Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2137(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0105/2018

Внесени текстове :

A8-0105/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.19

Приети текстове :

P8_TA(2018)0124

Приети текстове
PDF 813kWORD 103k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски парламент
P8_TA(2018)0124A8-0105/2018
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I — Европейски парламент (2017/2137(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑0248/2017)(2),

—  като взе предвид доклада относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2016 година, раздел I — Европейски парламент(3),

—  като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид решението на Бюрото от 16 юни 2014 г. относно Вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(7), и по-специално член 22 от него,

—  като взе предвид член 94, член 98, параграф 3 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0105/2018),

А.  като има предвид, че на 28 юни 2017 г. председателят прие отчетите на Парламента за финансовата 2016 година;

Б.  като има предвид, че на 10 юли 2017 г. генералният секретар, в качеството си на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че разполага с достатъчна увереност, че предоставените за бюджета на Парламента ресурси са използвани по предназначение, в съответствие с принципите на доброто финансово управление, и че установените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

В.  като има предвид член 166, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(2) ОВ C 323, 28.9.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ C 266, 11.8.2017 г., стр. 1.
(4) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.
(5) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.
(6) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) PE 422.541/Bur.


2. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I — Европейски парламент (2017/2137(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I — Европейски парламент,

—  като взе предвид член 94, член 98, параграф 3 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0105/2018),

А.  като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Европейския парламент декларира, че е получил достатъчна увереност, че във всички съществени аспекти отчетите дават вярна представа за финансовото състояние, както и за резултатите от операциите и паричните потоци на Парламента;

Б.  като има предвид, че в съответствие с обичайната процедура на администрацията на Парламента бяха изпратени 141 въпроса, а писмените отговори бяха получени и публично обсъдени от комисията по бюджетен контрол в присъствието на заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и вътрешния одитор;

В.  като има предвид, че съществува постоянна възможност за подобрение по отношение на качеството, ефикасността и ефективността на управлението на публичните финанси и че контролът е необходим, за да се гарантира, че политическото ръководство и администрацията на Парламента носят отговорност пред гражданите на Съюза;

Надзор на бюджетното и финансовото управление на Парламента

1.  отбелязва, че официалната система за надзор на бюджетното и финансовото управление на Парламента се състои от четири основни компонента:

   заверяването на окончателните отчети от счетоводителя на Парламента;
   годишните доклади на вътрешния одитор и неговото становище относно системата за вътрешен контрол;
   оценката на административните и другите разходи за всички институции на Съюза, включително Парламента, от неговия външен одитор — Сметната палата („Палатата“);
   процедурата по освобождаване от отговорност, подготвена от комисията по бюджетен контрол, която завършва с решение на Парламента относно освобождаването от отговорност на председателя на Парламента;

2.  приветства факта, че Палатата е разширила извадката от операции на Парламента, и насърчава Палатата да продължи в тази посока, тъй като рискът за репутацията е относително висок, като се има предвид, че финансовите и бюджетните грешки могат да окажат отрицателно въздействие върху доброто име на институцията;

3.  насърчава Палатата да обмисли публикуването на по-голям брой специални доклади относно конкретни области от дейността на Парламента, като неговата комуникационна политика и начина, по който управлява безвъзмездните средства за европейските политически партии и фондации, с особен акцент върху основаното на резултатите бюджетиране;

4.  приветства последващите действия на администрацията за укрепване на вътрешния опит в областта на счетоводните отчети и одита чрез създаването на допълнителна служба за членовете на ЕП, които участват в процедурите по освобождаване от отговорност на институциите на Съюза, като по този начин се предоставят помощ и подкрепа за разбирането и тълкуването на резултатите от годишните счетоводни отчети и одитни доклади;

Бюджетно и финансово управление на Парламента

5.  отбелязва, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2016 г. възлизат на 1 838 613 983 EUR, или 19,39% от функция 5 от многогодишната финансова рамка(1) (МФР), средствата по която са предназначени за административните разходи на всички институции на Съюза за 2016 г., което представлява увеличение с 2,4% спрямо бюджета за 2015 г. (1 794 929 112 EUR);

6.  отбелязва, че общият размер на осчетоводените към 31 декември 2016 г. приходи възлиза на 183 381 513 EUR (спрямо 176 367 724 EUR през 2015 г.), включително 30 589 787 EUR целеви приходи (спрямо 27 988 590 EUR през 2015 г.);

7.  подчертава, че четири глави съставляват 69,92% от общия размер на поетите задължения: глава 10 („Членове на институцията“), глава 12 („Длъжностни лица и срочно наети служители“), глава 20 („Сгради и разходи, свързани с тях“) и глава 42 („Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“), което е показателно за ниската степен на гъвкавост на по-голямата част от разходите на Парламента;

8.  отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2016 година, а именно:

а)  Налични бюджетни кредити (в евро)

бюджетни кредити за 2016 г.

1 838 613 983

неавтоматични преноси от финансовата 2015 година

-

автоматични преноси от финансовата 2015 година

289 323 907

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2016 г.

30 589 787

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2015 г.

103 055 269

Общо

2 261 582 946

б)  Усвояване на бюджетните кредити през финансовата 2016 година (в евро)

поети задължения

2 225 465 435

извършени плащания

1 900 199 164

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи

324 909 094

неавтоматично пренесени бюджетни кредити

-

анулирани бюджетни кредити

36 094 295

в)  Бюджетни приходи (в евро)

получени през 2016 г.

183 381 513

г)  Общ счетоводен баланс към 31 декември 2016 г. (в евро)

1 574 480 381

9.  посочва, че за 99,2% от бюджетните кредити в бюджета на Парламента, възлизащи на 1 823 844 172 EUR, са поети задължения, а 0,8% са анулирани; отбелязва със задоволство, че както през предходни години, е постигната много висока степен на изпълнение на бюджета; отбелязва, че плащанията възлязоха на общо 1 538 531 527 EUR, вследствие на което степента на изпълнение е 84,4%, което представлява увеличение с 0,7% спрямо предходната година;

10.  подчертава факта, че анулираните бюджетни кредити за 2016 г., възлизащи на 14 769 811 EUR, са свързани основно с възнаграждения и други права, както и – отново — с разходи, свързани със сградите;

11.  отбелязва, че през финансовата 2016 година са одобрени седем трансфера в съответствие с членове 27 и 46 от Финансовия регламент(2) на стойност 66 655 000 EUR, или 3,6% от окончателните бюджетни кредити; отбелязва със загриженост, че отново по-голямата част от този вид трансфери са свързани с политиката на Парламента в областта на сградния фонд, и по-специално със строителния проект „Конрад Аденауер“; счита, че равнището на сборния трансфер продължава да бъде много високо; е твърдо убеден, че ефективното управление на бюджета следва да бъде в състояние да сведе този вид трансфери до абсолютния минимум; настоява политиката на Парламента по отношение на сградния фонд да бъде определяна с достатъчна яснота като част от бюджетната стратегия;

Становища на Палатата относно надеждността и точността на отчетите за 2016 г., както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции

12.  припомня, че Палатата прави специфична оценка на административните и другите разходи като една и съща група политики за всички европейски институции; посочва, че административните и другите разходи включват разходи, свързани с човешките ресурси (заплати, надбавки и пенсии), съставляващи 60% от общия размер на административните разходи, както и разходи за сгради, оборудване, енергия, комуникация и информационни технологии;

13.  припомня, че одитът обхвана представителна извадка от 100 платежни операции, включително основана на риска извадка от 20 поети задължения, одобрени почти в края на финансовата 2016 година и автоматично пренесени към 2017 г., за да се провери дали институциите са използвали бюджета съгласно принципа на ежегодност;

14.  потвърждава въз основа на доклада на Палатата, че като цяло одитните доказателства показват, че разходите по функция „Администрация“ не са засегнати от съществен процент грешки; отбелязва въз основа на 12 количествено измерими грешки, че изчисленият процент грешки по функция 5 „Администрация“ от МФР възлиза на 0,2% (намаление спрямо отчетените през 2015 г. 0,6%);

Управление на финансовите средства от политическите групи

15.  припомня, че политическите групи носят отговорност пред Парламента за управлението на разпределените им финансови средства в рамките на предоставените им от Бюрото правомощия; отбелязва със загриженост, че Палатата установи слабости в контрола на разрешаването и плащането на разходи във връзка с групата „Европа на нациите и свободите“ (ENF) и че плащанията са били извършени, без да са били покрити от договори, възложени въз основа на процедура за обществена поръчка; подчертава, че външният одитор „Ernest and Young“ изрази становище с резерви; призовава Бюрото да предприеме подходящи мерки спрямо групата ENF, включително като евентуално изиска възстановяване на бюджетни кредити;

16.  отбелязва специфичните констатации относно Парламента, съдържащи се в годишния доклад на Палатата за 2016 г.; отбелязва, че при едно плащане за политическа група Палатата е установила слабости в контрола относно разрешаването и приключването на разходи, извършени през 2015 г., но уравнени през 2016 г.; отбелязва освен това, че Палатата е установила, че плащанията са извършени, без да са били покрити от договори, възложени въз основа на процедура за обществена поръчка; отбелязва, на последно място, че през 2015 г. при проверка на операция, свързана с друга политическа група, са констатирани сходни слабости;

17.  отбелязва отговорите, дадени от Парламента на Палатата по време на състезателната процедура; изисква от Палатата да информира редовно компетентната комисия относно изпълнението на препоръката на Палатата да се преразгледа рамката за контрол на изпълнението на бюджетните кредити, отпускани на политическите групи, както и да упражнява по-ефективен контрол върху начина, по който те прилагат правилата за разрешаване на разходи и за извършване на съответните плащания, и върху начина, по който провеждат процедурите за възлагане на обществена поръчка;

18.  насърчава секретариата на Парламента да продължи да полага допълнителни усилия за подпомагане на политическите групи с цел подобряване на тяхното вътрешно финансово управление и за предоставяне на по-добри насоки; призовава политическите групи да подобрят още повече прилагането на съответните правила за разрешаване и плащане на разходи, както и да усъвършенстват и допълнително хармонизират начина, по който провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки;

Годишен доклад на вътрешния одитор

19.  отбелязва, че по време на откритото заседание на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 23 януари 2018 г., вътрешният одитор представи своя годишен доклад и представи информация за предприетите от него през 2016 г. одити на следните теми:

   преглед на проекта за новата система за финансово управление („FMS“) — етап 3;
   проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит;
   аудио-визуален сектор;
   назначаване на длъжностни лица и срочно наети служители;
   външен експертен опит във връзка със строителните проекти на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика;
   процес на отчитане на дейността;
   назначаване на договорно наети служители;
   ИТ инфраструктура и операции: инвентарен списък на центъра за данни и управление на външния експертен опит;

20.  припомня, че годишният отчет за дейността е основен елемент от управленската структура на Парламента; подчертава, че вследствие на одита на процеса на отчитане на дейността, който се съсредоточи върху ефективността на годишните отчети за дейността като инструмент за докладване относно управленската отговорност и резултатите от дейността, вътрешният одитор отправи следните препоръки:

   следва да бъде приета интегрирана рамка за планиране и отчитане; тя следва да обхваща определянето на стратегически цели и годишните оперативни цели на всяка генерална дирекция, да утвърждава ключовите показатели за резултатите и да усъвършенства отчитането на резултатите от дейността в годишните отчети за дейността;
   генералният секретар следва да назначи служба с разширен мандат за координацията и мониторинга на процеса на отчитане на дейността;
   следва да се укрепят оценката на рамката за вътрешен контрол и свързаното докладване чрез назначаване на координатор по вътрешния контрол във всяка генерална дирекция, предоставяне на подходящи насоки и инструменти на генералните дирекции, както и гарантиране на съгласувано докладване за вътрешния контрол в годишните отчети за дейността;
   следва да бъдат приети специфични за Парламента насоки за изготвяне на декларацията за достоверност и оценка на необходимостта от изразяване на евентуални резерви;

21.  отбелязва, че процесът на проследяване на изпълнението през 2016 г. доведе до приключването на 22 от 48-те одобрени незавършени действия, както и че рисковият профил на незавършените действия продължи прогресивно да се подобрява през 2016 г.; отбелязва по-специално, че в края на годината 10 от 26-те незавършени действия бяха в категорията „значителен риск“, а останалите 16 — в категорията „умерен риск“;

Последващи действия във връзка с резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година

22.  отбелязва писмените отговори на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, предоставени на комисията по бюджетен контрол на 4 октомври 2017 г., както и изложението на генералния секретар относно различните въпроси и искания в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за финансовата 2015 година и последвалата размяна на мнения с членовете на ЕП; подчертава, че е важно в комисията по бюджетен контрол да се провеждат по-често разисквания с генералния секретар по въпроси, свързани с бюджета на Парламента и неговото изпълнение;

23.  подчертава отново, в интерес на по-голямата прозрачност в рамките на институцията, и особено по отношение на нейната процедура на вземане на решения, че е необходимо да се улеснява и направи по-достъпна работата на вътрешните органи на Парламента за вземане на решения, и особено на Бюрото, и преди всичко процедурата на вземане на решения; призовава дневният ред на заседанията на Бюрото да се публикува своевременно на интранет сайта, а протоколите от заседанията да се публикуват много по-бързо; отбелязва, че не е необходимо да се изчаква те да бъдат преведени на всички езици, преди да бъдат публикувани; поздравява квесторската колегия за напредъка в това отношение, особено по отношение на новата ѝ политика на оповестяване на взетите решения;

24.  призовава генералния секретар да препрати на Бюрото настоящата резолюция, като подчертае всички искания за действие или решение на Бюрото; призовава генералния секретар да изготви план за действие и график, така че Бюрото да предприема последващи действия и/или да дава отговор на препоръките, съдържащи се в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност, и да включи резултатите в годишния документ за мониторинг; изисква от генералния секретар да докладва своевременно на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол за всички представени на Бюрото проекти, които имат сериозно отражение върху бюджета;

25.  изразява съжаление обаче, че по много от препоръките, включени в резолюцията за освобождаване от отговорност(3) във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, не са предприети последващи действия и че не са посочени причини или основания за това; изразява дълбока загриженост, че нито Бюрото, нито генералният секретар са публикували доклад за напредъка, нито са постигнали достатъчно напредък по редица искания за действие или решение от тяхна страна;

26.  призовава отново Бюрото да предприема последващи действия във връзка с всички решения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с член 25 и приложение IV към Правилника за дейността, и членове 6 и 166 от Финансовия регламент;

27.  припомня, че и в двете си резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, съответно за 2014(4) и за 2015 г., изиска осигуряването на техническо решение за членовете на ЕП, така че те да могат да използват предоставените им страници на уебсайта на Парламента, за да публикуват на доброволни начала информация за срещите си с представители на интереси; настоятелно призовава Бюрото и генералния секретар на Парламента да осигурят незабавно условия за това;

28.  призовава генералния секретар да информира членовете на ЕП относно постигнатия напредък по отношение на проекта „iPACS“ (чиято цел е да се повиши и модернизира сигурността на хората, сградите и активите на Парламента); отбелязва, че този проект беше одобрен с решение на Бюрото на 9 март 2015 г.; подчертава, че е важно да се потвърди, че проект с подобно първостепенно значение за Парламента, и който струва толкова много пари, е в процес на изпълнение;

29.  призовава генералния секретар да въведе мерки за справяне със значителното увеличение на цените на хотелите в Страсбург, които драстично нараснаха за една година и достигат ясно изразени пикови стойности по време на месечните сесии; препоръчва да се улесни транспортът между Страсбург и Германия, където цените са значително по-ниски (евентуално чрез совалков автобус между Кел и сградата на Парламента);

30.  приветства инициативите на генералния секретар във връзка с прегледа на Стратегията при кризи и за непрекъснатост на дейността, чиято цел е да се повиши устойчивостта на Парламента с цел по-успешно предприемане на действия при възможни сериозни инциденти (от всякакво естество, но в областта например на ИТ, сигурността или сградите), засягащи дейностите на Парламента, както е отразено в решението на Бюрото от 3 май 2016 г.;

Процедура по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година

31.  отбелязва размяната на мнения на 23 януари 2018 г. между заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и комисията по бюджетен контрол в присъствието на вътрешния одитор в контекста на процедурата по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година;

32.  отбелязва, че след референдума, проведен на 23 юни 2016 г. в Обединеното кралство, Бюрото обсъди последиците на своето заседание на 4 юли 2016 г.; отбелязва, позицията на председателя, че докато Обединеното кралство продължава да бъде пълноправен член на Съюза, британските членове и служители на Парламента имат точно същите права и задължения като всички останали членове и служители на институцията; отбелязва, че това условие трябва да бъде гъвкаво и съобразено с резултатите от преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС, каквито и да са те; отбелязва, че положението на британските членове и служители на Парламента може да се промени по време на все още неопределения преходен период;

33.  потвърждава, че резултатът от референдума оказа значително въздействие върху секретариатите на комисиите, изследователските единици и хоризонталните служби на политическите генерални дирекции; отбелязва, че службите на Парламента изготвиха аналитични материали на базата на проучвателна работа с цел да се разгледат последиците от оттеглянето на Обединеното кралство за областите на политиката и законодателството, попадащи в съответните им правомощия; потвърждава освен това, че бъдещата работа по този въпрос е с много сложен правен характер, както и че експертният опит, натрупан в секретариатите на комисиите и тематичните отдели, е готов да бъде мобилизиран през следващите фази на процеса на оттегляне въз основа на взетите политически решения;

34.  приветства задълбоченото сътрудничество в областта на сигурността между Парламента и националните органи на приемащите държави, и по-специално с белгийските органи;

35.  насърчава генералния секретар да проведе преговори с белгийските железници, за да се осигурят повече директни влакове за членовете на ЕП между жп гара „Брюксел-Люксембург“ и летище „Завентем“ в пиковите часове на пристигане и отпътуване с цел икономия на време за път и понижаване на въглеродния отпечатък на членовете на ЕП; изисква от Секретариата да насърчава членовете на ЕП да пътуват с влак;

36.  припомня, че откритостта към гражданите е характерна черта на Парламента; подкрепя реорганизацията и подсилването на входовете на всички сгради на Парламента на трите места на работа въз основа на нова концепция за сигурност, която гарантира сигурна работна среда за парламентарните дейности, като същевременно се запазва откритостта на Парламента; отбелязва, че входовете, модернизирани през 2015 г., бяха оборудвани с нови системи за контрол на достъпа и бяха включени в новата централизирана интегрирана система за контрол на физическия достъп; подчертава, че входът на сграда „Луиз Вайс“ в Страсбург е един от най-използваните входове от членовете на ЕП, служителите на Съюза и посетителите по време на месечните сесии; подчертава, че на практика това е най-видимият вход в Страсбург; изразява съжаление, че „временните“ проверки за сигурност на входа на сграда „Луиз Вайс“ са вече на практика постоянни; настоятелно призовава генералния секретар да предложи алтернатива, за да се улесни достъпът до сграда „Луиз Вайс“, като същевременно се запази равнището на сигурност и привлекателността на входа;

37.  отбелязва, че вниманието, отделяно на основаното на изпълнението бюджетиране, все още е различно в отделните генерални дирекции и е все още в начален стадий в част от администрацията; призовава генералния секретар да гарантира, че в цялата администрация се определят и проследяват ясни и измерими цели;

38.  изразява съжаление, че според Палатата разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента възлизат на 114 милиона евро годишно; отбелязва констатацията в резолюцията на Парламента от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите(5) на Съюза, че 78% от всички командировки на служителите на Парламента, които попадат в обхвата на Правилника за персонала, са пряко следствие от географската разпръснатост на службите на Парламента; припомня, че прогнозната оценка на въздействието върху околната среда от тази разпръснатост е между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; отбелязва със съжаление, че през 2016 г. само разходите за възстановяване на разноски за път на членовете на ЕП за месечните сесии в Страсбург възлизат на общо 21 352 262 EUR; призовава Съвета да намери решение в посока определяне на едно-единствено седалище на Европейския парламент, така че да не се разхищават парите на данъкоплатците;

39.  отбелязва публикуването на седем доклада за цената на отказа от Европа, както и на пет оценки на европейската добавена стойност, които бяха завършени през 2016 г.;

40.  отбелязва преразглеждането на размера на надбавките за акредитирани парламентарни сътрудници във връзка с техните командировки между трите места на работа на Парламента; отбелязва, че за длъжностните лица и другите служители на Парламента таванът на разходите за хотел за командировки в Страсбург е 180 EUR, а дневната надбавка е 102 EUR, което прави общо 282 EUR на ден, докато за акредитираните парламентарни сътрудници тази сума е намалена на 137, 160 или 183 EUR на ден за същите разходи и се определя от съответните членове на ЕП; припомня обаче, че акредитираните парламентарни сътрудници имат право на същите дневни надбавки като длъжностните лица и другите служители на Парламента за командировки в различни от Страсбург дестинации; призовава Бюрото, за трета поредна година и с оглед на равното третиране на служителите, да предприеме бързо действия за привеждане на дневните надбавки на командированите в Страсбург акредитирани парламентарни сътрудници в съответствие с дневните надбавки на длъжностните лица и другите служители; призовава отново Бюрото да уеднакви напълно надбавките на длъжностните лица, другите служители и акредитираните парламентарни сътрудници;

41.  приветства готовността на генералния секретар за намиране на решение и призовава отново за постигането на ефективно решение за акредитираните парламентарни сътрудници, които след като са работили без прекъсване в продължение на два парламентарни мандата, в края на настоящия мандат няма да получат право на достъп до европейската пенсионноосигурителна схема при достигане на пенсионна възраст поради независещи от тях и от членовете на ЕП обстоятелства, тъй като няма да им достига прослужено време от необходимите десет години стаж поради ранните избори през 2014 г. и забавеното валидиране на новите договори на акредитираните парламентарни сътрудници вследствие на голямата работна натовареност на „Човешки ресурси“ след изборите през 2009 и 2014 г.; изисква по тази причина двата законодателни мандата да се разглеждат като десет години трудов стаж; призовава генералния секретар да инструктира Генералната дирекция за персонала да започне незабавно да търси възможни решения, да информира редовно представителите на акредитираните парламентарни сътрудници относно този процес и да ги привлече за участие в него; изисква от Комисията да представи законодателно предложение преди 1 септември 2018 г. с оглед на решаването на този въпрос;

42.  отбелязва, че някои разноски за командировки се възстановяват много бавно, и предлага да се проучат възможностите за разумното скъсяване на тези срокове;

43.  счита, че е целесъобразно да се запази лекото увеличение по бюджетен ред 422 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“, като се има предвид по-високата работна натовареност във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС, нарастващият брой тристранни процедури, нарастващият брой временни и специални комисии, достигнал безпрецедентните 25 постоянни и временни комисии, и съвпадането на края на законодателния мандат със сложния пакет от законодателни предложения относно МФР;

44.  изисква от генералния секретар да предаде на Комисията доклада за оценка на новия Устав на акредитираните парламентарни сътрудници, изготвен в отговор на резолюцията, приета на 28 април 2016 г., относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година и посочен в член 3 от Регламент (ЕО) № 160/2009(6) на Съвета;

45.  насърчава Бюрото, при оценката на новия правилник относно посещенията на групи, въведен миналата година, да заличи възможността да се назначават акредитирани парламентарни сътрудници за ръководители на група, тъй като това поражда проблеми от професионална, правна и етична гледна точка и от гледна точка на защитата на данните;

46.  отбелязва, че стажантите в кабинетите на членовете на ЕП сключват частноправен договор със съответния член на ЕП, който не им дава право да се ползват от същите права като другите категории служители на Парламента, нито да получават стипендии от самия Парламент (стипендии „Шуман“); изразява съжаление, че няма механизъм или правни разпоредби в рамките на Генералната дирекция по финанси за създаването на система за директни авансови плащания в полза на тези стажанти преди командировките — въпреки че подобни разпоредби съществуват за другите служители — поради факта, че по очевидни причини те трудно могат да посрещнат тези разходи предварително и със собствени средства; подчертава, че членовете на ЕП могат да договорят авансови плащания индивидуално със съответния стажант и платежния посредник; отбелязва обаче, че редица членове на ЕП не ползват услугите на платежен посредник за плащане на възнагражденията на стажантите, които назначават, и изисква от Парламента да прецени възможно най-скоро дали би могла да бъде въведена подобна система на директни плащания;

47.  отбелязва със загриженост, че в настоящия напреднал стадий от парламентарния мандат автобиографиите на повече от половината членове на ЕП все още не са публикувани в профилите им на официалния уебсайт на Парламента; призовава генералния секретар да предприеме бързо действия за публикуването на автобиографиите на всички членове на ЕП на официалния уебсайт;

48.  припомня, че мандатът на членовете на ЕП е несъвместим с редица длъжности, включително мандат в национален парламент; изисква за следващия парламентарен мандат да бъдат изготвени необходимите правила с цел изключване на възможността членовете на ЕП да изпълняват също така мандат в регионален парламент на държава членка със законодателни правомощия, който изисква неговите членове да поемат сходен ангажимент по отношение на работата в национален парламент;

49.  счита, че с цел да се получават по-независими и надеждни становища и проучвания, е необходимо да се създадат правила относно конфликтите на интереси за експертите, наемани от комисиите на Парламента;

50.  припомня, че при процедурите по освобождаване от отговорност за финансовите 2014 и 2015 години беше отбелязано, че уебсайтът на Парламента не е особено удобен за ползване, и предвид това призовава Генералната дирекция за комуникация да усъвършенства своя уебсайт и да въведе по-ефикасна търсачка; подчертава, че е необходимо да се постигне допълнителен напредък по отношение на привлекателността на уебсайта и че трябва да се положат допълнителни усилия за разнообразяване на наличните платформи на социални медии; призовава за въвеждането на нова стратегия, която отразява целия капацитет на социалните медии в различните му форми;

51.  отбелязва актуализираното описание на мисията на информационните бюра, които от сега нататък ще се наричат „бюра за връзка“ (прието от Бюрото през ноември 2017 г.); подчертава категорично, че тяхната основна функция е да информират и обезпечават комуникацията на местно равнище от името на Парламента, за да се осигурява информация относно Съюза и неговите политики чрез дейностите на външните заинтересовани лица на местно, регионално и национално равнище; подчертава необходимостта от оптимизиране на използването на нови комуникационни технологии и модели и от извличане на полза от привилегированото географско положение в близост до гражданите на бюрата за връзка за организиране на допълнителни дейности на местно равнище като разисквания с членове на ЕП и гражданското общество, за да се изслушат хората и да се провежда диалог с тях; посочва, че разискванията онлайн и медийното внимание, пораждани от тези събития, следва да допринасят за увеличаване на близостта с гражданите; призовава за усъвършенстване на стратегията, приета във връзка с информационните бюра на Парламента, и настоятелно призовава Генералната дирекция за комуникация да предприеме действия за решаване на проблема относно дисбаланса между сумата, изразходвана за разходи за сгради и персонал, и основните функции на тези бюра, а именно пряката комуникация с местните заинтересовани лица и гражданите;

Генерална дирекция за комуникация

52.  припомня, че ключовият показател за ефективност на Генералната дирекция за комуникация са общите обхват и видимост, постигнати чрез целия набор от комуникационни платформи и канали на Парламента; отбелязва, че по отношение на присъствието на Парламента в медиите и средното месечно покритие се отчита 12-процентно увеличение спрямо 2015 г. и 7-процентно увеличение спрямо 2014 г. — годината на избори; потвърждава подобрението в областта на използването от страна на Парламента на социалните медии, както и акциите, свързани с повишаването на осведомеността сред младите хора; посочва обаче, че комуникационните дейности на Парламента следва да продължат да се подобряват, по-специално чрез разширяване на присъствието му в социалните медии, което понастоящем е под стандартите, очаквани от една парламентарна институция; подчертава, че особено с оглед на изборите за Европейски парламент през 2019 г. трябва да бъде формулирана и приложена цялостна стратегия относно социалните медии; подчертава, че тази стратегия трябва да отразява обема работа, осъществявана от Парламента, като същевременно се отчитат многостранните интереси, загриженост и идеи за бъдещето на Европа, изразявани от гражданите;

53.  отбелязва, че Генералната дирекция за комуникация започна изпълнението на нова многогодишна работна програма за безвъзмездни средства в областта на медиите и организирането на прояви, която обхваща периода 2016 – 2019 г.; потвърждава, че за предоставянето на безвъзмездни средства в категорията „Медии“ бяха установени 102 рамкови споразумения за партньорство и бяха подбрани 48 заявления за отпускане на безвъзмездни средства на обща стойност 3,99 милиона евро; отбелязва, че в областта на организирането на прояви бяха подбрани 18 проекта за предоставянето на безвъзмездни средства на обща стойност 0,8 милиона евро; призовава Генералната дирекция за комуникация да се съсредоточи върху един по-активен подход към лицата, които не проявяват автоматично интерес към дейността на Парламента или които дори е възможно да се отнасят скептично към начина, по който той функционира;

54.  отбелязва големите технически и редакционни промени на публичния уебсайт на Парламента, и по-специално по отношение на оптимизирането на неговата търсачка; поздравява Генералната дирекция за комуникация за този напредък, но добавя, че темповете на усъвършенстване продължават да бъдат извънредно бавни; отбелязва, че през 2016 г. бяха започнати и успешно внедрени в части на уебсайта проектът „Адаптивен уеб дизайн“ и проектът за обновяване на платформата за излъчване на живо в интернет и за видео по заявка, чиято цел е да се преработи уебсайтът така, че да може да се адаптира към всякакви устройства; призовава за продължаване на изпълнението на тези проекти, както и за прилагането им във всички раздели на уебсайта на Парламента; отбелязва, че все още предстои да се направи много за създаването на ефективен уебсайт и комуникационен инструмент; подчертава, че обновяването трябва да се осъществи своевременно, тъй като видимостта и достъпността на Парламента следва да бъдат факт много преди, но не по-късно от началото на предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г.; подчертава, че прозрачният и достъпен уебсайт е от първостепенно значение за участието на гражданите;

55.  отбелязва значителното увеличение от 2014 г. насам на броя на исканията, подавани към Отдела за запитвания на гражданите, главно вследствие на очевидно координирани кампании за писане относно актуални въпроси; предлага отговорите на Парламента да бъдат разпространявани сред членовете на ЕП, които е възможно да не са запознати с тях;

56.  обръща внимание на последното проучване на Евробарометър, възложено от Парламента, в което беше включен конкретен въпрос относно имиджа на Парламента; изразява задоволство, че според проучването делът на гражданите с положително мнение за Парламента се е увеличил от 25% (2016 г.) на 33% (2017 г.); отбелязва със задоволство, че по-положителният образ на Парламента е пряко свързан със спад на дела на „отрицателното мнение“ със 7 процентни пункта от 28% (2016 г.) на 21% (2017 г.); посочва, че въпреки ясните признаци на подобрение все още много остава да бъде направено;

57.  насърчава Бюрото, при оценката на новия правилник относно посещенията на групи, въведен миналата година, да премахне възможността да се назначават акредитирани парламентарни сътрудници за ръководители на група;

58.  призовава за преглед на системата за изчисляване на разноските за път за възстановяване за групи посетители, получили покана от членове на ЕП, с цел едновременно да се осигури равно третиране на всички граждани на Съюза и да се насърчи използването на по-екологосъобразни транспортни средства, като се има предвид, че действащата система, основаваща се на изчисляването на изминатото разстояние, не взема под внимание изолираността и географските пречки в някои райони на Съюза, нито покрива разходите за пътуване до места, откъдето могат да се вземат по-бързи и по-екологосъобразни транспортни средства;

59.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. в Секретариата са работели общо 5 375 длъжностни лица и срочно наети служители (намаление с 16 души в сравнение с 31 декември 2015 г.), а в политическите групи — общо 806 длъжностни лица и срочно наети служители (увеличение с 35 души в сравнение с 31 декември 2015 г.); отбелязва, че заедно с договорно наетите служители, Генералната дирекция за персонала е отговаряла за 9 617 служители (увеличение с 264 души в сравнение с 31 декември 2015 г.);

60.  отбелязва, че на 1 януари 2016 г. 57 длъжности бяха премахнати от щатното разписание на Парламента в съответствие с преразгледания през 2014 г. Правилник за персонала и МФР за периода 2014—2020 г.;

Генерална дирекция за персонала

61.  приветства факта, че насърчаването на равни възможности продължава да бъде основен компонент на политиката за управление на човешките ресурси, провеждана от Парламента; отбелязва, че планът за действие за насърчаване на равенството между половете и многообразието, одобрен от Бюрото през 2015 г., продължи да се изпълнява през 2016 г. наред с включените в него конкретни цели и всички други относими мерки;

62.  приветства факта, че беше приета пътна карта за „Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на Европейския парламент“; отбелязва, че пътната карта очертава конкретни действия и ясни срокове за специфични мерки в областта на управлението, професионалното обучение, повишаването на осведомеността относно баланса между половете, мерки относно равновесието между професионалния и личния живот и редовен мониторинг на равенството между половете с помощта на статистически данни;

63.  приветства факта, че равенството между половете сред ръководителите на отдели, назначени от генералния секретар, се увеличи от 21% през 2006 г. на 36% през 2016 г. и че длъжностите, на които са назначени жени, сочат задоволително повишаване на качеството на възлаганите на жени длъжности;

64.  изразява съжаление, че съотношението между половете на равнище генерален директор се понижи от 33,3 спрямо 66,7% през 2015 г. на 16,7 спрямо 83,3% през 2016 г.; отбелязва, че съотношението между половете на равнище директор се запази между 2015 и 2016 г. съответно с 29,2 спрямо 70,8% и 29,8 спрямо 70,2%; счита, че тази промяна противоречи на пътната карта за „Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на Европейския парламент“;

65.  признава, че за някои дейности, като управлението на столовите и почистването, възлагането на външни изпълнители е предпочитаният от Парламента вариант и че вследствие на това в някои генерални дирекции броят на външния персонал в сградите на Парламента може дори да надвиши броя на длъжностните лица;

66.  посочва отново, че външният персонал не следва да бъде използван с цел компенсиране на съкращаването на броя на длъжностите, договорено при преразглеждането на Правилника за персонала през 2014 г. и в действащата МФР;

67.  отбелязва, че в края на 2016 г. в Парламента са работели 1 924 акредитирани парламентарни сътрудници в сравнение с 1 791 през предходната година; призовава да се обърне специално внимание на правата на акредитираните парламентарни сътрудници и на местните сътрудници, тъй като техните трудови договори са пряко свързани с мандата на членовете на ЕП, които подпомагат, като се има предвид, че акредитираните парламентарни сътрудници са служители със сключени с Парламента трудови договори, докато местните сътрудници са обект на различни национални законодателства;

68.  изразява отново загриженост относно предполагаемата практика членове на ЕП да задължават акредитираните парламентарни сътрудници да отиват в командировка, по-конкретно в Страсбург, без командировъчна заповед, без командировъчни разходи или просто без пътни разноски; счита, че подобна практика създава условия за злоупотреби, тъй като когато акредитираните парламентарни сътрудници пътуват без командировъчна заповед, те не само трябва да заплащат разходите със собствени средства, но освен това не са покрити от застраховка на мястото на работа; призовава генералния секретар да проучи тази предполагаема практика и да докладва по въпроса до края на годината;

69.  отново призовава Председателския съвет и Бюрото да преразгледат възможността при определени условия, които предстои да бъдат определени, акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП в рамките на официални парламентарни делегации и мисии, както вече поискаха няколко членове на ЕП; призовава генералния секретар да проучи бюджетните последици и организацията и логистиката на тези командировки;

70.  отбелязва, че Парламентът предоставя бюджет на Комитета по персонала, и призовава за предоставянето на сходен бюджет на Комитета по акредитираните парламентарни сътрудници, тъй като те изпълняват задачи, предвидени в Устава на членовете на Европейския парламент и в мерките по неговото прилагане, които са от полза за всички институции и членове;

71.  призовава администрацията да привлича Комитета по акредитираните парламентарни сътрудници за участие в процеса на вземане на решения относно правила, които засягат единствено Комитета по акредитираните парламентарни сътрудници или общо всички категории служители, представлявани от Комитета по персонала;

72.  приветства интереса към запазването на служителите с британско гражданство, които са европейски длъжностни лица, и изисква от генералния секретар да докладва относно потенциалните рискове за британските служители и за начините да се гарантира, че британските служители няма да станат жертва на напускането на ЕС от Обединеното кралство, както и че ще бъдат гарантирани всички техни нормативно признати, договорни и придобити права;

73.  потвърждава, че в съответствие с Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7) 57 длъжности бяха премахнати през 2016 г. от щатното разписание на Парламента в съответствие с изискването за 5-процентно съкращение на длъжностите; отбелязва, че бяха премахнати още две длъжности с цел прехвърлянето им в Комисията във връзка с междуинституционални проекти в областта на информационните технологии; отбелязва освен това, че Парламентът трябваше да съкрати щатното си разписание с още 76 длъжности към 1 януари 2017 г. в съответствие с решението на бюджетния орган;

74.  счита, че в отговор на кампанията „#metoo“ Парламентът следва да проявява нулева толерантност към насилието във всякаква форма, било то структурно, сексуално, физическо или психическо; изисква поради това:

   пълна отговорност за извършителите с прилагане на всички възможни наказания и санкции;
   създаването на централно бюро за жалби за докладване на случаи на тормоз;
   достъп за всички до независим комитет по тормоза в Парламента, който да не възпроизвежда вътрешните структури на властта, като включва в състава си членове на ЕП;
   защита на жертвите и на лицата, сигнализиращи за подобни случаи на насилие, предоставяща им пълна анонимност и дискретност;
   осигуряване на психическа подкрепа за жертвите от централна служба на Парламента с лекари, социални работници и съветници;
   задължително обучение по въпросите на сексуалния тормоз и тормоза на работното място за членовете на ЕП и длъжностните лица на ръководни длъжности;
   обучение и информация за служителите, които да им помагат да разпознават сексуалния тормоз и да ги запознават с техните права;

75.  счита, че относително малкият брой жалби за тормоз, подадени през 2016 г. в Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз от служители и от акредитирани парламентарни сътрудници, би могъл да се дължи на липса на подходящи канали; подчертава, че има две форми на тормоз, признати от Правилника за персонала (психически и сексуален тормоз); счита, че борбата с всякакъв вид тормоз следва да бъде сред най-важните приоритети на генералния секретар; приветства в това отношение предложението на генералния секретар да се въведе мрежа от независими доверени съветници, с които да могат да се свързват акредитираните парламентарни сътрудници, стажантите, работещи в кабинетите на членовете на ЕП, служителите на групите и всички други служители и стажанти; потвърждава, че съветниците ще бъдат избрани според притежавания от тях опит и техните междуличностни умения, както и че те ще преминат специализирано обучение; насърчава преразглеждането на състава на консултативните комитети, компетентни относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз, така че да се осигури равно представителство на членовете на ЕП, акредитираните парламентарни сътрудници и служителите, както и баланс между половете; приканва Бюрото да разгледа възможността да бъде назначен външен одитор с цел допълнително подобряване на вътрешните процеси;

76.  изразява необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултации и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно възможни нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

77.  изтъква отново уязвимата позиция на акредитираните парламентарни сътрудници и стажантите, назначавани от членовете на ЕП, по отношение на вътрешните правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; предупреждава генералния секретар за възможните финансови последици поради факта, че Парламентът така и не осигурява необходимата защита на акредитираните парламентарни сътрудници, които сигнализират за нарушения от страна на членове на ЕП; настоятелно призовава генералния секретар незабавно да предприеме действия във връзка с това положение;

78.  призовава седмиците, определени за външна парламентарна дейност, да бъдат използвани за образователни курсове, особено за сътрудниците на членовете на ЕП, включително. интензивни езикови курсове;

79.  посочва отново, че Парламентът е на практика единствената институция, която не е въвела гъвкаво работно време — нещо, което почти всички институции, и особено Комисията, направиха преди години, като резултатът беше доказано увеличена производителност и подобрено качество на живот за служителите; призовава гъвкавото работно време да бъде включено в условията за работа в Парламента възможно най-бързо, а комисията по бюджетен контрол да бъде редовно информирана за напредъка в постигането на тази цел;

80.  изтъква отново, както беше прието в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за финансовата 2015  година. (параграф 90), че предвид доходите си стипендиантите следва да имат право на по-големи намаления на цените в ресторантите на Парламента;

81.  отбелязва с голяма загриженост намалелия брой заявки от членовете на ЕП за индивидуално езиково обучение по френски, и още повече испански и италиански език, по-специално от 2009 г. насам; отбелязва, че само в курсовете по английски и немски език броят на участниците се запазва и дори увеличава; припомня на генералния секретар колко е важно многоезичието в процеса на европейска интеграция и ролята, която следва да изпълнява администрацията за насърчаване на изучаването на езици сред гражданите на Съюза, избрани за представители, предвид факта, че езиците са също така важен инструмент за разбирането и общуването при упражняването на техните парламентарни задължения; призовава администрацията да информира редовно членовете на ЕП чрез подходящи средства, в допълнение към съществуващата брошура и информацията онлайн, за всички възможности, които им се предлагат от Парламента, с особен акцент върху курсовете с щатни учители по чуждоезиково обучение в Брюксел и Страсбург, тъй като това е най-гъвкавото и най-съвместимо с техните потребности и условия на труд решение, което освен това е икономически най-изгодно; настоятелно призовава освен това генералния секретар да осигури необходимите средства за насърчаване на многоезичието в тази област, включително чрез подобряване на наличността на щатни учители по чуждоезиково обучение и прекратяване на трудовата несигурност, пред която те са изправени; отбелязва преминаването на отдела „Професионално обучение на членовете на ЕП“ от Генералната дирекция по финанси в Генералната дирекция за персонала с оглед на пораждането на по-голямо полезно взаимодействие с отдела за обучение на персонала, който вече е част от Генералната дирекция за персонала; изисква генералния секретар да го информира за конкретните резултати, които възнамерява да постигне чрез тази промяна;

82.  призовава генералния секретар да разработи прозрачна политика за мобилност на доброволна основа, която отчита интересите и уменията на служителите в рамките на истинска стратегия за професионално развитие;

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика

83.  отбелязва, че актуализираното предложение за средносрочната стратегия на Парламента в областта на сградния фонд, като се вземат предвид неотдавнашните промени на положението със сградите в Люксембург и Страсбург, следва да се съсредоточи върху сградите в Брюксел, и по-специално върху бъдещето на сградата „Пол-Анри Спак“; приканва освен това Бюрото да направи оценка на остаряването на инфраструктурата в сграда „Салвадор де Мадариага“ в Страсбург; отбелязва в допълнение, че все още остават неизвестни фактори с решаващо значение, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС, които определят бъдещето на политиката в областта на сградния фонд, като възможните последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС за многоезичието, броя длъжностни лица в щатното разписание и броя на членовете на ЕП; потвърждава, че надеждни планове могат да се изготвят единствено след приключването на процеса, свързан с излизането на Обединеното кралство от ЕС; приканва Бюрото да разработи стратегии за смекчаване на риска, като вземе предвид необходимостта от противодействие на възможни смущения във функционирането, които биха могли да бъдат причинени от бъдещото развитие на преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС; изисква от генералния секретар да предложи подробен план относно пренастаняването на персонала в случай на ремонт или преустройство на съответните сгради;

84.  настоятелно призовава компетентните служби да пояснят как планират да изпълнят изявлението на Парламента, Съвета и Комисията относно ролята на образец на техните сгради(8) във връзка с Директивата относно енергийната ефективност предвид факта, че наближава крайният срок — 2020 г.;

85.  потвърждава, че Бюрото възложи на генералния секретар да изготви подробни предложения за възможни варианти за реновирането на сградата „Пол-Анри Спак“; отбелязва в допълнение, че предложенията следва да включват всички възможни варианти, включително непредприемането на действия, ремонт или преустройство, и че предложенията следва да бъдат придружени от подробна оценка на осъществимостта на проектите и да разглеждат евентуални относими правни съображения; отбелязва, че подробните предложения, изготвяни от Генералната дирекция за инфраструктури и логистика, трябваше да бъдат представени на Бюрото в началото на 2018 г.;

86.  отбелязва, че по-голямата част от сградите на Парламента не са проектирани и построени съобразно изискванията на стандартите Еврокод за структурна цялост, тъй като въпросните норми не съществуваха по времето на тяхното изграждане; отбелязва, че единствените сгради, които са в съответствие със стандартите Еврокод за структурна цялост, са сградите „Вили Бранд“ и „Вилфрид Мартенс“; потвърждава, че рискът, породен от евентуалната уязвимост на структурата на различните сгради, частично се смекчава от оперативните мерки, предприети от Генералната дирекция за инфраструктури и логистика и от Генералната дирекция за сигурността и безопасността, като освен това са предвидени допълнителни организационни промени във връзка с този въпрос;

87.  припомня, че на своето заседание на 11 април 2016 г. Бюрото прие предложение за включване в структурата на ЕП на службата за транспорт за членовете на ЕП; отбелязва със задоволство, че процедурата за създаване на служба за шофьорски услуги в институцията доведе до качествено подобряване и количествено увеличаване на услугите, предоставяни на членовете на ЕП, и осигури възможност за ефективна и ефикасна реакция в отговор на непредвидени извънредни ситуации или внезапно нарастване на търсенето; изразява съжаление, че принципът на баланс между половете не е спазен в процеса на набиране на служители за службата за транспорт в Парламента; призовава генералния секретар да представи предложение за подобряване на текущото положение; изразява освен това загриженост във връзка с разликите във възнаграждението на водачите и поставя на Бюрото въпроса дали планира да предприеме хармонизация с цел да се противодейства на евентуални несправедливи схеми за възнаграждение;

88.  приветства въвеждането на пробния проект за цифрово предаване на документи между иницииращата служба на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика и Службата за предварителна проверка за поетите задължения за разходи на Отдела за поддръжката в Страсбург; отбелязва със задоволство, че въз основа на положителния опит в проекта беше включен и Отделът за проектиране в Страсбург; насърчава Генералната дирекция за инфраструктури и логистика да продължи да внедрява цифровото предаване на документи навсякъде, където това е възможно, за да се намаляват разходите и да се повишава ефективността на съответните служби;

89.  отбелязва, че преразглеждането на цените в стола на самообслужване на Парламента беше поискано с цел да се премине от субсидираните услуги към договор за концесия, при който доставчикът на услуги в областта на общественото хранене ще поеме целия икономически и търговски риск; приветства факта, че стажантите в Парламента продължават да ползват отстъпка от 0,50 EUR за основните ястия във всички ресторанти на самообслужване в Брюксел и Люксембург и от 0,80 EUR в Страсбург; изисква от Генералната дирекция за инфраструктури и логистика да наблюдава бъдещите увеличения на цените, за да гарантира, че цените на предоставяните услуги продължават да бъдат подходящи и справедливи;

90.  приема за сведение правилника от 13 декември 2013 г. относно местата за паркиране в Парламента, както и засиления ангажимент на Парламента по отношение на околната среда; счита следователно, че в политиката относно паркирането на велосипеди на служителите във всички места на работа на Парламента следва да се предвидят предимства, каквито понастоящем не са предвидени в горепосочения правилник; призовава генералния секретар да предприеме мерки в този смисъл и да се разреши, особено в Страсбург, паркиране в паркинга на Парламента на частните велосипеди на командированите служителите и извън периодите на сесия, като за целта се предвиди подходящо и сигурно място;

91.  изразява отново дълбоко съжаление във връзка с решението за смяна на обзавеждането в кабинетите на членовете на ЕП и на техните сътрудници в Брюксел; счита, че по-голямата част от мебелите са напълно годни за употреба и в добър вид и че следователно няма никаква причина да се сменят; счита, че обратната информация от няколко членове на ЕП, за разлика от едно общо проучване, сама по себе си не е достатъчна обосновка за промяната и че посочените от администрацията аргументи по въпроси като вкус, мода или остарял стил са също толкова неадекватни; отделни мебели следва да се подменят единствено при наличието на ясни признаци за влошено състояние, значително износване или с цел избягване на риск за здравето на работното място от конкретен или общ характер (като възможното разработване на по-ергономични бюра или столове);

92.  припомня на генералния секретар резултата от проучването на Комитета по персонала относно споделените офиси, в рамките на което бяха получени 3 000 отговора и 80% от служителите заявиха, че са против споделените офиси; призовава генералния секретар да подготви решение за консултации с персонала и последващи действия във връзка с резултатите от проучването;

Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции

93.  потвърждава, че предвид новите показатели за производителност за устните преводачи най-ниската заетост е определена на средно 11 часа седмично, а най-високата — на средно 17 часа; отбелязва, че общият среден брой часове на седмица, през които устните преводачи работят в кабините си, се увеличи от 11 ч и 54 мин през 2014 г. на 13 ч и 25 мин през 2016 г.; отбелязва, че 2014 г. беше година на избори с по-малко заявки за устен превод; подчертава, че увеличението между 2014 и 2016 г. се дължи на възстановяването на обичайния ритъм на работа на Парламента съобразно графика за седмици за комисиите, групите, Страсбург и тюркоазени седмици; припомня, че при преразглеждането на Правилника за персонала през 2013 г. седмичното работно време за всички служители на европейските институции беше увеличено от 37,5 на 40—42 часа, което доведе до увеличение и на работното време на службите за устен превод; насърчава бъдещото сътрудничество между синдикалните организации и генералния секретар, при което следва да се поставя акцент върху справедливите условия на труд, като същевременно се обезпечава безпроблемното протичане на работата на Парламента; посочва протичащите понастоящем разисквания между генералния секретар и Комитета по персонала, и настоятелно призовава всички страни да постигнат споразумение; отбелязва, че увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за „другите служители“ отчасти се обяснява с увеличените потребности от външен устен превод през 2016 г. (2,2 милиона евро през 2015 г.); отбелязва освен това, че за заседания на политическите групи и за заседания на комисиите не се осигурява устен превод за всички езици поради правилата, приложими по отношение на устните преводачи; отбелязва, накрая, че промените в насрочването на заседанията на комисиите, в следствие на което много от тях се провеждат в необичайни часове, се дължи отчасти на ограничената гъвкавост на ефективното използване на капацитета за устен превод;

94.  отбелязва със задоволство, че Бюрото прие стратегия за модернизиране на управлението на конференциите в Парламента, представена му от генералния секретар; потвърждава, че стратегията предвижда единно звено за контакт и подкрепа за организаторите на конференции и следва да бъде подкрепена от интегрирана услуга за конференциите, служеща си със специално приспособена ИТ платформа; потвърждава освен това, че за техническото оборудване в заседателните зали постепенно ще бъдат внедрени единно звено за съдействие, докато се провежда дадена проява, и единно звено за управление и подкрепа;

Генерална дирекция по финанси

95.  припомня, че на своето заседание на 26 октомври 2015 г. Бюрото одобри нов подход с цел да се засили ориентираността към клиента и да се намали административната тежест за членовете на ЕП чрез въвеждането на два нови инструмента — порталът на членовете на ЕП и електронният портал (e-Portal); приветства въвеждането в експлоатация на портала на членовете на ЕП — единна „приемна“, обединяваща всички услуги, свързани с формалностите по уреждане на финансовите и социалните права, която започна да функционира пълноценно през юли 2016 г.; отбелязва, че електронната онлайн версия на портала на членовете на ЕП, e-Portal, е достъпна от януари 2015 г. и съдържа кратка информация относно действащите правила и статуса на правата на членовете на ЕП; подчертава, че административното опростяване не следва да се осъществява единствено чрез прехвърляне на част от работата от административния персонал на членовете на ЕП и техните кабинети;

96.  призовава за опростяване на процедурите за набиране на служители и на възстановяването на разноски за командировки и път за местните сътрудници; изразява съжаление, че тези процедури са често сложни и продължителни и водят до значително забавяне; призовава Генералната дирекция по финанси да разгледа този въпрос с приоритет;

97.  отбелязва, че настоящият договор с Пътническото бюро на Парламента изтича в края на 2018 г. и че в момента се подготвя открита процедура с цел избирането на нова туристическа агенция, която да съдейства на Парламента за обработката и организирането на служебните пътувания; изисква новият договор да съдържа по-строги условия, особено по отношение на цените на билетите и на възможността за връзка по всяко време с телефонния център на Пътническото бюро, включително през почивните дни в края на седмицата; подчертава, че е важно да съществува прост и удобен за ползване механизъм за подаване на жалби с оглед на бързото набелязване на недостатъци, което от своя страна създава условия за бързото решаване на възникващите проблеми; подчертава, че трябва да се отдели по-голямо внимание на специфичните изисквания на членовете на ЕП и на необходимостта им от индивидуализирани услуги;

98.  насърчава новата пътническа агенция да се стреми да предлага възможно най-изгодни цели за пътуванията, свързани с работата на Парламента;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

99.  отбелязва, че фондът за доброволно пенсионно осигуряване е създаден през 1990 г. с Правилника на Бюрото за допълнителната (доброволна) пенсионна схема, като членовете имаха възможност да се присъединят към него до приключването на шестия парламентарен мандат (13 юли 2009 г.); отбелязва, че фондът беше създаден, за да предостави на членовете на ЕП пенсионна схема, каквато не съществуваше до този момент;

100.  припомня, че през 2013 г. Съдът на Европейския съюз потвърди действителността на решението на Бюрото за увеличаване на пенсионната възраст за участващите във фонда от 60 на 63 години, с цел предотвратяване на преждевременното изчерпване на капитала и привеждането му в съответствие с изискванията на новия устав на членовете на ЕП;

101.  отбелязва, че фондът за доброволно пенсионно осигуряване увеличи очаквания си актюерски дефицит от 286 милиона евро в края на 2015 г. на 326,2 милиона евро в края на 2016 г.; отбелязва също така, че в края на 2016 г. стойността на нетните активи, които трябва да бъдат взети под внимание, и на актюерските задължения възлизат съответно на 146,4 милиона евро и 472,6 милиона евро; отбелязва, че тези планирани бъдещи пасиви обхващат няколко десетилетия, но отбелязва, че общата сума, платена през 2016 г. от фонда за доброволно пенсионно осигуряване, възлиза на 16,6 милиона евро;

102.  посочва, че за следващите пет години от членовете на ЕП, които ще достигнат пенсионна възраст и които ще имат право на изплащане на парични средства, тъй като са правили вноски във фонда, ако се предположи също така, че никой от бенефициентите няма да бъде (пре)избран през 2019 г., нито ще заеме свободен европейски мандат, броят на новите пенсионери ще бъде 21 през 2018 г., 74 през 2019 г., 21 през 2020 г., 12 през 2021 г. и 17 през 2022 г.;

103.  изразява съжаление, че оценката на текущото състояние на фонда за доброволно пенсионно осигуряване все още не е представена; припомня параграф 109 от резолюцията за освобождаване от отговорност за финансовата 2015 година и параграф 112 от резолюцията за освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година, в които се призовава за оценка на текущото състояние на фонда за доброволно пенсионно осигуряване; призовава Бюрото да извърши оценка на текущото състояние на фонда за доброволно пенсионно осигуряване във възможно най-кратки срокове и не по-късно от 30 юни 2018 г.;

104.  отново посочва все така нерешените проблеми във връзка с фонда за доброволно пенсионно осигуряване и изисква Бюрото и генералният секретар да предприемат действия, за да се предотврати ранната му неплатежоспособност, като същевременно се избегне всякакво отражение върху бюджета на Парламента;

105.  отбелязва, че Парламентът е гарантът за изплащането на пенсионните права, когато и ако този фонд не е в състояние да изпълни задълженията си; приветства съобщението на генералния секретар, че е представил на Бюрото план за действие;

106.  отбелязва, като се има предвид текущото равнище на финансовите активи на фонда, съчетани с бъдещите му годишни задължения за плащане и с промените в нормата на възвръщаемост на неговите инвестиции на финансовите пазари, че очакваната дата на неплатежоспособност на фонда за доброволно пенсионно осигуряване се очаква да настъпи между 2024 и 2026 г.;

Надбавка за общи разходи

107.  приветства решението на Бюрото за създаване на ad hoc работна група за определяне и публикуване на правилата относно използването на надбавката за общи разходи; припомня очакванията, изразени от Парламента в неговите резолюции от 5 април 2017 г.(9) и от 25 октомври 2017 г.(10) относно бюджета за 2018 г., за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, както и необходимостта да се работи за определяне на по-точни правила относно отчитането на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи за Парламента; отново призовава Бюрото да направи в кратък срок следните конкретни промени във връзка с надбавката за общи разходи:

   във всички случаи надбавката за общи разходи да се управлява чрез отделна банкова сметка;
   всички касови бележки, свързани с надбавката за общи разходи, да се съхраняват от членовете на ЕП;
   неизползваната част от надбавката за общи разходи да бъде връщана в края на мандата на съответните членове на ЕП;

108.  припомня принципа на независимост на мандата на членовете на ЕП; подчертава, че избраните членове на ЕП носят отговорността да използват разходите за парламентарни дейности и че е възможно членовете на ЕП, които желаят да направят това, да публикуват своите разходи във връзка с надбавката за общи разходи на личната си уебстраница;

109.  счита, че при преразглеждане на надбавката за общи разходи следва да се вземат под внимание вече приетите от пленарното заседание препоръки относно прозрачността и финансовата отчетност;

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване

110.  припомня, че основен стратегически стълб за Парламента в свят на отворена комуникация е укрепването на сигурността в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ); потвърждава, че в рамките на плана за действие относно киберсигурността стълбът „култура на киберсигурност“ е съсредоточен върху повишаването на осведомеността и дейностите по обучение, за да бъдат потребителите на ИКТ в Парламента информирани за рисковете и да допринасят за първата му линия на защита в това отношение; отбелязва кампанията за повишаване на осведомеността относно рисковете за киберсигурността, включваща визуални напомняния, поставени в сградите на Парламента, статии относно киберсигурността, публикувани във вътрешния информационен бюлетин на Парламента, и информационни сесии за членовете на ЕП, сътрудниците и служителите; изразява въпреки това загриженост във връзка със заплахите за киберсигурността; приветства назначаването на главен служител по сигурността на информационните системи и създаването на Отдел за сигурност в областта на ИКТ с екип за управление на сигурността и екип за оперативна сигурност; призовава генералния секретар да проучи възможността за преминаване към изцяло собствена експертна система, включително с цел избягване на голямо текучество;

111.  счита, че основният приоритет на информационните служби е да осигурят добър достъп до интернет и че понастоящем връзката се разпада прекалено често;

112.  отбелязва проекта „ICT3MEPs“, който следва да подобри услугите на ИКТ, предлагани на членовете на ЕП и на техните служители по време на пребиваването им в избирателните райони на членовете на ЕП; отбелязва, че първата фаза на проекта е изпълнена през октомври 2016 г. насам и осигурява управление на достъпа на местните сътрудници; отбелязва обаче, че все още има възможности за усъвършенстване на проекта; призовава съответните служби да продължат с проекта за изпълнение, като вземат под внимание потребностите на потребителите;

113.  приветства осигуряването на достъп до безжичен интернет за посетителите на Парламента, което е нова стъпка към по-приобщаващ в цифрово отношение Парламент; посочва обаче, че сигурността в областта на ИКТ следва да продължи да бъде от първостепенно значение и че вътрешната мрежа на Парламента следва да бъде защитена от възможни злонамерени външни атаки; подчертава необходимостта от радикално подобрение на естеството на предоставяната услуга, особено в Страсбург, и очаква необходимите мерки да бъдат предприети в близко бъдеще;

114.  приканва Бюрото, в сътрудничество с Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване, да предложи мерки за смекчаване на риска, за да се обезпечи безпроблемното протичане на работата на Парламента в случай на повреди в системата или прекъсване на електроснабдяването; подчертава, че е важно да се изготви списък на услугите според приоритета, определящ последователността, в която те трябва да се възстановят възможно най-бързо, за да се обезпечи минималното необходимо обслужване в случай на кибератака; приканва Бюрото да състави дългосрочен план за действие при непредвиден продължителен срив на системата; препоръчва центровете за електронно обработване на данни да не разполагат сървърите си на едно място, за да може да се повиши сигурността и да се осигури непрекъснатост на функционирането на информационните системи на Парламента;

115.  подновява отправения в резолюциите за освобождаване от отговорност за финансовите 2014 и 2015 години призив за създаването на система за бързо предупреждение при извънредни ситуации, която да позволи на Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване, в сътрудничество с Генералната дирекция за сигурността и безопасността, да изпраща бързи съобщения чрез текстови или електронни съобщения до членовете и служителите на ЕП, които са се съгласили данните им за контакт да бъдат включени в списък за комуникация, който да се използва при специфични извънредни ситуации;

Генерална дирекция за сигурността и безопасността

116.  отбелязва новата оптимизирана система за организиране на задачите във връзка със сигурността, представена от генералния секретар на Бюрото през януари 2018 г.; потвърждава освен това, че тази нова система отчита спецификата на ролята и функциите на служителите по сигурността; изразява надежда, че може да се поддържа открит диалог с цел да се продължи да се отделя нужното внимание на изискванията на тази група служители, работещи в много напрегната от гледна точка на сигурността обстановка;

117.  приветства непрекъснатите усилия да се работи по безопасността и сигурността във и около сградите на Парламента; потвърждава, че безопасността в рамките на Парламента трябва да цели установяването на деликатен баланс между вземането под внимание на редица защитни мерки и въвеждането на прекалено щателен по отношение на сигурността режим, който забавя дейността на Парламента; въпреки това настоява сигурността на Парламента да бъде допълнително увеличена и отново призовава генералния секретар да гарантира, че служителите са подходящо обучени и са в състояние да изпълняват професионално задачите си, включително при извънредни ситуации;

118.  призовава служителите по сигурността на Генералната дирекция за сигурността и безопасността внимателно да проверяват цялата сграда, за която отговарят, в случай на евакуация, за да се уверят, че тя е евакуирана, и да съдействат на лицата с увреден слух или с други увреждания, когато трябва да се евакуират хората;

Екологосъобразен Парламент

119.  припомня, че Бюрото стартира проекта за система за управление на околната среда в Парламента на 19 април 2004 г.; отбелязва, че през 2016 г. Бюрото прие преразгледана политика в областта на околната среда, в която беше запазен и потвърден ангажиментът на Парламента за непрекъснати подобрения в областта на околната среда;

120.  приветства ангажимента на Парламента за екологосъобразни обществени поръчки; отбелязва, че през юни 2016 г. беше одобрено Ръководството на ЕП за прилагане на възлагането на екологосъобразни обществени поръчки, което е изготвено така, че да помага на разпоредителите с бюджетни кредити в Парламента успешно да прилагат политика и процедури за екологосъобразни обществени поръчки; приветства създаването на междуинституционална служба за предоставяне на помощ в областта на екологосъобразните обществени поръчки; призовава за оценка на въвеждането на критерии за задължителна консултация с тази служба при процедури над определен финансов праг и за определени категории продукти; отбелязва изграждането на растителна стена в сградата „Алтиеро Спинели“ и счита, че ползите от нея по никакъв начин не обосновават разходите; призовава системата за управление на околната среда да търси решения, които в допълнение към екологичното измерение отчитат и съотношението между ползи и разходи;

121.  приветства инсталирането на дозатори за вода и новата система на стъклени контейнери за многократна употреба; отбелязва, че дозаторите за вода не са добре популяризирани и все още не са инсталирани в офис пространствата; изразява съжаление, че въпреки тръжните спецификации за намаляване на пластмасовите отпадъци, се увеличи количеството храна в опаковки за еднократна употреба, продадена в заведенията за хранене на Парламента; призовава за прозрачност в проследяването на пластмасовите отпадъци, генерирани от заведенията за хранене; отбелязва, че търговската марка на бутилираната питейна вода, предлагана по време на заседанията в Парламента, се промени три пъти за по-малко от две години, което не изглежда в съответствие с по-рано обявените срокове на провеждане на процедурите за обществена поръчка; отбелязва също така, че все още се използват пластмасови опаковки; отбелязва, че Комисията премахна пластмасовите бутилки за питейна вода, и призовава Парламента да изготви план, за да я последва, особено като се имат предвид ролята му на пример за следване и инициативата за европейска стратегия относно пластмасата;

122.  отбелязва, че Бюрото одобри пътна карта, предложена от генералния секретар, за преминаване към парк от електрически автомобили; потвърждава, че до края на 2017 г. половината от автомобилите и микробусите в автомобилния парк на Парламента следва да бъдат електрически или зареждащи се от електрическата мрежа хибридни автомобили, както и че от 2018 г. всеки новозакупен автомобил за автомобилния парк на Парламента следва да бъде зареждащ се от електрическата мрежа хибриден автомобил или електрически автомобил; отбелязва, че през 2020 г. всички автомобили в автомобилния парк на Парламента следва да бъдат електрически или зареждащи се от електрическата мрежа хибридни автомобили и че от 2021 г. същото следва да важи и за всички микробуси на Парламента; настоятелно подчертава, че преди всяко значимо обновяване на автомобилния парк следва да се провежда анализ на разходите и ползите и че комисията по бюджетен контрол следва да се запознае с анализа на разходите и ползите, предшествал въвеждането на пътната карта за преминаване към парк от електрически автомобили; призовава за повече усилия за насърчаване на активната мобилност, включително като се предлагат по-привлекателни, достъпни и защитени места за паркиране на велосипеди;

123.  призовава Бюрото да не се ограничава до въвеждането на електрически автомобили като по-екологосъобразно решение, тъй като съществуват опасения по отношение на производството им (включително достатъчната наличност на необходимите ресурси) и обезвреждането на батериите в края на жизнения им цикъл; изразява съжаление, че членовете на ЕП не са получили за сведение анализ на алтернативни горива, като биогорива, синтетични горива или водородни горивни клетки; подчертава, че разнообразяването на щадящ околната среда автомобилен парк ще намали зависимостта само от един доставчик и ще противодейства на евентуален бъдещ недостиг на доставките;

124.  отбелязва, че Парламентът трябва да спазва приложимото регионално и местно законодателство, и призовава службите на Парламента да посочат как той е приложил регионалния брюкселски закон относно въздуха, климата и енергията (Code Bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie), особено по отношение на местата за паркиране, предоставени на служителите;

125.  приветства в контекста на политиките на Съюза за 2030 г. и след това в областта на енергетиката и климата допълнителните мерки за компенсиране на неизбежните емисии; призовава Парламента да разработи допълнителни политики за компенсиране на CO2;

Годишен доклад относно възложените обществени поръчки

126.  припомня, че Финансовият регламент и правилата за неговото прилагане(11) определят каква информация трябва да бъде предоставяна на бюджетния орган и на обществеността във връзка с възлаганите от институцията обществени поръчки; отбелязва, че Финансовият регламент изисква да се публикуват договорите на стойност над 15 000 EUR, стойност, над който е задължително процедурите да бъдат състезателни;

127.  отбелязва, че от общо 219 обществени поръчки, възложени през 2016 г., 77 се основават на открити или ограничени процедури на стойност 436 милиона евро, а 141 — на процедури на договаряне на обща стойност 64 милиона евро; отбелязва, че общият брой на обществените поръчки, възложени чрез процедури на договаряне е с 14% по-нисък през 2016 г. (141 спрямо 151 през 2015 г.), като стойността им е с 29% по-ниска (64 милиона евро спрямо 90 милиона евро през 2015 г.);

128.  отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2016 и 2015 г., по вид на поръчката:

Вид на поръчката

2016 г.

2015 г.

Брой

Процент

Брой

Процент

Услуги

Доставки

Работа

Строителство

169

36

13

1

77%

16%

6%

1%

194

34

18

8

77%

13%

7%

3%

Общо

219

100%

254

100%

Вид на поръчката

2016 г.

2015 г.

Стойност (EUR)

Процент

Стойност (EUR)

Процент

Услуги

244 881 189

49%

539 463 943

70%

Доставки

155 805 940

31%

78 424 245

11%

Работа

97 640 851

19%

92 889 168

12%

Строителство

1 583 213

1%

55 804 154

7%

Общо

499 911 194

100%

766 581 510

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2016 г., стр. 6)

129.  отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2016 и 2015 г., по вид на използваната процедура:

Вид на процедурата

2016 г.

2015 г.

Брой

Процент

Брой

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Състезателна

Извънредна

70

7

141

-

1

32%

3%

64%

-

1%

93

10

151

-

-

37%

4%

59%

-

-

Общо

219

100%

254

100%

Вид на процедурата

2016 г.

2015 г.

Стойност (EUR)

Процент

Стойност (EUR)

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Състезателна

Извънредна

406 408 732

29 190 756

64 284 705

-

27 000

81%

6%

13%

-

0%

636 333 284

40 487 367

89 760 859

-

-

83%

5%

12%

-

-

Общо

499 911 194

100%

766 581 510

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2016 г., стр. 8)

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

130.  отбелязва, че през 2016 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0 и предоставени на политическите групи и на независимите членове на ЕП, са усвоени, както следва:

Група

2016 г.

2015 г.

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

PPЕ

17 400

8 907

18 303

105,19%

8 005

17 440

10 198

17 101

98,06%

8 745

S&D

15 327

5 802

15 713

102,51%

5 417

15 256

5 748

15 379

100,81%

7 633

ECR

6 125

2 518

5 835

95,25%

2 809

5 959

1 614

5 065

84,99%

2 779

ALDE

5 759

2 366

6 448

111,98%

1 676

5 692

2 517

5 865

103,03%

2 839

GUE/NGL

4 340

1 729

4 662

107,43%

1 407

4 305

1 256

3 832

89,02%

2 156

Verts/ALE

4 180

1 557

3 921

93,82%

1 815

4 153

1 293

3 890

93,67%

2 078

EFDD

3 820

1 873

2 945

77,10%

1 910

3 843

1 643

3 629

94,45%

1 919

ENF**

-

-

-

-

-

1 587

0

827

52,09%

793

Независими членове на ЕП

772

216

616

79,90%

257

1 627

533

1 001

61,51%

214

Общо***

57 723

24 968

58 443

101,25%

23 296

59 860

24 803

56 588

94,53%

29 155

* Всички суми са в хиляди евро.

** Окончателният размер на допустимите разходи, свързани с групата ENF, ще бъде уточнен на по-късен етап.

*** Общият сбор не включва сумите, свързани с групата ENF.

131.  отбелязва със загриженост, че в случая на една политическа група независимият външен одитор е дал квалифицирано одитно становище; изразява особена загриженост поради факта, че одиторът е установил неспазване на Правилника относно разходването на бюджетни кредити по бюджетна позиция 400 във връзка с разходи, за които не са могли да бъдат получени необходимите оправдателни документи, както и във връзка с неспазване на задължения за възлагане на обществени поръчки по отношение на 10 доставчици на услуги;

132.  изразява загриженост във връзка с риска за репутацията на Парламента, който съставляват подобни нередности, и е убеден, че е необходимо да бъдат предприети бързи и ефективни действия за предотвратяване и отстраняване на подобни нередности в бъдеще;

Европейски политически партии и европейски политически фондации

133.  отбелязва, че през 2016 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2 и предоставени на политическите групи, са усвоени, както следва(12):

Партия

Съкращение

Собствени ресурси

Безвъзмездни средства от ЕП

Общо приходи(13)

Безвъзмездните средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Излишък (трансфер към резерви) или загуба

Европейска народна партия

PPE

1 734

6 918

10 650

85%

304

Партия на европейските социалисти

PES

1 408

7 154

9 512

85%

12

Алианс на либералите и демократите за Европа

ALDE

611

2 337

3 162

85%

88

Европейска зелена партия

EGP

502

1 795

2 587

85%

78

Алианс на европейските консерватори и реформисти

AECR

472

2 292

3 232

85%

-240

Партия на европейската левица

EL

335

1 594

2 119

85%

25

Европейска демократическа партия

PDE

107

518

625

85%

4

Алианс за Европа на демокрациите

EUD

54

238

341

85%

11

Европейски свободен алианс

EFA

158

777

1 008

85%

5

Европейско християнско политическо движение

ECPM

109

493

665

85%

0

Европейски алианс за свобода

EAF

68

391

459

85%

-40

Алианс на европейските национални движения

AEMN

61

229

391

85%

0

Движение за Европа на свободите и демокрацията

MENL

189

785

1 020

85%

0

Алианс за мир и свобода

APF

62

329

391

85%

-5

Общо

 

5 870

25 850

36 160

85%

242

134.  отбелязва, че през 2016 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3 и предоставени на политическите фондации, са усвоени, както следва(14):

Фондация

Съкращение

Свързана с партия

Собствени ресурси

Окончателен размер на безвъзмездните средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездните средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Център за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс“

WMCES

PPE

965 665

4 878 174

5 843 839

85%

Фондация за европейски прогресивни изследвания

FEPS

PES

1 041 910

4 430 253

5 472 163

84%

Европейски либерален форум

ELF

ALDE

248 996

1 126 430

1 375 426

85%

Зелена европейска фондация

GEF

EGP

204 866

1 090 124

1 294 990

85%

Трансформ Европа

TE

EL

217 209

901 484

1 118 693

85%

Институт на европейските демократи

IED

PDE

50 690

272 033

322 724

85%

Център „Мауриц Копитерс“

CMC

EFA

71 952

318 411

390 362

85%

Нов курс – Фондация за европейска реформа

ND

AECR

316 916

1 503 964

1 820 880

85%

Европейска фондация за свобода

EFF

EAF

41 923

226 828

268 751

85%

Организация за европейско междудържавно сътрудничество*

OEIC

EUD

21 702

126 727

148 429

99%

Християнска политическа фондация за Европа

SALLUX

ECPM

61 024

326 023

387 047

85%

Европейски идентичности и традиции

ITE

AEMN

37 896

184 685

222 581

85%

Фондация за Европа на нациите и свободите

FENL

MENL

96 726

549 357

646 084

85%

Европа Тера Ностра

ETN

APF

37 461

151 403

188 864

85%

Total**

 

 

3 414 937

16 085 895

19 500 832

85%

(*) Окончателният размер на безвъзмездните средства за OEIC съставлява 99% от разходите, тъй като някои от тях бяха категоризирани впоследствие като недопустими и по този начин се намали общият размер на допустимите разходи.

(**) В таблицата не са включени цифрите за IDDE поради процедурата от 2016 г. за прекратяване на предоставянето на безвъзмездни средства. Решението за предоставяне на безвъзмездни средства все още не е взето.

 

 

 

 

 

 

135.  изразява загриженост поради наскоро установените нередности, свързани с разходите и собствените ресурси на редица европейски политически партии и фондации;

136.  изразява загриженост във връзка с риска за репутацията на Парламента, който представляват подобни нередности, и е убеден, че е необходимо да бъдат предприети бързи и ефективни действия за предотвратяване и отстраняване на подобни нередности в бъдеще; счита обаче, че тези нередности се отнасят само до скромен брой политически партии и фондации; счита, че тези нередности следва да не поставят под въпрос финансовото управление на другите политически партии и фондации; счита, че механизмите за вътрешен контрол на Парламента следва да бъдат засилени;

137.  призовава генералния секретар да докладва до 1 май 2018 г. на компетентните комисии за всички мерки, предприети за борба със злоупотребите с предоставените субсидии;

138.  изисква новосъздаденият Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации да представи на Парламента доклад за напредъка след първата си година на дейност, а именно 2017 г.; призовава генералния секретар да гарантира, че Органът разполага с всички необходими ресурси за изпълнението на задачите си;

139.  счита, че по отношение на служителите в партиите и фондациите трябва да се спазват напълно трудовото и социалното законодателство на държавата членка, в която се полага трудът; призовава вътрешните одити да включват анализ на този аспект.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(2) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(3) OВ L 252, 29.9.2017 г., стр. 3
(4) OВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 3.
(5) OВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 2.
(6) Регламент (ЕО) № 160/2009 на Съвета от 23 февруари 2009 г. за изменение на Условия за работа на другите служители на Европейските общности (OВ L 55, 27.2.2009 г., стр. 1).
(7) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(8) OВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 177.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0114.
(10) Приети текстове, P8_TA(2017)0408.
(11) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
(12) Всички суми са в хиляди евро.
(13) Общите приходи включват преносите от предходната година в съответствие с член 125, параграф 6 от Финансовия регламент.
(14) Всички суми са в хиляди евро.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност