Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2141(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0097/2018

Внесени текстове :

A8-0097/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.23

Приети текстове :

P8_TA(2018)0128

Приети текстове
PDF 489kWORD 56k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски икономически и социален комитет
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет (2017/2141(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑0252/2017)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0097/2018),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския икономически и социален комитет, на Европейския съвет, на Съвета и на Комисията, както и на Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(2) ОВ С 323, 28.9.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.
(4) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет (2017/2141(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0097/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на резултатите, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства заключението на Сметната палата („Палатата“), че, въз основа на извършената одитна дейност, като цяло за годината, приключила на 31 декември 2016 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2016 г. Палатата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския икономически и социален комитет („Комитета“);

3.  отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност Комитетът представя на Палатата годишните отчети за дейността през юни, след това Палатата предава своя доклад на Парламента през октомври и освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарна зала до май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде отложено, между приключването на годишните отчети и приключването на процедурата по освобождаване от отговорност са изминали най-малко 17 месеца; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-стегнат график; подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва да се рационализира и ускори; изисква от Комитета и Палатата да последват добрия пример на частния сектор; във връзка с това предлага да се определи като краен срок за представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, следваща отчетната година, и като краен срок за представяне на докладите на Палатата — 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на годината след съответната отчетна година;

4.  приветства като цяло предпазливото и добро финансово управление на Комитета през бюджетния период 2016 година; изразява подкрепа за успешния преход към модела на бюджетиране, основано на резултатите, който беше въведен в планирането на бюджета на Комисията от заместник-председателя Кристалина Георгиева през септември 2015 г. като част от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“; насърчава Комитета да приложи този метод в собствената си процедура за планиране на бюджета;

5.  отбелязва, че бюджетът на Комитета за 2016 г. възлиза на 130 586 475 EUR (129 100 000 EUR през 2015 г.), със степен на усвояване от 97,55%; отбелязва увеличението на степента на усвояване през 2016 г. в сравнение с 2015 г.;

6.  подчертава, че бюджетът на Комитета е с изцяло административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част — за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; отбелязва, че Комитетът е потвърдил, че прилагането (в ежедневните му операции) на принципите на бюджетиране, основано на резултатите, е от голямо значение и е информирал за актуализирането на ключовите показатели за дейността и изпълнението (KAPI) през 2017 г.; изисква от Комитета да продължи да прилага тези принципи и надлежно и редовно да информира Парламента относно реформираните KAPI;

7.  отбелязва започналите обсъждания относно модернизирането на Комитета; изисква да бъде информиран за инициативата и нейното развитие; изисква от Комитета да предостави на органа по освобождаване от отговорност пояснения относно разходите, свързани с тази модернизация, с цел повишаване на прозрачността и отчетността и да публикува анализ на разходите и ползите;

8.  отбелязва, че окончателните бюджетни кредити за пътни разноски и дневни надбавки на членовете на Комитета възлизат на 19 561 194 EUR; приветства подробната разбивка на разходите на членовете на Комитета по позиция 1004, която Комитетът представи на комисията по бюджетен контрол, и изисква от Комитета да включи тази разбивка за 2017 г. в следващия си годишен отчет за дейността или в доклада относно бюджетното и финансовото управление; изисква от Комитета да предостави на органа по освобождаване от отговорност анализ на разходите и ползите на мисиите за Съюза и посетени държави, и списък на посетените държави през 2016 г.; насърчава въвеждането на подходящи мерки с цел реализиране на икономии и намаляване на замърсяването на околната среда; призовава членовете на Комитета да извършат оценка на потенциала на други инструменти, които могат да доведат до икономии, наред с другото по отношение на пътните разноски;

9.  отбелязва, че Комитетът декларира, че има възможност за по-нататъшно развитие на споразумението за сътрудничество между Комитета и Парламента; вярва, че по-нататъшното развиване на полезни взаимодействия ще доведе до положителни резултати и за двете страни; отбелязва напредъка в сътрудничеството между Комитета и Парламента, а именно контактите между председателя на Комитета и неговото Бюро и Съвета на председателите на комисии на Парламента; призовава за допълнително укрепване на контактите на Комитета с председателите и докладчиците на комисиите на Парламента, за да се осигури по-добро проследяване на приноса на Комитета към законодателния процес на Съюза;

10.  счита, че една съвместна оценка на бюджетните икономии, реализирани благодарение на сътрудничеството между Комитета и Парламента, е от интерес както за двете институции, така и за гражданите на Съюза; предлага тази оценка да бъде извършена съвместно с Парламента като част от стратегията за засилване на контактите между двете институции; съзнава, че Комитетът изгражда капацитет по отношение на оценката на политиките, за да укрепи ролята си на консултативен орган в законодателния процес; изисква от Комитета да представи на органа по освобождаване от отговорност подробен анализ на функционирането на тези дейности в следващия си годишен отчет за дейността;

11.  посреща със задоволство възстановяването на пряката връзка между сградите RMD и REM вследствие на решението на белгийските органи да намалят нивото на заплаха за европейските институции; счита, че това ще улесни комуникацията и сътрудничеството между Комитета и Парламента; призовава двете институции да информират членовете и служителите си относно възстановяването на връзката между сградите;

12.  приветства споразумението за административно сътрудничество между Комитета и Комитета на регионите, което влезе в сила през 2016 г. и предвижда общи дирекции за писмени преводи и логистика; счита, че това е добра основа за потенциални икономии в двата комитета; вярва, че споразумението ще доведе също така до сътрудничество и в други области; изисква подробен план и описание на дейностите на комитетите в тези области; счита, че това споразумение ще гарантира също така допълнителна ефикасност на резултатите от дейността на двата комитета, както и икономии;

13.  приветства факта, че Комитетът е спазил определените в междуинституционалното споразумение цели за намаляване на персонала с 5% в рамките на период от пет години; отбелязва, че в резултат от трансфера на служители към Службата на ЕП за парламентарни изследвания Комитетът е намалил броя на длъжностите в щатното разписание с 8%, което съответства на съкращаване на длъжностите с 43 бр. през 2016 г.; призовава бюджетните органи, при планирането на бъдещото разпределение на финансовите средства за персонал, да обърнат внимание на дългосрочното въздействие на съкращенията на персонала, по-специално по отношение на способността на Комитета да подобри баланса между половете и географския баланс, както и на необходимостта от изграждане на капацитет, осигуряван от опитни длъжностни лица, които да поемат ръководните длъжности;

14.  отбелязва общо увеличение на процента на отсъствия от работа в Комитета поради болест; подчертава значението на въвеждането на мерки за подобряване на благосъстоянието на работното място и изисква по-строг контрол на отсъствията; приветства инициативите на Комитета, напр. създаването на фигурата на „доверен съветник“, за борба с тормоза и за насърчаване на зачитането на човешкото достойнство на работното място; призовава Комитета да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат по отношение на благосъстоянието на персонала през 2017 г.;

15.  отбелязва със задоволство, че процентът на жените, заемащи средни ръководни позиции в Комитета, е над 40%; насърчава Комитета да постигне същите резултати по отношение на висшите ръководни длъжности и да направи необходимото за допълнително намаляване на географския дисбаланс;

16.  изразява загриженост, че за 9 от общо 22 търга, проведени през 2016 г., договори са били възложени без състезателна процедура на единственото дружество, което е подало оферта; изисква от Комитета да предприеме необходимите мерки, за да осигури конкуренция между участници в търговете;

17.  приветства увеличаването с около 30% на отразяването на дейността на Комитета в медиите през 2016 г.; отбелязва, че Комитетът вече присъства в социалните мрежи и очаква с нетърпение да научи резултатите;

18.  отбелязва увеличение на процента на заявени, но неизползвани услуги по устен превод от 3,5% през 2015 г. на 4% през 2016 г., и изисква по-строг контрол на ефективното предоставяне на тези услуги;

19.  отбелязва продължаващото нарастване на степента на възлагане на писмения превод на външни изпълнители (от 9,74% през 2015 г. на 16,61% през 2016 г.), както е предвидено в споразумението за сътрудничество между Комитета и Комитета на регионите, което се дължи на по-високия обем на преводите и намаляването на броя на персонала в дирекцията (над 9% в сравнение с 2015 г.); отбелязва извършения през 2016 г. вътрешен одит относно възлагането на писмени преводи на външни изпълнители и на практическото му прилагане и ограничения, и очаква да бъде информиран за препоръките на вътрешния одитор в следващия годишен отчет за дейността на Комитета;

20.  отбелязва ангажимента на Комитета по отношение на EMAS и постигнатите от него екологични резултати, които показват спад в потреблението на газ, вода, електроенергия, хартия, почистващи препарати, както и спад в производството на отпадъци; насърчава Комитета да продължи да подобрява резултатите си в това отношение;

21.  изразява съжаление във връзка с факта, че Комитетът едва сега изготвя проект на насоки за предотвратяване на конфликтите на интереси в контекста на социалния диалог; отбелязва, че проектът на насоките е в процес на финализиране чрез диалог със социално-професионалните организации; изисква от Комитета да ускори процеса на финализиране, да приеме своевременно насоките, да включи в тях изискване за предоставяне на подробна информация за членство в други организации и да публикува насоките на своя уебсайт;

22.  изразява съжаление във връзка с факта, че нито председателят, нито заместник-председателите, нито секретариатът на Комитета са публикували декларации за интереси на уебсайта на Комитета; настоятелно призовава Комитета да ги публикува до края на юни 2018 г., като посочи членството на тези лица в други организации; изразява съжаление, че декларациите за интереси на членовете на Комитета са публикувани на различни езици и в различни формати, което ограничава прозрачността; настоятелно призовава Комитета да ги публикува в единен формат и на един от трите най-често използвани официални езици на Съюза до края на юни 2018 г.;

23.  изразява загриженост, че съгласно член 11 от Правилника за длъжностните лица всяко новоназначено лице е длъжно да представи декларация за липса на конфликт на интереси вместо декларация за конфликт на интереси; подчертава, че не е задача на съответното лице да декларира, че в неговия случай липсват конфликти на интереси; отново заявява, че наличието на конфликти на интереси следва да се преценява от неутрален орган; поради това настоятелно призовава Комитета да предложи единен и изчерпателен формуляр на декларацията за конфликти на интереси, която да замени декларацията за липса на конфликт на интереси;

24.  приветства административните договорености между Комитета и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), имащи за цел да се улесни обменът на информация;

25.  приветства допълнителните решения, взети от Комитета във връзка с вътрешните правила за подаване на сигнали за нередности, и подчертава значението на подобряването на тази инициатива;

26.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчни бюджетни ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно се осигурява поверителност и се предлагат необходимите подкрепа и съвет;

27.  изтъква случая, свързан с тормоз в Комитета, който му е струвал 55 772 EUR; изразява съжаление по повод възникването на посочения случай, но приветства факта, че са взети надлежни последващи мерки; отбелязва, че още 20 служители са се свързали с мрежата на Комитета от доверени съветници по въпроси, свързани с твърдения за тормоз; призовава Комитета да подобри своята политика в това отношение, за да предотвратява в бъдеще всяка форма на психически и сексуален тормоз; изисква от Комитета да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, които предвижда да приложи с цел разрешаване на тези случаи;

28.  изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че на този етап не може да се направи прогноза за финансовите, административните, човешките и другите последици, свързани с оттеглянето, и призовава Комитета и Палатата да извършат оценки на въздействието и да информират Парламента за резултатите до края на 2018 г.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност