Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2146(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0123/2018

Внесени текстове :

A8-0123/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0123

Приети текстове
PDF 657kWORD 76k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — осми, девети, десети и единадесети Европейски фонд за развитие
P8_TA(2018)0123A8-0123/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година (2017/2146(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година (COM(2017)0364 – C8‑0257/2017),

—  като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие (COM(2017)0299),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Комисията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръките на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2016 година (05078/2018 – C8-0053/2018, 05079/2018 – C8-0054/2018, 05080/2018 – C8‑0055/2018, 05082/2018 – C8-0056/2018),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г.(3) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(4),

—  като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(5),

—  като взе предвид член 33 от Вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощта от Общността по линия на Втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО(6),

—  като взе предвид член 32 от Вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за финансирането и управлението на помощите, предоставени от Общността съгласно Финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и за предоставянето на финансова помощ, предназначена за отвъдморските страни и територии, за които се прилагат разпоредбите на част четвърта от Договора за ЕО(7),

—  като взе предвид член 11 от Вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Общността съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ и ЕО и относно разпределянето на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, по отношение на които се прилага част четвърта от Договора за ЕО(8),

—  като взе предвид член 11 от Вътрешното споразумение от 24 юни 2013 г. и от 26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите —членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(9),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим към сътрудничеството при финансиране на развитието съгласно Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО(10),

—  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за 9-ия Европейски фонд за развитие(11),

—  като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(12),

—  като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(13),

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0123/2018),

1.  освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 281.
(2) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 289.
(3) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(4) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(5) ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.
(6) ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.
(7) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.
(8) ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.
(9) ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.
(10) ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.
(11) ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.
(12) ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.
(13) ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година (2017/2146(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година (COM(2017)0364 – C8‑0257/2017),

—  като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие (COM(2017)0299),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Комисията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръките на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2016 година (05078/2018 – C8-0053/2018, 05079/2018 – C8-0054/2018, 05080/2018 – C8‑0055/2018, 05082/2018 – C8-0056/2018),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2017)0379),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г.(3) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(4),

—  като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(5),

—  като взе предвид член 33 от Вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощта от Общността по линия на Втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО(6),

—  като взе предвид член 32 от Вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за финансирането и управлението на помощите, предоставени от Общността съгласно Финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и за предоставянето на финансова помощ, предназначена за отвъдморските страни и територии, за които се прилагат разпоредбите на Част четвърта от Договора за ЕО(7),

—  като взе предвид член 11 от Вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Общността съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ и ЕО и относно разпределянето на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, по отношение на които се прилага четвърта част от Договора за ЕО(8),

—  като взе предвид член 11 от Вътрешното споразумение от 24 юни 2013 г. и от 26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(9),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим към сътрудничеството при финансиране на развитието съгласно Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО(10),

—  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за 9-ия Европейски фонд за развитие(11),

—  като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(12),

—  като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(13),

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0123/2018),

A.   като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност Парламентът иска да подчертае специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на ЕС чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  одобрява приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 281.
(2) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 289.
(3) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(4) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(5) ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.
(6) ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.
(7) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.
(8) ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.
(9) ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.
(10) ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.
(11) ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.
(12) ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.
(13) ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година (2017/2146(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0123/2018),

A.  като има предвид, че основната цел на Споразумението от Котону, като рамка на отношенията на Съюза с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и отвъдморските страни и територии (ОСТ), е да се намали и в крайна сметка да се изкорени бедността, в съответствие с целите за устойчиво развитие и постепенно интегриране на държавите от АКТБ и на ОСТ в световната икономика;

Б.  като има предвид, че Европейските фондове за развитие (ЕФР) са основният финансов инструмент на Съюза за предоставяне на помощ за сътрудничество за развитие на държавите от АКТБ и на ОСТ;

В.  като има предвид, че историята на държавите членки възлага на Съюза задължения по отношение на развитието на държавите от АКТБ и на сътрудничеството с ОСТ, които са свързани с бъдещето на Съюза поради геополитиката, глобализацията и световни предизвикателства като последиците от изменението на климата или демографските промени;

Г.  като има предвид, че Комисията, в качеството си на изпълнителен орган, носи отговорност за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕФР;

Д.  като има предвид, че появата на нови предизвикателства в световен мащаб променя из основи моделите на предоставяне на помощ и принуждава всички заинтересовани страни в сферата на развитието да обмислят нов подход за предоставяне на помощ и преориентиране на сегашната рамка за външна помощ;

Е.  като има предвид, че принципите на устойчивост, съгласуваност на политиките и ефективност са от решаващо значение за разработването на нов и междусекторен подход на Съюза в областта на развитието, с оглед засилване на положителното въздействие от неговата помощ за развитие и резултатите в тази област;

Ж.  като има предвид, че прозрачността и отчетността са предпоставки както за демократичния контрол, така и за съгласуваността на действията на Съюза в областта на развитието с целите на други участници, например държави членки, международни организации, международни финансови институции и многостранни банки за развитие;

З.  като има предвид, че ефективната координация е от основно значение за ограничаване на риска от разпокъсаност на помощта и за увеличаване в максимална степен на съгласуваността на въздействието и възприемане на приоритетите за развитие от страна на партньорите;

И.  като има предвид, че съвместното финансиране за развитие и съвместните програми за развитие следва да доведат до по-добро насочване на целите, установяване на полезни взаимодействия и споделяне на информация от рамките за резултати на различните организации;

Й.  като има предвид, че разработването на нови начини на намеса, като например смесено финансиране, капацитети или платформи за инвестиции и специализирани доверителни фондове, е начин за увеличаване на финансирането извън официалната помощ за развитие, но при спазване на условията, свързани с прозрачността, водещи до допълняемост и оказващи положително въздействие на място;

К.  като има предвид, че мобилизирането на частния сектор и привличането на допълнителни инвестиции е от решаващо значение предвид недостига на финансиране, необходимо за постигането на амбициозните цели за развитие и за осигуряването на най-добрите градивни елементи за устойчиво развитие в държавите бенефициенти, съобразени със собствения им административен капацитет и обществената им структура;

Л.  като има предвид, че бюджетната подкрепа, въпреки че е движеща сила от ключово значение за извършването на промяна и за справяне с основните предизвикателства пред развитието, носи значителен фидуциарен риск и следва да се предоставя само ако осигурява достатъчно равнище на прозрачност, проследяемост и отчетност и е придружена от ясен ангажимент от страна на държавите партньори за провеждане на политически реформи;

М.  като има предвид, че помощта за развитие се прилага в сложна и нестабилна геополитическа обстановка, която се намира под въздействието на фактори като слаби рамки за управление, корупция, социална и икономическа нестабилност, въоръжени конфликти, кризисни или следкризисни ситуации, предизвикващи миграция или принудително разселване, или здравни кризи;

Н.  като има предвид, че Парламентът отново призова за включването на ЕФР в общия бюджет на Съюза;

Декларация за достоверност

Ключови констатации от финансовото изпълнение за 2016 г.

1.  приветства продължаващите усилия, полагани от службите на Комисията за подобряване на цялостното финансово управление на ЕФР по отношение на неизпълнените стари поети задължения и плащания по предварително финансиране;

2.  отбелязва по-специално, че целта за намаляване с 25% е леко надхвърлена по отношение на старите неприключени задължения, като е достигнала 28% и 36% по отношение на старите неусвоени кредити за задължения;

3.  отбелязва също така действията за намаляване и приключване на неприключените изтекли договори, тъй като закъсненията, надхвърлящи 18 месеца след края на техния срок на действие, носят значителен риск от възникване на грешки по отношение на редовността, доколкото подкрепящата документация може вече да не е на разположение и служителите, които отговарят за управлението на тези договори, може също вече да не са там, за да осигурят необходимата непрекъснатост на операциите;

4.  отбелязва, че общият дял на изтеклите договори в портфейла на Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO) на Комисията е 15,15% в края на 2016 г. в сравнение с целта от 15%; изразява съжаление, че 1 058 (или 56%) от общо 1 896 изтекли договора са свързани с управлението на операциите на ЕФР и че оперативният период на 156 от тези 1 058 изтекли договора по ЕФР е изтекъл преди повече от 5 години, като финансовата стойност на последните е в размер на 323 милиона евро;

5.  въпреки това изразява съжаление, че според Сметната палата („Палатата“) системите за наблюдение и контрол все още са били оценени като само частично ефективни;

Надеждност на отчетите на ЕФР

6.  приветства становището на Палатата, че годишните отчети на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР за 2016 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на ЕФР към 31 декември 2016 г., както и че резултатите от операциите, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година са в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент за ЕФР и международно приетите счетоводни стандарти в публичния сектор;

7.  настоятелно призовава Комисията да предприеме действия за решаване на въпроса за събирането на вземания по неусвоено авансово финансиране, неправилно вписани като оперативни приходи, тъй като това неправилно вписване на оперативни приходи е довело до корекции в размер на 3,2 милиона евро;

8.  изразява съжаление във връзка с факта, че тези грешки при въвеждането на информация са налице от 2015 г. насам в контекста на управлението на нарежданията за събиране на вземания; отбелязва обаче, че през 2016 г. ГД „Международно сътрудничество и развитие“ (ГД DEVCO) издава подробни указания за своя персонал относно правилното записване на нарежданията за събиране на вземания от този вид;

Законосъобразност и редовност на операциите на ЕФР

9.  приветства становището на Палатата, че свързаните с отчетите приходи за 2016 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

10.  отново изразява загриженост във връзка с оценката на Палатата относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания, които са засегнати от съществени грешки;

11.  отбелязва, че според оценката на Палатата в годишния ѝ доклад размерът на изчисления процент грешки за разходите, свързани с отчетите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР, е 3,3%, което показва леко намаление в сравнение с 3,8% през 2014 г. и 2015 г., 3,4% през 2013 г. и 3% през 2012 г.;

12.  отбелязва и изразява съжаление във връзка с факта, че 24% от операциите, подлежащи на преразглеждане (35 от общо 143), са засегнати от грешки; отбелязва резултатите от одитираната извадка от проекти, според които 35 от общо 130 плащания (27%) са засегнати от грешки, и по-специално факта, че 26 от тези 35 плащания (74%) са засегнати от количествено измерими грешки, като 9 окончателни операции са били разрешени след извършване на всички предварителни проверки;

13.  отбелязва със загриженост, че за два случая на количествено измерими грешки службите на Комисията са разполагали с достатъчно информация от нейните системи за управление, за да предотвратят, открият или коригират грешките, преди да приемат разходите, което е имало пряко положително въздействие върху изчисленото ниво на грешки, което е щяло да бъде с 0,7 процентни пункта по-ниско, и че пет операции, засегнати от грешки, не са били открити от външни одитори или контрольори;

14.  отбелязва, че по отношение на бюджетната подкрепа и на проекти с множество донори, изпълнявани от международни организации с прилагане на условния подход, самото естество на финансирането и условията за извършване на плащания по тези проекти ограничават риска от грешки в операциите; припомня нееднократно изразяваната си загриженост както относно обединяването на средствата на Съюза с финансиране от други донори, и по-специално факта, че средствата на Съюза не се заделят целево за конкретни разграничими разходи, така и относно ограниченията на одитната дейност на Палатата, произтичащи от прилагането на условния подход;

15.  изразява загриженост във връзка с повторяемостта и еднообразната типология на грешките, особено в областта на обществените поръчки, въпреки последователните планове за корективни действия, а именно неспазване на правилата за обществени поръчки, с един случай на възлагане на договори за поръчки за услуги без състезателна процедура за подбор, разходи, които не са били извършени, недопустими разходи или липса на подкрепящи документи; отбелязва, че тези грешки се отнасят също така до операциите, свързани с програмни разчети, безвъзмездна финансова помощ и споразумения между Комисията и международни организации за отпускане на безвъзмездна финансова помощ; призовава Комисията да подходи към отстраняването на недостатъците в управлението на договори, процедурите за подбор, управлението на документи и на системата за възлагане на обществени поръчки като към въпрос с неотложен характер;

16.  отново заявява, че Комисията следва да полага повече усилия в тези конкретни области на сътрудничество чрез прецизиране на приетия план за действие за справяне с установените слабости, особено когато количествено измеримите грешки сочат слабости в контрола от страна на международни организации по отношение на спазването на договорните разпоредби, като част от общите усилия за подобряване на методите на управление на риска, общото укрепване на системите за контрол и непрекъснатост на дейността;

17.  приканва ГД DEVCO да отдели необходимото внимание на записването и контрола на плащанията, с цел да се спазват сроковете в рамките на финансовите процедури и работни процеси;

Ефективността на рамката за контрол

18.  приветства непрекъснатите усилия на ГД DEVCO за подобряване на прилагането на нейната рамка за контрол, по-специално насочването към високорискови области, свързани с финансови средства при непряко управление чрез международни организации и агенции за развитие и безвъзмездна финансова помощ при пряко управление; отбелязва разширяването на обхвата на резервата, така че да обхваща и безвъзмездната финансова помощ и програмните разчети при непряко управление;

19.  признава, че помощта за развитие често се осъществява в трудна, нестабилна или критична обстановка, която благоприятства появата на грешки;

20.  отново отправя своя призив за отделяне на непрекъснато внимание на повтарящите се слабости в прилагането на ключови контролни мерки, а именно уязвимостта на предварителните проверки, осъществявани преди извършването на плащанията по проекти, и проверките на разходите чрез външни одити; отбелязва, че ГД DEVCO е в процес на преразглеждане на заданията на одитите и проверките, за да получи информация, позволяваща извършване на оценка на качеството;

21.  приветства факта, че за пета година се извършва проучване на процента остатъчни грешки (RER) в съответствие с методологията за RER, което отсега нататък ще представлява градивен елемент на процеса за получаване на гаранции на ГД DEVCO;

22.  приветства факта, че ГД DEVCO е коригирала всички слабости, изложени в доклада на Палатата за 2013 г., но отбелязва въпреки това, че специфичният за процента остатъчни грешки метод на изчисление все още предоставя прекалено голяма свобода на преценка при изчисляването на отделните проценти грешки;

23.  отбелязва с интерес, че за първи път през 2016 г. проучването на RER определи процента остатъчни грешки на 1,7%, което е под прага на същественост от 2% и потвърждава една низходяща тенденция от 2014 г. насам, което съответства на изложена на риск сума в размер на 105 милиона евро (или 1,9% от разходите за 2016 г.) с капацитет за коригиране на грешки – или очаквани бъдещи корекции — в размер на 25 милиона евро (24%), като същевременно се имат предвид обаче установените слабости при вписването на нареждания за събиране на вземания в счетоводната система; при все това счита, че следва да продължи да се отдава специално внимание на операциите за бюджетна подкрепа с оглед на високата им степен на присъщ риск;

24.  отново изразява подкрепата си за преминаването от обща резерва към изразяването на диференцирани резерви, както беше поискано от Парламента в предходните му резолюции относно ЕФР, за да се подсили постепенно установяването на гаранциите на различните оперативни процеси, с i) резерва въз основа на процента грешки в следните четири области с най-високи рискове, а именно за безвъзмездна финансова помощ при пряко и непряко управление, непряко управление с международни организации и агенции за развитие, и оценки на програми, и ii) специфична и подновявана резерва за Механизма за подкрепа на мира в Африка (APF); насърчава Комисията да продължи да усъвършенства процесите си на управление в зависимост от риска и финансовите обеми и ако е целесъобразно, да добави допълнителни условия;

25.  подкрепя факта, че Комисията поддържа резервата си по отношение на APF във връзка с управлението и докладването относно корективни мерки при управлението на финансовите средства; отново отправя призива си към Комисията да продължи своите усилия в рамките на стълба за оценка на риска, насочени към засилване на системата за контрол за управлението и оперативното наблюдение на APF с оглед да защити ЕФР от незаконни и неправомерни разходи; изисква от Комисията да продължи да укрепва структурата и ефективността на коригиращите мерки на ниво договори;

26.  отбелязва, че 14,16 милиона евро са били събрани за възстановяването на недължими плащания поради нередности и грешки;

27.  отбелязва, че разходите за контрол възлизат на 280,17 милиона евро или 4,26% от общия размер на плащанията, направени от ГД DEVCO през 2016 г.; във връзка с това счита, че работата по цялостната ефективност на рамката на контролните дейности и тяхното взаимно допълване с принципите за добро управление следва да бъде извършвана редовно, за да се осигурят достатъчно гаранции;

28.  счита за необходимо да се поддържа последователна стратегия за контрол, осигуряваща баланс между капацитета за усвояване на средства на държавите партньори, зачитането на разпоредбите за спазване и целите, свързани с изпълнението, която следва да бъде надлежно отразена в управлението на различните дейности и форми на предоставяне на помощ;

29.   счита, че по отношение на инфраструктурните проекти, финансирани по линия на ЕФР, е от съществено значение провеждането на независима предварителна оценка, вземаща предвид социалното въздействие и въздействието върху околната среда на проектите, както и тяхната добавена стойност;

Мониторинг и докладване относно резултатите на ГД DEVCO към постигането на нейните цели

30.  приканва ГД DEVCO да подобри значително своите механизми за мониторинг и докладване на резултатите, за да се гарантира, че ключовите показатели, установени в различни системи за измерване на резултатите, се наблюдават систематично и редовно и че на висшето ръководство се предоставя своевременно подходяща и надеждна информация; отново заявява, че социалните и екологичните аспекти, както и икономическите аспекти, трябва да бъдат вземани под внимание при оценката на целите за развитие;

31.  счита, че честотата на осъществяването на мониторинг и докладване следва да бъде определена, като се вземат предвид естеството на целите, които трябва да бъдат наблюдавани, видът показател и методите за събиране на данни, както и нуждите във връзка с мониторинга и докладването;

32.  призовава ГД DEVCO, заедно с други заинтересовани лица в областта на външните работи, да продължи да разработва своята комуникационна стратегия и своите комуникационни инструменти, като подчертава основните постигнати резултати, и да увеличи още повече цялостната видимост на подкрепяните от ЕФР проекти, за да достигне до по-широка общественост, като предоставя съответната информация за приноса на Съюза за решаването на глобалните предизвикателства;

33.  счита, че 86-те доклада за напредъка в управлението на външната помощ (EAMR), изготвени от делегациите на Съюза, са полезен принос както към веригата за получаване на увереност, така и към измерването на резултатите на всяка делегация на Съюза, като същевременно настоява за надеждност на данните, използвани във връзка с това докладване; отбелязва положителната за ГД DEVCO тенденция във връзка с изпълнението на резултатите от страна на делегациите на Съюза, като през 2016 г. целите са постигнати при 21 от 24 ключови показателя за изпълнението (КПИ) в сравнение с 20 през 2015 г. и 15 през 2014 г., с изключение на КПИ, свързани с точността на финансовите прогнози за вземане на решения, процента на плащанията, извършени в рамките на тридесетдневен срок, и зачитането на по-гъвкавите договорености за използване на персонала в делегациите на ЕС;

34.  въпреки това изразява загриженост, че 980 проекта от общо 3 151 (31%) са били квалифицирани като проблематични и че шест делегации на Съюза са все още под референтната стойност от 60% за екологични КПИ; призовава службите на Комисията да следят отблизо тези делегации на Съюза, които наскоро са достигнали целта от 60% или са малко над целта от 60%, с оглед усъвършенстване и консолидиране на анализа на тенденциите при делегациите на Съюза;

35.  приканва ГД DEVCO да разгледа възможността за пренасрочване или осъвременяване на референтната стойност от 60%; отново заявява, че определението на някои КПИ също би могло да бъде преразгледано в зависимост от типологията на установените проблеми или на рисковата среда на всяка делегация на Съюза, за да се намерят нови маржове на подобрение;

36.  изтъква, че е важно да се гарантира, че програмите са съобразени и не са прекалено амбициозни, което би застрашило очакваните от помощта резултати; приканва ГД DEVCO, в резултат на мониторинга на изпълнението на целите от страна на делегациите на Съюза, да поддържа реалистичен броя на проектите в делегациите на Съюза;

37.  счита, че е важно да продължи да се напомня редовно на ръководителите на делегации, по време на ad hoc или регионални семинари, за тяхната ключова роля в консолидирането на веригата на достоверност на ГД DEVCO и за тяхната обща отговорност за управлението на портфейли от проекти, изискващо адекватна оценка и претегляне на различните компоненти, които могат да доведат до изразяване на резерви, в допълнение към техните политически задължения; отбелязва, че нито една делегация на Съюза не е изразила резерви в своя EAMR за 2016 г.;

38.  призовава Комисията да докладва незабавно за предприетите конкретни корективни действия, когато даден проект е класифициран като „червен“ за две последователни години, с цел бързо да се преразгледа първоначалната концепция на проекта, евентуално да се преразпределят средства към по-жизнеспособни проекти и нужди или дори да се обсъди възможността за спиране на проекта;

Надзор и управление на доверителните фондове на Съюза

Допълняемост и въздействие

39.  подчертава, че съгласуваността и допълняемостта на финансовите инструменти за развитие със стратегията на ЕФР и общите цели на политиката на Съюза за развитие следва да бъдат непрекъснато гарантирани;

40.  признава, че доверителните фондове на Съюза бяха създадени с цел да се предостави бърз политически отговор, в контекста на липсата на ресурси, на някои критични ситуации или големи кризи, като например кризата с мигрантите или необходимостта от обвързване на помощ, възстановяване и развитие;

41.  разбира, че при такива обстоятелства специалните доверителни фондове на Съюза предлагат гъвкавост и набор от възможности за съчетаване на географските и тематичните интервенции чрез различни прозорци;

42.  подчертава обаче, че Комисията трябва да гарантира, че тези доверителни фондове добавят стойност към съществуващите действия, допринасят за увеличаване на видимостта на външната дейност и меката сила на Съюза и не се дублират с други финансови инструменти;

43.  отбелязва, че в общата сума за всички доверителни фондове на Съюза (5 026 милиона евро към края на ноември 2017 г.), 2 403 милиона евро са от ЕФР, като 2 290 милиона евро са обещани за извънредния доверителен фонд на Съюза за Африка (Доверителния фонд за Африка) и 113 милиона евро за доверителния фонд на Съюза за Централноафриканската република (доверителния фонд „Беку“);

44.  при все това припомня високите присъщи рискове, поемани от тези инструменти за развитие, и нееднозначния до момента опит в тяхното прилагане; изтъква отново необходимостта от осигуряване на максимална прозрачност и отчетност по отношение на използването на тези инструменти;

45.  приветства Специален доклад № 11/2017 на Палатата относно доверителния фонд „Баку“; признава, че въпреки някои недостатъци доверителният фонд „Баку“ е обещаващо начало, и отбелязва, че създаването на доверителен фонд беше бърз отговор на необходимостта от установяване на връзка между помощ, възстановяване и развитие; призовава Комисията да следва препоръките на Палатата, за да разработи насоки за избор на начина за предоставяне на помощ (доверителен фонд или друг инструмент); счита, че тези насоки трябва да отразяват възможния риск и недостатъците, свързани с доверителните фондове, и да вземат предвид нееднозначните до момента резултати от използването им; изразява съжаление, че доверителният фонд „Баку“ не успя да подобри значително общата координация на донорите;

46.  призовава за установяване на най-добри практики, за да се допринесе за по-добра координация на двустранната помощ и инструментите за помощ на различните донори;

47.  припомня, че обхватът на доверителните фондове на Съюза трябва да бъде обвързан с осигуряването на допълняемост, особено с цел да се отговори по подходящ начин на нуждите и приоритетите на държавите партньори в ситуации след конфликт или бедствие, като вниманието се съсредоточи върху области, където добавената стойност и стратегическото въздействие са най-големи;

48.  счита, че както доверителните фондове на Съюза, насочени към една държава, така и доверителните фондове на Съюза, подкрепящи програми, насочени към няколко държави, са по-ефективни, когато разполагат с официална и съгласувана структура на управление, която може засили гласа на заинтересованите страни, техните ценности и рамки за общи резултати;

49.  счита за важно доверителните фондове на Съюза да имат за цел привличане на допълнителни средства от държавите членки, частния сектор и други донори;

50.  подчертава факта, че избирателността, надзорът и отчетността за резултатите, постигнати от доверителните фондове на Съюза, трябва да бъдат задълбочени в рамките на програми за партньорство и трябва да разчитат на предварителна оценка на сравнителните предимства на доверителните фондове на Съюза в сравнение с други канали за предоставяне на помощ; припомня необходимостта да се гарантират пълна прозрачност и достъп до данни, както и ясни правила за контрол и мониторинг;

Доверителен фонд „Беку“

51.  приветства създаването на доверителния фонд „Беку“ и неговия принос към международните действия в отговор на кризата в Централноафриканската република; признава, че този първи доверителен фонд може да бъде разглеждан като пилотен проект с основно значение по редица причини и че е необходимо да се разработят по-точни указания относно въпросите от системно значение на координирането, мониторинга и оценката на донорите съгласно по-систематичен подход за получаване на гаранции;

52.  счита, че е необходимо повече време, за да се направи правилна оценка на ефективността на доверителния фонд „Беку“ и да се извлекат поуки от оперативното му прилагане;

53.  счита, че следва да се обърне особено внимание също така на ефективността и политическото управление на доверителните фондове на Съюза, както и на липсата на гаранции и надзор във връзка с окончателното използване на отпуснатите финансови средства;

54.  счита, че следва да се отдели специално внимание на ограниченото влияние на доверителния фонд „Беку“ върху координацията между заинтересованите страни, както и че Комисията следва да направи всичко възможно, за да използва опита, натрупан в дейностите на ЕФР в области като прилагането и координацията на многостранни инвестиции и управлението на отговорността за резултатите;

55.  изразява загрижеността си относно факта, че вноските на държавите членки в доверителния фонд „Беку“ до момента са сравнително ниски; призовава държавите членки да се ангажират в по-голяма степен, за да се гарантира, че доверителният фонд „Беку“ постига очакваните от него политически цели;

56.  счита, че следва да се обърне надлежно внимание на управлението на административните разходи спрямо общия размер на вноските, на изчисляването на пълните разходи за управление и на намирането на начини максимален дял от предоставената помощ да достига до крайните бенефициенти;

57.  призовава Комисията да приложи всеобхватни механизми за контрол, за да гарантира политически контрол от страна на Парламента върху ръководството, управлението и изпълнението на тези нови инструменти в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; счита, че е важно да се разработят специални стратегии за надзор за доверителните фондове на Съюза, със специфични цели, планирани резултати и прегледи;

Изпълнение на дейности за предоставяне на бюджетна подкрепа

Допустимост и присъщи рискове

58.  отбелязва, че плащанията за бюджетна подкрепа, финансирани от ЕФР през 2016 г., възлизат на 644 милиона евро; отбелязва, че операциите за бюджетна подкрепа по ЕФР, които са в процес на изпълнение, са били 109 през 2016 г., с 56 плащания;

59.  признава гъвкавостта на Комисията при преценката дали са изпълнени общите условия за допустимост, за да преведе плащанията на държавата партньор (диференциация и динамичен подход към критериите за допустимост), поради широко тълкуване на правните разпоредби, и изразява загриженост във връзка с окончателното използване на прехвърлените средства и липсата на проследяемост при смесването на финансови средства на Съюза с бюджетни ресурси на държавата партньор;

60.  настоятелно призовава Комисията да разшири използването на ориентирана към резултатите бюджетна подкрепа чрез по-ясно определяне на резултатите в областта на развитието, които следва да бъдат постигнати във всяка програма и всеки сектор на бюджетна подкрепа, и преди всичко да укрепи механизмите за контрол по отношение на поведението на получаващите подкрепа държави в областта на корупцията, зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; изразява дълбока загриженост относно евентуалното използване на бюджетна подкрепа в държави, в които липсва демократичен контрол поради липсата на функционираща парламентарна демокрация и свободи за гражданското общество и медиите или поради недостатъчен капацитет на контролиращите органи; призовава за създаването на свободна от корупция верига на разходите; счита, че е от приоритетно значение тази подкрепа да се обвърже с ефективна борба с корупцията в държавите, които получават бюджетна подкрепа;

61.  припомня, че рискът от отклоняване на средства остава висок и че рисковете от корупция и измами често са свързани с управлението на публичните финанси и с реформите; отново заявява, че следва да се обърне по-голямо внимание на тези рискове в рамките на политическия диалог и на определянето на стратегия за договорите за бюджетна подкрепа в бъдеще, по-специално за да се оцени способността на съответното правителство да реагира и способността за прилагане на реформи; изтъква, че рисковете и резултатите от предварителните и последващите проверки трябва да бъдат наблюдавани внимателно;

62.  при все това призовава Комисията да гарантира преразглеждане, спиране, намаляване или анулиране на бюджетната подкрепа и отпускането на средства в случаите на непостигане на ясните първоначални цели и ангажименти и/или когато политическите и финансовите интереси на Съюза са изложени на риск;

63.  припомня необходимостта ЕФР да предлагат максимална откритост и прозрачност; подкрепя публичното оповестяване на съответната бюджетна информация, свързана с програмите за бюджетна подкрепа, с цел подобряване на прозрачността и отчетността на и пред всички заинтересовани страни, включително гражданите;

Бюджетна подкрепа за подобряване на мобилизирането на национални приходи в Африка на юг от Сахара

64.  подчертава значението на мобилизирането на национални приходи в по-слабо развитите държави, тъй като то намалява зависимостта от помощ за развитие, води до подобряване на държавното управление и играе централна роля в изграждането на държавата; призовава да бъде засилено използването на специфични условия относно мобилизирането на национални приходи в договорите за добро управление и развитие;

65.  посочва, че Комисията все още не е използвала ефективно договорите за бюджетна подкрепа за подпомагане на мобилизирането на национални приходи в държавите с ниски и с ниски до средни доходи в Африка на юг от Сахара; отбелязва обаче, че новият подход на Комисията е увеличил потенциала на тази форма на помощ да подпомага ефективно мобилизирането на национални приходи; приканва Комисията да предоставя повече информация в своите доклади относно бюджетната подкрепа за използването на договори за бюджетна подкрепа за мобилизирането на национални приходи;

66.  подчертава факта, че укрепването на данъчните системи допринася не само за събирането на по-предвидими приходи, но също така и за отчетността на правителствата, като създава пряка връзка между данъкоплатците и тяхното правителство; подкрепя изричното включване на подобрението на мобилизирането на национални приходи в списъка на Комисията за ключови предизвикателства пред развитието, които трябва да бъдат преодолени чрез бюджетна подкрепа;

67.  посочва предизвикателствата, свързани с избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и незаконните финансови потоци; призовава Комисията да се придържа към своите насоки, когато извършва макроикономически оценки и оценки от гледна точка на управлението на публичните финанси на аспекти, свързани с мобилизирането на национални приходи, с цел да получи по-добър поглед върху най-проблематичните области, например мащаба на данъчните стимули, трансферното ценообразуване и отклонението от данъчно облагане;

68.  приканва освен това Комисията да увеличи своята ангажираност в борбата с отклонението от данъчно облагане и данъчните злоупотреби, като намали финансовата си подкрепа за включени в черните списъци данъчни убежища чрез средствата на ЕФР, с цел да се създаде стимул за държавите, включени в списъците, които насърчават практиките на данъчни злоупотреби, да спазват критериите на Съюза за справедливо данъчно облагане;

69.  посочва, че липсват подходящи инструменти за мониторинг за оценка на степента, до която бюджетната подкрепа е допринесла за общото подобряване на мобилизирането на национални приходи;

70.  счита, че е изключително важно да продължат да се насърчават справедливи и прозрачни национални данъчни системи в областта на данъчната политика, да се увеличи подкрепата за процесите и органите за надзор в областта на природните ресурси и да продължат да се подкрепят реформите на управлението, които насърчават устойчивата и прозрачна експлоатация на природните ресурси;

71.  подчертава, че е необходимо да се прилагат по-често специфични условия за мобилизирането на национални приходи, тъй като те ясно обвързват отпускането на плащанията за бюджетна подкрепа с напредъка на държавата партньор в реформите в областта на мобилизирането на национални приходи;

72.  насърчава Комисията да разшири обхвата на компонента на бюджетната подкрепа, свързан с изграждането на капацитет, тъй като той полага здрави основи за дългосрочна икономическа и социална трансформация и разглежда основните пречки за ефективното събиране на публичните приходи;

73.  приканва Комисията, за всички съществуващи и бъдещи договори за бюджетна подкрепа с компонент за изграждане на капацитет, насочен към мобилизирането на национални приходи, да повиши осведомеността на държавите партньори за наличието на такава подкрепа и да улесни нейното използване, по-конкретно за покриване на нуждите от изграждане на капацитет, които все още не са обхванати от други донори;

Необходимост от засилено сътрудничество с международни организации

74.  отбелязва, че плащанията по ЕФР за проекти с множество донори, изпълнявани от международни организации, през 2016 г. възлизат на 914 милиона евро;

75.  счита, че многостранните финансови институции за развитие следва да работят, за да направят използването на смесено финансиране по-ефективно, особено по отношение на допълняемостта;

76.  подчертава, че многостранните банки за развитие следва да допринасят по координиран и хармонизиран начин за постигане на секторното финансиране на амбициозните цели за устойчиво развитие за 2030 г., по-специално като използват ефективно смесено финансиране и привличат частно финансиране, за да се увеличи ефикасността и въздействието на финансирането на помощта;

77.  насърчава Комисията да увеличи използването на инструмента за микрофинансиране, който се счита за важен и ефективен инструмент в борбата срещу бедността и за подпомагане на местните икономики;

78.  припомня необходимостта финансовите инструменти на ЕФР да привличат допълнителни инвестиции от частния сектор; насърчава Комисията да разработи план за действие, който да отговори на тази необходимост, и да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък;

79.  призовава Комисията да предвиди разпоредби с двойната цел прозрачност и видимост на Съюза и да предостави допълнителна информация относно проекти, които се управляват със средства на Съюза, в следващия си доклад; счита, че задълбочаването на диалога с ООН и с групата на Световната банка следва да бъде засилено с цел постигане на по-голяма прозрачност и опростяване на съвместните инструменти за сътрудничество;

80.  призовава Комисията да публикува не само данни за финансирането на НПО, но също и подробни доклади относно финансираните проекти; изразява загриженост по повод на неотдавнашните твърдения за нарушения, извършени от някои НПО; призовава Комисията активно да наблюдава развитието на ситуацията и когато е необходимо, да преразгледа предоставеното финансиране;

Справяне с новите глобални приоритети за развитие

Оперативни предизвикателства и нови движещи сили

81.  отчита необходимостта от развитие на нови модели за разработване на инструменти за предоставяне на помощ и съответните условия, в съответствие с ангажиментите на целите за устойчиво развитие и новия Европейски консенсус за развитие, за да се отговори на новите критични елементи, като например връзката между развитието и хуманитарната помощ, връзката между развитието, миграцията и мобилността, връзката с изменението на климата и връзката между мира и сигурността;

82.  подчертава, че предвид недостига на финансиране, необходимо за постигане на амбициозните цели за устойчиво развитие, частният сектор може да играе решаваща роля; отбелязва, че смесеното финансиране може да бъде полезно средство за привличане на допълнителни ресурси, при условие че неговото прилагане е надлежно обосновано, неговата добавена стойност – доказана, и че то отговаря на принципите за ефективност на развитието;

83.  подчертава обаче, че ЕФР не следва да излизат извън рамките на своя обхват и че създаването на нова връзка за справяне с нови предизвикателства не следва да подкопава постигането на други цели за развитие, и създаването ѝ трябва да бъде придружено от точни, ясни и прозрачни правила, определени въз основа на обективни и недискриминационни критерии, установени от Комисията;

84.  счита, че подобрените координация и полезни взаимодействия на подкрепата от различни донори и инструменти за помощ са от решаващо значение; призовава различните заинтересовани страни да подобрят качеството на рамките на резултатите от операциите и резултатите в областта на развитието по места;

85.  признава срещнатите оперативни затруднения или предизвикателства, по-специално с оглед на постигането на консенсус, особено когато координацията на голям брой донори е изложена на риск в една търпяща развитие, сложна обстановка и предвид променящите се нужди;

86.  счита, че инвестирането в нестабилни държави остава ключов приоритет на намесата на Съюза, като същевременно запазването на трезв подход на мониторинг би могло да доведе, когато е необходимо, до спиране на финансирането; счита, че трябва да бъде засилена практиката на оценяване на резултатите и тяхното споделяне по отношение на нестабилни държави или държави, в които се води конфликт;

87.  подкрепя усилията за справяне с въпросите, свързани с устойчивостта на резултатите в областта на развитието, когато мобилизирането на национални приходи, собствеността и политическата икономика са изложени на риск;

88.  припомня, че изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени Съюзът и правителствата в целия свят; настоятелно призовава Комисията да изпълни ангажиментите си, произтичащи от Парижкото споразумение, за засилване на свързаните с климата условия на финансирането от Съюза, за да се финансират само съобразени с климата проекти, които отразяват целите на Съюза в областта на климата, като това ще изисква по-голяма последователност в критериите за подбор;

89.  изразява загриженост от констатацията на Палатата, че системата на Съюза за сертифициране на устойчивостта на биогоривата не е напълно надеждна(1); подчертава потенциално отрицателните последици за развиващите се държави, тъй като, както твърди Палатата, „Комисията не изисква при доброволните схеми да се проверява дали производството на биогорива, сертифицирано от тези схеми, не предизвиква значителни рискове от отрицателни социално-икономически последици, като например конфликти във връзка с поземлената собственост, принудителен/детски труд, лоши условия на труд за земеделските производители, заплахи за здравето и безопасността“, поради което изисква от Комисията да разгледа този въпрос;

90.  насърчава интегрирането на етично измерение в проектирането на политическите интервенции;

91.  настоява образователните материали, финансирани от фондове на Съюза, включително „ПЕГАС“ (Палестинско-европейски механизъм за управление на социално-икономическата помощ), да съответстват на общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образование, приети от министрите на образованието на Съюза в Париж на 17 март 2015 г.; изисква от Комисията да гарантира, че фондовете на Съюза се изразходват в съответствие с определените от ЮНЕСКО стандарти за мир и толерантност в образованието;

Практическото осъществяване на връзката между развитието и миграцията

92.  отбелязва, че са били одобрени 106 проекта на обща стойност 1 589 милиона евро, като за 594 милиона евро са сключени договори и 175 милиона евро са изплатени през 2016 г. за по-добро управление на миграционните потоци и за преодоляване на първопричините за незаконната миграция чрез доверителния фонд за Африка и свързаните с него регионални прозорци; отбелязва, че една от договорените цели се отнася до „добре управлявани миграционни политики“;

93.  приканва Комисията да докладва по структуриран начин относно въздействието на програмите, стартирани по линия на доверителния фонд за Африка, по-специално въз основа на ориентирания към резултатите мониторинг от страна на Съюза и рамката на резултатите на доверителния фонд за Африка, за да се подчертаят колективните постижения;

94.  отбелязва също така в този контекст, че новият Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), като част от Европейския план за външни инвестиции, ще бъде насочен към държавите от Африка на юг от Сахара, с 400 милиона евро, предоставени от ЕФР;

95.  подкрепя увеличаването на пакета за социално и отговорно финансиране за държавите от АКТБ, отделен прозорец на Инвестиционния инструмент за АКТБ, с 300 милиона евро, така че да достигне общ капацитет в размер на 800 милиона евро, за да работи по целеви проекти, пряко насочени към борбата с първопричините за миграцията, и превръщането му в револвиращ фонд;

96.  отбелязва, че чрез Инвестиционния инструмент за АКТБ Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подкрепя основно проекти за насърчаване на развитието на частния сектор, докато допустимите проекти в публичния сектор също се разглеждат в рамките на пакета за АКТБ в областта на миграцията; приветства развитието на нови партньорства в контекста на Инвестиционния инструмент за АКТБ, управляван от ЕИБ; при все това призовава ЕИБ да предостави допълнителна информация за компонентите на ефекта на лоста, а именно съответните части, идващи от капиталовата част и от публичното финансиране от Съюза или други многостранни банки за развитие, както и обратните постъпления, реинвестирани във функционирането на Инвестиционния инструмент за АКТБ;

97.  подкрепя Комисията за създаването на миграционен кодекс в рамките на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с цел да се засили ефективното използване и проследяемостта на съответните финансови ресурси;

Към едно ново партньорство АКТБ

98.  очаква да получи пълна информация и да бъде включен в консултации относно междинния преглед на Единадесетия ЕФР, който се предполага, че ще вземе предвид Програмата до 2030 г. и новия Европейски консенсус за развитие, но който следва също така да спази изцяло принципите за ефективност на развитието, препотвърдени на форума на високо равнище на Глобалното партньорство в Найроби, по-специално принципа за поемане на отговорност от държавите получателки за изпълнение на приоритетите;

o
o   o

99.  повтаря призива си за включване на Европейските фондове за развитие в общия бюджет.

(1) Специален доклад № 18/2016 „Система на ЕС за сертифициране на устойчиви биогорива“.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност