Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2138(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0116/2018

Předložené texty :

A8-0116/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.20

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0125

Přijaté texty
PDF 410kWORD 49k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
P8_TA(2018)0125A8-0116/2018
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada (2017/2138(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0116/2018),

1.  odkládá udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie a Účetnímu dvoru, jakož i evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(2) Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada (2017/2138(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0116/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že u Evropské rady a Rady nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  konstatuje, že celkový rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2016 činil 545 054 000 EUR (v porovnání s 541 791 500 EUR v roce 2015), přičemž míra plnění dosáhla v průměru 93,5 %; bere na vědomí zvýšení o 3,3 milionu EUR (rovnající se 0,6 %) v rozpočtu na rok 2016 Evropské rady a Rady;

3.  opakuje, že rozpočet Evropské rady a Rady by měl být oddělen, což by přispělo k transparentnosti finančního řízení těchto orgánů a zlepšilo jejich odpovědnost;

4.  vyjadřuje svou podporu úspěšné změně paradigmatu ve prospěch sestavování rozpočtu při plánování rozpočtu Komise podle výkonnosti, které zavedla místopředsedkyně Kristalina Georgieva v září 2015 v rámci iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vybízí Evropskou radu a Radu, aby tuto metodu používaly i ve svém vlastním postupu plánování rozpočtu;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že evropská veřejná ochránkyně práv ve svém strategickém šetření na téma „Transparentnost legislativního procesu Rady“ (OI/2/2017/TE) dne 9. února 2018 konstatovala, že stávající praxe Rady, která brání kontrole návrhů právních předpisů Unie, představuje nesprávný úřední postup; naléhavě vyzývá Radu, aby dodržovala doporučení a návrhy veřejné ochránkyně práv zaměřené na zlepšení přístupu veřejnosti k dokumentům; zdůrazňuje, jak je transparentnost důležitá k tomu, aby se Rada mohla odpovídat občanům Unie ve své úloze normotvůrce Unie; žádá, aby byl informován o odpovědi Rady a o pokroku v tomto postupu;

6.  konstatuje, že cestovní výdaje delegací a výdaje na tlumočení představovaly v roce 2016 podstatný podíl nevyčerpaných prostředků GŘ pro lidské zdroje a bezpečnost; bere na vědomí probíhající jednání s členskými státy o nové politice s cílem tento problém vyřešit;

7.  vyzývá Radu, aby poskytla veškeré podrobnosti o lidských zdrojích a zařízeních, které jsou k dispozici mechanismu ATHENA, aby ve vztahu k tomuto mechanismu zaručila maximální míru transparentnosti;

8.  je nadále znepokojen značnou výší prostředků přenesených z roku 2016 do roku 2017, zejména prostředků na technické zařízení, vybavení a počítačové systémy; připomíná Radě, že přenesené prostředky představují výjimku ze zásady ročního rozpočtu a měly by odrážet aktuální potřeby;

9.  opětovně žádá, aby byl přehled lidských zdrojů rozdělen podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělání;

10.  bere na vědomí politiku vyváženého zastoupení žen a mužů v generálním sekretariátu Rady; vítá příznivý vývoj v zastoupení žen ve vedoucích pozicích, které na konci roku 2016 dosáhlo 31 %; vyzývá Radu, aby pokračovala v politice genderové vyváženosti ve prospěch skutečně vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích;

11.  vítá informace o pracovní činnosti bývalých vysokých vedoucích pracovníků generálního sekretariátu Rady po skončení služebního poměru(1) v roce 2016;

12.  konstatuje, že generální tajemník Rady v roce 2016 zveřejnil své rozhodnutí č. 3/2016, kterým se přijímají vnitřní pravidla pro oznamování závažných nesrovnalostí – postupy provádění článků 22a, 22b a 22c služebního řádu („whistleblowing“); připomíná, že ochrana oznamovatelů je problém, k němuž veřejná správa Unie přistupuje s velkou vážností a který musí být vždy pečlivě posuzován;

13.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkum s dostatečnými rozpočtovými zdroji, který by oznamovatelům pomáhal využívat vhodné kanály pro zveřejnění informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránil je před odhalením identity a nabízel jim potřebnou podporu a poradenství;

14.  konstatuje, že cíl plánu pracovních míst Rady k dosažení souladu s interinstitucionální dohodou, jímž je snížit během pěti let počet zaměstnanců o 5 %, byl 1. ledna 2017 splněn;

15.  se znepokojením konstatuje, že na rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2016 měla významný dopad zpožděná výstavba budovy Europa; přeje si být informován o celkovém finančním dopadu zpoždění; vyjadřuje politováním nad tím, že stále neexistuje dostatek informací o politice v oblasti budov a souvisejících výdajích, které by měly být jako výraz transparentnosti pro evropské občany veřejné;

16.  opětovně žádá, aby byla politika Evropské rady a Rady v oblasti budov předložena orgánu příslušnému k udělení absolutoria; s uspokojením konstatuje, že generální sekretariát Rady získal pro své budovy v roce 2016 certifikaci systému environmentálního řízení a audit (EMAS);

17.  vyjadřuje politování nad tím, že se Rada dosud nepřipojila k rejstříku transparentnosti Unie, přestože je jedním z nejdůležitějších orgánů, které se podílejí na rozhodovacím procesu v Unii; proto žádá, aby byla interinstitucionální jednání mezi předsednictvím Rady a zástupci Parlamentu a Komise dovedena k úspěšnému výsledku tak, aby se Rada nakonec připojila k rejstříku transparentnosti;

18.  lituje rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie; připomíná, že v tomto okamžiku nelze nijak předvídat důsledky tohoto odchodu v oblasti financí a správy a důsledky pro obyvatele, žádá Evropskou radu a Radu, aby provedly posouzení dopadů a informovaly Parlament o výsledcích do konce roku 2018;

Aktuální stav

19.  konstatuje, že neudělení absolutoria doposud nemělo žádné důsledky; zdůrazňuje, že tato situace by měla být v zájmu občanů Unie co nejrychleji vyřešena; připomíná, že Parlament je jediným orgánem přímo voleným občany Unie a že jeho úloha v postupu udělování absolutoria přímo souvisí s právem občanů být informováni o tom, jak jsou vynakládány veřejné prostředky;

20.  konstatuje, že návrh na sjednání dohody s Radou o postupu udělování absolutoria za plnění rozpočtu předložil parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Konferenci předsedů dne 11. září 2017;

21.  konstatuje, že Konference předsedů dne 19. října 2017 schválila požadavek udělit předsedovi výboru CONT a koordinátorům politických skupin mandát k jednání jménem Parlamentu s cílem dospět k oboustranně uspokojivé dohodě o spolupráci mezi Parlamentem a Radou v rámci postupu udělování absolutoria, a to při plném zohlednění odlišné úlohy obou orgánů v tomto postupu;

22.  rovněž konstatuje, že dne 9. listopadu 2017 byl generálnímu tajemníkovi Rady zaslán dopis, v němž byl vyzván k předložení parlamentního návrhu příslušnému útvaru Rady, aby mohla začít jednání v souladu s podmínkami schválenými Konferencí předsedů;

23.  konstatuje, že mezitím generální tajemník Rady byl Výborem pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu pozván, aby se zúčastnil výměny názorů s generálními tajemníky ostatních orgánů, která se uskutečnila dne 4. prosince 2017, a dále byl generálnímu tajemníkovi Rady dne 26. listopadu 2017 zaslán písemný dotazník; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada potvrdila svůj úmysl nezúčastnit se výměny názorů a že dotazník s otázkami poslanců Parlamentu zaslaný útvarům Rady zůstává nezodpovězen;

24.  připomíná, že postup udělování absolutoria zvlášť jednotlivým orgánům a agenturám Unie je dlouholetou praxí, kterou s výjimkou Rady akceptují všechny ostatní orgány, a že tento postup byl vyvinut s cílem zaručit transparentnost a demokratickou odpovědnost vůči občanům Unie;

25.  opětovně zdůrazňuje, že Rada se musí každoročního postupu udělování absolutoria plně a v dobré víře zúčastnit, stejně jako činí ostatní orgány, a vyjadřuje politování nad obtížemi, s nimiž se postup udělování absolutoria doposud potýká;

26.  podtrhuje, že podle Smluv je Parlament jediným orgánem Unie příslušným k udělování absolutoria a že při plném respektování úlohy Rady coby orgánu, který v rámci postupu udělování absolutoria předkládá doporučení, je nezbytně nutné rozlišovat mezi odlišnými úlohami Parlamentu a Rady, aby byl zachován soulad s institucionálním rámcem stanoveným Smlouvami a finančním nařízením;

27.  připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům po zvážení předložených dokumentů a odpovědí na dotazy a po vyslechnutí generálních tajemníků těchto orgánů; vyjadřuje politování nad tím, že při získávání odpovědí Rady Parlament opakovaně naráží na obtíže;

28.  domnívá se, že účinný dohled nad plněním rozpočtu Unie vyžaduje spolupráci mezi Parlamentem a Radou, a očekává zahájení jednání s cílem dospět k oboustranně uspokojivé dohodě.

29.  konstatuje, že nominace členů Soudního dvora Evropské unie je podle článků 253 a 254 SFEU odpovědností členských států; upozorňuje na důležitost včasné nominace a jmenování soudců pro výkonnost Soudního dvora Evropské unie; požaduje nové pravidlo, které by stanovilo konkrétní lhůtu pro (opakovanou) nominaci soudce dostatečnou dobu před koncem mandátu soudce, a vyzývá Radu, aby při jmenování soudců Soudního dvora Evropské unie zvážila náklady vůči přínosům; kritizuje protiprávní jmenování – bez výzvy k podání kandidatur – dvou soudců pro Soud pro veřejnou službu s mandátem, který navíc trval pouze od 14. dubna 2016 do 31. srpna 2016; s politováním konstatuje, že náklady související s jedním z těchto soudců, který mandát převzal a ukončil ho do 4 měsíců, dosáhly kromě platu soudce dalších 69 498,25 EUR; odsuzuje takové plýtvání penězi daňových poplatníků v Unie;

30.  dále také konstatuje, že Tribunál (kasační senát, rozsudek ze dne 23. ledna 2018 ve věci T-639/16 P)(2) považuje druhý senát Soudu pro veřejnou službu, v níž jeden ze soudců vykonával svůj mandát po dobu 4 měsíců, za senát bez oprávnění, čímž byla zrušena platnost rozhodnutí uvedeného v citovaném rozsudku, jakož i veškerých dalších rozhodnutí druhého senátu v uvedeném složení; táže se SDEU, která rozhodnutí druhého senátu v uvedeném složení jsou rozhodnutím Tribunálu dotčeny; požaduje, aby se Rada k tomuto selhání vyjádřila a vysvětlila, kdo za ně nese odpovědnost;

(1) Třetí a čtvrtý odstavec článku 16 služebního řádu úředníků Evropské unie.
(2) ECLI:EU:T:2018:22.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí