Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2140(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0089/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0089/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.22
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0127

Elfogadott szövegek
PDF 269kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
P8_TA(2018)0127A8-0089/2018
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (2017/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0251/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4)

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0089/2018),

1.  mentesítést ad a Számvevőszék főtitkára számára a Számvevőszék 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Számvevőszéknek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 48., 2016.2.24.
(2) HL C 323., 2017.9.28., 1. o.
(3) HL C 322., 2017.9.28., 1. o.
(4) HL C 322., 2017.9.28., 10. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, V. szakasz – Számvevőszék (2017/2140(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, V. szakasz – Számvevőszék,

–  tekintettel a Számvevőszék jövőbeli szerepéről szóló, 2014. február 4-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2015. október 28-i (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0089/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  rámutat, hogy a Számvevőszék éves beszámolóját egy független külső könyvvizsgáló cég – a PricewaterhouseCoopers Sàrl – auditálja, hogy ugyanazon átláthatósági és elszámoltathatósági elvek vonatkozzanak a Számvevőszékre is, mint az általa ellenőrzött szervekre; tudomásul veszi a könyvvizsgálói véleményt, mely szerint a beszámoló „a Számvevőszék pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad”;

2.  hangsúlyozza, hogy 2016-ban a Számvevőszék összesen 137 557 000 EUR összegű végleges előirányzattal rendelkezett (2015-ben 132 906 000 EUR-val), és hogy a költségvetés összesített végrehajtási aránya 99% volt;

3.  hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék költségvetése teljes egészében igazgatási jellegű, amelyet az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások, az épületek, a bútorok a berendezések és egyéb működési költségek tesznek ki;

4.  megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében az éves tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtják be a Számvevőszéknek, a Számvevőszék jelentéseit októberben terjeszti a Parlament elé, majd a mentesítésről a Parlament májusig, a plenáris ülésen szavaz; megállapítja, hogy – amennyiben a mentesítést nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a mentesítési eljárás lezárása között legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani; kéri, hogy a Számvevőszék kövesse a magánszektorban alkalmazott legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét július 1-jében állapítsák meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, a Parlament eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített ütemezés felülvizsgálatát, hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris ülésen meg lehessen tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő éven belül le lehessen zárni;

5.  üdvözli a Számvevőszék általános hatékony, eredményes és elővigyázatos pénzgazdálkodását a 2016. évi költségvetési időszakban; a Bizottság költségvetési tervezésében támogatja a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé történt sikeres paradigmaváltást, amelyet Kristalina Georgieva alelnök 2015 szeptemberében az eredményközpontú uniós költségvetés részeként vezetett be; arra ösztönzi a Számvevőszéket, hogy a módszert saját költségvetés-tervezési eljárására alkalmazza;

6.  tudomásul veszi a Számvevőszék költségvetési rendelet felülvizsgálatáról szóló 1/2017. sz. véleményét, amelyben javasolta a decentralizált ügynökségek ellenőrzésére vonatkozó megállapodás frissítését; sajnálja, hogy a költségvetési rendelet felülvizsgálatával összefüggésben nem született intézményközi megállapodás, amely biztosítaná a jelenlegi megállapodásból eredő adminisztratív terhek csökkentését; felkéri a Számvevőszéket, hogy tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogyan lehetne a jelenlegi megállapodást javítani, és hogy ez a javulás hogyan járulhatna hozzá a Számvevőszék éves jelentésének és az ügynökségekről szóló éves jelentések összehangolásához;

7.  tudomásul veszi egy magas szintű munkacsoport létrehozását, amelynek feladata, hogy a felhasználók számára az éves jelentés hozzáadott értékét javítsa; felhívja a Számvevőszéket, hogy ossza meg a Parlamenttel az ebben a folyamatban alkalmazott kritériumokat;

8.  sajnálja, hogy az éves jelentés 10. fejezetében szereplő megfontolások terjedelme továbbra is korlátozott; kéri a Számvevőszéket, hogy az igazgatási kiadások gyenge pontjainak jobb megismerése érdekében szolgáljon részletesebb adatokkal az egyes intézményekről; úgy véli, hogy a jövőben szívesen látnák, ha a Számvevőszék minden tagállam számára egyedi jelentést készítene;

9.  sajnálja, hogy 2016-ot megelőzően a Számvevőszék tagjai között a nemek tekintetében aránytalanság volt tapasztalható: 3 nő és 25 férfi tag volt; üdvözli, hogy a nők száma 2016-ban négyre növekedett; ismételten támogatja a Számvevőszék tagjainak kinevezésére vonatkozó, a Számvevőszék jövőbeli szerepéről szóló, 2014. február 4-i állásfoglalásában elismert kritériumokat;

10.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 2016-ban megreformálta tanácsait és bizottságait, jelentős hatást gyakorolva munkája előkészítésére; tudomásul veszi továbbá, hogy ez a reform a tudásmenedzsment erősítése érdekében kiegészíti egy feladatalapú szervezet bevezetését és egy intézményi hálózat létrehozását; gratulál a Számvevőszéknek a reformokhoz, és várakozással tekint az új intézkedésekről szóló értékelő jelentés kézhez vételére;

11.  tudomásul veszi, hogy a különjelentések elkészítésére célul kitűzött 13 hónapos határidőt még nem sikerült betartani; fenntartja, hogy a Számvevőszéknek tiszteletben kell ezt az időkeretet tartania anélkül, hogy veszélyeztetné a jelentések minőségét és ajánlásainak célzott jellegét;

12.  üdvözli a Számvevőszék és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közötti jó együttműködést, különösen a különjelentések benyújtása és nyomon követése tekintetében; úgy véli, hogy e jelentések benyújtása a Parlament szakbizottságaiban – miután azokat a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban bemutatták – lehetővé teszi az ezekben értékelt tevékenységek elengedhetetlenül szükséges nyomon követését, és felhívja a figyelmet az uniós politikák végrehajtására és költséghatékonyságára;

13.  megállapítja, hogy a Számvevőszék és a tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei közötti együttműködés és a bevett gyakorlatok cseréje nagyon pozitív; arra ösztönzi a Számvevőszéket, hogy folytassa ezt az együttműködést;

14.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék megfelel az intézményközi megállapodás azon előírásának, hogy a személyzetet öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ennek következtében az egyes szolgálatoknál rendelkezésre álló fennmaradó források nem teszik lehetővé, hogy a további feladatokkal sikeresen megbirkózzanak; felhívja a költségvetési hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a létszámcsökkentés hosszú távú hatását, különös tekintettel az intézmény azon képességére, hogy javítson a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyhiányon, valamint amikor megtervezik a személyzet számára rendelkezésre álló pénzügyi források jövőbeli elosztását, építsenek a tapasztalt tisztviselők azon képességére, hogy átvegyék a vezetői posztokat;

15.  tudomásul veszi a vezetői szinten a nemek között 2016-ban megteremtett jobb egyensúlyt; megjegyzi továbbá, hogy a 2013–2017 közötti időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi cselekvési terv értékelése jelenleg zajlik; felhívja a Számvevőszéket, hogy továbbra is támogassa a nemek közötti egyensúlyt, különösen vezetői szinten, és számoljon be stratégiájáról és a cselekvési terv eredményeiről;

16.  megjegyzi, hogy az Université de Lorraine egyetemmel együttműködve elindult a „Közszervek és közpolitikák ellenőrzése” posztgraduális egyetemi diplomához vezető képzés, illetve a „Közszervek irányítása” mesterfokú képzés, amely a Számvevőszék munkatársainak folyamatos szakmai továbbképzésére irányul; kéri a Számvevőszéket, hogy a mentesítésért felelős hatóságnak nyújtson további tájékoztatást az e programok létrehozásával kapcsolatos megállapodásokról;

17.  tudomásul veszi a kiszervezett fordítás megnövekedett mennyiségét 2016-ban, elsősorban augusztusban; tudomásul veszi a Számvevőszék indokolását, és gazdasági megtakarítások érdekében felhívja a figyelmet belső fordítói szolgálatainak jobb szervezésére;

18.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék ingatlanpolitikájának összefoglalója szerepel a 2016. évi éves tevékenységi jelentésben;

19.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék fokozatosan követte a 2015. évi mentesítési állásfoglalásban(3) szereplő, a hivatalos járművek használatára vonatkozó parlamenti ajánlást; megállapítja, hogy a gépjárműállomány kezelésének észszerűsítése érdekében tett intézkedések megfelelő irányba mutatnak; üdvözli az autólízingről szóló, 2016. évi új intézményközi ajánlati felhívást, amelynek célja, hogy e tekintetben gazdasági megtakarításokat érjen el;

20.  támogatja a Számvevőszék elektronikus közzétételi stratégiáját és környezeti lábnyoma csökkentése terén elért eredményeit; sajnálja, hogy a Számvevőszék honlapja nem kínál felhasználóbarát keresőrendszert, és a jelentések hozzáférhetőségének hatékony javítását kéri;

21.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) közötti közigazgatási megállapodásról szóló tárgyalások folyamatban vannak, és várhatóan 2018-ban zárulnak le; felhívja a Számvevőszéket, hogy tájékoztassa a Parlamentet a tárgyalások előrehaladásáról;

22.  megismétli a Számvevőszék felé tett azon felhívását, hogy a titoktartásra és az adatvédelemre vonatkozó érvényes szabályokkal összhangban tájékoztassa a Parlamentet a lezárt OLAF-esetek eredményéről, amennyiben a vizsgálat érintette a Számvevőszéket vagy annak bármelyik alkalmazottját;

23.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

24.  üdvözli a Számvevőszéknek az összeférhetetlenségek és az alkalmazottak és tagok kötelezettségszegésének és etikátlan magatartásának megelőzésére szolgáló etikai keretét; hangsúlyozza a tagok függetlensége biztosításának és garantálásának fontosságát; üdvözli a kiválasztott uniós intézmények etikai keretének 2018-ra tervezett ellenőrzését;

25.  sajnálja az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból; megjegyzi, hogy ezen a ponton nem lehet előrejelzést készíteni a kilépés pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeiről, kéri a Számvevőszéket, hogy végezzen hatásvizsgálatot, és 2018 végéig tájékoztassa a Parlamentet az eredményekről.

(1) HL C 93., 2017.3.24., 6. o.
(2) HL L 286., 2015.10.30., 1. o.
(3) HL L 252., 2017.9.29., 116. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat