Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2138(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0116/2018

Внесени текстове :

A8-0116/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.20

Приети текстове :

P8_TA(2018)0125

Приети текстове
PDF 487kWORD 57k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски съвет и Съвет
P8_TA(2018)0125A8-0116/2018
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет (2017/2138(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0116/2018),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(2) ОВ С 323, 28.9.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.
(4) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет (2017/2138(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0116/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2016 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския съвет и Съвета;

2.  отбелязва, че през 2016 г. Европейският съвет и Съветът са разполагали с общ бюджет в размер на 545 054 000 EUR (спрямо 541 791 500 EUR през 2015 г.), със степен на изпълнение от средно 93,5%; отбелязва увеличението на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2016 г. с 3,3 милиона евро (т.е. 0,6%);

3.  отново посочва, че Европейският съвет и Съветът следва да имат отделни бюджети, за да се допринесе за прозрачността на финансовото управление на институциите и да се повиши отчетността и на двете институции;

4.  изразява подкрепата си за успешния преход към модела на основано на изпълнението бюджетиране при планирането на бюджета на Комисията, въведен от заместник-председателя Кристалина Георгиева през септември 2015 г. като част от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“; насърчава Европейския съвет и Съвета да прилагат този метод при своята процедура за планиране на бюджета;

5.  изразява съжаление, че в стратегическото си проучване относно прозрачността на законодателния процес на Съвета (OI/2/2017/TE), приключило на 9 февруари 2018 г., Европейският омбудсман стига до заключението, че настоящата практика на Съвета, която затруднява контрола върху проектите на законодателни актове на Съюза, представлява лошо администриране; настоятелно призовава Съвета да изпълни препоръките и предложенията за подобрения на омбудсмана с цел улесняване на достъпа на обществеността до документи; подчертава значението, което отчитането на Съвета пред гражданите на Съюза в ролята му на европейски законодател има за прозрачността; изисква да бъде информиран за отговора на Съвета и за напредъка по процедурата;

6.  отбелязва, че значителното равнище на неусвояване на средства в рамките на ГД „Администрация“ през 2016 г. продължава да се дължи на пътните разходи на делегациите и на разходите за устен превод; отбелязва, че в момента с държавите членки се договаря нова политика за преодоляване на този проблем;

7.  призовава Съвета да представи пълни подробности относно човешките ресурси и наличните инструменти по линия на механизма ATHENA и да гарантира максимално равнище на прозрачност по отношение на този механизъм;

8.  продължава да бъде загрижен относно твърде голямата сума бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., и по-специално тези за техническо обзавеждане, оборудване и компютърни системи; припомня на Съвета, че преносите са изключение от принципа за ежегодност и следва да отразяват действителни потребности;

9.  отново призовава прегледът на човешките ресурси да бъде разбит по категория, степен, пол, националност и професионално образование;

10.  отбелязва наличието на политика за баланс между половете в Генералния секретариат на Съвета (ГСС); приветства положителната тенденция в представителството на жените на ръководни длъжности, което е достигнало 31% към края на 2016 г.; призовава Съвета да продължи политиката за баланс между половете, насочена към постигането на наистина балансирано представителство на двата пола на ръководни длъжности;

11.  приветства информацията относно професионалните дейности на бивши висши служители на ГСС, прекратили служебното си правоотношение(1) през 2016 г.;

12.  отбелязва, че през 2016 г. генералният секретар на Съвета публикува своето решение № 3/2016 относно приемането на вътрешни правила за докладване на сериозни нередности — Правила за прилагане на членове 22а, 22б и 22в от Правилника за длъжностните лица („Разкриване на злоупотреби“); припомня, че защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, е въпрос, на който се отделя сериозно внимание в рамките на публичната администрация на Съюза и който трябва винаги да се разглежда внимателно;

13.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвети;

14.  отбелязва, че целта щатното разписание на Съвета да бъде приведено в съответствие с междуинституционалното споразумение за съкращаване на персонала с 5% в срок от пет години е била постигната на 1 януари 2017 г.;

15.  отбелязва със загриженост, че забавеното предаване на сградата „Европа“ е оказало значително въздействие върху бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2016 г.; отправя искане да бъде информиран относно всички финансови последици от това забавяне; изразява съжаление, че все още липсва информация относно политиката за сградния фонд и свързаните с нея разходи, която следва да бъде публична като знак за прозрачност за европейските граждани;

16.  отново отправя призива си политиката в областта на сградния фонд на Европейския съвет и на Съвета да бъде представена на органа по освобождаване от отговорност; отбелязва със задоволство, че ГСС е получил сертифициране по EMAS през 2016 г. за своите сгради;

17.  изразява съжаление, че Съветът все още не се е присъединил към регистъра за прозрачност на Съюза, въпреки че е една от най-важните институции, участващи в процеса на вземане на решения в Съюза; следователно призовава за успешен изход от междуинституционалните преговори между председателството на Съвета и представителите на Парламента и Комисията, който най-накрая ще доведе до присъединяването на Съвета към регистъра за прозрачност;

18.  изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; отбелязва, че на този етап не може да се направи прогноза за финансовите, административните, човешките и другите последици, свързани с това оттегляне; призовава Европейския съвет и Съвета да направят оценки на въздействието и да информират Парламента за резултатите до края на 2018 г.;

Състояние към момента

19.  отбелязва, че досега отказът за освобождаване от отговорност не е имал никакви последици; подчертава, че проблемът трябва да бъде решен в най-кратки срокове, в интерес на гражданите на Съюза; припомня, че Парламентът е единствената институция, пряко избирана от гражданите на Съюза, и че неговата роля в процедурата по освобождаване от отговорност е пряко свързана с правото на гражданите да бъдат информирани за това как се изразходват публичните средства;

20.  отбелязва предложението за договаряне на споразумение със Съвета относно процедурата по освобождаване от отговорност, представено от комисията по бюджетен контрол на Парламента на Председателския съвет на Парламента на 11 септември 2017 г.;

21.  отбелязва, че на 19 октомври 2017 г. Председателският съвет одобри искането за предоставяне на мандат на председателя на комисията по бюджетен контрол и на координаторите на политическите групи да участват в преговорите от името на Парламента с оглед постигане на взаимноприемливо споразумение относно сътрудничеството между Парламента и Съвета във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност, при пълно зачитане на различните роли на двете институции в процедурата по освобождаване от отговорност;

22.  отбелязва също така, че на 9 ноември 2017 г. беше изпратено писмо до генералния секретар на Съвета с предложение за предаване на предложението на Парламента на отговорния орган на Съвета с цел започване на преговори при условията, одобрени от Председателския съвет;

23.  отбелязва, че междувременно генералният секретар на Съвета беше поканен от комисията по бюджетен контрол на Парламента да присъства на среща за размяна на мнения с генералните секретари на другите институции, която се проведе на 4 декември 2017 г., и че на генералния секретар на Съвета беше изпратен писмен въпросник на 26 ноември 2017 г.; изразява дълбоко съжаление за това, че Съветът отново заяви позицията си за неучастие в срещи за размяна на мнения и че въпросникът, изпратен до службите на Съвета, с въпроси от членовете на ЕП, остава без отговор;

24.  припомня, че процедурата на отделно освобождаване от отговорност на различните институции и органи на Съюза е отдавна установена практика, приета от всички останали институции, с изключение на Съвета, както и че тази процедура е разработена с цел гарантиране на прозрачност и демократична отчетност пред гражданите на ЕС;

25.  отново заявява, че Съветът трябва да участва пълноценно и добросъвестно в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност, както постъпват другите институции, и изразява съжаление за срещаните до момента трудности във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност;

26.  подчертава, че съгласно Договорите Парламентът е единственият орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза и че, при пълно признаване на ролята на Съвета като институция, даваща препоръки при провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност, трябва да се прави разграничение между различните роли на Парламента и Съвета, за да се спази институционалната рамка, предвидена в Договорите и във Финансовия регламент;

27.  припомня, че Парламентът освобождава другите институции от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, след като разгледа предоставените документи и дадените отговори на въпросите и след като изслуша генералните секретари на другите институции; изразява съжаление за това, че Парламентът систематично среща трудности при получаването на отговори от Съвета;

28.  счита, че ефективният надзор по отношение на изпълнението на бюджета на Съюза изисква сътрудничество между Парламента и Съвета и очаква започването на преговори с оглед постигането на взаимноприемливо споразумение;

29.  отбелязва, че номинирането на членове на Съда на Европейския съюз („Съда на ЕС“) е отговорност на държавите членки съгласно членове 253 и 254от ДФЕС; изтъква значението на своевременното номиниране и назначаване на съдии за ефективността на работата на Съда на ЕС; призовава за ново правило за определяне на конкретен краен срок за (повторно) номиниране на съдия своевременно преди изтичането на мандата на даден съдия и призовава Съвета да прецени тежестта на разходите спрямо ползите при назначаването на нови съдии в Съда на ЕС; критикува неправомерното назначаване, без покана за подаване на кандидатури, на двама съдии в Съда на публичната служба за мандат, който освен това е продължил само от 14 април 2016 г. до 31 август 2016 г.; отбелязва със съжаление разходите за започването и приключването от един съдия на „четиримесечния му мандат“, които възлизат на 69 498,25 EUR, в допълнение към получената от съдията заплата; осъжда такова разхищение на парите на данъкоплатците в Съюза;

30.  отбелязва освен това, че Общият съд (състав по жалбите, решение от 23 януари 2018 г. по дело T-639/16 P)(2) счете втория състав на Съда на публичната служба на Европейския съюз, образуван с цел включването на един от съдиите с „четиримесечен мандат“ за нередовен, което прави невалидно посоченото решение, както и всякакви допълнителни решения на втория състав в този му състав; пита Съда на ЕС кои решения на втория състав в този му състав са засегнати от решението на Общия съд; настоява Съветът да коментира този проблем и да уточни кой носи отговорност за това.

(1) Трети и четвърти параграф от член 16 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.
(2) ECLI:EС:C:2018:22.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност