χώρες, όπως οι χώρες μεσαίου εισοδήματος οι οποίες επί του παρόντος δεν καλύπτονται επαρκώς·

105.  συνιστά καλύτερη ευθυγράμμιση με τους στόχους του CIR και τους οριζόντιους θεματικούς τομείς·

106.  συνιστά την ολοκλήρωση του συστήματός του παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ποιοτικών δεικτών·

107.  θεωρεί ότι ο PI θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως μέσω της στήριξης του έργου των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων· υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν η χρήση και κατανομή των πόρων καθώς και η αποτελεσματικότητα του PI και των προγραμμάτων «Business Avenue» και «EU Gateway», που θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της προώθησης του διεθνούς εμπορίου·

108.  σημειώνει ότι ένας από τους στόχους του PI είναι η δημόσια διπλωματία προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και κατανόηση σε τρίτες χώρες όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ· τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών έχει τεράστια σημασία και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση 3 εκατομμυρίων EUR προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες·

CIR

109.  συνιστά να γίνεται καλύτερη χρήση των εναρμονισμένων κανόνων μέσω πιθανών κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ·

110.  ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις διατάξεις του CIR·

111.  ζητεί να εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την αύξηση της προβολής της χρηματοδότησης της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής επικοινωνιακής στρατηγικής που να περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης· ζητεί να θεσπιστούν μηχανισμοί αιρεσιμότητας έναντι των εταίρων υλοποίησης όταν δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα αύξησης της προβολής της ΕΕ·

112.  υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία που έχουν οι αρχές ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας της βοήθειας στον τομέα της εξωτερικής δράσης όπως τονίζεται στον CIR, και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τις αρχές αυτές σε όλα τα μέτρα που θα λάβει ως αποτέλεσμα της έκθεσης ενδιάμεσης επανεξέτασης·

113.  επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την πρόσβαση στους μηχανισμούς χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης μέσω λιγότερο περίπλοκων και πιο εύχρηστων ρυθμίσεων, πράγμα που μπορεί να διευκολύνει μια πιο ευέλικτη χρήση των πόρων και, ταυτόχρονα, να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν διεθνή πείρα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς που έχουν σκοπό να προωθήσουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ ως προς το σκέλος της συνοχής τους με άλλα ενωσιακά μέσα στήριξης των ΜΜΕ, όπως το COSME, καθώς και ως προς την επικουρικότητα, την αποφυγή επικαλύψεων και τη συμπληρωματικότητα με τα προγράμματα των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως προτάσεις για την ενδιάμεση επανεξέταση των προγραμμάτων αυτών με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους· υπογραμμίζει ότι απαιτείται βελτίωση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ όσον αφορά τους υφιστάμενους μηχανισμούς, ιδίως σε εθνικό επίπεδο·

Η αρχιτεκτονική μετά το 2020

114.  ζητεί η χρηματοδότηση των μηχανισμών εξωτερικών σχέσεων να αντανακλά τις φιλόδοξες εξωτερικές δράσεις και ο προϋπολογισμός της ΕΕ ως παγκόσμιου παίκτη να αυξηθεί και παράλληλα να εξακολουθεί να βασίζεται στις αξίες και τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και αρχές· επαναλαμβάνει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ εξυπηρετούν επίσης τα κοινά συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ·

115.  υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η υφιστάμενη αναλογία του προϋπολογισμού που προορίζεται για την εξωτερική δράση θα πρέπει να αυξηθεί ή τουλάχιστον να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα και να εφαρμοστεί η ίδια λογική στα υφιστάμενα μέσα, πολιτικές και προτεραιότητες·

116.  επαναλαμβάνει ότι απαιτείται μεταρρύθμιση της σημερινής αρχιτεκτονικής των μηχανισμών, προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια και δημόσια εποπτεία και να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η δυνατότητα ανταπόκρισης καθώς και η αποδοτικότητα και η ευελιξία· εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την οικονομική απόδοση, να περιορίσει τις επικαλύψεις και τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διαφόρων φορέων και των υπηρεσιών της Επιτροπής και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων που συνδέονται με τη στρατηγική, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή·

117.  υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο του Κοινοβουλίου ως συν-νομοθέτη στον κανονισμό που θεσπίζει το προσεχές ΠΔΠ· επαναλαμβάνει την προθυμία του να συνεργαστεί με την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο για τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης· τονίζει, ωστόσο, ότι ο σκοπός οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης των μηχανισμών θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, συνεκτικότητα, καθώς και ευελιξία· τονίζει ότι αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς δομή διακυβέρνησης που να επιτρέπει τον πολιτικό έλεγχο, να βασίζεται σε στρατηγική, να μην επιτρέπει τους αποκλεισμούς και να διασφαλίζει τη λογοδοσία· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα δεχτεί καμία μεταρρύθμιση των μηχανισμών χωρίς μια σταθερή δομή διακυβέρνησης· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προτείνουν σχέδιο μεταρρύθμισης των μηχανισμών, που να προβλέπει μια τέτοια δομή διακυβέρνησης· υπογραμμίζει τις διαφορές μεταξύ των συμπερασμάτων της ενδιάμεσης επανεξέτασης και των προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της σημερινής δομής· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο ισχυρός δημοκρατικός και διαφανής έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

118.  ζητεί την καλύτερη ενσωμάτωση των καταπιστευματικών ταμείων και διευκολύνσεων της ΕΕ στον προϋπολογισμό για να αυξηθούν η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος των EFI· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τη σύσταση νέων καταπιστευματικών ταμείων για θεματικές δράσεις· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε σημαντική αυτόνομη μεταφορά ή αποδέσμευση κονδυλίων στο πλαίσιο του τομέα 4·

119.  υπογραμμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα μπορούσαν επίσης να βοηθούν τις ΜΜΕ να κάνουν χρήση αυτών των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών με σκοπό τη δημιουργία μεσοπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ ενωσιακών επιχειρήσεων και των οικονομιών των δικαιούχων χωρών·

120.  τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας μηχανισμός χωρίς να συμπεριληφθούν σαφή και ειδικά κονδύλια και πιστώσεις για τους διάφορους στόχους, επιδιώξεις και προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, της επίλυσης των συγκρούσεων, των ευάλωτων κρατών, της αναπτυξιακής πολιτικής και της εξάλειψης της φτώχειας, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της στήριξης των χωρών που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της προσχώρησης στην ΕΕ και των χωρών που γειτνιάζουν με την ΕΕ·

121.  εκτιμά την προσήλωση της ΕΕ σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε διάφορους στόχους και επιδιώξεις, όπως επίσης στην ειδική πολιτική και στρατηγική αξία των υφιστάμενων μέσων· υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τους στόχους εκάστου μηχανισμού· αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα ως προς τους στόχους και την εφαρμογή που έχουν ο ΕΜΓ, ο ΜΠΒ ΙΙ και το EIDHR και θεωρεί, συνεπώς, ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητοι λόγω στρατηγικών και πολιτικών εκτιμήσεων·

122.  υπενθυμίζει ότι, από το 2016, το EIDHR αποτελεί τη συγκεκριμένη έκφραση της δέσμευσης της ΕΕ να υποστηρίζει και να προάγει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες, και επιτρέπει στην ΕΕ να παρεμβαίνει χωρίς την παρεμβολή των κυβερνήσεων προκειμένου να υποστηρίζει καταχωρισμένες ή μη καταχωρισμένες ΜΚΟ και σε τομείς που δεν καλύπτονται πάντοτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

123.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν κοινοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης ενίσχυσης της βασιζόμενης στα δικαιώματα προσέγγισης και της ενσωμάτωσης της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε να αποκτήσει νόημα το άρθρο 21 ΣΕΕ, το οποίο υποχρεώνει την ΕΕ να εδραιώσει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου ως αναγκαίο στόχο των εξωτερικών σχέσεων·

124.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν τη σαφή ενημέρωση των χωρών εταίρων σχετικά με τυχόν μεταρρυθμίσεις·

125.  ζητεί να προβλεφθούν αξιόπιστες, συνεπείς διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης που να μπορούν να παρέχουν ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αξιολόγησης και να παρακολουθούν την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ με διάφορα μέσα·

126.  τονίζει ότι πρέπει να είναι προβλέψιμη η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ενώ παράλληλα πρέπει να θεσπίζεται η ευέλικτη χρήση των ποσών που έχουν καθοριστεί· επαναλαμβάνει ότι η ευελιξία προϋποθέτει τη δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ των κονδυλίων· υπενθυμίζει ότι δεν είναι δυνατή η ανακατεύθυνση των πόρων που προορίζονται για την επίτευξη στόχων εξωτερικής δράσης για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων κονδυλίων του συνολικού προϋπολογισμού του μηχανισμού εξωτερικής δράσης στο όριο του 10 % επί των αρχικών πιστώσεων του μηχανισμού για ευέλικτες και/ή επείγουσες δράσεις ενώ θα διατηρούνται παράλληλα οι στόχοι πολιτικής του μηχανισμού·

127.  τονίζει ότι η βοήθεια που παρέχεται σε μία χώρα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από μεταναστευτικές συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η ΕΕ με αυτή τη χώρα, και ότι δεν θα πρέπει να εκτρέπεται η χρηματοδότηση από φτωχές χώρες και περιφέρειες προς τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ή προς τις χώρες διέλευσης των μεταναστών στην πορεία τους προς την Ευρώπη απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται πάνω στη μεταναστευτική διαδρομή·

128.  υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι δικαιούχοι κατά την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς· ζητεί να απλουστευθούν οι διαδικασίες, να ελαφρυνθεί ο διοικητικός φόρτος και να υιοθετηθούν, όπου είναι δυνατό, ενοποιημένες διαδικασίες για τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, και να δημιουργηθεί μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ και να χρησιμοποιούνται ψηφιακές λύσεις, εφόσον είναι δυνατόν, για να εξορθολογιστεί και να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος, όχι όμως εις βάρος της δημοσιονομικής εποπτείας, ιχνηλασιμότητας και ελέγχου·

129.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ για να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ θα υπαγορεύεται από τις πολιτικές και όχι από τους μηχανισμούς, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι αντιφάσεις, η έλλειψη συνοχής, οι περιττές δαπάνες, οι αλληλοεπικαλύψεις και η απώλεια τεχνογνωσίας και να επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις της συνολικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

130.  τονίζει την ανάγκη μιας πιο στρατηγικής πολιτικής καθοδήγησης και της κατάρτισης μιας γενικής στρατηγικής και συνοδευτικών εγγράφων, που θα εκπονηθούν συνδυαστικά και θα είναι κοινά σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, θα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και παρακολούθησης από την κυβερνητική δομή που πρόκειται να δημιουργηθεί και θα καθορίζουν τους στόχους και τις επιδιώξεις της εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την προσεχή περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί ο μηχανισμός για την επίτευξή τους· ζητεί να χρησιμοποιηθεί τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό αυτών των στόχων και επιδιώξεων· συνιστά να περιλαμβάνονται στο σύνολο του προγραμματισμού ανάλυση ευαισθησίας των συγκρούσεων, ανάλυση οικονομικής πολιτικής και αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και μέτρα μετριασμού του κινδύνου τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με ευέλικτο τρόπο όταν εμφανίζονται τέτοιοι κίνδυνοι·

131.  ζητεί να διερευνηθούν τρόποι ενίσχυσης του συντονισμού και της συνοχής με τις πολιτικές χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης των κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του κοινού προγραμματισμού·

132.  ζητεί να ενισχυθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΚΟ, με το να καταστούν σαφείς οι δυνατότητες συγχρηματοδότησης και να παρασχεθούν περισσότερες τέτοιες δυνατότητες, μέσω της πρόβλεψης πολυετών εταιρικών σχέσεων και της διασφάλισης της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων·

133.  ζητεί να βελτιωθούν οι απαιτήσεις για ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει τα ταχέως εξελισσόμενα γεγονότα·

134.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν η προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και η σχετική ενημέρωση -μεταξύ άλλων μέσω της ειδικής ομάδας της ΕΕ για τη στρατηγική επικοινωνία- καθώς και η επιρροή της στον κόσμο· εκτιμά ότι τούτο πρέπει να θεωρηθεί στόχος πολιτικής· τονίζει, κατά συνέπεια, την επείγουσα ανάγκη ειδικής ανά χώρα και/ή ανά περιφέρεια στρατηγικής επικοινωνίας στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και σημαντικά αυξημένου συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κρατών μελών·

135.  υπογραμμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τοπικό προγραμματισμό και στην εποπτεία του προγραμματισμού και στην τελική εκταμίευση των κονδυλίων, και στον προσδιορισμό των δικαιούχων, ιδίως στην περίπτωση των ΥΑΔ και των ΟΚΠ που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους τομείς· επαναλαμβάνει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ δεν μπορούν να είναι οι μόνες υπεύθυνες για τις αποφάσεις χρηματοδότησης λόγω του έργου τους και του καθεστώτος τους στις τρίτες χώρες·

136.  υπογραμμίζει ότι η κοινωνία των πολιτών των αντίστοιχων χωρών θα πρέπει να συμμετέχει στενά στον προγραμματισμό των μηχανισμών ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αποκεντρωμένη συνεργασία κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του, προκειμένου να καθιερωθούν σταθερές και βιώσιμες εταιρικές σχέσεις, να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες των πληθυσμών και να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές πραγματικότητες των επηρεαζόμενων ατόμων·

137.  υπενθυμίζει ότι, σε ορισμένες περιστάσεις, οι πολιτικοί στόχοι και οι επιδιώξεις της ΕΕ, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η ανάπτυξη, επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω της εκταμίευσης πολλών μικρών επιχορηγήσεων στις οργανώσεις βάσης, παρά μέσω της διάθεσης ενός μεγαλύτερου κονδυλίου σε έναν μόνο δικαιούχο·

138.  υπογραμμίζει τη σημασία των αρχών των «αναλογικών κερδών» και της αιρεσιμότητας· θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθούν ισχυρότεροι μηχανισμοί αιρεσιμότητας, στο πλαίσιο των οποίων η άμεση δημοσιονομική στήριξη που χορηγείται σε κρατικές αρχές ή σε κυβερνητικά όργανα και μη κρατικούς φορείς θα μπορεί να αναστέλλεται ή, όπου είναι δυνατό, να ανακατευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών σε περιπτώσεις στις οποίες οι οργανισμοί αυτοί δεν τηρούν ή δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση επίτευξης των στόχων της χορηγούμενης χρηματοδότησης ή παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

139.  απαιτεί, όταν η αναπτυξιακή βοήθεια χρησιμοποιείται για τη μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, διαφάνεια, λογοδοσία, διεξοδικό έλεγχο, αναπτυξιακή προσθετικότητα, τήρηση των αρχών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, και διασφάλιση αυστηρών προτύπων στον τομέα του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωμάτων·

140.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δέσμευσης πόρων, μέσω των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης, για συνεργασία και τεχνική βοήθεια προς τρίτες χώρες, ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να προαχθεί η προσχώρηση στον διακανονισμό του Wassenaar, στην Ομάδα της Αυστραλίας, στο Καθεστώς Ελέγχου Τεχνολογίας Πυραύλων και στην Ομάδα Προμηθευτών Πυρηνικών Υλικών, και να προληφθούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετιζόμενες με την εν εξελίξει αναδιατύπωση του κανονισμού για τα αγαθά διπλής χρήσης·

141.  τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική δομή απαιτεί κατάλληλους ελέγχους και ισορροπίες, διαφάνεια, δικαίωμα ελέγχου της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συμβολής του Κοινοβουλίου στις στρατηγικές πολιτικές και του ελέγχου της εφαρμογής εκ μέρους του, καθώς και τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την αναθεώρηση των θεματικών προτεραιοτήτων, εάν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των νομοθετικών πράξεων, και την έγκριση πρόσθετων ουσιαστικών στοιχείων όπως στρατηγικών εγγράφων και εγγράφων πολυετούς προγραμματισμού·

142.  είναι πεπεισμένο ότι η μετά το 2020 γενιά των EFI πρέπει να τηρεί τις δημοσιονομικές αρχές της ειλικρίνειας και της ενότητας·

143.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση και οι διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου θα πρέπει να είναι αρκετά αυστηρές και διαφανείς ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πόρων και να είναι δυνατή η πραγματοποίηση των κατάλληλων τροποποιήσεων για να αυξηθεί η ικανότητα απορρόφησης εφόσον είναι αναγκαίο.

o
o   o

144.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27.
(2) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 11.
(3) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ L 335 της 15.12.2017, σ. 6.
(5) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 77.
(6) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85.
(7) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(8) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 95.
(9) ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
(10) ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1.
(11) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(12) Βλέπε έκθεση A8-0211/2017.
(13) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(14) ΕΕ C 407 της 8.12.2015, σ. 8.
(15) ΕΕ C 60 της 16.2.2016, σ. 3.
(16) ΕΕ C 122 της 19.4.2017, σ. 4.
(17) Δημοσιεύθηκε στον ακόλουθο ιστότοπο της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0026.
(20) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 109.
(21) ΕΕ C 408 της 30.11.2017, σ. 21.
(22) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 110.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0306.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0036.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0037.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0094.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0262.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0263.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0261.
(31) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 25.
(32) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0408.
(33) https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου