Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2141(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0097/2018

Předložené texty :

A8-0097/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.23

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0128

Přijaté texty
PDF 410kWORD 49k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2017/2141(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016, spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0097/2018),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(2) Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2017/2141(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0097/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria má orgán příslušný k udělení absolutoria v úmyslu klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  vítá závěry Účetního dvora na základě jeho auditu, že platby za rok končící dne 31. prosince 2016 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že u Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „výbor“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  konstatuje, že v rámci stávajícího postupu udělování absolutoria výbor předkládá výroční zprávy o činnosti Účetnímu dvoru v červnu, Účetní dvůr poté předkládá svou zprávu Evropskému parlamentu v říjnu a hlasování o udělení absolutoria probíhá na plenárním zasedání Parlamentu v květnu; konstatuje, že pokud není rozhodnutí o udělení absolutoria odloženo, tak od roční účetní závěrky do ukončení postupu udělení absolutoria uplyne nejméně 17 měsíců; poukazuje na to, že audity v soukromém sektoru se řídí mnohem kratšími termíny; zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria je třeba zjednodušit a urychlit; žádá, aby se výbor a Účetní dvůr řídily osvědčenými postupy v soukromém sektoru; navrhuje v této věci, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března roku následujícího po účetním období a termín pro odevzdání zprávy Účetního dvora na 1. července; navrhuje také, aby byl harmonogram postupu udělování absolutoria stanovený v článku 5 přílohy IV jednacího řádu Parlamentu přezkoumán tak, aby bylo o udělení absolutoria hlasováno na dílčím listopadovém plenárním zasedání, díky čemuž by byl postup udělování absolutoria uzavřen do jednoho roku po skončení dotčeného účetního období;

4.  vítá celkové obezřetné a řádné finanční řízení výboru v rozpočtovém období 2016; vyjadřuje podporu úspěšnému posunu paradigmatu v rozpočtovém plánování Komise směrem k sestavování rozpočtu podle výkonnosti, který představila místopředsedkyně Kristalina Georgieva v září roku 2015 jako součást iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vybízí výbor, aby uvedenou metodu použil na svůj vlastní postup plánování rozpočtu;

5.  konstatuje, že v roce 2016 dosahoval rozpočet výboru částky 130 586 475 EUR (v roce 2015 to bylo 129 100 000 EUR) s mírou plnění 97,55 %; bere na vědomí zvýšení míry plnění v roce 2016 oproti roku 2015;

6.  zdůrazňuje, že rozpočet výboru je čistě administrativní, přičemž se významný objem využívá na výdaje týkající se osob pracujících v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; bere na vědomí, že výbor potvrdil důležitost uplatňování rozpočtových zásad podle výkonnosti ve svých běžných činnostech a informoval o aktualizaci klíčových ukazatelů činnosti a výkonnosti (KAPI) v roce 2017; žádá výbor, aby tyto zásady nadále uplatňoval a aby o přepracovaných KAPI řádně a pravidelně informoval Parlament;

7.  bere na vědomí, že byly zahájeny úvahy o modernizaci výboru; žádá, aby byl informován o této iniciativě a jejím vývoji; žádá výbor, aby poskytl orgánu příslušnému k udělení absolutoria vysvětlení výdajů v souvislosti s touto modernizací s cílem zvýšit transparentnost a odpovědnost, a aby zveřejnil posouzení nákladů a přínosů;

8.  konstatuje, že konečné rozpočtové prostředky na výdaje na dopravu a pobyt členů činily 19 561 194 EUR; vítá, že výbor poskytl Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu podrobný rozpis výdajů svých členů v souvislosti s bodem 1004, a žádá výbor, aby tento rozpis začlenil v roce 2017 do své příští výroční zprávy o činnosti nebo do zprávy o rozpočtovém a finančním řízení; žádá výbor, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl posouzení nákladů a přínosů těchto cest pro Unii a navštívené země a také seznam zemí navštívených v roce 2016; podporuje přijetí odpovídajících opatření s cílem dosáhnout úspor a omezit znečišťování životního prostředí; vyzývá členy výboru, aby posoudili potenciál jiných nástrojů, které mohou přispět k úsporám, mimo jiné v cestovních nákladech;

9.  poukazuje na to, že výbor prohlašuje, že existuje prostor pro další rozvoj dohody o spolupráci mezi ním a Parlamentem; je přesvědčen, že další rozvoj synergií přinese pozitivní výsledky pro obě strany; bere na vědomí pokrok spolupráce mezi výborem a Parlamentem, konkrétně kontakty předsedy výboru a jeho předsednictva s Konferencí předsedů výborů Parlamentu; vyzývá k dalšímu prohlubování kontaktů mezi výborem a předsedy a zpravodaji výborů Parlamentu s cílem zajistit lepší návaznost na činnost výboru, kterou přispívá k legislativnímu procesu Unie;

10.  domnívá se, že společné posouzení rozpočtových úspor plynoucích ze spolupráce výboru a Parlamentu je důležité pro oba orgány i občany Unie; navrhuje, aby bylo toto posouzení provedeno společně s Parlamentem jako součást strategie za účelem prohloubení kontaktů mezi oběma orgány; je si vědom toho, že výbor vytváří kapacitu pro posuzování politiky, aby mohl posílit svou úlohu konzultativního orgánu v rámci legislativního postupu; vyzývá výbor, aby ve své příští výroční zprávě o činnosti předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria podrobnou analýzu průběhu uvedených činností;

11.  vítá opětovné otevření přímého propojení mezi budovami RMD a REM v návaznosti na rozhodnutí belgických orgánů snížit stupeň ohrožení evropských orgánů a institucí; domnívá se, že to usnadní komunikaci a spolupráci mezi výborem a Parlamentem; vyzývá oba orgány, aby informovaly své členy a zaměstnance o opětovném otevření průchodu;

12.  vítá dohodu o administrativní spolupráci mezi výborem a Výborem regionů, která vstoupila v platnost v roce 2016 a která předpokládá společná ředitelství pro překlad a logistiku; považuje to za dobrý základ potenciálních finančních úspor v obou výborech; je přesvědčen, že tato dohoda podpoří také spolupráci v dalších oblastech; požaduje podrobný plán a popis činností výborů v uvedených oblastech; domnívá se, že tato dohoda umožní také efektivnější fungování obou výborů a finanční úspory;

13.  vítá, že výbor dodržel cíle stanovené v interinstitucionální dohodě, která stanovuje snížení počtu pracovníků během pěti let o 5 %; konstatuje, že v důsledku převodu zaměstnanců do výzkumné služby EPRS v Parlamentu snížil výbor počet pracovních míst ve svém plánu pracovních míst o 8 %, což odpovídá snížení počtu o 43 pracovních míst v roce 2016; vyzývá rozpočtové orgány, aby při plánování budoucího přidělování finančních prostředků na zaměstnance braly v potaz dlouhodobý dopad snižování stavu zaměstnanců, zejména pokud jde o schopnost výboru zvyšovat genderovou a zeměpisnou vyváženost jakož i o potřebu využívat kapacity zkušených úředníků při obsazování řídicích pozic;

14.  konstatuje, že se ve výboru obecně zvýšil počet absencí z důvodu nemoci; zdůrazňuje, že je důležité zavést opatření s cílem zlepšit pracovní podmínky, a žádá o podrobnější sledování absencí; vítá iniciativy, které výbor přijal, jako je vytvoření funkce „důvěrného poradce“ s cílem bojovat proti obtěžování a podporovat úctu k lidské důstojnosti na pracovišti; vyzývá výbor, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu o pokroku, jehož bylo v roce 2017 dosaženo v oblasti dobrých podmínek zaměstnanců;

15.  bere s uspokojením na vědomí, že podíl žen ve středních řídicích funkcích ve výboru přesahuje 40 %; vybízí výbor, aby dosáhl stejných výsledků, pokud jde o funkce ve vrcholném vedení, a aby učinil nezbytné kroky s cílem dále snižovat zeměpisnou nevyváženost;

16.  je znepokojen skutečností, že v případě 9 z 22 nabídkových řízení v roce 2016 byly zakázky zadány bez výběrového řízení jediné společnosti, která předložila nabídku; žádá výbor, aby přijal nezbytná opatření pro zajištění soutěže mezi uchazeči;

17.  vítá nárůst mediálního pokrytí činnosti výboru v roce 2016 přibližně o 30 %; bere na vědomí zajištění přítomnosti výboru v sociálních médiích a očekává informace o výsledcích tohoto postupu;

18.  konstatuje, že se zvýšila míra nevyužitých tlumočnických služeb, které byly požadovány, a to z 3,5 % v roce 2015 na 4 % v roce 2016, a žádá o podrobnější sledování skutečného poskytování těchto služeb;

19.  bere na vědomí pokračující nárůst míry externalizace překladů (z 9,74 % v roce 2015 na 16,61 % v roce 2016), jak je stanoveno v dohodě o spolupráci mezi výborem a Výborem regionů, a to vzhledem k vyššímu objemu překladů a ke snížení počtu zaměstnanců ředitelství (o více než 9 % ve srovnání s rokem 2015); bere na vědomí interní audit v roce 2016 týkající se externalizace překladů, jejího praktického provádění a omezení a očekává, že bude v příští výroční zprávě o činnosti výboru informován o doporučeních interního auditora;

20.  bere na vědomí závazek výboru vůči EMAS a jeho výsledky v oblasti životního prostředí, které prokazují pokles ve spotřebě plynu, vody, elektřiny, papíru a čisticích prostředků a v produkci odpadu; vybízí výbor, aby svůj výkon v tomto ohledu nadále zlepšoval;

21.  vyjadřuje politování nad skutečností, že výbor teprve nyní připravuje návrh pokynů pro předcházení střetu zájmů v kontextu sociálního dialogu; konstatuje, že návrh pokynů se v současné době dokončuje s využitím dialogu se socioprofesními organizacemi; žádá výbor, aby urychlil proces finalizace, aby pokyny včas přijal, aby do nich zahrnul požadavek poskytnout podrobné informace o členství v jiné organizaci a aby je zveřejnil na svých internetových stránkách;

22.  vyjadřuje politování nad skutečností, že ani předseda, ani místopředsedové a sekretariát výboru nezveřejnili na jeho internetových stránkách prohlášení o zájmech; naléhavě žádá výbor, aby je zveřejnil do konce června 2018, včetně uvedení členství v jiných organizacích; vyjadřuje politování nad skutečností, že prohlášení členů o zájmech jsou zveřejňována v různých jazycích a v různých formátech, což omezuje transparentnost; naléhavě žádá výbor, aby je do konce června 2018 zveřejnil v jednotné podobě a v jednom ze tří nejvíce používaných úředních jazyků Unie;

23.  je znepokojen tím, že podle článku 11 služebního řádu je každý nový pracovník povinen poskytnout prohlášení o neexistenci střetu zájmů namísto prohlášení o střetu zájmů; zdůrazňuje, že nikomu nepřísluší prohlašovat, že není ve střetu zájmů; znovu opakuje, že existenci střetu zájmů by měl posuzovat neutrální orgán; naléhavě proto vyzývá výbor, aby navrhl jednotný a úplný formulář prohlášení o střetu zájmů, který by nahradil prohlášení o neexistenci střetu zájmů;

24.  vítá administrativní ujednání, jichž bylo dosaženo mezi výborem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) s cílem usnadnit výměnu informací;

25.  vítá dodatečná rozhodnutí, která výbor přijal ohledně vnitřních pravidel pro whistleblowing, a zdůrazňuje význam zlepšování této iniciativy;

26.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejňování příslušných informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

27.  poukazuje na případ související s obtěžováním ve výboru, který si vyžádal náklady ve výši 55 772 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že k uvedenému případu došlo, ale vítá, že byl řádně prověřen; konstatuje, že síť důvěrných poradců výboru kontaktovalo v souvislosti s údajným obtěžováním 20 dalších zaměstnanců; vyzývá výbor, aby zlepšil svou politiku v této věci s cílem dále předcházet jakémukoli psychologickému a sexuálnímu obtěžování; žádá výbor, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která hodlá zavést s cílem tyto případy řešit;

28.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Spojeného království o vystoupení z Evropské unie; podotýká, že v tomto bodě nelze předvídat finanční, správní, lidské ani jiné důsledky spojené s vystoupením, a žádá výbor a Účetní dvůr, aby provedly posouzení dopadu a informovaly Parlament o výsledcích do konce roku 2018.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí